EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0978

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 732/2008

OJ L 303, 31.10.2012, p. 1–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 059 P. 227 - 308

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj

31.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 303/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 978/2012

2012 m. spalio 25 d.

kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 732/2008

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Bendrija nuo 1971 m. besivystančioms šalims teikia prekybos lengvatas, taikydama bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemą;

(2)

Sąjungos bendroje prekybos politikoje remiamasi Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 21 straipsnyje nustatytose bendrosiose nuostatose dėl Sąjungos išorės veiksmų išdėstytais principais ir ja siekiama tose nuostatose išdėstytų tikslų;

(3)

Sąjunga siekia apibrėžti ir vykdyti bendrą politiką ir veiksmus, kuriais būtų skatinamas darnus besivystančių šalių ekonomikos, socialinis ir aplinkosaugos vystymasis, pirmiausia siekiant panaikinti skurdą;

(4)

Sąjungos bendra prekybos politika turi atitikti Sąjungos politikos vystomojo bendradarbiavimo srityje tikslus, išdėstytus Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 208 straipsnyje, ir juos sustiprinti; ja visų pirma turi būti siekiama panaikinti skurdą ir skatinti darnų vystymąsi bei gerą valdymą besivystančiose šalyse. Ji turi atitikti Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) reikalavimus, visų pirma pagal Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (toliau – GATT) 1979 m. priimtą Sprendimą dėl diferencijuoto ir palankesnio režimo, abipusiškumo ir besivystančių šalių platesnio dalyvavimo (Įgaliojimų suteikimo sąlyga), kuriuo remdamosi PPO narės besivystančioms šalims gali nustatyti diferencijuotą ir palankesnį režimą;

(5)

2004 m. liepos 7 d. Komisijos komunikate „Besivystančios šalys, tarptautinė prekyba ir darnus vystymasis: Bendrijos bendrųjų tarifų lengvatų sistemos (BLS) vaidmuo 2006–2015 m.“ nustatytos bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos taikymo 2006–2015 m. gairės;

(6)

2008 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 732/2008 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo nuo 2009 m. sausio 1 d. (2), kurio galiojimas pratęstas 2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 512/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 732/2008 (3), numatyta bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemą (toliau – Sistema) taikyti iki 2013 m. gruodžio 31 d. arba iki tol, kol Sistema taikoma pagal šį reglamentą, atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė. Po to Sistema turėtų būti taikoma toliau 10 metų laikotarpiu nuo šiame reglamente numatytų lengvatų taikymo pradžios datos, išskyrus specialiąją priemonę mažiausiai išsivysčiusioms šalims, kuri turėtų būti toliau taikoma be galiojimo pabaigos datos;

(7)

sudarius galimybę besivystančioms šalims lengvatinėmis sąlygomis patekti į Sąjungos rinką, Sistema turėtų prisidėti prie besivystančių šalių pastangų mažinti skurdą ir skatinti gerą valdymą bei darnų vystymąsi, nes būtų padedama joms gauti papildomų pajamų iš tarptautinės prekybos, kurios galėtų būti vėliau naudingai reinvestuotos į jų pačių vystymąsi ir, be to, diversifikuoti savo ekonomiką. Pagal sistemą teikiant muitų tarifų lengvatas daugiausia turėtų būti siekiama padėti toms besivystančioms šalims, kurių vystymosi, prekybos ir finansinės reikmės yra didesnės;

(8)

Sistemą sudaro viena bendroji priemonė ir dvi specialiosios priemonės;

(9)

bendroji priemonė turėtų būti taikoma visoms besivystančioms šalims, kurios turi bendrą vystymosi reikmę ir ekonomikos vystymosi požiūriu yra panašiame etape. Šalių, kurias Pasaulio bankas priskiria prie dideles pajamas arba didesnes nei vidutines pajamas gaunančių šalių, vienam gyventojui tenkančių pajamų lygis leidžia joms pasiekti aukštesnį diversifikacijos lygį nesinaudojant sistemos muitų tarifų lengvatomis. Toms šalims yra priskiriamos šalys, kurios sėkmingai perėjo nuo centralizuotos prie rinkos ekonomikos. Jų vystymosi, prekybos ir finansinės reikmės yra ne tos pačios kaip kitų besivystančių šalių; kitas ir jų ekonominio išsivystymo etapas, t. y. jų padėtis, palyginti su labiau pažeidžiamų besivystančių šalių padėtimi, yra ne tokia pati; taigi, siekiant išvengti nepagrįstos diskriminacijos, joms turi būti taikomos kitokios sąlygos. Be to, jeigu pagal sistemą taikomomis muitų tarifų lengvatomis naudosis dideles arba didesnes nei vidutines pajamas gaunančios šalys, didės konkurencinis spaudimas eksportui iš ne tokių turtingų, labiau pažeidžiamų šalių, todėl toms labiau pažeidžiamoms besivystančioms šalims gal tekti nepagrįsta našta. Taikant bendrąją priemonę atsižvelgiama į tai, kad vystymosi, prekybos ir finansinės reikmės gali keistis, tad užtikrinama galimybė priemonę keisti, jeigu pasikeičia šalies padėtis;

Siekiant nuoseklumo, pagal bendrąją priemonę teikiamos muitų tarifų lengvatos neturėtų būti taikomos toms besivystančioms šalims, kurioms taikoma lengvatinio patekimo į Sąjungos rinką priemonė, kuria iš esmės visai prekybai suteikiamos bent jau tokios pačios muitų tarifų lengvatos kaip ir Sistema. Siekiant lengvatomis besinaudojančiai šaliai ir ekonominių operacijų vykdytojams suteikti pakankamai laiko deramai prisitaikyti, bendroji priemonė turėtų būti toliau taikoma dar dvejus metus nuo lengvatinio patekimo į rinką priemonės taikymo pradžios dienos, ir ši data turėtų būti nurodyta bendrosios priemonės lengvatomis besinaudojančių šalių sąraše;

