EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0054(01)

2014/106/ES: 2013 m. gruodžio 20 d. Europos Centrinio Banko sprendimas dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2008/3 (ECB/2013/54)

OJ L 57, 27.2.2014, p. 29–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/106(3)/oj

27.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/29


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2013 m. gruodžio 20 d.

dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2008/3

(ECB/2013/54)

(2014/106/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 128 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį, 16 straipsnį ir 34 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2532/98 dėl Europos Centrinio Banko įgaliojimų taikyti sankcijas (1), ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

Sutarties 128 straipsnio 1 dalyje ir Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – Statutas) 16 straipsnyje nustatyta, kad Europos Centrinis Bankas (ECB) turi išimtinę teisę duoti leidimą Sąjungoje išleisti eurų banknotus. Ši teisė apima įgaliojimus imtis priemonių euro banknotų, kaip mokėjimo priemonių, vientisumui apsaugoti;

(2)

2008 m. gegužės 15 d. ECB priėmė Sprendimą ECB/2008/3 dėl saugumo akreditacijos procedūrų, taikomų eurų banknotų saugotinų eurų elementų gamintojams (2), kuriame nustatė saugumo akreditacijos procedūrą, patvirtinančią, ar gamintojai laikosi ECB nustatytų būtiniausių saugumo reikalavimų eurų banknotų ir jų komponentų ir kitų susijusių elementų ir informacijos, kuriems reikalinga apsauga, gamybai, apdorojimui, saugojimui ir transportavimui, ir kurių praradimas, vagystė arba atskleidimas galėtų pažeisti eurų banknotų vientisumą arba galėtų padėti gaminti padirbtus eurų banknotus arba jų komponentus. Be to, Sprendimu ECB/2008/3 buvo nustatytos procedūros, skirtos užtikrinti nuolatinį nurodytų saugumo reikalavimų laikymąsi;

(3)

2010 m. lapkričio 25 d. ECB priėmė Sprendimą ECB/2010/22 dėl eurų banknotų gamintojams taikomos kokybės akreditacijos procedūros (3), siekdamas užtikrinti, kad tik tie gamintojai, kurie atitinka ECB būtiniausius kokybės reikalavimus eurų banknotų ir eurų banknotų žaliavų gamybai, yra akredituojami eurų banknotams ir eurų banknotų žaliavoms gaminti;

(4)

vadovaudamasis Sutarties 9 ir 11 straipsniais, 2011 m. birželio 21 d. ECB priėmė Sprendimą ECB/2011/8 dėl eurų banknotų gamybai taikomų aplinkos apsaugos bei sveikatos ir saugos akreditacijos procedūrų (4), siekdamas užtikrinti, kad tik tie gamintojai, kurie atitinka ECB būtiniausius aplinkos apsaugos, sveikatos ir saugos reikalavimus, būtų akredituoti vykdyti eurų banknotų gamybos veiklą;

(5)

atsižvelgiant į ECB patirtį taikant sprendimus ECB/2008/3, ECB/2010/22 ir ECB/2011/8, reikia įgyvendinti veiksmingą bendrąją akreditacijos sistemą, kad būtų išvengta bet kokių su šių sprendimų taikymu susijusių materialinių ir procesinių neatitikimų, pavyzdžiui, neproporcingos akreditacijų galiojimo, jų procedūrų ir terminijos įvairovės;

(6)

siekiant išspręsti minėtas problemas ir palengvinti gamintojams tenkančią administracinę naštą, reikia nustatyti bendrąją akreditacijos sistemą, kuri: a) leistų įvertinti, kaip gamintojas laikosi ECB nustatytų atitinkamų saugumo, kokybės, aplinkos apsaugos ir sveikatos bei saugos reikalavimų; b) įvertintų šių reikalavimų laikymąsi pagal suderintą patikrinimo procedūrą; c) numatytų tinkamų ir proporcingų baudų rūšis, įskaitant finansines baudas, už nurodytų reikalavimų nevykdymą, ir d) užtikrintų, kad saugotinus eurų elementus būtų galima pristatyti tik NCB ir, Valdančiosios tarybos sprendimu, būsimiems Eurosistemos NCB, taip pat kitiems akredituotiems gamintojams ir (arba) ECB;

(7)

ši nauja bendroji akreditacijos sistema turėtų būti pagrįsta kelių etapų vertinimo procedūra, kurios metu vertinama, ar akreditacijos prašantis gamintojas visapusiškai atitinka visus šiame sprendime nustatytus atitinkamus akreditacijos reikalavimus;

(8)

siekiant palengvinti šį vertinimą, įskaitant bet kokį vėlesnį akredituoto gamintojo nuolatinės atitikties vertinimą, reikia nustatyti supaprastintą patikrinimo tvarką, kad ECB galėtų vykdyti patikrinimus vietoje ir ne vietoje;

(9)

siekiant išvengti dabartinės atskirų akreditacijų įvairovės, reikėtų numatyti bendrą laikinąją akreditaciją su galimybe ją pakeisti bendrąja akreditacija, jei atitinkamas gamintojas įrodo, kad jis laikosi visų akreditacijos reikalavimų, taip pat ir gamybos metu, gavęs oficialų akredituoto gamintojo, ECB ar NCB užsakymą pagal jo laikinąją akreditaciją;

(10)

siekiant išlaikyti lankstų akreditacijos procesą, ECB suteiktina diskrecija, kaip organizuoti vertinimo etapus gavus laikinosios akreditacijos inicijavimo prašymą;

(11)

siekiant užtikrinti geresnį akreditacijos procedūros administravimą, laikinoji akreditacija ir akreditacija galiotų nuolat, išskyrus atvejus, kai nustatoma, kad gamintojas neatitinka atitinkamų akreditacijos reikalavimų. Tuo pačiu tikslu ECB turi būti įgaliotas pakeisti laikinąją akreditaciją akreditacija, jei atitinkamas gamintojas gamino saugotinus eurų elementus ir (arba) eurų elementus pagal oficialų ECB ar NCB užsakymą nepertraukiamą 36 mėnesių laikotarpį. ECB taip pat galės akreditaciją pakeisti laikinąja akreditacija savo iniciatyva, jei gamintojas negamino saugotinų eurų elementų ir (arba) eurų elementų nepertraukiamą 36 mėnesių laikotarpį;

(12)

todėl sprendimus ECB/2008/3, ECB/2010/22 ir ECB/2011/8 reikia panaikinti ir pakeisti šiuo sprendimu. Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo dabartinių akreditacijų taisyklių prie bendrosios akreditacijos sistemos pagal šį sprendimą, reikėtų nustatyti vienerių metų pereinamąjį laikotarpį nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Tai leis gamintojams, turintiems atskiras saugumo, kokybės, aplinkos apsaugos ir sveikatos bei saugos akreditacijas, imtis visų reikiamų priemonių siekiant įvykdyti atitinkamus šiame sprendime nustatytus akreditacijos reikalavimus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

I   SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame sprendime:

1.   eurų elementai– eurų banknotai, iš dalies atspausdinti eurų banknotai ir popierius, dažai, folija ir siūleliai, naudojami eurų banknotams ar iš dalies atspausdintiems eurų banknotams gaminti;

2.   eurų elementų veikla– eurų elementų gamyba;

