EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0487

2013 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 487/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį priderinti prie technikos ir mokslo pažangos Tekstas svarbus EEE

OJ L 149, 1.6.2013, p. 1–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 066 P. 52 - 110

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/06/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/487/oj

1.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 149/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 487/2013

2013 m. gegužės 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį priderinti prie technikos ir mokslo pažangos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (1), ypač į jo 53 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 suderinamos Sąjungos cheminių medžiagų, mišinių ir tam tikrų konkrečių gaminių klasifikavimo ir ženklinimo nuostatos bei kriterijai;

(2)

tame reglamente atsižvelgiama į Jungtinių Tautų (toliau – JT) visuotinai suderintą cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemą (toliau – GHS);

(3)

JT reguliariai persvarsto GHS klasifikavimo kriterijus ir ženklinimo taisykles. Ketvirtasis pataisytas GHS leidimas parengtas pagal 2010 m. gruodžio mėn. Jungtinių Tautų pavojingų krovinių vežimo ir pasaulinės suderintos cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemos ekspertų komiteto priimtus pakeitimus. Jame yra pakeitimų, susijusių su, inter alia, naujomis chemiškai nestabilių dujų ir nedegiųjų aerozolių kategorijomis ir tolesniu atsargumo frazių racionalizavimu. Todėl Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 priedų technines nuostatas ir kriterijus būtina suderinti su ketvirtuoju peržiūrėtu GHS leidimu;

(4)

vadovaudamosi GHS valdžios institucijos gali priimti cheminių medžiagų arba mišinių, klasifikuojamų kaip ėsdinantys metalus, bet neėsdinantys odos ir (arba) akių, nukrypti leidžiančias nuostatas. Pagal šią sistemą taip pat leidžiama etiketėje nenurodyti tam tikrų ženklinimo elementų, jei cheminės medžiagos arba mišinio kiekis neviršija tam tikros ribos. Siekiant įgyvendinti šias priemones Sąjungos lygmeniu turėtų būti įtraukiamos nuostatos;

(5)

taip pat reikėtų iš dalies pakeisti įvairias nuostatas prieduose ir tam tikrus techninius kriterijus, kad ūkio subjektai ir vykdymo priežiūros institucijos galėtų lengviau įgyvendinti tas nuostatas ir laikytis minėtų kriterijų, o teisinis tekstas būtų nuoseklesnis ir aiškesnis;

(6)

kad cheminių medžiagų tiekėjai galėtų prisitaikyti prie šiuo reglamentu nustatytų naujų klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo nuostatų, reikėtų nurodyti pereinamąjį laikotarpį, o šio reglamento taikymą reikėtų atidėti. Tokiu būdu šiame reglamente nustatytas nuostatas galima būtų taikyti savanoriškai prieš pasibaigiant pereinamajam laikotarpiui;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsniu (2) įkurto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)

14 straipsnio 2 dalies c punktas išbraukiamas;

2)

23 straipsnis papildomas šiuo f punktu:

„f)

cheminės medžiagos arba mišiniai, klasifikuojami kaip ėsdinantys metalus, bet neėsdinantys odos ir (arba) akių.“;

3)

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

4)

II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą;

5)

III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento III priedą;

6)

IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento IV priedą;

7)

V priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento V priedą;

8)

VI priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento VI priedą;

9)

VII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento VII priedą.

2 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 3 straipsnio antros pastraipos, cheminės medžiagos ir mišiniai gali būti atitinkamai iki 2014 m. gruodžio 1 d. ir 2015 m. birželio 1 d. klasifikuojami, ženklinami ir pakuojami laikantis Reglamento (EB) Nr. 1272/2008, iš dalies pakeisto šiuo reglamentu, nuostatų.

2.   Nukrypstant nuo 3 straipsnio antros pastraipos, cheminių medžiagų, suklasifikuotų, paženklintų ir supakuotų laikantis Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nuostatų ir patiektų rinkai iki 2014 m. gruodžio 1 d., laikantis šio reglamento nuostatų iki 2016 m. gruodžio 1 d. nereikalaujama iš naujo paženklinti ir iš naujo supakuoti.

3.   Nukrypstant nuo 3 straipsnio antros pastraipos, mišinių, suklasifikuotų, paženklintų ir supakuotų laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/45/EB (3) arba Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nuostatų ir patiektų rinkai iki 2015 m. birželio 1 d., laikantis šio reglamento nuostatų iki 2017 m. birželio 1 d. nereikalaujama iš naujo paženklinti ir iš naujo supakuoti.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Cheminėms medžiagoms jis taikomas nuo 2014 m. gruodžio 1 d., mišiniams – nuo 2015 m. birželio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(2)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(3)  OL L 200, 1999 7 30, p. 1.


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedas iš dalies keičiamas taip:

A.

1 dalis iš dalies keičiama taip:

1)

įterpiamas 1.3.6 skirsnis:

„1.3.6.    Cheminės medžiagos arba mišiniai, klasifikuojami kaip ėsdinantys metalus, bet neėsdinantys odos ir (arba) akių.

Cheminės medžiagos arba mišiniai, klasifikuojami kaip ėsdinantys metalus, bet neėsdinantys odos ir (arba) akių, kurie yra (gatavi) vartotojui skirti produktai, etiketėje neprivalo būti ženklinami pavojaus piktograma GHS05.“;

2)

įterpiami tokie nauji 1.5.2.4 ir 1.5.2.5 skirsniai:

„1.5.2.4.   Vidinių pakuočių, kurių turinys neviršija 10 ml, ženklinimas

1.5.2.4.1.

Pagal 17 straipsnį nustatyti ženklinimo reikalavimai gali būti netaikomi vidinėms pakuotėms tais atvejais, kai:

a)

vidinės pakuotės turinys neviršija 10 ml;

b)

cheminė medžiaga arba mišinys tiekiami rinkai, skirti platintojui arba tolesniam naudotojui moksliniams tyrimams ir plėtrai arba kokybės kontrolės analizei; taip pat

c)

vidinė pakuotė yra išorinėje pakuotėje, kuri atitinka 17 straipsnio reikalavimus.

1.5.2.4.2.

Neatsižvelgiant į 1.5.1.2 ir 1.5.2.4.1 skirsnių nuostatas, vidinės pakuotės etiketėje nurodomas produkto identifikatorius ir, jei taikoma, pavojaus piktogramos „GHS01“, „GHS05“, „GHS06“ ir (arba) „GHS08“. Tais atvejais, kai priskiriamos daugiau negu dvi piktogramos, pirmenybė gali būti teikiama ne „GHS01“ ir „GHS05“, o „GHS06“ ir „GHS08“.

1.5.2.5.   Cheminėms medžiagoms ar mišiniams, patenkantiems į reglamentų (EB) Nr. 1107/2009 arba (ES) Nr. 528/2012 taikymo sritį 1.5.2.4 skirsnis netaikomas.“

B.

2 dalis iš dalies keičiama taip:

1)

2.1.2.1 skirsnio antras sakinys pakeičiamas taip:

„Bandymo metodai aprašyti JT rekomendacijų dėl pavojingų krovinių vežimo bandymų ir kriterijų vadovo I dalyje.“;

2)

2.1.2.2 skirsnio f punkte išbraukiamas žodis „detonuojančiosios“;

3)

2.1.2.3 skirsnyje ir 2.1.1 lentelės skiltyje „kriterijai“ žodžiai „JT rekomendacijų dėl pavojingų krovinių vežimo“ pakeičiami „JT RDPKV“;

4)

2.1.3 skirsnyje 2.1.2 lentelės skiltyje „Nestabilusis sprogmuo“ atsargumo frazė „P281“ pakeičiama „P280“;

5)

2.1.4.1 skirsnio pirmoje pastraipoje ir 2.1.1 paveikslo išnašoje žodžiai „JT rekomendacijų dėl pavojingų krovinių vežimo“ pakeičiami „JT RDPKV“;

6)

2.1.4.2 skirsnio pirmoje pastraipoje žodžiai „JT rekomendacijų dėl pavojingų krovinių vežimo“ pakeičiami „JT RDPKV“;

7)

2.1.4.3 skirsnio a punkte žodžiai „JT rekomendacijų dėl pavojingų krovinių vežimo“ pakeičiami „JT RDPKV“;

8)

2.2–2.3.4.1 skirsniai pakeičiami taip:

„2.2.   Degiosios dujos (įskaitant chemiškai nestabilias dujas)

2.2.1.    Apibrėžtys

2.2.1.1.   Degiosios dujos– dujos ar dujų mišinys, 20 °C temperatūroje ir esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui tampantys degiais.

2.2.1.2.   Chemiškai nestabilios dujos– degiosios dujos, kurios gali sprogti net ir nesant oro arba deguonies.

2.2.2.    Klasifikavimo kriterijai

2.2.2.1.

Degiosios dujos priskiriamos šiai klasei pagal 2.2.1 lentelę:

2.2.1   lentelė

Degiųjų dujų kriterijai

Kategorija

Kriterijai

1

Dujos, kurios 20 °C temperatūroje ir esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui:

a)

užsidega ore, kai jų koncentracija jame yra ne didesnė kaip 13 % tūrio; arba

b)

kai koncentracija yra ne mažesnė kaip 12 procentinių punktų, sudaro degų mišinį su oru (neatsižvelgiant į apatinę degumo ribą).

2

1 kategorijai nepriskiriamos dujos, kurios 20 °C temperatūroje ir esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui sumaišius su oru sudaro degų mišinį.

Pastaba

Aerozoliai nepriskiriami degiosioms dujoms; žr. 2.3 skirsnį.

2.2.2.2.

Degiosios dujos, kurios taip pat yra chemiškai nestabilios, papildomai priskiriamos vienai iš dviejų chemiškai nestabilių dujų kategorijų taikant JT RDPKV bandymų ir kriterijų vadovo III dalyje aprašytus metodus pagal toliau pateikiamą lentelę:

2.2.2   lentelė

Chemiškai nestabilių dujų kriterijai

Kategorija

Kriterijai

A

Degiosios dujos, kurios yra chemiškai nestabilios 20 °C temperatūroje ir esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui

B

Degiosios dujos, kurios yra chemiškai nestabilios didesnėje nei 20 °C temperatūroje ir (arba) esant didesniam nei 101,3 kPa slėgiui

2.2.3.    Informacija apie pavojų

Ženklinant priskyrimo šiai pavojaus klasei kriterijus atitinkančias medžiagas ir mišinius, naudojami etikečių elementai, nurodyti 2.2.3 lentelėje.