(10)

teisė naudotis Sistema turėtų būti suteikta šalims, įtrauktoms į Reglamento (EB) Nr. 732/2008 I priedą, ir šalims, kurios į Sąjungos rinką gali patekti autonomiškai taikomomis lengvatinėmis sąlygomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 732/2008, 2008 m. sausio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 55/2008, įvedantį autonomines prekybos lengvatas Moldovos Respublikai (4), ir 2000 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2007/2000, įvedantį išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms (5). Su Sąjunga asocijuotos užjūrio teritorijos ir šalių, kurios neįtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 732/2008 I priedą, užjūrio šalys ir teritorijos, neturėtų būti laikomos turinčiomis teisę naudotis Sistema;

(11)

speciali darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė yra pagrįsta bendra darnaus vystymosi koncepcija, kaip pripažįstama tarptautinėse konvencijose ir dokumentuose, pavyzdžiui, 1986 m. Jungtinių Tautų (JT) deklaracijoje dėl teisės į vystymąsi, 1992 m. Rio de Žaneiro deklaracijoje dėl aplinkos ir vystymosi, 1998 m. Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) deklaracijoje dėl pagrindinių darbo principų ir teisių, 2000 m. JT tūkstantmečio deklaracijoje ir 2002 m. Johanesburgo deklaracijoje dėl darnaus vystymosi. Todėl pagal specialią darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamąją priemonę teikiamos papildomos muitų tarifų lengvatos turėtų būti taikomos toms besivystančioms šalims, kurios dėl diversifikacijos stokos ir nepakankamo integravimosi į tarptautinę prekybos sistemą yra pažeidžiamos, siekiant padėti joms prisiimti naštą ir atsakomybę, kuri joms tenka ratifikuojant ir veiksmingai įgyvendinant pagrindinių žmogaus ir darbo teisių, aplinkos apsaugos ir gero valdymo tarptautines konvencijas;

(12)

lengvatos turėtų būti skirtos tolesniam ekonominiam augimui skatinti ir tokiu būdu siekti patenkinti darnaus vystymosi poreikį. Todėl taikant specialią skatinamąją priemonę ad valorem muitai turėtų būti suspenduojami atitinkamoms lengvatomis besinaudojančioms šalims. Specifinių muitų taikymas taip pat turėtų būti suspenduotas, nebent jie būtų derinami su ad valorem muitu;

(13)

šalims, kurios tenkina su specialia darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamąja priemone susijusius tinkamumo kriterijus, turėtų būti suteikta galimybė naudotis papildomomis muitų tarifų lengvatomis, jeigu, išnagrinėjusi jų prašymą, Komisija nustato, jog tenkinamos atitinkamos sąlygos. Turėtų būti sudaryta galimybė paraiškas teikti nuo šio reglamento įsigaliojimo datos. Šalys, kurios naudojasi Sistemos muitų tarifų lengvatomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 732/2008, taip pat turėtų pateikti naują paraišką;

(14)

Komisija turėtų stebėti tarptautinių konvencijų žmogaus ir darbo teisių, aplinkosaugos ir gero valdymo srityse ratifikavimo padėtį ir jų veiksmingą įgyvendinimą, analizuodama atitinkamų stebėsenos įstaigų, įsteigtų pagal tas konvencijas (toliau – atitinkamos stebėsenos įstaigos), išvadas ir rekomendacijas. Kartą per dvejus metus Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai atitinkamų konvencijų ratifikavimo padėties, lengvatomis besinaudojančių šalių ataskaitų teikimo įsipareigojimų pagal tas konvencijas laikymosi ir konvencijų praktinio įgyvendinimo padėties ataskaitą;

(15)

lengvatų stebėsenos ir atšaukimo tikslais būtinos atitinkamų stebėsenos įstaigų ataskaitos. Tačiau greta tokių ataskaitų gali būti remiamasi papildomais kitais informacijos šaltiniais, jei jų teikiama informacija yra tiksli ir patikima. Nedarant poveikio kitiems šaltiniams, ši informacija, be kita ko, galėtų apimti pilietinės visuomenės subjektų, socialinių partnerių, Europos Parlamento ir Tarybos pateiktą informaciją;

(16)

reikėtų, kad pagal specialiąją priemonę mažiausiai išsivysčiusioms šalims toliau būtų taikomas bemuitis režimas mažiausiai išsivysčiusių šalių, kurias pripažįsta ir tokių šalių kategorijai priskiria JT, kilmės produktų eksportui į Sąjungos rinką, išskyrus prekybą ginklais. Šalims, kurios JT nebepriskiriamos mažiausiai išsivysčiusioms šalims, turi būti nustatytas pereinamasis laikotarpis, kad būtų sušvelnintas nepalankus poveikis, galintis atsirasti dėl pagal šią priemonę suteiktų muitų tarifų lengvatų panaikinimo. Pagal specialiąją priemonę mažiausiai išsivysčiusioms šalims teikiamos muitų tarifų lengvatos turėtų būti toliau taikomos toms mažiausiai išsivysčiusioms šalims, kurios naudojasi kita lengvatinio patekimo į Sąjungos rinką priemone;

(17)

siekiant užtikrinti nuoseklumą su ekonominės partnerystės susitarimų nuostatomis dėl patekimo į cukraus rinką, Bendrojo muitų tarifo 1701 pozicijoje klasifikuojami produktai iki 2015 m. rugsėjo 30 d. turėtų būti importuojami su importo licencija;

(18)

taikant bendrąją priemonę, muitų tarifų lengvatos turėtų būti toliau diferencijuojamos pagal tai, ar produktas yra priskiriamas ar nepriskiriamas jautrių produktų kategorijai, siekiant atsižvelgti į padėtį Sąjungos sektoriuose, kuriuose gaminami tokie patys produktai;

(19)

produktų, nepriskiriamų jautrių produktų kategorijai, Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas turėtų išlikti suspenduotas, o jautrių produktų muitų tarifai turėtų būti sumažinti, siekiant užtikrinti tinkamą lengvatų panaudojimo lygį, tuo pačiu metu atsižvelgiant į atitinkamų Sąjungos pramonės šakų padėtį;

(20)

toks tarifų sumažinimas turėtų būti pakankamai patrauklus, kad komercinės veiklos subjektams būtų naudinga naudotis sistemos galimybėmis. Todėl ad valorem muitai turėtų būti bendrai sumažinti: „didžiausio palankumo statuso“ muito norma turėtų būti sumažinta vienodu 3,5 procentinių punktų dydžiu, o tekstilės gaminiams ir tekstilės prekėms tokie muitai turėtų būti sumažinti 20 %. Specifiniai muitai turėtų būti sumažinti 30 %. Jei yra numatytas minimalus muitas, tas muitas neturėtų būti taikomas;

