EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0577

2013 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 577/2013 dėl nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių ir šeškų identifikavimo dokumentų pavyzdžių, teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašo sudarymo ir deklaracijų, kuriomis patvirtinama, kad įvykdytos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatytos sąlygos, formato, išdėstymo ir kalbos reikalavimų Tekstas svarbus EEE

OJ L 178, 28.6.2013, p. 109–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 072 P. 284 - 323

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/oj

28.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 178/109


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 577/2013

2013 m. birželio 28 d.

dėl nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių ir šeškų identifikavimo dokumentų pavyzdžių, teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašo sudarymo ir deklaracijų, kuriomis patvirtinama, kad įvykdytos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatytos sąlygos, formato, išdėstymo ir kalbos reikalavimų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 998/2003 (1), visų pirma į jo 7 straipsnio 3 dalį, 11 straipsnio 4 dalį, 13 straipsnio 1 ir 2 dalis, 21 straipsnio 2 dalį ir 25 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 576/2013 nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi nekomerciniais tikslais vežant gyvūnus augintinius į valstybę narę iš kitos valstybės narės, teritorijos ar trečiosios šalies, ir tokiais atvejais atliekamų atitikties patikrinimų taisyklės. Tuo reglamentu panaikintas ir pakeistas 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų ne komerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 92/65/EEB (2);

(2)

šunys, katės ir šeškai yra išvardyti Reglamento (ES) Nr. 576/2013 I priedo A dalyje kaip tų rūšių gyvūnai, kurioms taikomas minėtas reglamentas;

(3)

Reglamentu (ES) Nr. 576/2013 nustatyta, kad šunys, katės ir šeškai neturi būti įvežami į valstybę narę iš kitos valstybės narės, teritorijų arba trečiųjų šalių, jeigu jie nebuvo paskiepyti vakcina nuo pasiutligės, atitinkančia to reglamento III priede išdėstytus galiojimo reikalavimus. Tačiau iš valstybių narių, teritorijų arba trečiųjų šalių, išvardytų sąraše, sudarytame pagal Reglamento (ES) Nr. 576/2013 13 straipsnį, galima leisti įvežti šunų, kačių ir šeškų jauniklius, kurie nebuvo skiepyti arba neatitinka minėto reglamento III priede nustatytų galiojimo reikalavimų, jeigu, inter alia, savininkas arba įgaliotas asmuo pateikia pasirašytą deklaraciją, kad gyvūnai augintiniai nuo gimimo iki jų vežimo nekomerciniais tikslais neturėjo jokio sąlyčio su pasiutligei imlių rūšių laukiniais gyvūnais. Todėl tikslinga šiame reglamente nustatyti tokios deklaracijos formatą, išdėstymą ir kalbos reikalavimus;

(4)

be to, Reglamentu (ES) Nr. 576/2013 nustatyta, kad Komisija turi sudaryti du sąrašus, kuriuose būtų išvardytos teritorijos arba trečiosios šalys, iš kurių nekomerciniais tikslais įvežant šunis, kates ar šeškus į valstybę narę nereikalaujama atlikti pasiutligės antikūnų titravimo tyrimo. Viename iš minėtų sąrašų turėtų būti išvardytos teritorijos arba trečiosios šalys, kurios įrodė, kad taiko taisykles, kurių turinys ir poveikis yra toks pat kaip taikomųjų valstybėse narėse, o kitame sąraše turėtų būti išvardytos teritorijos arba trečiosios šalys, kurios įrodė, kad atitinka bent Reglamento (ES) Nr. 576/2013 13 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus. Todėl tikslinga tuos sąrašus pateikti šio reglamento priede;

(5)

be to, tuose sąrašuose turėtų būti atsižvelgta į Kroatijos stojimo sutartį, pagal kurią Kroatija 2013 m. liepos 1 d. taps Europos Sąjungos nare, ir į 2012 m. liepos 11 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimą 2012/419/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Majoto statusas Europos Sąjungos atžvilgiu (3), kuriame nustatyta, kad nuo2014 m. sausio 1 d. Majotas nebėra užjūrio šalis ar teritorija, kuriai taikomos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ketvirtosios dalies nuostatos, bet tampa atokiausiu Sąjungos regionu, kaip apibrėžta minėtos Sutarties 349 straipsnyje;

(6)