3.   saugotini eurų elementai– elementai, išvardyti pagrindiniuose saugumo reikalavimuose, įskaitant eurų banknotus, kurie yra: a) apyvartoje, b) kuriami apyvartoje esantiems eurų banknotams pakeisti arba c) išimti iš apyvartos, ir jų komponentai bei susijusi informacija, kuriuos reikia apsaugoti, nes jų praradimas, vagystė ar neteisėtas atskleidimas galėtų pakenkti eurų banknotų, kaip mokėjimo priemonių, vientisumui;

4.   saugotina eurų veikla– bet kuri iš išvardytų: saugotinų eurų elementų parengiamasis darbas, gamyba, apdorojimas, sunaikinimas, saugojimas, vidinis judėjimas gamybos vietoje arba transportavimas;

5.   parengiamasis darbas– kuriamų eurų banknotų pagrindinio dizaino perkėlimas į išdėstymą, spalvų atskyrimą, raštą ir spausdinimo plokštes ir šiame pagrindiniame dizaine siūlomų komponentų išdėstymo ir prototipų rengimas;

6.   gamintojas– bet kuris subjektas, kuris dalyvauja arba siekia dalyvauti saugotinoje eurų veikloje ir (arba) eurų elementų veikloje, išskyrus subjektus, kurie dalyvauja arba siekia dalyvauti tik transportuojant saugotinus eurų elementus arba teikia specialią sunaikinimo infrastruktūrą;

7.   gamybos vieta– bet kokios patalpos, kurias gamintojas naudoja arba siekia naudoti saugotinų eurų elementų ir (arba) eurų elementų parengiamajam darbui, gamybai, apdorojimui, sunaikinimui ir saugojimui;

8.   akreditacijos reikalavimai– ECB pagrindiniai reikalavimai, akreditacijos procedūra ir vietos reikalavimai, taip pat tęstinės šiame sprendime nustatytos pareigos, kurių privalo laikytis gamintojas, siekiantis gauti ar išlaikyti laikinąją akreditaciją ar akreditaciją;

9.   akredituotas gamintojas– gamintojas, turintis laikinąją akreditaciją ar akreditaciją;

10.   pagrindiniai reikalavimai– atitinkami ECB atskirai nustatyti saugumo, kokybės, aplinkos apsaugos ir sveikatos bei saugos reikalavimai, kurių privalo laikytis gamintojas, siekiantis vykdyti saugotiną eurų veiklą ir (arba) eurų elementų veiklą;

11.   priemonės– saugumo, kokybės, aplinkos apsaugos ar sveikatos bei saugos priemonės, kurių imasi gamintojas, kad atitiktų atitinkamus pagrindinius reikalavimus;

12.   akreditacijos pagal senąją tvarką– galiojančios laikinosios ar visos akreditacijos, visų pirma saugumo, kokybės, aplinkos apsaugos ar sveikatos bei saugos akreditacijos, kurias ECB suteikė gamintojui saugotinai eurų veiklai ir (arba) eurų elementų veiklai vykdyti pagal sprendimus ECB/2008/3, ECB/2010/22 ir ECB/2011/8;

13.   panaikinti ECB akreditacijos sprendimai– sprendimai ECB/2008/3, ECB/2010/22 ir ECB/2011/8 kartu;

14.   NCB– valstybės narės, kurios valiuta yra euro, nacionalinis centrinis bankas;

15.   būsimas Eurosistemos NCB– valstybės narės, kuriai taikoma išimtis, kuri įvykdė sąlygas eurui įvesti ir kurios atžvilgiu pagal Sutarties 140 straipsnio 2 dalį yra priimtas sprendimas dėl išimties panaikinimo, nacionalinis centrinis bankas;

16.   atestuojanti institucija– nepriklausoma atestuojanti institucija, kuri vertina gamintojo kokybės, aplinkos apsaugos ar sveikatos bei saugos vadybos sistemas ir yra įgaliota patvirtinti, kad gamintojas atitinka ISO 9001, ISO 14000 arba OHSAS 18000 standartų serijos reikalavimus;

17.   darbo diena– ECB darbo diena nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus ECB nedarbo dienas, skelbiamas ECB interneto svetainėje;

18.   patikrinimas– akreditacijos procedūra, vykdoma kaip patikrinimas vietoje arba kaip patikrinimas ne vietoje, kuria siekiama įvertinti, ar gamintojas atitinka akreditacijos reikalavimus, ir kuri užbaigiama atitinkamos patikrinimo ataskaitos patvirtinimu dėl šio vertinimo rezultatų;

19.   patikrinimas vietoje– ECB patikrinimo grupės apsilankymas gamybos vietoje, siekiant įvertinti, ar gamybos vietoje įgyvendinamos priemonės atitinka atitinkamus akreditacijos reikalavimus;

20.   patikrinimas ne vietoje– patikrinimo metu gamintojo pateiktų dokumentų vertinimas, kurį ECB atlieka ne gamintojo gamybos vietoje, siekiant nustatyti, ar gamintojas atitinka atitinkamus akreditacijos reikalavimus;

21.   specialūs NCB saugumo patikrinimai– akredituotoje gamybos vietoje vykdomi užsakymą pateikusio NCB atliekami likučių patikrinimai, sunaikinimo patikrinimai ar transportavimo patikrinimai, susiję su oficialiu akredituotam gamintojui pateiktu gamybos užsakymu pagal 11 straipsnį;

22.   likučių patikrinimas– užsakymą pateikusio NCB vykdomas apsilankymas akredituotoje gamybos vietoje, siekiant įvertinti atitinkamo gamintojų turimų saugotinų eurų elementų likučių atsargų tikslumą;

23.   sunaikinimo patikrinimas– užsakymą pateikusio NCB vykdomas apsilankymas akredituotoje gamybos vietoje, siekiant stebėti saugotinų eurų elementų sunaikinimą ir atlikti likučių patikrinimus naikinant saugotinus eurų elementus pagal 11 straipsnį;

24.   transportavimo patikrinimas– eurų banknotų ir (arba) eurų banknotų popieriaus transportavimo priemonių, kurių ėmėsi akredituotas gamintojas, atitikties atitinkamiems transportavimo saugumo reikalavimams įvertinimas;

25.   gamyba– saugotinų eurų elementų ar eurų elementų gamyba pagal kito akredituoto gamintojo, NCB ar ECB oficialų užsakymą, išskyrus gamybą mokslinių tyrimų ir plėtros ir bandymų tikslais, kurios rezultatai nėra skirti išleidimui į apyvartą, ir išskyrus gamybą vidaus likučiams.

2 straipsnis

Pagrindiniai akreditacijos principai

1.   Gamintojas gali vykdyti saugotiną eurų veiklą ir (arba) eurų elementų veiklą saugotino euro elemento ir (arba) euro elemento atžvilgiu tik toje gamybos vietoje, kuriai ECB jam suteikė akreditaciją ar laikinąją akreditaciją.

2.   Jei gamintojas neturi gamybos patirties, ECB gali suteikti jam laikinąją akreditaciją atitinkamai saugotinai eurų veiklai ir (arba) eurų elementų veiklai 4, 5 ir 6 straipsniuose nustatyta tvarka.

