EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0024

2014/3/ES: 2013 m. liepos 25 d. Europos Centrinio Banko gairės dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje (ECB/2013/24)

OJ L 2, 7.1.2014, p. 34–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/10/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/3/oj

7.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 2/34


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2013 m. liepos 25 d.

dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje

(nauja redakcija)

(ECB/2013/24)

(2014/3/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnio 1 ir 2 dalis, 12 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2002 m. lapkričio 21 d. Gairės ECB/2002/7 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje (1) keletą kartų buvo iš esmės keistos. Kadangi reikalingi nauji pakeitimai, siekiant aiškumo gairės turėtų būti išdėstytos nauja redakcija;

(2)

tam, kad Europos centrinių bankų sistema (ECBS) vykdytų savo uždavinius, jai reikia išsamių ir patikimų institucinių sektorių ketvirtinių finansinių sąskaitų (įskaitant nacionalinių duomenų rinkinius ir euro zonos suvestinius rodiklius);

(3)

kompetentingos nacionalinės institucijos, išskyrus nacionalinius centrinius bankus (NCB), rengia dalį informacijos, kuri yra būtina siekiant atitikti ECBS statistinius reikalavimus euro zonos ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje. 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (2) 4 straipsniu valstybės narės įpareigojamos veikti statistikos srityje ir visapusiškai bendradarbiauti su ECBS, kad garantuotų Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 5 straipsnyje nustatytų įsipareigojimų vykdymą;

(4)

siekiant nuoseklumo, Europos Centrinio Banko (ECB) reikalavimai ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje turi būti pagrįsti Sąjungos statistiniais standartais, nustatytais 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (3) (toliau – 2010 m. ESS);

(5)

papildomi ketvirtinių nacionalinių finansinių sąskaitų duomenys teikiami pakankamais terminais, kad būtų galima parengti bendrą ketvirtinių euro zonos finansinių ir nefinansinių sąskaitų rinkinį, tinkamą pinigų politikos tikslams;

(6)

ketvirtinės nacionalinės finansinės sąskaitos taip pat vis dažniau naudojamos kitiems tikslams, įskaitant makrolygio rizikos ribojimo analizę ir perteklinio disbalanso stebėjimą. Šią ir kitą tarptautinio bendradarbiavimo ir mokslinių tyrimų veiklą vykdyti bus lengviau, ECB paskelbus atitinkamus euro zonos suvestinius rodiklius, parengtus pagal šias gaires ir surinktus atitinkamus nacionalinius duomenis;

(7)

siekiant geriau suprasti institucinių sektorių tarpusavio ryšius, į ketvirtines nacionalines finansines sąskaitas reikėtų įtraukti atitiktinio sektoriaus informaciją (dar vadinamą „iš ko kam informacija“ (angl. w-t-w)), susijusią su finansiniu turtu ir įsipareigojimais;

(8)

siekiant geriau suprasti perkainojimo poveikį balansams, į išsamių ketvirtinių nacionalinių finansinių sąskaitų duomenų rinkinį taip pat reikėtų įtraukti vadinamųjų „kitų srautų“ paskirstymą į „perkainojimus“ ir „kitus apimties pokyčius“;

(9)

ECB, bendradarbiaudamas su NCB, toliau tobulina metodus ir šaltinius, naudojamus ketvirtinių nacionalinių finansinių sąskaitų duomenims rengti, siekiant pagerinti duomenų kokybę, keistis gerąja praktika ir tobulinti pagal įvairias teisines priemones ECB perduotų duomenų tarpusavio ryšių supratimą;

(10)

euro zonos institucinio sektoriaus ketvirtinių finansinių sąskaitų kokybė turėtų būti vertinama atsižvelgiant į ECB statistikos kokybės sistemą (4). NCB, bendradarbiaudami su kitomis kompetentingomis institucijomis, prireikus taip pat turėtų įvertinti jų ECB teikiamų duomenų kokybę;

(11)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2533/98 3a straipsniu ir Viešuoju ECBS įsipareigojimu dėl Europos statistikos (5), ECBS vystant, rengiant ir platinant Europos statistiką taikomi nešališkumo, objektyvumo, profesinio nepriklausomumo, ekonomiškumo, statistinių duomenų konfidencialumo, atskaitomybės naštos mažinimo ir labai geros rezultatų kokybės principai;

