EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0335

2013 m. balandžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 335/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1974/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles

OJ L 105, 13.4.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 245 - 247

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; panaikino 32014R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/335/oj

13.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 105/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 335/2013

2013 m. balandžio 12 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1974/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (1), ypač į jo 91 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1974/2006 (2) nustatytos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 taikymo taisyklės;

(2)

2011 m. spalio 12 d. Komisija patvirtino Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, pasiūlymą (3). Pasiūlyme pristatoma nauja kaimo plėtros strategija, grindžiama politikos galimybėmis, nurodytomis Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „BŽŪP artėjant 2020 m. Su aprūpinimu maistu, gamtos ištekliais ir teritorine pusiausvyra susijusių būsimų uždavinių sprendimas“ (4) ir plataus masto diskusijomis jį pateikus. Priėmus pasiūlymą kaimo plėtros politika iš esmės pasikeis, visų pirma daugelio Reglamente (EB) Nr. 1698/2005 numatytų ir į valstybių narių kaimo plėtros programas įtrauktų priemonių turinys;

(3)

svarbu užtikrinti, kad po 2007–2013 m. programavimo laikotarpio eisiančiu programavimo laikotarpiu EŽŪFKP lėšos būtų skiriamos, kiek tai įmanoma, naujajai kaimo plėtros strategijai įgyvendinti. Neišvengiama, kad 2007–2013 m. programavimo laikotarpio kaimo plėtros programos ir atitinkamos teisinės nuostatos ir vėlesnio programavimo laikotarpio programos bei teisinės nuostatos kurį laiką bus taikomos kartu. Todėl turėtų būti priimtos nuostatos siekiant užtikrinti, kad 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu nustatytos priemonės būtų taikomos taip, kad joms nebūtų panaudota neproporcingai didelė būsimojo programavimo laikotarpio finansinių išteklių dalis;

(4)

dėl to turėtų būti numatyta, kad valstybės narės neturėtų prisiimti naujų teisinių įsipareigojimų paramos gavėjams, susijusių su daugiametėmis priemonėmis, kurios galėtų būti taikomos ir kitu programavimo laikotarpiu ir kurios, priėmus naują kaimo plėtros strategiją, gali būti nutrauktos arba iš esmės pakeistos;

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1974/2006 27 straipsnio 12 dalyje ir 32a straipsnyje numatyta, kad taikomus agrarinės aplinkosaugos, gyvūnų gerovės ir miškų aplinkosaugos įsipareigojimus galima pratęsti iki priemokos mokėjimo laikotarpio, su kuriuo susijęs 2013 m. mokėjimo prašymas, pabaigos. Siekiant užtikrinti, kad vėluojant pateikti ir patvirtinti naujas kaimo plėtros programas nenukentėtų politikos įgyvendinimo tęstinumas, reikia pratęsti galimybę pratęsti šių įsipareigojimų taikymą iki priemokos mokėjimo laikotarpio, su kuriuo susijęs 2014 m. mokėjimo prašymas, pabaigos;

(6)

atsižvelgiant į tai, kad 2007–2013 m. programavimo laikotarpis baigiasi, reikėtų sumažinti kaimo plėtros programas keičiančių valstybių narių procedūrinę naštą, kartu išlaikant tinkamą Komisijos vertinimo lygį. Taigi valstybėms narėms reikėtų suteikti daugiau galimybių laiku ir taikant pranešimo procedūrą perkelti tam tikroms priemonėms skirtas sumas, kurių jos nebepanaudos, ir skirti jas kitoms priemonėms. Todėl reikėtų padidinti lėšų perkėlimo tarp krypčių lankstumo ribas;

(7)

būtina užtikrinti kaimo plėtros politikos įgyvendinimo tęstinumą ir sklandų perėjimą nuo vieno programavimo laikotarpio prie kito. Todėl turėtų būti nurodyta, kad išlaidos, susijusios su naujų programų ex ante vertinimu ir pasirengimo išlaidos, susijusios su programavimo laikotarpio, eisiančio po 2007–2013 m. programavimo laikotarpio, vietos plėtros strategijų rengimu, priklauso rengimosi veiklai, finansuojamai iš techninės pagalbos lėšų. Be to, turėtų būti suteikta galimybė finansuoti kitą parengiamąją veiklą, jeigu ji yra tiesiogiai susijusi su galiojančiomis kaimo plėtros programomis ir būtina siekiant užtikrinti tęstinumą ir sklandų perėjimą nuo vieno programavimo laikotarpio prie kito;

