EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0409

2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 409/2013 dėl Europos oro eismo valdymo planui įgyvendinti būtinų bendrų projektų apibrėžimo, valdymo struktūrų parengimo ir paskatų sukūrimo Tekstas svarbus EEE

OJ L 123, 4.5.2013, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 212 - 218

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/02/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/409/oj

4.5.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 123/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 409/2013

2013 m. gegužės 3 d.

dėl Europos oro eismo valdymo planui įgyvendinti būtinų bendrų projektų apibrėžimo, valdymo struktūrų parengimo ir paskatų sukūrimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (1), ypač į jo 15a straipsnį,

kadangi:

(1)

pagrindiniuose Bendro Europos dangaus teisės aktuose yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 549/2004 (2) 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos priemonės;

(2)

pagrindiniai Bendro Europos dangaus teisės aktai taikomi be poveikio valstybių narių įpareigojimams pagal Reglamento (EB) Nr. 549/2004 1 straipsnio 2 dalį;

(3)

2011 m. gruodžio 22 d. komunikate (3) Komisija paskelbė ketinanti pagal Reglamento (EB) 550/2004 15a straipsnį paaiškinti SESAR (Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų) programos diegimui skirtus valdymo ir paskatų mechanizmus. Prie šių mechanizmų priskiriami: bendri projektai, kurie turėtų padėti sėkmingai įgyvendinti pagrindinį Oro eismo valdymo planą; bendrų projektų gairės, kuriomis turėtų būti nustatyti privalomieji pagrindiniai reikalavimai, kuo bendri projektai gali būti naudingi tokiam įgyvendinimui; taip pat valdymo mechanizmai, kuriais, paskirsčius suinteresuotųjų šalių pareigas, turėtų būti laiku, suderintai ir koordinuotai užtikrinamas diegimas;

(4)

Reglamentu (EB) Nr. 550/2004 siekiama oro erdvės naudotojams ir oro navigacijos paslaugų teikėjams kolektyvinę oro navigacijos infrastruktūrą, oro navigacijos paslaugų teikimą ir oro erdvės naudojimą gerinti dirbant drauge bendruose projektuose. Tikslas – paspartinti Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų projekto SESAR įgyvendinimą;

(5)

SESAR – Europos oro eismo valdymo sistemos atnaujinimo projektas. Tai technologinis Bendro Europos dangaus iniciatyvos ramstis;

(6)

programa SESAR sudaryta iš trijų etapų: rengimo etapo, per kurį apibrėžiamas naujos kartos oro eismo valdymo sistemų turinys; kūrimo etapo, per kurį kuriamos ir patvirtinamos naujos kartos technologinės sistemos, sudedamosios dalys ir veiklos procedūros; ir diegimo etapo, kurį sudaro naujų oro eismo valdymo sistemų pramoninimas ir įgyvendinimas;

(7)

susitarta, kad per projekto SESAR rengimo etapą sukurtas Europos oro eismo valdymo pagrindinis planas (toliau – OEV pagrindinis planas) bus laikomas suderintu veiksmų planu, pagal kurį oro eismo valdymo moksliniai tyrimai ir plėtra bus vykdomi iki diegimo etapo;

(8)

OEV pagrindiniame plane nurodyta, kaip būtina iš esmės pakeisti veiklą siekiant Bendro Europos dangaus veiklos rodiklių. Tai viena iš pagrindinių SESAR diegimo priemonių, kuria remiantis laiku, suderintai ir koordinuotai diegiamos naujos oro eismo valdymo funkcijos;

(9)

nustatant diegimo tikslus ir prioritetus turėtų būti atsižvelgiama į tinklo naudojimo aspektus, apibrėžtus Tinklo strateginiame plane (be kitų dalykų, jame įrašyti Europos Sąjungos masto veiklos rezultatų tikslus atitinkantys veiklos rezultatų tikslai ir jiems pasiekti planuojamos priemonės) ir Komisijos reglamentu (ES) Nr. 677/2011 (4) nustatytame Tinklo veiklos plane;

