Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0780

2013/780/ES: 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo leidžiama nukrypti nuo Tarybos direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkto nuostatų dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo ( Quercus L.), platano ( Platanus L.) ir cukrinio klevo ( Acer saccharum Marsh.) pjautinės medienos be žievės (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 9166)

OJ L 346, 20.12.2013, p. 61–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/780/oj

20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/61


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. gruodžio 18 d.

kuriuo leidžiama nukrypti nuo Tarybos direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkto nuostatų dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.), platano (Platanus L.) ir cukrinio klevo (Acer saccharum Marsh.) pjautinės medienos be žievės

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 9166)

(2013/780/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2000/29/EB numatytos apsaugos priemonės nuo augalams arba augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Sąjungą iš trečiųjų šalių;

(2)

Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.), platano (Platanus L.) ir cukrinio klevo (Acer saccharum Marsh.) pjautinė mediena be žievės, kuriai priskiriamas vienas iš KN kodų ir kurios aprašymai pateikti Direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalies I skirsnio 6 dalyje, negali būti įvežama į Sąjungą, jei prie jos nepridedamas fitosanitarinis sertifikatas, kaip nustatyta tos direktyvos 13 straipsnio 1 dalies ii punkte;

(3)

Direktyva 2000/29/EB leidžiama nukrypti nuo 13 straipsnio 1 dalies ii punkto nuostatų dėl medienos, jei lygiavertė apsauga yra užtikrinta alternatyviais dokumentais ar žymėjimo priemonėmis;

(4)

Komisija, remdamasi Jungtinių Amerikos Valstijų pateikta informacija, pažymėjo, kad JAV žemės ūkio departamento Gyvūnų ir augalų sveikatos inspekcijos tarnyba patvirtino Pjautinės kietmedžio medienos džiovinimo kameroje sertifikavimo programą, kurią vykdys JAV nacionalinė pjautinės kietmedžio medienos asociacija (angl. NHLA);

(5)

Pjautinės kietmedžio medienos džiovinimo kameroje sertifikavimo programa užtikrinama, kad JAV patvirtinti kietmedžio apdorojimo įrenginiai veiktų pagal pjautinės kietmedžio medienos džiovinimo kameroje standartą. Šiuo standartu užtikrinama, kad visos pagal šią programą eksportuojamos pjautinės kietmedžio medienos dalys būtų džiovinamos kameroje, ir drėgmė, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, sudarytų mažiau nei 20 % masės, ir mediena būtų be žievės;

(6)

šiuo standartu taip pat užtikrinama, kad prie visų kameroje džiovintos kietmedžio medienos ryšulių būtų pritvirtinama NHLA plieninė atpažinimo apkaba, pažymėta „NHLA – KD“ ir unikaliu ryšulio numeriu. Visi numeriai yra išvardyti atitinkamame pjautinės kietmedžio medienos džiovinimo kameroje sertifikate („Medienos džiovinimo kameroje sertifikatas“);

(7)

todėl valstybės narės turėtų leisti įvežti į savo teritoriją Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.), platano (Platanus L.) ir cukrinio klevo (Acer saccharum Marsh.) pjautinę medieną be žievės, jei prie jos pridedamas medienos džiovinimo kameroje sertifikatas kaip fitosanitarinio sertifikato alternatyva, jei įvykdomos tam tikros sąlygos;

(8)

Komisija turėtų užtikrinti, kad Jungtinės Amerikos Valstijos pateiktų visą techninę informaciją, reikalingą įvertinti minėtos programos efektyvumą. Be to, valstybės narės turėtų nuolat tikrinti, kaip naudojamos NHLA atpažinimo apkabos, ir vertinti susijusį medienos džiovinimo kameroje sertifikatą;

(9)

šiuo sprendimu suteikiama nukrypti leidžianti nuostata turėtų nustoti galioti, jei nustatoma, kad specialių šiame sprendime nustatytų sąlygų nepakanka, kad būtų užkirstas kelias kenksmingųjų organizmų įvežimui į Sąjungą, arba šių sąlygų nebuvo laikomasi arba jei yra įrodymų, kad programa nėra veiksminga;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkto, valstybės narės gali leisti įvežti į savo teritoriją Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.), platano (Platanus L.) ir cukrinio klevo (Acer saccharum Marsh.) pjautinę medieną be žievės. Šiai medienai priskiriamas vienas iš KN kodų, aprašymai pateikti tos direktyvos V priedo B dalies I skirsnio 6 dalyje, kartu nepateikiant fitosanitarinio sertifikato, jei tokia mediena atitinka šio sprendimo priede nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės raštu informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie 1 straipsnyje numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos taikymą.

