Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1079

2012 m. lapkričio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1079/2012, kuriuo nustatomi bendrame Europos danguje naudojamų kalbinio ryšio kanalų išskirstymo reikalavimai Tekstas svarbus EEE

OJ L 320, 17.11.2012, p. 14–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 57 - 67

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1079/oj

17.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1079/2012

2012 m. lapkričio 16 d.

kuriuo nustatomi bendrame Europos danguje naudojamų kalbinio ryšio kanalų išskirstymo reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (sąveikos reglamentas) (1), ypač į jo 3 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

pagal 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 549/2004, nustatančio bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) (2), 8 straipsnio 1 dalį Komisija įgaliojo Eurokontrolę parengti oro ir žemės kalbinio ryšio, kuriam naudojamas 8,33 kHz kanalų išskirstymas, suderinto diegimo reikalavimus. Šiame reglamente remiamasi 2011 m. liepos 12 d. ataskaita, parengta vykdant minėtus įgaliojimus;

(2)

po pirmojo įgaliojimų vykdymo etapo priimtas 2007 m. spalio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1265/2007, nustatantis oro ir žemės kalbinio ryšio kanalų, naudojamų bendrame Europos danguje, išskirstymo reikalavimus (3), kuriuo siekta suderintai įdiegti oro ir žemės kalbinį ryšį, kuriam naudojamas 8,33 kHz kanalų išskirstymas, oro erdvėje virš 195 skrydžių lygio (toliau – FL);

(3)

konkrečios Reglamento (EB) Nr. 1265/2007 nuostatos, daugiausia susijusios su procedūromis, jau buvo taikomos oro erdvėje žemiau FL 195;

(4)

anksčiau pritaikius 8,33 kHz kanalų išskirstymą erdvėje virš FL 195 dažnių juostų perpildymo problema išspręsta tik iš dalies; daugeliui valstybių narių vis sunkiau patenkinti naujų dažnio skyrimų paklausą aviacijos judriojo ryšio priemonių tarnybos 117,975–137 MHz juostoje (toliau – VHF juosta);

(5)

vienintelė reali galimybė išspręsti VHF juostos perpildymo problemą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu yra toliau diegti oro ir žemės kalbinį ryšį, kuriam naudojamas 8,33 kHz kanalų išskirstymas;

(6)

jei nebus galima patenkinti dažnio paskyrimų paklausos, bus uždelstas arba neįmanomas oro erdvės naudojimo tobulinimas siekiant padidinti pajėgumą, todėl padidės vėlavimas, ir tai susiję su didelėmis išlaidomis;

(7)

2011 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 677/2011, kuriuo nustatomos išsamios oro eismo valdymo (OEV) tinklo funkcijų vykdymo taisyklės ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 691/2010 (4), įsteigtas tinklo valdytojas koordinuoja ir derina procesus ir tvarką, kad būtų padidintas aviacijos dažnių valdymo efektyvumas. Jis taip pat koordinuoja ankstyvą dažnių poreikio nustatymą ir su dažniais susijusių problemų sprendimą;

(8)

visoje Europos oro erdvėje suderintai naudojant dažnius konkrečiais tikslais (už tai būtų atsakingos valstybės narės) būtų optimizuojamas ribotų radijo spektro išteklių naudojimas. Todėl pereinant prie 8,33 kHz kanalų išskirstymo dažnių juostose reikėtų atsižvelgti į tai, kokių veiksmų galėtų imtis tinklo valdytojas, kad būtų užtikrintas suderintas dažnių naudojimas, daugiausia bendrojoje aviacijoje oro ir oro ryšių tikslais, taip pat konkrečiais su bendrosios aviacijos veikla susijusiais tikslais;

(9)

dėl investicijų, padarytų taikant Reglamentą (EB) Nr. 1265/2007, labai sumažėjo 8,33 kHz kanalų išskirstymo diegimo išlaidos oro erdvėje žemiau FL 195 oro navigacijos paslaugų teikėjams ir veiklos vykdytojams, kurių orlaiviai skrenda didesniame nei FL 195 aukštyje;

(10)

reikalavimas, kad bendrosios aviacijos orlaiviuose, kuriais vykdomi skrydžiai pagal vizualiųjų skrydžių taisykles, būtų įrengta 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkcijas turinti radijo ryšio įranga, būtų susijęs su didelėmis išlaidomis, o praktinė nauda vykdant skrydžius tais orlaiviais būtų ribota;

(11)

Europos civilinės aviacijos įrangos organizacijos (Eurocae) specifikacija ED-23B turėtų būti laikoma pakankama orlaivių įrangos funkcijų atitikties nustatymo priemone;

(12)

orlaivių įranga, atitinkanti Eurocae specifikaciją ED-23C, užtikrina geresnes ryšio charakteristikas. Todėl, kai įmanoma, jai turėtų būti teikiama pirmenybė prieš orlaivių įrangą, atitinkančią Eurocae specifikaciją ED-23B;

(13)

valstybiniams orlaiviams taikomose priemonėse turėtų būti atsižvelgta į specialius su tais orlaiviais susijusius apribojimus ir atitinkamus įgyvendinimo terminus;

(14)

šis reglamentas neturėtų būti taikomas karinėms operacijoms ir mokymui pagal Reglamento (EB) Nr. 549/2004 1 straipsnio 2 dalį;

(15)

kol bus surasta tinkama alternatyva, valstybėse narėse, kuriose taikomi bendri Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) dažnių reikalavimai, turėtų būti išsaugotas 122,1 MHz dažnis, atitinkantis 25 kHz kanalų išskirstymą, kad juo galėtų naudotis valstybiniai orlaiviai, kuriuose nėra radijo ryšio įrangos, turinčios 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkcijas;

(16)

siekiant išlaikyti arba pagerinti esamą veiklos saugos lygį valstybės narės turėtų užtikrinti, kad suinteresuotosios šalys atliktų saugos vertinimą, įskaitant pavojaus nustatymo, rizikos vertinimo ir mažinimo procesus. Siekiant tuos procesus darniai įdiegti sistemose, kurioms taikomas šis reglamentas, kartu su visais sąveikos ir veikimo charakteristikų reikalavimais reikia nustatyti ir konkrečius saugos reikalavimus;

