EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0665

2013 m. gegužės 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 665/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/EB nustatomi dulkių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai Tekstas svarbus EEE

OL L 192, 2013 7 13, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/08/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/665/oj

13.7.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 192/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 665/2013

2013 m. gegužės 3 d.

kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/EB nustatomi dulkių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (1), ypač į jos 11 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2010/30/ES nustatyta, kad Komisija turi priimti deleguotuosius teisės aktus dėl su energija susijusių gaminių, kurie turi didelį energijos taupymo potencialą, tačiau jų veiksmingumo lygiai atliekant lygiavertes funkcijas labai skiriasi, ženklinimo;

(2)

dulkių siurblių suvartojama energija sudaro didelę visos suvartojamos energijos dalį Sąjungoje. Galimybės mažinti dulkių siurblių suvartojamos energijos kiekį yra didelės;

(3)

šlapiojo valymo dulkių siurbliams, šlapiojo ir sausojo valymo dulkių siurbliams, automatiniams dulkių siurbliams (robotams), pramoniniams dulkių siurbliams, centrinėms dulkių siurbimo sistemoms, baterijomis varomiems dulkių siurbliams, grindų blizgintuvams ir lauko dulkių siurbliams būdingos specifinės charakteristikos, todėl jie neturėtų būti įtraukti į šio reglamento taikymo sritį;

(4)

etiketėje pateikiama informacija turėtų būti nustatoma patikimomis, tiksliomis ir atkartojamomis matavimo procedūromis, pagrįstomis pripažintais pažangiausiais matavimo metodais, įskaitant 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos (2) I priede išvardytų Europos standartizacijos organizacijų priimtus darniuosius standartus, jei jų yra;

(5)

šiuo reglamentu apibrėžiama vienoda dulkių siurblių etiketės forma ir turinys;

(6)

be to, šiame reglamente turėtų būti apibrėžti reikalavimai, susiję su dulkių siurblių techniniais dokumentais ir parametrų lentele;

(7)

be, to, šiame reglamente turėtų būti nustatyti informacijos, kurią privaloma nurodyti dulkių siurblius parduodant bet kokiu nuotolinės prekybos būdu, taip pat tokių gaminių reklamose ir techninėje reklaminėje medžiagoje, reikalavimai;

(8)

tikslinga numatyti šio reglamento nuostatų persvarstymą atsižvelgiant į technologijų pažangą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomi į elektros tinklą jungiamų dulkių siurblių, įskaitant hibridinius dulkių siurblius, ženklinimo ir papildomos informacijos apie gaminį teikimo reikalavimai.

2.   Šis reglamentas netaikomas:

(a)

šlapiojo valymo dulkių siurbliams, šlapiojo ir sausojo valymo dulkių siurbliams, baterijomis varomiems dulkių siurbliams, automatiniams dulkių siurbliams (robotams), pramoniniams dulkių siurbliams arba centrinėms dulkių siurbimo sistemoms,

(b)

grindų blizgintuvams,

(c)

lauko dulkių siurbliams.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Be nustatytųjų Direktyvos 2010/30/ES 2 straipsnyje, šiame reglamente pateikiamos šių terminų apibrėžtys:

1.   dulkių siurblys– prietaisas, kuriuo nešvarumai nuo valomo paviršiaus surenkami oro srove, susidarančia prietaiso viduje sukūrus neigiamą slėgį;

2.   hibridinis dulkių siurblys– dulkių siurblys, kuris gali būti varomas ir iš elektros tinklo, ir iš baterijų tiekiama srove;

3.   šlapiojo valymo dulkių siurblys– dulkių siurblys, kuriuo sausa arba šlapia medžiaga (nešvarumai) nuo valomo paviršiaus surenkama ant jo išleidžiamu vandeniniu valikliu arba garu, kuris paskui kartu su nešvarumais pašalinamas oro srove, susidarančia prietaiso viduje sukūrus žemesnį slėgį; prie tokių siurblių priskiriami purškiamieji-ištraukiamieji dulkių siurbliai;

4.   šlapiojo ir sausojo valymo dulkių siurblys– dulkių siurblys, suprojektuotas išsiurbti daugiau kaip 2,5 litro skysčio ir turintis sausojo valymo dulkių siurblio funkcijas;

5.   sausojo valymo dulkių siurblys– daugiausia sausus nešvarumus (dulkes, pluoštą, siūlus) siurbti suprojektuotas dulkių siurblys, įskaitant dulkių siurblius su aktyviaisiais baterija varomais antgaliais;

6.   aktyvusis baterija varomas antgalis– valymo antgalis su pagalbiniu nešvarumų šalinimo purtomuoju įtaisu, varomu baterijomis;

7.   baterijomis varomas dulkių siurblys– vien tik baterijomis varomas dulkių siurblys;

8.   automatinis dulkių siurblys (robotas)– be žmogaus įsikišimo tam tikru spinduliu veikiantis baterijomis varomas dulkių siurblys, sudarytas iš judamosios dalies bei įkrovimo stotelės ir (arba) kitų jo veikimui reikalingų priedų;

9.   pramoninis dulkių siurblys– dulkių siurblys, naudojamas gamybos procese, skirtas surinkti pavojingąsias medžiagas, taip pat skirtas surinkti didelius statybų, liejyklų, kalnakasybos arba maisto pramonės dulkių kiekius, toks dulkių siurblys yra pramoninės mašinos arba gamybinės paskirties dulkių siurblio, kurio antgalio plotis didesnis kaip 0,50 m, dalis;

