EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0025

2013 m. sausio 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 25/2013, kuriuo dėl maisto priedo kalio diacetato iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III priedai ir Komisijos Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas Tekstas svarbus EEE

OJ L 13, 17.1.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 296 - 300

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/25/oj

17.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 13/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 25/2013

2013 m. sausio 16 d.

kuriuo dėl maisto priedo kalio diacetato iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III priedai ir Komisijos Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį, 14 straipsnį ir 30 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1331/2008, nustatantį maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (2), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede nustatytas Sąjungos maisto priedų, leidžiamų naudoti maisto produktuose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priede nustatytas Sąjungos maisto priedų, leidžiamų naudoti maisto prieduose, maisto fermentuose, kvapiosiose medžiagose, maistingosiose medžiagose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(3)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 231/2012 nustatytos maisto priedų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose, specifikacijos (3);

(4)

šie sąrašai gali būti iš dalies keičiami pagal Reglamente (EB) Nr. 1331/2008 nurodytą procedūrą;

(5)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 1 dalį Sąjungos maisto priedų sąrašas gali būti atnaujintas Komisijos iniciatyva arba gavus prašymą;

(6)

2010 m. rugsėjo 27 d. buvo pateiktas ir valstybėms narėms perduotas prašymas leisti naudoti kalio diacetatą kaip konservantą;

(7)

prašoma leisti naudoti kalio diacetatą kaip maisto priedo natrio diacetato E 262 (ii), slopinančio mikroorganizmų augimą, pakaitalą. Natrio diacetatą E 262 (ii) pakeitus kalio diacetatu gali sumažėti su maistu suvartojamas natrio kiekis;

(8)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 2 dalį Komisija, siekdama atnaujinti Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede nustatytą Sąjungos maisto priedų sąrašą, turi prašyti Tarnybos pateikti nuomonę, išskyrus tuos atvejus, kai atnaujinus minėtą sąrašą nedaromas poveikis žmonių sveikatai. Kalio diacetatas yra ekvimolekulinis dviejų leidžiamų naudoti maisto priedų (kalio acetato E 261 ir acto rūgšties E 260) junginys. 1990 m. Maisto mokslinis komitetas įvertino pagal įvairias technologines paskirtis naudojamus maisto priedus. Rūgščių, bazių ir jų druskų vertinimai buvo atliekami remiantis išvardytais anijonais ir katijonais. Buvo atliekamas acto rūgšties (E 260), jos druskų, amonio, natrio, kalio ir kalcio acetatų ir diacetatų vertinimas. Komitetas nustatė visoms šioms medžiagoms bendrą leistiną paros dozę. Tai reiškia, kad jų naudojimas norimam technologiniam poveikiui pasiekti nekelia pavojaus sveikatai. Leidus naudoti kalio diacetatą pagal panašią paskirtį kaip ir kalio acetatą žmonių sveikatai poveikis nebus padarytas, todėl nebūtina prašyti Tarnybos pateikti nuomonę;

(9)

turėtų būti leista naudoti kalio diacetatą pagal tą pačią paskirtį kaip ir kalio acetatą. Todėl Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 prieduose dabartinis priedo E 261 pavadinimas, t. y. „kalio acetatas“, turėtų būti pakeistas fraze „kalio acetatai“, aprėpiančia ir kalio acetatą ir kalio diacetatą;

(10)

į Reglamentą (ES) Nr. 231/2012 turėtų būti įtrauktos kalio diacetato specifikacijos. To reglamento priede numeris E 261 (ii) turėtų būti priskirtas kalio diacetatui, o dabartinis kalio acetato numeris „E 261“ turėtų būti pakeistas, vietoj jo nurodant numerį „E 261 (i)“. Toks numeracijos pakeitimas neturi įtakos ženklinimo reikalavimams, nustatytiems Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 22 ir 23 straipsniuose;

(11)

laikantis 2011 m. lapkričio 11 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1129/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas sudarant Sąjungos maisto priedų sąrašą (4), pereinamojo laikotarpio nuostatų, II priedas, kuriame pateikiamas Sąjungos maisto priedų, leistinų naudoti maisto produktuose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos, taikomas nuo 2013 m. birželio 1 d. Siekiant leisti kalio diacetatą naudoti anksčiau, būtina nustatyti ankstesnę taikymo datą, susijusią su šiuo maisto priedu;

(12)

todėl reglamentai (EB) Nr. 1333/2008 ir (ES) Nr. 231/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(13)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir nei Europos Parlamentas, nei Taryba joms neprieštarauja,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. sausio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  OL L 354, 2008 12 31, p. 1.