Reglamentu (ES) Nr. 576/2013 nustatyta, kad šunys, katės ir šeškai neturi būti įvežami į valstybę narę iš kitos nei šio reglamento priede esančiame sąraše išvardytos teritorijos arba trečiosios šalies, jeigu nebuvo atliktas jų pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas, atitinkantis Reglamento (ES) Nr. 576/2013 IV priede išdėstytus galiojimo reikalavimus. Tačiau vežant minėtus gyvūnus tranzitu per vieną iš tų teritorijų arba trečiųjų šalių nereikalaujama atlikti minėto tyrimo, jeigu savininkas arba įgaliotas asmuo pateikia pasirašytą deklaraciją, kad gyvūnai neturėjo jokio sąlyčio su pasiutligei imlių rūšių gyvūnais ir yra saugiai uždaryti transporto priemonėje arba tarptautinio oro uosto teritorijoje. Todėl tikslinga šiame reglamente nustatyti tokios deklaracijos formatą, išdėstymą ir kalbos reikalavimus;

(7)

vienas iš Reglamento (ES) Nr. 576/2013 IV priede nustatytų galiojimo reikalavimų – prievolė atlikti minėtą tyrimą laboratorijoje, patvirtintoje pagal 2000 m. kovo 20 d. Tarybos sprendimą 2000/258/EB dėl specialios institucijos, atsakingos už kriterijų, būtinų standartizuojant pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus, nustatymą, skyrimo (4), kuriame nustatyta, kad Prancūzijos Nansio miesto Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) (nuo 2010 m. liepos 1 d. ji tapo Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (toliau – ANSES) dalimi) vertina valstybių narių ir trečiųjų šalių laboratorijas dėl joms suteikto leidimo vykdyti šunų, kačių ir šeškų pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus;

(8)

Reglamentu (ES) Nr. 576/2013 taip pat nustatyta, kad nekomerciniais tikslais įvežant šunis, kates ir šeškus į valstybę narę iš kitos valstybės narės turi būti pateikiamas paso formos identifikavimo dokumentas, išduotas pagal Komisijos patvirtintiną pavyzdį. Tame pavyzdyje turi būti laukeliai Reglamente (ES) Nr. 5762013 nustatytai informacijai įrašyti. Šiame reglamente turėtų būti nustatytas paso pavyzdys ir papildomi reikalavimai ir, dėl aiškumo bei Sąjungos teisės aktų supaprastinimo, turėtų būti panaikintas 2003 m. lapkričio 26 d. Komisijos sprendimas, nustatantis paso šunų, kačių ir šeškų Bendrijos vidaus judėjimui pavyzdį (5);

(9)

Reglamentu (ES) Nr. 576/2013 taip pat nustatyta, kad nekomerciniais tikslais įvežant šunis, kates ir šeškus į valstybę narę iš teritorijos arba trečiosios šalies turi būti pateikiamas gyvūno sveikatos sertifikato formos identifikavimo dokumentas, išduotas pagal Komisijos patvirtintiną pavyzdį. Tame pavyzdyje turi būti laukeliai Reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatytai informacijai įrašyti. Todėl tikslinga tuos pavyzdžius pateikti šio reglamento priede;

(10)

nukrypstant nuo gyvūno sveikatos sertifikato formato, numatyto tiems atvejams, kai gyvūnas įvežamas į valstybę narę iš teritorijos arba trečiosios šalies, Reglamentu (ES) Nr. 576/2013 nustatyta, kad valstybės narės turi leisti nekomerciniais tikslais įvežti šunis, kates ir šeškus iš teritorijos arba trečiosios šalies, kuri įrodė, kad taiko taisykles, kurių turinys ir poveikis yra toks pat kaip taikomųjų valstybėse narėse, jeigu kartu vežamas identifikavimo dokumentas buvo išduotas laikantis procedūros, numatytos tiems atvejams, kai gyvūnas įvežamas į valstybę narę iš kitos valstybės narės. Tačiau būtina numatyti paso pavyzdžio techninius pritaikymus tokiais atvejais, ypač atsižvelgiant į viršelio elementus, kurie negali visiškai atitikti reikalavimų, taikomų valstybės narės išduodamiems pasams. Taigi, dėl aiškumo tikslinga šiame reglamente nustatyti tokių pasų pavyzdį;

(11)

Reglamentu (ES) Nr. 576/2013 nustatyta, kad vienos kelionės metu nekomerciniais tikslais vežant daugiau nei penkis šunis, kates arba šeškus, tiems gyvūnams taikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvoje 92/65/EEB (6), nustatančioje gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją, išskyrus tam tikras sąlygas ir tam tikras gyvūnų kategorijas;