3.   Laikinoji akreditacija gali būti pakeista akreditacija, gamintojui gavus teigiamą atitinkamų gamybos patikrinimų rezultatą pagal 7 straipsnyje nustatytą procedūrą.

4.   Jei akredituotas gamintojas nevykdo gamybos nepertraukiamu 36 mėnesių laikotarpiu, ECB gali pakeisti jo akreditaciją laikinąja akreditacija 8 straipsnyje nustatyta tvarka.

5.   Gamintojas, siekiantis iš ECB gauti ir išlaikyti laikinąją akreditaciją ar akreditaciją, privalo, greta šiame sprendime nustatytų reikalavimų, atitikti ir:

a)

atitinkamus pagrindinius reikalavimus, kurie yra būtiniausi reikalavimai. Gamintojai gali priimti ir įgyvendinti griežtesnes saugumo, kokybės, aplinkos apsaugos ir sveikatos bei saugos priemones;

b)

šiuos vietos reikalavimus:

i)

ne spaustuvių gamybos vieta yra Europos Sąjungos valstybėje narėje arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje narėje arba

ii)

spaustuvių gamybos vieta yra Europos Sąjungos valstybėje narėje.

6.   Vykdomoji valdyba, jei tai pateisinama susiklosčiusiomis aplinkybėmis, išimties tvarka gali atleisti nuo 5 dalies b punkte nustatyto vietos reikalavimo. Vykdomoji valdyba, padariusi tokią išimtį, nurodo atitinkamas to priežastis.

7.   Gamintojai, turintys laikinąją akreditaciją arba akreditaciją, turi lygias teises dalyvauti konkursuose.

8.   Akredituotas gamintojas gali gaminti ir (arba) tiekti saugotinus eurų elementus tik pagal oficialų užsakymą, kurį pateikia vienas iš šių subjektų:

a)

kitas akredituotas gamintojas, kuriam saugotini eurų elementai reikalingi saugotinai eurų veiklai vykdyti;

b)

NCB;

c)

Valdančiajai tarybai priėmus atitinkamą sprendimą – būsimas Eurosistemos NCB ir

d)

ECB.

9.   Gamintojas padengia visas sąnaudas ir susijusias išlaidas, patirtas dėl šio sprendimo taikymo.

3 straipsnis

Vykdomosios valdybos priimami sprendimai

1.   Vykdomoji valdyba turi įgaliojimus priimti visus su gamintojo akreditacija susijusius sprendimus pagal 6, 16–18 ir 20 straipsnius.

2.   Vykdomoji valdyba gali nuspręsti deleguoti įgaliojimus suteikti laikinąją akreditaciją pagal 6 straipsnį vienam ar keliems valdybos nariams.

II   SKIRSNIS

AKREDITACIJOS PROCEDŪRA

4 straipsnis

Laikinosios akreditacijos inicijavimo prašymas

1.   Gamintojas, neturintis jokios akreditacijos, kuris siekia vykdyti saugotiną eurų veiklą ir (arba) eurų elementų veiklą, pateikia ECB rašytinį prašymą inicijuoti laikinosios akreditacijos procedūrą.

2.   Inicijavimo prašyme turi būti:

a)

nurodyta saugotina eurų veikla, saugotinas euro (-ų) elementas (-ai) ir (arba) eurų elementų veikla ir euro (-ų) elementas (-ai), taip pat tikslus gamybos vietos, kuriai prašoma laikinoji akreditacija, adresas;

b)

prašymą teikiančio gamintojo deklaracija, kad jis pagrindinių reikalavimų turinį laikys paslaptyje;

c)

rašytinis gamintojo pasižadėjimas laikytis visų taikytinų šio sprendimo nuostatų.

3.   Gamintojas, norintis vykdyti eurų elementų veiklą, pateikia ECB kompetentingų atestuojančių institucijų išduotų ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 sertifikatų, patvirtinančių, kad jis atitinka atitinkamus standartus atitinkamoje gamybos vietoje planuojamai eurų elementų veiklai, kopijas.

4.   ECB įvertina gamintojo inicijavimo prašyme pateiktą informaciją ir dokumentus ir prireikus gali paprašyti papildomos informacijos ar paaiškinimų.

5.   ECB gali atmesti inicijavimo prašymą, jei šis lieka neišsamus, ir po ECB prašymo suteikti papildomą informaciją ar paaiškinimus pagal 4 dalį, arba jei gamintojas nevykdo 2 straipsnio 5 dalies b punkto.

5 straipsnis

Preliminarus pagrindinių reikalavimų įvertinimas

1.   ECB, priėmęs inicijavimo prašymą, pateikia gamintojui atitinkamų pagrindinių reikalavimų kopiją. ECB taip pat pateikia dokumentus, kuriuose gamintojas nurodo, kaip jo priemonės atitiks atitinkamus pagrindinius reikalavimus. Gamintojas užpildo ir grąžina šiuos dokumentus, kad ECB galėtų preliminariai įvertinti, ar gamintojas gali atitikti atitinkamus pagrindinius reikalavimus.

2.   Jei gamintojas, pateikęs prašymą suteikti laikinąją akreditaciją saugotinai eurų veiklai, pagal nacionalinę teisę privalo naudoti specialią sunaikinimo infrastruktūrą, ir jei nėra galimybės suteikti šios infrastruktūros gamybos vietoje, gamintojas taip pat pateikia informaciją apie jo siūlomą naudoti specialią sunaikinimo infrastruktūrą, įskaitant išsamią informaciją apie:

a)

atitinkamas nacionalinės teisės nuostatas ir paaiškinimą, kodėl nėra galimybės patalpinti sunaikinimo infrastruktūros gamybos vietoje;

b)

gamintojo siūlomą naudoti specialią sunaikinimo infrastruktūrą;

c)

saugotiną (-us) eurų elementą (-us), kurį (-iuos) gamintojas siūlo naikinti atitinkamoje specialioje sunaikinimo infrastruktūroje;

d)

siūlomas saugumo priemones saugotinam (-iems) eurų elementui (-ams) apsaugoti per visą transportavimo į infrastruktūrą ir iš jos bei sunaikinimo infrastruktūroje procesą.

3.   ECB įvertina gamintojo pateiktą informaciją ir dokumentus, nurodytus 1 ir 2 dalyse, ir gali pareikalauti papildomos informacijos ar paaiškinimų. ECB gali atmesti bet kokį prašymą suteikti laikinąją akreditaciją, jei šis lieka neišsamus, ir po ECB pareikalavimo suteikti papildomą informaciją ar paaiškinimus, arba jei šis neatitinka šio straipsnio.

6 straipsnis

Laikinosios akreditacijos suteikimas

1.   ECB gali suteikti gamintojui laikinąją akreditaciją, jei gamintojas, prieš pradėdamas vykdyti saugotiną eurų veiklą ir (arba) eurų elementų veiklą, sėkmingai įrodo nustatęs procedūras ir infrastruktūrą, reikalingas norint atitikti atitinkamus akreditacijos reikalavimus gamybos vietoje.

2.   Pagal 9 straipsnį ECB atlieka patikrinimus siekdamas įvertinti, ar gamintojas atitinka visus akreditacijos reikalavimus.