10.   gamybinės paskirties dulkių siurblys– profesionalios namų ruošos dulkių siurblys, kurio gamybinę paskirtį gamintojas deklaravo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB (3), skirtas neprofesionaliems naudotojams, valytojams arba pasamdytiems valytojams biuruose, parduotuvėse, ligoninėse ir viešbučiuose;

11.   centrinė dulkių siurbimo sistema– dulkių siurblys su stacionariuoju (nekilnojamuoju) žemesnio slėgio įrenginiu ir stacionariais žarnos prijungimo lizdais pastate;

12.   grindų blizgintuvas– elektros prietaisas, suprojektuotas tam tikrų tipų grindų dangai apsaugoti, glotninti ir (arba) blizginti; paprastai prietaisas naudojamas su blizginamąja priemone, kuri juo įtrinama į grindų dangą, ir dažnai turi pagalbinę dulkių siurblio funkciją;

13.   lauko dulkių siurblys– lauke naudoti skirtas prietaisas, kuriuo atliekos, pavyzdžiui, nušienauta žolė ir lapai, į gaudytuvą surenkamos oro srove, susidarančia prietaiso viduje sukūrus žemesnį slėgį; toks prietaisas gali turėti smulkintuvą, be to, gali veikti ir kaip pūstuvas;

14.   baterijomis varomas normalaus dydžio dulkių siurblys– baterijomis varomas dulkių siurblys, kuriuo visiškai įkrautu 15 m2 grindų plotą be papildomo įkrovimo galima išvalyti dviem dvigubais braukimais per kiekvieną grindų dalį;

15.   dulkių siurblys su vandens filtru– dulkių siurblys, kurio filtravimo priemonė yra daugiau kaip 0,5 litro vandens, o įsiurbiamasis oras leidžiamas per vandenį, kuriame lieka surinkta sausoji medžiaga;

16.   buitinis dulkių siurblys– namuose arba namų aplinkoje naudoti skirtas dulkių siurblys, kurio buitinę paskirtį gamintojas deklaravo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/95/EB (4);

17.   universalusis dulkių siurblys– dulkių siurblys, pateikiamas su fiksuotu arba bent su vienu nuimamuoju antgaliu, skirtais kilimams ir kietajai grindų dangai valyti, arba dulkių siurblys, pateikiamas su bent vienu nuimamuoju kilimų valymo antgaliu ir kartu su bent vienu nuimamuoju kietosios grindų dangos valymo antgaliu;

18.   kietosios grindų dangos dulkių siurblys– dulkių siurblys, pateikiamas su fiksuotu specialiu kietosios grindų dangos valymo antgaliu arba tik su vienu arba keliais nuimamaisiais specialiais kietosios grindų dangos valymo antgaliais;

19.   kilimų dulkių siurblys– dulkių siurblys, pateikiamas su fiksuotu specialiu kilimų valymo antgaliu arba tik su vienu arba keliais nuimamaisiais specialiais kilimų valymo antgaliais;

20.   lygiavertis dulkių siurblys– rinkai pateiktas dulkių siurblio modelis, kurio įėjimo galia, metinis suvartojamos energijos kiekis, dulkių surinkimo nuo kilimo ir kietosios grindų dangos savybės, dulkių išleidimo savybės, garso galios lygis yra tokie patys kaip kito dulkių siurblio modelio, kurį tas pats tiekėjas patiekė rinkai su kitu komerciniu kodu.

3 straipsnis

Tiekėjų pareigos ir tvarkaraštis

1.   Tiekėjai užtikrina, kad nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.:

(a)

kiekvienas dulkių siurblys būtų pateikiamas su spausdinta etikete, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos II priede;

(b)

būtų pateikiama III priede nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;

(c)

valstybių narių institucijų arba Komisijos prašymu joms būtų pateikiami IV priede nustatyti techniniai dokumentai;

(d)

kiekvienoje konkretaus dulkių siurblio modelio reklamoje būtų nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė, jei reklamoje atskleidžiama su energija susijusios informacijos arba nurodoma kaina;

(e)

bet kokioje konkretaus dulkių siurblio modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, būtų nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė.

2.   Etiketės forma nustatyta II priede; ji taikoma pagal šį tvarkaraštį:

(a)

rinkai nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. pateikiamų dulkių siurblių etiketės atitinka II priedo 1 etiketę;

(b)

rinkai nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. pateikiamų dulkių siurblių etiketės atitinka II priedo 2 etiketę.

4 straipsnis

Prekiautojų pareigos

Prekiautojai užtikrina, kad nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.:

(a)

pagal 3 straipsnį kiekvienas pardavimo vietoje esantis modelis turi tiekėjų pateiktą etiketę, kuri yra prietaiso išorėje arba pakabinta ant jo taip, kad būtų aiškiai matoma;

(b)

prekiaujant dulkių siurbliais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal šio reglamento V priedą tiekėjų pateikta informacija, kaip nurodyta Direktyvos 2010/30/ES 7 straipsnyje;

(c)

kiekvienoje konkretaus dulkių siurblio modelio reklamoje būtų nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė, jei reklamoje atskleidžiama su energija susijusios informacijos arba nurodoma kaina;

(d)

bet kokioje konkretaus dulkių siurblio modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, būtų nurodoma modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė.