(12)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2533/98 8 straipsnio 4 dalimi, konfidencialios statistinės informacijos, kuri gali būti perduodama ECBS, apimtį ir išsamumo lygį lemia Sutartyje nurodytos užduotys, kurias turi vykdyti ECBS. Jeigu statistinės informacijos, kuri pažymėta kaip konfidenciali, šaltinis yra ne NCB, o kitos kompetentingos institucijos, ECB turėtų naudotis tokia konfidencialia statistine informacija atsižvelgdamas į Reglamentą (EB) Nr. 2533/98;

(13)

reikia nustatyti tvarką, pagal kurią būtų veiksmingai atlikti šių gairių priedų techniniai daliniai pakeitimai, jeigu tokie daliniai pakeitimai nepakeičia esminio konceptualaus pagrindo ir nedaro poveikio atskaitomybės naštai. Pagal šią tvarką bus atsižvelgiama į ECBS statistikos komiteto (SK) nuomonę. NCB gali siūlyti tokius priedų techninius dalinius pakeitimus per SK,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiose gairėse:

1)   euro zona– euro zonos valstybių narių teritorija, ECB ir Europos stabilumo mechanizmas;

2)   euro zonos valstybė narė– valstybė narė, kurios valiuta yra euro;

3)   nacionaliniai duomenys– duomenys, pateikiami visuose I priedo 1–9 lentelių langeliuose;

4)   papildomi duomenys– duomenys, pateikiami I priedo 1, 2, 4 ir 5 lentelių patamsintuose langeliuose;

5)   ataskaitinis ketvirtis– paskutinis pateikiamos laiko eilutės ketvirčio stebėjimas.

2 straipsnis

NCB statistinės atskaitomybės įsipareigojimai

1.   Nuo 2014 m. rugsėjo mėn. NCB teikia Europos Centriniam Bankui kiekvieno kalendorinio ketvirčio duomenis, nurodytus I priede. Duomenys atitinka 2010 m. ESS principus ir sąvokų apibrėžtis.

2.   „Papildomų duomenų“ reikalavimai apima sandorius ir atsargas laikotarpiu nuo paskutinio 2012 m. ketvirčio iki ataskaitinio ketvirčio. Šie papildomi duomenys teikiami remiantis geriausiais įvertinimais, o papildomų duomenų reikalavimai, nurodyti I priedo 1, 2, 4 ir 5 lentelių H, H.1 ir H.2 stulpeliuose (valdžios sektoriaus ir jo subsektorių papildomi duomenys), teikiami savanoriškai.

3.   „Nacionalinių duomenų“ reikalavimai, nurodyti I priedo 1–5 lentelėse, apima:

a)

sandorių, atsargų ir kitų apimties pokyčių duomenis (sandoriai ir atsargos tik 2 lentelės 33 eilutėje „grynieji finansiniai sandoriai / grynoji finansinė vertė“) laikotarpiu nuo paskutinio 2012 m. ketvirčio iki ataskaitinio ketvirčio ir

b)

sandorių ir atsargų duomenis laikotarpiu nuo pirmojo 1999 m. ketvirčio iki trečiojo 2012 m. ketvirčio. Šie duomenys teikiami remiantis geriausiais įvertinimais, o duomenų reikalavimai, nurodyti I priedo 1 ir 2 lentelių J ir K stulpeliuose (namų ūkių ir namų ūkiams paslaugas teikiančių ne pelno institucijų paskirstymas), teikiami savanoriškai.

4.   „Nacionalinių duomenų“ reikalavimai, nurodyti I priedo 6–9 lentelėse, apima sandorių, atsargų ir kitų apimties pokyčių duomenis laikotarpiu nuo ketvirtojo 2013 m. ketvirčio iki ataskaitinio ketvirčio.

5.   Atitiktiniai sektoriai „euro zonos, išskyrus vidaus“ ir „ne euro zonos rezidentai“, nurodyti I priedo 3–9 lentelių 12–21 eilutėse, atitinkamai koreguojami, siekiant parodyti euro zonos sudėtį duomenų teikimo dieną. Koreguojama kas kartą, valstybei narei įsivedus eurą. Duomenys peržiūrimi laikantis diferencijuotų duomenų reikalavimų, nurodytų 3 ir 4 dalyse, remiantis geriausiais vertinimais.