2.2.3   lentelė

Degiųjų dujų (įskaitant chemiškai nestabilias dujas) etikečių elementai

Klasifikacija

Degiosios dujos

Chemiškai nestabilios dujos

1 kategorija

2 kategorija

A kategorija

B kategorija

GHS piktograma

Image

nėra

jokios papildomos piktogramos

jokios papildomos piktogramos

Signalinis žodis

Pavojinga

Atsargiai

jokio papildomo signalinio žodžio

jokio papildomo signalinio žodžio

Pavojingumo frazė

H220: Ypač degios dujos

H221: Degios dujos

H230: Gali sprogti net ir nesant oro

H231: Gali sprogti net ir nesant oro, esant didesniam slėgiui ir (arba) temperatūrai

Atsargumo frazė dėl prevencijos

P210

P210

P202

P202

Atsargumo frazė dėl reakcijos

P377

P381

P377

P381

 

 

Atsargumo frazė dėl laikymo

P403

P403

 

 

Atsargumo frazė dėl pašalinimo

 

 

 

 

Klasifikavimo procedūra atliekama pagal nurodytus algoritmus (žr. 2.2.1–2.2.2 paveikslus).

2.2.1   paveikslas

Degiosios dujos

Image

2.2.2   paveikslas

Chemiškai nestabilios dujos

Image

2.2.4.    Papildomos klasifikavimo nuostatos

2.2.4.1.

Degumas nustatomas bandymais, o mišinių, jei turima pakankamai duomenų, – skaičiuojant pagal ISO priimtus metodus (žr. ISO 10156 „Dujos ir dujų mišiniai. Degumo ir oksidacijos gebos nustatymas baliono vožtuvo išleidžiamajai angai parinkti“ su pataisomis). Jei neturima pakankamai duomenų šiems metodams taikyti, gali būti taikomas EN 1839 (Dujų ir garų sprogumo ribų nustatymas) su pataisomis bandymų metodas.

2.2.4.2.

Cheminis nestabilumas nustatomas pagal JT rekomendacijų dėl pavojingų krovinių vežimo bandymų ir kriterijų vadovo III dalyje aprašytą metodą. Jei pagal skaičiavimus, atliktus remiantis ISO 10156 su pakeitimais, nustatoma, kad dujų mišinys nėra degus, klasifikavimo tikslais nebūtina atlikti bandymų, kuriais nustatomas cheminis nestabilumas.

2.3.   Aerozoliai

2.3.1.    Apibrėžtys

Aerozoliai (aerozolių balionėliai)– bet kurie metaliniai, stikliniai ar plastikiniai pakartotinai neužpildomi indai, kuriuose laikomos suslėgtos, suskystintos ar veikiant slėgiui ištirpdytos dujos su skysčiu, pasta ar milteliais ar be jų, kuriuose yra purškimo įtaisas, pro kurį balionėlio turinys gali būti išpurškiamas kaip kietųjų ar skysčio dalelių suspensija dujose (putos, pasta ar milteliai), skysčio ar dujų pavidalo.

2.3.2.    Klasifikavimo kriterijai

2.3.2.1.

Aerozoliai laikomi priskirtinais degiems pagal 2.3.2.2 skirsnio nuostatas, jei jų sudėtyje yra bet kuri sudedamoji dalis, kuri priskiriama degiosioms pagal šios dalies kriterijus:

skysčiai, kurių pliūpsnio temperatūra ≤ 93 °C, įskaitant degiuosius skysčius pagal 2.6 skirsnį,

degiosios dujos (žr. 2.2 skirsnį),

degiosios kietosios medžiagos (žr. 2.7 skirsnį).

1   pastaba

Degioms sudedamosioms dalims nepriskiriama piroforinės, savaime kaistančiosios ar su vandeniu reaguojančios medžiagos ir mišiniai, kadangi šios medžiagos niekuomet nenaudojamos aerozoliuose.

2   pastaba

Aerozoliams papildomai netaikomos 2.2 skirsnio (degiosios dujos), 2.5 skirsnio (slėgio veikiamos dujos), 2.6 skirsnio (degieji skysčiai) arba 2.7 skirsnio (degiosios kietosios medžiagos) nuostatos. Atsižvelgiant į turinį, aerozoliai taip pat gali būti priskiriami kitoms pavojų klasėms, įskaitant jų ženklinimo elementus.

2.3.2.2.

Aerozolis, atsižvelgiant į jo sudedamąsias dalis, degimo cheminę šilumą ir, jei reikia, putų bandymo rezultatus (putų aerozolių atveju) ir užsidegimo atstumo bandymo bei uždaros erdvės bandymo (purškiamųjų aerozolių atveju) rezultatus, priskiriamas vienai iš trijų šios klasės kategorijų pagal šio priedo 2.3.1a–2.3.1c paveikslus ir JT rekomendacijų dėl pavojingų krovinių vežimo bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 31.4, 31.5 ir 31.6 poskirsnius. Priskyrimo 1 arba 2 kategorijoms kriterijų neatitinkantys aerozoliai priskiriami 3 kategorijai.

Pastaba

Degumo klasifikacijos procedūroms nepateikti aerozoliai, kurių sudėtyje yra daugiau nei 1 % degių sudedamųjų dalių arba kurių degimo šiluma yra ne mažesnė kaip 20 kJ/g, šiame skirsnyje priskiriami 1 kategorijos aerozoliams.

2.3.1a)   paveikslas

Aerozoliai

Image

2.3.1b)   paveikslas

Purškiamieji aerozoliai

Image

2.3.1c)   paveikslas

Putų aerozoliai

Image

2.3.3.    Informacija apie pavojų

Ženklinant priskyrimo šiai pavojingumo klasei kriterijus atitinkančias medžiagas ar mišinius, naudojami etikečių elementai, nurodyti 2.3.1 lentelėje.

2.3.1   lentelė

Degiųjų ir nedegiųjų aerozolių etikečių elementai

Klasifikacija

1 kategorija

2 kategorija

3 kategorija

GHS piktogramos

Image

Image

Nėra

Signalinis žodis

Pavojinga

Atsargiai

Atsargiai

Pavojingumo frazė

H222: Ypač degus aerozolis

H229: Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti

H223: Degus aerozolis

H229: Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti

H229: Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti

Atsargumo frazė dėl prevencijos

P210

P211

P251

P210

P211

P251

P210

P251

Atsargumo frazė dėl reakcijos

 

 

 

Atsargumo frazė dėl laikymo

P410 + P412

P410 + P412

P410 + P412

Atsargumo frazė dėl pašalinimo

 

 

 

2.3.4.    Papildomos klasifikavimo nuostatos

2.3.4.1.

Degimo cheminė šiluma (ΔΗc) kilodžauliais gramui (kJ/g) yra teorinės degimo šilumos (ΔΗcomb) ir degimo veiksmingumo, paprastai mažesnio kaip 1,0 (tipinis degimo veiksmingumas yra 0,95 arba 95 %), sandauga.

Jeigu aerozolis yra sudėtinis, degimo cheminė šiluma yra laikoma atskirų sudedamųjų dalių degimo šilumos svertinių verčių suma:

Formula

čia:

ΔΗc

=

degimo cheminė šiluma (kJ/g);

wi%

=

sudedamosios dalies i masės dalis produkte;

ΔΗc(i)

=

produkto sudedamosios dalies i savitoji degimo šiluma (kJ/g).

Degimo cheminės šilumos vertės gali būti imamos iš literatūros, apskaičiuojamos arba nustatomos bandymais (žr. ASTM D 240 „Standartiniai bandymų metodai skystų angliavandenilių degalų degimo šilumai nustatyti naudojant kalorimetrinę bombą“ su pakeitimais, EN/ISO 13943 „Priešgaisrinė sauga. Terminai ir apibrėžimai“ su pakeitimais, 86.l–86.3 p. ir NFPA 30B „Aerozolinių produktų gamybos ir laikymo normos“ su pakeitimais).“;

9)

2.4.2.1 skirsnyje pastaba po 2.4.1 lentele pakeičiama taip:

Pastaba

Dujos, kurios sukelia ar skatina kitos medžiagos degimą labiau, nei oras – grynosios dujos arba jų mišinys, kurio oksidavimo geba, nustatyta taikant metodą, apibrėžtą ISO 10156 su pakeitimais, yra didesnė nei 23,5 %.“;

10)

2.4.4 skirsnis pakeičiamas taip:

„2.4.4.    Papildomos klasifikavimo nuostatos

Oksiduojančiosioms dujoms klasifikuoti atliekami dujų bandymai arba taikomi skaičiavimo metodai, aprašyti ISO 10156 „Dujos ir dujų mišiniai. Gaisringumo ir oksidacijos gebos nustatymas baliono vožtuvo išleidžiamajai angai parinkti“ su pakeitimais;“;

11)

2.5.1.1 skirsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Slėgio veikiamos dujos – dujos, kurios laikomos talpykloje, kurioje yra 200 kPa arba didesnis slėgis (manometras) arba aukštesnė nei 20 °C temperatūra, arba kurios yra suskystintosios arba suskystintos ir atšaldytos.“;

12)

2.5.2 skirsnis pakeičiamas taip:

„2.5.2.    Klasifikavimo kriterijai

2.5.2.1.

Slėgio veikiamos dujos pagal jų fizinį būvį pakuotėje priskiriamos vienai iš keturių 2.5.1 lentelėje nurodytų grupių:

2.5.1   lentelė

Slėgio veikiamų dujų kriterijai

Grupė

Kriterijai

Suslėgtosios dujos

Dujos, kurios supakuotos veikiant slėgiui yra visiškai dujinės – 50 °C temperatūroje; įskaitant visas dujas, kurių kritinė temperatūra yra ≤ – 50 °C.

Suskystintosios dujos

Dujos, kurios supakuotos veikiant slėgiui yra iš dalies dujinės aukštesnėje kaip – 50 °C temperatūroje. Skiriamos:

i)

aukšto slėgio suskystintos dujos – dujos, kurių kritinė temperatūra yra nuo – 50 °C iki + 65 °C ir

ii)

žemo slėgio suskystintos dujos – dujos, kurių kritinė temperatūra virš + 65 °C.

Atšaldytos suskystintosios dujos

Dujos, kurios supakuotos yra iš dalies skystos dėl žemos temperatūros.

Ištirpintosios dujos

Dujos, kurios supakuotos veikiant slėgiui yra ištirpintos skystos fazės tirpiklyje.

