Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1040

2012 m. lapkričio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1040/2012, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 754/2009 nuostatos dėl leidimo tam tikrų grupių laivams netaikyti Reglamente (EB) Nr. 1342/2008 nustatytos žvejybos pastangų sistemos ir kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 43/2012 ir (ES) Nr. 44/2012 nuostatos dėl tam tikrų žvejybos galimybių

OJ L 310, 9.11.2012, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1040/oj

9.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 310/13


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1040/2012

2012 m. lapkričio 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 754/2009 nuostatos dėl leidimo tam tikrų grupių laivams netaikyti Reglamente (EB) Nr. 1342/2008 nustatytos žvejybos pastangų sistemos ir kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 43/2012 ir (ES) Nr. 44/2012 nuostatos dėl tam tikrų žvejybos galimybių

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2011 m. atlantinių silkių išteklių Airijos jūroje įvertinimas buvo grindžiamas vien tendencijų įvertinimu ir buvo priimtas sumažintas mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (toliau – BLSK). Po to 2012 m. atlikus šio ištekliaus lyginamąją analizę buvo patobulinta vertinimo metodika ir dabar gali būti pateikta didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio metodu grindžiama sužvejojamo kiekio prognozė. Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (toliau – ŽMTEK) buvo paprašyta pakomentuoti atgaline data taikomą šio ištekliaus žvejybos galimybių didinimą ir paaiškinti tokio didinimo poveikį 2013 m. mokslinėms rekomendacijoms. Remiantis ŽMTEK analize gali būti padidintos 2012 m. numatytos žvejybos galimybės su sąlyga, kad bus atliktas būtinas 2013 m. BLSK patikslinimas siekiant, kad mirtingumas dėl žvejybos išliktų didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio lygio. Todėl 2012 m. sausio 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 43/2012, kuriuo ES laivams nustatomos 2012 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių nevedamos tarptautinės derybos ir kuriems netaikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės (1), reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(2)

Prancūzija pateikė informacijos apie sužvejojamų atlantinių menkių kiekį trijuose žvejybos rajonuose, susijusį su trimis laivų grupėmis: dugninių tralų, kuriais Šiaurės jūroje žvejojamos ledjūrio menkės, grupe, dugninių tralų, kuriais į vakarus nuo Škotijos žvejojamos ledjūrio menkės ir giliavandenių žuvų rūšys, grupe ir laivų, iš kurių ūdomis žvejojamos europinės paprastosios jūrinės lydekos, grupe. Remiantis šia informacija, ŽMTEK vertinimu, galima teigti, kad šių trijų laivų grupių sužvejotų atlantinių menkių kiekis, įskaitant į jūrą išmestas žuvis, neviršijo 1,5 % viso kiekvienos laivų grupės kiekviename iš trijų rajonų sužvejotų žuvų kiekio. Be to, atsižvelgiant į taikomas priemones, kuriomis užtikrinama šių laivų grupių žvejybos veiklos stebėsena ir kontrolė, ir į tai, kad žvejybos pastangų sistemos taikymas šioms laivų grupėms sudarytų administracinę naštą, kuri būtų neproporcinga jų bendram poveikiui atlantinių menkių ištekliams, tikslinga šioms trims laivų grupėms netaikyti 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1342/2008, nustatančiame menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą (2), nustatytos žvejybos pastangų sistemos. 2009 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 754/2009, kuriuo leidžiama tam tikrų grupių laivams netaikyti Reglamento (EB) Nr. 1342/2008 III skyriuje nustatytos žvejybos pastangų sistemos (3), Reglamentas (ES) Nr. 43/2012 ir 2012 m. sausio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 44/2012, kuriuo nustatomos 2012 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių vedamos tarptautinės derybos ar kuriems taikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse ir ES laivams tam tikruose ne ES vandenyse (4), turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(3)

2012 m. spalio mėn. Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba (toliau – ICES) paskelbė mokslines rekomendacijas dėl norveginių menkučių išteklių Šiaurės jūroje bei Skagerako ir Kategato sąsiauriuose. ICES rekomendacijose nurodyta, kad 2012 m. sužvejotas kiekis turėtų neviršyti 101 000 tonų. Kvotų atžvilgiu šioje srityje 75 % norveginių menkučių BLSK tenka Sąjungos kvotai, iš kurios 5 000 tonų turėtų būti skirta Norvegijai. Likusi Sąjungos kvotos dalis turėtų būti paskirstyta valstybėms narėms;

(4)