6.   Nukrypstant nuo 1–5 dalių, NCB neprivalo:

a)

teikti ketvirčių, ėjusių iki tų metų, kuriais atitinkama valstybė narė įstojo į Europos Sąjungą, pirmojo ketvirčio, duomenų;

b)

teikti 3 dalies b punkte nurodytų duomenų iki 2017 m. rugsėjo mėn.;

c)

teikti 4 dalyje nurodytų duomenų iki 2015 m. rugsėjo mėn.

7.   3–5 dalyse nustatyti duomenų reikalavimai pateikiami kartu su aiškinamąja informacija apie:

a)

per ataskaitinį ketvirtį pastebėtus pavienius svarbius įvykius, jeigu tokių pavienių svarbių įvykių dydis yra bent 0,2 % euro zonos ketvirtinio bendro vidaus produkto, arba jeigu ECB pareikalauja tokios informacijos, ir

b)

peržiūrų, palyginti su naujausiais pagal šias gaires Europos Centriniam Bankui pateiktais „nacionaliniais duomenimis“, priežastis, jeigu dėl šių peržiūrų atsiradusių duomenų pokyčių dydis yra bent 0,2 % euro zonos ketvirtinio bendro vidaus produkto, arba jeigu ECB pareikalauja tokios informacijos.

3 straipsnis

ECB atliekamas duomenų perdavimas ir skelbimas

1.   ECB perduoda NCB savo skelbiamus euro zonos suvestinius rodiklius, taip pat pagal 2 straipsnį surinktus „nacionalinius duomenis“, kaip nustatyta to straipsnio 3–5 dalyse.

2.   ECB skelbia savo rengiamus euro zonos suvestinius duomenis ir pagal 2 straipsnį surinktus „nacionalinius duomenis“, kaip nustatyta to straipsnio 3–5 dalyse, kaip, SK nuomone, yra reikalinga, išskyrus I priedo 3–9 lentelių 12–21 eilučių duomenis (susijusius su atitiktiniais sektoriais „euro zonos, išskyrus vidaus“ ir „ne euro zonos rezidentai“).

3.   „Nacionalinių duomenų“ skelbimui taikomos šios nuostatos:

a)

„nacionaliniai duomenys“ skelbiami ne anksčiau kaip praėjus septynioms dienoms nuo 4 straipsnyje nustatytų perdavimo terminų pabaigos, ir

b)

valdžios sektoriaus „nacionaliniai duomenys“ kiekvienų metų balandžio ir spalio mėnesiais skelbiami tik po to, kai pagal 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 479/2009 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo (6) (su daliniais pakeitimais) Europos Komisija paskelbia faktinius duomenis apie valdžios sektoriaus deficitą ir skolą, kad būtų taikomas Protokolas dėl perviršinio deficito procedūros, ir

c)

2 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyti „nacionaliniai duomenys“ skelbiami kartu su informacija, kad tai yra preliminarūs ir (arba) atitinkamai vertinimu nustatyti duomenys. Ši tvarka gali būti taikoma ir kitiems pagal 2 straipsnį surinktiems „nacionaliniams duomenims“, kaip nustatyta 3–5 dalyse, remiantis pagrįstu duomenis teikiančio NCB prašymu.

4 straipsnis

Savalaikiškumas

1.   2 straipsnio 2 dalyje nurodyti „papildomi duomenys“ pateikiami ECB per laikotarpį, kuris neviršija 85 kalendorinių dienų po ataskaitinio ketvirčio pabaigos. Pradedant nuo pirmojo 2017 m. perdavimo, „papildomi duomenys“ pateikiami ECB per laikotarpį, kuris neviršija 82 kalendorinių dienų po ataskaitinio ketvirčio pabaigos.

2.   2 straipsnio 3–5 dalyse nurodyti „nacionaliniai duomenys“ ir 2 straipsnio 7 dalyje nurodyti aiškinamieji metaduomenys pateikiami ECB per laikotarpį, kuris neviršija 100 kalendorinių dienų po ataskaitinio ketvirčio pabaigos. Pradedant nuo pirmojo 2017 m. perdavimo, „nacionaliniai duomenys“ ir susiję metaduomenys pateikiami ECB per laikotarpį, kuris neviršija 97 kalendorinių dienų po ataskaitinio ketvirčio pabaigos.

3.   3 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis ECB perduoda nacionaliniams centriniams bankams ne vėliau kaip kitą ECB darbo dieną, einančią po dienos, kai ECB paskelbia duomenis.