Pastaba

Aerozoliai nepriskiriami slėgio veikiamoms dujoms; žr. 2.3 skirsnį.“

13)

2.5.4 skirsnio antra pastraipa keičiama taip:

„Duomenis galima rasti literatūroje, apskaičiuoti arba nustatyti bandymais. Daugelis grynų dujų jau yra suklasifikuotos JT RDPKV pavyzdiniame reglamente.“;

14)

2.7.2.1 ir 2.7.2.3 skirsniuose žodžiai „JT rekomendacijų dėl pavojingų krovinių vežimo“ pakeičiami „JT RDPKV“;

15)

2.8.2.1 skirsnio e punkto išnaša pakeičiama taip:

„1)

Žr. JT RDPKV bandymų ir kriterijų vadovo 28.1, 28.2, 28.3 poskirsnius ir 28.3 lentelę.“;

16)

2.8.2.4 skirsnyje žodžiai „JT rekomendacijų dėl pavojingų krovinių vežimo“ pakeičiami „JT RDPKV“;

17)

2.8.4.1 skirsnyje žodžiai „JT rekomendacijų dėl pavojingų krovinių vežimo“ pakeičiami „JT RDPKV“;

18)

2.8.4.2 skirsnio a ir b punktuose žodžiai „JT rekomendacijų dėl pavojingų krovinių vežimo“ pakeičiami „JT RDPKV“;

19)

2.9.2.1, 2.10.2.1, 2.11.2.1, 2.11.2.2, 2.12.2.1 ir 2.13.2.1 skirsnių įžanginiuose sakiniuose žodžiai „JT rekomendacijų dėl pavojingų krovinių vežimo“ pakeičiami „JT RDPKV“;

20)

2.13.4.4 skirsnyje žodžiai „JT rekomendacijų dėl pavojingų krovinių vežimo“ pakeičiami „JT RDPKV“;

21)

2.14.2.1 skirsnio įžanginiame sakinyje žodžiai „JT rekomendacijų dėl pavojingų krovinių vežimo“ pakeičiami „JT RDPKV“;

22)

2.15.2.2 skirsnio g punkto išnaša pakeičiama taip:

„1)

Žr. JT RDPKV bandymų ir kriterijų vadovo 28.1, 28.2, 28.3 poskirsnius ir 28.3 lentelę.“;

23)

2.15.2.3 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

su b punktu susijusi išnaša pakeičiama taip: „(1) Nustatoma JT RDPKV bandymų ir kriterijų vadovo II dalyje nurodyta E bandymų serija.“;

ii)

antroje pastraipoje žodžiai „JT rekomendacijų dėl pavojingų krovinių vežimo“ pakeičiami „JT RDPKV“;

24)

2.15.4.1 skirsnyje žodžiai „JT rekomendacijų dėl pavojingų krovinių vežimo“ pakeičiami „JT RDPKV“;

25)

2.16.2.1 skirsnio įžanginiame sakinyje žodžiai „JT rekomendacijų dėl pavojingų krovinių vežimo“ pakeičiami „JT RDPKV“;

26)

2.16.3 skirsnyje po 2.16.2 lentele įrašoma tokia pastaba:

Pastaba

Tais atvejais kai cheminė medžiaga arba mišinys klasifikuojami kaip ėsdinantys metalus, bet neėsdinantys odos ir (arba) akių, taikomos 1.3.6 skirsnyje išdėstytos ženklinimo nuostatos.“;

27)

2.16.4.1 skirsnio įžanginiame sakinyje žodžiai „JT rekomendacijų dėl pavojingų krovinių vežimo“ pakeičiami „JT RDPKV“.

C.

3 dalis iš dalies keičiama taip:

1)

3.1.2.1 skirsnyje po 3.1.1. lentele pateikiama c pastaba pakeičiama taip:

„c)

Lentelėje pateikti ūmaus toksiškumo įverčių intervalai, taikomi toksiškumui prarijus, yra pagrįsti 4 valandų trukmės poveikio bandymais. Dabartinių toksiškumo įkvėpus duomenų, kurie buvo gauti taikant 1 valandos trukmės poveikį, perskaičiavimas gali būti atliekamas padalijant iš 2, kai tai dujos bei garai, arba iš 4, kai tai dulkės bei rūkai.“;

2)

3.1.3.6.2.2 ir 3.1.3.6.2.3 skirsniai pakeičiami taip:

„3.1.3.6.2.2.

Jei mišinyje ≥ 1 % koncentracijos sudaro sudedamoji dalis, apie kurią neturima jokios klasifikavimui naudingos informacijos, daroma išvada, kad mišiniui negali būti priskirtas galutinis ūmaus toksiškumo įvertis. Tokiu atveju mišinys klasifikuojamas tik pagal žinomas sudedamąsias dalis, etiketėje ir saugos duomenų lape papildomai nurodant: „x procentų mišinio sudaro sudedamoji (-osios) dalis (-ys), kurios (-ių) ūmus toksiškumas nežinomas“, atsižvelgiant į 3.1.4.2 skirsnyje išdėstytas nuostatas.

3.1.3.6.2.3.

Jei bendra nežinomo toksiškumo atitinkamos (-ų) sudedamosios (-ųjų) dalies (-ių) koncentracija yra ≤ 10 %, taikoma 3.1.3.6.1 skirsnyje pateikta formulė. Jei bendra nežinomo toksiškumo atitinkamos (-ų) sudedamosios (-ųjų) dalies (-ių) koncentracija yra > 10 %, 3.1.3.6.1 skirsnyje pateikta formulė pataisoma įvertinant nežinomos sudedamosios (-ųjų) dalies (-ių) procentinę dalį taip:

Formula“;

3)

3.1.4.1 skirsnyje 3.1.3 lentelė pakeičiama taip:

3.1.3   lentelė

Ūmaus toksiškumo etikečių elementai

Klasifikacija

1 kategorija

2 kategorija

3 kategorija

4 kategorija

GHS piktogramos

Image

Image

Image

Image

Signalinis žodis

Pavojinga

Pavojinga

Pavojinga

Atsargiai

Pavojingumo frazė:

prarijus

H300: Mirtina prarijus

H300: Mirtina prarijus

H301: Toksiška prarijus

H302: Kenksminga prarijus

susilietus su oda

H310: Mirtina susilietus su oda

H310: Mirtina susilietus su oda

H311: Toksiška susilietus su oda

H312: Kenksminga susilietus su oda

įkvėpus

(žr.1 pastabą)

H330: Mirtina įkvėpus

H330: Mirtina įkvėpus

H331: Toksiška įkvėpus

H332: Kenksminga įkvėpus

Atsargumo frazė dėl prevencijos (prarijus)

P264

P270

P264

P270

P264

P270

P264

P270

Atsargumo frazė dėl reakcijos (prarijus)

P301 + P310

P321

P330

P301 + P310

P321

P330

P301 + P310

P321

P330

P301 + P312

P330

Atsargumo frazė dėl laikymo (prarijus)

P405

P405

P405

 

Atsargumo frazė dėl pašalinimo (prarijus)

P501

P501

P501

P501

Atsargumo frazė dėl prevencijos (susilietus su oda)

P262

P264

P270

P280

P262

P264

P270

P280

P280

P280

Atsargumo frazė dėl reakcijos (susilietus su oda)

P302 + P352

P310

P321

P361 + P364

P302 + P352

P310

P321

P361 + P364

P302 + P352

P312

P321

P361 + P364

P302 + P352

P312

P321

P362 + P364

Atsargumo frazė dėl laikymo (susilietus su oda)

P405

P405

P405

 

Atsargumo frazė dėl pašalinimo (susilietus su oda)

P501

P501

P501

P501

Atsargumo frazė dėl prevencijos (įkvėpus)

P260

P271

P284

P260

P271

P284

P261

P271

P261

P271

Atsargumo frazė dėl reakcijos (įkvėpus)

P304 + P340

P310

P320

P304 + P340

P310

P320

P304 + P340

P311

P321

P304 + P340

P312

Atsargumo frazė dėl laikymo (įkvėpus)

P403 + P233

P405

P403 + P233

P405

P403 + P233

P405

 

Atsargumo frazė dėl pašalinimo (įkvėpus)

P501

P501

P501“

 

4)

Įterpiama ši 3.1.4.2 skirsnio pastraipa:

„3.1.4.2.

Ūmaus toksiškumo pavojingumo frazės priskiriamos pagal poveikio būdą,. Informacijoje apie ūmų toksiškumą į šiuos skirtumus reikėtų atsižvelgti. Jei medžiaga arba mišinys klasifikuojami pagal daugiau nei vieną poveikio būdą, tada visa susijusi klasifikacija turėtų būti nurodyta saugos duomenų lape, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priede, o susijusi informacija apie pavojus pateikiama ant etiketės, kaip nurodyta 3.1.3.2 skirsnyje. Jei nurodomas teiginys „x % mišinio sudaro medžiagos, kurių ūmus toksiškumas nežinomas“, kaip nurodyta 3.1.3.6.2.2 skirsnyje, tada saugos duomenų lape pateikta informacija taip pat gali būti skiriama pagal poveikio būdą. Pavyzdžiui, „x % mišinio sudaro medžiagos, kurių ūmus toksiškumas prarijus nežinomas“ ir „x % mišinio sudaro medžiagos, kurių ūmus toksiškumas susilietus su oda nežinomas“.“;

5)

3.2.3.3.5 skirsnis pakeičiamas taip:

„3.2.3.3.5.

Kartais patikimi duomenys gali rodyti, kad sudedamosios dalies, kaip ėsdinančios (dirginančios) odą, pavojus nepasireikš, net jei jos kiekis atitiks arba bus didesnis už 3.2.3.3.6 skirsnio 3.2.3 bei 3.2.4 lentelėse nurodytas bendrąsias koncentracijos ribas. Tokiais atvejais mišinys klasifikuojamas pagal tuos duomenis (taip pat žr. 10 ir 11 straipsnius). Kitais atvejais, kai sudedamosios dalies, kaip ėsdinančios (dirginančios) odą, pavojus nepasireikš, net jeigu jos kiekis atitiks arba bus didesnis už 3.2.3 bei 3.2.4 lentelėse nurodytas bendrąsias koncentracijos ribas, turėtų būti svarstomas mišinio bandymų atlikimo būtinumas. Tokiais atvejais taikoma pakopinė įrodymų visumos strategija, aprašyta 3.2.2.5 skirsnyje.“;

6)

3.2.4 skirsnyje 3.2.5 lentelė pakeičiama taip:

3.2.5   lentelė

Odos ėsdinimo (dirginimo) etikečių elementai

Klasifikacija

1A/1B/1C kategorijos

2 kategorija

GHS piktogramos

Image

Image

Signalinis žodis

Pavojinga

Atsargiai

Pavojingumo frazė

H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

H315: Dirgina odą

Atsargumo frazė dėl prevencijos

P260

P264

P280

P264

P280

Atsargumo frazė dėl reakcijos

P301 + P330 + P331

P303 + P361 + P353

P363

P304 + P340

P310

P321

P305 + P351 + P338

P302 + P352

P321

P332 + P313

P362 + P364

Atsargumo frazė dėl laikymo

P405

 

Atsargumo frazė dėl pašalinimo

P501“

 

7)

3.3.3.3.5 skirsnis pakeičiamas taip:

„3.3.3.3.5.

