EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0811

2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 811/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/30/ES nuostatos dėl patalpų šildytuvų, kombinuotųjų šildytuvų, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų, taip pat kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo Tekstas svarbus EEE

OJ L 239, 6.9.2013, p. 1–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/03/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/811/oj

6.9.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 239/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 811/2013

2013 m. vasario 18 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/30/ES nuostatos dėl patalpų šildytuvų, kombinuotųjų šildytuvų, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų, taip pat kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (1), ypač į jos 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2010/30/ES nustatyta, kad Komisija turi priimti deleguotuosius teisės aktus dėl su energija susijusių gaminių, kurie turi didelį energijos taupymo potencialą, tačiau jų veiksmingumo lygiai atliekant lygiavertes funkcijas labai skiriasi, ženklinimo;

(2)

patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų, kuriais šildomos patalpos ir vanduo, suvartojama energija sudaro didelę dalį visos Sąjungoje suvartojamos energijos. Vienodą funkciją atliekančių patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų energijos vartojimo efektyvumas labai skiriasi. Yra didelių galimybių sumažinti jų suvartojamos energijos kiekį – be kitų dalykų, derinti juos su tinkamais temperatūros reguliatoriais ir saulės energijos įrenginiais. Todėl patalpų šildytuvams, kombinuotiesiems šildytuvams ir tokių šildytuvų komplektams, kuriuose jie suderinti su temperatūros reguliatoriais ir saulės energijos įrenginiais, turėtų būti taikomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimai;

(3)

patalpų šildytuvai ir kombinuotieji šildytuvai, suprojektuoti naudoti daugiausia su iš biomasės gautu dujiniu ar skystuoju kuru (daugiau nei 50 %), turi ypatingų techninių savybių, kurias reikia išsamiau išanalizuoti techniniu, ekonominiu ir aplinkosaugos požiūriu. Atlikus analizę, jei remiantis gautais rezultatais bus tinkama, tokių šildytuvų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimai turėtų būti nustatyti tolesniame etape;

(4)

turėtų būti nustatytos suderintos nuostatos, kaip parodyti patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų energijos vartojimo efektyvumą etiketėse ir standartinėje gaminio informacijoje, kad gamintojai turėtų paskatų didinti šių šildytuvų energijos vartojimo efektyvumą, galutiniai naudotojai būtų skatinami pirkti efektyviai energiją vartojančius gaminius ir būtų prisidėta prie bendros rinkos veikimo;

(5)

atsižvelgus į dideles energijos ir sąnaudų taupymo galimybes, susijusias su kiekvieno tipo šildytuvu, šiuo reglamentu patalpų šildytuvų su šildymo katilu, kogeneracinių patalpų šildytuvų, patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, kombinuotųjų šildytuvų su katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu šildymo funkcijai turėtų būti nustatyta nauja ženklinimo skalė nuo A++ iki G. Nors A–G klasės apima įvairių tipų įprastinius katilus, kurie nederinami su kogeneracijos ar atsinaujinančių energijos išteklių technologijomis, A+ ir A++ klasėmis turėtų būti skatinamas kogeneracijos ir atsinaujinančių energijos išteklių technologijų naudojimas;

(6)

be to, turėtų būti nustatyta nauja A–G ženklinimo skalė kombinuotųjų šildytuvų su katilu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu vandens šildymo funkcijai pagal 2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 812/2013, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant vandens šildytuvų, karšto vandens talpyklų, vandens šildytuvo ir saulės energijos kolektoriaus komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (2).

(7)

prie sezoninių patalpų šildymo klasių ir vandens šildymo klasių po ketverių metų turėtų būti atitinkamai pridėtos tolesnės A+++ ir A+ klasės, nebent per reglamento peržiūrą būtų nustatyta kitaip, kad efektyviausiai energiją vartojantys patalpų šildytuvai ir kombinuotieji šildytuvai, kuriuose naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, kuo sparčiau skverbtųsi į rinką;

(8)

šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinta, kad vartotojai gautų tikslesnę palyginamą informaciją apie šildytuvų su šilumos siurbliu veikimą, grindžiamą sezoninio energijos vartojimo efektyvumo skaičiavimo ir matavimo metodu trijose Europos klimato zonose. Komisija įgaliojo Europos standartizacijos institucijas išnagrinėti, ar panašų metodą galima būtų nustatyti kitiems šildytuvams. Peržiūrint šį reglamentą galima būtų apsvarstyti šildytuvų su katilu, kogeneracinių šildytuvų ir saulės energijos šildytuvų standartizuotus Europos šildymo sezonus;

(9)

svarbus veiksnys galutiniams naudotojams gali būti šildytuvo garso galios lygis. Informacija apie garso galios lygį turėtų būti įrašoma į patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų etiketę;

(10)

numatoma, kad dėl bendro šio reglamento ir 2013 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 813/2013 (3), kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/ES, nustatant patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimus, poveikio iki 2020 m. per metus būtų sutaupoma apie 1 900 PJ (45 mln. t naftos ekvivalento) energijos, o tai prilygsta 110 mln. t CO2, palyginti su tuo, jei nebūtų imtasi priemonių;

(11)

etiketėje pateikiama informacija turėtų būti gaunama taikant patikimo, tikslaus ir atkuriamo matavimo ir skaičiavimo procedūras, pagal kurias būtų atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo ir skaičiavimo metodus, įskaitant darniuosius standartus, jei tokių yra, kuriuos Komisijos prašymu priėmė Europos standartizacijos institucijos pagal procedūras, nustatytas 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/34/EB, nustatančioje informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (4);

(12)

šiame reglamente turėtų būti apibrėžta vienoda patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų gaminio etiketės forma ir turinys;

(13)

be to, šiame reglamente turėtų būti nustatyti patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų gaminio vardinių parametrų lentelės ir techninių dokumentų reikalavimai;

(14)

šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyti informacijos, kurią privaloma nurodyti patalpų šildytuvus ir kombinuotuosius šildytuvus parduodant bet kokiu nuotolinės prekybos būdu, taip pat tokių šildytuvų reklamose ir techninėje reklaminėje medžiagoje, reikalavimai;

(15)

be autonominių patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų etikečių ir vardinių parametrų lentelių, nustatytų šiame reglamente, komplekto etikete ir vardinių parametrų lentele, grindžiama iš tiekėjų gautomis gaminių vardinių parametrų lentelėmis, turėtų būti užtikrinta, kad informacija apie šildytuvų, suderintų su saulės energijos įrenginiais ir (arba) temperatūros reguliatoriais, energijos vartojimo efektyvumą būtų lengvai prieinama galutiniams naudotojams. Toks komplektas galėtų pasiekti aukščiausią energijos vartojimo efektyvumo klasę A+++;

(16)

tikslinga numatyti šio reglamento nuostatų peržiūrą atsižvelgiant į technologijų pažangą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 70 kW, patalpų šildytuvų (≤ 70 kW), temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektų ir kombinuotųjų šildytuvų (≤ 70 kW), temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektų efektyvumo ženklinimo ir papildomos informacijos apie gaminį teikimo reikalavimai.

2.   Šis reglamentas netaikomas:

a)

šildytuvams, kurie specialiai suprojektuoti vartoti daugiausia iš biomasės gautą dujinį arba skystąjį kurą;

b)

šildytuvams, vartojantiems kietąjį kurą;

c)

šildytuvams, kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES (5);

d)

šildytuvams, kurie šilumą gamina tik karšto geriamojo arba sanitarinio vandens tiekimo reikmėms;

e)

šildytuvams, kuriais šildoma ir paskirstoma dujinė šilumos perdavimo terpė, kaip antai garai ar oras;

f)

kogeneraciniams patalpų šildytuvams, kurių maksimali elektros energijos galia yra 50 kW arba didesnė.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Be nustatytųjų Direktyvos 2010/30/EB 2 straipsnyje, šiame reglamente taikomos šios apibrėžtys:

1)   šildytuvas– patalpų šildytuvas arba kombinuotasis šildytuvas;

2)   patalpų šildytuvas– įrenginys,

a)

kuriuo šiluma tiekiama į vandens pagrindu veikiančią centrinio šildymo sistemą, kad būtų pasiekta ir palaikoma norima patalpų temperatūra uždaroje erdvėje, kaip antai pastate, būste ar kambaryje; ir

b)

kuriame įrengtas vienas arba daugiau šilumos generatorių;

3)   kombinuotasis šildytuvas– patalpų šildytuvas, suprojektuotas taip, kad kartu teiktų šilumą, reikalingą tam tikros temperatūros karšto geriamojo ir sanitarinio vandens tam tikram kiekiui ir srautui tiekti nustatytais intervalais, ir prijungtas prie išorinio geriamojo arba sanitarinio vandens šaltinio;

4)   vandens pagrindu veikianti centrinio šildymo sistema– sistema, kurioje vanduo naudojamas kaip šilumos perdavimo terpė ir per ją centralizuotai pagaminta šiluma paskirstoma į šilumos spinduliavimo įtaisus patalpoms ar jų dalims šildyti;

5)   šilumos generatorius– šildytuvo dalis, gaminanti šilumą vienu ar keliais iš šių būdų:

a)

iškastinio kuro ir (arba) biomasės kuro deginimas;

b)

kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šiluma;

c)

aplinkos šilumos surinkimas iš oro šaltinio, vandens šaltinio arba grunto šaltinio ir (arba) šilumingųjų atliekų;

6)   vardinis šilumos atidavimas (Prated)– deklaruotas šildytuvo šilumos atidavimas (kW), kai patalpos ir, kai taikoma, vanduo šildomi standartinėmis veikimo sąlygomis; patalpų šildytuvų su šilumos siurbliais ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliais atveju standartinės veikimo sąlygos, kurioms esant nustatomas vardinis šilumos atidavimas, yra norminės projektinės sąlygos, išdėstytos VII priedo 10 lentelėje;

7)   standartinės veikimo sąlygos– šildytuvų veikimo sąlygos esant vidutinio klimato sąlygoms, kuriomis nustatomas vardinis šilumos atidavimas, sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ir garso galios lygis;

8)   biomasė– biologiškai skaidi biologinės kilmės produktų, atliekų ir liekanų, gaunamų žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir gyvulinės kilmės medžiagas), miškų ūkyje ir susijusiose pramonės šakose, įskaitant žuvininkystę ir akvakultūrą, dalis, taip pat biologiškai skaidi pramoninių ir buitinių atliekų dalis;

9)   biomasės kuras– iš biomasės pagamintas dujinis arba skystasis kuras;

10)   iškastinis kuras– dujinis arba skystasis iškastinis kuras;

11)   kogeneracinis patalpų šildytuvas– patalpų šildytuvas, vienu metu tuo pačiu procesu gaminantis šilumą ir elektros energiją.

12)   temperatūros reguliatorius– sąsajos su galutiniu naudotoju įranga, kuria nustatoma pageidaujama patalpų temperatūros vertė ir laikas, taip pat šildytuvo sąsajai, kaip antai centriniam procesoriui, perduodami susiję duomenys, pagal kuriuos tiksliau reguliuojama patalpų temperatūra;

13)   saulės energijos įrenginys– saulės energijos sistema, saulės energijos kolektorius, saulės energijos karšto vandens talpykla arba kolektoriaus kontūro siurblys, rinkai tiekiami atskirai;

14)   saulės energijos sistema– įrenginys, turintis vieną arba daugiau saulės energijos kolektorių bei saulės energijos vandens talpyklų ir galintis turėti siurblių kolektoriaus kontūre bei kitų dalių, rinkai tiekiama kaip vienas blokas ir neturi jokio šilumos generatoriaus, tačiau gali turėti vieną arba daugiau pagalbinių panardinamųjų kaitintuvų;

15)   saulės energijos kolektorius– įrenginys, suprojektuotas visuminei saulės energinei apšvietai sugerti ir taip pagamintą šilumą perduoti per jį tekančiam skysčiui;

16)   karšto vandens talpykla– rezervuaras (su visais priedais), kuriame laikomas vandeniui ir (arba) patalpai šildyti naudojamas karštas vanduo, kuriame neįrengta jokio šilumos generatoriaus, tačiau gali būti vienas arba daugiau pagalbinių panardinamųjų kaitintuvų;

17)   saulės energijos karšto vandens talpykla– karšto vandens talpykla, kurioje laikoma vieno ar daugiau saulės energijos kolektorių pagaminta šilumos energija;

18)   pagalbinis panardinamasis kaitintuvas– kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šilumą duodantis kaitintuvas, kuris yra karšto vandens talpyklos dalis ir gamina šilumą tik tada, kai išorinis šilumos šaltinis sutrikdomas (įskaitant techninės priežiūros laikotarpiais) arba neveikia; toks kaitintuvas gali būti saulės energijos karšto vandens talpyklos dalis, tiekianti šilumą, kai saulės energijos šaltinio nepakanka būtinam patogumui pagal nustatytą lygį užtikrinti;

19)   patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektas– galutiniam naudotojui siūlomas komplektas, kurį sudaro vienas arba daugiau patalpų šildytuvų bei vienas arba daugiau temperatūros reguliatorių ir (arba) vienas arba daugiau saulės energijos įrenginių;

20)   kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektas– galutiniam naudotojui siūlomas komplektas, kurį sudaro vienas arba daugiau kombinuotųjų šildytuvų bei vienas arba daugiau temperatūros reguliatorių ir (arba) vienas arba daugiau saulės energijos įrenginių;

21)   sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (ηs )– nustatyto šildymo sezono patalpų šildymo, kurį teikia patalpų šildytuvas, kombinuotasis šildytuvas, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektas arba kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektas, poreikio ir metinio energijos suvartojimo, kurio reikia šiam poreikiui patenkinti, santykis (%);

22)   energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (ηwh )– geriamojo arba sanitarinio vandens, tiekiamo kombinuotuoju šildytuvu arba kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektu, naudingosios energijos ir jo gamybai būtinos energijos santykis (%);

23)   garso galios lygis (LWA )– A svertinis garso galios lygis patalpoje ir (arba) lauke (dB).

Papildomos II–VIII prieduose vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos I priede.