(10)

siekiant Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų tikslų ir bendros numatomos oro eismo valdymo atnaujinimo naudos ypač svarbu projektą SESAR diegti laiku, suderintai ir koordinuotai;

(11)

Reglamento (EB) Nr. 550/2004 15a straipsnyje numatyti bendri projektai turėtų padėti pagerinti Europos oro eismo valdymo tinklo (EATMN) veiklos rodiklius; bendra jų sąnaudų ir naudos analizė turėtų būti teigiama; juose turėtų būti atsižvelgiama į galimą neigiamą poveikį tam tikriems regionams arba suinteresuotosioms šalims;

(12)

siekiant užtikrinti, kad bendri projektai būtų įgyvendinami ir stebimi laiku, koordinuotai ir suderintai, optimaliai naudojantis Bendro Europos dangaus reguliavimo pagrinduose numatytomis priemonėmis ir įstaigomis, turėtų būti nustatytas SESAR diegimo valdymas;

(13)

siekiant veiksmingai valdyti SESAR diegimą ir užtikrinti diegimo proceso patikimumą, į diegimo valdymą turėtų būti įtrauktos už OEV sistemos veiklos rezultatus atsakingos veiklą vykdančios šalys;

(14)

į SESAR diegimą investuojančios veiklą vykdančios suinteresuotosios šalys turėtų atlikti vadovaujamąsias diegimo veiklos valdymo ir įgyvendinimo funkcijas, pageidautina per vieną subjektą ir vengdamos interesų konflikto;

(15)

diegiant SESAR, gamybinė pramonė turėtų atlikti patariamąją funkciją, kad būtų užtikrintas nuoseklumas su pramoninimu ir įrangos pateikimas laiku;

(16)

Komisija turėtų kontroliuoti diegimo veiklą siekdama užtikrinti, kad ši veikla atitiktų Bendro Europos dangaus tikslus ir garantuotų viešąjį interesą; tam Komisija turėtų nustatyti tinkamas ataskaitų teikimo ir stebėjimo sistemas, kurioms būtų kuo geriau panaudojamos esamos priemonės, pavyzdžiui, Europos ir regioninės bendro dangaus įgyvendinimo priemonės (Europos bendro dangaus įgyvendinimo priemonių planas ir ataskaitos, taip pat regioninio bendro dangaus įgyvendinimo priemonių dokumentai);

(17)

Komisija Bendro dangaus komitetui turėtų teikti visą informaciją apie diegimo administratoriaus atranką, diegimo programos patvirtinimą ir įgyvendinimo projektų atranką. Šiais klausimais turėtų būti konsultuojamasi su Bendro dangaus komitetu, nepažeidžiant atitinkamose Sąjungos finansavimo programose nustatytų taisyklių ir procedūrų;

(18)

techninę medžiagą rengianti ir su Europos standartizavimu susijusį pirminį bei pagalbinį darbą atliekanti Europos civilinės aviacijos įrangos organizacija (EUROCAE) turėtų padėti Komisijai stebėti standartizavimą ir kurti geresnes jo sąlygas, taip pat skatinti naudoti Europos standartus;

(19)

už SESAR projektų diegimą, susijusį su karine sritimi, atsakingos atitinkamos valstybės narės, tačiau diegimas turėtų būti koordinuojamas su kariškiais, kad nebūtų neigiamai paveiktas gynybos pajėgumas;

(20)

siekiant paskatinti suinteresuotąsias šalis investuoti kuo anksčiau ir sušvelninti tuos diegimo aspektus, kurių sąnaudų ir naudos analizė yra mažiau teigiama, įgyvendinimo projektams, kurių tikslas – įdiegti bendrus projektus, turėtų būti skiriamas Sąjungos finansavimas ir kitos paskatos pagal Sąjungos finansavimo programų taisykles ir procedūras ir paskatų sistemas;

(21)

bus siekiama kuo didesnės SESAR diegimo ir funkcinių oro erdvės blokų sinergijos;

(22)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro dangaus komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDRIEJI PRINCIPAI

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiame reglamente apibrėžiami Reglamento (EB) Nr. 550/2004 15a straipsnyje nurodyti projektai, paaiškinama, kaip jie valdomi, ir nustatomos jų diegimo paskatos.

