EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1218

2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1218/2012 dėl Susitarimo pasikeičiant laiškais tarp Europos Sąjungos ir Brazilijos pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (1994 m. GATT) XXVIII straipsnį dėl ES sąraše, pridedamame prie 1994 m. GATT, nurodytai perdirbtai paukštienai taikomų nuolaidų pakeitimo, ir dėl Susitarimo pasikeičiant laiškais tarp Europos Sąjungos ir Tailando pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (1994 m. GATT) XXVIII straipsnį dėl ES sąraše, pridedamame prie 1994 m. GATT, nurodytai perdirbtai paukštienai taikomų nuolaidų pakeitimo, įgyvendinimo, ir kuriuo iš dalies keičiamas ir papildomas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas

OL L 351, 2012 12 20, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1218/oj

20.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 351/36


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1218/2012

2012 m. gruodžio 12 d.

dėl Susitarimo pasikeičiant laiškais tarp Europos Sąjungos ir Brazilijos pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (1994 m. GATT) XXVIII straipsnį dėl ES sąraše, pridedamame prie 1994 m. GATT, nurodytai perdirbtai paukštienai taikomų nuolaidų pakeitimo, ir dėl Susitarimo pasikeičiant laiškais tarp Europos Sąjungos ir Tailando pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (1994 m. GATT) XXVIII straipsnį dėl ES sąraše, pridedamame prie 1994 m. GATT, nurodytai perdirbtai paukštienai taikomų nuolaidų pakeitimo, įgyvendinimo, ir kuriuo iš dalies keičiamas ir papildomas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 (2) buvo sudaryta prekių nomenklatūra (toliau - kombinuotoji nomenklatūra) ir nustatytos Bendrojo muitų tarifo konvencinės muitų normos;

(2)

2012 m. gruodžio 6 d. Sprendimu 2012/792/ES dėl Susitarimo pasikeičiant laiškais tarp Europos Sąjungos ir Brazilijos pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (1994 m. GATT) XXVIII straipsnį dėl ES sąraše, pridedamame prie 1994 m. GATT, nurodytai perdirbtai paukštienai taikomų nuolaidų pakeitimo, ir dėl Susitarimo pasikeičiant laiškais tarp Europos Sąjungos ir Tailando pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (1994 m. GATT) XXVIII straipsnį dėl ES sąraše, pridedamame prie 1994 m. GATT, nurodytai perdirbtai paukštienai taikomų nuolaidų pakeitimo (toliau – Susitarimai), sudarymo (3) Taryba Sąjungos vardu patvirtino Susitarimus, siekdama baigti derybas, pradėtas remiantis 1994 m. GATT XXVIII straipsniu;

(3)

Susitarimai buvo suderėti tuo metu galiojusių kombinuotosios nomenklatūros kodų pagrindu;

(4)

naujausioje Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo redakcijoje, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1006/2011 (4), 16 023 940 ir 16 023 980 subpozicijos buvo sujungtos į vieną naują subpoziciją – 16 023 985. Į šią naują padėtį atsižvelgiama šio reglamento priede;

(5)

subpozicijoms, dėl kurių buvo deramasi, taikomos Bendrojo muitų tarifo autonominės muitų normos dabar yra žemesnės nei naujosios konvencinės muitų normos, kurios buvo nustatytos pakeitus nuolaidas pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnį. Tačiau remiantis Reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 autonominės muitų normos taikomos tada, kai jos yra žemesnės nei konvencinės muitų normos;

(6)

todėl Bendrajame muitų tarife nustatytos autonominės muitų normos turėtų būti padidintos iki konvencinės muitų normos lygio;

(7)

todėl Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas ir papildytas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo antra dalis („Muitų sąrašas“) iš dalies keičiama atsižvelgiant į šio reglamento priede nurodytus muitus.

Autonominės muitų normos nustatomos to paties lygio, kaip ir konvencinės muitų normos.

2 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo trečios dalies III skirsnio 7 priede („PPO tarifinės kvotos, kurias turės leisti naudoti kompetentingos Bendrijos institucijos“) nurodytos tarifinės kvotos iš dalies pakeičiamos ir papildomos įtraukiant šio reglamento priede nurodytus kiekius ir muitus.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo Susitarimų įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2012 m. gruodžio 12 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2012 m. gruodžio 12 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 47.