3 straipsnis

Tiekėjų pareigos ir tvarkaraštis

1.   Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. tiekėjai, patalpų šildytuvus, įskaitant sumontuotus patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektuose, tiekiantys rinkai ir (arba) perduodantys juos naudoti, užtikrina, kad:

a)

su kiekvienu patalpų šildytuvu, atitinkančiu II priedo 1 punkte nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases, būtų pateikiama III priedo 1.1 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė; pagal šią nuostatą: spausdinta patalpų šildytuvų su šilumos siurbliais etiketė pateikiama bent šilumos generatoriaus pakuotėje; jei patalpų šildytuvus numatyta naudoti patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektuose, dar viena III priedo 3 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė pateikiama su kiekvienu patalpų šildytuvu;

b)

IV priedo 1 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė pateikiama su kiekvienu patalpų šildytuvu; pagal šią nuostatą: pateikiama bent patalpų šildytuvų su šilumos siurbliais šilumos generatoriaus vardinių parametrų lentelė; jei patalpų šildytuvus numatyta naudoti patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektuose, pateikiama dar viena IV priedo 5 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;

c)

valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu pateikiami V priedo 1 punkte nustatyti techniniai dokumentai;

d)

visoje tam tikro patalpų šildytuvo modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis;

e)

visoje konkretaus patalpų šildytuvo modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis.

Nuo 2019 m. rugsėjo 26 d. su kiekvienu patalpų šildytuvu, atitinkančiu II priedo 1 punkte nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases, būtų pateikiama III priedo 1.2 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė; pagal šią nuostatą: spausdinta patalpų šildytuvų su šilumos siurbliais etiketė pateikiama bent šilumos generatoriaus pakuotėje;

2.   Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. tiekėjai, kombinuotuosius šildytuvus, įskaitant sumontuotus kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektuose, tiekiantys rinkai ir (arba) perduodantys juos naudoti, užtikrina, kad:

a)

su kiekvienu kombinuotuoju šildytuvu, atitinkančiu II priedo 1 ir 2 punktuose nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, būtų pateikiama III priedo 2.1 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė; pagal šią nuostatą: spausdinta kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliais etiketė pateikiama bent šilumos generatoriaus pakuotėje; jei kombinuotuosius šildytuvus numatyta naudoti kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektuose, dar viena III priedo 4 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė pateikiama su kiekvienu kombinuotuoju šildytuvu;

b)

IV priedo 2 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė pateikiama su kiekvienu kombinuotuoju šildytuvu; pagal šią nuostatą: pateikiama bent kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliais šilumos generatoriaus vardinių parametrų lentelė; jei kombinuotuosius šildytuvus numatyta naudoti kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektuose, pateikiama dar viena IV priedo 6 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;

c)

valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu pateikiami V priedo 2 punkte nustatyti techniniai dokumentai;

d)

visoje tam tikro kombinuotojo šildytuvo modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis;

e)

visoje konkretaus kombinuotojo šildytuvo modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis.

Nuo 2019 m. rugsėjo 26 d. su kiekvienu kombinuotuoju šildytuvu, atitinkančiu II priedo 1 ir 2 punktuose nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, būtų pateikiama III priedo 2.2 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė; pagal šią nuostatą: spausdinta kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliais etiketė pateikiama bent šilumos generatoriaus pakuotėje.

3.   Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. tiekėjai, temperatūros reguliatorius tiekiantys rinkai ir (arba) perduodantys juos naudoti, užtikrina, kad:

a)

pateikiama IV priedo 3 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;

b)

valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu pateikiami V priedo 3 punkte nustatyti techniniai dokumentai.

4.   Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. tiekėjai, saulės energijos įrenginius tiekiantys rinkai ir (arba) perduodantys juos naudoti, užtikrina, kad:

a)

pateikiama IV priedo 4 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;

b)

valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu pateikiami V priedo 4 punkte nustatyti techniniai dokumentai.

5.   Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. tiekėjai, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektus tiekiantys rinkai ir (arba) perduodantys juos naudoti, užtikrina, kad:

a)

su kiekvienu patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektu, atitinkančiu II priedo 1 punkte nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases, būtų pateikiama III priedo 3 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė;

b)

IV priedo 5 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė pateikiama su kiekvienu su kiekvienu patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektu;

c)

valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu pateikiami V priedo 5 punkte nustatyti techniniai dokumentai;

d)

visoje tam tikro patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis;

e)

visoje konkretaus patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis.

6.   Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. tiekėjai, kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektus tiekiantys rinkai ir (arba) perduodantys juos naudoti, užtikrina, kad:

a)

su kiekvienu kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektu, atitinkančiu II priedo 1 ir 2 punktuose nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, būtų pateikiama III priedo 4 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė;

b)

IV priedo 6 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė pateikiama su kiekvienu kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektu;

c)

valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu pateikiami V priedo 6 punkte nustatyti techniniai dokumentai;

d)

visoje tam tikro kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis;

e)

visoje konkretaus kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis.

4 straipsnis

Prekiautojų pareigos

1.   Prekiautojai patalpų šildytuvais užtikrina, kad:

a)

kiekvieno pardavimo vietoje esančio patalpų šildytuvo priekinis išorinis paviršius būtų pažymėtas pagal 3 straipsnio 1 punktą tiekėjų pateikta aiškiai matoma etikete, nustatyta III priedo 1 punkte;

b)

prekiaujant patalpų šildytuvais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 1 punktą tiekėjo pateikta informacija;

c)

visoje tam tikro patalpų šildytuvo modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis;

d)

visoje konkretaus patalpų šildytuvo modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis.

2.   Kombinuotųjų šildytuvų prekiautojai užtikrina, kad:

a)

kiekvieno pardavimo vietoje esančio kombinuotojo šildytuvo priekinis išorinis paviršius būtų pažymėtas pagal 3 straipsnio 2 punktą tiekėjų pateikta aiškiai matoma etikete, nustatyta III priedo 2 punkte;

b)

prekiaujant kombinuotaisiais šildytuvais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 2 punktą tiekėjo pateikta informacija;

c)

visoje tam tikro kombinuotojo šildytuvo modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis;

d)

visoje konkretaus kombinuotojo šildytuvo modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis.

3.   Prekiautojai patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektais užtikrina, remdamiesi tiekėjų pagal 3 straipsnio 1 dalį, 3 straipsnio 3 dalį, 3 straipsnio 4 dalį ir 3 straipsnio 5 dalį pateiktomis etiketėmis ir gaminių vardinių parametrų lentelėmis, kad:

a)

visuose konkretaus komplekto pasiūlymuose būtų nurodytas to komplekto sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ir sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė atitinkamai vidutinio, šaltesnio arba šiltesnio klimato sąlygomis; tam komplektas paženklinamas III priedo 3 punkte nustatyta etikete ir pateikiama IV priedo 5 punkte nustatyta vardinių parametrų lentelė, tinkamai užpildyta pagal to komplekto charakteristikas;

b)

prekiaujant patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 3 punktą tiekėjo pateikta informacija;

c)

visoje tam tikro patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis;

d)

visoje konkretaus patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis.

4.   Prekiautojai kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektais užtikrina, remdamiesi tiekėjų pagal 3 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 3 dalį, 3 straipsnio 4 dalį ir 3 straipsnio 6 dalį pateiktomis etiketėmis ir gaminių vardinių parametrų lentelėmis, kad:

a)

visuose konkretaus kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto pasiūlymuose būtų nurodytas to komplekto sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas, sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė atitinkamai vidutinio, šaltesnio arba šiltesnio klimato sąlygomis; tam komplektas paženklinamas III priedo 4 punkte nustatyta etikete ir pateikiama IV priedo 6 punkte nustatyta vardinių parametrų lentelė, tinkamai užpildyta pagal to komplekto charakteristikas;

b)

prekiaujant kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama informacija pagal VI priedo 4 punktą;

c)

visoje tam tikro kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis;

d)

visoje konkretaus kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasę ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis.

5 straipsnis

Matavimo ir skaičiavimo metodai

Pagal 3 ir 4 straipsnius pateiktina informacija nustatoma patikimais, tiksliais ir pakartojamais matavimo ir skaičiavimo metodais, kuriuose atsižvelgiama į pripažintus pažangiausius skaičiavimo ir matavimo metodus, kaip nurodyta VII priede.

6 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės atitiktį deklaruotai šildytuvų sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasei, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasei, sezoniniam energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumui, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumui ir garso galios lygiui vertina pagal VIII priede nustatytą procedūrą.

7 straipsnis

Peržiūra

Komisija peržiūri šį reglamentą atsižvelgdama į technologijų pažangą ne vėliau kaip po penkerių metų nuo jo įsigaliojimo. Peržiūrint reglamentą visų pirma įvertinami reikšmingi pokyčiai, susiję su įvairių tipų šildytuvų, susijusių su III priedo 1.2 ir 2.2 punktuose nurodytomis etiketėmis, rinkos dalimis, šildytuvo energijos vartojimo veiksmingumo nurodymo kitu būdu nei nurodant šilumos siurblio energijos vartojimo efektyvumą remiantis standartizuotais šildymo sezonais, įgyvendinamumas ir naudingumas, pakuotės vardinių parametrų lentelių ir etikečių, nustatytų III priedo 3 ir 4 punktuose ir IV priedo 5 ir 6 punktuose, tinkamumas ir galimybės į šio reglamento taikymo sritį įtraukti pasyviuosius dūmtakių šilumos atgavimo įtaisus.

8 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. vasario 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 153, 2010 6 18, p. 1.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 83.

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 136.

(4)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(5)  OL L 334, 2010 12 17, p. 17.


I PRIEDAS

II–VIII prieduose vartojamų terminų apibrėžtys

II–VIII prieduose vartojami šie terminai:

 

Su šildytuvais susijusios apibrėžtys

1)   patalpų šildytuvas su katilu (IV priedo 1 ir 4 paveiksluose – katilas)– patalpų šildytuvas, kuriuo šiluma gaminama deginant iškastinį ir (arba) biomasės kurą ir (arba) naudojant kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šilumą;

2)   kombinuotasis šildytuvas su katilu (IV priedo 1 ir 4 paveiksluose – katilas)– patalpų šildymo katilas, suprojektuotas taip, kad kartu teiktų šilumą, reikalingą tam tikros temperatūros karšto geriamojo ir sanitarinio vandens tam tikram kiekiui ir srautui tiekti nustatytais intervalais, ir prijungtas prie išorinio geriamojo arba sanitarinio vandens šaltinio;

3)   patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu (IV priedo 1 ir 3 paveiksluose – šilumos siurblys)– patalpų šildytuvas, kuriuo šiluma gaminama naudojant aplinkos šilumą iš oro šaltinio, vandens šaltinio arba grunto šaltinio ir (arba) šilumingųjų atliekų; patalpos šildytuvuose su šiluminiais siurbliais gali būti vienas ar daugiau papildomų šildytuvų, kuriuose naudojama kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šiluma arba deginamas iškastinis ir (arba) biomasės kuras;

4)   kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu (IV priedo 1 ir 3 paveiksluose – šilumos siurblys)– patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu, suprojektuotas taip, kad kartu tiektų šilumą, reikalingą tam tikros temperatūros karšto geriamojo ir sanitarinio vandens tam tikram kiekiui ir srautui tiekti nustatytais intervalais, ir prijungtas prie išorinio geriamojo arba sanitarinio vandens šaltinio;

5)   papildomas šildytuvas– ne pirmiausia naudojamas šildytuvas, gaminantis šilumą, kai šilumos poreikis viršija pirmiausia naudojamo šildytuvo vardinį šilumos atidavimą;

6)   vardinis papildomo šildytuvo šilumos atidavimas (Psup)– deklaruotas papildomo šildytuvo šilumos atidavimas (kW), kai patalpos ir (kai taikoma) vanduo šildomi standartinėmis veikimo sąlygomis; jei papildomas šildytuvas yra patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu, standartinė veikimo sąlyga papildomo šildytuvo vardiniam šilumos atidavimui nustatyti yra lauko temperatūra Tj = + 7 °C;

7)   lauko temperatūra (Tj )– sausuoju termometru išmatuota oro temperatūra lauke (Celsijaus laipsniais); santykinis drėgnumas gali būti nustatomas pagal susijusiu drėgnuoju termometru išmatuotą temperatūrą;

8)   metinis energijos suvartojimas (QHE )– šildytuvo per metus suvartojama energija, kurios reikia norminiam metiniam patalpų šildymo poreikiui per nustatytą šildymo sezoną patenkinti, išreikšta galutinės energijos kWh ir (arba) didžiausiojo šilumingumo GJ;

9)   budėjimo veiksena– būsena, kai šildytuvas yra prijungtas prie elektros energijos tinklo, tinkamam veikimui užtikrinti yra maitinamas iš šio tinklo ir atlieka tik toliau išvardytas neribotos trukmės funkcijas – veikimo aktyvinimo funkciją arba veikimo aktyvinimo funkciją ir tik rodo įjungtą veikimo aktyvinimo funkciją ir (arba) rodo informaciją arba būseną;

10)   energijos suvartojimas budėjimo veiksena (PSB )– budėjimo veiksena veikiančio šildytuvo vartojamoji galia (kW);

11)   perskaičiavimo koeficientas (CC)– koeficientas, atitinkantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/27/ES (1) nurodytą apskaičiuotą 40 % ES energijos gamybos efektyvumo vidurkį; perskaičiavimo koeficiento reikšmė yra CC = 2,5.