Kartais patikimi duomenys gali rodyti, kad sudedamosios dalies odos grįžtamasis (negrįžtamasis) poveikis akims nepasireikš, net jei jos kiekis bus didesnis už 3.3.3.3.6 skirsnio 3.3.3 ir 3.3.4 lentelėse nurodytas bendrąsias koncentracijos ribas. Tokiais atvejais mišinys klasifikuojamas pagal tuos duomenis. Kitais atvejais, kai manoma, kad nėra akivaizdu, kad sudedamosios dalies odos ėsdinimo (dirginimo) pavojus arba grįžtamasis (negrįžtamasis) poveikis akims nepasireikš, jei jos kiekis bus lygus 3.3.3 bei 3.3.4 lentelėse nurodytoms bendrosioms koncentracijos ribomis arba už jas didesnis, apsvarstomas mišinio bandymų atlikimo būtinumas. Tokiais atvejais taikoma pakopinė įrodymų visumos strategija.“;

8)

3.4.3.3.2 skirsnyje 1 pastaba po 3.4.6 lentele pakeičiama taip:

1   pastaba

Ši ribinė koncentracija, kuriai esant sukeliama reakcija, paprastai naudojama specialiems II priedo 2.8 skirsnio ženklinimo reikalavimams, skirtiems jau įjautrintiems asmenims apsaugoti, taikyti. Mišiniui, kurio sudedamosios dalies kiekis atitinka arba viršija šią koncentraciją, būtinas saugos duomenų lapas. Jautrinančių medžiagų, kurių konkreti ribinė koncentracija yra mažesnė nei 0,1 %, koncentracijos riba, kuriai esant sukeliama reakcija, turėtų būti viena dešimtoji konkrečios ribinės koncentracijos.“;

9)

3.4.4 skirsnyje 3.4.7 lentelė pakeičiama taip:

3.4.7   lentelė

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimo etikečių elementai

Klasifikacija

Kvėpavimo takų jautrinimas

Odos jautrinimas

1 kategorija ir 1A bei 1B subkategorijos

1 kategorija ir 1A bei 1B subkategorijos

GHS piktogramos

Image

Image

Signalinis žodis

Pavojinga

Atsargiai

Pavojingumo frazė

H334: Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą

H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją

Atsargumo frazė dėl prevencijos

P261

P284

P261

P272

P280

Atsargumo frazė dėl reakcijos

P304 + P340

P342 + P311

P302 + P352

P333 + P313

P321

P362 + P364

Atsargumo frazė dėl laikymo

 

 

Atsargumo frazė dėl pašalinimo

P501

P501“

10)

3.5.3.1.1 skirsnyje 3.5.2 lentelė pakeičiama taip:

3.5.2   lentelė

Mišinio sudedamųjų dalių, priskiriamų lytinių ląstelių mutagenams, bendrosios koncentracijos ribos, dėl kurių mišinys turi būti klasifikuojamas kaip sukeliantis mutageninį poveikį lytinėms ląstelėms

Sudedamoji dalis, klasifikuojama kaip:

Koncentracija, kuriai esant mišinys klasifikuojamas kaip:

1 kategorijos mutagenas

2 kategorijos mutagenas

1A kategorija

1B kategorija

1A kategorijos mutagenas

≥ 0,1 %

1B kategorijos mutagenas

≥ 0,1 %

2 kategorijos mutagenas

≥ 0,1 %“

11)

3.5.4.1 skirsnyje 3.5.3 lentelė pakeičiama taip:

3.5.3   lentelė

Mutageninio poveikio lytinėms ląstelėms etikečių elementai

Klasifikacija

1 kategorija

(1A, 1B kategorija)

2 kategorija

GHS piktogramos

Image

Image

Signalinis žodis

Pavojinga

Atsargiai

Pavojingumo frazė

H340: Gali sukelti genetinius defektus (nurodyti poveikio būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti poveikio būdai nepavojingi)

H341: Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus (nurodyti poveikio būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti poveikio būdai nepavojingi)

Atsargumo frazė dėl prevencijos

P201

P202

P280

P201

P202

P280

Atsargumo frazė dėl reakcijos

P308 + P313

P308 + P313

Atsargumo frazė dėl laikymo

P405

P405

Atsargumo frazė dėl pašalinimo

P501

P501“

12)

3.6.3.1.1 skirsnyje 3.6.2 lentelė pakeičiama taip:

3.6.2   lentelė

Mišinio sudedamųjų dalių, priskirtų kancerogenams, bendrosios koncentracijos ribos, dėl kurių mišinys turi būti klasifikuojamas

Sudedamoji dalis, klasifikuojama kaip:

Bendrosios koncentracijos ribos, kurioms esant mišinys klasifikuojamas kaip:

1 kategorijos kancerogenas

2 kategorijos kancerogenas

1A kategorija

1B kategorija

1A kategorijos kancerogenas

≥ 0,1 %

1B kategorijos kancerogenas

≥ 0,1 %

2 kategorijos kancerogenas

≥ 0,1 % [1 pastaba]“

13)

3.6.4.1 skirsnyje 3.6.3 lentelė pakeičiama taip:

3.6.3   lentelė

Kancerogeniškumo etikečių elementai

Klasifikacija

1 kategorija

(1A, 1B kategorija)

2 kategorija

GHS piktogramos

Image

Image

Signalinis žodis

Pavojinga

Atsargiai

Pavojingumo frazė

H350: Gali sukelti vėžį (nurodyti poveikio būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti poveikio būdai nepavojingi)

H351: Įtariama, kad sukelia vėžį (nurodyti poveikio būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti poveikio būdai nepavojingi)

Atsargumo frazė dėl prevencijos

P201

P202

P280

P201

P202

P280

Atsargumo frazė dėl reakcijos

P308 + P313

P308 + P313

Atsargumo frazė dėl laikymo

P405

P405

Atsargumo frazė dėl pašalinimo

P501

P501“

14)

3.7.3.1.2 skirsnyje 3.7.2 lentelė ir pastabos pakeičiamos taip:

3.7.2   lentelė

Mišinio sudedamųjų dalių, priskirtų toksiškai veikiančioms reprodukciją medžiagoms arba poveikį laktacijai ar vaikui per motinos pieną turinčioms medžiagoms, bendrosios koncentracijos ribos, dėl kurių mišinys turi būti klasifikuojamas

Sudedamoji dalis, klasifikuojama kaip:

Bendrosios koncentracijos ribos, kurioms esant mišinys klasifikuojamas kaip:

1 kategorijos toksiškai veikianti reprodukciją medžiaga

2 kategorijos toksiškai veikianti reprodukciją medžiaga

Papildomoji poveikio laktacijai ar vaikui per motinos pieną kategorija

1A kategorija

1B kategorija

1A kategorijos toksiškai veikianti reprodukciją medžiaga

≥ 0,3 %

(1 pastaba)

 

 

 

1B kategorijos toksiškai veikianti reprodukciją medžiaga

 

≥ 0,3 %

(1 pastaba)

 

 

2 kategorijos toksiškai veikianti reprodukciją medžiaga

 

 

≥ 0,3 %

(1 pastaba)

 

Papildomoji poveikio laktacijai ar vaikui per motinos pieną kategorija

 

 

 

≥ 0,3 %

(1 pastaba)

Pastaba

3.7.2 lentelėje nurodytos koncentracijos ribos taikomos kietosioms medžiagoms ir skysčiams (masės dalimis) ir dujoms (tūrio dalimis).

1   pastaba

Jei mišinyje esančios 1 ar 2 kategorijos toksiškai veikiančios reprodukciją medžiagos arba medžiagos, kurios klasifikuojamos kaip turinčios poveikį laktacijai ar vaikui per motinos pieną, kiekis yra lygus arba didesnis už 0,1 %, pareikalavus, pateikiamas mišinio saugos duomenų lapas.“;

15)

3.7.4.1 skirsnyje 3.7.3 lentelė pakeičiama taip:

3.7.3   lentelė

Toksinio poveikio reprodukcijai etikečių elementai

Klasifikacija

1 kategorija

(1A, 1B kategorija)

2 kategorija

Papildomoji poveikio laktacijai ar vaikui per motinos pieną kategorija

GHS piktogramos

Image

Image

Nėra

Signalinis žodis

Pavojinga

Atsargiai

Nėra

Pavojingumo frazė

H360: Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui (nurodyti konkretų poveikį, jeigu žinomas) (nurodyti poveikio būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti poveikio būdai nepavojingi)

H361: Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui (nurodyti konkretų poveikį, jeigu žinomas) (nurodyti poveikio būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti poveikio būdai nepavojingi)

H362: Gali pakenkti žindomam vaikui

Atsargumo frazė dėl prevencijos

P201

P202

P280

P201

P202

P280

P201

P260

P263

P264

P270

Atsargumo frazė dėl reakcijos

P308 + P313

P308 + P313

P308 + P313

Atsargumo frazė dėl laikymo

P405

P405

 

Atsargumo frazė dėl pašalinimo

P501

P501“

 

16)

3.8.4.1 skirsnyje 3.8.4 lentelė pakeičiama taip:

3.8.4   lentelė

Specifinio toksiškumo konkrečiam organui po vienkartinio poveikio etikečių elementai

Klasifikacija

1 kategorija

2 kategorija

3 kategorija

GHS piktogramos

Image

Image

Image

Signalinis žodis

Pavojinga

Atsargiai

Atsargiai

Pavojingumo frazė

H370: Kenkia organams (arba nurodyti visus veikiamus organus, jeigu žinoma)(nurodyti poveikio būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti poveikio būdai nepavojingi)

H371: Gali pakenkti organams (arba nurodyti visus veikiamus organus, jeigu žinoma) (nurodyti poveikio būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti poveikio būdai nepavojingi)

H335: Gali sudirginti kvėpavimo takus arba

H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

Atsargumo frazė dėl prevencijos

P260

P264

P270

P260

P264

P270

P261

P271

Atsargumo frazė dėl reakcijos

P308 + P311

P321

P308 + P311

P304 + P340

P312

Atsargumo frazė dėl laikymo

P405

P405

P403 + P233

P405

Atsargumo frazė dėl pašalinimo

P501

P501

P501“

17)

3.9.2.9.9 skirsnis pakeičiamas taip:

„3.9.2.9.9.

Taigi įmanoma, kad tam tikras toksiškumas atliekant kartotinės dozės tyrimus su gyvūnais pasireiškia, kai dozė (koncentracija) yra mažesnė už orientacinę vertę, pavyzdžiui, < 100 mg/kg kūno masės per dieną patekimo prarijus būdui, tačiau dėl poveikio pobūdžio, pavyzdžiui, nefrotoksiškumo, pasireiškiančio tik tam tikros veislės žiurkių patinams, dėl kurių žinoma, kad jie yra jautrūs tokiam poveikiui, gali būti priimtas sprendimas medžiagos neklasifikuoti. Ir priešingai, tam tikras toksiškumas atliekant tyrimus su gyvūnais gali pasireikšti, kai dozė (koncentracija) yra lygi arba yra didesnė už orientacinę vertę pavyzdžiui, ≥ 100 mg/kg kūno masės per dieną patekimo prarijus būdui, ir, be to, turima papildomos informacijos iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų ilgalaikio vartojimo tyrimų ar atvejų su žmonėmis patirties, kuri pagrindžia išvadą, kad, atsižvelgiant į įrodymų visumą, tikslinga klasifikuoti.“;

18)

4.1.3.4.3 skirsnis pakeičiamas taip:

„4.1.3.4.3.

