EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0173

2013/173/ES: 2013 m. balandžio 8 d. Komisijos sprendimas dėl pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB 11 straipsnį Danijos priimtos priemonės, kuria uždraudžiamos tam tikro tipo daugiatikslės žemės darbų mašinos (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 1874) Tekstas svarbus EEE

OJ L 101, 10.4.2013, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 284 - 285

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/173(1)/oj

10.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/29


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2013 m. balandžio 8 d.

dėl pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB 11 straipsnį Danijos priimtos priemonės, kuria uždraudžiamos tam tikro tipo daugiatikslės žemės darbų mašinos

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 1874)

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/173/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičiančią Direktyvą 95/16/EB (1), ypač į jos 11 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvos 2006/42/EB 11 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką Danijos institucijos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pranešė apie priemonę, susijusią su bendrovės „C.S.F. Srl.“ (via Palù 6/8, 36040 Grumolo delle Abbadesse, Vičenca, Italija) gaminamomis „Multione S630“ tipo mašinomis. Šios mašinos buvo paženklintos CE ženklu, prie jų buvo pridedama EB atitikties deklaracija pagal Direktyvą 2006/42/EB dėl mašinų, Komisijos direktyvą 2004/108/EB (2) dėl elektromagnetinio suderinamumo ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/14/EB (3) dėl lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo;

(2)

„Multione S630“ yra daugiatikslės žemės darbų mašinos, prie kurių gali būti tvirtinami įvairūs įtaisai skirtingoms su miškininkyste, žemės ūkiu, sodininkyste, želdinimu, kelių priežiūra ir statyba susijusioms funkcijoms atlikti;

(3)

Danijos priemonė motyvuojama tuo, kad mašinos neatitinka esminių sveikatos ir saugos reikalavimų, nustatytų Direktyvos 2006/42/EB I priedo 3.4.4 punkte, pagal kurį reikalaujama, kad, kai yra rizika, kad ant savaeigių mašinų su jose esančiais operatoriais gali nukristi daiktų ar medžiagų, mašinos turi būti suprojektuotos ir pagamintos atsižvelgiant į šią riziką ir, jei yra vietos, jose turi būti įtaisyta atitinkama apsauginė konstrukcija;

(4)

Danijos institucijos nurodė, kad, nors dėl kelių numatytų mašinų funkcijų jose esantiems operatoriams kyla rizika, kad gali nukristi daiktų ar medžiagų, mašinos rinkai teikiamos be apsauginės konstrukcijos nuo krintančių objektų. Danijos institucijos paprašė gamintojo imtis taisomųjų priemonių. Prašymas neįvykdytas, todėl Danijos institucijos uždraudė tiekti rinkai mašinas „Multione S630“ be apsauginės konstrukcijos nuo krintančių objektų ir nurodė gamintojui imtis taisomųjų veiksmų dėl rinkai jau pateiktų mašinų;

(5)

Komisija raštu paragino gamintoją pateikti pastabas dėl Danijos priimtos priemonės. Gamintojas atsakė manantis, kad apsauginės konstrukcijos nuo krintančių objektų pritvirtinti nereikia, jeigu mašinos tiekiamos funkcijoms, kurias vykdant nėra rizikos, kad gali nukristi daiktų ar medžiagų. Tačiau gamintojas taip pat pranešė Komisijai, kad Danijos institucijoms priėmus priemonę, imtasi veiksmų užtikrinti, kad prie visų Danijos rinkai tiekiamų mašinų būtų pritvirtina apsauginė konstrukcija nuo krintančių objektų;

(6)

Direktyvos 2006/42/EB I priedo 1.1.2 punkto a papunktyje nustatyta, kad mašinos turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad visas operacijas atliekant ne tik gamintojo numatytomis sąlygomis, bet ir pagrįstai numanomu netinkamo jų naudojimo atveju, jos vykdytų savo funkcijas ir nekeltų pavojaus jas valdantiems, derinantiems ir prižiūrintiems asmenims. Naudojamų priemonių tikslas – siekti, kad būtų išvengta bet kokių nelaimingų atsitikimų pavojaus per visą numatytą mašinos naudojimo laiką, įskaitant mašinos transportavimo, surinkimo, išardymo, padarymo netinkama ir pavertimo į atliekas etapus;

(7)

tokių daugiatikslių žemės darbų mašinų kaip „Multione S630“ atveju, net jeigu mašinos iš pradžių tiekiamos funkcijoms, kurias vykdant nėra rizikos, kad gali nukristi daiktų ar medžiagų, tikėtina, kad ilgainiui jos bus naudojamos kitoms numatytoms funkcijoms, dėl kurių operatoriams galėtų kilti rizika. Todėl projektuojant ir surenkant mašinas reikia atsižvelgti į riziką, kad gali nukristi daiktų ar medžiagų;

(8)

išnagrinėjus Danijos institucijų pateiktus įrodymus ir gamintojo pateiktas pastabas patvirtinama, kad „Multione S630“ tipo mašinos be apsauginės konstrukcijos nuo krintančių objektų neatitinka Direktyvos 2006/42/EB I priedo 3.4.4 punkte nustatytų esminių sveikatos ir saugos reikalavimų ir todėl jose esantiems operatoriams kyla didelė rizika, kad gali nukristi daiktų ar medžiagų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Danijos institucijų priemonė, pagal kurią uždrausta tiekti rinkai „Multione S630“ tipo mašinas be apsauginės konstrukcijos nuo krintančių objektų ir reikalaujama, kad gamintojas imtųsi taisomųjų veiksmų dėl rinkai jau pateiktų mašinų, yra pagrįsta.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 8 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 157, 2006 6 9, p. 24.

(2)  OL L 337, 2004 11 13, p. 13.

(3)  OL L 162, 2000 7 3, p. 1.


Top