12)   didžiausiasis šilumingumas (GCV)– šilumos kiekis, gautas su deguonimi visiškai sudeginus vieną kuro kiekio vienetą ir degimo produktams vėl atvėsus iki aplinkos temperatūros; į šilumos kiekį įskaičiuojama kure esančių vandens garų ir degant kure esančiam vandeniliui susidarančių vandens garų kondensacijos šiluma;

 

Su patalpų šildytuvais su katilu, kombinuotaisiais šildytuvais su katilu ir kogeneraciniais patalpų šildytuvais susijusios apibrėžtys

13)   sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas aktyviojoje veiksenoje (ηson )– tai:

kurą naudojančių patalpų šildytuvų su katilu ir kurą naudojančių kombinuotųjų šildytuvų su katilu atveju – šiluminio naudingumo esant vardiniam šilumos atidavimui ir šiluminio naudingumo esant 30 proc. vardinio šilumos atidavimo svertinis vidurkis (%),

elektrinių patalpų šildytuvų su katilu ir elektrinių kombinuotųjų šildytuvų su katilu atveju – šiluminis naudingumas esant vardiniam šilumos atidavimui (%),

kogeneracinių patalpų šildytuvų be papildomų šildytuvų atveju – šiluminis naudingumas esant vardiniam šilumos atidavimui (%),

kogeneracinių patalpų šildytuvų su papildomais šildytuvais atveju – šiluminio naudingumo esant vardiniam šilumos atidavimui, kai papildomas šildytuvas išjungtas, ir šiluminio naudingumo esant vardiniam šilumos atidavimui, kai papildomas šildytuvas įjungtas, svertinis vidurkis (%),

14)   šiluminis naudingumas (η)– patalpų šildytuvo su katilu, kombinuotojo šildytuvo su katilu arba kogeneracinio patalpų šildytuvo naudingojo šilumos atidavimo ir bendro suvartojamos energijos kiekio santykis (%), kai bendras suvartojamos energijos kiekis išreikštas didžiausiuoju šilumingumu ir (arba) galutine energija, padauginta iš perskaičiavimo koeficiento;

15)   naudingasis šilumos atidavimas (P)– patalpų šildytuvo su katilu, kombinuotojo šildytuvo su katilu arba kogeneracinio patalpų šildytuvo šilumos atidavimas, perduodamas šilumos nešikliui (kW);

16)   elektros energijos naudingumas (ηel )– kogeneracinio patalpų šildytuvo pagaminamos elektros energijos ir bendro suvartojamos energijos kiekio santykis (proc.), kai bendras suvartojamos energijos kiekis išreikštas didžiausiuoju šilumingumu ir (arba) galutine energija, padauginta iš perskaičiavimo koeficiento;

17)   uždegiklio vartojamoji galia (Pign )– degiklio, kurio paskirtis uždegti pagrindinį degiklį, vartojamoji galia, išreikšta didžiausiojo šilumingumo W;

18)   kondensacinis katilas– patalpų šildytuvas su katilu arba kombinuotasis šildytuvas su katilu, kuriame, įprastinėmis eksploatacijos sąlygomis ir esant nustatytai eksploatacinei vandens temperatūrai vandens garai degimo produktuose dalinai kondensuojasi, kad šių garų fazinio virsmo šilumą būtų galima panaudoti šildymo reikmėms;

19)   pagalbinės elektros energijos suvartojimas– metinis elektros energijos kiekis, kurio reikia numatytojo patalpų šildytuvo su katilu, kombinuotojo šildytuvo su katilu arba kogeneracinio patalpų šildytuvo veikimo reikmėms, apskaičiuotas pagal elektros energijos suvartojimą esant pilnutinei apkrovai (elmax), dalinei apkrovai (elmin), budėjimo veiksenai ir numatytajai veikimo kiekvienu režimu trukmei, išreikštas galutinės energijos kWh;

20)   šilumos nuostolis budėjimo veiksena (Pstby )– patalpų šildytuvo su katilu, kombinuotojo šildytuvo su katilu arba kogeneracinio patalpų šildytuvo šilumos nuostolis (kW), kai tiekti šilumos nereikia;

 

Su patalpų šildytuvais su šilumos siurbliais ir su kombinuotaisiais šildytuvais su šilumos siurbliais susijusios apibrėžtys

21)   vardinis veiksmingumo koeficientas (COPrated ) arba vardinis pirminės energijos santykis (PERrated )– deklaruotoji šiluminė talpa (kW), padalyta iš suvartotos energijos kiekio, išreikšto didžiausiojo šilumingumo kW ir (arba) iš perskaičiavimo koeficiento padaugintos galutinės energijos kW, kai šildoma standartinėmis veikimo sąlygomis;

22)   norminės projektinės sąlygos– norminės projektinės temperatūros, didžiausios perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūros ir didžiausios ribinės veikimo temperatūros derinys, kaip nustatyta VII priedo 10 lentelėje;

23)   norminė projektinė temperatūra (Tdesignh)– lauko temperatūra Celsijaus laipsniais, kaip nurodyta VII priedo 10 lentelėje, kuriai esant dalinės apkrovos koeficientas lygus 1;

24)   dalinės apkrovos koeficientas (pl(Tj))– lauko temperatūros, iš jos atėmus 16 °C, ir norminės projektinės temperatūros, iš jos atėmus 16 °C, santykis;

25)   šildymo sezonas– veikimo vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimate sąlygomis rinkinys, kuriuo kiekviename intervale apibūdinamas lauko temperatūrų ir laiko, kurį tos temperatūros pasireiškia per sezoną, derinys;

26)   intervalas (binj )– lauko temperatūros ir intervalo trukmės valandomis derinys, kaip nustatyta VII priedo 12 lentelėje;

27)   intervalo trukmė valandomis (Hj )– valandų skaičius per šildymo sezoną (valandomis per metus), per kurias kiekviename intervale pasireiškia lauko temperatūra, kaip nurodyta VII priedo 12 lentelėje;

28)   dalinė apkrova šildymo režimu (Ph(Tj))– šildymo apkrova (kW), esant tam tikrai lauko temperatūrai, apskaičiuojama projektinę apkrovą dauginant iš dalinės apkrovos koeficiento;

29)   sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP) arba sezoninis pirminės energijos santykis (SPER)– bendras patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu arba kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu, kurie naudoja elektros energiją, veiksmingumo koeficientas arba bendras patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu arba kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu, kurie naudoja kurą, pirminės energijos santykis, atitinkantis nustatytą šildymo sezoną, apskaičiuotas kaip norminis metinis šildymo poreikis, padalytas iš metinio energijos suvartojimo;

30)   norminis metinis šildymo poreikis (QH )– norminis šildymo poreikis per nustatytą šildymo sezoną (juo remiantis skaičiuojamas SCOP arba SPER), apskaičiuojamas kaip projektinės apkrovos šildymo režimu ir metinio ekvivalentinio aktyviosios veiksenos valandų skaičiaus sandauga (kWh);

31)   metinis ekvivalentinis aktyviosios veiksenos valandų skaičius (HHE )– numanomas metinis valandų, kurias patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu turi veikti projektine apkrova šildymo režimu, kad patenkintų norminį metinį šildymo poreikį, skaičius (h);

32)   veiksmingumo aktyviąja veiksena koeficientas (SCOPon ) arba pirminės energijos aktyviąja veiksena koeficientas (SPERon )– vidutinis patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu, kuris veikdamas aktyviąja veiksena vartoja elektros energiją, veiksmingumo koeficientas arba vidutinis patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu, kuris veikdamas aktyviąja veiksena vartoja kurą, pirminės energijos koeficientas nustatyto šildymo sezono metu;

33)   papildomas šildymo pajėgumas (sup(Tj))– papildomo šildytuvo, kuriuo papildomas deklaruotas šildymo pajėgumas (kW), kad įrenginys išlaikytų dalinę apkrovą šildymo režimu, jei deklaruotas šildymo pajėgumas yra mažesnis nei dalinė apkrova šildymo režimu, vardinis šilumos atidavimas Psup;

34)   intervalo veiksmingumo koeficientas (COPbin(Tj)) arba intervalo pirminės energijos santykis (PERbin(Tj))– patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu, kuris vartoja elektros energiją, veiksmingumo koeficientas arba patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu, kuris naudoja kurą, pirminės energijos koeficientas, būdingas kiekvienam sezono intervalui, nurodytų laikotarpių atveju gautas iš dalinės apkrovos šildymo režimu, deklaruoto šildymo pajėgumo ir deklaruoto veiksmingumo koeficiento, o kitų laikotarpių atveju apskaičiuotas interpoliuojant arba ekstrapoliuojant ir, kai reikia, pakoreguotas pagal blogėjimo koeficientą;

35)   deklaruotasis šildymo pajėgumas (Pdh(Tj))– šildymo pajėgumas (kW), kurį patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu gali teikti esant lauko temperatūrai;

36)   pajėgumo valdymas– galimybė keisti patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu pajėgumą, keičiant bent vieno iš skysčių, kurių reikia aušinimo ciklui vykdyti, debitą, nurodomas kaip „pastovus“, jei tūrio srauto keisti negalima, arba kaip „kintamas“, jei tūrio srautas pakeičiamas arba pakinta atlikus du ar daugiau veiksmų;

37)   projektinė apkrova šildymo režimu (Pdesignh)– patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu vardinis šilumos atidavimas (Prated) (kW) esant norminei projektinei temperatūrai, kai projektinė apkrova šildymo režimu yra lygi dalinei apkrovai šildymo režimu, o lauko temperatūra lygi norminei projektinei temperatūrai;

38)   deklaruotasis veiksmingumo koeficientas (COPd(Tj)) arba deklaruotasis pirminės energijos santykis (PERd(Tj))– veiksmingumo koeficientas arba pirminės energijos santykis, taikomas ribotam nustatytų intervalų skaičiui;

39)   perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra (Tbiv )– šildymo režimui tiekėjo deklaruota lauko temperatūra, kuriai esant deklaruotasis pajėgumas yra lygus dalinei apkrovai šildymo režimu, o esant žemesnei temperatūrai nei ši deklaruotasis pajėgumas turi būti papildytas papildomu šildymo pajėgumu, kad būtų išlaikyta dalinė apkrova šildymo režimu (Celsijaus laipsniais);

40)   ribinė veikimo temperatūra (TOL)– šildymo režimui tiekėjo deklaruota lauko temperatūra, žemiau kurios patalpų šildytuvas su šilumos oro ir vandens siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos oro ir vandens siurbliu negali tiekti jokio šildymo pajėgumo, o deklaruotasis šildymo pajėgumas lygus nuliui (Celsijaus laipsniais);

41)   šildymo vandens ribinė veikimo temperatūra (WTOL)– šildymo režimui tiekėjo deklaruota ištekančio vandens temperatūra (Celsijaus laipsniais), virš kurios patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu negali teikti jokio šildymo pajėgumo, o deklaruotasis šildymo pajėgumas lygus nuliui;

42)   ciklinis pajėgumas šildymo režimu (Pcych)– per ciklinio veikimo šildymo režimu bandymo intervalą integruotas šildymo pajėgumas (kW);

43)   ciklinis efektyvumas (COPcyc, arba PERcyc)– veiksmingumo koeficiento vidurkis arba pirminės energijos santykio vidurkis per ciklinio veikimo bandymo intervalą, apskaičiuotas kaip per intervalą integruotas šildymo pajėgumas (kW), padalytas iš per tą patį intervalą integruotos suvartojamos energijos, išreikštos didžiausiojo šilumingumo kWh ir (arba) iš perskaičiavimo koeficiento padaugintos galutinės energijos kWh;

44)   blogėjimo koeficientas (Cdh)– efektyvumo mažėjimo dėl ciklinio patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu veikimo matas; jei Cdh nenustatomas matuojant, naudojama numatytoji blogėjimo koeficiento vertė Cdh = 0,9;

45)   aktyvioji veiksena– veiksena, atitinkanti trukmę valandomis, kai įrenginį veikia uždaros erdvės šildymo apkrova ir kai aktyvuota šildymo funkcija; esant šiai veiksenai patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu gali cikliškai įsijungti ir išsijungti, kad būtų pasiekta arba išlaikyta reikiama patalpų oro temperatūra;

46)   išjungties veiksena– būsena, kuriai esant patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu yra prijungtas prie maitinimo šaltinio ir neteikia jokios funkcijos, įskaitant būsenas, kai tik rodoma, kad prietaisas yra išjungties veiksenos būsenos, ir būsenas, kai vykdomos tik tos funkcijos, kurių paskirtis – užtikrinti elektromagnetinį suderinamumą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/108/EB (2);

47)   termostato išjungties veiksena– būsena, atitinkanti trukmę valandomis, kai įrenginio neveikia šildymo apkrova ir kai neaktyvuota šildymo funkcija, ir nors šildymo funkcija įjungta, tačiau patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu neveikia; aktyviąja veiksena veikiančio šildytuvo ciklinis veikimas termostato išjungties veiksena nelaikomas;

48)   karterio šildymo veiksena– būsena, kai aktyvinamas šildymo įtaisas siekiant užtikrinti, kad šaldalas netekėtų į kompresorių, ir taip apriboti šaldalo koncentraciją alyvoje kompresoriaus paleidimo metu;

49)   energijos suvartojimas išjungties veiksena (POFF )– išjungties veiksena veikiančio patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu vartojamoji galia (kW);

50)   energijos suvartojimas termostato išjungties veiksena (PTO )– termostato išjungties veiksena veikiančio patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu vartojamoji galia (kW);

51)   energijos suvartojimas karterio šildymo veiksena (PCK )– karterio šildymo veiksena veikiančio patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu vartojamoji galia (kW);

52)   žematemperatūris šilumos siurblys– patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu, specialiai suprojektuotas naudoti esant žemai temperatūrai, kuris negali teikti šildymo vandens, kurio išleidimo temperatūra 52 °C, kai sausuoju (drėgnuoju) termometru išmatuota įleidimo temperatūra yra – 7 °C (– 8 °C) esant norminėms projektinėms vidutinio klimato sąlygoms;

53)   žematemperatūris naudojimas– naudojimas, kai patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu teikia deklaruotąjį šildymo pajėgumą esant 35 °C patalpų šilumokaičio išleidimo temperatūrai;

54)   naudojimas vidutinėje temperatūroje– naudojimas, kai patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu teikia deklaruotąjį šildymo pajėgumą esant 55 °C patalpų šilumokaičio išleidimo temperatūrai;

 

Su vandens šildymu kombinuotuosiuose šildytuvuose susijusios apibrėžtys

55)   apkrovos profilis– tam tikra vandens ėmimo seka, kaip nurodyta VII priedo 15 lentelėje; kiekvienas kombinuotasis šildytuvas atitinka bent vieną apkrovos profilį;

56)   vandens ėmimas– tam tikras naudingojo vandens srauto, naudingosios vandens temperatūros, naudingojo energijos kiekio ir didžiausios temperatūros derinys, kaip nurodyta VII priedo 15 lentelėje;