5 straipsnis

Bendradarbiavimas su kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis

1.   Kai tam tikrų arba visų 2 straipsnyje aprašytų duomenų ir informacijos šaltiniai yra ne NCB, o kompetentingos nacionalinės institucijos, NCB stengiasi užmegzti su šiomis institucijomis nuolatinį bendradarbiavimą, kad būtų užtikrintas šiose gairėse įtvirtintus standartus ir reikalavimus atitinkantis duomenų perdavimas, nebent toks pats rezultatas jau yra pasiektas remiantis galiojančiais nacionalinės teisės aktais.

2.   Jeigu taip bendradarbiaujant NCB negali įvykdyti 2 ir 4 straipsniuose nustatytų reikalavimų dėl to, kad kompetentinga nacionalinė institucija nesuteikė NCB būtinos informacijos ar duomenų, ECB ir NCB peržiūri šį klausimą su šia nacionaline institucija, siekdami užtikrinti, kad ši informacija būtų gauta laiku.

6 straipsnis

Perdavimo standartai

Reikalinga statistinė informacija pateikiama ECB tokia forma, kuri atitinka II priede nurodytus reikalavimus. Šis reikalavimas netrukdo naudoti tam tikrų kitų statistinės informacijos perdavimo ECB priemonių kaip ECB ir NCB sutarto atsarginio varianto.

7 straipsnis

Kokybė

1.   ECB ir NCB stebi ir skatina Europos Centriniam Bankui teikiamų duomenų kokybę.

2.   ECB vykdomoji valdyba kasmet teikia ECB valdančiajai tarybai ataskaitą apie ketvirtinių finansinių sąskaitų kokybę. Ataskaitoje aptariama bent duomenų aprėptis, jų atitikties atitinkamoms apibrėžtims mastas ir peržiūrų mastas.

8 straipsnis

Supaprastinta dalinių pakeitimų tvarka

Atsižvelgdama į SK nuomonę, ECB vykdomoji valdyba turi teisę atlikti šių gairių priedų techninius dalinius pakeitimus, jeigu tokie daliniai pakeitimai nepakeičia esminio konceptualaus pagrindo ir nedaro poveikio atskaitomybės naštai. Vykdomoji valdyba apie visus tokius dalinius pakeitimus nedelsdama praneša Valdančiajai tarybai.

9 straipsnis

Panaikinimas

Gairės ECB/2002/7 panaikinamos nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. Nuorodos į panaikintas gaires laikomos nuorodomis į šias gaires.

10 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

2.   Šios gairės įsigalioja 2014 m. rugsėjo 1 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2013 m. liepos 25 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 334, 2002 12 11, p. 24.

(2)  OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

(3)  OL L 174, 2013 6 26, p. 1.

(4)  Galima rasti ECB svetainėje www.ecb.europa.eu.

(5)  Galima rasti ECB svetainėje.

(6)  OL L 145, 2009 6 10, p. 1.


I PRIEDAS

DUOMENŲ ATSKAITOMYBĖS REIKALAVIMAI

Duomenų reikalavimų santrauka

Straipsnis

Turinys

Lentelės

Duomenų tipas

Ataskaitinis laikotarpis

1 ataskaitinė data

Terminai

Pastabos

Atsargos

Sandoriai

Kiti apimties pokyčiai

2 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 1 dalis

Papildomi duomenys; tik tamsiai pilki langeliai

T1

turtas

T2

įsipareigojimai

T4

trumpalaikės paskolos (w-t-w)

T5

ilgalaikės paskolos (w-t-w)

Image

Image

 

Nuo 2012 m. IV ketvirčio

2014 m. rugsėjis

Iki 2016 m. gruodžio mėn.: t + 85

Nuo 2017 m. kovo mėn.: t + 82

Geriausi vertinimai

Tamsiai pilki langeliai H, H.1 ir H.2 stulpeliuose pildomi savanoriškai

2 straipsnio 3 dalies a punktas

2 straipsnio 5 dalis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalies

a ir b punktai

4 straipsnio 2 dalis

Nacionaliniai duomenys; visi langeliai

T1

turtas

T2

įsipareigojimai

T3

indėliai (w-t-w)

T4

trumpalaikės paskolos (w-t-w)

T5

ilgalaikės paskolos (w-t-w)

Image

Image

Image

Nuo 2012 m. IV ketvirčio

2014 m. rugsėjis

Iki 2016 m. gruodžio mėn.: t + 100

Nuo 2017 m. kovo mėn.: t + 97

Kartu pateikiami metaduomenys

duomenys 3–5 lentelių 12–21 eilutėse turi būti pakoreguoti, siekiant parodyti euro zonos sudėtį; remiantis geriausiais vertinimais

duomenys 3–5 lentelių 12–21 eilutėse neskelbiami

2 straipsnio 3 dalies

b punktas

2 straipsnio 5 dalis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalies c punktas