(17)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 552/2004, sąveikumo įgyvendinimo taisyklėse turėtų būti nustatytos specialios atitikties vertinimo procedūros, pagal kurias būtų vertinama sudedamųjų dalių atitiktis arba tinkamumas naudoti ir atliekama sistemų patikra;

(18)

sudedamųjų dalių, kurioms taikomas šis reglamentas, rinkos branda tokia, kad tų dalių atitiktį arba tinkamumą naudoti galima tinkamai įvertinti taikant vidinę gamybos kontrolę, taikant procedūras, aprašytas 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinančio Sprendimą 93/465/EEB (5) II priedo A modulyje;

(19)

siekiant aiškumo Reglamentas (EB) Nr. 1265/2007 turėtų būti panaikintas;

(20)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro dangaus komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomi oro ir žemės kalbinio ryšio, pagrįsto 8,33 kHz kanalų išskirstymu, suderinto diegimo reikalavimai.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas visai radijo ryšio įrangai, veikiančiai 117,975–137 MHz juostoje (toliau – VHF juosta), skirtoje aviacijos judriojo ryšio priemonių tarnybai, įskaitant sistemas, jų sudedamąsias dalis ir susijusias procedūras.

2.   Šis reglamentas taikomas skrydžio duomenų apdorojimo sistemoms, kuriomis naudojasi skrydžių valdymo tarnybos, teikdamos paslaugas bendrojo oro eismo orlaiviams, tų sistemų sudedamosioms dalims ir susijusioms procedūroms.

3.   Šis reglamentas taikomas visiems bendrojo oro eismo skrydžiams, vykdomiems Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) EUR regiono oro erdvėje, kurioje valstybės narės pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 550/2004 (6) yra atsakingos už oro eismo paslaugų teikimą.

4.   Pakeitimo reikalavimai netaikomi dažnio paskyrimams,

a)

kuriems toliau taikomas 25 kHz kanalų išskirstymas šiais dažniais:

i)

avariniu dažniu (121,5 MHz);

ii)

paieškos ir gelbėjimo operacijų pagalbiniu dažniu (123,1 MHz);

iii)

VHF skaitmeninio ryšio (VDL) dažniais (136,725 MHz, 136,775 MHz, 136,825 MHz, 136,875 MHz, 136,925 MHz ir 136,975 MHz);

iv)

orlaivių ryšių adresavimo ir pranešimų sistemos (ACARS) dažniais (131,525 MHz, 131,725 MHz ir 131,825 MHz);

b)

pagal kuriuos naudojama paslinktojo nešlio sistema taikant 25 kHz kanalų išskirstymą.

5.   Nereikalaujama, kad 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkciją turėtų radijo ryšio įranga, skirta naudoti tik pagal vieną arba daugiau dažnio paskyrimų, kuriems toliau taikomas 25 kHz kanalų išskirstymas.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos Reglamento (EB) Nr. 549/2004 2 straipsnyje. Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

1.   kanalas– skaitmeninis kodas, naudojamas derinant kalbinio ryšio įrangą, pagal kurį galima vienareikšmiškai nustatyti taikomą radijo ryšio dažnį ir kanalų išskirstymą;

2.   8,33 kHz kanalų išskirstymas– kanalų išskirstymas, kai vardiniai kanalų vidurio dažniai atskiriami 8,33 kHz intervalais;

3.   radijo ryšio įranga– bet koks įrengtas, nešiojamasis ar rankinis įrenginys, skirtas perduoti ir (arba) gauti pranešimus VHF juostoje;

4.   centrinis registras– registras, kuriame nacionalinis dažnių valdytojas pagal Reglamentą (ES) Nr. 677/2011 registruoja būtinus su kiekvienu dažnio paskyrimu susijusius veiklos, techninius ir administracinius duomenis;

5.   pakeitimas į 8,33 kHz– centriniame registre užregistruoto dažnio paskyrimo, kuriam taikomas 25 kHz kanalų išskirstymas, pakeitimas į dažnio paskyrimą, kuriam taikomas 8,33 kHz kanalų išskirstymas;

6.   dažnio paskyrimas– valstybės narės išduodamas leidimas naudoti radijo dažnį arba radijo dažnių kanalą nustatytomis sąlygomis, kad būtų galima naudotis radijo ryšio įranga;

7.   veiklos vykdytojas– asmuo, organizacija ar įmonė, naudojantys orlaivius arba siūlantys juos naudoti;

8.   pagal vizualiųjų skrydžių taisykles vykdomi skrydžiai– bet kurie pagal vizualiųjų skrydžių taisykles vykdomi skrydžiai, kaip apibrėžta 1944 m. Čikagos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos (toliau – Čikagos konvencija) 2 priede;

9.   valstybinis orlaivis– bet koks karinių, muitinės ar policijos tarnybų naudojamas orlaivis;

10.   paslinktojo nešlio sistema– sistema, kurioje, siekiant sumažinti trukdžius, dviejų arba daugiau antžeminių siųstuvų signalai yra paslinkti vardinio kanalo vidurio dažnio atžvilgiu ir kuri naudojama tuo atveju, kai paskirtajame skrydžių valdymo rajone neįmanoma užtikrinti radijo ryšio vienu antžeminiu siųstuvu;

11.   orlaivio radijo ryšio įranga– vienas arba daugiau orlaivyje įmontuotų radijo ryšio įrenginių, kuriais įgaliotas skrydžio įgulos narys naudojasi vykdydamas skrydį;

12.   radijo ryšio įrangos patobulinimas– radijo ryšio įrangos pakeitimas kito modelio ar kito dalies numerio įranga;

13.   paskirtasis skrydžių valdymo rajonas– tam tikros paslaugos teikimo oro erdvės zona, kurioje užtikrinama paslaugos radijo dažnių apsauga;

14.   skrydžių valdymo tarnyba (ATC tarnyba)– rajono skrydžių valdymo centras, prieigos skrydžių valdymo tarnyba arba aerodromo skrydžių valdymo bokštas;

15.   darbo aplinka– baldai ir techninė įranga, kuriais naudodamiesi oro eismo paslaugas (ATS) teikiantys darbuotojai vykdo jiems pagal pareigas paskirtas užduotis;

16.   radijo telefonija– tam tikra radijo ryšio rūšis, pirmiausia skirta keistis informacija žodžiu;

17.   susitarimo dokumentas– dviejų gretimų ATS tarnybų sudarytas susitarimas, kuriame nustatoma, kaip suderinti atitinkamas ATS tarnybų atsakomybės sritis;

18.   integruota pradinio skrydžio plano apdorojimo sistema (IFPS)– Europos oro eismo valdymo tinklo sistema, kuria naudojantis skrydžių planų apdorojimo ir skirstymo paslauga, susijusi su skrydžių planų priėmimu, tvirtinimu ir skirstymu, centralizuotai teikiama oro erdvėje, kuriai taikomas šis reglamentas;

19.   valstybinis krovininis orlaivis– valstybinis orlaivis su fiksuotaisiais sparnais žmonėms ir (arba) kroviniams skraidinti;

20.   oro uosto operatorius– oro uostą valdanti institucija, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 95/93 (7);

21.   skrydžių valdymo ryšys– ryšys, kurį palaiko orlaivių naudotojai ir nuo kurio taip pat priklauso skrydžių sauga, reguliarumas ir efektyvumas.