Jei mišinys sudaromas atskiedžiant kitą ištirtą mišinį ar medžiagą vandeniu ar kita visiškai netoksiška medžiaga, mišinio toksiškumas gali būti apskaičiuojamas pagal pradinį mišinį ar medžiagą.“;

19)

4.1.3.5.5.5.1 skirsnyje 4.1.3 lentelė pakeičiama taip:

4.1.3   lentelė

Didelio toksiškumo mišinio sudedamųjų dalių daugikliai

Ūmus toksiškumas

M faktorius

Lėtinis toksiškumas

M faktorius

L(E)C50 vertė (mg/l)

 

NOEC vertė (mg/l)

NRD (1) sudedamosios dalys

RD (2) sudedamosios dalys

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

1

0,01 < NOEC ≤ 0,1

1

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

10

0,001 < NOEC ≤ 0,01

10

1

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

100

0,0001 < NOEC ≤ 0,001

100

10

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

1 000

0,00001 < NOEC ≤ 0,0001

1 000

100

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

10 000

0,000001 < NOEC ≤ 0,00001

10 000

1 000

(intervalai tęsiami taikant daugiklį 10)

(intervalai tęsiami taikant daugiklį 10)


(1)  Nesparčiai suyrančios (angl. non-rapidly degradable).

(2)  Sparčiai suyrančios (angl. rapidly degradable).“


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 dalyje 1.1.2 skirsnis išbraukiamas;

2)

3 dalies 3.2–3.2.2.2 skirsniai pakeičiami taip:

„3.2.   Liestinės pavojaus žymės

3.2.1.    Pakuotės, kuriose privalo būti įtaisytos liestinės pavojaus žymės

3.2.1.1.

Bet kokios talpos pakuotės, kuriose yra plačiajai visuomenei tiekiamų cheminių medžiagų ar mišinių, klasifikuojamų kaip turinčių tokių savybių kaip ūmus toksiškumo poveikis, odos ėsdinimas, 2 kategorijos mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms, 2 kategorijos kancerogeniškumas, 2 kategorijos toksinis poveikis reprodukcijai, kvėpavimo takų jautrinimas, 1 arba 2 kategorijų STOT, pakenkimo plaučiams pavojus prarijus, degiosios dujos, 1 arba 2 kategorijos degieji skysčiai arba kietosios medžiagos, privalo turėti liestines pavojaus žymes.

3.2.1.2.

3.2.1.1 skirsnis netaikomas gabenamosioms dujų talpykloms. Aerozoliuose ir talpyklose su sandariu purškiamuoju antgaliu, kuriuose laikomos cheminės medžiagos arba mišiniai, klasifikuojami kaip keliantys pavojų įkvėpus, neprivalo būti įtaisytos liestinės pavojaus žymės, išskyrus atvejus, kai jie klasifikuojami dėl vieno arba kelių pavojų 3.2.1.1 skirsnyje.

3.2.2.    Perspėjančių liestinių pavojaus žymių nuostatos

Perspėjančių liestinių pavojaus žymių techninės charakteristikos turi atitikti EN ISO standartą 11683 su pakeitimais „Pakuotės. Liestinės pavojaus žymės. Reikalavimai“.“


III PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 III priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 dalyje 1.1 lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

H222 kodo pirma eilutė pakeičiama taip:

„H222

Kalba

2.3 –

Aerozoliai, 1 pavojaus kategorija“

b)

H223 kodas keičiamas taip:

„H223

Kalba

2.3 –

Aerozoliai, 2 pavojaus kategorija

 

BG

Запалим аерозол.

 

ES

Aerosol inflamable.

 

CS

Hořlavý aerosol.

 

DA

Brandfarlig aerosol.

 

DE

Entzündbares Aerosol.

 

ET

Tuleohtlik aerosool.

 

EL

Εύφλεκτο αερόλυμα.

 

EN

Flammable aerosol.

 

FR

Aérosol inflammable.

 

GA

Aerasól inadhainte.

 

IT

Aerosol infiammabile.

 

LV

Uzliesmojošs aerosols.

 

LT

Degus aerozolis.

 

HU

Tűzveszélyes aeroszol.

 

MT

Aerosol li jaqbad.

 

NL

Ontvlambaar aerosol.

 

PL

Łatwopalny aerozol.

 

PT

Aerossol inflamável.

 

RO

Aerosol inflamabil.

 

SK

Horľavý aerosól.

 

SL

Vnetljiv aerosol.

 

FI

Syttyvä aerosoli.

 

SV

Brandfarlig aerosol.“

c)

Po H228 kodo lentelėje įterpiamos tokios pavojingumo frazės:

„H229

Kalba

2.3 –

Aerozoliai, 1, 2, 3 pavojaus kategorijos

 

BG

Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.

 

ES

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

 

CS

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

 

DA

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

 

DE

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

 

ET

Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.

 

EL

Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

 

EN

Pressurised container: May burst if heated.

 

FR

Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

 

GA

Coimeádán brúchóirithe: D’fhéadfadh sé pléascadh, má théitear é.

 

IT

Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

 

LV

Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.

 

LT

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

 

HU

Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

 

MT

Kontenitur taħt pressjoni. Jista jinfaqa meta jissaħħan.

 

NL

Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

 

PL

Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

 

PT

Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

 

RO

Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.

 

SK

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

 

SL

Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

 

FI

Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

 

SV

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.


H230

Kalba

2.2 –

Degiosios dujos (įskaitant chemiškai nestabilias dujas), A pavojaus kategorija

 

BG

Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух.

 

ES

Puede explotar incluso en ausencia de aire.

 

CS

Může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.

 

DA

Kan reagere eksplosivt selv i fravær af luft.

 

DE

Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren.

 

ET

Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata.

 

EL

Δύναται να εκραγεί ακόμη και απουσία αέρος.

 

EN

May react explosively even in the absence of air.

 

FR

Peut exploser même en l’absence d’air.

 

GA

D’fhéadfadh sé imoibriú go pléascach fiú mura bhfuil aer ann.

 

IT

Può esplodere anche in assenza di aria.

 

LV

Var eksplodēt pat bezgaisa vidē.

 

LT

Gali sprogti net ir nesant oro.

 

HU

Még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.

 

MT

Jista jisplodi anke fin-nuqqas ta’ l-arja.

 

NL

Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht.

 

PL

Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza.

 

PT

Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar.

 

RO

Pericol de explozie, chiar si in absenta aerului.

 

SK

Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu.

 

SL

Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka.

 

FI

Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa.

 

SV

Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft.


H231

Kalba

2.2 –

Degiosios dujos (įskaitant chemiškai nestabilias dujas), B pavojaus kategorija

 

BG

Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух при повишено налягане и/или температура.

 

ES

Puede explotar incluso en ausencia de aire, a presión y/o temperatura elevadas.

 

CS

Při zvýšeném tlaku a/nebo teplotě může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.

 

DA

Kan reagere eksplosivt selv i fravær af luft ved forhøjet tryk og/eller temperatur.

 

DE

Kann auch in Abwesenheit von Luft bei erhöhtem Druck und/oder erhöhter Temperatur explosionsartig reagieren.

 

ET

Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata kõrgenenud rõhul ja/või temperatuuril.

 

EL

Δύναται να εκραγεί σε υψηλή θερμοκρασία και/ή πίεση ακόμη και απουσία αέρος.

 

EN

May react explosively even in the absence of air at elevated pressure and/or temperature.

 

FR

Peut exploser même en l’absence d’air à une pression et/ou température élevée(s).

 

GA

D’fhéadfadh sé imoibriú go pléascach fiú mura bhfuil aer ann ag brú ardaithe agus/nó ag teocht ardaithe.

 

IT

Può esplodere anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata.

 

LV

Var eksplodēt pat bezgaisa vidē, paaugstinoties spiedienam un/vai temperatūrai.

 

LT

Gali sprogti net ir nesant oro, esant didesniam slėgiui ir (arba) temperatūrai.

 

HU

Magas nyomáson és/vagy hőmérsékleten még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.

 

MT

Jista jisplodi anke fin-nuqqas ta’ l-arja fi pressjoni għolja u/jew f’temperatura għolja.

 

NL

Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of temperatuur.

 

PL

Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza pod zwiększonym ciśnieniem i/lub po ogrzaniu.

 

PT

Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar a alta pressão e/ou temperatura.

 

RO

Pericol de explozie, chiar și în absența aerului la presiune și/sau temperatură ridicată.

 

SK

Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu pri zvýšenom tlaku a/alebo teplote.

 

SL

Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka pri povišanem tlaku in/ali temperature.

 

FI

Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa kohonneessa paineessa ja/tai lämpötilassa.

 

SV

Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft vid förhöjt tryck och/eller temperatur.“

2)

2 dalyje, 2.1 lentelėje išbraukiama papildoma pavojingumo frazė, kurios kodas EUH006.


IV PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 IV priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„Pagal 22 straipsnį ir 28 straipsnio 3 dalį rinkdami atsargumo frazes tiekėjai, atsižvelgdami į įspėjimo aiškumą ir suprantamumą, gali derinti žemiau pateikiamoje lentelėje nurodytas atsargumo frazes.

Tais atvejais, kai 2 skiltyje pateiktose atsargumo frazėse dalis teksto apskliausta laužtiniais skliaustais […], tai rodo, kad laužtiniuose skliaustuose pateiktas tekstas nėra tinkamas visais atvejais ir turėtų būti taikomas tik tam tikromis aplinkybėmis. Tais atvejais taikymo sąlygos, kuriose išdėstyta, kada tekstas turėtų būti taikomas, pateikiamos 5 skiltyje.

Jei 2 skiltyje pateiktoje atsargumo frazėje įrašytas pasvirasis brūkšnys [/], tai reiškia, kad reikia pasirinkti vieną iš brūkšniu atskirtų frazių pagal 5 skiltyje pateiktus nurodymus.

Jei 2 skiltyje pateiktoje atsargumo frazėje įrašytas daugtaškis […], informaciją, kurią reikia pateikti, nurodyta 5 skiltyje.“;

2)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

6,2 lentelė iš dalies keičiama taip:

i)

P202 kodas keičiamas taip:

„P202

Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.