šiame reglamente numatyti sužvejojamo žuvų kiekio apribojimai turėtų būti taikomi nuo 2012 m. sausio 1 d., išskyrus nuostatas dėl žvejybos pastangų apribojimų, kurios turėtų būti taikomos nuo 2012 m. vasario 1 d. Toks taikymas atgaline data nedarys poveikio teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principams, kiek tai susiję su atitinkamomis žvejybos galimybėmis, kurios dar neišnaudotos. Kadangi sužvejojamo žuvų kiekio apribojimai turi įtakos Sąjungos laivų ekonominei veiklai ir veiklos žvejybos sezonu planavimui, šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto po jo paskelbimo;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 754/2009, Reglamentas (ES) Nr. 43/2012 ir Reglamentas (ES) Nr. 44/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 754/2009 pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 754/2009 1 straipsnis papildomas šiais punktais:

„j)

2012 m. birželio 8 d. Prancūzijos prašyme nurodytiems su Prancūzijos vėliava plaukiojančių laivų, dugniniais tralais, kurių tinklinio audeklo akies dydis yra 100 mm ar didesnis (žvejybos įrankių kategorija TR1), Šiaurės jūroje (ICES IV zonoje) žvejojančių ledjūrio menkes, grupės laivams;

k)

2012 m. birželio 8 d. Prancūzijos prašyme nurodytiems su Prancūzijos vėliava plaukiojančių laivų, dugniniais tralais, kurių tinklinio audeklo akies dydis yra 100 mm ar didesnis (žvejybos įrankių kategorija TR1), į vakarus nuo Škotijos (ICES VI zonoje) žvejojančių ledjūrio menkes ir giliavandenių žuvų rūšis, grupės laivams;

l)

2012 m. birželio 8 d. Prancūzijos prašyme nurodytiems su Prancūzijos vėliava plaukiojančių laivų, ūdomis (žvejybos įrankių kategorija LL) į vakarus nuo Škotijos (ICES VI zonoje) žvejojančių europines paprastąsias jūrines lydekas, grupės laivams.“

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 43/2012 pakeitimai

Reglamento (ES) Nr. 43/2012 I ir IIA priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento I priede pateiktą tekstą.

3 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 44/2012 pakeitimai

Reglamento (ES) Nr. 44/2012 IA ir IIA priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento II priede pateiktą tekstą.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

I priedo 1 punktas ir II priedo 1 punktas taikomi nuo 2012 m. sausio 1 d.

1 straipsnis, I priedo 2 punktas ir II priedo 2 punktas taikomi nuo 2012 m. vasario 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL L 25, 2012 1 27, p. 1.

(2)  OL L 348, 2008 12 24, p. 20.

(3)  OL L 214, 2009 8 19, p. 16.

(4)  OL L 25, 2012 1 27, p. 55.


I PRIEDAS

1.

Reglamento (ES) Nr. 43/2012 I priedo B dalyje įrašas, skirtas atlantinėms silkėms VIIa zonoje, pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Atlantinė silkė

Clupea harengus

Zona

:

VIIa (1)

(HER/07A/MM)

Airija

1 374

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Jungtinė Karalystė

3 906

Sąjunga

5 280

BLSK

5 280

2.

Reglamento (ES) Nr. 43/2012 IIA priedo 1 priedėlio d lentelės skiltis, skirta Prancūzijai (FR), pakeičiama taip:

„FR

1 057 828

34 926

0

0

0

302 917

0

184 354“


(1)  Ši zona sumažinama rajonu, kuris apibrėžiamas:

šiaurėje iki 52° 30′ šiaurės platumos,

pietuose iki 52° 00′ šiaurės platumos,

vakaruose iki Airijos pakrantės,

rytuose iki Jungtinės Karalystės pakrantės.“


II PRIEDAS

1.

Reglamento (ES) Nr. 44/2012 IA priedo įrašas, skirtas norveginėms menkutėms ir susijusiai priegaudai IIIa zonoje; IIa ir IV zonų ES vandenyse, pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Norveginė menkutė ir susijusi priegauda

Trisopterus esmarki

Zona

:

IIIa zona; IIa ir IV zonų ES vandenys

(NOP/2A3A4.)

Danija

70 684 (1)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Vokietija

14 (1)  (2)

Nyderlandai

52 (1)  (2)

Sąjunga

75 750 (1)  (3)

BLSK

Netaikoma

2.

Reglamento (ES) Nr. 44/2012 IIA priedo 1 priedėlio skiltis, skirta Prancūzijai (FR), pakeičiama taip:

„FR

533 451

6 496 811

101 316

0

1 202 818

342 579

4 338 315

125 141“


(1)  Bent 95 % iškrauto kiekio, įskaičiuojamo į kvotą, turi sudaryti norveginės menkutės. Juodadėmės menkės ir paprastojo merlango priegauda turi būti įskaičiuota į likusius 5 % kvotos.

(2)  Pagal šią kvotą galima žvejoti tik ICES IIa, IIIa ir IV zonų ES vandenyse.

(3)  Iš kurių 5 000 tonų skiriama Norvegijai.“


Top