57)   naudingasis vandens srautas (f)– mažiausias srautas (litrais/min.), kuriuo karštas vanduo yra naudingas atskaitinei energijai, kaip nurodyta VII priedo 15 lentelėje;

58)   naudingoji vandens temperatūra (Tm )– vandens temperatūra Celsijaus laipsniais, iki kurios įšilęs vanduo tampa naudingas atskaitinei energijai, kaip nurodyta VII priedo 15 lentelėje;

59)   naudingasis energijos kiekis (Qtap )– karšto vandens energijos kiekis (kWh), kai temperatūra yra lygi naudingajai vandens temperatūrai arba už ją didesnė ir kai vandens srautai yra lygūs naudingajam vandens srautui arba už jį didesni, kaip nurodyta VII priedo 15 lentelėje;

60)   karšto vandens energijos kiekis– vandens savitosios šiluminės talpos, ištekančio karšto vandens ir įtekančio šalto vandens vidutinio temperatūrų skirtumo ir visos paruošto karšto vandens masės sandauga;

61)   didžiausia temperatūra (Tp )– būtiniausia vandens temperatūra Celsijaus laipsniais, kuri turi būti pasiekta per vandens ėmimą, kaip nurodyta VII priedo 15 lentelėje;

62)   atskaitinė energija (Qref )– vandens ėmimo naudingojo energijos kiekio suma (kWh), susijusi su tam tikru apkrovos profiliu, kaip nurodyta VII priedo 15 lentelėje;

63)   didžiausios apkrovos profilis– didžiausios atskaitinės energijos, kurią gali tiekti to apkrovos profilio temperatūros ir srovės sąlygas atitinkantis kombinuotasis šildytuvas, apkrovos profilis;

64)   deklaruotasis apkrovos profilis– apkrovos profilis, taikomas nustatant energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumą;

65)   elektros energijos suvartojimas per parą (Qelec )– per 24 valandas iš eilės pagal deklaruotąjį apkrovos profilį suvartojama elektros energija galutinės energijos kWh;

66)   kuro suvartojimas per parą (Qfuel )– suvartojamas kuras vandeniui šildyti veikiant 24 valandas iš eilės pagal deklaruotąjį apkrovos profilį, išreikštas didžiausiojo šilumingumo kWh, taip pat VII priedo 5 punkto f dalies tikslais išreikštas didžiausiojo šilumingumo GJ;

67)   metinis elektros energijos suvartojimas (AEC)– kombinuotojo šildytuvo, veikiančio pagal deklaruotąjį profilį ir tam tikromis klimato sąlygomis, per metus suvartojama elektros energija vandeniui šildyti, išreikšta galutinės energijos kWh;

68)   metinis kuro sunaudojimas (AFC)– kombinuotojo šildytuvo, veikiančio pagal deklaruotąjį profilį ir tam tikromis klimato sąlygomis, per metus sunaudojamas iškastinis kuras ir (arba) biomasės kuras vandeniui šildyti, išreikštas didžiausiojo šilumingumo GJ;

 

Su saulės energijos įrenginiais susijusios apibrėžtys

69)   metinis ne saulės šilumos sandas (Qnonsol )– elektros energijos (pirminės energijos kilovatais) ir (arba) kuro (didžiausiojo šilumingumo kilovatais) sandas kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto naudingai atiduodamoje šilumoje, atsižvelgiant į saulės energijos kolektoriaus per metus surinktos šilumos kiekį ir į saulės energijos karšto vandens talpyklos šilumos nuostolius;

70)   kolektoriaus apertūros plotas (Asol ) (IV priedo 1 ir 4 paveiksluose – kolektoriaus dydis)– apskaičiuotasis didžiausias plotas (m2), per kurį nesutelkti saulės spinduliai patenka į kolektorių;

71)   kolektoriaus efektyvumas (ηcol )– saulės kolektoriaus efektyvumas (proc.), kai saulės energijos kolektoriaus ir jį supančio oro temperatūros skirtumas yra 40 K, o visuminė saulės energinė apšvieta – 1 000 W/m2;

72)   savaiminis nuotolis (S)– esant tam tikrai vandens ir aplinkos temperatūrai prarasta saulės energijos karšto vandens talpyklos šiluminė galia (W);

73)   talpa (V) (IV priedo 1 ir 4 paveiksluose – talpyklos talpa)– saulės energijos karšto vandens talpyklos vardinė talpa litrais arba m3;

74)   pagalbinės elektros energijos suvartojimas (Qaux ) (IV priedo 5 paveiksle – pagalbinės elektros energija)– saulės energijos sistemos dėl siurblio vartojamosios galios ir budėjimo veiksenos vartojamosios galios per metus suvartojama elektros energija, išreikšta galutinės energijos kWh;

75)   siurblio vartojamoji galia (solpump)– saulės energijos sistemos kolektoriaus kontūro siurblio vardinė vartojamoji elektrinė galia (W);

76)   budėjimo veiksenos vartojamoji galia (solstandby)– saulės energijos sistemos vardinė vartojamoji elektrinė galia (W), kai saulės energijos siurblys ir šilumos generatorius neveikia;

 

Kitos apibrėžtys

77)   vidutinio klimato sąlygos, šaltesnio klimato sąlygos ir šiltesnio klimato sąlygos– atitinkamai Strasbūre, Helsinkyje ir Atėnuose įprasta temperatūra ir visuminės saulės energinės apšvietos sąlygos;

78)   modelio žymuo– paprastai raidinis-skaitinis kodas, pagal kurį tam tikrą patalpų šildytuvo, kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus, saulės energijos įrenginio, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto arba kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelį galima atskirti nuo kitų to paties prekės ženklo ar to paties pavadinimo tiekėjo arba prekiautojo modelių.


(1)  OL L 315, 2012 11 14, p. 1.

(2)  OL L 390, 2004 12 31, p. 24.


II PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo klasės

1.   SEZONINIO ENERGIJOS PATALPOMS ŠILDYTI VARTOJIMO EFEKTYVUMO KLASĖS

Šildytuvo, išskyrus žematemperatūrius šilumos siurblius ir patalpų šildytuvus su šilumos siurbliu, suprojektuotus naudoti esant žemai temperatūrai, sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal jo sezoninį energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumą, nurodytą 1 lentelėje.

Žematemperatūrio šilumos siurblio ir patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu, suprojektuoto naudoti esant žemai temperatūrai, sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasės nustatomos pagal jo sezoninį energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumą, nurodytą 2 lentelėje.

Šildytuvo sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas apskaičiuojamas pagal VII priedo 3 ir 4 punktus – taikoma patalpų šildytuvams su šilumos siurbliu, kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliu ir žematemperatūriams šilumos siurbliams, naudojamiems esant vidutinėms klimato sąlygoms.

1   lentelė

Šildytuvų, išskyrus žematemperatūrius šilumos siurblius ir patalpų šildytuvus su šilumos siurbliu, suprojektuotus naudoti esant žemai temperatūrai, sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasės

Sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ηs , %

A+++

ηs ≥ 150

A++

125 ≤ ηs < 150

A+

98 ≤ ηs < 125

A

90 ≤ ηs < 98

B

82 ≤ ηs < 90

C

75 ≤ ηs < 82

D

36 ≤ ηs < 75

E

34 ≤ ηs < 36

F

30 ≤ ηs < 34

G

ηs < 30


2   lentelė

Žematemperatūrių šilumos siurblių ir patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, suprojektuotų naudoti esant žemai temperatūrai, sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasės

Sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ηs , %

A+++

ηs ≥ 175

A++

150 ≤ ηs < 175

A+

123 ≤ ηs < 150

A

115 ≤ ηs < 123

B

107 ≤ ηs < 115

C

100 ≤ ηs < 107

D

61 ≤ ηs < 100

E

59 ≤ ηs < 61

F

55 ≤ ηs < 59

G

ηs < 55

2.   ENERGIJOS VANDENIUI ŠILDYTI VARTOJIMO EFEKTYVUMO KLASĖS

Kombinuotojo šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal jo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumą, nurodytą 3 lentelėje.

Kombinuotojo šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas apskaičiuojamas pagal VII priedo 5 punktą.

3   lentelė

Kombinuotųjų šildytuvų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasės, pagal deklaruotąjį apkrovos profilį, ηwh , %

 

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A+++

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 69

ηwh ≥ 90

ηwh ≥ 163

ηwh ≥ 188

ηwh ≥ 200

ηwh ≥ 213

A++

53 ≤ ηwh < 62

53 ≤ ηwh < 62

61 ≤ ηwh < 69

72 ≤ ηwh < 90

130 ≤ ηwh < 163

150 ≤ ηwh < 188

160 ≤ ηwh < 200

170 ≤ ηwh < 213

A+

44 ≤ ηwh < 53

44 ≤ ηwh < 53

53 ≤ ηwh < 61

55 ≤ ηwh < 72

100 ≤ ηwh < 130

115 ≤ ηwh < 150

123 ≤ ηwh < 160

131 ≤ ηwh < 170

A

35 ≤ ηwh < 44

35 ≤ ηwh < 44

38 ≤ ηwh < 53

38 ≤ ηwh < 55

65 ≤ ηwh < 100

75 ≤ ηwh < 115

80 ≤ ηwh < 123

85 ≤ ηwh < 131

B

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

35 ≤ ηwh < 38

35 ≤ ηwh < 38

39 ≤ ηwh < 65

50 ≤ ηwh < 75

55 ≤ ηwh < 80

60 ≤ ηwh < 85

C

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

36 ≤ ηwh < 39

37 ≤ ηwh < 50

38 ≤ ηwh < 55

40 ≤ ηwh < 60

D

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

33 ≤ ηwh < 36

34 ≤ ηwh < 37

35 ≤ ηwh < 38

36 ≤ ηwh < 40

E

22 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

30 ≤ ηwh < 33

30 ≤ ηwh < 34

30 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 36

F

19 ≤ ηwh < 22

20 ≤ ηwh < 23

23 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

28 ≤ ηwh < 32

G

ηwh < 19

ηwh < 20

ηwh < 23

ηwh < 23

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 28

3.   SAULĖS ENERGIJOS KARŠTO VANDENS TALPYKLŲ, JEI JOS YRA SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIO DALIS, ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO KLASĖS

Saulės energijos karšto vandens talpyklų, jei jos yra saulės energijos įrenginio dalis, energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal jų savaiminį nuostolį, nurodytą 4 lentelėje.

4   lentelė

Saulės energijos karšto vandens talpyklų, jei jos yra saulės energijos įrenginio dalis, energijos vartojimo efektyvumo klasės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Savaiminis nuostolis S (vatais), kai talpa yra V (litrais)

A+

Formula

A

Formula

B

Formula

C

Formula

D

Formula

E

Formula

F

Formula

G

Formula


III PRIEDAS

Etiketės

1.   PATALPŲ ŠILDYTUVAI

1.1.   1 etiketė

1.1.1.   Patalpų šildytuvai su katilais klasifikuojami pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A++ iki G

Image

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo;

III.

patalpų šildymo funkcija;

IV.

pagal II priedo 1 punktą apskaičiuota sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma patalpų šildytuvo su katilu sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

V.

vardinis šilumos atidavimas (kW), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

VI.

garso galios lygis LWA dB patalpoje, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

b)

Patalpų šildytuvų su katilais etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 5 punkte.

1.1.2.   Kogeneraciniai patalpų šildytuvai klasifikuojami pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A++ iki G

Image

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo;

III.

patalpų šildymo funkcija;

IV.

pagal II priedo 1 punktą apskaičiuota sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma kogeneracinio patalpų šildytuvo sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

V.

vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

VI.

garso galios lygis LWA dB patalpoje, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

VII.

papildoma elektros gamybos funkcija.

b)

Kogeneracinių patalpų šildytuvų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 6 punkte.

1.1.3.   Patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu, išskyrus žematemperatūrius šilumos siurblius, klasifikuojami pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A++ iki G

Image

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo;

III.

patalpų šildymo funkcija, kai šildytuvas naudojamas atitinkamai esant vidutinei ir žemai temperatūrai;

IV.

pagal II priedo 1 punktą apskaičiuota sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo, esant vidutinio klimato sąlygoms ir naudojant šildytuvą atitinkamai esant vidutinei ir žemai temperatūrai, klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu, naudojamo atitinkamai esant vidutinei ir žemai temperatūrai, sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

V.

vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW), atitinkamai esant vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygoms ir naudojant šildytuvą esant vidutinei ir žemai temperatūrai, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

VI.

Europos temperatūrų žemėlapis, kuriame parodytos trys orientacinės temperatūrų zonos;

VII.

garso galios lygis LWA patalpoje (jei taikytina) ir lauke (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

b)

Patalpų šildytuvų su šilumos siurbliais etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 7 punkte. Taikant išimtį, jeigu modeliui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 (1) buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

1.1.4.   Žematemperatūriai šilumos siurbliai klasifikuojami pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A++ iki G

Image

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo;

III.

patalpų šildymo funkcija naudojant šildytuvą esant žemai temperatūrai;

IV.

pagal II priedo 1 punktą apskaičiuota sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo, esant vidutinio klimato sąlygoms, klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma žematemperatūrio šilumos siurblio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

V.

vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW) esant vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygoms, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

VI.

Europos temperatūrų žemėlapis, kuriame parodytos trys orientacinės temperatūrų zonos;

VII.

garso galios lygis LWA patalpoje (jei taikytina) ir lauke (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

b)

Žematemperatūrių šilumos siurblių etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 8 punkte. Taikant išimtį, jeigu modeliui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

1.2.   2 etiketė

1.2.1.   Patalpų šildytuvai su katilais, klasifikuojami pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D

Image

a)

Etiketėje pateikiama šio priedo 1.1.1 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

b)

patalpų šildytuvų su katilais etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 5 punkte.

1.2.2.   Kogeneraciniai patalpų šildytuvai, klasifikuojami pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D

Image

a)

Etiketėje pateikiama šio priedo 1.1.2 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

b)

Kogeneracinių patalpų šildytuvų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 6 punkte.

1.2.3.   Patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu, išskyrus žematemperatūrius šilumos siurblius, klasifikuojami pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D

Image

a)

Etiketėje pateikiama šio priedo 1.1.3 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

b)

Patalpų šildytuvų su šilumos siurbliais etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 7 punkte.