(12)

be to, siekiant numatyti vienodas Reglamento (EB) Nr. 998/2003 įgyvendinimo taisykles, buvo priimtas 2004 m. gruodžio 3 d. Komisijos sprendimas 2004/839/EB, nustatantis reikalavimus nekomerciniam šuniukų ir kačiukų judėjimui iš trečiųjų šalių į Bendriją (7), ir 2005 m. vasario 2 d. Komisijos sprendimas 2005/91/EB, nustatantis laikotarpį, kuriam pasibaigus vakcinavimas prieš pasiutligę laikomas galiojančiu (8). Minėtuose teisės aktuose numatytos taisyklės buvo peržiūrėtos ir įtrauktos į Reglamento (ES) Nr. 576/2013 nuostatas. Taigi, dėl aiškumo ir Sąjungos teisės aktų supaprastinimo sprendimai 2004/839/EB ir 2005/91/EB turėtų būti panaikinti;

(13)

1996 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyvoje 96/93/EB dėl gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų sertifikavimo (9) nustatytos taisyklės, kurių turi būti laikomasi išduodant sertifikatus, būtinus pagal veterinarijos teisės aktus, siekiant užkirsti kelią klaidinančiam ar nesąžiningam sertifikavimui. Tikslinga užtikrinti, kad trečiųjų šalių valstybiniai veterinarijos gydytojai taikytų taisykles ir principus, kurie būtų bent lygiaverčiai nustatytiesiems toje direktyvoje;

(14)

2011 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1152/2011 dėl prevencinių sveikatos priemonių siekiant kontroliuoti tarp šunų plintančią Echinococcus multilocularis sukeltą infekciją (10) nustatyta, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. šunims, įvežamiems į I priede išvardytas valstybes nares ar jų dalis, turi būti atliekama gydymo nuo Echinococcus multilocularis parazito procedūra, laikantis tame reglamente nustatytų reikalavimų;

(15)

šis reglamentas turėtų būti taikomas nepažeidžiant 2006 m. vasario 21 d. Komisijos sprendimo 2006/146/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, taikomų tam tikriems iš Malaizijos (pusiasalio) ir Australijos įvežamiems vaisiais mintantiems šikšnosparniams, šunims ir katėms (11), kuriuo draudžiama importuoti šunis ir kates iš Malaizijos (pusiasalio) ir kates iš Australijos, jeigu nesilaikoma tam tikrų sąlygų dėl atitinkamai Nipah ir Hendra virusų ligų;

(16)

šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo Reglamento (ES) Nr. 576/2013 taikymo datos;

(17)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 576/2013 7, 11 ir 12 straipsniuose nurodytų deklaracijų formatas, išdėstymas ir kalbos reikalavimai

1.   Reglamento (ES) Nr. 576/2013 7 straipsnio 2 dalies a punkte ir 11 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos deklaracijos yra parengtos pagal šio reglamento I priedo 1 dalyje nustatytą formatą ir išdėstymą ir atitinka to priedo 3 dalyje nustatytus kalbos reikalavimus.

2.   Reglamento (ES) Nr. 576/2013 12 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta deklaracija yra parengta pagal šio reglamento I priedo 2 dalyje nustatytą formatą ir išdėstymą ir atitinka to priedo 3 dalyje nustatytus kalbos reikalavimus.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 576/2013 13 straipsnyje nurodytų teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašai

1.   Reglamento (ES) Nr. 576/2013 13 straipsnio 1 dalyje nurodytų teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašas pateikiamas šio reglamento II priedo 1 dalyje.

2.   Reglamento (ES) Nr. 576/2013 13 straipsnio 2 dalyje nurodytų teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašas pateikiamas šio reglamento II priedo 2 dalyje.

3 straipsnis

Nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių arba šeškų pasų pavyzdžiai

1.   Reglamento (ES) Nr. 576/2013 21 straipsnio 1 dalyje nurodytas pasas yra parengtas pagal šio reglamento III priedo 1 dalyje nustatytą pavyzdį ir atitinka to priedo 2 dalyje nustatytus papildomus reikalavimus.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, pasai, kurie buvo išduoti pagal Reglamento (ES) Nr. 576/2013 27 straipsnio a punktą vienoje iš šio reglamento II priedo 1 dalyje išvardytų teritorijų arba trečiųjų šalių, yra parengti pagal šio reglamento III priedo 3 dalyje nustatytą pavyzdį ir atitinka to priedo 4 dalyje nustatytus papildomus reikalavimus.