(21)

muitų taikymas turėtų būti visiškai suspenduotas tais atvejais, kai dėl lengvatinio režimo atskiros importo deklaracijos ad valorem muitai yra lygūs ar mažesni nei 1 % arba specifiniai muitai yra lygūs arba mažesni nei 2 EUR, nes tokių muitų surinkimo išlaidos gali būti didesnės nei gaunamos pajamos;

(22)

gradacija turėtų būti pagrįsta kriterijais, susietais su Bendrojo muitų tarifo skyriais ir skirsniais. Gradacija turėtų būti taikoma skyriui arba poskyriui, kad sumažėtų atvejų, kai gradacija taikoma nevienarūšiams produktams. Skyriaus arba poskyrio (sudaryto iš skirsnių) gradacija lengvatomis besinaudojančiai šaliai turėtų būti taikoma, kai skyrius trejus metus iš eilės atitinka gradacijos kriterijus, kad būtų padidintas gradacijos nuspėjamumas ir teisingumas pašalinant didelių ir išskirtinių importo statistikos svyravimų poveikį. Gradacija neturėtų būti taikoma specialios darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamosios priemonės lengvatomis besinaudojančioms šalims ir specialios skatinamosios priemonės mažiausiai išsivysčiusioms šalims lengvatomis besinaudojančioms šalims, nes jų ekonomikos profilis labai panašus tuo atžvilgiu, kad šios šalys pažeidžiamos dėl mažo, nediversifikuoto eksporto;

(23)

siekiant užtikrinti, kad Sistema naudotųsi tik tos šalys, kurioms ji skirta, turėtų būti taikomos šiuo reglamentu numatytos muitų tarifų lengvatos ir produktų kilmės taisyklės, nustatytos 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiame Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (6);

(24)

laikino minėtų priemonių pagal Sistemą atšaukimo priežastys turėtų būti sunkūs ir sistemingi principų, nustatytų tam tikrose tarptautinėse konvencijose dėl pagrindinių žmogaus ir darbo teisių, pažeidimai, kad būtų remiami tose konvencijose iškelti tikslai. Muitų tarifų lengvatos pagal specialią darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamąją priemonę turėtų būti laikinai atšauktos, jei lengvatomis besinaudojanti šalis nesilaiko teisiškai privalomų įsipareigojimų ratifikuoti tas konvencijas ir jas veiksmingai įgyvendinti ar vykdyti atitinkamose konvencijose nustatytus ataskaitų teikimo reikalavimus, arba jei lengvatomis besinaudojanti šalis nebendradarbiauja atliekant Sąjungos taikomas stebėsenos procedūras, nustatytas šiame reglamente;

(25)

dėl politinės padėties Birmoje/Mianmare ir Baltarusijoje toliau turėtų būti išlaikytas laikinas visų muitų tarifų lengvatų, taikomų importuojamiems Birmos/Mianmaro arba Baltarusijos kilmės produktams, atšaukimas;

(26)

siekiant poreikio užtikrinti geresnę atranką, didesnę darną ir skaidrumą bei didesnio darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinimo taikant vienašališką prekybos lengvatų sistemą pusiausvyros, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl šio reglamento priedų dalinio keitimo ir laikino muitų tarifų lengvatų atšaukimo, jei nesilaikoma darnaus vystymosi ir gero valdymo principų, taip pat nustatyti procedūrines taisykles, susijusias su paraiškų dėl muitų tarifų lengvatų pagal specialią darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamąją priemonę teikimu, tyrimais dėl laikino muitų tarifų lengvatų atšaukimo ir apsaugos priemonių nustatymo, kad būtų nustatytos vienodos ir išsamios techninės priemonės. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;

(27)

siekiant ekonominių operacijų vykdytojams sukurti stabilų pagrindą, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai taikant skubos procedūrą, priimti aktą, kuriuo panaikinamas sprendimas laikinai atšaukti muitų tarifų lengvatas, jeigu priežasčių, kuriomis buvo grindžiamas laikinas atšaukimas, nebelieka iki sprendimo laikinai atšaukti tas lengvatas įsigaliojimo;

(28)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (7);

(29)

patariamoji procedūra turėtų būti taikoma įgyvendinimo aktų dėl tam tikrų BLS skyrių muitų tarifų lengvatų suspendavimo tam tikroms lengvatomis besinaudojančioms šalims ir dėl laikino atšaukimo procedūros inicijavimo priėmimui, atsižvelgiant į tų aktų pobūdį ir poveikį;

(30)

nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma įgyvendinimo aktų dėl apsaugos priemonių nustatymo tyrimų ir dėl lengvatinių priemonių suspendavimo, kai importas gali rimtai sutrikdyti Sąjungos rinkas, priėmimui;

(31)

siekiant užtikrinti, kad sistema būtų patikima ir veiktų tvarkingai, Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su lengvatų laikinu atšaukimu dėl su muitais susijusių procedūrų ir įsipareigojimų nesilaikymo, to reikia dėl privalomų skubos priežasčių;

(32)

siekiant sukurti stabilų pagrindą ekonominių operacijų vykdytojams, iki laikotarpio, kuris trunka ne ilgiau kaip šešis mėnesius, pabaigos Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su lengvatų laikino atšaukimo dėl su muitais susijusių procedūrų ir įsipareigojimų nesilaikymo nutraukimu arba tokio laikino atšaukimo galiojimo pratęsimu, to reikia dėl privalomų skubos priežasčių;

(33)

Komisija taip pat turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su apsaugos priemonių nustatymo tyrimais, tai reikia padaryti dėl privalomų skubos priežasčių, susijusių su pablogėjusia Sąjungos gamintojų ekonomine ir (arba) finansine padėtimi, kurią būtų sunku ištaisyti;

(34)