1.2.4.   Žematemperatūriai šilumos siurbliai klasifikuojami pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D

Image

a)

Etiketėje pateikiama šio priedo 1.1.4 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

b)

Žematemperatūrių šilumos siurblių etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 8 punkte.

2.   KOMBINUOTIEJI ŠILDYTUVAI

2.1.   1 etiketė

2.1.1.   Kombinuotieji šildytuvai su katilu, klasifikuojami pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A++ iki G ir pagal energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A iki G

Image

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo;

III.

patalpų šildymo funkcija ir vandens šildymo funkcija, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 15 lentelę pažymėtą atitinkama raide;

IV.

pagal II priedo 1 ir 2 punktus punktą nustatyta sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė; rodyklių, kuriose nurodoma kombinuotojo šildytuvo su katilu sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė, smaigaliai yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

V.

vardinis šilumos atidavimas (kW), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

VI.

garso galios lygis LWA dB patalpoje, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

VII.

jei kombinuotieji šildytuvai su katilu gali veikti tik ne piko valandomis, gali būti pridedama 9 punkto d papunkčio (11) nurodyta piktograma.

b)

Kombinuotųjų šildytuvų su katilu etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 9 punkte.

2.1.2.   Kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu, klasifikuojami pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A++ iki G ir pagal energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A iki G

Image

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo;

III.

patalpų šildymo funkcija esant vidutinei temperatūrai ir vandens šildymo funkcija, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 15 lentelę pažymėtą atitinkama raide;

IV.

pagal II priedo 1 ir 2 punktus punktą nustatyta sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė esant vidutinio klimato sąlygoms ir naudojant šildytuvą esant vidutinei temperatūrai ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė esant vidutinėms klimato sąlygoms; rodyklių, kuriose nurodoma kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė, smaigaliai yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

V.

vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW) esant vidutinėms, šaltesnėms ir šiltesnėms klimato sąlygoms, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

VI.

Europos temperatūrų žemėlapis, kuriame parodytos trys orientacinės temperatūrų zonos;

VII.

garso galios lygis LWA patalpoje (jei taikytina) ir lauke (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

VIII.

jei kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu gali veikti tik ne piko valandomis, gali būti pridedama 10 punkto d papunkčio (12) nurodyta piktograma.

b)

Kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 10 punkte.

2.2.   2 etiketė

2.2.1.   Kombinuotieji šildytuvai su katilu, klasifikuojami pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D ir pagal energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+ iki F

Image

a)

Etiketėje pateikiama šio priedo 2.1.1 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

b)

Kombinuotųjų šildytuvų su katilu etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 9 punkte.

2.2.2.   Kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu, klasifikuojami pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D ir pagal energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+ iki F

Image

a)

Etiketėje pateikiama šio priedo 2.1.2 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

b)

Kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 10 punkte.

3.   PATALPŲ ŠILDYTUVO, TEMPERATŪROS REGULIATORIAUS IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIO KOMPLEKTAI

Patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų, klasifikuojamų pagal sezoninio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki G, etiketė

Image

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

prekiautojo ir (arba) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

prekiautojo ir (arba) tiekėjo modelio (-ių) žymuo;

III.

patalpų šildymo funkcija;

IV.

pagal II priedo 1 punktą apskaičiuota patalpų šildytuvo sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė;

V.

ženklas, ar patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekte gali būti saulės kolektorius, karšto vandens talpykla, temperatūros reguliatorius ir (arba) papildomas patalpų šildytuvas;

VI.

pagal IV priedo 5 punktą apskaičiuota patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės, kurioje nurodoma patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė, smaigalys yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys.

b)

Patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 11 punkte. Patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų, klasifikuojamų pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D, paskutinių skalės nuo A+++ iki G klasių nuo E iki G galima neįtraukti.

4.   KOMBINUOTOJO ŠILDYTUVO, TEMPERATŪROS REGULIATORIAUS IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIO KOMPLEKTAI

Kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų, klasifikuojamų pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti ir sezoninio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki G, etiketė

Image

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

prekiautojo ir (arba) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

prekiautojo ir (arba) tiekėjo modelio (-ių) žymuo;

III.

patalpų šildymo funkcija ir vandens šildymo funkcija, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 15 lentelę pažymėtą atitinkama raide;

IV.

pagal II priedo 1 ir 2 punktus apskaičiuotos kombinuotojo šildytuvo sezoninio energijos patalpoms šildyti ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasės;

V.

ženklas, ar kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekte gali būti saulės kolektorius, karšto vandens talpykla, temperatūros reguliatorius ir (arba) papildomas šildytuvas;

VI.

pagal IV priedo 6 punktą apskaičiuota kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės, kurioje nurodoma kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė, smaigalys yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

VII.

pagal IV priedo 6 punktą apskaičiuota kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės, kurioje nurodoma kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė, smaigalys yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys.

b)

Kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 12 punkte. Kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų, klasifikuojamų pagal sezoninio energijos patalpoms šildyti ir (arba) vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D, paskutinių skalės nuo A+++ iki G klasių nuo E iki G galima neįtraukti.

5.   Patalpų šildymo katilų etiketės forma yra tokia:

Image

Pagal ją:

a)

Etiketė yra mažiausiai 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

b)

Fonas yra baltos spalvos.

c)

Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

Image

ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

Image

Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas. Plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm.

Image

Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm.

Image

Patalpų šildymo funkcija

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Image

A++–G ir A+++–D skalės, atitinkamai

Rodyklė. Aukštis – 5 mm, tarpelis – 1,3 mm, spalvos:

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

septinta klasė – 00-X-X-00,

aštunta klasė – 00-X-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 14 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

Image

Sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė

Rodyklė. Plotis – 22 mm, aukštis – 12 mm, 100 % juodos.

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 24 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

Image

Garso galios lygis patalpoje

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė „YZ“. Calibri bold 20 pt, 100 % juodos,

Tekstas dB. Calibri regular 15 pt, 100 % juodos.

Image

Vardinis šilumos atidavimas

Apvadas. 2 pt, spalva – 100% žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė „YZ“. Calibri bold 45 pt, 100 % juodos,

Tekstas „kW“. Calibri regular 30 pt, 100 % juodos.

Image

Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris

Tekstas. Calibri bold 10 pt.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

Image

Tiekėjo modelio žymuo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote.

6.   Kogeneracinių šildymo katilų etiketės forma yra tokia:

Image

Pagal ją:

a)

Etiketė yra mažiausiai 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

b)

Fonas yra baltos spalvos.

c)

Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

Image

ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

Image

Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas. Plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm.

Image

Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm.

Image

Patalpų šildymo funkcija

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Image

A++–G ir A+++–D skalės, atitinkamai

Rodyklė. Aukštis – 5 mm, tarpelis – 1,3 mm, spalvos:

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

septinta klasė – 00-X-X-00,

aštunta klasė – 00-X-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 14 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

Image

Sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė

Rodyklė. Plotis – 22 mm, aukštis – 12 mm, 100 % juodos.

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 24 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

Image

Garso galios lygis patalpoje

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė „YZ“. Calibri bold 20 pt, 100 % juodos,

Tekstas dB. Calibri regular 15 pt, 100 % juodos.

Image

Vardinis šilumos atidavimas

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė „YZ“. Calibri bold 45 pt, 100 % juodos,

Tekstas „kW“. Calibri regular 30 pt, 100 % juodos.

Image

Elektros energijos funkcija

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris

Tekstas. Calibri bold 10 pt.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

Image

Tiekėjo modelio žymuo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote.

7.   Patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu etiketės forma yra tokia:

Image

Pagal ją:

a)

Etiketė yra mažiausiai 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

b)

Fonas yra baltos spalvos.

c)

Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

Image

ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

Image

Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas. Plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm.

Image

Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm.

Image

Patalpų šildymo funkcija

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Image

Naudojamas esant vidutinei ir žemai temperatūrai

Tekstas „55 °C“ ir „35 °C“. Calibri regular 14 pt, 100 % juodos.

Image

A++–G ir A+++–D skalės, atitinkamai

Rodyklė. Aukštis – 5 mm, tarpelis – 1,3 mm, spalvos:

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

septinta klasė – 00-X-X-00,

aštunta klasė – 00-X-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 14 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

Image

Sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė

Rodyklė. Plotis – 19 mm, aukštis – 12 mm, 100 % juodos.

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 24 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

Image

Garso galios lygis patalpoje (jei taikytina) ir lauke

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė „YZ“. Calibri bold 20 pt, 100 % juodos,

Tekstas dB. Calibri regular 15 pt, 100 % juodos.

Image

Vardinis šilumos atidavimas

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė „YZ“. Calibri, bent 15 pt, 100 % juodos,

Tekstas „kW“. Calibri regular 15 pt, 100 % juodos.

Image

Europos temperatūrų žemėlapis ir spalvoti kvadratėliai

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Spalvos

tamsiai mėlyna – 86-51-00-00,

vidutinio tamsumo mėlyna – 53-08-00-00,

šviesiai mėlyna – 25-00-02-00.

Image

Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris

Tekstas. Calibri bold 10 pt.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

Image

Tiekėjo modelio žymuo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote.

8.   Žematemperatūrių šilumos siurblių etiketės forma yra tokia:

Image

Pagal ją:

a)

Etiketė yra mažiausiai 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

b)

Fonas yra baltos spalvos.

c)

Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

Image

ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

Image

Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas. Plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm.

Image

Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm.

Image

Patalpų šildymo funkcija

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Image

Naudojamas esant žemai temperatūrai

Tekstas „35 °C“. Calibri regular 14 pt, 100 % juodos.

Image

A++–G ir A+++–D skalės, atitinkamai

Rodyklė. Aukštis – 5 mm, tarpelis – 1,3 mm, spalvos:

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

septinta klasė – 00-X-X-00,

aštunta klasė – 00-X-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 14 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

Image

Sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė

Rodyklė. Plotis – 22 mm, aukštis – 12 mm, 100 % juodos.

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 24 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

Image

Garso galios lygis patalpoje (jei taikytina) ir lauke

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė „YZ“. Calibri bold 20 pt, 100 % juodos,

Tekstas dB. Calibri regular 15 pt, 100 % juodos.

Image

Vardinis šilumos atidavimas

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė „YZ“. Calibri, bent 18 pt, 100 % juodos,

Tekstas „kW“. Calibri regular 13,5 pt, 100 % juodos.

Image

Europos temperatūrų žemėlapis ir spalvoti kvadratėliai

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Spalvos

tamsiai mėlyna – 86-51-00-00,

vidutinio tamsumo mėlyna – 53-08-00-00,

šviesiai mėlyna – 25-00-02-00.

Image

Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris

Tekstas. Calibri bold 10 pt.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

Image

Tiekėjo modelio žymuo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote.

9.   Kombinuotųjų šildytuvų su katilu etiketės forma yra tokia:

Image

Pagal ją:

a)

Etiketė yra mažiausiai 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

b)

Fonas yra baltos spalvos.

c)

Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

Image

ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

Image

Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas. Plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm.

Image

Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm.

Image

Patalpų šildymo funkcija

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Image

Vandens šildymo funkcija

Piktograma atitinka pavaizduotąją, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 15 lentelę pažymėtą atitinkama raide. Calibri bold 16 pt, 100 % juodos.

Image

A++–G ir A–G, A+++–D arba A+–F skalės, atitinkamai

Rodyklė. Aukštis – 5 mm, tarpelis – 1,3 mm, spalvos:

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

septinta klasė – 00-X-X-00,

aštunta klasė – 00-X-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 14 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

Image

Sezoninio energijos patalpoms šildyti ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasės

Rodyklė. Plotis – 14 mm, aukštis – 9 mm, 100 % juodos.

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 18 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

Image

Vardinis šilumos atidavimas

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė „YZ“. Calibri bold 37,5 pt, 100 % juodos,

Tekstas „kW“. Calibri regular 18 pt, 100 % juodos.

Image

Garso galios lygis patalpoje

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė „YZ“. Calibri bold 20 pt, 100 % juodos,

Tekstas dB. Calibri regular 15 pt, 100 % juodos.

Image

Jei taikytina, tinkamumas naudoti ne piko metu

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas. 2 pt, spalva – 100% žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris

Tekstas. Calibri bold 10 pt.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

Image

Tiekėjo modelio žymuo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote.

10.   Kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu etiketės forma yra tokia:

Image

Pagal ją:

a)

Etiketė yra mažiausiai 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

b)

Fonas yra baltos spalvos.

c)

Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

Image

ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

Image

Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas. Plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm.

Image

Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm.

Image

Patalpų šildymo funkcija

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Image

Vandens šildymo funkcija

Piktograma atitinka pavaizduotąją, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 15 lentelę pažymėtą atitinkama raide. Calibri bold 16 pt, 100 % juodos.

Image

A++–G ir A–G, A+++–D arba A+–F skalės, atitinkamai

Rodyklė. Aukštis – 5 mm, tarpelis – 1,3 mm, spalvos:

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

septinta klasė – 00-X-X-00,

aštunta klasė – 00-X-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 14 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

Image

Sezoninio energijos patalpoms šildyti ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasės

Rodyklė. Plotis – 14 mm, aukštis – 9 mm, 100 % juodos.

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 18 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

Image

Vardinis šilumos atidavimas

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė „YZ“. Calibri, bent 12 pt, 100 % juodos,

Tekstas „kW“. Calibri regular 10 pt, 100 % juodos.

Image

Europos temperatūrų žemėlapis ir spalvoti kvadratėliai

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Spalvos:

tamsiai mėlyna – 86-51-00-00,

vidutinio tamsumo mėlyna – 53-08-00-00,

šviesiai mėlyna – 25-00-02-00.

Image

Garso galios lygis patalpoje (jei taikytina) ir lauke

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė „YZ“. Calibri bold 15 pt, 100 % juodos,

Tekstas dB. Calibri regular 10 pt, 100 % juodos.

Image

Jei taikytina, tinkamumas naudoti ne piko metu

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris

Tekstas. Calibri bold 10 pt.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

Image

Tiekėjo modelio žymuo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote.