4 straipsnis

Radijo ryšio įrangos sąveikumo ir veikimo charakteristikų reikalavimai

1.   Radijo ryšio įrangos, skirtos naudoti VHF juostoje, gamintojai arba Sąjungoje įsisteigę jų įgaliotieji atstovai užtikrina, kad nuo 2013 m. lapkričio 17 d. visa rinkai pateikiama radijo ryšio įranga turėtų 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkciją.

2.   Oro navigacijos paslaugų teikėjai, veiklos vykdytojai ir kiti radijo ryšio įrangos naudotojai arba savininkai užtikrina, kad visa radijo ryšio įranga, pradedama naudoti nuo 2013 m. lapkričio 17 d., turėtų 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkciją.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad orlaiviuose, kurių tinkamumo skraidyti pažymėjimas arba atskiras leidimas vykdyti skrydžius pirmą kartą išduodamas Sąjungoje nuo 2012 m. lapkričio 17 d. ir kuriuose reikalaujama turėti radijo ryšio įrangą, būtų 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkcijas turinti radijo ryšio įranga.

4.   Oro navigacijos paslaugų teikėjai, veiklos vykdytojai ir kiti radijo ryšio įrangos naudotojai arba savininkai užtikrina, kad visa nuo 2013 m. lapkričio 17 d. patobulinta jų radijo ryšio įranga turėtų 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkciją.

5.   Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. visa radijo ryšio įranga turėtų 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkciją, išskyrus antžeminę radijo ryšio įrangą, kurią naudoja oro navigacijos paslaugų teikėjai.

6.   Be 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkcijos, 1–5 dalyse nurodyta įranga turi būti tinkama veikti dažniais, kurie atitinka 25 kHz intervalais išskirstytus kanalus.

7.   8,33 kHz kanalų išskirstymo funkciją turinčios antžeminės radijo ryšio įrangos naudotojai arba savininkai užtikrina, kad šios radijo ryšio įrangos veikimo charakteristikos ir antžeminės dalies siųstuvas ir imtuvas atitiktų II priedo 1 punkte nurodytų ICAO standartų reikalavimus.

8.   8,33 kHz kanalų išskirstymo funkciją turinčios orlaivio radijo ryšio įrangos naudotojai arba savininkai užtikrina, kad šios radijo ryšio įrangos veikimo charakteristikos atitiktų II priedo 2 punkte nurodytų ICAO standartų reikalavimus.

5 straipsnis

Veiklos vykdytojų įpareigojimai

1.   Veiklos vykdytojas nevykdo skrydžių orlaiviu didesniame nei FL 195 aukštyje, jei orlaivio radijo ryšio įranga neturi 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkcijos.

2.   Nuo 2014 m. sausio 1 d. veiklos vykdytojas nevykdo skrydžių orlaiviu pagal skrydžių pagal prietaisus taisykles I priede išvardytų valstybių narių A, B ir C klasių oro erdvėje, jei orlaivio radijo ryšio įranga neturi 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkcijos.

3.   Dėl 2 dalyje nurodyto reikalavimo turėti radijo ryšio įrangą, turinčią 33 kHz kanalų išskirstymo funkciją, veiklos vykdytojas nevykdo skrydžių orlaiviu pagal vizualiųjų skrydžių taisykles rajonuose, kuriuose naudojamas 8,33 kHz kanalų išskirstymas, jei orlaivio radijo ryšio įranga neturi 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkcijos.

4.   Nepažeidžiant 2 straipsnio 5 dalies, nuo 2018 m. sausio 1 d. veiklos vykdytojas nevykdo skrydžių orlaiviu oro erdvėje, kurioje reikalaujama turėti radijo ryšio įrangą, jei orlaivio radijo ryšio įranga neturi 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkcijos.

6 straipsnis

Pakeitimo į 8,33 kHz reikalavimai

1.   Valstybės narės užtikrina, kad sektoriuose, kuriuose žemesnis lygis yra FL 195 lygyje arba aukščiau jo, visi kalbinio ryšio dažnio paskyrimai būtų pakeisti į paskyrimus, kuriems taikomas 8,33 kHz kanalų išskirstymas.

2.   Jei išskirtiniais atvejais 1 dalies įgyvendinti neįmanoma, valstybė narė priežastis praneša Komisijai.

3.   I priede išvardytos valstybės narės iki 2014 m. gruodžio 31 d. užtikrina, kad naujų pakeitimų į 8,33 kHz kanalų išskirstymą skaičius sudarytų bent 25 % viso į centrinį registrą įtrauktų dažnio paskyrimų, kuriems taikomas 25 kHz išskirstymas ir kurie valstybėje narėje paskirti konkrečiam rajono skrydžių valdymo centrui (toliau – ACC), skaičiaus. Šie pakeitimai apima ne vien ACC dažnio paskyrimus ir į juos neįtraukiami vadovavimo skrydžiams ryšio dažnio paskyrimai.

4.   Į bendrą 3 dalyje nurodytų valstybės 25 kHz ACC dažnio paskyrimų skaičių neįtraukiami:

a)

dažnio paskyrimai, pagal kuriuos naudojama 25 kHz paslinktojo nešlio sistema;

b)

dažnio paskyrimai, pagal kuriuos dėl saugos reikalavimų ir toliau naudojamas 25 kHz išskirstymas;

c)

25 kHz išskirstymą atitinkantys dažnio paskyrimai, naudojami valstybiniams orlaiviams.

