Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0061

2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 2013/61/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2006/112/EB ir 2008/118/EB, kiek tai susiję su Prancūzijos atokiausiais regionais ir visų pirma Majotu

OJ L 353, 28.12.2013, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/61/oj

28.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 353/5


TARYBOS DIREKTYVA 2013/61/ES

2013 m. gruodžio 17 d.

kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2006/112/EB ir 2008/118/EB, kiek tai susiję su Prancūzijos atokiausiais regionais ir visų pirma Majotu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 113 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

Europos Vadovų Tarybos sprendimu 2012/419/ES (3) Europos Vadovų Taryba nusprendė, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. Majotas netenka užjūrio šalies ir teritorijos (toliau – UŠT) statuso pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 355 straipsnio 2 dalį ir įgyja atokiausio regiono statusą pagal SESV 349 straipsnį. Nuo šio statuso dalinio pakeitimo dienos Majotui bus taikomos Sąjungos mokesčių nuostatos;

(2)

Majoto padėtis, susijusi su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) ir akcizais, yra panaši į kitų Prancūzijos atokiausių regionų (Gvadelupos, Prancūzijos Gvianos, Martinikos, Reunjono ir Sen Marteno), kurie nepatenka į Tarybos direktyvos 2006/112/EB (4) ir Tarybos direktyvos 2008/118/EB (5) taikymo sritį, padėtį ir todėl nuo jo statuso dalinio pakeitimo pagal SESV dienos jis neturėtų būti įtrauktas į tų direktyvų teritorinę taikymo sritį. Todėl turėtų būti patikslintos atitinkamos Direktyvos 2006/112/EB ir Direktyvos 2008/118/EB nuostatos ir tuo pačiu metu turėtų būti patikslintas jų taikymas Prancūzijos užjūrio teritorijoms;.

(3)

siekiant patikslinti, kad Majotas ir kiti Prancūzijos atokiausi regionai nepatenka į direktyvų 2006/112/EB ir 2008/118/EB taikymo sritį, nepriklausomai nuo bet kokių jų statuso pasikeitimų pagal Prancūzijos teisę, tų regionų atžvilgiu tose direktyvose reikėtų pateikti nuorodą į SESV 349 straipsnį ir 355 straipsnio 1 dalį;

(4)

todėl direktyvas 2006/112/EB ir 2008/118/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2006/112/EB 6 straipsnio 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnyje ir 355 straipsnio 1 dalyje nurodytose Prancūzijos teritorijose;“.

2 straipsnis

Direktyvos 2008/118/EB 5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1)

2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnyje ir 355 straipsnio 1 dalyje nurodytoms Prancūzijos teritorijoms;“.

2)

5 dalis pakeičiama taip:

„Pateikdama deklaraciją Prancūzija gali pranešti, kad, laikantis priemonių, skirtų atsižvelgti į didelį tų teritorijų atokumą, ši direktyva ir 1 straipsnyje nurodytos direktyvos taikomos 2 dalies b punkte nurodytoms teritorijoms nuo pirmos antro mėnesio dienos po tokios deklaracijos pateikimo visų arba kai kurių 1 straipsnyje nurodytų akcizais apmokestinamų prekių atžvilgiu.“.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi nuo 2014 m. sausio 1 d. Jos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą anksčiau nei 2015 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja 2014 m. sausio 1d.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. LINKEVIČIUS


(1)  2013 m. gruodžio 12 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2013 m. spalio 16 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2012 m. liepos 11 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas 2012/419/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Majoto statusas Europos Sąjungos atžvilgiu (OL L 204, 2012 7 31, p. 131).

(4)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).

(5)  2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/EEB (OL L 9, 2009 1 14, p. 12).


Top