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų teikti reguliarias Sistemos pagal šį reglamentą poveikio ataskaitas. Praėjus penkeriems metams po šio reglamento įsigaliojimo, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti šio reglamento taikymo ataskaitą ir įvertinti poreikį peržiūrėti sistemą, taip pat specialią darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamąją priemonę ir laikino muitų tarifų lengvatų atšaukimo nuostatas, atsižvelgiant į kovą su terorizmu ir tarptautinius mokesčių srities informacijos skaidrumo ir keitimosi ja standartus. Rengdama ataskaitas, Komisija turėtų atsižvelgti į poveikį lengvatomis besinaudojančių šalių vystymuisi, prekybai ir finansinėms reikmėms. Ataskaitoje taip pat turėtų būti išsamiai analizuojamas šio reglamento poveikis prekybai ir pajamoms iš Sąjungos muitų tarifų, ypatingą dėmesį skiriant poveikiui lengvatomis besinaudojančioms šalims. Kai tinkama, taip pat reikėtų įvertinti atitiktį Sąjungos sanitarijos ir fitosanitarijos teisės aktams. Be to, ataskaita turėtų taip pat apimti sistemos poveikio tvarumo aspektams ir biokuro importui analizę;

(35)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 732/2008 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

1.   Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema (toliau – Sistema) taikoma vadovaujantis šiuo reglamentu.

2.   Šiuo reglamentu nustatomos šios muitų tarifų lengvatos pagal Sistemą:

a)

bendroji priemonė;

b)

speciali darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė (BLS+); ir

c)

specialioji priemonė mažiausiai išsivysčiusioms šalims („viskas, išskyrus ginklus“).

2 straipsnis

Šiame reglamente:

a)   BLS– bendroji lengvatų sistema, pagal kurią Sąjunga sudaro galimybę lengvatinėmis sąlygomis patekti į savo rinką pagal vieną iš 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų lengvatinių priemonių;

b)   šalys– šalys ir teritorijos, turinčios muitinės administraciją;

c)   reikalavimus atitinkančios šalys– visos I priede išvardytos besivystančios šalys;

d)   BLS lengvatomis besinaudojančios šalys– II priede išvardytos bendrosios priemonės lengvatomis besinaudojančios šalys;

e)   BLS + lengvatomis besinaudojančios šalys– III priede išvardytos specialiosios darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamosios priemonės lengvatomis besinaudojančios šalys;

f)   VIG lengvatomis besinaudojančios šalys– IV priede išvardytos specialiosios priemonės mažiausiai išsivysčiusioms šalims lengvatomis besinaudojančios šalys;

g)   Bendrojo muitų tarifo muitai– 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (8) I priedo antroje dalyje nurodyti muitai, išskyrus pagal tarifines kvotas taikomus muitus;

h)   skirsnis– bet kuris Bendrojo muitų tarifo skirsnis, kaip nustatyta Reglamentu (EEB) Nr. 2658/87;

i)   skyrius– bet kuris Bendrojo muitų tarifo skyrius, kaip nustatyta Reglamentu (EEB) Nr. 2658/87;

j)   BLS skyrius– V priede nurodytas skyrius, nustatytas remiantis Bendrojo muitų tarifo skyriais ir skirsniais;

k)   lengvatinio patekimo į rinką priemonė– galimybė lengvatinėmis sąlygomis patekti į Sąjungos rinką pagal laikinai taikomą arba galiojantį prekybos susitarimą arba naudojantis Sąjungos autonomiškai suteiktomis lengvatomis;

l)   veiksmingas įgyvendinimas– visapusiškas visų pagal VIII priede išvardytas tarptautines konvencijas prisiimtų įsipareigojimų ir prievolių vykdymas, užtikrinant visų tomis konvencijomis garantuojamų principų, tikslų ir teisių įgyvendinimą.

3 straipsnis

1.   Reikalavimus atitinkančių šalių sąrašas nustatytas I priede.

2.   Komisijai pagal 36 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus I priedui iš dalies pakeisti, kad būtų atsižvelgta į šalių tarptautinio statuso arba klasifikacijos pasikeitimus.

3.   Komisija susijusiai reikalavimus atitinkančiai šaliai praneša apie bet kokius jos statuso pagal sistemą pasikeitimus.

II   SKYRIUS

BENDROJI PRIEMONĖ

4 straipsnis

1.   Reikalavimus atitinkančiai šaliai taikomos pagal 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą bendrąją priemonę teikiamos muitų tarifų lengvatos, išskyrus atvejus, kai:

a)

Pasaulio bankas trejus metus, iš eilės einančius iš karto prieš lengvatomis besinaudojančių šalių sąrašo atnaujinimą, ją priskiria dideles pajamas gaunančioms šalims arba didesnes nei vidutines pajamas gaunančioms šalims; arba

b)

jai taikoma lengvatinio patekimo į rinką priemonė, pagal kurią iš esmės visai jos prekybai taikomos tokios pačios muitų tarifų lengvatos kaip pagal šią sistemą arba dar palankesnės.

2.   1 dalies a ir b punktai netaikomi mažiausiai išsivysčiusioms šalims.

3.   Nedarant poveikio 1 dalies b punktui, 1 dalies a punktas iki 2014 m. lapkričio 21 d. netaikomas šalims, kurios iki 2012 m. lapkričio 20 d. yra parafavusios lengvatinio patekimo į rinką dvišalį susitarimą su Sąjunga, pagal kurį iš esmės visai prekybai numatomos tokios pačios muitų tarifų lengvatos kaip pagal Sistemą arba dar palankesnės, bet kuris dar netaikomas.

5 straipsnis

1.   BLS lengvatomis besinaudojančių šalių, kurios atitinka 4 straipsnyje išdėstytus kriterijus, sąrašas nustatytas II priede.

2.   Po šio reglamento įsigaliojimo Komisija iki kiekvienų metų sausio 1 d. peržiūri II priedą. Siekiant BLS lengvatomis besinaudojančioms šalims ir ekonominių operacijų vykdytojams suteikti pakankamai laiko tinkamai prisitaikyti prie pasikeitusio šalies statuso pagal šią sistemą:

a)

sprendimas išbraukti lengvatomis besinaudojančią šalį iš BLS lengvatomis besinaudojančių šalių sąrašo pagal šio straipsnio 3 dalį ir remiantis 4 straipsnio 1 dalies a punktu, taikomas praėjus vieneriems metams po to sprendimo įsigaliojimo;

b)

sprendimas išbraukti lengvatomis besinaudojančią šalį iš BLS lengvatomis besinaudojančių šalių sąrašo pagal šio straipsnio 3 dalį ir remiantis 4 straipsnio 1 dalies b punktu, taikomas praėjus dvejiems metams nuo lengvatinio patekimo į rinką priemonės taikymo pradžios dienos.