2.   Šis reglamentas taikomas Europos oro eismo valdymo tinklui (EATMN).

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos Reglamento (EB) Nr. 549/2004 2 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 677/2011 2 straipsnyje.

Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   SESAR bendroji įmonė– Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2007 (5) įsteigta įstaiga, kuriai patikėta užduotis valdyti ir koordinuoti projektą SESAR kūrimo etapu;

2)   mokesčių sistema– Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1794/2006 (6) nustatyta sistema;

3)   OEV funkcijos– oro eismo valdymo funkcijų arba paslaugų, susijusių su trajektorija, oro erdvės ir antžeminiu valdymu arba su bendru maršruto, aerodromo zonos, oro uosto arba tinklo informacijos naudojimu, grupė.

4)   SESAR diegimas– veikla ir procesai, susiję su pramoninimu ir OEV pagrindiniame plane nurodytų OEV funkcijų įgyvendinimu;

5)   OEV funkcijų pramoninimas– atlikus patvirtinimą vykdoma veikla ir procesai, prie kurių priskiriamas standartizavimas, sertifikavimas ir gamybos pramonės (antžeminės ir orlaivių įrangos gamintojų) vykdoma gamyba;

6)   OEV funkcijų įgyvendinimas– veiklą vykdančių suinteresuotųjų šalių vykdomas įrangos ir sistemų, įskaitant susijusias veiklos procedūras, įsigijimas, įrengimas ir atidavimas naudoti;

7)   esminis veiklos pakeitimas– oro eismo valdymo (OEV) veiklos pakeitimas, dėl kurio gerokai pagerėja veiklą vykdančių suinteresuotųjų šalių tinklo veikimo rezultatai, kaip nurodyta OEV pagrindiniame plane.

8)   veiklos rezultatų planas– Komisijos reglamentu (EB) Nr. 691/2010 (7) nustatytas planas;

9)   Europos Sąjungos masto veiklos rezultatų tikslai– Reglamento (ES) Nr. 691/2010 9 straipsnyje nurodyti tikslai;

10)   veiklą vykdančios suinteresuotosios šalys– civiliniai ir kariniai oro erdvės naudotojai, oro navigacijos paslaugų teikėjai ir oro uostus valdančios įstaigos.

3 straipsnis

OEV pagrindinis planas

1.   OEV pagrindinis planas – svarbiausios gairės, kuriomis remiantis modernizuojama Europos OEV sistema ir susiejami SESAR moksliniai tyrimai ir plėtra su diegimu. Šis planas yra pagrindinė Bendro Europos dangaus priemonė būtina sklandžiam EATMN veikimui ir tam, kad SESAR būtų diegiama laiku, koordinuotai ir suderintai.

2.   Atnaujinant OEV pagrindinį planą prisidedama prie visos Europos Sąjungos masto veiklos rezultatų tikslų siekimo ir užtikrinamas tų tikslų, SESAR diegimo ir SESAR mokslinių tyrimų, plėtros, inovacijų ir patvirtinimo veiklos nuoseklumas. Todėl atnaujinant OEV pagrindinį planą atsižvelgiama į Tinklo strateginį planą ir į Tinklo veiklos planą.

II   SKYRIUS

BENDRI PROJEKTAI

4 straipsnis

Tikslas ir turinys

1.   Įgyvendinant bendrus projektus siekiama laiku, koordinuotai ir suderintai diegti OEV funkcijas, kurias įdiegus būtų pasiekta esminių veiklos pakeitimų.