4 straipsnio 2 dalis

Nacionaliniai duomenys; visi langeliai

T1

turtas

T2

įsipareigojimai

T3

indėliai (w-t-w)

T4

trumpalaikės paskolos (w-t-w)

T5

ilgalaikės paskolos (w-t-w)

Image

Image

 

Nuo 1999 m. I ketvirčio iki 2012 m. III ketvirčio

2017 m. rugsėjis

Iki 2016 m. gruodžio mėn.: t + 100

Nuo 2017 m. kovo mėn.: t + 97

Geriausi vertinimai

1 ir 2 lentelių J ir K stulpeliai pildomi savanoriškai

Kartu pateikiami metaduomenys

duomenys 3–5 lentelės 12–21 eilutėse turi būti pakoreguoti, siekiant parodyti euro zonos sudėtį; remiantis geriausiais vertinimais

duomenys 3–5 lentelės 12–21 eilutėse neskelbiami

2 straipsnio 4 dalis

2 straipsnio 5 dalis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalies

a ir b punktai

4 straipsnio 2 dalis

Nacionaliniai duomenys; visi langeliai

T6

trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai (w-t-w)

T7

ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai (w-t-w)

T8

biržinės akcijos (w-t-w)

T9

investicinių fondų akcijos (w-t-w)

Image

Image

Image

Nuo 2013 m. IV ketvirčio

2015 m. rugsėjis

Iki 2016 m. gruodžio mėn.: t + 100

Nuo 2017 m. kovo mėn.: t + 97

Kartu pateikiami metaduomenys

duomenys 12–21 eilutėse turi būti pakoreguoti, siekiant parodyti euro zonos sudėtį; remiantis geriausiais vertinimais

duomenys 3–5 lentelės 12–21 eilutėse neskelbiami


1   lentelė

Finansinis turtas  (1), (2)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Kreditoriaus sektorius

Finansinė priemonė

 

Iš viso

(S.1)

Rezidentai

Likusio pasaulio sektorius

(S.2)

Ne finansų bendrovės

(S.11)

PFĮ (3)

(S.121+…+S.123)

Ne PRF (4) investiciniai fondai

(S.124)

Kitos finansų įstaigos

(S.125+…+S.127)

Draudimo bendrovės

(S.128)

Pensijų fondai

(S.129)

Valdžios sektorius

Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios NPI (5)

Iš viso

(S.13)

Centrinė valdžia

(S.1311)

Socialinės apsaugos fondai

(S.1314)

Iš viso

(S14+S15)

Namų ūkiai

(S.14)

Namų ūkiams paslaugas teikiančios NPI (5)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Turtas (iš viso) (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Piniginis auksas ir SST (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Piniginis auksas (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Specialiosios skolinimosi teisės (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Pinigai ir indėliai (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Valiuta (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Indėliai (F.22+F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Pervedamieji indėliai (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Kiti indėliai (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Skolos vertybiniai popieriai (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Paskolos (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Trumpalaikės paskolos (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Ilgalaikės paskolos (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Nuosavybės priemonės (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Biržinės akcijos (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Nebiržinės akcijos ir kitos nuosavybės priemonės (F.512+F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Nebiržinės akcijos (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Kitos nuosavybės priemonės (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Investicinių fondų akcijos (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

PRF akcijos (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Ne PRF investicinių fondų akcijos (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Draudimas, pensijos ir standartinės garantijos (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai (F. 61) ir standartinių garantijų atidėjiniai (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai / teisės (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Pensiniai įsipareigojimai / teisės (F.63), pensijų fondų reikalavimai pensijų valdytojams (F.64) ir nepensiniai įsipareigojimai / teisės (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Kitos gautinos sumos (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Prekybos kreditų ir išankstinių mokėjimų sandoriai (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Kitos gautinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2   lentelė

Įsipareigojimai  (6), (7)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Skolininko sektorius

Finansinė priemonė

 

Iš viso

(S.1)

Rezidentai

Likusio pasaulio sektorius

(S.2)

Ne finansų bendrovės

(S.11)

PFĮ (8)

(S.121+…+S.123)

Ne PRF (9) investiciniai fondai

(S.124)