3.   Taikant šio straipsnio 1 ir 2 dalis, Komisijai pagal 36 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus II priedui iš dalies pakeisti remiantis 4 straipsnyje išdėstytais kriterijais.

4.   Komisija atitinkamai BLS lengvatomis besinaudojančiai šaliai praneša apie visus jos statuso pagal sistemą pasikeitimus.

6 straipsnis

1.   Produktai, kuriems taikoma 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyta bendroji priemonė, išvardyti V priede.

2.   Komisijai pagal 36 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus V priedui iš dalies pakeisti, kad būtų įtraukti pakeitimai, būtini iš dalies pakeitus Kombinuotąją nomenklatūrą.

7 straipsnis

1.   Suspenduojamas Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas visa apimtimi, išskyrus tų muitų žemės ūkio sudėtines dalis, produktams, kurie V priede yra nurodyti kaip jautrių produktų kategorijai nepriskiriami produktai.

2.   Bendrojo muitų tarifo ad valorem muitai, taikomi produktams, kurie V priede nurodyti kaip jautrių produktų kategorijai priskiriami produktai, sumažinami 3,5 procentinio punkto. BLS V priedo S-11a ir S-11b skirsnių produktams šie muitai sumažinami 20 %.

3.   Jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 732/2008 6 straipsnį šio reglamento įsigaliojimo dieną taikomų Bendrojo muitų tarifo ad valorem muitų lengvatines muito normas apskaičiavus šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems produktams gaunamas tarifas sumažėja daugiau kaip 3,5 procentinio punkto, taikomos tos lengvatinės muitų normos.

4.   Bendrojo muitų tarifo specifiniai muitai, išskyrus mažiausius arba didžiausius muitus, taikomi produktams, kurie V priede yra nurodyti kaip jautrių produktų kategorijai priskiriami produktai, sumažinami 30 %.

5.   Kai į Bendrojo muitų tarifo muitų, taikomų produktams, kurie V priede yra nurodyti kaip jautrių produktų kategorijai priskiriami produktai, normą įtraukti ad valorem muitai ir specifiniai muitai, specifiniai muitai nemažinami.

6.   Jeigu pagal 2 ir 4 dalį mažinamiems muitams yra nustatyta konkreti didžiausia muito norma, ji nemažinama. Jeigu tokiems muitams yra nustatyta konkreti mažiausia muito norma, ta mažiausia muito norma netaikoma.

8 straipsnis

1.   7 straipsnyje nurodytų muitų tarifų lengvatų taikymas BLS skyriaus produktams, kurių kilmės šalis yra BLS lengvatomis besinaudojanti šalis, suspenduojamas, kai vidutinė tokių produktų importo iš tos BLS lengvatomis besinaudojančios šalies į Sąjungą vertė per trejus metus iš eilės viršija VI priede išvardytas ribines vertes. Ribinės vertės skaičiuojamos kaip tų pačių produktų importo į Sąjungą iš visų BLS lengvatomis besinaudojančių šalių bendros vertės procentinė dalis.

2.   Prieš pradedant taikyti šiame reglamente numatytas muitų tarifų lengvatas, Komisija, laikydamasi 39 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros, priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatomas BLS skyrių, kuriems tam tikros BLS lengvatomis besinaudojančios šalies atžvilgiu suspenduojamas 7 straipsnyje nurodytų muitų tarifų lengvatų taikymas, sąrašas. Tas įgyvendinimo aktas taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

3.   Komisija kas trejus metus peržiūri šio straipsnio 2 dalyje nurodytą sąrašą ir, laikydamasi 39 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros, priima įgyvendinimo aktą suspenduoti 7 straipsnyje nurodytų muitų tarifų lengvatų taikymą arba vėl pradėti jas taikyti. Tas įgyvendinimo aktas pradedamas taikyti nuo kitų metų po jo įsigaliojimo sausio 1 d.

4.   Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas sąrašas sudaromas remiantis tų metų, kuriais jis peržiūrimas, rugsėjo 1 d. ir dvejų ankstesnių metų rugsėjo 1 d. turimais duomenimis. Atsižvelgiama į importą iš BLS lengvatomis besinaudojančių šalių, išvardytų tuo metu taikomame II priede. Tačiau į importo iš BLS lengvatomis besinaudojančių šalių, kurios muitų tarifų lengvatų taikymo sustabdymo dieną nebesinaudojo pagal 4 straipsnio 1 dalies b punktą taikomomis muitų tarifų lengvatomis, vertę neatsižvelgiama.

5.   Komisija susijusiai šaliai praneša apie įgyvendinimo aktą, priimtą remiantis 2 ir 3 dalimis.

6.   Visais atvejais, kai, remiantis 4 straipsnyje nustatytais kriterijais, iš dalies keičiamas II priedas, Komisijai pagal 36 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus VI priedui iš dalies pakeisti, kad tame priede nuostatos sąlygos būtų pakoreguotos taip, kad produktų skirsniai, kuriems taikyta gradacija, išlaikytų tokį patį proporcinį santykį, kaip apibrėžta šio straipsnio 1 dalyje.

III   SKYRIUS

SPECIALI DARNAUS VYSTYMOSI IR GERO VALDYMO SKATINAMOJI PRIEMONĖ

9 straipsnis

1.   BLS lengvatomis besinaudojančiai šaliai gali būti taikomos pagal 1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą specialią darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamąją priemonę teikiamos muitų tarifų lengvatos, jeigu ji:

a)

laikoma pažeidžiama šalimi dėl diversifikacijos stokos ir nepakankamo integravimosi į tarptautinę prekybos sistemą, kaip apibrėžta VII priede;

b)

ratifikavo visas VIII priede išvardintas konvencijas (toliau – atitinkamos konvencijos) ir naujausiose turimose stebėsenos įstaigų pagal tas konvencijas (toliau – atitinkamos stebėsenos įstaigos) parengtose išvadose nenurodoma rimtų pažeidimų veiksmingai įgyvendinant tas konvencijas;

c)

dėl atitinkamų konvencijų nepareiškė išlygų, draudžiamų pagal bet kurią iš tų konvencijų arba taikant šį straipsnį laikomų nesuderinamomis su tos konvencijos objektu ir tikslu.