2.   Bendri projektai atitinka Europos Sąjungos masto veiklos rezultatų tikslus ir padeda juos pasiekti.

3.   Bendri projektai turi būti susiję su OEV funkcijomis:

a)

kurios pasiekusios tinkamą pramoninimo lygį yra parengtos įgyvendinti;

b)

kurias diegti reikia suderintai.

4.   OEV funkcijų parengtumas įrodomas, inter alia, remiantis SESAR bendrosios įmonės atliekamo patvirtinimo rezultatais, standartizavimo ir sertifikavimo procesų būkle ir funkcijų sąveikumo vertinimu ir atsižvelgiant į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos Oro navigacijos planą ir taikomus tos organizacijos dokumentus.

5.   Ar OEV funkcijas būtina diegti suderintai, vertinama remiantis:

a)

nustatyta jų geografine veikimo sritimi ir planais, įskaitant planines įdiegimo datas;

b)

veiklą vykdančių suinteresuotųjų šalių, kurių reikia funkcijoms įdiegti, nustatymu;

c)

pereinamojo laikotarpio priemonėmis, būtinomis laipsniškai diegiant funkcijas.

6.   Be to, bendruose projektuose:

a)

remiantis nepriklausoma sąnaudų ir naudos analize, įrodoma ekonominė nauda Europos oro eismo valdymo tinklui ir nustatomas galimas vietinis arba regioninis neigiamas poveikis bet kurios konkrečios kategorijos veiklą vykdančioms suinteresuotosioms šalims;

b)

nustatomos III skyriaus 3 skirsnyje nurodytos diegimo paskatos, kuriomis visų pirma siekiama švelninti neigiamą poveikį konkrečioje geografinėje srityje arba konkrečios kategorijos veiklą vykdančioms suinteresuotosioms šalims;

c)

remiamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 552/2004 (8) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2008 (9) reglamento sąveikos ir saugos įgyvendinimo taisyklėmis. Visų pirma remiamasi Reglamento (EB) Nr. 552/2004 Bendrijos specifikacijomis ir Reglamento (EB) Nr. 216/2008 priimtinomis laikymosi priemonėmis ir sertifikavimo specifikacijomis;

d)

nustatoma, ar reikia naujų sąveikos ir saugos įgyvendinimo taisyklių, Bendrijos specifikacijų ir civilinių standartų, kurie būtų naudingi įgyvendinant projektus ir juos taikant karinėje srityje, atsižvelgiant į karinių ir civilinių sistemų lygiavertiškumą; ir

e)

atsižvelgiama į aktualius diegimo elementus, nurodytus Tinklo strateginiame plane ir Tinklo valdytojo Tinklo veiklos plane.

5 straipsnis

Parengimas, priėmimas ir įgyvendinimas

1.   Bendrų projektų pasiūlymus Komisija rengia pagal 4 straipsnio reikalavimus.

2.   Komisijai padeda Tinklo valdytojas, Europos aviacijos saugos agentūra, Veiklos rezultatų vertinimo įstaiga – laikydamiesi savo atitinkamų funkcijų ir pareigų sričių, kaip apibrėžta pagrindiniuose Bendro Europos dangaus teisės aktuose, taip pat SESAR bendroji įmonė, Eurokontrolė, Europos standartizavimo organizacijos, Europos civilinės aviacijos įrangos organizacija (EUROCAE) ir diegimo administratorius. Šios įstaigos pasirūpina, kad dalyvautų veiklą vykdančios suinteresuotosios šalys ir gamybos pramonė.

3.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 549/2004 6 ir 10 straipsnius Komisija tariasi su suinteresuotosiomis šalimis, taip pat savo kompetencijos srities klausimais Europos gynybos agentūroje, kad būtų lengviau koordinuoti kariškių nuomones, ir konsultuojančių ekspertų grupėje dėl savo bendrų projektų pasiūlymų Bendro Europos dangaus socialinių aspektų.