5.   I priede išvardytos valstybės narės iki 2013 m. gruodžio 31 d. Komisijai praneša pakeitimų, kuriuos galima įgyvendinti pagal 3 dalį, skaičių.

6.   Jei 3 ir 4 dalyse nurodytos 25 % normos pasiekti negalima, valstybė narė savo pranešime Komisijai nurodo priežastis ir pasiūlo alternatyvią datą, iki kurios įgyvendins tuos pakeitimus.

7.   Pranešime Komisijai taip pat nurodomi dažnių paskyrimai, kurių pakeisti neįmanoma, ir nurodomos priežastys, dėl kurių neįmanoma pakeisti dažnių paskyrimų.

8.   I priede išvardytos valstybės narės užtikrina, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. visi į centrinį registrą įtraukti vadovavimo skrydžiams ryšio dažnio paskyrimai būtų dažnio paskyrimai, kuriems taikomas 8,33 kHz kanalų išskirstymas.

9.   Jei dėl techninių priežasčių negalima užtikrinti, kad būtų laikomasi 8 dalies nuostatos, valstybės narės iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisijai praneša vadovavimo skrydžiams ryšio dažnio paskyrimus, kurie nebus pakeisti, ir nurodo priežastis.

10.   Valstybės narės užtikrina, kad iki 2018 m. gruodžio 31 d. visi dažnio paskyrimai būtų pakeisti į dažnio paskyrimus, kuriems taikomas 8,33 kHz kanalų išskirstymas, išskyrus:

a)

dažnio paskyrimus, pagal kuriuos dėl saugos reikalavimų ir toliau naudojamas 25 kHz išskirstymas;

b)

25 kHz išskirstymą atitinkančius dažnio paskyrimus, naudojamus valstybiniams orlaiviams.

7 straipsnis

Įpareigojimai oro navigacijos paslaugų teikėjams

1.   Oro navigacijos paslaugų teikėjai užtikrina, kad jų naudojamos kalbinio ryšio sistemos, kuriose naudojamas 8,33 kHz kanalų išskirstymas, būtų tinkamos užtikrinti pakankamą skrydžių vadovų ir lakūnų kalbinį ryšį paskirtajame skrydžių valdymo rajone.

2.   Pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1032/2006 (8) oro navigacijos paslaugų teikėjai pranešimo ir pradinio derinimo procesus į naudojamas skrydžio duomenų apdorojimo sistemas įdiegia taip:

a)

ATC tarnybos keičiasi informacija apie tai, ar orlaivio radijo ryšio įranga turi 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkciją;

b)

informacija apie tai, ar orlaivio radijo ryšio įranga turi 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkciją, perduodama į atitinkamą darbo vietą;

c)

skrydžių vadovas turi galimybę iš dalies pakeisti informaciją apie tai, ar orlaivio radijo ryšio įranga turi 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkciją.

8 straipsnis

Susijusios procedūros

1.   Oro navigacijos paslaugų teikėjai, veiklos vykdytojai ir kiti radijo ryšio įrangos naudotojai užtikrina, kad radijo telefonijos ryšio perdavimo kanalas būtų identifikuojamas visais šešiais skaitinio žymens skaitmenimis, išskyrus kai penktas ir šeštas skaitmenys yra „0“ (tuo atveju tas kanalas identifikuojamas pirmais keturiais skaitmenimis).

2.   Oro navigacijos paslaugų teikėjai, veiklos vykdytojai ir kiti radijo ryšio įrangos naudotojai užtikrina, kad jų naudojamos oro ir žemės kalbinio ryšio procedūros atitiktų II priedo 3 punkte nurodytų ICAO standartų reikalavimus.

3.   Oro navigacijos paslaugų teikėjai užtikrina, kad orlaiviams, kurių įranga turi 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkciją, ir orlaiviams, kuriuose tokios įrangos nėra, taikomos procedūros būtų nurodytos ATS tarnybų susitarimo dokumentuose.

4.   Visi veiklos vykdytojai ir jų vardu veikiantys įgaliotieji asmenys užtikrina, kad orlaivių, kurių radijo ryšio įranga turi 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkciją, skrydžio plano 10 punkte būtų nurodyta raidė „Y“.

5.   Veiklos vykdytojai ir jų vardu veikiantys įgaliotieji asmenys užtikrina, kad planuojant skristi oro erdvėje, kurioje reikalaujama turėti radijo ryšio įrangą su 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkcija, orlaiviu, kuriame tokios įrangos nėra ir kuriam taikoma reikalavimo turėti įrangą išimtis, orlaivio skrydžio plane būtų pateiktas atitinkamas indikatorius.

6.   Jei skrydžio statusas radijo ryšio įrangos su 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkcija atžvilgiu pasikeičia, veiklos vykdytojai arba jų vardu veikiantys asmenys į IFPS nusiunčia pakeitimo pranešimą, kurio atitinkamame punkte įrašomas reikiamas rodiklis.

7.   Tinklo valdytojas užtikrina, kad IFPS apdorotų ir paskleistų gautą informaciją apie skrydžių planuose nurodytus duomenis apie radijo ryšio įrangą su 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkcija.

9 straipsnis

Valstybiniams orlaiviams skirtos priemonės

1.   Valstybės narės užtikrina, kad valstybiniuose krovininiuose orlaiviuose, kuriais vykdomi skrydžiai didesniame nei FL 195 aukštyje, būtų radijo ryšio įranga, turinti 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkciją.

2.   Jei dėl viešųjų pirkimų apribojimų negalima užtikrinti, kad būtų laikomasi 1 dalies nuostatos, ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. valstybės narės užtikrina, kad valstybiniuose krovininiuose orlaiviuose, kuriais vykdomi skrydžiai didesniame nei FL 195 aukštyje, būtų radijo ryšio įranga, turinti 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkciją.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad valstybiniuose nekrovininiuose orlaiviuose, kuriais vykdomi skrydžiai didesniame nei FL 195 aukštyje, būtų radijo ryšio įranga, turinti 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkciją.

4.   Valstybės narės gali leisti nesilaikyti 3 dalies nuostatos dėl šių priežasčių:

a)

svarbių techninių ar biudžetinio pobūdžio apribojimų;

b)

viešųjų pirkimų apribojimų.