Sprogiosios medžiagos (2.1 skirsnis)

Nestabilios sprogiosios medžiagos

 

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms (3.5 skirsnis)

1A, 1B, 2

Kancerogeniškumas (3.6 skirsnis)

1A, 1B, 2

Toksinis poveikis reprodukcijai (3.7 skirsnis)

1A, 1B, 2

Degiosios dujos (įskaitant chemiškai nestabilias dujas) (2.2 skirsnis)

A, B (chemiškai nestabilios dujos)“

ii)

P210 kodas keičiamas taip:

„P210

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

Sprogiosios medžiagos (2.1 skirsnis)

Poskyriai 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Gamintojas / tiekėjas nurodo degimo šaltinį (-ius), kuriam taikytina

Degiosios dujos (2.2 skirsnis)

1, 2

Aerozoliai (2.3 skirsnis)

1, 2, 3

Degieji skysčiai (2.6 skirsnis)

1, 2, 3

Degiosios kietosios medžiagos (2.7 skirsnis)

1, 2

Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai (2.8 skirsnis)

Tipai A, B, C, D, E, F

Piroforiniai skysčiai (2.9 skirsnis)

1

Piroforinės kietosios medžiagos (2.10 skirsnis)

1

Organiniai peroksidai (2.15 skirsnis)

Tipai A, B, C, D, E, F

 

Oksiduojantieji skysčiai (2.13 skirsnis)

1, 2, 3

nurodyti laikyti atokiau nuo šilumos.“

Oksiduojančiosios kietosios medžiagos (2.14 skirsnis)

1, 2, 3

iii)

P211 kodas keičiamas taip:

„P211

Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.

Aerozoliai (2.3 skirsnis)

1, 2“

 

iv)

P220 kodas keičiamas taip:

„P220

Laikyti /sandėliuoti atokiau nuo drabužių /…/ degiųjų medžiagų.

Oksiduojančiosios dujos (2.4 skirsnis)

1

… Gamintojas / tiekėjas nurodo kitas nesuderinamas medžiagas.

Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai (2.8 skirsnis)

Tipai A, B, C, D, E, F

Oksiduojantieji skysčiai (2.13 skirsnis)

1

nurodyti laikyti atokiau nuo drabužių bei kitų degiųjų medžiagų.

2, 3

… Gamintojas / tiekėjas nurodo kitas nesuderinamas medžiagas.

Oksiduojančiosios kietosios medžiagos (2.14 skirsnis)

1

nurodyti laikyti atokiau nuo drabužių bei kitų degiųjų medžiagų.

2, 3

… Gamintojas / tiekėjas nurodo kitas nesuderinamas medžiagas.“

Organiniai peroksidai (2.15 skirsnis)

Tipai A, B, C, D, E, F

v)

P223 kodas keičiamas taip:

„P223

Saugoti nuo sąlyčio su vandeniu.

Medžiagos ir mišiniai, liesdamiesi su vandeniu išskiriantys degiąsias dujas (2.12 skirsnis)

1, 2“

 

vi)

P244 kodas keičiamas taip:

„P244

Saugoti, kad ant redukcinių vožtuvų nepatektų riebalų ir tepalų.

Oksiduojančiosios dujos (2.4 skirsnis)

1“

 

vii)

P251 kodas keičiamas taip:

„P251

Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

Aerozoliai (2.3 skirsnis)

1, 2, 3“

 

viii)

P261 kodas keičiamas taip:

„P261

Stenkitės neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.

Ūmus toksiškumas įkvėpus (3.1 skirsnis)

3, 4

Gamintojas / tiekėjas nurodo taikytinas sąlygas.

galima praleisti, jei etiketėje nurodytas P260.“

Kvėpavimo takų jautrinimas (3.4 skirsnis)

1, 1A, 1B

Odos jautrinimas (3.4 skyrius)

1, 1A, 1B

Specifinis toksiškumas konkrečiam veikiamam organui – vienkartinis poveikis; kvėpavimo takų dirginimas (3.8 skirsnis)

3

Specifinis toksiškumas konkrečiam veikiamam organui – vienkartinis poveikis; narkozė (3.8 skirsnis)

3

ix)

P280 kodas keičiamas taip:

„P280

Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Sprogiosios medžiagos (2.1 skirsnis)

Nestabilios sprogiosios medžiagos ir 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 poklasiai

Gamintojas / tiekėjas nurodo įrangos tipą.

nurodyti naudoti veido apsaugos priemones.

Degieji skysčiai (2.6 skirsnis)

1, 2, 3

Gamintojas / tiekėjas nurodo įrangos tipą.

nurodyti dėvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių / veido apsaugos priemones.

Degiosios kietosios medžiagos (2.7 skirsnis)

1, 2

Savaime reaguojančios medžiagos ir mišiniai (2.8 skirsnis)

Tipai A, B, C, D, E, F

Piroforiniai skysčiai (2.9 skirsnis)

1

Piroforinės kietosios medžiagos (2.10 skirsnis)

1

Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai (2.11 skirsnis)

1, 2

Medžiagos ir mišiniai, liesdamiesi su vandeniu išskiriantys degiąsias dujas (2.12 skirsnis)

1, 2, 3

Oksiduojantieji skysčiai (2.13 skirsnis)

1, 2, 3

Oksiduojančiosios kietosios medžiagos (2.14 skirsnis)

1, 2, 3

Organiniai peroksidai (2.15 skirsnis)

Tipai A, B, C, D, E, F

Ūmus toksiškumas per odą (3.1 skyrius)

1, 2, 3, 4

Gamintojas / tiekėjas nurodo įrangos tipą.

nurodyti dėvėti apsaugines pirštines ir (arba) apsauginius drabužius

Odos ėsdinimas (3.2 skirsnis)

1A, 1B, 1C

Gamintojas / tiekėjas nurodo įrangos tipą.

nurodyti dėvėti apsaugines pirštines ir (arba) apsauginius drabužius ir naudoti akių / veido apsaugą.

Odos dirginimas (3.2 skyrius)

2

Gamintojas / tiekėjas nurodo įrangos tipą.

nurodyti dėvėti apsaugines pirštines.

Odos jautrinimas (3.4 skyrius)

1, 1A, 1B

Sunkus akių pažeidimas (3.3 skirsnis)

1

Gamintojas / tiekėjas nurodo įrangos tipą.

nurodyti naudoti akių/veido apsaugos priemones.

Akių dirginimas (3.3 skirsnis)

2

 

 

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms (3.5 skirsnis)

1A, 1B, 2

Gamintojas / tiekėjas nurodo įrangos tipą.

 

 

Kancerogeniškumas (3.6 skirsnis)

1A, 1B, 2

Gamintojas / tiekėjas nurodo įrangos tipą.

 

 

Toksinis poveikis reprodukcijai (3.7 skirsnis)

1A, 1B, 2

Gamintojas / tiekėjas nurodo įrangos tipą.“

x)

P281 kodas išbraukiamas;

xi)

P284 kodas pakeičiamas taip:

„P284

[Esant nepakankamam vėdinimui] naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Ūmus toksiškumas įkvėpus (3.1 skirsnis)

1, 2

Gamintojas / tiekėjas nurodo įrangą.

laužtiniuose skliaustuose nurodytas tekstas gali būti taikomas, jei su chemine medžiaga naudojimo vietoje pateikiama papildomos informacijos nurodant kokio tipo ventiliacija būtų tinkama saugiai naudoti.“

Kvėpavimo takų jautrinimas (3.4 skirsnis)

1, 1A, 1B

xii)

P285 kodas išbraukiamas;

b)

6.3 lentelė iš dalies keičiama taip:

i)

P307 kodas išbraukiamas;

ii)

P308 kodas pakeičiamas taip:

„P308

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis:

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms (3.5 skirsnis)

1A, 1B, 2

 

Kancerogeniškumas (3.6 skirsnis)

1A, 1B, 2

Toksinis poveikis reprodukcijai (3.7 skirsnis)

1A, 1B, 2

Toksinis poveikis reprodukcijai, poveikis laktacijai arba vaikui per motinos pieną (3.7 skirsnis)

Papildoma kategorija

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui, vienkartinis poveikis (3.8 skirsnis)

1, 2“

iii)

P309 kodas išbraukiamas;

iv)

P310, P311 ir P312 kodai pakeičiami taip:

„P310

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / …

Ūmus toksiškumas prarijus (3.1 skirsnis)

1, 2, 3

…Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą skubios medicininės konsultacijos punktą.

Ūmus toksiškumas per odą (3.1 skyrius)

1, 2

Ūmus toksiškumas įkvėpus (3.1 skirsnis)

1, 2

Odos ėsdinimas (3.2 skirsnis)

1A, 1B, 1C

Smarkus akių pažeidimas/dirginimas (3.3 skirsnis)

1

Plaučių pakenkimo pavojus prarijus (3.10 skirsnis)

1

P311

Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / …

Ūmus toksiškumas įkvėpus (3.1 skirsnis)

3

…Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą skubios medicininės konsultacijos punktą.

Kvėpavimo takų jautrinimas (3.4 skirsnis)

1, 1A, 1B

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis (3.8 skirsnis)

1, 2

P312

Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / …

Ūmus toksiškumas prarijus (3.1 skirsnis)

4

…Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą skubios medicininės konsultacijos punktą.“

Ūmus toksiškumas per odą (3.1 skyrius)

3, 4

Ūmus toksiškumas įkvėpus (3.1 skirsnis)

4

Specifinis toksiškumas konkrečiam veikiamam organui – vienkartinis poveikis; kvėpavimo takų dirginimas (3.8 skirsnis)

3

Specifinis toksiškumas konkrečiam veikiamam organui – vienkartinis poveikis; narkozė (3.8 skirsnis)

3

v)

P321 kodas pakeičiamas taip:

„P321

Specialus gydymas (žr. … šioje etiketėje).

Ūmus toksiškumas prarijus (3.1 skirsnis)

1, 2, 3

… Nuoroda į papildomą pirmos pagalbos instrukciją.

jei priešnuodį reikia skirti nedelsiant.

Ūmus toksiškumas per odą (3.1 skyrius)

1, 2, 3, 4

… Nuoroda į papildomą pirmos pagalbos instrukciją.

jei specialiosios priemonės, pvz., specialus ploviklis, yra rekomenduojamos.

Ūmus toksiškumas įkvėpus (3.1 skirsnis)

3

… Nuoroda į papildomą pirmos pagalbos instrukciją.

jei reikalingos neatidėliotinos specialios priemonės.

Odos ėsdinimas (3.2 skirsnis)

1A, 1B, 1C

… Nuoroda į papildomą pirmos pagalbos instrukciją.

gamintojas / tiekėjas gali nurodyti ploviklį, jei reikia.