4.   Komisija užtikrina, kad bendrų projektų pasiūlymams pritartų oro erdvės naudotojai ir antžeminę veiklą vykdančios suinteresuotosios šalys, kurios yra būtinos konkrečiam bendram projektui įgyvendinti. Tuo tikslu oro erdvės naudotojai įsteigia oro erdvės naudotojų atstovų grupę.

5.   Bendrus projektus ir visus jų pakeitimus Komisija priima Reglamento (EB) Nr. 550/2004 15a straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka.

6.   Bendri projektai įgyvendinami vykdant įgyvendinimo projektus ir pagal III skyriaus 2 skirsnyje apibrėžtą diegimo programą.

6 straipsnis

Stebėjimas

1.   Bendrų projektų įgyvendinimą ir jų poveikį EATMN veiklos rezultatams Komisija stebi taikydama konkrečius ataskaitų teikimo reikalavimus. Tuos reikalavimus Komisija nustato pagal 9 straipsnio 5 dalyje nurodytos partnerystės taisykles.

2.   Stebėdama bendrų projektų veiksmingumą EATM veiklos rezultatų atžvilgiu, Komisija kuo daugiau naudojasi esamomis stebėjimo ir ataskaitų teikimo priemonėmis; jai padeda, visų pirma, Tinklo valdytojas ir Rezultatų vertinimo įstaiga (pagal reglamentus (ES) Nr. 677/2011 ir (ES) Nr. 691/2010); stebėti saugos aspektus jai padeda Europos aviacijos saugos agentūra.

3.   Apie bendrų projektų įgyvendinimą informuojamas Bendro dangaus komitetas.

III   SKYRIUS

DIEGIMO VALDYMAS IR PASKATOS

1   SKIRSNIS

Diegimo valdymas

7 straipsnis

Bendrieji principai

1.   Diegimo valdymu užtikrinama, kad bendri projektai būtų įgyvendinami laiku, suderintai ir koordinuotai, taip pat užtikrinama sąsaja su pramoninimu ir kuriamos geresnės jo sąlygos.

2.   Diegimo valdymas sudarytas iš: politikos lygmens, administravimo lygmens ir įgyvendinimo lygmens.

8 straipsnis

Politikos lygmuo

1.   Politikos lygmens atstovai atsako už SESAR diegimo priežiūrą ir užtikrina, kad diegiant būtų laikomasi pagrindinių Bendro Europos dangaus teisės aktų ir garantuojamas viešasis interesas.

2.   Komisija atsako už šį politikos lygmenį ir ypač už:

a)

bendrų projektų parengimą ir priėmimą pagal 5 straipsnį;

b)

diegimo administratoriaus atranką, diegimo programos patvirtinimą ir įgyvendinimo projektų atranką;

c)

diegimo administratoriui ir įgyvendinimo projektams skirtų Sąjungos lėšų administravimą;

d)

SESAR diegimo paskatų nustatymą ir partnerystės susitarimų, pagal 9 straipsnio 5 dalį sudarytų su diegimo administratoriumi, taip pat kitų aktualių įgyvendinimo susitarimų vykdymo užtikrinimą;

e)

civilinių ir karinių suinteresuotųjų šalių dalyvavimo skatinimą;

f)

bendradarbiavimo ir koordinavimo su trečiosiomis šalimis plėtojimą;

g)

koordinavimo su standartizavimo ir sertifikavimo organizacijomis ir įstaigomis užtikrinimą siekiant sukurti geresnes pramoninimo sąlygas ir skatinti OEV funkcijų sąveikumą;

h)

bendrų projektų įgyvendinimo stebėjimą ir jų naudą siekiant visos Europos Sąjungos masto veiklos rezultatų tikslų;

i)

rekomendacijų teikimą veiklą vykdančioms suinteresuotosioms šalims ir valstybėms narėms.