5.   Jei dėl viešųjų pirkimų apribojimų negalima užtikrinti, kad būtų laikomasi 3 dalies nuostatos, ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. valstybės narės užtikrina, kad valstybiniuose nekrovininiuose orlaiviuose, kuriais vykdomi skrydžiai didesniame nei FL 195 aukštyje, būtų radijo ryšio įranga, turinti 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkciją.

6.   Valstybės narės užtikrina, kad naujuose valstybiniuose orlaiviuose, kuriuos pradedama naudoti nuo 2014 m. sausio 1 d., būtų radijo ryšio įranga, turinti 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkciją.

7.   Valstybės narės užtikrina, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. patobulinant valstybinių orlaivių radijo ryšio įrangą būtų įrengiama 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkciją turinti radijo ryšio įranga.

8.   Ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. valstybės narės užtikrina, kad visuose valstybiniuose orlaiviuose būtų radijo ryšio įranga, turinti 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkciją.

9.   Nepažeidžiant nacionalinių informacijos apie valstybinius orlaivius perdavimo procedūrų, valstybės narės iki 2018 m. birželio 30 d. Komisijai perduoda sąrašą valstybinių orlaivių, kuriuose radijo ryšio įranga, turinti 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkciją pagal 8 dalį nebus įmontuota dėl:

a)

svarbių techninių ar biudžetinio pobūdžio apribojimų;

b)

viešųjų pirkimų apribojimų.

10.   Jei dėl viešųjų pirkimų apribojimų valstybės narės negali įvykdyti 8 dalies reikalavimų, jos iki 2018 m. birželio 30 d. Komisijai taip pat nurodo datą, iki kurios atitinkamuose orlaiviuose bus įmontuota radijo ryšio įranga, turinti 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkciją. Ši data negali būti vėlesnė nei 2020 m. gruodžio 31 d.

11.   8 dalies nuostata netaikoma valstybiniams orlaiviams, kurie nebus naudojami po 2025 m. gruodžio 31 d.

12.   Oro eismo paslaugų teikėjai užtikrina, kad būtų galima teikti paslaugas valstybiniams orlaiviams, kuriuose nėra radijo įrangos su 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkcija, jeigu atsižvelgiant į oro eismo valdymo sistemos pajėgumo ribas, tas paslaugas jiems galima saugiai teikti naudojantis paskirtais ultraaukštaisiais arba 25 kHz kanalų išskirstymą atitinkančiais dažniais.

13.   Valstybės narės nacionaliniuose oro navigacijos informaciniuose leidiniuose paskelbia oro navigacijos paslaugų teikimo valstybiniams orlaiviams, kuriuose nėra radijo ryšio įrangos su 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkcija, tvarką.

14.   Oro eismo paslaugų teikėjai juos paskyrusiai valstybei narei kasmet pateikia planus, kuriuose numatyta, kaip bus teikiamos paslaugos valstybiniams orlaiviams, kuriuose nėra radijo ryšio įrangos su 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkcija, atsižvelgiant į pajėgumo ribas, susijusias su 13 dalyje nurodytomis procedūromis.

10 straipsnis

Saugos reikalavimai

Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad prieš atliekant bet kokius 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų sistemų pakeitimus arba prieš pradedant diegti naujas sistemas suinteresuotosios šalys atliktų saugos vertinimą, įskaitant pavojaus identifikavimą bei rizikos ir jos sumažinimo galimybių vertinimą. Atliekant minėtą saugos vertinimą atsižvelgiama bent į III priede nustatytus reikalavimus.

11 straipsnis

Sudedamųjų dalių atitiktis arba tinkamumas naudoti

1.   Šio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų sistemų sudedamųjų dalių gamintojai, prieš išduodami sudedamosios dalies EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaraciją pagal Reglamento (EB) Nr. 552/2004 5 straipsnį, pagal šio reglamento IV priedo A dalyje nustatytus reikalavimus įvertina tų sudedamųjų dalių atitiktį arba tinkamumą naudoti.

2.   Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 (9) išduotas pažymėjimas, kai jis taikomas sudedamosioms dalims, laikomas lygiaverčiu EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijai, jei jis išduotas įrodžius atitiktį taikomiems šiuo reglamentu nustatytiems sąveikumo, veikimo charakteristikų ir saugos reikalavimams.

12 straipsnis

Sistemų patikra

1.   Oro navigacijos paslaugos teikėjai, galintys įrodyti arba savo nacionalinei priežiūros institucijai įrodę, kad jie laikosi V priede nustatytų sąlygų, 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų sistemų patikrą atlieka pagal IV priedo C dalyje nustatytus reikalavimus.

2.   Oro navigacijos paslaugų teikėjai, negalintys įrodyti, kad jie laikosi V priede nustatytų sąlygų, sudaro subrangos sutartį su paskelbtąja įstaiga dėl 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų sistemų patikros. Ta patikra atliekama pagal IV priedo D dalyje nustatytus reikalavimus.

3.   Tais atvejais, kai pagal Reglamentą (EB) Nr. 216/2008 išduotas pažymėjimas taikomas sistemoms, jis laikomas lygiaverčiu EB patikros deklaracijai, jei jis išduotas įrodžius atitiktį taikomiems šiuo reglamentu nustatytiems sąveikumo, veikimo charakteristikų ir saugos reikalavimams.

13 straipsnis

Papildomi reikalavimai

1.   Valstybės narės užtikrina, kad visos susijusios suinteresuotosios šalys būtų deramai supažindintos su šiuo reglamentu nustatytais reikalavimais ir tinkamai išmokytos vykdyti savo pareigas.

2.   Tinklo valdytojas užtikrina, kad su IFPS sistema dirbantys darbuotojai, kurie dalyvauja planuojant skrydžius, būtų deramai susipažinę su atitinkamais šio reglamento reikalavimais ir tinkamai išmokyti vykdyti savo pareigas.

3.   Oro navigacijos paslaugų teikėjai:

a)

sudaro ir nuolat atnaujina veiklos vadovus, kuriuose pateikiami būtini nurodymai ir informacija, kad visi susiję jų darbuotojai galėtų taikyti šį reglamentą;

b)

užtikrina, kad a punkte nurodyti vadovai būtų prieinami ir nuolat atnaujinami ir kad juos atnaujinant ir platinant būtų laikomasi tinkamų kokybės ir dokumentų valdymo reikalavimų;

c)

užtikrina, kad darbo metodai ir veiklos procedūros atitiktų šį reglamentą.

