EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0013

2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/13/ES, kuria dėl Kroatijos Respublikos stojimo adaptuojamos tam tikros mokesčių srities direktyvos

OJ L 141, 28.5.2013, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/13/oj

28.5.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/30


TARYBOS DIREKTYVA 2013/13/ES

2013 m. gegužės 13 d.

kuria dėl Kroatijos Respublikos stojimo adaptuojamos tam tikros mokesčių srities direktyvos

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Kroatijos stojimo sutartį, ypač į jos 3 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Aktą dėl Kroatijos stojimo, ypač į jo 50 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Akto dėl Kroatijos stojimo 50 straipsnyje nustatyta, kad tais atvejais, kai dėl stojimo būtina daryti iki įstojimo dienos institucijų priimtų aktų adaptacijas ir kai būtinos adaptacijos nebuvo numatytos tame Akte ir jo prieduose, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma priima būtinus aktus, jei pirminis aktas nebuvo priimtas Komisijos;

(2)

konferencijos, kurioje buvo parengta ir priimta Stojimo sutartis, Baigiamajame akte nurodyta, kad Aukštosios Susitariančiosios Šalys pasiekė politinį susitarimą dėl institucijų priimtų aktų adaptacijų, kurias reikia padaryti atsižvelgiant į stojimą, ir prašo Tarybos ir Komisijos priimti tas adaptacijas iki įstojimo, prireikus jas papildžius ir atnaujinus atsižvelgiant į Sąjungos teisės raidą;

(3)

todėl direktyvos 83/182/EEB (1), 2003/49/EB (2), 2008/7/EB (3), 2009/133/EB (4) ir 2011/96/ES (5) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 83/182/EEB, 2003/49/EB, 2008/7/EB, 2009/133/EB ir 2011/96/ES iš dalies keičiamos taip, kaip nurodyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip Kroatijos įstojimo į Sąjungą dieną priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Jos taiko šias nuostatas nuo Kroatijos įstojimo į Sąjungą dienos.

Valstybės narės, patvirtindamos tas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja tik tuo atveju, jei įsigalioja Kroatijos stojimo sutartis, jos įsigaliojimo dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skiriama valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. COVENEY


(1)  1983 m. kovo 28 d. Tarybos direktyva 83/182/EEB dėl tam tikrų transporto priemonių, laikinai importuojamų iš vienos valstybės narės į kitą, atleidimo nuo mokesčių Bendrijos teritorijoje (OL L 105, 1983 4 23, p. 59).

(2)  2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyva 2003/49/EB dėl bendros apmokestinimo sistemos, taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų bendrovių (OL L 157, 2003 6 26, p. 49).

(3)  2008 m. vasario 12 d. Tarybos direktyva 2008/7/EB dėl netiesioginių mokesčių, taikomų kapitalo pritraukimui (OL L 46, 2008 2 21, p. 11).

(4)  2009 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 2009/133/EB dėl bendros mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, daliniam skaidymui, turto perleidimui bei keitimuisi akcijomis, ir SE arba SCE registruotos buveinės perkėlimui iš vienos valstybės narės į kitą (OL L 310, 2009 11 25, p. 34).

(5)  2011 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyva 2011/96/ES dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms (OL L 345, 2011 12 29, p. 8).


PRIEDAS

1.

Direktyvos 83/182/EEB priedas papildomas taip:

„KROATIJA

poseban porez na motorna vozila (Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/13))“.

2.

Direktyva 2003/49/EB iš dalies keičiama taip:

a)

3 straipsnio a punkto iii papunktyje po Prancūzijai skirto įrašo įterpiama:

„—

„porez na dobit“ Kroatijoje,“;

b)

priedas papildomas šiuo punktu:

„z)

bendrovės, pagal Kroatijos įstatymus žinomos kaip „dioničko društvo“, „društvo s ograničenom odgovornošću“ ir kitos pagal Kroatijos įstatymus įsteigtos bendrovės, kurioms taikomas Kroatijos bendrovių pelno mokestis“.

3.

Direktyvos 2008/7/EB I priede įterpiamas šis punktas:

„11a.

Bendrovės, pagal Kroatijos teisę žinomos kaip:

i)

dioničko društvo

ii)

društvo s ograničenom odgovornošću“.

4.

Direktyvos 2009/133/EB I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalyje įterpiamas šis punktas:

„ka)

bendrovės, pagal Kroatijos teisę žinomos kaip „dioničko društvo“, „društvo s ograničenom odgovornošću“ ir kitos pagal Kroatijos įstatymus įsteigtos bendrovės, kurios apmokestinamos Kroatijos bendrovių pelno mokesčiu;“;

b)

B dalyje po Prancūzijai skirto įrašo įterpiama:

„—

porez na dobit Kroatijoje,“.

5.

Direktyvos 2011/96/ES I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalyje įterpiamas šis punktas:

„ka)

bendrovės, pagal Kroatijos įstatymus žinomos kaip „dioničko društvo“, „društvo s ograničenom odgovornošću“ ir kitos pagal Kroatijos įstatymus įsteigtos bendrovės, kurioms taikomas Kroatijos bendrovių pelno mokestis;“;

b)

B dalyje po Prancūzijai skirto įrašo įterpiama:

„—

porez na dobit Kroatijoje,“.


Top