5 straipsnis

Matavimo metodai

Pagal 3 ir 4 straipsnius pateiktina informacija nustatoma patikimais, tiksliais ir pakartojamais matavimo ir skaičiavimo metodais, kuriuose atsižvelgiama į pripažintus pažangiausius skaičiavimo ir matavimo metodus, kaip nurodyta VI priede.

6 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės atitiktį deklaruotai energijos vartojimo efektyvumo klasei, valymo kokybės klasei, dulkių išleidimo klasei, metiniam suvartojamos energijos kiekiui ir garso galios lygiui vertina pagal VII priede nustatytą procedūrą.

7 straipsnis

Persvarstymas

Komisija, atsižvelgdama į technologijų pažangą, persvarsto šį reglamentą per penkerius metus nuo jo įsigaliojimo. Persvarstant vertinamos, visų pirma, VII priede nustatytos leidžiamos patikros nuokrypos, taip pat svarstoma, ar į taikymo sritį turėtų būti įtraukti baterijomis varomi dulkių siurbliai, ar įmanoma taikyti metinio suvartojamos energijos kiekio, dulkių surinkimo ir dulkių išleidimo nustatymo metodus, grindžiamus matavimu, atliekamu su iš dalies užpildyta (o ne tuščia) dulkių talpykla.

8 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Šis reglamentas dulkių siurbliams su vandens filtrais taikomas nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 153, 2010 6 18, p. 1.

(2)  OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

(3)  OL L 157, 2006 6 9, p. 24.

(4)  OL L 374, 2006 12 27, p. 10.


I PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo, valymo kokybės ir dulkių išleidimo klasės

1.   Energijos vartojimo efektyvumo klasės

Dulkių siurblio energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal 1 lentelėje nurodytą jo metinį suvartojamos energijos kiekį. Dulkių siurblio metinis suvartojamos energijos kiekis nustatomas pagal VI priedą.

1   lentelė

Energijos vartojimo efektyvumo klasės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Metinis suvartojamos energijos kiekis (AE) [kWh/yr]

1 etiketė

2 etiketė

A+++

nėra

AE ≤ 10,0

A++

nėra

10,0 < AE ≤ 16,0

A+

nėra

16,0 < AE ≤ 22,0

A

AE ≤ 28,0

22,0 < AE ≤ 28,0

B

28,0 < AE ≤ 34,0

28,0 < AE ≤ 34,0

C

34,0 < AE ≤ 40,0

34,0 < AE ≤ 40,0

D

40,0 < AE ≤ 46,0

AE > 40,0

E

46,0 < AE ≤ 52,0

nėra

F

52,0 < AE ≤ 58,0

nėra

G

AE > 58,0

nėra

2.   Valymo kokybės klasės

Dulkių siurblio valymo kokybės klasė nustatoma pagal 2 lentelėje nurodytą jo dulkių surinkimo rodiklį (dpu). Dulkių siurblio dulkių surinkimo rodiklis nustatomas pagal VI priedą.

2   lentelė

Valymo kokybės klasės

Valymo kokybės klasė

Dulkių surinkimo nuo kilimo rodiklis (dpuc )

Dulkių surinkimo nuo kietosios grindų dangos rodiklis (dpuhf )

A

dpuc ≥ 0,91

dpuhf ≥ 1,11

B

0,87 ≤ dpuc < 0,91

1,08 ≤ dpuhf < 1,11

C

0,83 ≤ dpuc < 0,87

1,05 ≤ dpuhf < 1,08

D

0,79 ≤ dpuc < 0,83

1,02 ≤ dpuhf < 1,05

E

0,75 ≤ dpuc < 0,79

0,99 ≤ dpuhf < 1,02

F

0,71 ≤ dpuc < 0,75

0,96 ≤ dpuhf < 0,99

G

dpuc < 0,71

dpuhf < 0,96

3.   Dulkių išleidimas

Dulkių siurblio dulkių išleidimo klasė nustatoma pagal 3 lentelėje nurodytą jo dulkių išleidimo rodiklį. Dulkių siurblio dulkių išleidimo rodiklis nustatomas pagal VI priedą.

3   lentelė

Dulkių išleidimo klasės

Dulkių išleidimo klasė

Dulkių išleidimo rodiklis (dre)

A

dre ≤ 0,02 %

B

0,02 % < dre ≤ 0,08 %

C

0,08 % < dre ≤ 0,20 %

D

0,20 % < dre ≤ 0,35 %

E

0,35 % < dre ≤ 0,60 %

F

0,60 % < dre ≤ 1,00 %

G

dre > 1,00 %


II PRIEDAS

Etiketė

1.   1 ETIKETĖ

1.1.   Universalieji dulkių siurbliai

Etiketėje pateikiama ši informacija:

Image

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo; čia modelio žymuo – tai kodas, kuris paprastai būna raidinis–skaitinis ir pagal kurį tam tikras dulkių siurblio modelis atskiriamas nuo kitų to paties prekės ženklo modelių ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių;

III.

pagal I priedą apibrėžta energijos vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma dulkių siurblio energijos vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

IV.

pagal VI priedą apibrėžtas vidutinis metinis suvartojamos energijos kiekis;

V.

pagal I priedą apibrėžta dulkių išleidimo klasė;

VI.

pagal I priedą apibrėžta kilimo valymo kokybės klasė;

VII.

pagal I priedą apibrėžta kietosios grindų dangos valymo kokybės klasė;

VIII.

pagal VI priedą apibrėžtas garso galios lygis.