4.   Tinklo valdytojas užtikrina, kad centralizuota skrydžių planų apdorojimo ir skirstymo tarnyba:

a)

sudarytų ir nuolat atnaujintų veiklos vadovus, kuriuose būtų pateikiami būtini nurodymai ir informacija, kad visi susiję darbuotojai galėtų taikyti šį reglamentą;

b)

užtikrintų, kad a punkte nurodyti vadovai būtų prieinami ir nuolat atnaujinami, o juos atnaujinant ir platinant būtų taikoma tinkama kokybės ir dokumentų valdymo sistema;

c)

užtikrintų, kad darbo metodai ir veiklos procedūros atitiktų šį reglamentą.

5.   Veiklos vykdytojai užtikrina, kad su radijo ryšio įranga dirbantys darbuotojai būtų tinkamai supažindinti su šio reglamento reikalavimais, kad jie būtų deramai išmokyti naudotis ta įranga ir kad, jeigu įmanoma, instrukcija būtų prieinama lakūno kabinoje.

6.   Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento reikalavimų, įskaitant atitinkamos informacijos paskelbimą nacionaliniuose oro navigacijos informaciniuose leidiniuose.

14 straipsnis

Išimtys

1.   Taikydamos Komisijos reglamento (EB) Nr. 730/2006 (10) 4 straipsnio pirmą dalį valstybės narės gali leisti laikinai netaikyti šio reglamento 5 straipsnio 1 dalies reikalavimų dėl orlaivio įrangos skrydžiams, kurie vykdomi pagal vizualiųjų skrydžių taisykles.

2.   Valstybės narės gali imtis vietos priemonių ir daryti 4 straipsnio 5 dalies, 5 straipsnio 4 dalies ir 6 straipsnio 10 dalies reikalavimų laikymosi išimtis tais atvejais, kai poveikis tinklui yra ribotas.

3.   Valstybės narės, imdamosi 2 dalyje nurodytų vietos priemonių, ne vėliau kaip prieš vienus metus iki 4 straipsnio 5 dalyje, 5 straipsnio 4 dalyje ir 6 straipsnio 10 dalyje nurodytų datų Komisijai pateikia išsamią informaciją, pagrindžiančią būtinybę daryti išimtis.

4.   Per 6 mėnesius nuo išsamios valstybių narių informacijos, pateiktos pagal 3 dalį, gavimo Komisija, pasikonsultavusi su tinklo valdytoju, gali imtis veiksmų, kad pagal 2 dalį taikoma išimtis būtų persvarstyta, jei poveikis tinklui nėra ribotas.

15 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1265/2007 panaikinamas.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 26.

(2)  OL L 96, 2004 3 31, p. 1.

(3)  OL L 283, 2007 10 27, p. 25.

(4)  OL L 185, 2011 7 15, p. 1.

(5)  OL L 218, 2008 8 13, p. 82.

(6)  OL L 96, 2004 3 31, p. 10.

(7)  OL L 14, 1993 1 22, p. 1.

(8)  OL L 186, 2006 7 7, p. 27.

(9)  OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(10)  OL L 128, 2006 5 16, p. 3.


I PRIEDAS

5 ir 6 straipsniuose nurodytos valstybės narės

5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 3, 5 ir 8 dalyse nurodytos valstybės narės yra šios:

Vokietija,

Airija,

Prancūzija,

Italija,

Liuksemburgas,

Vengrija,

Nyderlandai,

Austrija,

Jungtinė Karalystė.


II PRIEDAS

4 ir 8 straipsniuose nurodytos ICAO nuostatos

1.

Čikagos konvencijos 10 priedo III tomo 2 dalies (antras leidimas, 2007 m. liepos mėn., su pakeitimu Nr. 85) 2 skyrius „Judrioji aeronautikos tarnyba“, 2.1 skirsnis „Techninės oro–žemės VHF ryšio sistemų charakteristikos“ ir 2.2 skirsnis „Techninės antžeminių įrenginių sistemų charakteristikos“.

2.

Čikagos konvencijos 10 priedo III tomo 2 dalies (antras leidimas, 2007 m. liepos mėn., su pakeitimu Nr. 85) 2 skyrius „Judrioji aeronautikos tarnyba“, 2.1 skirsnis „Techninės oro–žemės VHF ryšio sistemų charakteristikos“, 2.3.1 skirsnis „Perdavimo funkcija“ ir 2.3.2 skirsnis „Priėmimo funkcija“, išskyrus 2.3.2.8 poskirsnį „Duomenų perdavimo kanalas. Atsparumas trukdžiams“.

3.

ICAO PANS-ATM Dok. 4444 (penkioliktas leidimas, 2007 m., su pakeitimu Nr. 2) 12.3.1.4 skirsnis „8,33 kHz kanalų išskirstymas“.


III PRIEDAS

10 straipsnyje nurodyti reikalavimai, į kuriuos būtina atsižvelgti atliekant saugos vertinimą

1.

Atliekant saugos vertinimą atsižvelgiama į 4 straipsnio 6, 7 ir 8 dalyse ir 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus sąveikumo ir veikimo charakteristikų reikalavimus.

2.

Atliekant saugos vertinimą atsižvelgiama į 8 straipsnyje pateiktus susijusių procedūrų reikalavimus.

3.

Atliekant saugos vertinimą atsižvelgiama į 9 straipsnio 13 ir 14 dalyse nustatytas valstybiniams orlaiviams taikomas priemones.

4.

Atliekant saugos vertinimą atsižvelgiama į 13 straipsnio 1, 2, 5 ir 6 dalyse nustatytus atitikties užtikrinimo reikalavimus.

5.

Valstybės narės užtikrina, kad kai dažnio paskyrimas keičiamas į 8,33 kHz kanalų išskirstymo paskyrimą, prieš registruojant centriniame registre naujam dažnio paskyrimui būtų taikomas tinkamos trukmės bandomasis laikotarpis, per kurį patikrinama, ar paskyrimas neturi neigiamo poveikio skrydžių vykdymo saugai.

6.

Valstybės narės užtikrina, kad pakeitimai į 8,33 kHz kanalų išskirstymą būtų atliekami atsižvelgiant į EUR Dažnių valdymo vadovo (ICAO EUR Dok. 011) II dalyje – „VHF oro–žemės ryšio dažnių paskyrimo planavimo kriterijai“ – aprašytas ICAO dažnių planavimo kriterijų gaires.