Nukrypti leidžiančią nuostatą taikiusios valstybės narės iki kiekvienų metų liepos 15 d. pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms informaciją ir nurodo praėjusiais metais pagal šio sprendimo 1 straipsnį importuotų siuntų skaičių ir pateikia išsamią ataskaitą apie visus siuntos sulaikymo atvejus, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalyje.

2.   Valstybės narės ne vėliau nei per dvi darbo dienas praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie siuntos, įvežtos į jų teritoriją pagal 1 straipsnį, kuri neatitinka priede nustatytų sąlygų, sulaikymą.

3.   Komisija paprašo Jungtinių Amerikos Valstijų pateikti jai reikalingą techninę informaciją, kad Komisija galėtų įvertinti Pjautinės kietmedžio medienos džiovinimo kameroje sertifikavimo programos veikimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas nustoja galioti 2016 m. lapkričio 30 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.


PRIEDAS

I   DALIS

1 straipsnyje nurodytos sąlygos

1 straipsnyje nurodytos sąlygos, pagal kurias valstybės narės gali leisti įvežti į savo teritoriją Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.), platano (Platanus L.) ir cukrinio klevo (Acer saccharum Marsh.) pjautinę medieną be žievės, kuriai priskiriamas vienas iš KN kodų ir kurios aprašymai pateikti Direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalies I skirsnio 6 dalyje, kartu nepateikiant fitosanitarinio sertifikato, yra tokios:

1.

Mediena pagaminama lentpjūvėse arba apdorojama JAV nacionalinės pjautinės kietmedžio medienos asociacijos (angl. NHLA) patvirtintose ir Pjautinės kietmedžio medienos džiovinimo kameroje sertifikavimo programoje (toliau – programa) dalyvauti keliamus reikalavimus atitinkančiose patalpose.

2.

Mediena išdžiovinta kameroje, ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gaminant sudaro mažiau nei 20 % masės.

3.

Įvykdžius 2 punkte išdėstytą sąlygą, 1 punkte nurodytos lentpjūvės paskirtasis pareigūnas arba šio pareigūno prižiūrimas asmuo prie kiekvieno ryšulio pritvirtina standartinę plieninę atpažinimo apkabą. Kiekviena NHLA plieninė atpažinimo apkaba pažymima „NHLA – KD“ ir unikaliu pakuotės numeriu.

4.

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 2 ir 3 punktuose nustatytų sąlygų, mediena patikrinama vadovaujantis sistema, nustatyta pagal programą, ir kuri apima patikrinimą prieš išsiuntimą ir stebėseną patvirtintose lentpjūvėse, kuriuos atlieka šiam tikslui kvalifikuoti ir patvirtinti nepriklausomi trečiosios šalies auditoriai. JAV žemės ūkio departamento Gyvūnų ir augalų sveikatos inspekcijos tarnyba kartkartėmis tikrina paruoštas siųsti medienos siuntas ir kas šešis mėnesius atlieka su programa susijusių NHLA įrašų ir procedūrų, nepriklausomų trečiųjų šalių auditorių, programos dalyvių lentpjūvių ir kitų atitinkamų patalpų auditą.

5.

Prie medienos pridedamas standartinis medienos džiovinimo kameroje sertifikatas, atitinkantis šio priedo II dalyje pateiktą modelį ir išduotas asmens arba asmenų, kuriems leista dalyvauti programoje ir kurį (-iuos) patvirtino NHLA inspektorius. Medienos džiovinimo kameroje sertifikatas užpildomas ir jame nurodomas pjautinės medienos be žievės tūris lentos pėdomis ir kubiniais metrais. Sertifikate taip pat nurodomas bendras ryšulių skaičius ir kiekvienas tiems ryšuliams priskirtas atpažinimo apkabos numeris.

II   DALIS

Medienos džiovinimo kameroje sertifikato pavyzdys

Agreement No 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and is bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818 | Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


Top