Etikečių forma atitinka nustatytąją šio priedo 4.1 punkte. Taikant išimtį, jei modeliui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 (1) buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

1.2.   Kietosios grindų dangos siurbliai

Image

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo; čia modelio žymuo – tai kodas, kuris paprastai būna raidinis–skaitinis ir pagal kurį tam tikras dulkių siurblio modelis atskiriamas nuo kitų to paties prekės ženklo modelių ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių;

III.

pagal I priedą apibrėžta energijos vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma dulkių siurblio energijos vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

IV.

pagal VI priedą apibrėžtas vidutinis metinis suvartojamos energijos kiekis;

V.

pagal I priedą apibrėžta dulkių išleidimo klasė;

VI.

išimties ženklas;

VII.

pagal I priedą apibrėžta kietosios grindų dangos valymo kokybės klasė;

VIII.

pagal VI priedą apibrėžtas garso galios lygis.

Etikečių forma atitinka nustatytąją šio priedo 4.2 punkte. Taikant išimtį, jei modeliui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

1.3.   Kilimų dulkių siurbliai

Image

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo; čia modelio žymuo – tai kodas, kuris paprastai būna raidinis–skaitinis ir pagal kurį tam tikras dulkių siurblio modelis atskiriamas nuo kitų to paties prekės ženklo modelių ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių;

III.

pagal I priedą apibrėžta energijos vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma dulkių siurblio energijos vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

IV.

pagal VI priedą apibrėžtas vidutinis metinis suvartojamos energijos kiekis;

V.

pagal I priedą apibrėžta dulkių išleidimo klasė;

VI.

pagal I priedą apibrėžta kilimo valymo kokybės klasė;

VII.

išimties ženklas;

VIII.

pagal VI priedą apibrėžtas garso galios lygis.

Etikečių forma atitinka nustatytąją šio priedo 4.3 punkte. Taikant išimtį, jei modeliui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

2.   2 ETIKETĖ

2.1.   Universalieji dulkių siurbliai

Image

Etiketėje pateikiama šio priedo 1.1 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

Etikečių forma atitinka nustatytąją šio priedo 4.1 punkte. Taikant išimtį, jei modeliui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

2.2.   Kietosios grindų dangos siurbliai

Image

Etiketėje pateikiama šio priedo 1.2 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

Etikečių forma atitinka nustatytąją šio priedo 4.2 punkte. Taikant išimtį, jei modeliui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

2.3.   Kilimų dulkių siurbliai

Image

Etiketėje pateikiama šio priedo 1.3 punkte nurodyta informacija.

Etikečių forma atitinka nustatytąją šio priedo 4.3 punkte. Taikant išimtį, jei modeliui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

3.   ETIKETĖS FORMA

3.1.   Universaliųjų dulkių siurblių etiketės forma

Image

Pagal ją:

(a)

Etiketė yra bent 75 mm pločio ir 150 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

(b)

Fonas yra baltos spalvos.

(c)

Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00, 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

(d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

Image

ES ženklo apvado linija. 3,5 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 2,5 mm.

Image

ES logotipas. Spalvos: X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

Image

Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas: Plotis –: 62 mm, aukštis – 12 mm.

Image

Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 62 mm.

Image

Skalės A–G, A++–E ir A+++–D.

Rodyklė. Aukštis – 6 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:

aukščiausia klasė – X-00-X-00

antra klasė 70-00-X-00,

trečia klasė 30-00-X-00,

ketvirta klasė 00-00-X-00,

penkta klasė 00-30-X-00,

šešta klasė 00-70-X-00,

žemiausia klasė 00-X-X-00.

Tekstas. Calibri bold, 13 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos.

Image

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Rodyklė. Plotis –: 17 mm, aukštis – 9 mm, 100 % juodos.

Tekstas. Calibri bold, 18,5 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos; ženklai „+“Calibri bold, 11 pt, baltos spalvos, sulygiuoti vienoje eilutėje.

Image

Energija

Tekstas. Calibri regular, 6 pt, didžiosios raidės, 100 % juodos.

Image

Metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus)

Vertė YZ. Calibri bold, 20 pt, 100 % juodos.

kWh per metusCalibri bold, 12 pt, 100 % juodos.

Image

Kilimo valymo kokybė.

Apvadas. 1,5 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 2,5 mm.

Raidės. Calibri regular, 13,5 pt, 100 % juodos; ir Calibri bold, 18 pt, 100 % juodos.

Image

Kietosios grindų dangos valymo kokybė.

Apvadas. 1,5 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 2,5 mm.

Raidės. Calibri regular, 13,5 pt, 100 % juodos; ir Calibri bold, 18 pt, 100 % juodos.

Image

Dulkių išleidimas

Apvadas. 1,5 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 2,5 mm.

Raidės. Calibri regular, 13,5 pt, 100 % juodos; ir Calibri bold, 18 pt, 100 % juodos.

Image

Garso galios lygis.

Apvadas. 1,5 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 2,5 mm.

Vertė. Calibri bold, 16 pt, 100 % juodos.

„dB“. Calibri regular, 11 pt, 100 % juodos.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas.

Image

Tiekėjo modelio žymuo.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 62 × 10 mm plote.

Image

Atskaitos laikotarpis.

Tekstas. Calibri bold, 8 pt.