7.

Oro navigacijos paslaugų teikėjai užtikrina, kad būtų paskelbta ir prireikus taikoma paslaugų teikimo orlaiviams, kurių įranga nepalaiko 8,33 kHz kanalų išskirstymo ir kuriais skrydžiai vykdomi oro erdvėje, kurioje taikomas reikalavimas turėti radijo ryšio įrangą su 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkcija, tvarka.

8.

Oro navigacijos paslaugų teikėjai ir (arba) oro uostų operatoriai užtikrina, kad būtų paskelbta ir prireikus taikoma paslaugų teikimo transporto priemonėms, kurių įranga nepalaiko 8,33 kHz kanalų išskirstymo ir kurios naudojamos oro uosto srityse, kuriose taikomas 8,33 kHz kanalų išskirstymas, tvarka.

9.

Valstybės narės, kurios keičia dažnio paskyrimus į 8,33 kHz kanalų išskirstymo dažnio paskyrimus bet kurioje savo oro erdvės dalyje, imasi šių veiksmų:

a)

užtikrina, kad orlaivių naudotojai, vykdantys skrydžius tokioje oro erdvėje, būtų informuoti, kad tuose orlaiviuose turi būti įrengta radijo ryšio įranga, turinti 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkciją;

b)

užtikrina, kad skrydžio įgulos nariai, kurie pagal 2 straipsnio 5 dalį naudoja 25 kHz kanalų išskirstymo radijo ryšio įrangą oro erdvėje, kurioje reikalaujama turėti radijo ryšio įrangą su 8,33 kHz kanalų išskirstymo funkcija, būtų tinkamai apmokyti;

c)

prieš įgyvendindami pakeitimą atlieka vietos saugos vertinimą, per kurį atsižvelgiama į visą toje oro erdvėje numatytą eismą ir galimas problemas dėl kalbinio ryšio sistemų, veikiančių visoje aplinkinėje oro erdvėje.


IV PRIEDAS

A   DALIS

11 straipsnyje nurodyti sudedamųjų dalių atitikties arba tinkamumo naudoti vertinimo reikalavimai

1.

Patikros veiksmais įrodoma sudedamųjų dalių atitiktis arba jų tinkamumas naudoti pagal šiame reglamente nustatytus veikimo charakteristikų reikalavimus, kai tos sudedamosios dalys naudojamos bandymo sąlygomis.

2.

Jeigu gamintojas taiko B dalyje aprašytą modulį, laikoma, kad jis taiko tinkamą atitikties vertinimo procedūrą, kad užtikrintų sudedamųjų dalių atitiktį ir parengtų tų dalių atitikties deklaraciją. Taip pat leidžiama taikyti lygiavertes arba griežtesnes procedūras.

B   DALIS

Gamybos vidaus kontrolės modulis

1.

Šiame modulyje aprašytos procedūros, pagal kurias gamintojas arba Sąjungoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas, prisiimantis 2 punkte nustatytus įpareigojimus, užtikrina, kad atitinkamos sudedamosios dalys atitiktų šio reglamento reikalavimus ir deklaruoja, kad jos tuos reikalavimus atitinka. Gamintojas arba Sąjungoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas pagal Reglamento (EB) Nr. 552/2004 III priedo 3 punktą turi parengti raštišką atitikties arba tinkamumo naudoti deklaraciją.

2.

Gamintojas turi parengti 4 punkte aprašytus techninius dokumentus. Jis arba Sąjungoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas turi laikyti dokumentus bent 10 metų po paskutinės sudedamosios dalies pagaminimo dienos ir prireikus pateikti atitinkamoms nacionalinėms priežiūros institucijoms patikrinimo tikslais, taip pat oro navigacijos paslaugų teikėjams, kurie tas sudedamąsias dalis naudoja savo sistemose. Gamintojas arba Sąjungoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas valstybes nares informuoja, kur ir kaip galima gauti pirmiau nurodytus techninius dokumentus.

3.

Jeigu gamintojas įsisteigęs ne Sąjungoje, jis paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) sudedamąsias dalis pateikia Sąjungos rinkai. Tas (tie) asmuo (-enys) valstybes nares informuoja, kur ir kaip galima gauti tuos techninius dokumentus.

4.

Techniniais dokumentais turi būti įrodoma, kad sudedamosios dalys atitinka šio reglamento reikalavimus. Jei svarbu atliekant vertinimą, tuose dokumentuose turi būti aprašyta sudedamųjų dalių konstrukcija, gamyba ir naudojimas.

5.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas su techniniais dokumentais turi saugoti atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijos kopiją.

C   DALIS

12 straipsnio 1 dalyje nurodyti sistemų patikros reikalavimai

1.

Atliekant 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų sistemų patikrą vertinimo aplinkoje, atitinkančioje tų sistemų naudojimo sąlygas, įrodoma, kad jos atitinka šiame reglamente nustatytus sąveikumo, veikimo charakteristikų ir saugos reikalavimus. Konkrečiai:

atliekant ryšio sistemų patikrą įrodoma, kad pagal 4 straipsnį kalbiniam ryšiui naudojamas 8,33 kHz kanalų išskirstymas ir kad 8,33 kHz kalbinio ryšio sistemų veikimo charakteristikos atitinka 4 straipsnio 7 dalies reikalavimus,

atliekant skrydžio duomenų apdorojimo sistemų patikrą įrodoma, kad 7 straipsnio 2 dalyje aprašytos funkcijos yra tinkamai įgyvendintos.

2.

2 straipsnio 1 dalyje nurodytų sistemų patikra atliekama taikant atitinkamą pripažintą bandymų praktiką.

3.

Bandymų priemonės, naudojamos atliekant 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų sistemų patikrą, turi turėti reikiamas funkcijas.

4.

Atlikus 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų sistemų patikrą parengiami pagal Reglamento (EB) Nr. 552/2004 IV priedo 3 punktą reikalaujamos techninės bylos elementai, įskaitant šiuos elementus:

įgyvendinimo aprašymą,

prieš pradedant naudoti sistemą atliktų patikrinimų ir bandymų ataskaitą.

5.