Odos dirginimas (3.2 skyrius)

2

Odos jautrinimas (3.4 skyrius)

1, 1A,1B

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis (3.8 skirsnis)

1

… Nuoroda į papildomą pirmos pagalbos instrukciją.

jei reikalingos neatidėliotinos specialios priemonės.“

vi)

P322 kodas išbraukiamas;

vii)

P340 kodas pakeičiamas taip:

„P340

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

Ūmus toksiškumas įkvėpus (3.1 skirsnis)

1, 2, 3, 4

 

Odos ėsdinimas (3.2 skirsnis)

1A, 1B, 1C

Kvėpavimo takų jautrinimas (3.4 skirsnis)

1, 1A, 1B

Specifinis toksiškumas konkrečiam veikiamam organui – vienkartinis poveikis; kvėpavimo takų dirginimas (3.8 skirsnis)

3

Specifinis toksiškumas konkrečiam veikiamam organui – vienkartinis poveikis; narkozė (3.8 skirsnis)

3“

viii)

P341 kodas išbraukiamas;

ix)

P350 kodas išbraukiamas;

x)

P352 kodas pakeičiamas taip:

„P352

Plauti dideliu vandens kiekiu / …

Ūmus toksiškumas per odą (3.1 skyrius)

1, 2, 3, 4

…Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą ploviklį arba rekomenduoti kitą priemonę išskirtinais atvejais, jei vanduo visiškai netinka.“

Odos dirginimas (3.2 skyrius)

2

Odos jautrinimas (3.4 skyrius)

1, 1A, 1B

xi)

P361, P362 ir P363 kodai pakeičiami taip:

„P361

Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.

Degieji skysčiai (2.6 skirsnis)

1, 2, 3

 

Ūmus toksiškumas per odą (3.1 skyrius)

1, 2, 3

Odos ėsdinimas (3.2 skirsnis)

1A, 1B, 1C


P362

Nuvilkti užterštus drabužius.

Ūmus toksiškumas per odą (3.1 skyrius)

4

 

Odos dirginimas (3.2 skyrius)

2

Odos jautrinimas (3.4 skyrius)

1, 1A, 1B

P363

Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Odos ėsdinimas (3.2 skirsnis)

1A, 1B, 1C“

 

xii)

po P363 kodo įterpiama tokia atsargumo frazė:

„P364

Taip pat išskalbti prieš vėl apsivelkant.

Ūmus toksiškumas per odą (3.1 skyrius)

1, 2, 3, 4

 

Odos dirginimas (3.2 skyrius)

2

 

Odos jautrinimas (3.4 skyrius)

1, 1A, 1B“

 

xiii)

P378 kodo 2 skiltyje tekstas lietuvių kalba „Gesinimui naudoti …“ nekeičiamas;

xiv)

P301 + P310 ir P301 + P312 kodai pakeičiami taip:

„P301 + P310

PRARIJUS nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / …

Ūmus toksiškumas prarijus (3.1 skirsnis)

1, 2, 3

…Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą skubios medicininės konsultacijos punktą.

Plaučių pakenkimo pavojus prarijus (3.10 skirsnis)

1

P301 + P312

PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / …

Ūmus toksiškumas prarijus (3.1 skirsnis)

4

…Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą skubios medicininės konsultacijos punktą.“

xv)

P302 + P350 kodas išbraukiamas;

xvi)

P302 + P352 kodas pakeičiamas taip:

„P302 + P352

PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu / …

Ūmus toksiškumas per odą (3.1 skyrius)

1, 2, 3, 4

…Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą ploviklį arba rekomenduoti kitą priemonę išskirtinais atvejais, jei vanduo visiškai netinka.“

Odos dirginimas (3.2 skyrius)

2

Odos jautrinimas (3.4 skyrius)

1, 1A, 1B

xvii)

P303 + P361 + P353 kodas pakeičiamas taip:

„P303 + P361 + P353

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.

Degieji skysčiai (2.6 skirsnis)

1, 2, 3

 

Odos ėsdinimas (3.2 skirsnis)

1A, 1B, 1C“

xviii)

P304 + P340 kodas pakeičiamas taip:

„P304 + P340

ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

Ūmus toksiškumas įkvėpus (3.1 skirsnis)

1, 2, 3, 4

 

Odos ėsdinimas (3.2 skirsnis)

1A, 1B, 1C

Kvėpavimo takų jautrinimas (3.4 skirsnis)

1, 1A, 1B

Specifinis toksiškumas konkrečiam veikiamam organui – vienkartinis poveikis; kvėpavimo takų dirginimas (3.8 skirsnis)

3

Specifinis toksiškumas konkrečiam veikiamam organui – vienkartinis poveikis; narkozė (3.8 skirsnis)

3“

xix)

P304 + P341 kodas išbraukiamas;

xx)

P307 + P311 kodas pakeičiamas taip:

„P308 + P311

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/…

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis (3.8 skirsnis)

1, 2

…Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą skubios medicininės konsultacijos punktą.“

xxi)

P309 + P311 kodas išbraukiamas;

xxii)

P342 + P311 kodas pakeičiamas taip:

„P342 + P311

Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai: Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / …

Kvėpavimo takų jautrinimas (3.4 skirsnis)

1, 1A, 1B

…Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą skubios medicininės konsultacijos punktą.“

xxiii)

Po P342 + P311 kodo įterpiamos tokios atsargumo frazės:

„P361 + P364

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

Ūmus toksiškumas per odą (3.1 skyrius)

1, 2, 3

 

P362 + P364

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

Ūmus toksiškumas per odą (3.1 skyrius)

4

 

Odos dirginimas (3.2 skyrius)

2

Odos jautrinimas (3.4 skyrius)

1, 1A, 1B“

xxiv)

P370 + P378 kodas pakeičiamas taip:

„P370 + P378

Gaisro atveju: gesinimui naudoti …

Degieji skysčiai (2.6 skirsnis)

1, 2, 3

… Gamintojas / tiekėjas nurodo atitinkamas terpes

jei vanduo padidina pavojų.“

Degiosios kietosios medžiagos (2.7 skirsnis)

1, 2

Savaime reaguojančios medžiagos ir mišiniai (2.8 skirsnis)

Tipai A, B, C, D, E, F

Piroforiniai skysčiai (2.9 skirsnis)

1

Piroforinės kietosios medžiagos (2.10 skirsnis)

1

Medžiagos ir mišiniai, liesdamiesi su vandeniu išskiriantys degiąsias dujas (2.12 skirsnis)

1, 2, 3

Oksiduojantieji skysčiai (2.13 skirsnis)

1, 2, 3

Oksiduojančiosios kietosios medžiagos (2.14 skirsnis)

1, 2, 3

c)

6.4 lentelė iš dalies keičiama taip:

i)

P410 kodas keičiamas taip:

„P410

Saugoti nuo saulės šviesos.

Aerozoliai (2.3 skirsnis)

1,2, 3

 

Slėgio veikiamos dujos (2.5 skirsnis)

Suslėgtosios dujos

Suskystintosios dujos

Ištirpintosios dujos

galima praleisti, jei dujos yra gabenamuose dujų cilindruose pagal JT RDPKV pavyzdiniuose reglamentuose nurodytą pakavimo instrukciją P200, nebent tos dujos (lėtai) yra arba polimerizuojasi

Savaime kaistančiosios medžiagos ir mišiniai (2.11 skirsnis)

1, 2

 

Organiniai peroksidai (2.15 skirsnis)

Tipai A, B, C, D, E, F“

 

ii)

P412 kodas keičiamas taip:

„P412

Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.

Aerozoliai (2.3 skirsnis)

1, 2, 3“

 

iii)

P410 + 403 ir P410 + 412 kodai pakeičiami taip:

„P410 + P403

Saugoti nuo saulės šviesos. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Slėgio veikiamos dujos (2.5 skirsnis)

Suslėgtosios dujos

Suskystintosios dujos

Ištirpintosios dujos

galima praleisti, jei dujos yra gabenamuose dujų cilindruose pagal JT RDPKV pavyzdiniuose reglamentuose nurodytą pakavimo instrukciją P200, nebent tos dujos (lėtai) yra arba polimerizuojasi

P410 + P412

Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.

Aerozoliai (2.3 skirsnis)

1, 2, 3“

 

3)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

1.2 lentelė iš dalies keičiama taip:

i)

P210 kodas keičiamas taip:

„P210

Kalba

 

 

BG

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

 

ES

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

 

CS

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

 

DA

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

 

DE

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

 

ET

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

 

EL

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

 

EN

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

 

FR

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

 

GA

Coimeád ó theas, dromchlaí te, splancacha, lasair gan chosaint agus foinsí eile adhainte. Ná caitear tobac.

 

IT

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

 

LV

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

 

LT

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

 

HU

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

 

MT

Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. Tpejjipx.

 

NL

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

 

PL

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

 

PT

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

 

RO

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

 

SK

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

 

SL

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

 

FI

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

 

SV

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.“

ii)

P223 kodas keičiamas taip:

„P223

Kalba

 

 

BG

Не допускайте контакт с вода.

 

ES

Evitar el contacto con el agua.

 

CS

Zabraňte styku s vodou.

 

DA

Undgå kontakt med vand.

 

DE

Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.

 

ET

Vältida kokkupuudet veega.

 

EL

Μην επιτρέπετε την επαφή με το νερό.

 

EN

Do not allow contact with water.

 

FR

Éviter tout contact avec l’eau.

 

GA

Ná bíodh aon teagmháil le huisce.

 

IT

Evitare qualunque contatto con l’acqua.

 

LV

Nepieļaut saskari ar ūdeni.

 

LT

Saugoti nuo sąlyčio su vandeniu.

 

HU

Nem érintkezhet vízzel.

 

MT

Tħallihx imiss mal-ilma.

 

NL

Contact met water vermijden.

 

PL

Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.

 

PT

Não deixar entrar em contacto com a água.

 

RO

A nu se lăsa în contact cu apa.

 

SK

Zabráňte kontaktu s vodou.

 

SL

Preprečiti stik z vodo.

 

FI

Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa.

 

SV

Undvik all kontakt med vatten.“

iii)

P244 kodas keičiamas taip:

„P244

Kalba

 

 

BG

Поддържайте вентилите и фитингите чисти от масло и смазка.

 

ES

Mantener las valvulas y los racores libres de aceite y grasa.

 

CS

Udržujte ventily i příslušenství čisté - bez olejů a maziv.

 

DA

Hold ventiler og tilslutninger frie for olie og fedt.

 

DE

Ventile und Ausrüstungsteile öl- und fettfrei halten.

 

ET

Hoida ventiilid ja liitmikud õlist ja rasvast puhtad.

 

EL

Διατηρείτε τα κλείστρα και τους συνδέσμους καθαρά από λάδια και γράσα.

 

EN

Keep valves and fittings free from oil and grease.

 

FR

Ni huile, ni graisse sur les robinets et raccords.

 

GA

Coinnigh comhlaí agus feistis saor ó ola agus ó ghréisc.

 

IT

Mantenere le valvole e i raccordi liberi da olio e grasso.

 

LV

Uzturēt ventiļus un savienojumus tīrus no eļļas un taukvielām.

 

LT

Saugoti, kad ant vožtuvų ir jungiamųjų detalių nepatektų alyvos ir tepalų.