Taikant šį straipsnį išlygos nelaikomos nesuderinamomis su konvencijos objektu ir tikslu, nebent:

i)

taip nustatyta pagal konvenciją konkrečiai tuo tikslu nustatytame procese; arba

ii)

nesant tokio proceso, Sąjunga, jei ji yra konvencijos šalis, ir (arba) kvalifikuota valstybių narių, kurios yra konvencijos šalys, dauguma pagal Sutartyse nustatytą atitinkamą savo kompetenciją prieštaravo išlygai remdamosi tuo, kad ji yra nesuderinama su konvencijos objektu ir tikslu, ir paprieštaravo tam, kad jų ir išlygą pareiškusios valstybės konvencija įsigaliotų, kaip numatyta Vienos konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės nuostatomis;

d)

teisiškai įsipareigoja užtikrinti atitinkamų konvencijų ratifikavimą ir jų veiksmingą įgyvendinimą;

e)

be išlygų sutinka vykdyti pagal kiekvieną konvenciją nustatytus ataskaitų teikimo reikalavimus ir teisiškai įsipareigoja leisti reguliariai stebėti bei peržiūrėti konvencijų įgyvendinimo rezultatus, laikantis atitinkamų konvencijų nuostatų; ir

f)

teisiškai įsipareigoja dalyvauti ir bendradarbiauti vykdant stebėsenos procedūrą, nurodytą 13 straipsnyje.

2.   Visais atvejais, kai iš dalies keičiamas II priedas, Komisijai pagal 36 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus VII priedui iš dalies pakeisti, kad būtų peržiūrėta VII priedo 1 punkto b papunktyje nurodyta pažeidžiamumo ribinė vertė, siekiant išlaikyti tą patį pažeidžiamumo ribinės vertės proporcinį santykį, kaip apskaičiuota remiantis VII priedu.

10 straipsnis

1.   Speciali darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė taikoma, jeigu laikomasi šių sąlygų:

a)

BLS lengvatomis besinaudojanti šalis to paprašė; ir

b)

nagrinėjant prašymą nustatoma, kad prašančioji šalis tenkina 9 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

2.   Prašančioji šalis Komisijai savo prašymą pateikia raštu. Prašyme pateikiama išsami informacija apie atitinkamų konvencijų ratifikavimą ir nurodomi teisiškai privalomi įsipareigojimai, minimi 9 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose.

3.   Gavusi prašymą, Komisija praneša apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai.

4.   Išnagrinėjus prašymą, Komisijai pagal 36 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus III priedui nustatyti arba iš dalies pakeisti, kad prašančiajai šaliai būtų suteikta speciali darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė, įtraukiant tą šalį į BLS + lengvatomis besinaudojančių šalių sąrašą.

5.   Jeigu BLS + lengvatomis besinaudojanti šalis nebetenkina 9 straipsnio 1 dalies a arba c punkte nurodytų sąlygų arba nebesilaiko 9 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose nurodytų teisiškai privalomų įsipareigojimų, Komisijai pagal 36 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą III priedui iš dalies pakeisti, kad ta šalis būtų išbraukta iš BLS + lengvatomis besinaudojančių šalių sąrašo.

6.   Komisija praneša prašančiajai šaliai apie sprendimą, priimtą remiantis šio straipsnio 4 ir 5 dalimis, po to, kai III priedas iš dalies pakeičiamas ir paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jei nutarta prašančiajai šaliai taikyti specialią skatinamąją priemonę, jai pranešama, nuo kurios dienos įsigalioja atitinkamas deleguotasis aktas.

7.   Komisijai pagal 36 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus specialios darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamosios priemonės suteikimo procedūros taisyklėms, ypač dėl terminų ir prašymų pateikimo bei nagrinėjimo, nustatyti.

11 straipsnis

1.   Produktai, kuriems taikoma speciali darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė, išvardyti IX priede.

2.   Komisijai pagal 36 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus IX priedui iš dalies pakeisti, kad būtų atsižvelgta į Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimus, turinčius poveikio tame priede išvardytiems produktams.

12 straipsnis

1.   Bendrojo muitų tarifo ad valorem muitų, nustatytų visiems IX priede išvardytiems BLS + lengvatomis besinaudojančių šalių kilmės produktams, taikymas suspenduojamas.

2.   Bendrojo muitų tarifo specifinių muitų, nustatytų 1 dalyje nurodytiems produktams, išskyrus produktus, į kurių Bendrojo muitų tarifo muitų normą įtraukti ad valorem muitai, taikymas suspenduojamas visa apimtimi. Produktų, kurių Kombinuotosios nomenklatūros kodas yra 1704 10 90, specifiniai muitai neviršija 16 % muitinės vertės.

13 straipsnis

1.   Nuo teisės naudotis pagal specialią darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamąją priemonę teikiamomis muitų tarifų lengvatomis suteikimo dienos Komisija nuolat peržiūri atitinkamų konvencijų ratifikavimo padėtį ir stebi, ar jos veiksmingai įgyvendinamos, taip pat stebi, kaip bendradarbiaujama su atitinkamomis stebėsenos įstaigomis, nagrinėdama tų stebėsenos įstaigų išvadas ir rekomendacijas.

2.   Šiuo tikslu BLS + lengvatomis besinaudojanti šalis bendradarbiauja su Komisija ir teikia visą informaciją, kuri būtina siekiant įvertinti, ar ji laikosi 9 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose nurodytų teisiškai privalomų įsipareigojimų, ir siekiant įvertinti šalies padėtį pagal 9 straipsnio 1 dalies c punktą.

14 straipsnis

1.   Komisija ne vėliau kaip 2016 m. sausio 1 d. ir po to kartą per dvejus metus Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia atitinkamų konvencijų ratifikavimo padėties, BLS + lengvatomis besinaudojančių šalių ataskaitų teikimo įsipareigojimų pagal tas konvencijas laikymosi ir jų veiksmingo įgyvendinimo padėties ataskaitą.