3.   Jei gamintojas prašo suteikti laikinąją akreditaciją planuojamai saugotinai eurų veiklai, pirmiausia patikrinama, ar jis laikosi saugumo reikalavimų. Kiti patikrinimai pradedami tik gamintojui gavus teigiamą saugumo patikrinimo rezultatą.

7 straipsnis

Laikinosios akreditacijos pakeitimas akreditacija

ECB gali pakeisti gamintojo laikinąją akreditaciją akreditacija, jei gamintojas gauna teigiamus atitinkamų patikrinimų gamybos metu rezultatus ir taip įrodo, kad jis faktiškai vykdydamas atitinkamą saugotiną eurų veiklą ir (arba) eurų elementų veiklą nustatė reikiamas procedūras ir infrastruktūrą ir veiksmingai vykdo atitinkamus akreditacijos reikalavimus gamybos vietoje.

8 straipsnis

Akreditacijos pakeitimas laikinąja akreditacija

ECB gali pakeisti gamintojo akreditaciją laikinąja akreditacija, jei gamintojas nevykdė gamybos pagal oficialų ECB arba NCB užsakymą per nepertraukiamą 36 mėnesių laikotarpį.

III   SKIRSNIS

PATIKRINIMAI IR SPECIALŪS NCB SAUGUMO PATIKRINIMAI

9 straipsnis

Patikrinimai

1.   ECB vertina, ar gamintojas atitinka atitinkamus akreditacijos reikalavimus; tai daroma atliekant patikrinimus. Patikrinimai gali būti atliekami kaip patikrinimai vietoje ir (arba) patikrinimai ne vietoje.

2.   Patikrinimas (-ai) ne vietoje atliekamas (-i) dėl bet kokių gamintojo pateiktų dokumentų, kurie yra svarbūs vertinant gamintojo atitiktį akreditacijos reikalavimams.

3.   Patikrinimu (-ais) vietoje vertinama gamintojo atitiktis atitinkamiems pagrindiniams reikalavimams gamybos vietoje, visų pirma – saugumo ir kokybės reikalavimams. ECB gali nuspręsti atlikti tokius patikrinimus vietoje, jei, jo manymu, tai reikalinga, tačiau ne rečiau kaip kartą per 36 mėnesius eurų elementų veiklos ir (arba) saugotinos eurų veiklos pagrindinių saugumo ir kokybės reikalavimų atžvilgiu.

4.   Apie patikrinimus vietoje dėl pagrindinių saugumo ir kokybės reikalavimų gali būti pranešta iš anksto. Saugumo ir kokybės patikrinimai vietoje, apie kuriuos buvo pranešta, pradedami gamintojo ir ECB abipusiu sutarimu nustatytą dieną. Gamintojui pradėjus vykdyti saugotiną eurų veiklą ir (arba) eurų elementų veiklą, apie saugumo ir kokybės patikrinimus vietoje gali būti nepranešta.

5.   Likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki dienos, kai turi prasidėti paskelbtas patikrinimas vietoje, ECB gali pateikti gamintojui pildyti išankstinius patikrinimo vietoje dokumentus. Gamintojas grąžina šiuos dokumentus ECB ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki dienos, kai turi prasidėti patikrinimas vietoje.

6.   Jei pagal gamintojo nacionalinę teisę gamintojas privalo naudoti specialią sunaikinimo infrastruktūrą, patikrinimo vietoje grupė gali apsilankyti ir toje infrastruktūroje, kad įvertintų, ar gamintojo siūlomos priemonės yra pakankamos atitinkamų saugotinų eurų elementų vientisumui apsaugoti.

10 straipsnis

Išvados ir patikrinimo ataskaita

1.   Jei patikrinimo metu nustatomas bet koks atitinkamų akreditacijos reikalavimų neatitikties atvejis, per toliau nurodytą laiką ECB išsiunčia gamintojui laišką su išvadomis, kuriame nurodomas (-i) konkretus (-ūs) neatitikties atvejis (-ai):

a)

per 15 darbo dienų nuo atitinkamo patikrinimo vietoje užbaigimo dienos;

b)

per 40 darbo dienų nuo tada, kai ECB gavo su patikrinimu ne vietoje susijusius dokumentus, ypač dėl 12 straipsnyje nustatytų tęstinių pareigų;

c)

per 15 darbo dienų nuo tada, kai ECB gavo NCB ataskaitą, jei pagal 11 straipsnį buvo vykdomi specialūs NCB saugumo patikrinimai.

2.   Gavęs išvadas, gamintojas gali per 15 darbo dienų raštu kreiptis į ECB ir pateikti savo pastabas ir informaciją apie visas priemones arba patobulinimus, kurių jis ketina imtis išvadų turinio atžvilgiu.

3.   ECB parengia patikrinimo ataskaitos projektą per 25 darbo dienas nuo: a) patikrinimo užbaigimo, jei nenustatyta neatitikties atvejų, b) tos dienos, kai ECB gauna rašytines gamintojo pastabas dėl išvadų, arba c) termino tokioms pastaboms pateikti pabaigos, jei pastabų nebuvo gauta. Į šį patikrinimo ataskaitos projektą įtraukiamos patikrinimo išvados ir iš gamintojo gautos atitinkamos pastabos. Patikrinimo ataskaitos projekte taip pat padaromos išvados, ar gamintojas atitinka akreditacijos reikalavimus.

4.   Gavęs patikrinimo ataskaitos projektą, gamintojas gali per 15 darbo dienų raštu kreiptis į ECB ir pateikti savo pastabas ir informaciją apie visas priemones arba patobulinimus, kurių jis ketina imtis patikrinimo ataskaitos projekto turinio atžvilgiu. ECB, gavęs gamintojo pastabas arba šių pastabų pateikimo terminui pasibaigus, per 30 darbo dienų užbaigia patikrinimo ataskaitos projektą ir pateikia jį atitinkamam gamintojui.

5.   Siekiant patikrinti, ar, įgyvendinus tokias priemones arba patobulinimus, gamintojas atitinka atitinkamus akreditacijos reikalavimus, gali būti atliekami papildomi patikrinimai vietoje. Dėl papildomų patikrinimų vietoje patikrinimo ataskaitos projektas gali būti užbaigtas vėliau.

6.   Esminės akreditacijos reikalavimų neatitikties atveju, kai ECB reikia skubiai priimti sprendimą, ir kai tai pagrįstai laikytina pagrindu priimti sustabdymo sprendimą pagal 17 straipsnį arba panaikinimo sprendimą pagal 18 straipsnį, ECB gali nuspręsti sutrumpinti 1, 2 ir 3 dalyse aprašytą procesą, kad gamintojui būtų suteiktos ne daugiau kaip penkios darbo dienos pastaboms dėl atitinkamos neatitikties pateikti. ECB nurodo tokios skubos priežastis.

7.   ECB gali nuspręsti pratęsti šiame straipsnyje nurodytus terminus.

11 straipsnis

Specialūs NCB saugumo patikrinimai

1.   Bet kuris NCB, pateikęs oficialų užsakymą eurų banknotams gaminti, gali, kiek tai susiję su tokiais užsakymais, atlikti likučių patikrinimą ir saugotinų eurų elementų naikinimo patikrinimą gamybos vietoje, kurioje gaminami eurų banknotai arba bet kurioje kitoje gamybos vietoje, kurioje gaminami, apdorojami, saugomi ar naikinami šių eurų banknotų komponentai.