(8)

valstybės narės neturėtų prisiimti naujų teisinių įsipareigojimų paramos gavėjams pagal 2007–2013 m. programą ir (arba) priemonę, jei jos jau išnaudojo konkrečiai programai ir (arba) priemonei 2007–2013 m. skirtas lėšas. Be to, turi būti tiksliai nustatytos datos, iki kurių galima prisiimti teisinius įsipareigojimus paramos gavėjams laikantis 2007–2013 m. programavimo laikotarpio ir ateinančio programavimo laikotarpio nuostatų;

(9)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1974/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kaimo plėtros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1974/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

9 straipsnio 2 ir 4 dalyse skaičius „1 %“ pakeičiamas skaičiumi „3 %“.

2)

14 straipsnis papildomas šia 5 dalimi:

„5.   Po 2013 m. gruodžio 31 d. neprisiimama jokių naujų teisinių įsipareigojimų paramos gavėjams pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 23 straipsnį.“

3)

21 straipsnis papildomas šia 3 dalimi:

„3.   Po 2013 m. gruodžio 31 d. neprisiimama jokių naujų teisinių įsipareigojimų paramos gavėjams pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 31 straipsnį.“

4)

27 straipsnio 12 dalies antroje pastraipoje „2013 m.“ pakeičiama „2014 m.“

5)

31 straipsnis papildomas šia 5 dalimi:

„5.   Po 2013 m. gruodžio 31 d. neprisiimama jokių naujų teisinių įsipareigojimų paramos gavėjams pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 43 straipsnį, įskaitant atvejus, kai šias priemones pagal to reglamento 63 straipsnio a punktą įgyvendina vietos veiklos grupės.“

6)

32 straipsnis papildomas antra pastraipa:

„Po 2013 m. gruodžio 31 d. neprisiimama jokių naujų teisinių įsipareigojimų paramos gavėjams pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 45 straipsnį, įskaitant atvejus, kai šias priemones pagal to reglamento 63 straipsnio a punktą įgyvendina vietos veiklos grupės.“

7)

32a straipsnyje „2013 m.“ pakeičiama „2014 m.“

8)

Įterpiamas 41a straipsnis:

„41a straipsnis

1.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 66 straipsnio 2 dalį, rengiantis po 2007–2013 m. programavimo laikotarpio eisiančiam programavimo laikotarpiui, paramos programų rengimo veikla apima:

a)

išlaidas, susijusias su programų ex ante vertinimu;

b)

pasirengimo išlaidas, susijusias su vietos plėtros strategijų rengimu;

c)

kitas parengiamosios veiklos išlaidas su sąlyga, kad jos:

i)

yra tiesiogiai susijusios su veikla pagal galiojančias kaimo plėtros programas ir

ii)

reikalingos, kad būtų užtikrintas kaimo plėtros politikos įgyvendinimo tęstinumas ir sklandus perėjimas nuo vieno programavimo laikotarpio prie kito.

2.   1 dalis taikoma, jei į kaimo plėtros programas įtraukiama atitinkama nuostata.“

9)

Į III skyriaus 2 skirsnį įterpiamas šis 41b straipsnis:

„41b straipsnis

1.   Jei programai ir (arba) priemonei skirta suma panaudojama anksčiau nei galutinė Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 71 straipsnio 1 dalyje nustatyta reikalavimus atitinkančių išlaidų data, valstybės narės neprisiima naujų teisinių įsipareigojimų paramos gavėjams.

2.   Valstybės narės neprisiima naujų teisinių įsipareigojimų paramos gavėjams pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 nuo tos dienos, nuo kurios jos prisiima teisinius įsipareigojimus paramos gavėjams pagal 2014–2020 m. programavimo laikotarpio teisines nuostatas.

Pirmą šios dalies pastraipą valstybės narės taiko programos arba priemonės lygmeniu.

3.   Vykdydamos programą LEADER, valstybės narės šio straipsnio 2 dalį taiko Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 62 straipsnyje nurodytos vietos veiklos grupės lygmeniu.

4.   2 dalis netaikoma programos LEADER parengiamajai paramai ir techninei pagalbai.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1.

(2)  OL L 368, 2006 12 23, p. 15.

(3)  COM(2011) 627 final/3, 2011 10 12.

(4)  COM(2010) 672 galutinis, 2010 11 18.


Top