Kitos finansų įstaigos

(S.125+...+S.127)

Draudimo bendrovės

(S.128)

Pensijų fondai

(S.129)

Valdžios sektorius

Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios NPI (10)

Iš viso

(S.13)

Centrinė valdžia

(S.1311)

Socialinės apsaugos fondai

(S.1314)

Iš viso

(S14+S15)

Namų ūkiai

(S.14)

Namų ūkiams paslaugas teikiančios NPI (10)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Įsipareigojimai (iš viso) (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Piniginis auksas ir SST (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Piniginis auksas (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Specialiosios skolinimosi teisės (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Pinigai ir indėliai (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Valiuta (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Indėliai (F.22+F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Pervedamieji indėliai (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Kiti indėliai (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Skolos vertybiniai popieriai (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Paskolos (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Trumpalaikės paskolos (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Ilgalaikės paskolos (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Nuosavybės priemonės (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Biržinės akcijos (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Nebiržinės akcijos ir kitos nuosavybės priemonės (F.512+F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Nebiržinės akcijos (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Kitos nuosavybės priemonės (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Investicinių fondų akcijos (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

PRF akcijos (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Ne PRF investicinių fondų akcijos (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Draudimas, pensijos ir standartinės garantijos (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai (F. 61) ir standartinių garantijų atidėjiniai (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai / teisės (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Pensiniai įsipareigojimai / teisės (F.63), pensijų fondų reikalavimai pensijų valdytojams (F.64) ir nepensiniai įsipareigojimai / teisės (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Kitos mokėtinos sumos (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Kitos mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinių mokėjimų sandorius (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Grynieji finansiniai sandoriai / grynoji finansinė vertė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3   lentelė

Indėliai (F.22+F.29) (11), (12)

 

 

 

A

B

C

Kreditoriaus sektorius

Skolininko sektorius

 

Rezidentai

 

Iš viso

(S.1) (12)

PFĮ (13)

(S.121+...+S.123)

Valdžios sektorius

(S.13)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Iš viso (S.1)

 

 

 

 

2

Rezidentai

Iš viso (S.1)

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

6

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

11

Nerezidentai

Iš viso (S.2)

 

 

 

 

12

Euro zonos, išskyrus vidaus

Iš viso (S.1)

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

16

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

21

Ne euro zonos rezidentai

 

 

 

 


4   lentelė

Trumpalaikės paskolos (F.41) (14)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Skolininko sektorius

Kreditoriaus sektorius

 

Rezidentai

 

Iš viso

Ne finansų bendrovės

(S.11)

PFĮ (15)

(S.121+...+S.123)

Ne PRF (16) investiciniai fondai

(S.124)

Kitos finansų įstaigos

(S.125+...+S.127)

Draudimo bendrovės

(S.128)

Pensijų fondai

(S.129)

Valdžios sektorius

Namų ūkiai, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias NPI (17)

(S.14+S.15)

Iš viso

(S.13)

Centrinė valdžia

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Iš viso (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidentai

Iš viso (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidentai

Iš viso (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euro zonos, išskyrus vidaus

Iš viso (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ne euro zonos rezidentai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5   lentelė

Ilgalaikės paskolos (F.42)  (18)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Skolininko sektorius

Kreditoriaus sektorius

 

Rezidentai

 

Iš viso

Ne finansų bendrovės

(S.11)

PFĮ (19)

(S.121+…+S.123)

Ne PRF (20) investiciniai fondai

(S.124)

Kitos finansų įstaigos

(S.125+…+S.127)

Draudimo bendrovės

(S.128)

Pensijų fondai

(S.129)

Valdžios sektorius

Namų ūkiai, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias NPI (21)

(S.14+S.15)

Iš viso

(S.13)

Centrinė valdžia

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Iš viso (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidentai

Iš viso (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidentai

Iš viso (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euro zonos, išskyrus vidaus

Iš viso (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ne euro zonos rezidentai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6   lentelė

Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai (F.31)  (22)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Skolininko sektorius

Kreditoriaus sektorius

 

Rezidentai

 

Iš viso

Ne finansų bendrovės

(S.11)

PFĮ (23)

(S.121+...+S.123)

Ne PRF (24) investiciniai fondai

(S.124)

Kitos finansų įstaigos

(S.125+...+S.127)

Draudimo bendrovės

(S.128)

Pensijų fondai

(S.129)

Valdžios sektorius

(S.13)