Oro navigacijos paslaugų teikėjas vadovauja vykdant patikrą ir visų pirma:

nustato tinkamas naudojimo ir techninio vertinimo sąlygas, atitinkančias naudojimo aplinką,

patikrina, ar bandymų plane aprašytas 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų sistemų integravimas į naudojimo ir techninio vertinimo aplinką,

patikrina, ar bandymų plane atsižvelgta į visus taikomus šiame reglamente nustatytus sąveikumo, veikimo charakteristikų ir saugos reikalavimus,

užtikrina, kad techniniai dokumentai ir bandymų planas būtų nuoseklūs ir kokybiškai parengti,

suplanuoja bandymų atlikimą, parenka darbuotojus, įrenginius ir bandymų stendo konfigūraciją,

atlieka bandymų plane numatytus patikrinimus ir bandymus,

parengia raštišką patikrinimų ir bandymų rezultatų ataskaitą.

6.

Oro navigacijos paslaugų teikėjas užtikrina, kad 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos sistemos, kai jos naudojamos naudojimo vertinimo aplinkoje, atitiktų šiame reglamente nustatytus sąveikumo, veikimo charakteristikų ir saugos reikalavimus.

7.

Sėkmingai užbaigęs atitikties patikrą, oro navigacijos paslaugų teikėjas parengia sistemos EB patikros deklaraciją ir, kaip reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 552/2004 6 straipsnyje, kartu su technine byla pateikia ją nacionalinei priežiūros institucijai.

D   DALIS

12 straipsnio 2 dalyje nurodyti sistemų patikros reikalavimai

1.

Atliekant 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų sistemų patikrą aplinkoje, atitinkančioje tų sistemų naudojimo sąlygas, įrodoma, kad jos atitinka šiame reglamente nustatytus sąveikumo, veikimo charakteristikų ir saugos reikalavimus. Konkrečiai:

atliekant ryšio sistemų patikrą įrodoma, kad pagal 4 straipsnį kalbiniam ryšiui naudojamas 8,33 kHz kanalų išskirstymas ir kad 8,33 kHz kalbinio ryšio sistemų veikimo charakteristikos atitinka 4 straipsnio 7 dalies reikalavimus,

atliekant skrydžio duomenų apdorojimo sistemų patikrą įrodoma, kad 7 straipsnio 2 dalyje aprašytos funkcijos yra tinkamai įgyvendintos.

2.

2 straipsnio 1 dalyje nurodytų sistemų patikra atliekama taikant atitinkamą pripažintą bandymų praktiką.

3.

Bandymų priemonės, naudojamos atliekant 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų sistemų patikrą, turi turėti reikiamas funkcijas.

4.

Atlikus 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų sistemų patikrą parengiami pagal Reglamento (EB) Nr. 552/2004 IV priedo 3 punktą reikalaujamos techninės bylos elementai, įskaitant šiuos elementus:

įgyvendinimo aprašymą,

prieš pradedant naudoti sistemą atliktų patikrinimų ir bandymų ataskaitą.

5.

Oro navigacijos paslaugų teikėjas nustato naudojimo aplinką atitinkančias veikimo ir techninio vertinimo sąlygas ir pasirūpina, kad patikrą atliktų paskelbtoji įstaiga.

6.

Paskelbtoji įstaiga vadovauja vykdant patikros veiklą ir visų pirma:

patikrina, ar bandymų plane aprašytas 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų sistemų integravimas į naudojimo ir techninio vertinimo aplinką,

patikrina, ar bandymų plane atsižvelgta į visus taikomus šiame reglamente nustatytus sąveikumo, veikimo charakteristikų ir saugos reikalavimus,

užtikrina, kad techniniai dokumentai ir bandymų planas būtų nuoseklūs ir kokybiškai parengti,

suplanuoja bandymų atlikimą, parenka darbuotojus, įrenginius ir bandymų stendo konfigūraciją,

atlieka bandymų plane numatytus patikrinimus ir bandymus,

parengia raštišką patikrinimų ir bandymų rezultatų ataskaitą.

7.

Paskelbtoji įstaiga užtikrina, kad 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos sistemos, kai jos naudojamos naudojimo vertinimo aplinkoje, atitiktų šiame reglamente nustatytus sąveikumo, veikimo charakteristikų ir saugos reikalavimus.

8.

Sėkmingai užbaigusi patikros užduotis, paskelbtoji įstaiga parengia su atliktomis užduotimis susijusį atitikties pažymėjimą.

9.

Tada oro navigacijos paslaugų teikėjas parengia EB sistemos patikros deklaraciją ir, kaip reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 552/2004 6 straipsnyje, kartu su technine byla pateikia ją nacionalinei priežiūros institucijai.


V PRIEDAS

12 straipsnyje nurodytos sąlygos

1.

Oro navigacijos paslaugų teikėjas savo organizacijoje turi taikyti ataskaitų teikimo metodus, kurie padėtų užtikrinti ir įrodyti, kad patikros veikla vykdoma nešališkai ir nepriklausomai.

2.

Oro navigacijos paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad patikros procesuose dalyvaujantys darbuotojai patikrinimus atliktų laikydamiesi griežčiausių profesinio sąžiningumo ir aukščiausios techninės kompetencijos reikalavimų, kad jiems nebūtų daroma poveikio ir nebūtų teikiama jokių paskatų, ypač finansinių, kurios galėtų turėti įtakos darbuotojų priimamiems sprendimams arba jų atliekamų patikrinimų rezultatams, visų pirma kad tokio poveikio nedarytų ir tokių paskatų neteiktų tikrinimų rezultatais suinteresuoti asmenys arba asmenų grupės.

3.

Oro navigacijos paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad patikros procesuose dalyvaujantys darbuotojai galėtų naudotis įranga, reikalinga nustatytiems patikrinimams tinkamai atlikti.

4.

Oro navigacijos paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad patikros procesuose dalyvaujantys darbuotojai būtų įgiję reikiamą techninį ir profesinį pasirengimą, gerai išmanytų patikros, kurią jie turi atlikti, reikalavimus, turėtų pakankamos minėtų veiksmų patirties ir gebėtų parengti deklaracijas, įrašus ir ataskaitas, įrodančias, kad patikrinimai buvo atlikti.

5.

Oro navigacijos paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad patikros procesuose dalyvaujantys darbuotojai patikrinimus sugebėtų atlikti nešališkai. Darbuotojų atlyginimas neturi priklausyti nuo atliktų patikrinimų skaičiaus ar tų patikrinimų rezultatų.


Top