3.   Komisijai padeda Bendro dangaus komitetas, Pramonės konsultacinis organas, konsultuojančių ekspertų grupė (Bendro Europos dangaus socialinių aspektų klausimais), nacionalinės priežiūros institucijos ir Veiklos rezultatų vertinimo įstaiga, laikydamiesi savo atitinkamų funkcijų ir pareigų sričių, kaip apibrėžta pagrindiniuose Bendro Europos dangaus teisės aktuose. Su Bendro dangaus komitetu Komisija gali konsultuotis visais kitais su šio reglamento taikymu susijusiais klausimais.

4.   Be to, Komisija, atsižvelgdama į atitinkamą įstaigų kompetenciją ir funkcijas, užtikrina, kad dalyvautų:

a)

Eurokontrolė (pagal Eurokontrolės ir Sąjungos bendradarbiavimo susitarimus), kad būtų visiškai pasinaudota šios organizacijos specialiosiomis žiniomis ir jos civiline, karine ir paneuropine kompetencija;

b)

Europos gynybos agentūra, kad būtų lengviau koordinuoti valstybių narių ir atitinkamų tarptautinių karinių organizacijų kariškių nuomones dėl SESAR diegimo ir kad karinio planavimo struktūros būtų informuojamos apie reikalavimus, kylančius diegiant SESAR;

c)

Europos aviacijos saugos agentūra, siekiant užtikrinti, kad į bendrų projektų įgyvendinimą būtų integruoti saugos aspektai, ypač, kai rengiamos būtinos techninės taisyklės, pavyzdžiui, susijusios su oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų sistemų ir sudedamųjų dalių projektavimu, gamyba ir technine priežiūra, taip pat taisyklės dalyvaujantiems darbuotojams ir organizacijoms;

d)

SESAR bendroji įmonė, siekiant užtikrinti nuolatinį ryšį tarp SESAR mokslinių tyrimų, plėtros, inovacijų bei patikrinimo veiklos ir SESAR diegimo, kad bendri projektai ir diegimo programos atitiktų OEV pagrindinį planą.

e)

Europos standartizavimo organizacijos ir EUROCAE, pastaroji visų pirma tam, kad būtų lengviau vykdyti ir stebėti pramonės standartizavimo procesą ir taikyti priimtus standartus.

9 straipsnis

Administravimo lygmuo

1.   Už administravimo lygmenį atsako diegimo administratorius.

2.   Diegimo administratorius visų pirma:

a)

pagal 2 skirsnį parengia, pasiūlo, tvarko ir įgyvendina diegimo programą;

b)

susieja veiklą vykdančias suinteresuotąsias šalis, būtinas bendriems projektams įgyvendinti;

c)

pagal diegimo programą parengia tvarką ir sprendimų priėmimo procesus, kuriais užtikrinamas įgyvendinimo projektų ir susijusių investicijų veiksmingas sinchronizavimas ir bendras koordinavimas;

d)

užtikrina veiksmingą rizikos ir interesų konflikto valdymą;

e)

pataria Komisijai klausimais, susijusiais su bendrų projektų įgyvendinimu ir naujų bendrų projektų rengimu;

f)

įgyvendina Komisijos sprendimus ir užtikrina bei stebi jų įgyvendinimą įgyvendinimo lygmeniu;

g)

nustato tinkamiausius finansavimo mechanizmus, kuriuose derinamos viešosios ir privačiosios lėšos;

h)

stebi diegimo programos įgyvendinimą;

i)

teikia atskaitas Komisijai;

j)

užtikrina reikiamą koordinavimą su nacionalinėmis priežiūros institucijomis.

3.   Diegimo administratorius – veiklą vykdančių suinteresuotųjų šalių grupių arba pavienių veiklą vykdančių suinteresuotųjų šalių, įskaitant iš šalis trečiųjų valstybių, organizacija, veikianti pagal atitinkamose Sąjungos finansavimo programose nustatytas taisykles. Veiklą vykdančios suinteresuotosios šalys diegimo administratoriaus veikloje gali dalyvauti per funkcinių oro erdvės blokų (angl. Functional Airspace Blocks, FAB) struktūras.