(4)  2011 m. rugsėjo 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1006/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 282, 2011 10 28, p. 1).


PRIEDAS

Nepaisant kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, produktų aprašymo formuluotės yra tik nurodomojo pobūdžio, o šiame priede nustatytos nuolaidos taikomos pagal KN kodus, galiojančius šio reglamento priėmimo metu.

Antra dalis

Muitų sąrašas

KN kodas

Aprašymas

Muito norma (autonominė arba konvencinė)

1602 32 11

Paruošta nevirta vištiena, kurios ne mažiau kaip 57 % svorio sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

2 765 EUR/t

1602 32 30

Paruošta vištiena, kurios ne mažiau kaip 25 % svorio, bet mažiau kaip 57 % svorio sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

2 765 EUR/t

1602 32 90

Paruošta vištiena, kurios mažiau kaip 25 % svorio sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

2 765 EUR/t

1602 39 21

Paruošta nevirta antiena, žąsiena, perlinių vištų mėsa, kurių ne mažiau kaip 57 % svorio sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

2 765 EUR/t

1602 39 29

Paruošta virta antiena, žąsiena, perlinių vištų mėsa, kurių ne mažiau kaip 57 % svorio sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

2 765 EUR/t

1602 39 85

Paruošta antiena, žąsiena, perlinių vištų mėsa, kurių mažiau kaip 57 % svorio sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

2 765 EUR/t


Trečia dalis

Tarifiniai priedai

KN kodas

Aprašymas

Muito norma

1602 32 11

Paruošta nevirta vištiena, kurios ne mažiau kaip 57 % svorio sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

Leidžiama pradėti naudoti 16 140 tonų tarifinę kvotą, iš kurios 15 800 tonų skiriama Brazilijai.

Kvotos muito norma: 630 EUR/t

1602 32 30

Paruošta vištiena, kurios ne mažiau kaip 25 % svorio, bet mažiau kaip 57 % svorio sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

Leidžiama pradėti naudoti 79 705 tonų tarifinę kvotą, iš kurios 62 905 tonos skiriamos Brazilijai ir 14 000 tonų Tailandui.

Kvotos muito norma: 10,9 %

1602 32 90

Paruošta vištiena, kurios sudėtyje paukščių mėsa arba subproduktai sudaro mažiau nei 25 % masės

Leidžiama pradėti naudoti 2 865 tonų tarifinę kvotą, iš kurios 295 tonos skiriamos Brazilijai ir 2 100 tonų Tailandui.

Kvotos muito norma: 10,9 %

1602 39 21

Paruošta nevirta antiena, žąsiena, perlinių vištų mėsa, kurių ne mažiau kaip 57 % svorio sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

Leidžiama pradėti naudoti 10 tonų tarifinę kvotą Tailandui.

Kvotos muito norma: 630 EUR/t

1602 39 29

Paruošta virta antiena, žąsiena, perlinių vištų mėsa, kurių ne mažiau kaip 57 % svorio sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

Leidžiama pradėti naudoti 13 720 tonų tarifinę kvotą, iš kurios 13 500 tonų skiriama Tailandui.

Kvotos muito norma: 10,9 %

ex 1602 39 85

Paruošta antiena, žąsiena, perlinių vištų mėsa, kurių ne mažiau kaip 25 % svorio, bet mažiau kaip 57 % svorio sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

Leidžiama pradėti naudoti 748 tonų tarifinę kvotą, iš kurios 600 tonų skiriama Tailandui.

Kvotos muito norma: 10,9 %

ex 1602 39 85

Paruošta antiena, žąsiena, perlinių vištų mėsa, kurių sudėtyje paukščių mėsa arba subproduktai sudaro mažiau nei 25 % masės

Leidžiama pradėti naudoti 725 tonų tarifinę kvotą, iš kurios 600 tonų skiriama Tailandui.

Kvotos muito norma: 10,9 %

Visos pirmiau nurodytos subpozicijos ir kvotos pagrįstos tiksliais ES PPO sąraše nurodytais tarifų aprašymais.


Top