2.   Toje ataskaitoje pateikiama:

a)

atitinkamų stebėsenos įstaigų išvados ir rekomendacijos dėl kiekvienos BLS + lengvatomis besinaudojančios šalies; ir

b)

Komisijos išvados, ar kiekviena BLS + lengvatomis besinaudojanti šalis laikosi teisiškai privalomų įsipareigojimų vykdyti ataskaitų teikimo įsipareigojimus, bendradarbiauti su stebėsenos įstaigomis pagal atitinkamas konvencijas ir užtikrinti veiksmingą jų įgyvendinimą.

Ataskaitoje gali būti pateikta bet kokia informacija, kurią Komisija laiko tinkama.

3.   Rengdama išvadas dėl veiksmingo atitinkamų konvencijų įgyvendinimo, Komisija įvertina atitinkamų stebėsenos įstaigų išvadas ir rekomendacijas, taip pat, nedarant poveikio kitiems šaltiniams, informaciją, kurią pateikia trečiosios šalys, įskaitant pilietinės visuomenės subjektus, socialinius partnerius, profesines sąjungas, Europos Parlamentą arba Tarybą.

15 straipsnis

1.   Specialios darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamosios priemonės laikinai atšaukiamos visiems arba tam tikriems BLS + lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės produktams, jeigu ta šalis praktiškai nesilaiko savo teisiškai privalomų įsipareigojimų, nurodytų 9 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose, arba BLS + lengvatomis besinaudojanti šalis pareiškia išlygą, draudžiamą pagal bet kurią iš atitinkamų konvencijų arba nesuderinamą su tos konvencijos objektu ir tikslu, kaip nustatyta 9 straipsnio 1 dalies c punkte.

2.   Įrodyti, kad BLS + lengvatomis besinaudojanti šalis vykdo prievoles, susijusias su teisiškai privalomais įsipareigojimais, nurodytais 9 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose, taip pat įrodyti jos padėtį, kaip nurodyta 9 straipsnio 1 dalies c punkte, turi pati BLS + lengvatomis besinaudojanti šalis.

3.   Jeigu, remdamasi 14 straipsnyje nurodytos ataskaitos išvadomis arba turimais įrodymais, Komisija turi pakankamą pagrindą manyti, kad tam tikra BLS + lengvatomis besinaudojanti šalis nesilaiko savo teisiškai privalomų įsipareigojimų, nurodytų 9 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose, arba kad BLS + lengvatomis besinaudojanti šalis yra pareiškusi išlygą, draudžiamą pagal bet kurią iš tų konvencijų arba nesuderinamą su tos konvencijos objektu ir tikslu, kaip nustatyta 9 straipsnio 1 dalies c punkte, ji, taikydama 39 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą, priima įgyvendinimo aktą inicijuoti pagal specialią darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamąją priemonę suteiktų muitų tarifų lengvatų laikino atšaukimo procedūrą. Komisija praneša apie tai Europos Parlamentui ir Tarybai.

4.   Komisija paskelbia pranešimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir apie tai praneša susijusiai BLS + lengvatomis besinaudojančiai šaliai. Tame pranešime:

a)

priežastys, verčiančios pagrįstai abejoti, ar BLS + lengvatomis besinaudojanti šalis laikosi teisiškai privalomų įsipareigojimų, nurodytų 9 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose, arba pagrįstai manyti, kad esama išlygos, draudžiamos pagal konvenciją arba nesuderinamos su tos konvencijos objektu ir tikslu, kaip nustatyta 9 straipsnio 1 dalies c punkte, dėl kurių kvestionuojama jos teisė toliau naudotis pagal specialią darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamąją priemonę suteiktomis muitų tarifų lengvatomis; ir

b)

laikotarpis, kuris gali būti ne ilgesnis kaip šeši mėnesiai nuo pranešimo paskelbimo dienos, per kurį BLS + lengvatomis besinaudojanti šalis pateikia savo pastabas.

5.   Komisija atitinkamai lengvatomis besinaudojančiai šaliai suteikia visas galimybes bendradarbiauti 4 dalies b punkte nurodytu laikotarpiu.

6.   Komisija stengiasi gauti visą informaciją, kurią ji laiko būtina, įskaitant, inter alia, atitinkamų stebėsenos įstaigų išvadas ir rekomendacijas. Rengdama savo išvadas Komisija įvertina visą svarbią informaciją.

7.   Per 3 mėnesius nuo pranešime nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija nusprendžia:

a)

baigti laikino lengvatų atšaukimo procedūrą; arba

b)

laikinai atšaukti pagal specialią darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamąją priemonę suteiktų muitų tarifų lengvatas.

8.   Jeigu, Komisijos manymu, nustatytais faktais negalima pateisinti laikino atšaukimo, ji priima įgyvendinimo aktą baigti laikino atšaukimo procedūrą, taikydama 39 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą. Tas įgyvendinimo aktas pagrindžiamas, inter alia, gautais įrodymais.

9.   Jeigu, Komisijos manymu, nustatytais faktais galima pateisinti laikiną atšaukimą dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priežasčių, jai pagal 36 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus III priedui iš dalies pakeisti, kad būtų laikinai atšauktos muitų tarifų lengvatos, numatytos pagal specialią darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamąją priemonę, nurodytą 1 straipsnio 2 dalies b punkte.

10.   Jeigu Komisija nusprendžia laikinai atšaukti lengvatas, tas deleguotasis aktas įsigalioja po šešių mėnesių nuo jo priėmimo.

11.   Jeigu priežasčių, kuriomis buvo grindžiamas laikinas atšaukimas, nebelieka iki šio straipsnio 9 dalyje nurodyto deleguotojo akto įsigaliojimo, Komisijai suteikiami įgaliojimai taikant 37 straipsnyje nurodytą skubos procedūrą panaikinti priimtą aktą laikinai atšaukti muitų tarifų lengvatas.

12.   Komisijai pagal 36 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus specialios darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamosios priemonės laikino atšaukimo procedūros taisyklėms, ypač dėl terminų, šalių teisių, konfidencialumo ir peržiūros, nustatyti.

16 straipsnis

Jeigu Komisija nustato, kad priežasčių, kuriomis buvo grindžiamas laikinas muitų tarifų lengvatų atšaukimas, kaip nurodyta 15 straipsnio 1 dalyje, nebeliko, jai pagal 36 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus III priedui iš dalies pakeisti, kad būtų vėl nustatytos pagal specialią darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamąją priemonę suteiktos muitų tarifų lengvatos.