2.   1 dalyje nurodytas NCB taip pat gali atlikti eurų banknotų ir eurų banknotų popieriaus transportavimo patikrinimus.

3.   Per tris darbo dienas nuo patikrinimų pabaigos NCB išsiunčia rašytinę ataskaitą ECB, jei nustatoma, kad gamintojas pažeidė pagrindiniuose reikalavimuose nustatytas ECB transportavimo taisykles arba jei likučių patikrinimo ar sunaikinimo patikrinimo metu nustatoma neatitikimų.

4.   ECB gali paskirti specialią saugumo patikrinimo vietoje grupę, kuriai pavedama atlikti patikrinimus gamybos vietoje, siekiant patikrinti NCB nustatytus pažeidimus ar neatitikimus. Apie bet kokias ECB padarytas išvadas, pagrįstas specialios saugumo patikrinimo grupės patikrinimo rezultatais, pranešama pagal 10 straipsnį.

IV   SKIRSNIS

TĘSTINĖS PAREIGOS

12 straipsnis

Akredituotų gamintojų tęstinės pareigos

1.   Akredituotas gamintojas dėl atitinkamos gamybos vietos pateikia ECB 4 straipsnio 3 dalyje nurodyto atitinkamo sertifikato kopiją kiekvieną kartą, kai šis sertifikatas atnaujinamas arba pakeičiamas; kopija pateikiama per tris mėnesius nuo atitinkamos pratęsimo ar pakeitimo dienos.

2.   Akredituotas gamintojas nedelsdamas informuoja ECB apie bet kokių reikalaujamų sertifikatų panaikinimą.

3.   Akredituotas gamintojas nedelsdamas raštu informuoja ECB apie bet kurią iš šių aplinkybių:

a)

pradėtą bet kokią gamintojo likvidavimo arba restruktūrizavimo ar bet kokią analogišką procedūrą;

b)

likvidatoriaus, perėmėjo, administratoriaus arba panašaus pareigūno paskyrimą gamintojo atžvilgiu;

c)

bet kokį ketinimą sudaryti subrangos sutartį arba įtraukti trečiąsias šalis į eurų elementų veiklą ar saugotiną eurų veiklą, kuriai gamintojas turi akreditaciją;

d)

bet kokius priemonių gamybos vietoje pasikeitimus, įvykusius po akreditacijos suteikimo, kurie daro poveikį arba gali daryti poveikį atitikčiai atitinkamiems akreditacijos reikalavimams, įskaitant 5 straipsnio 2 dalies a–d punktuose nurodytos informacijos pasikeitimus;

e)

bet kokius ketinimus pakeisti akredituoto gamintojo kontrolę arba nuosavybės struktūrą;

f)

nepertraukiamo 34 mėnesių laikotarpio nuo jo paskutinės gamybos pasibaigimą.

4.   Akredituotas gamintojas negali perleisti arba perduoti savo akreditacijų trečiajai šaliai, įskaitant savo dukterines bendroves ir asocijuotas bendroves.

5.   Akredituotas gamintojas negali perkelti bet kokios saugotinos eurų veiklos arba eurų elementų veiklos dalies ar bet kokių saugotinų eurų elementų arba eurų elementų į kitą vietą, kuri gamintojui priklauso, kurią jis nuomoja arba kitaip kontroliuoja, išskyrus atvejus, kai tai vietai buvo suteikta atitinkama akreditacija pagal 2 straipsnį ir ECB yra davęs išankstinį rašytinį sutikimą perkelti.

6.   Akredituotas gamintojas negali perduoti ar perleisti bet kokios saugotinos eurų veiklos arba eurų elementų veiklos dalies vykdymo ar bet kokių saugotinų eurų elementų arba eurų elementų jokiai trečiajai šaliai, įskaitant savo dukterines bendroves ir asocijuotas bendroves, išskyrus atvejus, kai tai trečiajai šaliai buvo suteikta atitinkama akreditacija pagal 2 straipsnį ir ECB yra davęs išankstinį rašytinį sutikimą perduoti ar perleisti veiklos vykdymą.

7.   Be išankstinio rašytinio ECB sutikimo akredituotas gamintojas negali perduoti bet kokios saugotinos eurų veiklos arba eurų elementų veiklos dalies vykdymo kitai gamybos vietai.

8.   Laikinąją akreditaciją turintis gamintojas nedelsdamas informuoja ECB apie iš kito akredituoto gamintojo, NCB arba ECB gautą oficialų gamybos užsakymą, kad būtų galima kuo greičiau atlikti atitinkamus patikrinimus. Pranešime pateikiama informacija apie oficialų gamybos užsakymą ir planuojamą gamybos pradžios ir pabaigos dieną.

9.   Laikinąją akreditaciją turintis gamintojas suteikia ECB informaciją apie aplinkos apsaugos ir sveikatos bei saugos aspektus, kaip reikalaujama atitinkamuose pagrindiniuose reikalavimuose.

10.   Jei akredituotas gamintojas yra spaustuvė, jis organizuoja baigtų eurų banknotų cheminių medžiagų analizės vykdymą ir praneša ECB pagal atitinkamus aplinkos apsaugos ir sveikatos bei saugos reikalavimus.

11.   Akredituotas gamintojas laiko pagrindinius reikalavimus paslaptyje.

13 straipsnis

ECB tęstinės pareigos

ECB informuoja akredituotus gamintojus apie visus pagrindinių reikalavimų pakeitimus, kurie yra susiję su saugotina eurų veikla ir (arba) eurų elementų veikla, kuriai jiems yra suteikta akreditacija arba laikinoji akreditacija.

V   SKIRSNIS

NEATITIKTIES PASEKMĖS

14 straipsnis

Neatitikties atvejai

1.   Bet kuris iš toliau nurodytų gamintojo veiksmų reiškia neatitikties atvejį:

a)

atitinkamų akreditacijos reikalavimų nesilaikymas;

b)

su ECB suderintų patobulinimų nevykdymas;

c)

atsisakymas leisti tuoj pat patekti į gamybos vietą patikrinimo vietoje grupei arba darbuotojams, kuriuos NCB paskyrė atsargoms patikrinti, sunaikinimui patikrinti arba transportavimui patikrinti;

d)

neteisingos arba klaidinančios deklaracijos arba suklastoto dokumento pateikimas ECB ir, kai taikytina, NCB pagal bet kurią iš šiame sprendime nustatytų procedūrų;

e)

gamintojo pareigos laikyti pagrindinius reikalavimus paslaptyje pažeidimas.

2.   Apie bet kokį neatitikties atitinkamiems akreditacijos reikalavimams atvejį pranešama reikalavimų neatitinkančiam gamintojui pagal 10 straipsnio 4 dalį arba kitais būdais. Kiekvieną neatitikties atvejį būtina ištaisyti per sutartą laikotarpį. Šis laikotarpis yra proporcingas neatitikties sunkumui.

3.   Esminė neatitiktis – tai atvejis, kuris turi ar turėjo tiesioginį ir didelį neigiamą poveikį saugotinos eurų veiklos saugumui ir (arba) tiesioginį ir didelį neigiamą poveikį eurų elementų veiklos kokybės, aplinkos apsaugos ar sveikatos bei saugos aspektams.