3.2.   Kietosios grindų dangos dulkių siurblių etiketės forma

Image

Pagal ją:

Etiketės formos aprašymas atitinka šio priedo 4.1 punktą, išskyrus 9 įrašą, vietoj kurio taikomi šie reikalavimai:

Image

Kilimo valymo kokybė.

Išimties ženklas. Apvadas 3 pt, spalva – 00-X-X-00 (100 % raudonos) – skersmuo 16 mm.

3.3.   Kietosios grindų dangos dulkių siurblių etiketės forma

Image

Pagal ją:

Etiketės formos aprašymas atitinka šio priedo 4.1 punktą, išskyrus 10 įrašą, vietoj kurio taikomi šie reikalavimai:

Image

Kietosios grindų dangos valymo kokybė.

Išimties ženklas. Apvadas 3 pt, spalva – 00-X-X-00 (100 % raudonos) – skersmuo16 mm.


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.


III PRIEDAS

Vardinių parametrų lentelė

1.

Dulkių siurblio vardinių parametrų lentelėje informacija pateikiama toliau nurodyta tvarka; informacija pateikiama ir gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente:

(a)

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

(b)

tiekėjo modelio žymuo, t. y. kodas, kuris paprastai būna raidinis–skaitinis ir pagal kurį tam tikras dulkių siurblio modelis atskiriamas nuo kitų to paties prekės ženklo modelių ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių;

(c)

pagal I priedą apibrėžta energijos vartojimo efektyvumo klasė;

(d)

metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus), suapvalintas dešimtųjų tikslumu, kaip nustatyta VI priede; jo apibrėžtis ši – „Orientacinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus), grindžiamas 50 siurbimo kartų. Metinis suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo to, kaip prietaisas naudojamas.“;

(e)

universaliesiems dulkių siurbliams ir kilimų dulkių siurbliams – kilimo valymo kokybės klasė, nustatyta pagal I priedą; kietosios grindų dangos dulkių siurbliams – pastaba „Su patiektu antgaliu netinka kilimams“;

(f)

universaliesiems dulkių siurbliams ir kietosios grindų dangos dulkių siurbliams – kietosios grindų dangos valymo kokybės klasė, nustatyta pagal I priedą; kilimų dulkių siurbliams – pastaba „Su patiektu antgaliu netinka kietajai grindų dangai“;

(g)

pagal I priedą apibrėžta dulkių išleidimo klasė;

(h)

pagal VI priedą apibrėžtas garso galios lygis;

(i)

pagal VI priedą apibrėžta vardinė įėjimo galia;

(j)

jei dulkių siurbliui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, galima įtraukti šią informaciją.

2.

Keliems to paties tiekėjo dulkių siurblio modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę.

3.

Vardinių parametrų lentelėje nurodomą informaciją galima pateikti kaip spalvotą ar nespalvotą etiketės kopiją. Jei pasirenkamas šis informacijos pateikimo būdas, pateikiama ir 1 punkte nurodyta informacija, kurios nėra etiketėje.


IV PRIEDAS

Techniniai dokumentai

1.

3 straipsnyje nurodytuose techniniuose dokumentuose pateikiama:

(a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

(b)

bendrasis dulkių siurblio tipo ir (arba) modelio ir (arba) komercinio kodo aprašymas, kurio pakaktų vienareikšmiškai ir lengvai jį identifikuoti;

(c)

prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

(d)

prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos;

(e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

(f)

pagal VI priedą išmatuoti ir apskaičiuoti techniniai parametrai;

i)

savitasis suvartojamos energijos kiekis per kilimo valymo bandymą (jei taikoma);

ii)

savitasis suvartojamos energijos kiekis per kietosios grindų dangos valymo bandymą (jei taikoma);

iii)

dulkių surinkimas atitinkamai nuo kilimo ir nuo kietosios grindų dangos;

iv)

dulkių išleidimas;

v)

garso galios lygis;

vi)

vardinė įėjimo galia;

vii)

VI priedo 3 ir 4 punktuose nurodytos savitosios reikšmės.

(g)

pagal VI priedą atlikto skaičiavimo rezultatai.

2.

Jei į techninių dokumentų bylą įtraukta tam tikro dulkių siurblio modelio informacija buvo nustatyta atlikus skaičiavimą, grindžiamą lygiaverčiu dulkių siurbliu, techniniuose dokumentuose pateikiami duomenys apie tokį skaičiavimą ir bandymus, kuriuos atliko tiekėjai, kad patikrintų atliktų skaičiavimų tikslumą. Į techninę informaciją taip pat įtraukiamas visų kitų lygiaverčių dulkių siurblių modelių, kurių informacija nustatyta tokiu pačiu pagrindu, sąrašas.

3.

Šių techninių dokumentų informacija gali būti sujungiama su techniniais dokumentais, pateikiamais laikantis Direktyva 2009/125/EB nustatytų priemonių.


V PRIEDAS

Informacija, pateikiama, kai galutinis naudotojas negali apžiūrėti siūlomo gaminio

1.

4 straipsnio b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

(a)

pagal I priedą apibrėžta energijos vartojimo efektyvumo klasė;

(b)

pagal VI priedą apibrėžtas metinis suvartojamos energijos kiekis;

(c)

universaliesiems dulkių siurbliams ir kilimų dulkių siurbliams – kilimo valymo kokybės klasė, nustatyta pagal I priedą; kietosios grindų dangos dulkių siurbliams – pastaba „Netinka kilimams“;

(d)

universaliesiems dulkių siurbliams ir kietosios grindų dangos dulkių siurbliams – kietosios grindų dangos valymo kokybės klasė, nustatyta pagal I priedą; kilimų dulkių siurbliams – pastaba „Netinka kietajai grindų dangai“;

(e)

pagal I priedą apibrėžta dulkių išleidimo klasė;

(f)

pagal VI priedą apibrėžtas garso galios lygis.