 

HU

A szelepeket és szerelvényeket zsírtól és olajtól mentesen kell tartani.

 

MT

Żomm il-valvi u fittings ħielsa miż-żejt u l-grease.

 

NL

Houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet.

 

PL

Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem.

 

PT

Manter válvulas e conexões isentas de óleo e gordura.

 

RO

Feriți valvele și racordurile de ulei și grăsime.

 

SK

Udržujte ventily a príslušenstvo čisté, bez olejov a mazív.

 

SL

Preprečiti stik ventilov in opreme z oljem in mastjo.

 

FI

Pidä venttiilit ja liittimet vapaana öljystä ja rasvasta.

 

SV

Håll ventiler och anslutningar fria från olja och fett.“

iv)

P251 kodas keičiamas taip:

„P251

Kalba

 

 

BG

Да не се пробива и изгаря дори след употреба.

 

ES

No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

 

CS

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

 

DA

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

 

DE

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

 

ET

Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.

 

EL

Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

 

EN

Do not pierce or burn, even after use.

 

FR

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

 

GA

Ná toll agus ná dóigh, fiú tar éis úsáide.

 

IT

Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.

 

LV

Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.

 

LT

Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

 

HU

Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

 

MT

Ittaqqbux u taħarqux, anki wara li tużah.

 

NL

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

 

PL

Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

 

PT

Não furar nem queimar, mesmo após utilização.

 

RO

Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

 

SK

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

 

SL

Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

 

FI

Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.

 

SV

Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.“

v)

P281 kodas išbraukiamas;

vi)

P284 kodas pakeičiamas taip:

„P284

Kalba

 

 

BG

[При недостатъчна вентилация] носете средства за защита на дихателните пътища.

 

ES

[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.

 

CS

[V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

 

DA

[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.

 

DE

[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.

 

ET

[Ebapiisava ventilatsiooni korral] kanda hingamisteede kaitsevahendit.

 

EL

[Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού] χρησιμοποιείστε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

 

EN

[In case of inadequate ventilation] wear respiratory protection.

 

FR

[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.

 

GA

[Mura leor an aeráil] caith cosaint riospráide.

 

IT

[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

 

LV

[Neatbilstošas ventilācijas gadījumā] lietot elpošanas orgānu aizsargierīces.

 

LT

[Esant nepakankamam vėdinimui] naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

 

HU

[Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező.

 

MT

[F’każ ta’ ventilazzjoni inadegwata] ilbes protezzjoni respiratorja.

 

NL

[Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.

 

PL

[W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

 

PT

[Em caso de ventilação inadequada] usar proteção respiratória.

 

RO

[În cazul în care ventilarea este necorespunzătoare] purtați echipament de protecție respiratorie.

 

SK

[V prípade nedostatočného vetrania] používajte ochranu dýchacích ciest.

 

SL

[Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal.

 

FI

Käytä hengityksensuojainta [jos ilmanvaihto on riittämätön].

 

SV

[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.“

vii)

P285 kodas išbraukiamas;

b)

1.3 lentelė iš dalies keičiama taip:

i)

P307 kodas išbraukiamas;

ii)

P309 kodas išbraukiamas;

iii)

P310, P311 ir P312 kodai pakeičiami taip:

„P310

Kalba

 

 

BG

Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…

 

CS

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

 

DA

Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

 

EN

Immediately call a POISON CENTER/doctor/…

 

FR

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

 

GA

Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

 

IT

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico…

 

LV

Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

 

LT

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / …

 

HU

Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…

 

NL

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

 

PT

Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…

 

SK

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

 

SL

Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

 

FI

Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

 

SV

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…


P311

Kalba

 

 

BG

Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…

 

CS

Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

 

DA

Ring til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

 

EN

Call a POISON CENTER/doctor/…

 

FR

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

 

GA

Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

 

IT

Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…

 

LV

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

 

LT

Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / …

 

HU

Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…

 

NL

Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ//un medic…

 

SK

Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

 

SL

Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

 

FI

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

 

SV

Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…


P312

Kalba

 

 

BG

При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…/.

 

ES

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…/si la persona se encuentra mal.

 

CS

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

 

DA

I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

 

EN

Call a POISON CENTER/doctor/…/if you feel unwell.

 

FR

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…/en cas de malaise.

 

GA

Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…mura mbraitheann tú go maith.

 

IT

Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…./in caso di malessere.

 

LV

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/.., ja jums ir slikta pašsajūta.

 

LT

Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / …

 

HU

Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…/jekk ma tħossokx f’sikktek.

 

NL

Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…/dacă nu vă simțiți bine.

 

SK

Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

 

SL

Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…/

 

FI

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…/jos ilmenee pahoinvointia.

 

SV

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…“

iv)

P322 kodas išbraukiamas;

v)

P340 kodas pakeičiamas taip:

„P340

Kalba

 

 

BG

Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

 

ES

Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

 

CS

Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

 

DA

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

 

DE

Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

 

ET

Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

 

EL

Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

 

EN

Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

 

FR

Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

 

GA

Tabhair an duine amach faoin aer úr agus coinnigh é i riocht ina bhféadfadh sé anáil a tharraingt go réidh.

 

IT

Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

 

LV

Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

 

LT

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

 

HU

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

 

MT

Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f’pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

 

NL

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

 

PL

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

 

PT

Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

 

RO

Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

 

SK

Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

 

SL

Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

 

FI

Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

 

SV

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.“

vi)

P341 kodas išbraukiamas;

vii)

P350 kodas išbraukiamas;

viii)

P352 kodas pakeičiamas taip:

„P352

Kalba

 

 

BG

Измийте обилно с вода/…

 

ES

Lavar con abundante agua/…

 

CS

Omyjte velkým množstvím vody/…

 

DA

Vask med rigeligt vand/…

 

DE

Mit viel Wasser/…/waschen.

 

ET

Pesta rohke veega/…

 

EL

Πλύντε με άφθονο νερό/…

 

EN

Wash with plenty of water/…

 

FR

Laver abondamment à l’eau/…

 

GA

Nigh le neart uisce/…

 

IT

Lavare abbondantemente con acqua/…

 

LV

Nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu.

 

LT

Plauti dideliu vandens kiekiu / …

 

HU

Lemosás bő vízzel/….

 

MT

Baħbaħ b’ħafna ilma/…

 

NL

Met veel water/… wassen.

 

PL

Umyć dużą ilością wody/…

 

PT

Lavar abundantemente com água/…

 

RO

Spălați cu multă apă/…

 

SK

Umyte veľkým množstvom vody/…

 

SL

Umiti z veliko vode/…

 

FI

Pese runsaalla vedellä/…

 

SV

Tvätta med mycket vatten/…“

viiia)

P361 kodas pakeičiamas taip:

„P361

Kalba

 

 

BG

Незабавно свалете цялото замърсено облекло.

 

ES

Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.

 

CS

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

 

DA

Alt tilsmudset tøj tages straks af.

 

DE

Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.

 

ET

Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad.

 

EL

Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.

 

EN

Take off immediately all contaminated clothing.

 

FR

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.

 

GA

Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir.

 

IT

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

 

LV

Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu.

 

LT

Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.

 

HU

Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni.

 

MT

Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.

 

NL

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

 

PL

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

 

PT

Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.

 

RO

Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată.

 

SK

Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.

 

SL

Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila.

 

FI

Riisu saastunut vaatetus välittömästi.

 

SV

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.“

ix)

P362 kodas pakeičiamas taip:

„P362

Kalba

 

 

BG

Свалете замърсеното облекло.

 

ES

Quitar las prendas contaminadas.

 

CS

Kontaminovaný oděv svlékněte.

 

DA

Alt tilsmudset tøj tages af.

 

DE

Kontaminierte Kleidung ausziehen.

 

ET

Võtta saastunud rõivad seljast.

 

EL

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα.

 

EN

Take off contaminated clothing.

 

FR

Enlever les vêtements contaminés.

 

GA

Bain díot aon éadaí éillithe.

 

IT

Togliere gli indumenti contaminati.

 

LV

Novilkt piesārņoto apģērbu.

 

LT

Nuvilkti užterštus drabužius.

 

HU

A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.

 

MT

Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati.

 

NL

Verontreinigde kleding uittrekken.

 

PL

Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

 

PT

Retirar a roupa contaminada.

 

RO

Scoateți îmbrăcămintea contaminată.

 

SK

Kontaminovaný odev vyzlečte.

 

SL

Sleči kontaminirana oblačila.

 

FI

Riisu saastunut vaatetus.

 

SV

Ta av nedstänkta kläder.“

x)

po P363 kodo įterpiama tokia atsargumo frazė:

„P364

Kalba

 

 

BG

И го изперете преди повторна употреба.

 

ES

Y lavarlas antes de volver a usarlas.

 

CS

A před opětovným použitím vyperte.

 

DA

Og vaskes inden genanvendelse.

 

DE

Und vor erneutem Tragen waschen.

 

ET

Ja pesta enne korduskasutust.

 

EL

Και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

 

EN

And wash it before reuse.

 

FR

Et les laver avant réutilisation.

 

GA

Agus nigh iad sula ndéanfar iad a athúsáid.

 

IT

E lavarli prima di indossarli nuovamente.

 

LV

Un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.

 

LT

Taip pat išskalbti prieš vėl apsivelkant.

 

HU

És újbóli használat előtt ki kell mosni.

 

MT

U aħslu qabel terġa’ tużah.

 

NL

En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

 

PL

I wyprać przed ponownym użyciem.

 

PT

E lavar antes de voltar a usar.

 

RO

Și spălați înainte de reutilizare.

 

SK

A pred ďalším použitím vyperte.

 

SL

In jih oprati pred ponovno uporabo.

 

FI

Ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

 

SV

Och tvätta dem innan de används igen.“

xi)

P378 kodas pakeičiamas taip:

„P378

Kalba

 

 

BG

Използвайте…, за да загасите.

 

ES

Utilizar… para la extinción.

 

CS

K uhašení použijte…

 

DA

Anvend…til brandslukning.

 

DE

… zum Löschen verwenden.

 

ET

Kustutamiseks kasutada…

 

EL

Χρησιμοποιείστε… για να κατασβήσετε.

 

EN

Use… to extinguish.

 

FR

Utiliser… pour l’extinction.

 

GA

Úsáid … le haghaidh múchta.

 

IT

Utilizzare….per estinguere.

 

LV

Dzēšanai izmantojiet ….

 

LT

Gesinimui naudoti …

 

HU

Oltásra …használandó.

 

MT

Uża… biex titfi.

 

NL

Blussen met …

 

PL

Użyć… do gaszenia.

 

PT

Para extinguir utilizar….

 

RO

A se utiliza… pentru a stinge.

 

SK

Na hasenie použite…

 

SL

Za gašenje se uporabi…

 

FI

Käytä palon sammuttamiseen…

 

SV

Släck med…“

xii)

P301 + P310 ir P301 + P312 kodai pakeičiami taip:

„P301 + P310

Kalba

 

 

BG

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…