Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0196

2013 m. kovo 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 196/2013, kuriuo dėl naujo Japonijos įrašo į trečiųjų šalių ir jų dalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama importuoti tam tikrą šviežią mėsą, sąrašą įtraukimo iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedas Tekstas svarbus EEE

OJ L 65, 8.3.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 193 - 194

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/196/oj

8.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 196/2013

2013 m. kovo 7 d.

kuriuo dėl naujo Japonijos įrašo į trečiųjų šalių ir jų dalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama importuoti tam tikrą šviežią mėsą, sąrašą įtraukimo iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 8 straipsnio įžanginį sakinį, 8 straipsnio 1 punkto pirmą pastraipą ir 8 straipsnio 4 punktą,

kadangi:

(1)

2010 m. kovo 12 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 206/2010, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus gyvūnus ir šviežią mėsą, sąrašai ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (2), nustatomos gyvų gyvūnų ir jų šviežios mėsos importo sanitarinės sąlygos. Pagal Reglamentą (ES) Nr. 206/2010 žmonėms vartoti skirtą šviežią mėsą galima importuoti, jei jos kilmės vieta – to reglamento II priedo 1 dalyje išvardyta trečiosios šalies teritorija arba jos dalis ir jei ji atitinka nustatytus reikalavimus;

(2)

Japonija paprašė įtraukti ją į šalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama importuoti šviežią galvijų mėsą, sąrašą. Komisija, 2008 m. atlikusi auditą dėl galvijų mėsos Japonijoje, patvirtino, kad visų reikalavimų laikomasi. Vis dėlto, įtraukimas į sąrašą buvo atidėtas dėl snukio ir nagų ligos Japonijoje 2010 m.;

(3)

Japonija snukio ir nagų ligą savo teritorijoje išnaikino, o Pasaulinė gyvūnų sveikatos organizacija (OIE) pripažino Japoniją šalimi, kurioje gyvūnai nevakcinuojami ir kurioje nėra snukio ir nagų ligos;

(4)

taigi Japonija pateikia pakankamai gyvūnų sveikatos garantijų ir ji vėl paprašė įtraukti ją į trečiųjų šalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama importuoti šviežią galvijų mėsą, sąrašą;

(5)

todėl Japonijai turėtų būti leidžiama importuoti šviežią galvijų mėsą į Sąjungą;

(6)

todėl Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(7)

šiame Reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje Japonijai skirtas įrašas įterpiamas po Airijai skirto įrašo:

Trečiosios šalies ISO kodas ir pavadinimas

Teritorijos kodas

Trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių sąrašas

Veterinarijos sertifikatas

Specialieji reikalavimai

Galiojimo pabaigos diena (3)

Galiojimo pradžios diena (4)

Pavyzdys (-iai)

SG

1

2

3

4

5

6

7

8

„JP - Japonija

JP

Visa šalies teritorija

BOV

 

 

 

2013 m. kovo 28 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(2)  OL L 73, 2010 3 20, p. 1.

(3)  Gyvūnų, paskerstų iki 7 skiltyje nurodytos datos arba tą dieną, mėsa gali būti importuojama į Sąjungą 90 dienų nuo tos datos. Atvira jūra laivais vežamos siuntos gali būti importuojamos į Sąjungą, jei jos sertifikuotos iki 7 skiltyje nurodytos datos, 40-čiai dienų nuo tos datos. (Pastaba. Datos nebuvimas 7 skiltyje reiškia, kad nėra laiko ribojimų).

(4)  Tik gyvūnų, paskerstų 8 skiltyje nurodytą dieną arba po šios datos, mėsa gali būti importuojama į Sąjungą (jei 8 skiltyje data nenurodyta, laiko ribojimų nėra).


Top