(3)  OL L 83, 2012 3 22, p. 1.

(4)  OL L 295, 2011 11 12, p. 1.


I PRIEDAS

A.

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

B dalyje 3 punkto „Maisto priedai, išskyrus dažiklius ir saldiklius“ priedui E 261 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 261

Kalio acetatai (1)

2)

C dalyje I grupės priedui E 261 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 261

Kalio acetatai (2)

quantum satis

3)

E dalyje:

a)

04.2.3 maisto produktų kategorijos „Skardinėse arba stiklainiuose konservuoti vaisiai ir daržovės“ priedui E 261 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 261

Kalio acetatai

quantum satis

 

Taikymo laikotarpis:

nuo 2013 m. vasario 6 d.“

b)

07.1.1 maisto produktų kategorijos „Duona, iškepta vien iš šių ingredientų: kvietinių miltų, vandens, mielių ar raugo ir druskos“ priedui E 261 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 261

Kalio acetatai

quantum satis

 

Taikymo laikotarpis:

nuo 2013 m. vasario 6 d.“

c)

07.1.2 maisto produktų kategorijos „Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek“ priedui E 261 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 261

Kalio acetatai

quantum satis

 

tik Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

Taikymo laikotarpis:

nuo 2013 m. vasario 6 d.“

d)

08.1.2 maisto produktų kategorijos „Mėsos pusgaminiai, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 853/2004“ priedui E 261 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 261

Kalio acetatai

quantum satis

 

tik fasuoti smulkintos šviežios mėsos pusgaminiai

Taikymo laikotarpis:

nuo 2013 m. vasario 6 d.“

e)

13.1.3 maisto produktų kategorijos „Perdirbti grūdiniai maisto produktai ir maistas kūdikiams bei mažiems vaikams, kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/125/EB“ priedui E 261 skirtas įrašas pakeičiamas taip

„E 261

Kalio acetatai

quantum satis

 

tik perdirbti grūdiniai maisto produktai ir maistas kūdikiams, tik pH reguliuoti

Taikymo laikotarpis:

nuo 2013 m. vasario 6 d.“

B.

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalyje priedui E 261 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 261

Kalio acetatai

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

b)

5 dalies A skirsnyje priedui E 261 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 261

Kalio acetatai

quantum satis

Visos maistingosios medžiagos“

 

c)

6 dalies 1 lentelės priedui E 261 skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„E 261

Kalio acetatai“


(1)  Taikymo laikotarpis: nuo 2013 m. vasario 6 d.“

(2)  Taikymo laikotarpis: nuo 2013 m. vasario 6 d.“


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

priedui E 261 skirto įrašo antraštė pakeičiama taip:

E 261 (i) KALIO ACETATAS

b)

po priedui E 261 (i) skirto įrašo įterpiamas toks įrašas:

E 261 (ii) KALIO DIACETATAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

Kalio diacetatas yra kalio acetato ir acto rūgšties molekulinis junginys

Einecs

224–217–7

Cheminis pavadinimas

Kalio vandenilio diacetatas

Cheminė formulė

C4H7KO4

Molekulinė masė

158,2

Analizės duomenys

Laisvos acto rūgšties kiekis 36 %–38 % ir natrio acetato kiekis 61 %–64 %.

Apibūdinimas

Balti kristalai

Identifikavimas

pH

4,5–5 (10 % vandeninio tirpalo)

Acetato bandymas

Bandymas išlaikytas

Kalio bandymas

Bandymas išlaikytas

Grynumas

Vandens kiekis

Ne daugiau kaip 1 % (Karlo Fišerio metodas)

Skruzdžių rūgštis, formiatai ir kitos oksiduojamos medžiagos

Ne daugiau kaip 1 000 mg/kg, išreiškiant skruzdžių rūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg“


Top