4.   ECB gali pateikti gamintojui rekomendaciją, kuri yra pasiūlymas patobulinti priemonę, kuri atitinka akreditacijos reikalavimus.

15 straipsnis

ECB sprendimai dėl neatitikties

1.   Bet kurį iš 16–18 ir 20 straipsniuose nurodytų sprendimų ECB priima raštu. Šiuose sprendimuose nurodoma:

a)

neatitikties atvejis ir gamintojo pateiktos pastabos, jei taikytina;

b)

gamybos vieta, saugotinas euro elementas ir (arba) euro elementas ir saugotina eurų veikla ir (arba) eurų elementų veikla, su kuria yra susijęs sprendimas;

c)

data, kada įsigalios sprendimas;

d)

neatitikties pašalinimo terminas, jei taikytina;

e)

sprendimo priežastys.

2.   Visais atvejais, kai ECB priima sprendimą pagal 16–18 ir 20 straipsnius, sprendimas yra proporcingas neatitikties sunkumui ir gamintojo veiklos istorijai bet kokių kitų neatitikties atvejų nustatymo ir jų pašalinimo požiūriu.

3.   ECB gali informuoti NCB ir visus akredituotus gamintojus apie pagal šį straipsnį priimtą bet kokį sprendimą, jo taikymo sritį ir galiojimo laiką; tokiu atveju nurodoma, kad NCB bus pranešta, jei pasikeis gamintojo statusas.

16 straipsnis

Įspėjamasis sprendimas

1.   ECB pateikia akredituotam gamintojui įspėjamąjį sprendimą, jei:

a)

nustatomas esminis saugotinos eurų veiklos neatitiktiems saugumo aspektams atvejis arba esminis eurų elementų veiklos neatitikties kokybės, aplinkos apsaugos ar sveikatos bei saugos aspektams atvejis;

b)

neatitikties atvejai kartojasi;

c)

bet koks neatitikties atvejis nėra pašalinamas laiku ir efektyviai.

2.   ECB atsižvelgia į visus to gamintojo pateiktus atitinkamus paaiškinimus.

3.   Įspėjamajame sprendime taip pat gali būti nurodyta, kad jei iki nustatyto termino neatitiktis nebus pašalinta, bus taikomas 17 arba 18 straipsnis.

4.   Jei ECB mano, kad, atsižvelgiant į nustatyto neatitikties atvejo sunkumą, vien įspėjamojo sprendimo nepakanka, ECB gali priimti sprendimą pagal 17 arba 18 straipsnį.

17 straipsnis

Naujų užsakymų sustabdymas

1.   ECB gali priimti sprendimą sustabdyti akredituotą gamintoją; šiuo atveju gamintojas gali baigti visus vykdomus gamybos užsakymus, tačiau negali priimti naujų užsakymų iki sustabdymo sprendimo panaikinimo. Sprendimas sustabdyti gali būti priimtas, jei:

a)

nustatomas esminės neatitikties atvejis, darantis tiesioginį ir didelį neigiamą poveikį saugotinos eurų veiklos saugumui, bet gamintojas įrodė, kad saugotini eurų elementai nedingo ar nebuvo pavogti, arba nebuvo neteisėtai atskleista informacija, galinti pakenkti saugotinų eurų elementų vientisumui;

b)

gamintojas nepašalina įspėjamajame sprendime nurodytos neatitikties.

2.   ECB atsižvelgia į visus to gamintojo pateiktus atitinkamus paaiškinimus.

3.   Sustabdymo sprendime taip pat gali būti nurodyta, kad jei iki nustatyto termino neatitiktis nebus pašalinta, bus taikomas 18 straipsnis.

4.   Jei ECB mano, kad, atsižvelgiant į nustatyto neatitikties atvejo sunkumą, vien sustabdymo sprendimo nepakanka, jis gali priimti panaikinimo sprendimą pagal 18 straipsnį.

5.   Sustabdymo sprendimas gali būti panaikintas tik pašalinus visus atitinkamus neatitikties atvejus ir patikrinimo metu pripažinus, kad jie pašalinti.

18 straipsnis

Akreditacijos panaikinimas

1.   ECB gali priimti panaikinimo sprendimą, jei:

a)

gamintojas nevykdo sustabdymo sprendimo;

b)

gamintojas nevykdo 19 straipsnio;

c)

nevykdomas reikalavimas nedelsiant informuoti ECB apie bet kurią iš 12 straipsnio 3 dalies c–f punktuose nurodytų aplinkybių;

d)

akredituotas gamintojas pateikia prašymą perkelti visą saugotiną eurų veiklą ir (arba) eurų elementų veiklą ar jos dalį į naują gamybos vietą. Toks panaikinimas taikomas ir senai gamybos vietai, iš kurios perkeliama atitinkama veikla;

e)

akredituotas gamintojas pateikia prašymą panaikinti jo laikinąją akreditaciją arba akreditaciją.

2.   ECB gali priimti panaikinimo sprendimą, jei, jo nuomone, toks panaikinimas yra proporcingas:

a)

neatitikties atvejo (-ų) sunkumui;

b)

faktinio ar galimo praradimo ar vagystės dydžiui arba su neteisėtu informacijos apie saugotinus eurų elementus atskleidimu susijusios finansinės žalos ir žalos reputacijai dydžiui;

c)

gamintojo atsako, galimybių ir pajėgumo pašalinti neatitiktį tinkamumui.

3.   ECB atsižvelgia į visus atitinkamo gamintojo pateiktus atitinkamus paaiškinimus.

4.   Jei panaikinus akreditaciją tai, kad gamintojas turi saugotinus eurų elementus, galėtų kelti pavojų eurų banknotų, kaip mokėjimo priemonės, vientisumui, ECB gali pareikalauti, kad gamintojas imtųsi priemonių, pavyzdžiui, pristatytų nurodytus saugotinus eurų elementus į ECB arba NCB arba juos sunaikintų, kad būtų užtikrinta, jog, panaikinimui įsigaliojus, gamintojas neturi jokių tokių saugotinų eurų elementų.

5.   Panaikinimo sprendime nurodoma data, po kurios gamintojas gali vėl prašyti suteikti laikinąją akreditaciją. Tokia data nustatoma atsižvelgiant į panaikinimą nulėmusias aplinkybes; ji negali būti anksčiau kaip po vienerių metų nuo panaikinimo sprendimo datos.

19 straipsnis

Neatidėliotinas saugotinos eurų veiklos sustabdymas

1.   Išimtinėmis aplinkybėmis, nustačius esminės neatitikties atvejį, dėl kurio, tuojau pat nesiėmus taisymo veiksmų, galėtų būti prarasti arba pavogti saugotini eurų elementai arba neteisėtai atskleista informacija, o tai galėtų pakenkti eurų banknotų, kaip mokėjimo priemonių, vientisumui, patikrinimo vietoje grupė gali pareikalauti reikalavimų neatitinkančio gamintojo nedelsiant sustabdyti atitinkamą saugotiną eurų veiklą iki kol bus pašalinta neatitiktis. Tokiu atveju gamintojas negali atnaujinti šios veiklos be išankstinio rašytinio ECB sutikimo.