4.   Diegimo administratorius, inter alia, įrodo, kad gali:

a)

atstovauti veiklą vykdančioms suinteresuotosioms šalims, būtinoms bendriems projektams įgyvendinti;

b)

valdyti tarptautines įgyvendinimo programas;

c)

suprasti lėšų teikimo ir finansavimo mechanizmus ir finansavimo programų valdymą; ir

d)

naudodamasis esamomis struktūromis įtraukti visas veiklą vykdančias suinteresuotąsias šalis.

5.   Diegimo administratoriaus narius Komisija atrenka sudarydama partnerystės pagrindų susitarimą po kvietimo teikti paraiškas pagal 2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (10) (Taikymo taisyklės) 178 straipsnį. Pagal Taikymo taisykles kvietime teikti paraiškas nustatomi diegimo administratoriaus narių tikslai, reikalavimai ir atrankos kriterijai. Apie diegimo administratoriaus atrankos procesą informuojamas Bendro dangaus komitetas.

6.   Diegimo administratoriaus nariai įgyvendina bent vieną projektą arba jo dalį.

7.   Diegimo administratorius sudaro deramus bendradarbiavimo susitarimus su Tinklo valdytoju, SESAR bendrąja įmone ir kariškiais. Derami bendradarbiavimo susitarimai pateikiami Komisijai patvirtinti. Bendradarbiavimo turinys:

a)

diegimo administratorius ir Tinklo valdytojas bendradarbiauja siekdami užtikrinti, kad jų užduotys būtų vykdomos be darbo dubliavimo arba konkurencijos, ypač, kiek tai susiję su diegimo aspektais, kurie veikia tinklo infrastruktūrą, oro erdvės organizavimą ir veiklos rezultatus, taip pat nuoseklumą su Tinklo strateginiu planu ir Tinklo veiklos planu; laikydamasis savo įgaliojimų, Tinklo valdytojas padeda diegimo administratoriaus nariams pagal Reglamento (ES) Nr. 677/2011 4 straipsnio 1 dalies i punktą ir 4 straipsnio 3 dalies b punktą;

b)

diegimo administratorius bendradarbiauja su SESAR bendrąja įmone siekdamas užtikrinti būtiną ryšį tarp SESAR mokslinių tyrimų, plėtros, inovacijų bei patvirtinimo veiklos ir SESAR diegimo, taip pat konsultuojasi su SESAR bendrąja įmone dėl prioritetų ir kūrimo etapu padarytos pažangos, susijusios su pramoninimo klausimais ir nuoseklumo su OEV pagrindiniu planu užtikrinimu;

c)

diegimo administratorius pasirūpina koordinavimu su kariškiais, kad būtų išvengta neigiamo poveikio nacionalinės ir kolektyvinės gynybos pajėgumui.

8.   Diegimo administratorius tinkamai atsižvelgia į 7 dalyje nurodytų subjektų nuomonę, kai priima sprendimus, kurie gali paveikti šių subjektų veiklą.

9.   Jei diegimo administratorius ir 7 dalyje nurodyti subjektai nesutaria, diegimo administratorius klausimą perduoda Komisijai, kad ši priimtų sprendimą. Diegimo administratorius vykdo Komisijos sprendimą.

10.   Diegimo administratorius pasirūpina užsitikrinti gamybinės pramonės pagalbą sudarydamas bendradarbiavimo susitarimus (apie juos pranešama Komisijai), kad gautų, inter alia, informaciją apie gaminių pramoninimą.

11.   Jei yra lėšų ir pagal atitinkamų finansavimo programų sąlygas, Komisija finansinę paramą diegimo administratoriui teikia tik 2 dalyje nurodytoms jo užduotims vykdyti.

10 straipsnis

Įgyvendinimo lygmuo

1.   Įgyvendinimo lygmenį sudaro projektai, kuriuos atrenka Komisija bendriems projektams pagal diegimo programą įgyvendinti.

