EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0699

2013 m. liepos 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 699/2013 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

OJ L 198, 23.7.2013, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/699/oj

23.7.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 198/36


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 699/2013

2013 m. liepos 19 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba kurioje ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius;

(3)

laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais, turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą;

(4)

reikėtų nustatyti, kad šio reglamento nuostatų neatitinkančia valstybių narių muitinių suteikta privalomąja tarifine informacija apie prekių klasifikavimą Kombinuotojoje nomenklatūroje jos turėtojas galėtų remtis dar tris mėnesius, kaip nustatyta 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), 12 straipsnio 6 dalyje;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Valstybių narių muitinių suteikta privalomąja tarifine informacija, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, dar galima remtis tris mėnesius, kaip nustatyta Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalyje.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. liepos 19 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Algirdas ŠEMETA

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

1.

Kraikas katėms, kurį sudaro išdžiovintas ir antibakterine medžiaga apdorotas gamtinis bentonitinis molis, sumaišytas su aktyvintomis anglimis siekiant išvengti bakterijų augimo ir kvapo. Bentonitinis molis sudaro daugiau kaip 94 % produkto masės.

Produktas parduodamas vartotojams įvairaus dydžio pakuotėse.

3824 90 97

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis ir KN kodus 3824, 3824 90 ir 3824 90 97 atitinkančiais prekių aprašymais.

Produktas gautas bentonitinį molį maišant su antibakterine medžiaga ir aktyvintomis anglimis. Todėl jis neklasifikuotinas kaip kiti moliai ir nepriskirtinas 2508 pozicijai (25 skirsnio 1 pastaba).

Antibakterinės medžiagos ir aktyvintųs anglių pridėjimas nepakeičia nei sudedamosios medžiagos formos, nei savybių. Todėl produktas neklasifikuotinas kaip dirbinys iš akmenų arba iš kitų mineralinių medžiagų, nenurodytas kitoje vietoje, ir nepriskirtinas 6815 pozicijai (taip pat žr. Suderintos sistemos paaiškinimų 68 skirsnio bendrųjų nuostatų paaiškinimų trečią pastraipą).

Taigi produktas klasifikuotinas kaip chemijos produktas ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų preparatas, nenurodytas kitoje vietoje, priskiriant KN kodą 3824 90 97.

2.

Kraikas katėms, kurį sudaro apvalios ir ovalo formos pusskaidrės silicio dioksido (silikagelio) granulės. Produkte matomas tam tikras spalvotų granulių kiekis.

Spalvotos granulės gaunamos įdėjus mėlyno dažiklio.

Produktas parduodamas vartotojams įvairaus dydžio pakuotėse.

3824 90 97

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis ir KN kodus 3824, 3824 90 ir 3824 90 97 atitinkančiais prekių aprašymais.

Mėlyna spalva dedama tik komerciniais ar reklamos tikslais, o ne silicio dioksidui atpažinti. Be to, silicio dioksidas granulių pavidalu nekelia grėsmės saugai. Todėl produktas nepriskirtinas 2811 pozicijai (28 skirsnio 1 pastabos e punktas).

Taigi produktas klasifikuotinas kaip chemijos produktas ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų preparatas, nenurodytas kitoje vietoje, priskiriant KN kodą 3824 90 97.


Top