2.   Toks gamintojas pateikia ECB informaciją apie bet kurį kitą gamintoją, kurį sustabdyta saugotina eurų veikla arba eurų elementų veikla gali netiesiogiai paveikti kaip klientą ar tiekėją. Patikrinimo vietoje grupė taip pat gali reikalauti, kad akredituotas gamintojas imtųsi 18 straipsnio 4 dalyje nurodytų priemonių, kad būtų užtikrinta, kad jis neturi nurodytų saugotinų eurų elementų tuo laikotarpiu, kuriuo sustabdyta saugotina eurų veikla.

3.   Jei akredituoto gamintojo saugotina eurų veikla yra sustabdyta pagal 1 dalį, ECB informuoja 2 dalyje nurodytas trečiąsias šalis gamintojas, kurias tai gali paveikti; tokiu atveju nurodoma, kad trečiosioms šalims gamintojoms, kurias tai gali paveikti, bus pranešta apie gamintojo statuso pasikeitimą.

4.   Kaip įmanoma greičiau po to, kai ECB patikrinimo vietoje grupė pareikalavo sustabdyti saugotiną eurų veiklą, ir nedarant poveikio jokiems kitiems pagal 16–18 straipsnius priimtiems sprendimams, ECB nedelsiant panaikina tokį sustabdymą, jei per vėlesnį patikrinimą padaroma išvada, kad atitinkama neatitiktis buvo pašalinta.

20 straipsnis

Finansinės baudos esant eurų banknotų ar banknotų popieriaus kiekio neatitikimų

1.   Gamintojas, vykdantis eurų banknotų popieriaus ar eurų banknotų gamybą, vadovaudamasis pagrindiniais saugumo reikalavimais, praneša ECB apie bet kokius eurų banknotų popieriaus kiekių arba iš dalies ar visiškai atspausdintų eurų banknotų kiekių neatitikimus, nustatytus vykdant bet kokią saugotiną eurų veiklą akredituotoje jo gamybos vietoje.

2.   Jei toks gamintojas nustato eurų banknotų popieriaus kiekio arba iš dalies ar visiškai atspausdintų eurų banknotų kiekių neatitikimus vykdant saugotiną eurų veiklą akredituotoje gamybos vietoje ir nepraneša apie tai, kaip nustatyta pagrindiniuose saugumo reikalavimuose, o apie neatitikimą ECB sužino kitais būdais, ECB skiria gamintojui ne mažesnę kaip 50 000 eurų finansinę baudą. Jei lygiavertė neatitikimo nominalioji vertė viršija 50 000 eurų, ECB skiria gamintojui tos lygiavertės nominaliosios vertės dydžio finansinę baudą, tačiau ne daugiau kaip 500 000 eurų.

3.   Jei gamintojas praneša ECB apie eurų banknotų popieriaus kiekio arba iš dalies ar visiškai atspausdintų eurų banknotų kiekių neatitikimus, nustatytus vykdant saugotiną eurų veiklą akredituotoje gamybos vietoje, tačiau nenustato ir nepraneša ECB neatitikimo priežasčių per pagrindiniuose saugumo reikalavimuose nustatytus terminus, ECB svarsto galimybę skirti mažiausią 50 000 eurų finansinę baudą. Jei lygiavertė neatitikimo nominalioji vertė viršija 50 000 eurų, ECB skiria gamintojui tos lygiavertės nominaliosios vertės dydžio finansinę baudą, tačiau ne daugiau kaip 500 000 eurų.

4.   Jei gamintojas nenustato eurų banknotų popieriaus kiekio arba iš dalies ar visiškai atspausdintų eurų banknotų kiekių neatitikimų vykdant saugotiną eurų veiklą akredituotoje gamybos vietoje ir neatitikimas nustatomas ir apie jį ECB sužino kitais būdais, ECB skiria gamintojui ne mažesnę kaip 50 000 eurų finansinę baudą. Jei lygiavertė neatitikimo nominalioji vertė viršija 50 000 eurų, ECB skiria gamintojui tos lygiavertės nominaliosios vertės dydžio finansinę baudą, tačiau ne daugiau kaip 500 000 eurų.

5.   Neatitikimo sunkumas vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju, sprendžiant dėl finansinės baudos dydžio; nuo neatitikimo sunkumo priklauso, ar skiriama finansinė bauda yra mažesnė ar didesnė kaip 50 000 eurų. Neatitikimo sunkumą įrodo lygiavertė atitinkamo neatitikimo nominalioji vertė. Jokiu atveju finansinė bauda negali viršyti 500 000 eurų.

6.   Sprendimai dėl finansinių baudų priimami pagal Reglamente (EB) Nr. 2532/98 ir 1999 m. rugsėjo 23 d. Europos Centrinio Banko reglamente (EB) Nr. 2157/1999 dėl Europos Centrinio Banko teisių taikyti sankcijas (ECB/1999/4) (5) nustatytas procedūras. Greta finansinių baudų ECB gali nuspręsti priimti įspėjamąjį sprendimą arba panaikinti ar sustabdyti laikinąją akreditaciją ar akreditaciją.

21 straipsnis

Persvarstymo procedūra

1.   ECB įvertina kiekvieną gamintojo pateiktą prašymą ir informaciją, susijusius su šiuo sprendimu, ir raštu informuoja gamintoją apie savo sprendimą priimti ar atmesti gautą prašymą ar informacijos galiojimą per 50 darbo dienų nuo:

a)

inicijavimo prašymo gavimo dienos arba

b)

bet kokios ECB pareikalautos papildomos informacijos ar paaiškinimų gavimo dienos.

2.   Jei ECB priėmė sprendimą:

a)

atmesti prašymą inicijuoti bet kokią akreditacijos procedūrą;

b)

atsisakyti: i) suteikti bet kokią laikinąją akreditaciją, ii) pakeisti laikinąją akreditaciją akreditacija arba iii) pakeisti akreditaciją laikinąja akreditacija;

c)

pakeisti pagal seną tvarką išduotą akreditaciją laikinąja akreditacija arba akreditacija;

d)

pagal 16–19 straipsnius,

gamintojas gali per 30 darbo dienų nuo pranešimo apie tokį sprendimą pateikti Valdančiajai tarybai rašytinį prašymą persvarstyti sprendimą. Gamintojas pateikia tokio prašymo priežastis ir prideda visą pagrindžiančią informaciją.

3.   Persvarstymas nesustabdo sprendimo vykdymo. Jei gamintojas savo persvarstymo prašyme to konkrečiai prašo ir nurodo to priežastis, Valdančioji taryba gali sustabdyti persvarstomo sprendimo taikymą.

4.   Valdančioji taryba, gavusi gamintojo prašymą persvarstyti, persvarsto sprendimą. Jei Valdančioji taryba mano, kad sprendimas pažeidžia šį sprendimą, ji nurodo pakartoti aptariamą procedūrą arba priima galutinį sprendimą. Kitais atvejais gamintojo prašymas persvarstyti atmetamas. Apie persvarstymo rezultatą gamintojui pranešama per 60 darbo dienų prašymo persvarstyti gavimo dienos. Valdančiosios tarybos sprendime nurodomos jį pagrindžiančios priežastys.