2.   Įgyvendinimo projektus Komisija atrenka skelbdama kvietimus teikti diegimo programos įgyvendinimo paraiškas ir laikydamasi atitinkamų Sąjungos finansavimo programų taisyklių ir procedūrų.

3.   Remiantis gamybinės pramonės pateikta informacija, projektų įgyvendinimo pasiūlymuose tinkamai atsižvelgiama į šiems projektams reikalingų pramoninimo procesų brandą, ypač į įgyvendinimo projektų poveikį senosioms OEV sistemoms, techninėms galimybėms, sąnaudų prognozėms ir techninių sprendimų planams.

4.   Įgyvendinimo projektai ir jų vykdymas atitinka su Komisija sutartas sąlygas.

2   SKIRSNIS

Diegimo programa

11 straipsnis

Tikslas

1.   Diegimo programoje pateikiamas išsamus ir struktūrinis visos veiklos, kurią reikia atlikti diegiant bendriems projektams įgyvendinti būtinas technologijas, procedūras ir pažangaus darbo metodus, planas. Jame ši veikla suskirstoma į įgyvendinimo projektus ir nurodoma susijusi rizika, taip pat jos mažinimo priemonės, geografinė apimtis, tvarkaraštis ir veiklą vykdančios suinteresuotosios šalys, atsakingos už įgyvendinimo projektų vykdymą.

2.   Diegimo programa remiamasi administravimo ir įgyvendinimo lygmenyse.

3.   Diegimo programa yra partnerystės pagrindų susitarimo dalykas, todėl diegimo administratoriaus nariai įsipareigoja ją įgyvendinti.

12 straipsnis

Parengimas ir įgyvendinimas

1.   Diegimo programos pasiūlymą ir visus jos pakeitimo pasiūlymus diegimo administratorius pateikia Komisijai patvirtinti.

2.   Rengiamus diegimo programos pasiūlymus arba jos pakeitimo pasiūlymus diegimo administratorius pagal 9 straipsnio 7 dalį derina su Tinklo valdytoju, SESAR bendrąja įmone ir kariškiais.

3.   Priėmusi kiekvieną bendrą projektą, Komisija diegimo administratoriaus prašo pritaikyti diegimo programą.

3   SKIRSNIS

Paskatos

13 straipsnis

Sąjungos finansavimas

1.   Sąjungos finansavimas, kuriuo remiamas SESAR diegimas, skiriamas visų pirma 10 straipsnyje numatytiems įgyvendinimo projektams, kurie Sąjungos finansavimui atrinkti pagal atitinkamų Sąjungos finansavimo programų taisykles ir procedūras.

2.   Komisija įformina Sąjungos finansavimui atrinktų įgyvendinimo projektų susitarimų dokumentus. Šiuose dokumentuose nustatomos baudos už diegimo programos nevykdymą ir įgyvendinimo projektų nevykdymą.

14 straipsnis

Kitos paskatos

1.   SESAR diegimo paskatos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1794/2006 ir Reglamentą (ES) Nr. 691/2010 gali būti nustatytos rengiant bendrus projektus.

2.   Pagal 13 straipsnį skirtas Sąjungos finansavimas laikomas Reglamento (EB) Nr. 1794/2006 2 straipsnio k punkte apibrėžtomis kitomis pajamomis.

IV   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15 straipsnis

Peržiūra

Komisija peržiūri bendrų projektų įgyvendinimą iki antrojo atskaitinio laikotarpio, nustatyto Reglamento (ES) Nr. 691/2010 7 straipsniu, pabaigos.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja pirmą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 10.

(2)  OL L 96, 2004 3 31, p. 1.

(3)  COM(2011) 923 galutinis.

(4)  OL L 185, 2011 7 15, p. 1.

(5)  OL L 64, 2007 3 2, p. 1.

(6)  OL L 341, 2006 12 7, p. 3

(7)  OL L 201, 2010 8 3, p. 1.

(8)  OL L 96, 2004 3 31, p. 26.

(9)  OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(10)  OL L 362, 2012 12 31, p. 1.


Top