11.   Patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto etiketės forma:

Image

Pagal ją:

a)

Etiketė yra mažiausiai 210 mm pločio ir 297 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

b)

Fonas yra baltos spalvos.

c)

Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

Image

ES etiketės apvado linija. 6 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

Image

Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas. Plotis – 191 mm, aukštis – 37 mm.

Image

Linija po ženklais. 2 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 191 mm.

Image

Patalpų šildymo funkcija

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Image

Patalpų šildytuvas

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Patalpų šildytuvo sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė.

Rodyklė. Plotis – 24 mm, aukštis – 14 mm, 100 % juodos;

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 28 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

Komplektas su saulės kolektoriumi, karšto vandens talpykla, temperatūros reguliatoriumi ir (arba) papildomu šildytuvu

Piktogramos atitinka pavaizduotąsias.

Ženklas „+“. Calibri bold 50 pt, 100 % žydros,

Langeliai. Plotis – 12 mm, aukštis – 12 mm, linija – 4 pt, 100 % žydros,

Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

Skalė A+++-G su apvadu.

Rodyklė. Aukštis – 15 mm, tarpelis – 3 mm, spalvos:

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

septinta klasė – 00-X-X-00,

jei yra, žemiausios klasės – 00-X-X-00.

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 30 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

Patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė

Rodyklė. Plotis – 33 mm, aukštis – 19 mm, 100 % juodos.

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 40 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

Image

Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris

Tekstas. Calibri bold 12 pt.

Image

Prekiautojo ir (arba) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

Image

Prekiautojo ir (arba) tiekėjo modelio (-ių) žymuo

Prekiautojo ir (arba) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 191 × 19 mm plote.

12.   Kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto etiketės forma:

Image

Pagal ją:

a)

Etiketė yra mažiausiai 210 mm pločio ir 297 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

b)

Fonas yra baltos spalvos.

c)

Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

Image

ES etiketės apvado linija. 6 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

Image

Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas. Plotis – 191 mm, aukštis – 37 mm.

Image

Linija po ženklais. 2 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 191 mm.

Image

Kombinuotasis šildytuvas

Piktogramos atitinka pavaizduotąsias; vandens šildymo funkcija su deklaruotuoju apkrovos profiliu, pagal VII priedo 15 lentelę pažymėtu atitinkama raide. Calibri bold 16 pt, 100 % juodos.

Kombinuotojo šildytuvo sezoninio energijos patalpoms šildyti ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasės.

Rodyklė. Plotis – 19 mm, aukštis – 11 mm, 100 % juodos.

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 23 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

Komplektas su saulės kolektoriumi, karšto vandens talpykla, temperatūros reguliatoriumi ir (arba) papildomu šildytuvu

Piktogramos atitinka pavaizduotąsias.

Ženklas „+“. Calibri bold 50 pt, 100 % žydros,

Langeliai. Plotis – 12 mm, aukštis – 12 mm, linija – 4 pt, 100 % žydros,

Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

Patalpų šildymo funkcija

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Image

Skalė A+++-G su apvadu

Rodyklė. Aukštis – 6,5 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

septinta klasė – 00-X-X-00,

jei yra, žemiausios klasės – 00-X-X-00.

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

Kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus, saulės energijos įrenginio komplekto sezoninio energijos patalpoms šildyti ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasės, atitinkamai

Rodyklė. Plotis – 24 mm, aukštis – 14 mm, 100 % juodos.

Tekstas. Šriftas Calibri bold, 28 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

Image

Vandens šildymo funkcija

Piktograma atitinka pavaizduotąją, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 15 lentelę pažymėtą atitinkama raide. Calibri bold 22 pt, 100 % juodos.

Image

Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris.

Tekstas. Calibri bold 12 pt.

Image

Prekiautojo ir (arba) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

Image

Prekiautojo ir (arba) tiekėjo modelio (-ių) žymuo

Prekiautojo ir (arba) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 191 × 19 mm plote.


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.


IV PRIEDAS

Gaminio vardinių parametrų lentelė

1.   PATALPŲ ŠILDYTUVAI

1.1.

Patalpų šildytuvo vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; informacija pateikiama ir gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente:

a)

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

b)

tiekėjo modelio žymuo;

c)

pagal II priedo 1 punktą nustatyta modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė;

d)

vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, vidutinio klimato sąlygomis);

e)

pagal VII priedo 3 ir 4 punktus nustatyta ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%) (patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, vidutinio klimato sąlygomis);

f)

pagal VII priedo 3 ir 4 punktus nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) (patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, vidutinio klimato sąlygomis);

g)

garso galios lygis LWA patalpoje decibelais (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, jei taikytina);

h)

visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint patalpų šildytuvą;

be to, kogeneracinių patalpų šildytuvų:

i)

elektrinis naudingumas procentais (%), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

be to, patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu:

j)

vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

k)

pagal VII priedo 4 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

l)

pagal VII priedo 4 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

m)

garso galios lygis LWA lauke decibelais (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

1.2.

Keliems to paties tiekėjo patalpų šildytuvo modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę.

1.3.

Vardinių parametrų lentelėje nurodomą informaciją galima pateikti kaip spalvotą ar nespalvotą etiketės kopiją. Jei pasirenkamas šis informacijos pateikimo būdas, taip pat pateikiama 1,1 punkte nurodyta informacija, kurios nėra etiketėje.

2.   KOMBINUOTIEJI ŠILDYTUVAI

2.1.

Kombinuotojo šildytuvo vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; lentelė pateikiama gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente:

a)

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

b)

tiekėjo modelio žymuo;

c)

patalpų šildymo daliai – naudojimas esant vidutinei temperatūrai (o kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliu – žematemperatūris naudojimas, jei taikytina); vandens šildymo daliai – deklaruotasis apkrovos profilis, išreikštas atitinkama raide ir tipiniu naudojimu pagal VI priedo 15 lentelę;

d)

pagal II priedo 1 ir 2 punktus punktą nustatyta modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė;

e)

vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą (kW), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (taikoma kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliu, naudojamiems vidutinio klimato sąlygomis);

f)

patalpų šildymo daliai – pagal VII priedo 3 ir 4 punktus nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) (taikoma kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliu vidutinio klimato sąlygomis); vandens šildymo daliai – pagal VII priedo 5 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) – kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu vidutinio klimato sąlygomis;

g)

pagal VII priedo 3 ir 4 punktus nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%) – kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu vidutinio klimato sąlygomis; pagal VII priedo 5 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%) – kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu vidutinio klimato sąlygomis;

h)

garso galios lygis LWA patalpoje decibelais (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliu, jei taikytina);

i)

jei taikytina, pastaba, kad kombinuotasis šildytuvas gali veikti tik ne piko valandomis;

j)

visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint kombinuotąjį šildytuvą;

be to, kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu:

k)

vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

l)

patalpų šildymo daliai – pagal VII priedo 4 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis; vandens šildymo daliai – pagal VII priedo 5 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

m)

pagal VII priedo 4 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis; pagal VII priedo 5 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

n)

garso galios lygis LWA lauke decibelais (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

2.2.

Keliems to paties tiekėjo kombinuotojo šildytuvo modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę.

2.3.

Vardinių parametrų lentelėje nurodomą informaciją galima pateikti kaip spalvotą ar nespalvotą etiketės kopiją. Jei pasirenkamas šis informacijos pateikimo būdas, taip pat pateikiama 2.1 punkte nurodyta informacija, kurios nėra etiketėje.

3.   TEMPERATŪROS REGULIATORIAI

3.1.

Temperatūros reguliatoriaus vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; lentelė pateikiama gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente:

a)

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

b)

tiekėjo modelio žymuo;

c)

temperatūros reguliatoriaus klasė;

d)

temperatūros reguliatoriaus sandas sezoniniam energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumui (%), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

3.2.

Keliems to paties tiekėjo temperatūros reguliatoriaus modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę.

4.   SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIAI

4.1.

Saulės energijos įrenginio vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; lentelė pateikiama gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente (taikoma kolektoriaus kontūro siurbliams, jei yra):

a)

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

b)

tiekėjo modelio žymuo;

c)

kolektoriaus apertūros plotas (m2), suapvalintas iki šimtųjų;

d)

kolektoriaus efektyvumas (%), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

e)

pagal II priedo 3 punktą nustatyta saulės energijos karšto vandens talpyklos energijos vartojimo efektyvumo klasė;

f)

saulės energijos karšto vandens talpyklos savaiminis nuostolis (W), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

g)

saulės energijos karšto vandens talpyklos talpa litrais ir m3;

h)

metinis ne saulės šilumos sandas Qnonsol , suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; elektros energijos atveju – pirminės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) kuro atveju – didžiausiojo šilumingumo kilovatais (kWh), kai apkrovos profilis yra M, L, XL ir XXL vidutinio klimato sąlygomis;

i)

siurblio vartojamoji galia vatais (W), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

j)

budėjimo veiksenos vartojamoji galia vatais (W), suapvalinta iki šimtųjų;

k)

metinis pagalbinės elektros energijos suvartojimas Qaux galutinės energijos kilovatais (kWh), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

4.2.

Keliems to paties tiekėjo saulės įrenginio modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę.

5.   PATALPŲ ŠILDYTUVO, TEMPERATŪROS REGULIATORIAUS IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIO KOMPLEKTAI

Patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto vardinių parametrų lentelėje yra 1, 2, 3 ir 4 paveiksluose nurodyti elementai, pagal kuriuos atitinkamai įvertinamas patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas, kuriuose įrašyta tokia informacija:

I. pirmiausia naudojamo patalpų šildytuvo sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo vertė procentais (%),

II. komplekto pirmiausia naudojamo ir papildomo šildytuvų šilumos atidavimo svorinis koeficientas, atitinkamai nurodytas šio priedo 5 ir 6 lentelėse,

III. matematinio reiškinio Formula vertė, kur Prated yra susijęs su pirmiausia naudojamu patalpų šildytuvu,

IV. matematinio reiškinio Formula vertė, kur Prated yra susijęs su pirmiausia naudojamu patalpų šildytuvu,

be to, pirmiausia naudojamų patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu:

V. sezoninių energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumų skirtumo vidutinio ir šaltesnio klimato sąlygomis vertė procentais (%),

VI. sezoninių energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumų skirtumo šiltesnio ir vidutinio klimato sąlygomis vertė procentais (%).

6.   KOMBINUOTOJO ŠILDYTUVO, TEMPERATŪROS REGULIATORIAUS IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIO KOMPLEKTAI

Kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų vardinių parametrų lentelėje yra a ir b punktuose nurodyti elementai:

a)

atitinkamai 1 ir 3 paveiksluose nurodyti elementai, pagal kuriuos įvertinamas kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas, kuriuose įrašyta tokia informacija:

I. pirmiausia naudojamo kombinuotojo šildytuvo sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo vertė procentais (%),

II. komplekto pirmiausia naudojamo ir papildomo šildytuvų šilumos atidavimo svertinis koeficientas, atitinkamai nurodytas šio priedo 5 ir 6 lentelėse,

III. matematinio reiškinio Formula vertė, čia Prated yra susijęs su pirmiausia naudojamu kombinuotuoju šildytuvu,

IV. matematinio reiškinio Formula vertė, čia Prated yra susijęs su pirmiausia naudojamu kombinuotuoju šildytuvu,

be to, pirmiausia naudojamų kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu:

V. sezoninių energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumų skirtumo vidutinio ir šaltesnio klimato sąlygomis vertė procentais (%),

VI. sezoninių energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumų skirtumo šiltesnio ir vidutinio klimato sąlygomis vertė procentais (%);

b)

atitinkamai 5 paveiksle nurodyti elementai kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumui įvertinti, kuriuose įrašyta tokia informacija:

I. kombinuotojo šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo vertė procentais (%),

II. matematinio reiškinio Formula vertė, čia – Qref iš VII priedo 15 lentelės, Qnonsol iš saulės energijos įrenginio vardinių parametrų lentelės, kai kombinuotojo šildytuvo deklaruotasis apkrovos profilis yra M, L, XL arba XXL,

III. matematinio reiškinio Formula vertė procentais (%), čia – Qaux iš saulės įrenginio vardinių parametrų lentelės, Q ref iš VII priedo 15 lentelės, kai deklaruotasis apkrovos profilis yra M, L, XL arba XXL.

5   lentelė

Pirmiausia naudojamo patalpų šildymo katilo arba kombinuotojo šildymo katilo ir papildomo šildytuvo svoriniai koeficientai  (1) , naudojami šio priedo 1 paveiksle

Formula

 (2)

II, komplektas be karšto vandens talpyklos

II, komplektas su karšto vandens talpykla

0

0

0

0,1

0,30

0,37

0,2

0,55

0,70

0,3

0,75

0,85

0,4

0,85

0,94

0,5

0,95

0,98

0,6

0,98

1,00

≥ 0,7

1,00

1,00


6   lentelė

Pirmiausia naudojamo patalpų šildytuvo, patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu, kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu arba žematemperatūrio šilumos siurblio ir papildomo šildytuvo svoriniai koeficientai  (3) , naudojami šio priedo 2–4 paveiksluose

Formula

 (4)

II, komplektas be karšto vandens talpyklos

II, komplektas su karšto vandens talpykla

0

1,00

1,00

0,1

0,70

0,63

0,2

0,45

0,30

0,3

0,25

0,15

0,4

0,15

0,06

0,5

0,05

0,02

0,6

0,02

0

≥ 0,7

0

0

1   paveikslas

Pirmiausia naudojamų patalpų šildymo katilų ir pirmiausia naudojamų kombinuotųjų šildymo katilų atveju naudojamas atitinkamai patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto ir kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto vardinių parametrų lentelės elementas, kuriame nurodomas siūlomo komplekto sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas

Image

2   paveikslas

Pirmiausia naudojamų kogeneracinių patalpų šildytuvų atveju patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto vardinių parametrų lentelės elementas, kuriame nurodytas siūlomo komplekto sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas

Image

3   paveikslas

Pirmiausia naudojamų patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir pirmiausia naudojamų kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu atveju naudojamas atitinkamai patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto ir kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto vardinių parametrų lentelės elementas, kuriame nurodomas siūlomo komplekto sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas

Image

4   paveikslas

Pirmiausia naudojamų žematemperatūrių šilumos siurblių atveju patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto vardinių parametrų lentelės elementas, kuriame nurodytas siūlomo komplekto sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas

Image

5   paveikslas

Pirmiausia naudojamų kombinuotųjų šildymo katilų ir pirmiausia naudojamų kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu atveju, kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto vardinių parametrų lentelės elementas, kuriame nurodytas siūlomo komplekto energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas

Image

(1)  Tarpinės vertės apskaičiuojamos tiesiškai interpoliuojant tarp dviejų gretimų verčių.