5.   Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi išimtinę jurisdikciją sprendžiant bet kokius su šiuo sprendimu susijusius ECB ir gamintojo ginčus. Jei pagal 2 dalį galima taikyti persvarstymo procedūrą, gamintojas gali kreiptis į Teisingumo Teismą tik sulaukęs ECB sprendimo dėl persvarstymo. Sutartyje nustatyti terminai prasideda nuo persvarstymo sprendimo gavimo dienos.

6.   Nukrypstant nuo 1–4 dalių, sprendimai dėl finansinių baudų pagal 20 straipsnį persvarstomi laikantis Reglamente (EB) Nr. 2532/98 ir Reglamente (EB) Nr. 2157/1999 (ECB/1999/4) nustatytos procedūros.

22 straipsnis

ECB akreditacijų registras

1.   ECB tvarko akreditacijų registrą, kuriame:

a)

įrašomi visi gamintojai, kuriems suteikta laikinoji akreditacija arba akreditacija;

b)

kiekvienos gamybos vietos atžvilgiu nurodoma saugotina eurų veikla ir (arba) eurų elementų veikla, saugotini eurų elementai ir eurų elementai, kuriems suteikta laikinoji akreditacija arba akreditacija.

2.   Informaciją iš akreditacijų registro ECB suteikia visiems NCB, būsimiems Eurosistemos NCB ir akredituotiems gamintojams. ECB reguliariai atnaujina akreditacijų registrą, atsižvelgdamas į pagal šį sprendimą akredituotų gamintojų ir NCB pateiktą informaciją. Siekdamas reguliariai atnaujinti akreditacijų registrą, ECB gali rinkti iš akredituotų gamintojų, NCB ir būsimų Eurosistemos NCB papildomą atitinkamą informaciją, kurią ECB laiko reikalinga akreditacijų registro informacijos tikslumui ir teisingumui išlaikyti.

3.   Jei ECB priima sustabdymo sprendimą pagal 17 straipsnį, jis įrašo priemonės taikymo sritį ir trukmę ir visus gamintojo statuso pokyčius, susijusius su jo pavadinimu, atitinkama gamybos vieta ir atitinkamais saugotinais eurų elementais, eurų elementais, saugotina eurų veikla ir eurų elementų veikla pagal tokio sustabdymo sprendimo sąlygas.

4.   Jei ECB priima panaikinimo sprendimą pagal 18 straipsnį, jis pašalina iš akreditacijų registro gamintoją, gamybos vietą, saugotinus eurų elementus, saugotiną eurų veiklą ir (arba) eurų elementų ir eurų elementų veiklą pagal tokio panaikinimo sprendimo sąlygas.

VI   SKIRSNIS

DALINIS PAKEITIMAS, PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23 straipsnis

Dalinis pakeitimas

Sprendimo ECB/2008/3 1 straipsnio c punktas pakeičiamas taip:

„c)   saugotini eurų elementai– elementai, išvardyti saugumo taisyklėse, įskaitant eurų banknotus, kurie yra: a) apyvartoje, b) kuriami apyvartoje esantiems eurų banknotams pakeisti arba c) išimti iš apyvartos, ir jų komponentai bei susijusi informacija, kuriuos reikia apsaugoti, nes jų praradimas, vagystė ar neteisėtas atskleidimas galėtų pakenkti eurų banknotų, kaip mokėjimo priemonių, vientisumui;“.

24 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimai ECB/2008/3, ECB/2010/22 ir ECB/2011/8 panaikinami 26 straipsnio 3 dalyje nurodytą dieną. Nuorodos į sprendimus ECB/2008/3, ECB/2010/22 ir ECB/2011/8 suprantamos kaip nuorodos į šį sprendimą.

25 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Gamintojai, turintys pagal senąją tvarką suteiktas akreditacijas, turi teisę vykdyti saugotiną eurų veiklą ir (arba) eurų elementų veiklą iki 26 straipsnio 3 dalyje nurodytos dienos.

2.   Likus dviem mėnesiams iki 26 straipsnio 3 dalyje nurodytos dienos, gamintojai, turintys pagal senąją tvarką suteiktas akreditacijas, informuoja ECB apie tai, ar per praėjusius 36 mėnesius jie vykdė saugotiną eurų veiklą ir (arba) eurų elementų veiklą.

3.   Akreditacijos, suteiktos pagal senąją tvarką, laikantis panaikintų ECB akreditacijos sprendimų, pakeičiamos pagal 4 ir 5 dalis arba jų galiojimas pasibaigia po 26 straipsnio 3 dalyje nurodytos dienos, nepaisant likusio jų galiojimo laikotarpio ar nuolatinio statuso.

4.   Gamintojo, turinčio galiojančias saugumo, kokybės, aplinkos apsaugos ir sveikatos bei saugos akreditacijas, kuris per 36 mėnesius iki 26 straipsnio 3 dalyje nurodytos dienos gamino saugotinus eurų elementus ir (arba) eurų banknotų žaliavas pagal panaikintus ECB akreditacijos sprendimus, akreditacijos pakeičiamos akreditacija pagal šio sprendimo 7 straipsnį ir jame nurodytus atitinkamus akreditacijos reikalavimus.

5.   Gamintojo, turinčio galiojančias saugumo, kokybės, aplinkos apsaugos ir sveikatos bei saugos akreditacijas, kuris per 36 mėnesius iki 26 straipsnio 3 dalyje nurodytos dienos negamino saugotinų eurų elementų ir (arba) eurų banknotų žaliavų pagal panaikintus ECB akreditacijos sprendimus, akreditacijos pakeičiamos laikinąja akreditacija pagal šio sprendimo 8 straipsnį ir jame nurodytus atitinkamus akreditacijos reikalavimus.

6.   Visos procedūros, inicijuotos arba vykdomos pagal panaikintus ECB akreditacijos sprendimus, susijusios su akreditacijomis pagal senąją tvarką, ypač:

a)

pradinis ar vėlesnis saugumo patikrinimai, įskaitant kokybės auditą ar išankstinį kokybės auditą;

b)

akreditacijos (-ų) suteikimas;

c)

įspėjamojo sprendimo išdavimas, akreditacijos (-ų) sustabdymas arba panaikinimas arba

d)

pagal a–c punktus atliekamų veiksmų ar priimtų sprendimų persvarstymas,

užbaigiamos pagal panaikintų ECB akreditacijos sprendimų nuostatas iki 26 straipsnio 3 dalyje nurodytos dienos.

7.   Gaminant eurų banknotus nuo 2016 m., NCB netvirtina jokių atspausdintų eurų banknotų, kuriuose esančios cheminės medžiagos viršija aplinkos apsaugos ir sveikatos bei saugos reikalavimuose nustatytus priimtinus dydžius.

26 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   23 ir 25 straipsniai taikomi kitą dieną po šio sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3.   Likusios šio sprendimo nuostatos taikomos praėjus 12 mėnesių po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

27 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams, taip pat NCB, kai pastarieji vykdo likučių patikrinimus, sunaikinimo patikrinimus ar transportavimo patikrinimus.

Priimta Frankfurte prie Maino 2013 m. gruodžio 20 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 318, 1998 11 27, p. 4.

(2)  OL L 140, 2008 5 30, p. 26.

(3)  OL L 330, 2010 12 15, p. 14.

(4)  OL L 176, 2011 7 5, p. 52.

(5)  OL L 264, 1999 10 12, p. 21.


Top