Namų ūkiai, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias NPI (25)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Iš viso (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidentai

Iš viso (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidentai

Iš viso (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euro zonos, išskyrus vidaus

Iš viso (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ne euro zonos rezidentai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7   lentelė

Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai (F.32)  (26)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Skolininko sektorius

Kreditoriaus sektorius

 

Rezidentai

 

Iš viso

Ne finansų bendrovės

(S.11)

PFĮ (27)

(S.121+…+S.123)

Ne PRF (28) investiciniai fondai

(S.124)

Kitos finansų įstaigos

(S.125+…+S.127)

Draudimo bendrovės

(S.128)

Pensijų fondai

(S.129)

Valdžios sektorius

(S.13)

Namų ūkiai, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias NPI (29)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Iš viso (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidentai

Iš viso (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidentai

Iš viso (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euro zonos, išskyrus vidaus

Iš viso (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ne euro zonos rezidentai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8   lentelė

Biržinės akcijos (F.511)  (30)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Skolininko sektorius

Kreditoriaus sektorius

 

Rezidentai

 

Iš viso

Ne finansų bendrovės

(S.11)

PFĮ (31)

(S.121+...+S.123)

Ne PRF (32) investiciniai fondai

(S.124)

Kitos finansų įstaigos

(S.125+...+S.127)

Draudimo bendrovės

(S.128)

Pensijų fondai

(S.129)

Valdžios sektorius

(S.13)

Namų ūkiai, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias NPI (33)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Iš viso (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidentai

Iš viso (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidentai

Iš viso (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euro zonos, išskyrus vidaus

Iš viso (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ne euro zonos rezidentai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9   lentelė

Investicinių fondų akcijos ar vienetai (F.52)  (34)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Skolininko sektorius

Kreditoriaus sektorius

 

Rezidentai

 

Iš viso

Ne finansų bendrovės

(S.11)

PFĮ (35)

(S.121+...+S.123)

Ne PRF (36) investiciniai fondai

(S.124)

Kitos finansų įstaigos

(S.125+...+S.127)

Draudimo bendrovės

(S.128)

Pensijų fondai

(S.129)

Valdžios sektorius

(S.13)

Namų ūkiai, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias NPI (37)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Iš viso (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidentai

Iš viso (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidentai

Iš viso (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euro zonos, išskyrus vidaus

Iš viso (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ne euro zonos rezidentai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Likučiams, sandoriams ir kitiems apimties pokyčiams keliami duomenų reikalavimai yra tapatūs, išskyrus piniginį auksą (F.11), kaip vieną iš „likusio pasaulio“ turto straipsnį, kai prašoma pateikti tik sandorių ir kitų apimties pokyčių duomenis.

(2)  Klasifikuojant institucinius sektorius (žr. 2010 m. ESS 2 skyrių), finansinius sandorius (žr. 2010 m. ESS 5 skyrių) ir kitus apimties ir balanso pokyčius (žr. 2010 m. ESS 5, 6 ir 7 skyrių), naudojami 2010 m. ESS kodai.

(3)  Pinigų finansų įstaigos (PFĮ; S.121+S.122+S.123).

(4)  Pinigų rinkos fondas (PRF; S.123).

(5)  Namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (namų ūkiams paslaugas teikiančios NPI; S.15).

(6)  Likučiams, sandoriams ir kitiems apimties pokyčiams keliami duomenų reikalavimai yra tapatūs, išskyrus piniginį auksą (F.11), kaip vieną iš „likusio pasaulio“ turto straipsnį; kai prašoma pateikti tik sandorių ir kitų apimties pokyčių duomenis.

(7)  Klasifikuojant institucinius sektorius (žr. 2010 m. ESS 2 skyrių), finansinius sandorius ir kitus apimties ir balanso pokyčius (žr. 2010 m. ESS 5, 6 ir 7 skyrių) naudojami 2010 m. ESS kodai.

(8)  Pinigų finansų įstaigos (PFĮ; S.121+S.122+S.123).

(9)  Pinigų rinkos fondas (PRF; S.123).

(10)  Namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (namų ūkiams paslaugas teikiančios NPI; S.15).

(11)  Likučiams, sandoriams ir kitiems apimties pokyčiams keliami duomenų reikalavimai yra tapatūs.

