EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0768

2013 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 768/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 917/2004, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 797/2004 dėl priemonių, gerinančių bendras bitininkystės produktų gamybos ir pardavimo sąlygas, įgyvendinimo taisykles

OJ L 214, 9.8.2013, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2015; netiesiogiai panaikino 32015R1366 . Latest consolidated version: 10/08/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/768/oj

9.8.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 214/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 768/2013

2013 m. rugpjūčio 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 917/2004, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 797/2004 dėl priemonių, gerinančių bendras bitininkystės produktų gamybos ir pardavimo sąlygas, įgyvendinimo taisykles

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 110 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 917/2004 (2) išdėstytos nuostatos dėl Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 105 straipsnyje numatytų nacionalinių bitininkystės programų įgyvendinimo. Pagal Reglamento (EB) Nr. 917/2004 2 straipsnio 2 ir 3 dalis bitininkystės programos priemonės, nustatomos kiekvieniems trejų metų laikotarpio metams, įgyvendinamos iki metų, su kuriais jos susijusios, rugpjūčio 31 d., o mokėjimai atliekami per finansinius metus, kurie prasideda tų metų spalio 16 d., o baigiasi kitų metų spalio 15 d. Todėl valstybės narės negali įgyvendinti bitininkystės priemonių nuo metų bitininkystės programos metų rugsėjo 1 iki tų pačių metų spalio 15 d;

(2)

siekiant išvengti atotrūkio tarp bitininkystės priemonių įgyvendinimo ir finansavimo atitinkamas datas reikėtų pakeisti taip, kad priemones būtų galima įgyvendinti visus metus;

(3)

Sąjungos finansinė parama nacionalinėms bitininkystės programoms skiriama pagal kiekvienos valstybės narės bičių išteklių/avilių (šeimų) duomenis, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 917/2004 I priede;

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 109 straipsnį valstybės narės pateikė nacionalines bitininkystės programas ir atnaujino avilių (šeimų) skaičių, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 917/2004 1 straipsnio a punkte. Atnaujintas avilių (šeimų) skaičius turėtų būti nurodytas Reglamento (EB) Nr. 917/2004 I priede;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 917/2004 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame reglamente numatyti pakeitimai atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 917/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Kiekvieni bitininkystės programos metai (toliau – bitininkystės metai) trunka dvylika mėnesių iš eilės nuo rugsėjo 1 d. iki rugpjūčio 31 dienos.

3.   Bitininkystės programos priemonės, nustatytos kiekvieniems bitininkystės metams, visiškai įgyvendinamos per atitinkamus bitininkystės metus.

Mokėjimai, susiję su per kiekvienus bitininkystės metus įgyvendintomis priemonėmis, atliekami dvylikos mėnesių laikotarpiu, prasidedančiu tų bitininkystės metų spalio 16 d. ir pasibaigiančiu kitų metų spalio 15 d.“;

2)

I priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. bitininkystės metų, prasidedančių 2013 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. rugpjūčio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 163, 2004 4 30, p. 83.


PRIEDAS

„I PRIEDAS

Valstybė narė

Bičių išteklių duomenys

Avilių (šeimų) skaičius

BE

107 800

BG

526 014

CZ

540 705

DK

150 000

DE

711 299

EE

41 400

IE

15 710

EL

1 584 206

ES

2 459 292

FR

1 636 000

HR

491 481

IT

1 316 774

CY

44 953

LV

83 801

LT

144 969

LU

7 804

HU

1 088 590

MT

3 142

NL

80 000

AT

376 485

PL

1 280 693

PT

566 793

RO

1 550 000

SI

167 000

SK

254 859

FI

50 000

SE

150 000

UK

274 000

ES 28

15 704 270“


Top