2.

Jei pateikiama kita į vardinių parametrų informacijos lentelę įtraukta informacija, jos forma ir pateikimo eilės tvarka turi atitikti nurodytąją III priede.

3.

Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama šiame priede nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti.


VI PRIEDAS

Skaičiavimo ir matavimo metodai

1.   Siekiant atitikties šio reglamento reikalavimams ir tikrinant atitiktį šiems reikalavimams, matavimas ir skaičiavimas atliekami taikant patikimus, tikslius ir atkuriamus metodus, atsižvelgiant į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo ir skaičiavimo metodus, įskaitant darniuosius standartus, nurodytus dokumentuose, kurių nuorodų numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jie atitinka šiame priede nustatytas technines apibrėžtis, sąlygas, lygtis ir parametrus.

2.   Techninės apibrėžtys:

(a)   kietosios grindų dangos valymo bandymas– dviejų valymo ciklų bandymas, kai veikti didžiausiu siurbimo pajėgumu nustatyto dulkių siurblio antgalis braukiamas medinės bandomosios plokštės tinkamo ilgio ir valymo antgalio pločio bandomuoju paviršiumi su įstrižu (45°) bandomuoju plyšiu; atliekant bandymą nuolat matuojamas ir tinkamu intervalu registruojamas praėjęs laikas, vartojamoji elektros galia ir santykinė valymo antgalio centro padėtis bandomojo paviršiaus atžvilgiu, taip pat kiekvieno valymo ciklo pabaigoje tinkamai vertinamas bandomojo plyšio turinio masės sumažėjimas;

(b)   bandomasis plyšys– išimamas U formos tinkamų matmenų intarpas, kuris valymo ciklo pradžioje užpildomas tinkamomis dirbtinėmis tinkamo ilginio tankio dulkėmis;

(c)   kilimo valymo bandymas– Viltono kilimo bandymo stende atliekamas reikiamo valymo ciklų skaičiaus bandymas, kai veikti didžiausiu siurbimo pajėgumu nustatyto dulkių siurblio antgalis braukiamas tinkamo ilgio ir valymo antgalio pločio bandomuoju paviršiumi, išpurvinto vienodai paskleistomis ir tinkamai įsigėrusiomis tinkamos sudėties bandomosiomis dulkėmis; atliekant bandymą nuolat matuojamas ir tinkamu intervalu registruojamas praėjęs laikas, vartojamoji elektros galia ir santykinė valymo antgalio centro padėtis bandomojo paviršiaus atžvilgiu, taip pat kiekvieno valymo ciklo pabaigoje tinkamai vertinamas prietaiso dulkių talpyklos masės padidėjimas;

(d)   valymo antgalio plotis– didžiausias išorinis valymo antgalio plotis metrais tūkstantųjų tikslumu;

(e)   valymo ciklas– dulkių siurblio penkių dvigubų braukimų specifiniu grindų bandomuoju paviršiumi (kilimu arba kietąja danga) seka;

(f)   dvigubas braukimas– vienas valymo antgalio perslinkimas į priekį ir vienas atgal lygiagrečiais judesiais, atliekamas vienodu bandomojo braukimo greičiu ir laikantis nustatyto bandomojo braukimo ilgio;

(g)   bandomojo braukimo greitis– bandymui tinkamas ir geriau elektromechanine priemone gaunamas valymo antgalio greitis metrais per valandą (m/h). Bandant gaminius su savaeigiais valymo antgaliais siekiama, kad greitis būtų kuo artimesnis tinkamam greičiui, tačiau nuokrypis leidžiamas, jei jis aiškiai nurodomas techniniuose dokumentuose;

(h)   bandomojo braukimo ilgis– bandomojo paviršiaus ilgis ir atstumas, kuriuo pertrauktas valymo antgalio centras, braukiant antgalį tinkamomis įsibėgėjimo zonomis prieš bandomąjį paviršių ir už jo;

(i)   dulkių surinkimas (dpu)– dirbtinių dulkių, pašalintų valymo antgaliu atlikus tam tikrą skaičių dvigubų braukimų, masės ir iš pradžių bandomajame paviršiuje paskleistų dirbtinių dulkių masės santykis, suapvalintas tūkstantųjų tikslumu; nuo kilimo pašalintų dirbtinių dulkių masė nustatoma pagal prietaiso dulkių talpyklos masės padidėjimą, o nuo kietosios dangos – pagal bandomojo plyšio turinio masės sumažėjimą; atliekant kilimo valymo bandymą šis santykis tikslinamas pagal konkrečias kilimo savybes, atliekant kietosios grindų dangos valymo bandymą – pagal bandomojo plyšio ilgį ir padėtį;

(j)   dulkių siurblio bandymo atskaitos sistema– elektrinė laboratorinė įranga, kuria kalibruotasis ir atskaitinis dulkių surinkimas nuo kilimo matuojamas laikantis susijusių oro parametrų, kad bandymo rezultatų atkuriamumas būtų geresnis;