4 straipsnis

Nekomerciniais tikslais į Sąjungą įvežamų šunų, kačių arba šeškų gyvūno sveikatos sertifikatas

Reglamento (ES) Nr. 576/2013 25 straipsnio 1 dalyje nurodytas gyvūno sveikatos sertifikatas yra:

a)

parengtas pagal šio reglamento IV priedo 1 dalyje nustatytą pavyzdį;

b)

tinkamai užpildytas ir išduotas pagal to priedo 2 dalyje pateiktus paaiškinimus;

c)

papildytas Reglamento (ES) Nr. 576/2013 25 straipsnio 3 dalyje nurodyta rašytine deklaracija, kuri yra parengta pagal to priedo 3 dalies A skirsnyje pateiktą pavyzdį ir atitinka to priedo 3 dalies B skirsnyje nustatytus papildomus reikalavimus.

5 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimai 2003/803/EB, 2004/839/EB ir 2005/91/EB panaikinami.

6 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. gruodžio 29 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.

(2)  OL L 146, 2003 6 13, p. 1.

(3)  OL L 204, 2012 7 31, p. 131.

(4)  OL L 79, 2000 3 30, p. 40.

(5)  OL L 312, 2003 11 27, p. 1.

(6)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54.

(7)  OL L 361, 2004 12 8, p. 40.

(8)  OL L 31, 2005 2 4, p. 61.

(9)  OL L 13, 1997 1 16, p. 28.

(10)  OL L 296, 2011 11 15, p. 6.

(11)  OL L 55, 2006 2 25, p. 44.


I PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 576/2013 7 straipsnio 2 dalies a punkte, 11 straipsnio 2 dalies a punkte ir 12 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų deklaracijų formatas, išdėstymas ir kalbos reikalavimai

1   DALIS

Reglamento (ES) Nr. 576/2013 7 straipsnio 2 dalies a punkte ir 11 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos deklaracijos formatas ir išdėstymas

Image

2   DALIS

Reglamento (ES) Nr. 576/2013 12 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos deklaracijos formatas ir išdėstymas

Image

3   DALIS

Reglamento (ES) Nr. 576/2013 7 straipsnio 2 dalies a punkte, 11 straipsnio 2 dalies a punkte ir 12 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų deklaracijų kalbos reikalavimai

Deklaracijos yra parengtos bent viena iš oficialių paskirties arba įvežimo valstybės narės kalbų ir anglų kalba.


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 576/2013 13 straipsnyje nurodytų teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašas

1   DALIS

Reglamento (ES) Nr. 576/2013 13 straipsnio 1 dalyje nurodytų teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašas

ISO kodas

Teritorija arba trečioji šalis

AD

Andora

CH

Šveicarija

FO

Farerų Salos

GI

Gibraltaras

GL

Grenlandija

HR (1)

Kroatija

IS

Islandija

LI

Lichtenšteinas

MC

Monakas

NO

Norvegija

SM

San Marinas

VA

Vatikano Miesto Valstybė


2   DALIS

Reglamento (ES) Nr. 576/2013 13 straipsnio 2 dalyje nurodytų teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašas

ISO kodas

Teritorija arba trečioji šalis

Įtrauktos teritorijos

AC

Dangun Žengimo Sala

 

AE

Jungtiniai Arabų Emyratai

 

AG

Antigva ir Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Australija

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnija ir Hercegovina

 

BB

Barbadosas

 

BH

Bahreinas

 

BM

Bermudų salos

 

BQ

Boneras, Sint Eustatijus ir Saba (BES salos)

 

BY

Baltarusija

 

CA

Kanada

 

CL

Čilė

 

CW

Kiurasao

 

FJ

Fidžis

 

FK

Folklando Salos

 

HK

Honkongas

 

JM

Jamaika

 

JP

Japonija

 

KN

Sent Kitsas ir Nevis

 

KY

Kaimanų Salos

 

LC

Sent Lusija

 

MS

Monseratas

 

MU

Mauricijus

 

MX

Meksika

 

MY

Malaizija

 

NC

Naujoji Kaledonija

 

NZ

Naujoji Zelandija

 

PF

Prancūzijos Polinezija

 

PM

Sen Pjeras ir Mikelonas

 

RU

Rusija

 