(2)  Prated susijęs su pirmiausia naudojamu patalpų šildytuvu arba kombinuotuoju šildytuvu.

(3)  Tarpinės vertės apskaičiuojamos tiesiškai interpoliuojant tarp dviejų gretimų verčių.

(4)  Prated susijęs su pirmiausia naudojamu patalpų šildytuvu arba kombinuotuoju šildytuvu.


V PRIEDAS

Techniniai dokumentai

1.   PATALPŲ ŠILDYTUVAI

3 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytuose patalpų šildytuvų techniniuose dokumentuose pateikiama:

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b)

patalpų šildytuvo modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti;

c)

prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

d)

prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos;

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

f)

techniniai parametrai:

patalpų šildymo katilų ir kogeneracinių šildymo katilų – 7 lentelėje nurodyti techniniai parametrai, išmatuoti ir apskaičiuoti pagal VII priedą,

patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu – 8 lentelėje nurodyti techniniai parametrai, išmatuoti ir apskaičiuoti pagal VII priedą,

patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu – jei su tam tikru modeliu, kuris yra patalpoje ir lauke esančių agregatų derinys, susijusi informacija gauta atliekant skaičiavimus remiantis konstrukcija ir (arba) ekstrapoliuojant pagal kitų derinių duomenis, išsamūs tokių skaičiavimų ir (arba) ekstrapoliavimo, taip pat skaičiavimų tikslumui patikrinti atliktų bandymų, duomenys (įskaitant matematinio modelio, pagal kurį apskaičiuotos tokių derinių eksploatacinės charakteristikos, ir matavimų, atliktų siekiant patikrinti šį modelį, duomenis);

g)

visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint patalpų šildytuvą.

2.   KOMBINUOTIEJI ŠILDYTUVAI

3 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytuose kombinuotųjų šildytuvų techniniuose dokumentuose pateikiama:

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b)

kombinuotojo šildytuvo modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti;

c)

prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

d)

prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos;

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

f)

techniniai parametrai:

kombinuotųjų šildymo katilų – 7 lentelėje nurodyti techniniai parametrai, išmatuoti ir apskaičiuoti pagal VII priedą,

kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu – 8 lentelėje nurodyti techniniai parametrai, išmatuoti ir apskaičiuoti pagal VII priedą,

kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu – jei su tam tikru modeliu, kuris yra patalpoje ir lauke esančių agregatų derinys, susijusi informacija gauta atliekant skaičiavimus remiantis konstrukcija ir (arba) ekstrapoliuojant pagal kitų derinių duomenis, išsamūs tokių skaičiavimų ir (arba) ekstrapoliavimo, taip pat skaičiavimų tikslumui patikrinti atliktų bandymų, duomenys (įskaitant matematinio modelio, pagal kurį apskaičiuotos tokių derinių eksploatacinės charakteristikos, ir matavimų, atliktų siekiant patikrinti šį modelį, duomenis);

g)

visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint kombinuotąjį šildytuvą.

7   lentelė

Patalpų šildymo katilų, kombinuotųjų šildymo katilų ir kogeneracinių patalpų šildytuvų techniniai parametrai

Modelis (-iai) [modelio (-ų), kuriam (-iems) taikoma informacija, identifikavimo duomenys]

Kondensacinis katilas [taip/ne]

Žemos temperatūros (2) katilas [taip/ne]

B11 tipo katilas [taip/ne]

Kogeneracinis patalpų šildytuvas [taip/ne]

Jei taip, ar jame yra papildomas šildytuvas [taip/ne]

Kombinuotasis šildytuvas [taip/ne]

Parametras

Sutartinis ženklas

Vertė

Vienetai

 

Parametras

Sutartinis ženklas

Vertė

Vienetai

Vardinis šilumos atidavimas

Prated

x

kW

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas

ηs

x

%

Patalpų šildymo katilų ir kombinuotųjų šildymo katilų – naudingasis šilumos atidavimas

Patalpų šildymo katilų ir kombinuotųjų šildymo katilų – šiluminis naudingumas

Esant vardiniam šilumos atidavimui ir aukštos temperatūros režimui (1)

P4

x,x

kW

Esant vardiniam šilumos atidavimui ir aukštos temperatūros režimui (1)

η4

x,x

%

Esant 30 proc. vardinio šilumos atidavimo ir žemos temperatūros režimui (2)

P1

x,x

kW

Esant 30 proc. vardinio šilumos atidavimo ir žemos temperatūros režimui (2)

η1

x,x

%

Kogeneracinių patalpų šildytuvų – naudingasis šilumos atidavimas

Kogeneracinių patalpų šildytuvų – šiluminis naudingumas

Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas išjungtas, šilumos atidavimui

PCHP100+Sup0

x,x

kW

Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas išjungtas, šilumos atidavimui

ηCHP100+Sup0

x,x

%

Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas įjungtas, šilumos atidavimui

PCHP100+Sup100

x,x

kW

Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas įjungtas, šilumos atidavimui

ηCHP100+Sup100

x,x

%

Kogeneracinių patalpų šildytuvų – elektrinis naudingumas

Papildomas šildytuvas

Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas išjungtas, šilumos atidavimui

ηel,CHP100+Sup0

x,x

%

Vardinis šilumos atidavimas

Psup

x,x

kW

Esant vardiniam kogeneracinio patalpų šildytuvo, kurio papildomas šildytuvas įjungtas, šilumos atidavimui

ηel,CHP100+Sup100

x,x

%

Tiekiamos energijos rūšis

 

Pagalbinės elektros energijos suvartojimas

Kiti parametrai

Esant pilnai apkrovai

elmax

x,x

kW

Šilumos nuostoliai budėjimo veiksena

Pstby

x,x

kW

Esant dalinei apkrovai

elmin

x,x

kW

Uždegimo degiklio vartojamoji galia

Pign

x,x

kW

Veikiant budėjimo veiksena

PSB

x,xxx

kW

Metinis suvartojamos energijos kiekis

QHE

x

kWh arba GJ

Garso galios lygis patalpoje

LWA

x

dB

Kombinuotųjų šildytuvų

Deklaruotasis apkrovos profilis

 

 

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas

ηwh

x

%

Elektros energijos suvartojimas per parą

Qelec

x,xxx

kWh

Kuro sunaudojimas per parą

Qfuel

x,xxx

kWh

Metinis elektros energijos suvartojimas

AEC

x

kWh

Metinis kuro sunaudojimas

AFC

x

GJ

Kontaktiniai duomenys

Tiekėjo pavadinimas ir adresas


8   lentelė

Patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu techniniai parametrai

Modelis(-iai) [modelio (-ų), kuriam (-iems) taikoma informacija, identifikavimo duomenys]

Oro-vandens šilumos siurblys [taip/ne]

Vandens-vandens šilumos siurblys [taip/ne]

Tirpalo-vandens šilumos siurblys [taip/ne]

Žematemperatūris šilumos siurblys [taip/ne]

Ar yra papildomas šildytuvas [taip/ne]

Kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu [taip/ne]

Pateikiami naudojimo esant vidutinei temperatūrai parametrai, nebent teikiama informacija apie žematemperatūrius šilumos siurblius. Žematemperatūrių šilumos siurblių atveju pateikiami naudojimo esant žemai temperatūrai parametrai.

Pateikiami naudojimo vidutinėmis, šaltesnėmis ir šiltesnėmis klimato sąlygomis parametrai.

Parametras

Sutartinis ženklas

Vertė

Vienetai

 

Parametras

Sutartinis ženklas

Vertė

Vienetai

Vardinis šilumos atidavimas  (3)

Prated

x

kW

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas

ηs

x

%

Deklaruotasis šildymo pajėgumas su daline apkrova, esant 20 °C patalpų temperatūrai ir lauko temperatūrai Tj.

Deklaruotasis veiksmingumo koeficientas arba pirminės energijos santykis su daline apkrova, esant 20 °C patalpų temperatūrai ir lauko temperatūrai Tj.

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 7 °C

COPd or PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Tj = + 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 2 °C

COPd or PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Tj = + 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 7 °C

COPd or PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Tj = + 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 12 °C

COPd or PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Tj = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra

Pdh

x,x

kW

Tj = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra

COPd or PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Tj = ribinė veikimo temperatūra

Pdh

x,x

kW

Tj = ribinė veikimo temperatūra

COPd or PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Oro-vandens šilumos siurblių – Tj = – 15 °C (jei TOL < – 20 °C)

Pdh

x,x

kW

Oro-vandens šilumos siurblių – Tj = – 15 °C (jei TOL < – 20 °C)

COPd or PERd

x,xx arba x,x

– arba %

Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra

Tbiv

x

°C

Oro-vandens šilumos siurblių – ribinė veikimo temperatūra

TOL

x

°C

Ciklinis pajėgumas šildymo režimu

Pcych

x,x

kW

Ciklinis efektyvumas

COPcyc or PERcyc

x,xx arba x,x

– arba %

Blogėjimo koeficientas (4)

Cdh

x,x

Šildymo vandens ribinė veikimo temperatūra

WTOL

x

°C

Vartojamoji galia ne aktyviąja veiksena

Papildomas šildytuvas

Išjungties veiksena

POFF

x,xxx

kW

Vardinis šilumos atidavimas (4)

Psup

x,x

kW

Termostato išjungties veiksena

PTO

x,xxx

kW

 

 

Budėjimo veiksena

PSB

x,xxx

kW

Tiekiamos energijos rūšis

Karterio šildymo veiksena

PCK

x,xxx

kW

 

Kiti parametrai

 

Pajėgumo valdymas

pastovus / kintamas

Oro-vandens šilumos siurblių – vardinis oro srautas (lauke)

x

m3/h

Garso galios lygis (patalpoje / lauke)

LWA

x / x

dB

Vandens-vandens arba tirpalo-vandens šilumos siurblių – vardinis tirpalo arba vandens srautas (lauko šilumokaityje)

x

m3/h

Metinis suvartojamos energijos kiekis

QHE

x

kWh or GJ

Kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu

Deklaruotasis apkrovos profilis

x

 

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas

ηwh

x

%

Elektros energijos suvartojimas per parą

Qelec

x,xxx

kWh

Kuro sunaudojimas per parą

Qfuel

x,xxx

kWh

Metinis elektros energijos suvartojimas

AEC

x

kWh

Metinis kuro sunaudojimas

AFC

x

GJ

Kontaktiniai duomenys

Tiekėjo pavadinimas ir adresas

3.   TEMPERATŪROS REGULIATORIAI

3 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytuose temperatūros reguliatorių techniniuose dokumentuose pateikiama:

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b)

temperatūros reguliatoriaus modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti;

c)

prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

d)

prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos;

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

f)

techniniai parametrai:

temperatūros reguliatoriaus klasė,

temperatūros reguliatoriaus sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo sandas (%), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

g)

visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint temperatūros reguliatorių.

4.   SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIAI

3 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytuose saulės energijos įrenginių techniniuose dokumentuose pateikiama:

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b)

saulės energijos įrenginio modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti;

c)

prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

d)

prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos;

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

f)

techniniai parametrai (taikoma kolektoriaus kontūro siurbliams, jei yra):

kolektoriaus apertūros plotas Asol (m2), suapvalintas iki šimtųjų;

kolektoriaus efektyvumas ηcol (%), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus,

pagal II priedo 3 punktą nustatyta saulės energijos karšto vandens talpyklos energijos vartojimo efektyvumo klasė,

saulės energijos karšto vandens talpyklos savaiminis nuostolis S (W), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus,

saulės energijos karšto vandens talpyklos talpa V litrais ir m3,

metinis ne saulės šilumos sandas Qnonsol , suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; elektros energijos atveju – pirminės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) kuro atveju – didžiausiojo šilumingumo kilovatais (kWh), kai apkrovos profilis yra M, L, XL ir XXL vidutinio klimato sąlygomis,

siurblio vartojamoji galia solpump (W), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus,

budėjimo veiksenos vartojamoji galia solstandby (W), suapvalinta iki šimtųjų,

metinis pagalbinės elektros energijos suvartojimas Qaux galutinės energijos kilovatais (kWh), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

g)

visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint saulės energijos įrenginį.

5.   PATALPŲ ŠILDYTUVO, TEMPERATŪROS REGULIATORIAUS IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIO KOMPLEKTAI

3 straipsnio 5 dalies c punkte nurodytuose patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų techniniuose dokumentuose pateikiama:

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b)

patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti;

c)

prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

d)

prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos;

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

f)

techniniai parametrai:

iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%),

šio priedo 1, 3 ir 4 punktuose nurodyti techniniai parametrai;

g)

visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektą.

6.   KOMBINUOTOJO ŠILDYTUVO, TEMPERATŪROS REGULIATORIAUS IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIO KOMPLEKTAI

3 straipsnio 6 dalies c punkte nurodytuose kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų techniniuose dokumentuose pateikiama:

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b)

kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti;

c)

prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

d)

prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos;

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

f)

techniniai parametrai:

iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%),

šio priedo 2, 3 ir 4 punktuose nurodyti techniniai parametrai;

g)

visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektą.


(1)  Aukštos temperatūros režimas – 60 °C grįžtamojo srauto temperatūra šildytuvo įvadinėje dalyje ir 80 °C tiekiamo srauto temperatūra šildytuvo išvadinėje dalyje.

(2)  Žema temperatūra – kondensacinių katilų atveju, 30°C, žemos temperatūros katilų atveju, 37 °C, o kitų šildytuvų atveju – 80 °C grįžtamojo srauto temperatūra (šildytuvo įvadinėje dalyje).

(3)  Patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu atveju vardinis šilumos atidavimas Prated lygus projektinei apkrovai šildymo režimu Pdesignh, o papildomo šildytuvo vardinis šilumos atidavimas Psup lygus papildomam šildymo pajėgumui sup(Tj).