(k)   vardinė įėjimo galia– gamintojo deklaruota įėjimo galia vatais (W), nustatyta tik pagal dulkių siurbimui reikšmingą įėjimo galią, jei prietaisas, be dulkių siurbimo, turi kitų funkcijų;

(l)   dulkių išleidimas– visų 0,3–10 μm dydžio dulkių dalelių, kurias išleido dulkių siurblys, skaičiaus ir visų tokio paties dydžio dalelių, įtraukiamų į įsiurbimo atvamzdį, kai tiekiamas konkretus dulkių (dalelių dydžio intervalas toks pats) kiekis, skaičiaus santykis, išreikštas procentais šimtųjų tikslumu. Į vertę įskaičiuojamas ties dulkių siurblio išleidimo anga išmatuotas dulkių kiekis, taip pat kitur per plyšius išleistų arba dulkių siurblio pagamintų dulkių kiekis;

(m)   garso galios lygis– akustinio triukšmo lygis, išreikštas dB(A) pagal 1 pW atskaitos galią ir suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

3.   Metinis suvartojamos energijos kiekis

Metinis suvartojamos energijos kiekis AE apskaičiuojamas kWh per metus ir suapvalinamas dešimtųjų tikslumu:

 

kilimų dulkių siurblių

Formula

 

kietosios grindų dangos siurblių

Formula

 

universaliųjų dulkių siurblių

Formula

Čia:

—   ASEc – vidutinis savitasis suvartojamos energijos kiekis (Wh/m2) per kilimo valymo bandymą, apskaičiuotas pagal toliau nustatytus reikalavimus;

—   ASEhf – vidutinis savitasis suvartojamos energijos kiekis (Wh/m2) per kietosios grindų dangos valymo bandymą, apskaičiuotas pagal toliau nustatytus reikalavimus;

—   dpuc – pagal šio priedo 4 punktą nustatytas dulkių surinkimo nuo kilimo rodiklis;

—   dpuhf – pagal šio priedo 4 punktą nustatytas dulkių surinkimas nuo kietosios grindų dangos;

—   50– standartinis siurbimo kartų skaičius per metus;

—   87– standartinis gyvenamosios patalpos, kurią reikia išvalyti, plotas (m2);

—   4– standartinis kartų, kuriuos dulkių siurblys braukiamas per kiekvieną grindų tašką (du dvigubi braukimai), skaičius;

—   0,001– Wh perskaičiavimo į kWh koeficientas;

—   1– standartinis dulkių surinkimas;

—   0,20– standartinis dulkių surinkimo po penkių dvigubų braukimų ir dulkių surinkimo po dviejų dvigubų braukimų skirtumas.

Vidutinis savitasis suvartojamos energijos kiekis (ASE)

Vidutinis savitasis suvartojamos energijos kiekis per kilimo valymo bandymą (ASEc ) ir per kietosios grindų dangos valymo bandymą (ASEhf ) nustatomas kaip valymo ciklų skaičiaus, iš kurių sudarytas kilimo valymo ir, atitinkamai, kietosios grindų dangos valymo bandymas, savitojo suvartojamos energijos kiekio vidurkis (SE). Kilimų, kietosios grindų dangos ir universaliesiems dulkių siurbliams su tinkamais indeksais taikoma tūkstantųjų tikslumo bendroji savitojo suvartojamos energijos kiekio (SE) bandomajame paviršiuje (Wh/m2) lygtis:

Formula

Čia:

—   P– šimtųjų tikslumu suapvalinta vidutinė galia (W) per valymo ciklo laiką, kurį valymo antgalio centras juda bandomuoju paviršiumi;

—   NP– šimtųjų tikslumu suapvalintas dulkių siurblio aktyviojo baterija varomo antgalio (jei yra) vidutinės galios ekvivalentas (W), apskaičiuotas pagal toliau nustatytus reikalavimus;

—   t– visas valymo ciklo valandų, kurias valymo antgalio centras (t. y. taškas, esantis per pusę atstumo tarp valymo antgalio šoninių, priekinių ir galinių kraštų) juda bandomuoju paviršiumi, skaičius, suapvalintas dešimttūkstantųjų tikslumu;

—   A– tūkstantųjų tikslumu suapvalintas paviršiaus, kuriuo valymo antgalis juda per valymo ciklą, plotas (m2), apskaičiuojamas antgalio pločio ir tinkamo bandomojo paviršiaus ilgio sandaugą padauginus iš 10. Jei buitinio dulkių siurblio antgalio plotis didesnis kaip 0,320 m, skaičiuojant vietoj antgalio pločio naudojamas skaičius 0,320.

Pateiktoje kietosios grindų dangos valymo bandymų lygtyje naudojamas indeksas hf ir parametrų pavadinimai SEhf, Phf, NPhf, thf ir Ahf . Pateiktoje kilimo valymo bandymų lygtyje naudojamas indeksas c ir parametrų pavadinimai SEc, Pc, NPc, tc ir Ac . Į techninius dokumentus įrašomos atitinkamai kiekvieno valymo ciklo reikšmės SEhf, Phf, NPhf, thf , Ahf ir (arba) SEc, Pc, NPc, tc , Ac .