SG

Singapūras

 

SH

Šv. Elenos Sala

 

SX

Sint Martenas

 

TT

Trinidadas ir Tobagas

 

TW

Taivanas

 

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

AS – Amerikos Samoa

GU – Guamas

MP – Marianos Šiaurinės Salos

PR – Puerto Rikas

VI – Jungtinių Valstijų Mergelių Salos

VC

Sent Vinsentas ir Grenadinai

 

VG

Didžiosios Britanijos Mergelių Salos

 

VU

Vanuatu

 

WF

Volisas ir Futūna

 

YT (2)

Majotas

 


(1)  Taikoma tik tol, kol ši stojančioji valstybė taps Sąjungos valstybe nare.

(2)  Taikoma tik tol, kol ši teritorija taps atokiausiu Sąjungos regionu, kaip apibrėžta SESV 349 straipsnyje.


III PRIEDAS

Nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių arba šeškų pasų pavyzdžiai

1   DALIS

Valstybėje narėje išduodamo paso pavyzdys

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2   DALIS

Valstybėje narėje išduodamo paso papildomi reikalavimai

1.

Paso formatas

Paso matmenys yra 100 × 152 mm.

2.

Paso viršelis:

a)

pirmasis viršelis:

i)

spalva – mėlyna (PANTONE ® Reflex Blue) ir geltonos žvaigždės (PANTONE ® Yellow) viršutiniame ketvirtadalyje pagal Europos emblemos specifikacijas (1);

ii)

žodžiai „Europos Sąjunga“ ir pasą išduodančios valstybės narės pavadinimas spausdinami tokiu pačiu šriftu;

iii)

pasą išduodančios valstybės narės ISO šalies kodas ir po jo nurodomas unikalus raidinis skaitmeninis kodas (1 dalyje pateiktame paso pavyzdyje nurodytas kaip numeris) spausdinami apačioje;

b)

pirmojo viršelio ir antrojo viršelio vidus yra baltos spalvos;

c)

antrasis viršelis – mėlynos spalvos (PANTONE ® Reflex Blue).

3.

Paso antraščių seka ir puslapių numeravimas:

a)

turi būti griežtai laikomasi antraščių (romėniškais skaitmenimis) sekos;

b)

paso puslapiai numeruojami kiekvieno puslapio apačioje laikantis tokio formato: x iš n: čia x – atverstas puslapis, o n – bendras paso puslapių skaičius;

c)

pasą išduodančios valstybės narės ISO šalies kodas ir po jo nurodomas unikalus raidinis skaitmeninis kodas spausdinami kiekviename paso puslapyje;

d)

1 dalyje nustatyto paso pavyzdžio puslapių skaičius ir langelių dydis bei forma yra orientaciniai.

4.

Kalbos

Visas spausdintas tekstas rašomas pasą išduodančios valstybės narės oficialia (-iomis) kalba (-omis) ir anglų kalba.

5.

Apsauginiai elementai:

a)

į paso III skirsnį įrašius reikiamą informaciją puslapis padengiamas skaidriu lipniu laminatu;

b)

jeigu viename iš puslapių informacija pateikiama įklijos pavidalu, ta įklija padengiama skaidriu lipniu laminatu, jeigu įkliją pašalinant ji nesusigadina.

3   DALIS

Vienoje iš šio reglamento II priedo 1 dalyje išvardytų teritorijų arba trečiųjų šalių išduodamo paso pavyzdys

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

4   DALIS

Vienoje iš šio reglamento II priedo 1 dalyje išvardytų teritorijų arba trečiųjų šalių išduodamo paso papildomi reikalavimai

1.

Paso formatas:

Paso matmenys yra 100 × 152 mm.

2.

Paso viršelis:

a)

pirmasis viršelis:

i)

spalva – PANTONE ® monochrome, viršutiniame ketvirtadalyje – nacionalinis herbas;

ii)

pasą išduodančios teritorijos arba trečiosios šalies ISO šalies kodas ir po jo nurodomas unikalus raidinis skaitmeninis kodas (3 dalyje pateiktame paso pavyzdyje nurodytas kaip numeris) spausdinami apačioje.

b)

pirmojo viršelio ir antrojo viršelio vidus yra baltos spalvos;

c)

antrasis viršelis – spalva – PANTONE ® monochrome.

3.