(12)  Vadovaujantis 2010 m. ESS (5.79 dalimi) indėliais laikomos sutartys, kurias siūlo sudaryti indėlių bendrovės (t.y. S.121 ir S.122), o kartais - centrinė valdžia. Be to, 5.86 straipnyje nurodyta, kad indėliams priskiriami ir grąžinamosios garantinės įmokos ir trumpalaikiai atpirkimo susitarimai, kurie yra PFĮ įsipareigojimai (t.y. S.121, S.122 ir S.123).

(13)  Pinigų finansų įstaigos (PFĮ; S.121+S.122+S.123).

(14)  Likučiams, sandoriams ir kitiems apimties pokyčiams keliami duomenų reikalavimai yra tapatūs.

(15)  Pinigų finansų įstaigos (PFĮ; S.121+S.122+S.123). Vadovaujantis 2010 m. ESS (5.118 dalimi), indėlių bendrovėms suteiktos trumpalaikės paskolos (S. 121+S.122) priskirtinos indėliams (F.22 arba F.29).

(16)  Pinigų rinkos fondai (PRF; S.123).

(17)  Namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (NŪPTNPI; S.15).

(18)  Likučiams, sandoriams ir kitiems apimties pokyčiams keliami duomenų reikalavimai yra tapatūs.

(19)  Pinigų finansų įstaigos (PFĮ; S.121+S.122+S.123).

(20)  Pinigų rinkos fondas (PRF; S.123).

(21)  Namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (namų ūkiams paslaugas teikiančios NPI; S.15).

(22)  Likučiams, sandoriams ir kitiems apimties pokyčiams keliami duomenų reikalavimai yra tapatūs.

(23)  Pinigų finansų įstaigos (PFĮ; S.121+S.122+S.123).

(24)  Pinigų rinkos fondas (PRF; S.123).

(25)  Namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (namų ūkiams paslaugas teikiančios NPI; S.15).

(26)  Likučiams, sandoriams ir kitiems apimties pokyčiams keliami duomenų reikalavimai yra tapatūs.

(27)  Pinigų finansų įstaigos (PFĮ; S.121+S.122+S.123).

(28)  Pinigų rinkos fondas (PRF; S.123).

(29)  Namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (namų ūkiams paslaugas teikiančios NPI; S.15).

(30)  Likučiams, sandoriams ir kitiems apimties pokyčiams keliami duomenų reikalavimai yra tapatūs.

(31)  Pinigų finansų įstaigos (PFĮ; S.121+S.122+S.123).

(32)  Pinigų rinkos fondas (PRF; S.123).

(33)  Namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (namų ūkiams paslaugas teikiančios NPI; S.15).

(34)  Likučiams, sandoriams ir kitiems apimties pokyčiams keliami duomenų reikalavimai yra tapatūs.

(35)  Pinigų finansų įstaigos (PFĮ; S.121+S.122+S.123).

(36)  Pinigų rinkos fondas (PRF; S.123).

(37)  Namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (namų ūkiams paslaugas teikiančios NPI; S.15).


II PRIEDAS

DUOMENŲ PERDAVIMAS EUROPOS CENTRINIAM BANKUI

Nacionaliniai centriniai bankai (NCB) elektroniniu būdu perduodami statistinę informaciją, kurios reikalauja Europos Centrinis Bankas (ECB), naudojasi infrastruktūra, kurią suteikia Europos centrinių bankų sistema (ECBS), ir kuri priklauso ECBS IT infrastruktūrai. ECBS viduje duomenimis keičiamasi pagal Statistinių duomenų ir metaduomenų perdavimo (Statistical Data and Metadata eXchange) formatą. Šis reikalavimas netrukdo naudoti tam tikrų kitų statistinės informacijos perdavimo ECB priemonių kaip sutarto atsarginio varianto.

Siekdami užtikrinti, kad duomenų perdavimas vyktų tinkamai, NCB turi laikytis toliau išvardytų rekomendacijų:

i)

pilnumas: NCB pateikia visus reikalaujamų eilučių kodus. Ne visų eilučių kodų ar neįtrauktų į sąrašus eilučių kodų pateikimas laikomas nepilna atskaitomybe. Jeigu trūksta pastabos, įrašomas praleidimas, panaudojant atitinkamą pastabos ženklą;

ii)

duomenų apskaitos nustatymas ir susitarimas dėl patvirtinimo: prieš perduodami duomenis ECB, NCB turi įgyvendinti patvirtinimo taisykles.

Jeigu peržiūrimas tik eilučių kodų pogrupis, tvirtinimo taisyklės taikomos visai ataskaitai.


Top