Aktyviųjų baterija varomų antgalių galios ekvivalentas (NP)

Kilimų, kietosios grindų dangos ir universaliesiems dulkių siurbliams su tinkamais indeksais taikoma aktyviųjų baterija varomų antgalių galios ekvivalento NP (W) bendroji lygtis:

Formula

Čia:

E dulkių siurblio aktyviųjų baterija varomų antgalių suvartojamos elektros energijos kiekis (Wh) tūkstantųjų tikslumu, būtinas tam, kad iš pradžių visiškai įkrauta baterija po valymo ciklo būtų grąžintą į jos pradinę visiškos įkrovos būseną;

tbat – visas valandų, kurias per valymo ciklą pagal gamintojo instrukcijas veikia dulkių siurblio aktyvieji baterija varomi antgaliai, skaičius dešimttūkstantųjų tikslumu.

Jei dulkių siurblys be aktyviojo baterija varomo antgalio, reikšmė NP yra lygi nuliui.

Pateiktoje kietosios grindų dangos valymo bandymų lygtyje naudojamas indeksas hf ir parametrų pavadinimai NPhf, Ehf, tbathf . Pateiktoje kilimo valymo bandymų lygtyje naudojamas indeksas c ir parametrų pavadinimai NPc, Ec, tbatc . Į techninius dokumentus įrašomos atitinkamai kiekvieno valymo ciklo reikšmės Ehf, tbathf ir (arba) Ec, tbatc .

4.   Dulkių surinkimas

Dulkių surinkimo nuo kietosios grindų dangos rodiklis (dpuhf ) nustatomas kaip kietosios grindų dangos valymo bandymo valymo ciklų rezultatų vidurkis.

Dulkių surinkimas nuo kilimo (dpuc ) nustatomas kaip kilimo valymo bandymo dviejų valymo ciklų rezultatų vidurkis. Siekiant atsižvelgti į nuokrypį nuo bandomojo kilimo pirminių savybių, dulkių surinkimas nuo kilimo (dpuc ) apskaičiuojamas taip:

Formula

Čia:

—   dpum – išmatuotasis dulkių siurblio dulkių surinkimas;

—   dpucal – kalibruotasis dulkių siurblio bandymo atskaitos sistemos dulkių surinkimas, išmatuotas, kai bandomasis kilimas buvo pradinės būklės;

—   dpuref – išmatuotasis dulkių siurblio bandymo atskaitos sistemos dulkių surinkimas.

Reikšmės dpum (kiekvieno valymo ciklo), dpuc , dpucal ir dpuref įrašomos į techninius dokumentus.

5.   Dulkių išleidimas

Dulkių išleidimo reikšmė nustatoma, kai veikiančio dulkių siurblio oro srautas didžiausias.

6.   Garso galios lygis

Garso galios lygis nustatomas atliekant kilimo valymo bandymą.

7.   Hibridiniai dulkių siurbliai

Visas hibridinių dulkių siurblių matavimas atliekamas naudojant tik dulkių siurblį, varomą srove iš elektros tinklo, su aktyviuoju baterija varomu antgaliu.


VII PRIEDAS

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Patikros procedūra, kurią valstybių narių valdžios institucijos taiko, kad įvertintų atitiktį 3 ir 4 straipsniuose nustatytiems reikalavimams

1.

Valstybių narių institucijos išbando vieną tam tikro modelio prietaisą.

2.

Laikoma, kad dulkių siurblio modelis atitinka taikytinus reikalavimus, jei etiketėje ir vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės ir klasės atitinka techniniuose dokumentuose nurodytas vertes ir jei susiję modelio parametrai atitinka visus 4 lentelėje išvardytus parametrus.

3.

Jei 2 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos išbando tris papildomus atsitiktine tvarka atrinktus to paties modelio vienetus. Kitaip, atrinkti trys papildomi vienetai gali būti vieno arba kelių skirtingų modelių, kurie gamintojo techniniuose dokumentuose išvardyti kaip lygiaverčiai dulkių siurblio modeliai.

4.

Laikoma, kad dulkių siurblio modelis atitinka taikytinus reikalavimus, jei susiję modelio parametrai atitinka visus 4 lentelėje išvardytus parametrus.

5.

Jei 4 punkte nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad dulkių siurblio modelis ir lygiaverčiai dulkių siurblio modeliai neatitinka šio reglamento reikalavimų.

Valstybių narių valdžios institucijos laikosi VI priede nustatytų matavimo ir skaičiavimo metodų.

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas jų nenaudoja kaip leidžiamų nuokrypų siekdamas nustatyti techniniuose dokumentuose pateikiamas reikšmes. Etiketėje arba vardinių parametrų lentelėje nurodytos reikšmės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės, nei techniniuose dokumentuose nurodytos reikšmės.

4   lentelė

Parametras

Leidžiamos patikros nuokrypos

Metinis suvartojamos energijos kiekis

Nustatyta reikšmė (1) neturi viršyti deklaruotosios reikšmės daugiau kaip 10 proc.

Dulkių surinkimas nuo kilimo

Nustatyta reikšmė (1) už deklaruotąją reikšmę neturi būti mažesnė daugiau kaip 0,03.

Dulkių surinkimas nuo kietosios grindų dangos

Nustatyta reikšmė (1) už deklaruotąją reikšmę neturi būti mažesnė daugiau kaip 0,03.

Dulkių išleidimas

Nustatyta reikšmė (1) neturi viršyti deklaruotosios reikšmės daugiau kaip 15 proc.

Garso galios lygis

Nustatyta reikšmė (1) neturi viršyti deklaruotosios reikšmės.


(1)  pagal 3 punktą išbandžius tris papildomus vienetus nustatytų reikšmių aritmetinis vidurkis.


Top