Paso antraščių seka ir puslapių numeravimas:

a)

turi būti griežtai laikomasi antraščių (romėniškais skaitmenimis) sekos;

b)

paso puslapiai numeruojami kiekvieno puslapio apačioje laikantis tokio formato: x iš n: čia x – atverstas puslapis, o n – bendras paso puslapių skaičius;

c)

pasą išduodančios teritorijos arba trečiosios šalies ISO šalies kodas ir po jo nurodomas unikalus raidinis skaitmeninis kodas spausdinami kiekviename paso puslapyje;

d)

3 dalyje nustatyto paso pavyzdžio puslapių skaičius ir langelių dydis bei forma yra orientaciniai.

4.

Kalbos

Visas spausdintas tekstas rašomas pasą išduodančios teritorijos arba trečiosios šalies oficialia (-iomis) kalba (-omis) ir anglų kalba.

5.

Apsauginiai elementai:

a)

į paso III skirsnį įrašius reikiamą informaciją puslapis padengiamas skaidriu lipniu laminatu;

b)

jeigu viename iš puslapių informacija pateikiama įklijos pavidalu, ta įklija padengiama skaidriu lipniu laminatu, jeigu įkliją pašalinant ji nesusigadina.


(1)  Žr. Europos emblemos grafinio apipavidalinimo vadovą http://publications.europa.eu/code/lt/lt-5000100.htm


IV PRIEDAS

1   DALIS

Gyvūno sveikatos sertifikato, išduodamo nekomerciniais tikslais įvežant į valstybę narę iš teritorijos arba trečiosios šalies šunis, kates arba šeškus, pavyzdys pagal Reglamento (ES) Nr. 576/2013 5 straipsnio 1 ir 2 dalis

Image

Image

Image

Image

Image

2   DALIS

Gyvūnų sveikatos sertifikatų pildymo aiškinamosios pastabos

a)

Jei sertifikate nurodoma, kad reikia palikti tinkamą tam tikrų teiginių variantą, nebūtini teiginiai gali būti perbraukti, paženklinant valstybinio veterinarijos gydytojo inicialais ir antspaudu, arba juos galima visiškai išbraukti iš sertifikato.

b)

Kiekvieno sertifikato originalą sudaro vienas popieriaus lapas arba, jei būtino teksto yra daugiau, visi būtini popieriaus lapai turi sudaryti bendrą nedalijamą visumą.

c)

Sertifikatas parengiamas bent viena iš įvežimo valstybės narės oficialių kalbų ir anglų kalba. Sertifikatas pildomas didžiosiomis raidėmis bent viena iš įvežimo valstybės narės oficialių kalbų arba anglų kalba.

d)

Jei prie sertifikato pridedami papildomi popieriaus lapai ar patvirtinamieji dokumentai, jie taip pat laikomi sertifikato originalo dalimi, jei valstybinis veterinarijos gydytojas kiekviename lape pasirašo ir uždeda antspaudą.

e)

Kai sertifikatas, įskaitant d punkte minimus papildomus lapus, susideda iš daugiau negu vieno lapo, visi puslapiai apačioje numeruojami (puslapio numeris ir bendras puslapių skaičius), o viršuje užrašomas kompetentingos institucijos priskirtas sertifikato numeris.

f)

Sertifikato originalą išduoda išsiuntimo teritorijos arba trečiosios šalies valstybinis veterinarijos gydytojas arba įgaliotasis veterinarijos gydytojas ir jį patvirtina išsiuntimo teritorijos arba trečiosios šalies kompetentinga institucija. Išsiuntimo teritorijos arba trečiosios šalies kompetentinga institucija užtikrina, kad būtų laikomasi sertifikavimo taisyklių ir principų, lygiaverčių nustatytiesiems Direktyvoje 96/93/EB.

Parašo spalva turi skirtis nuo teksto spalvos. Šis reikalavimas taip pat taikomas ir antspaudams, išskyrus iškiliuosius arba su vandens ženklais.

g)

Sertifikato numerį, nurodytą I.2 ir II.a langeliuose, suteikia išsiuntimo teritorijos arba trečiosios šalies kompetentinga institucija.

3   DALIS

Reglamento (ES) Nr. 576/2013 25 straipsnio 3 dalyje nurodyta rašytinė deklaracija

A   skirsnis

Deklaracijos pavyzdys

Image

B   skirsnis

Deklaracijos papildomi reikalavimai

Deklaracija parengiama bent viena iš oficialių įvežimo valstybės narės kalbų ir anglų kalba ir pildoma didžiosiomis raidėmis.


Top