(4)  Jei Cdh nenustatomas matuojant, naudojama numatytoji blogėjimo koeficiento vertė Cdh = 0,9.


VI PRIEDAS

Informacija, pateikiama, kai galutinis naudotojas negali apžiūrėti siūlomo gaminio

1.   PATALPŲ ŠILDYTUVAI

1.1.

4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a)

pagal II priedo 1 punktą nustatyta modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė;

b)

vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, vidutinio klimato sąlygomis);

c)

pagal VII priedo 3 ir 4 punktus nustatyta ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%) (patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, vidutinio klimato sąlygomis);

d)

pagal VII priedo 3 ir 4 punktus nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) (patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, vidutinio klimato sąlygomis);

e)

garso galios lygis LWA patalpoje decibelais (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu, jei taikytina);

be to, kogeneracinių patalpų šildytuvų:

f)

elektrinis naudingumas procentais (%), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

be to, patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu:

g)

vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

h)

pagal VII priedo 4 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

i)

pagal VII priedo 4 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

j)

garso galios lygis LWA lauke decibelais (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

be to, žematemperatūrių šilumos siurblių:

k)

pastaba, kad žematemperatūrį šilumos siurblį tinka naudoti tik esant žemai temperatūrai.

1.2.

Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama 1,1 punkte nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti.

2.   KOMBINUOTIEJI ŠILDYTUVAI

2.1.

4 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a)

patalpų šildymo daliai – naudojimas esant vidutinei temperatūrai; vandens šildymo daliai – atitinkama raide pažymėtas deklaruotasis apkrovos profilis ir įprastas naudojimas pagal VII priedo 15 lentelę;

b)

pagal II priedo 1 ir 2 punktus punktą nustatyta modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė;

c)

vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą (kW), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (taikoma kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliu, naudojamiems vidutinio klimato sąlygomis);

d)

patalpų šildymo daliai – pagal VII priedo 3 ir 4 punktus nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) (taikoma kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliu vidutinio klimato sąlygomis); vandens šildymo daliai – pagal VII priedo 5 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) – kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu vidutinio klimato sąlygomis;

e)

pagal VII priedo 3 ir 4 punktus nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%) – kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu vidutinio klimato sąlygomis; pagal VII priedo 5 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%) – kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu vidutinio klimato sąlygomis;

f)

garso galios lygis LWA patalpoje decibelais (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliu, jei taikytina);

g)

jei taikytina, pastaba, kad kombinuotasis šildytuvas gali veikti tik ne piko valandomis;

be to, kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu:

h)

vardinis šilumos atidavimas, įskaitant visų papildomų šildytuvų vardinį šilumos atidavimą, (kW) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

i)

patalpų šildymo daliai – pagal VII priedo 4 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis; vandens šildymo daliai – pagal VII priedo 5 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

j)

pagal VII priedo 4 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis; pagal VII priedo 5 punktą nustatytas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

k)

garso galios lygis LWA lauke decibelais (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

2.2.

Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama 2.1 punkte nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti.

3.   PATALPŲ ŠILDYTUVO, TEMPERATŪROS REGULIATORIAUS IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIO KOMPLEKTAI

3.1.

4 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a)

pagal II priedo 1 punktą nustatyta modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė;

b)

iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (%);

c)

atitinkamai IV priedo 1, 2, 3 ir 4 paveiksluose nurodyti elementai.

3.2.

Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama 3.1 punkte nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti.

4.   KOMBINUOTOJO ŠILDYTUVO, TEMPERATŪROS REGULIATORIAUS IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIO KOMPLEKTAI

4.1.

4 straipsnio 4 dalies b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a)

pagal II priedo 1 ir 2 punktus nustatyta modelio sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė;

b)

iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%);

c)

atitinkamai IV priedo 1 ir 3 paveiksluose nurodyti elementai;

d)

IV priedo 5 paveiksle nurodyti elementai;

4.2.

Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama 4.1 punkte nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti.


VII PRIEDAS

Matavimas ir skaičiavimas

1.   Šio reglamento reikalavimų laikymosi ir patikros, ar laikomasi tų reikalavimų, tikslais matavimas ir skaičiavimas atliekamas pagal darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus patikimus, tikslius ir pakartojamus metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus. Jie atitinka 2–6 punktuose nustatytas sąlygas ir techninius parametrus.

2.   Bendrosios matavimo ir skaičiavimo sąlygos

a)

3–7 punktuose išdėstytų matavimų tikslais nustatoma 20 °C patalpų oro temperatūra.

b)

3–7 punktuose išdėstytų matavimų tikslais suvartotos elektros energijos kiekis dauginamas iš perskaičiavimo koeficiento CC, kurio dydis 2,5, nebent metinis suvartojamos elektros energijos kiekis išreikštas galutine energija galutiniam naudotojui, kaip nurodyta 3 punkto b dalyje, 5 punkto e dalyje ir 6 punkte.

c)

Šildytuvų su papildomais šildytuvais atveju, matuojant ir apskaičiuojant vardinį šilumos atidavimą, sezoninį energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumą, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumą, garso galios lygį ir išmetamų azoto oksidų kiekį atsižvelgiama į papildomą šildytuvą.

d)

Deklaruojamos vardinio šilumos atidavimo, sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo, per metus suvartojamos energijos kiekio ir garso galios lygio vertės apvalinamos iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

3.   Patalpų šildymo katilų, kombinuotųjų šildymo katilų ir kogeneracinių patalpų šildytuvų sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ir suvartojamas kiekis

a)

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ηs apskaičiuojamas kaip sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas aktyviojoje veiksenoje ηson , pritaikius temperatūros reguliatorių, pagalbinės elektros energijos suvartojimo, šilumos nuostolių budėjimo veiksena, uždegimo degiklio vartojamosios galios (jei taikytina) ir, kogeneracinių patalpų šildytuvų atveju, elektrinio naudingumo sandus ir padauginus iš perskaičiavimo koeficiento CC, kurio dydis 2,5.

b)

Metinis energijos suvartojimas QHE galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) apskaičiuojamas kaip atskaitinio metinio šildymo poreikio ir sezoninio energijos patalpoms šildyti efektyvumo santykis.

4.   Patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ir suvartojamas kiekis

a)

Nustatant vardinį veiksmingumo koeficientą COPrated arba vardinį pirminės energijos santykį PERrated, , arba garso galios lygį naudojamos 9 lentelėje nustatytos standartinės veikimo sąlygos, taip pat naudojamas toks pat deklaruotasis šildymo pajėgumas.

b)

Veiksmingumo aktyviąja veiksena koeficientas SCOPon vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis apskaičiuojamas remiantis daline apkrova šildymo režimu Ph(Tj), papildomu šildymo pajėgumu sup(Tj) (jei taikytina) ir intervalo veiksmingumo koeficientu COPbin(Tj) arba intervalo pirminės energijos santykiu PERbin(Tj), įvertintų atsižvelgiant į intervalo, kuriam taikomos intervalo sąlygos, trukmę valandomis, naudojant šias sąlygas:

10 lentelėje nurodytas normines projektines sąlygas,

Europos atskaitinį šildymo sezoną vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis, kaip nurodyta 12 lentelėje,

jei taikytina, visą cikliškumo sukeltą energijos vartojimo efektyvumo pablogėjimą, atsižvelgiant į šildymo pajėgumo valdymo tipą.

c)

Atskaitinis metinis šildymo poreikis QH yra projektinė apkrova šildymo režimu Pdesignh vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis, padauginta iš metinio ekvivalentinio aktyviosios veiksenos valandų skaičiaus HHE , kuris yra 2 066, 2 465 ir 1 336 atitinkamai vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis.

d)

Metinis suvartotos energijos kiekis QHE apskaičiuojamas kaip šių parametrų suma:

atskaitinio metinio šildymo poreikio QH ir veiksmingumo aktyviąja veiksena koeficiento SCOPon arba pirminės energijos aktyviąja veiksena koeficiento SPERon santykio ir

energijos suvartojimo išjungties, Termostato išjungties, budėjimo ir karterio šildymo veiksena šildymo sezono metu.

e)

Sezoninis veiksmingumo koeficientas SCOP arba sezoninis pirminės energijos santykis SPER apskaičiuojamas kaip atskaitinio metinio šildymo poreikio QH ir metinio suvartotos energijos kiekio QHE santykis.

f)

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ηs apskaičiuojamas sezoninį veiksmingumo koeficientą SCOP padalijus iš perskaičiavimo koeficiento CC arba sezoninį pirminės energijos santykį SPER patikslinus pagal temperatūros reguliatorių ir, vandens-vandens ir tirpalo-vandens šilumos siurblių atveju, vieno ar daugiau požeminių vandens siurblių suvartojamo elektros energijos kiekio sandus.

g)

Metinis energijos suvartojimas QHE galutinės energijos kilovatais (kWh) ir (arba) didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) apskaičiuojamas kaip atskaitinio metinio šildymo poreikio QH ir sezoninio energijos patalpoms šildyti efektyvumo ηs santykis.

5.   Kombinuotųjų šildytuvų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas

Kombinuotojo šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ηwh apskaičiuojamas atskaitinę energiją Qref padalijus iš šiai energijai generuoti reikalingos energijos, esant tokioms sąlygoms:

a)

matavimas atliekamas taikant 15 lentelėje nustatytus apkrovos profilius;

b)

matavimas atliekamas šiuo 24 valandų matavimo ciklu:

00:00–06:59 – be vandens ėmimo,

nuo 07:00 – vandens ėmimas pagal deklaruotąjį apkrovos profilį,

po paskutinio vandens ėmimo iki 24:00 – be vandens ėmimo;

c)

deklaruotasis apkrovos profilis yra maksimalus apkrovos profilis arba pirmas apkrovos profilis po maksimalaus apkrovos profilio;

d)

kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu atveju taikomos tokios papildomos sąlygos:

kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu bandomi pagal 9 lentelėje nustatytas sąlygas,

kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu, kurių šilumos šaltinis yra ventiliacijos šalinamas oras, bandomi pagal 11 lentelėje nustatytas sąlygas;

e)

metinis elektros energijos suvartojimas AEC galutinės energijos kilovatais (kWh) apskaičiuojamas elektros energijos suvartojimą per parą Qelec galutinės energijos kilovatais (kWh) padauginus iš 220;

f)

metinis kuro sunaudojimas AFC didžiausiojo šilumingumo gigadžiauliais (GJ) apskaičiuojamas kuro sunaudojimą per parą Qfuel padauginus iš 220.

6.   Saulės energijos įrenginių matavimo ir skaičiavimo sąlygos

Saulės kolektorius, saulės energijos karšto vandens talpykla ir kolektoriaus kontūro siurblys, jei taikytina, bandomi atskirai. Jei saulės energijos kolektoriaus ir saulės energijos karšto vandens talpyklos išbandyti atskirai neįmanoma, bandomas jų derinys.

Gauti rezultatai naudojami savaiminiams nuostoliams S nustatyti ir kolektoriaus efektyvumui ηcol , metiniam ne saulės šilumos sandui Qnonsol apkrovos profiliams M, L, XL ir XXL vidutinio klimato sąlygomis, nurodytomis 13 ir 14 lentelėse, ir metiniam pagalbinės elektros energijos suvartojimui Qaux galutinės energijos kilovatais (kWh) apskaičiuoti.

9   lentelė

Standartinės patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu veikimo sąlygos

Šilumos šaltinis

Lauko šilumokaitis

Patalpų šilumokaitis

Klimato sąlygos

Sausuoju (drėgnuoju) termometru išmatuota įleidimo temperatūra

Patalpų šildytuvai su šilumos siurbliu ir kombinuotieji šildytuvai su šilumos siurbliu, išskyrus žematemperatūrius šilumos siurblius

Žematemperatūriai šilumos siurbliai

Įleidimo temperatūra

Išleidimo temperatūra

Įleidimo temperatūra

Išleidimo temperatūra

Lauko oras

Vidutinis

+ 7 °C

(+ 6 °C)

+47 °C

+55 °C

+30 °C

+35 °C

 

Šaltesnis

+ 2 °C

(+ 1 °C)

 

Šiltesnis

+ 14 °C

(+ 13 °C)

Ventiliacijos šalinamas oras

Visos

+ 20 °C

(+ 12 °C)

 

 

Įleidimo / išleidimo temperatūra

Vanduo

Visos

+ 10 °C /

+ 7 °C

Tirpalas

Visos

0 °C /– 3 °C


10   lentelė

Patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu ir kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu norminės projektinės sąlygos, sausuoju termometru išmatuota oro temperatūra (skliaustuose nurodyta drėgnuoju termometru išmatuota temperatūra)

Klimato sąlygos

Norminė projektinė temperatūra

Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra

ribinė veikimo temperatūra

Tdesignh

Tbiv

TOL

Vidutinis

– 10 (– 11) °C

ne didesnė kaip + 2 °C

ne didesnė kaip – 7 °C

Šaltesnis

– 22 (– 23) °C

ne didesnė kaip – 7 °C

ne didesnė kaip – 15 °C

Šiltesnis

+ 2 (+ 1) °C

ne didesnė kaip + 7 °C

ne didesnė kaip + 2 °C


11   lentelė

Didžiausias ventiliacijos šalinamo oro srautas [m3/val.], esant 5,5 g/m3 drėgnumui

Deklaruotasis apkrovos profilis

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Didžiausias ventiliacijos šalinamo oro srautas

109

128

128

159

190

870

1 021


12   lentelė

Patalpų šildytuvams su šilumos siurbliu ir kombinuotiesiems šildytuvams su šilumos siurbliu taikomas Europos atskaitinis šildymo sezonas vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis

binj

Tj [°C]

Vidutinio klimato sąlygos

Šaltesnio klimato sąlygos

Šiltesnio klimato sąlygos

Hj [h/metus]

Hj [h/metus]

Hj [h/metus]

nuo 1 iki 8

nuo – 30 iki – 23

0

0

0

9

–22

0

1

0

10

–21

0

6

0

11

–20

0

13

0

12

–19

0

17

0

13

–18

0

19

0

14

–17

0

26

0

15

–16

0

39

0

16

–15

0

41

0

17

–14