IV   SKYRIUS

SPECIALIOJI PRIEMONĖ MAŽIAUSIAI IŠSIVYSČIUSIOMS ŠALIMS

17 straipsnis

1.   Reikalavimus atitinkančiai šaliai taikomos pagal 1 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytą specialiąją priemonę mažiausiai išsivysčiusioms šalims teikiamos muitų tarifų lengvatos, jeigu ši šalis JT priskiriama mažiausiai išsivysčiusioms šalims.

2.   Komisija nuolat peržiūri VIG lengvatomis besinaudojančių šalių sąrašą, remdamasi naujausiais turimais duomenimis. Jeigu VIG lengvatomis besinaudojanti šalis nebetenkina šio straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 36 straipsnį priimti deleguotuosius aktus IV priedui iš dalies pakeisti, kad ta šalis būtų išbraukta iš VIG lengvatomis besinaudojančių šalių sąrašo po trejų metų pereinamojo laikotarpio, skaičiuojant nuo deleguotojo akto įsigaliojimo dienos.

3.   Kaip laikina priemonė naujai nepriklausomai šaliai, kurios JT dar nėra priskyrusios mažiausiai išsivysčiusioms šalims, įtraukti į VIG lengvatomis besinaudojančių šalių sąrašą, Komisijai pagal 36 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus IV priedui iš dalies pakeisti.

Jeigu per pirmą po įtraukimo į sąrašą atliekamą mažiausiai išsivysčiusių šalių kategorijos peržiūrą tokios naujos nepriklausomos šalies JT nepriskiria mažiausiai išsivysčiusioms šalims, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 36 straipsnį nedelsiant priimti deleguotuosius aktus IV priedui iš dalies pakeisti, kad tokia šalis būtų išbraukta iš to priedo, nesuteikiant šio straipsnio 2 dalyje nurodyto pereinamojo laikotarpio.

4.   Komisija praneša VIG lengvatomis besinaudojančiai šaliai apie bet kokius jos statuso pagal sistemą pasikeitimus.

18 straipsnis

1.   Bendrojo muitų tarifo muitų, nustatytų visiems VIG lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės produktams, išvardytiems Kombinuotosios nomenklatūros 1–97 skirsniuose, išskyrus 93 skirsnį, taikymas suspenduojamas visa apimtimi.

2.   Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Bendrojo muitų tarifo 1701 pozicijai priskiriami produktai importuojami su importo licencija.

3.   Komisija, laikydamasi 39 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, priima išsamias šio straipsnio 2 dalyje nurodytų nuostatų įgyvendinimo taisykles, laikydamasi 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (9), 195 straipsnyje nurodytos procedūros.

V   SKYRIUS

LAIKINO LENGVATŲ ATŠAUKIMO NUOSTATOS, BENDROS VISOMS PRIEMONĖMS

19 straipsnis

1.   1 straipsnio 2 dalyje nurodytos lengvatinės priemonės gali būti laikinai atšauktos visiems arba tam tikriems lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės produktams dėl bet kurios iš šių priežasčių:

a)

rimtai ir sistemingai pažeidžiami VIII priedo A dalyje išvardytomis konvencijomis nustatyti principai;

b)

eksportuojamoms prekėms pagaminti naudojamas kalinių darbas;

c)

esama rimtų trūkumų, susijusių su narkotikų (neteisėtų medžiagų ar narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų) eksporto ar tranzito muitiniu tikrinimu, arba nesilaikoma tarptautinių konvencijų dėl kovos su terorizmu ir pinigų plovimo;

d)

sistemingai vykdoma labai nesąžininga prekybos veikla, įskaitant poveikio žaliavų tiekimui turinčią veiklą, ir dėl to daromas neigiamas poveikis Sąjungos pramonei, o lengvatomis besinaudojanti šalis nesiima priemonių padėčiai ištaisyti. Pagal PPO susitarimus draudžiamos arba sankcionuotinos nesąžiningos prekybos veiklos atveju šis straipsnis taikomas, jei kompetentinga PPO įstaiga prieš tai nustato, kad ta veikla yra būtent tokia;

e)

rimtai ir sistemingai pažeidžiami regioninių žuvininkystės organizacijų arba bet kokiais kitais tarptautiniais susitarimais, kurių šalis yra Sąjunga, nustatyti tikslai, susiję su žuvininkystės išteklių išsaugojimu ir valdymu.

2.   Šiame reglamente numatytos lengvatinės priemonės pagal 1 dalies d punktą neatšaukiamos produktams, kuriems pagal 2009 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 597/2009 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (10) arba 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (11) taikomos antidempingo arba kompensacinės priemonės, dėl tas priemones pagrindžiančių priežasčių.

3.   Jeigu, Komisijos manymu, esama pakankamai priežasčių, kuriomis galima pagrįsti pagal bet kurią iš 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų lengvatinių priemonių taikomų muitų tarifų lengvatų laikiną atšaukimą atsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalyje nurodytas priežastis, ji priima įgyvendinimo aktą pradėti laikino jų atšaukimo procedūrą, laikydamasi 39 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros. Komisija apie tą įgyvendinimo aktą praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

4.   Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia pranešimą apie laikino lengvatų atšaukimo procedūros pradžią ir apie tai praneša atitinkamai lengvatomis besinaudojančiai šaliai. Tame pranešime:

a)

pateikiami pakankamai pagrįsti įgyvendinimo akto pradėti 3 dalyje nurodytą laikino lengvatų atšaukimo procedūrą motyvai; ir

b)

nurodoma, kad šešis mėnesius nuo pranešimo paskelbimo datos Komisija stebės padėtį atitinkamoje lengvatomis besinaudojančioje šalyje ir ją vertins.

5.   Komisija atitinkamai lengvatomis besinaudojančiai šaliai suteikia galimybę visapusiškai bendradarbiauti šiuo stebėjimo ir vertinimo laikotarpiu.

6.   Komisija stengiasi gauti visą informaciją, kurią laiko būtina, inter alia, prireikus stebėsenos įstaigų parengtus vertinimus, pastabas, sprendimus, rekomendacijas ir išvadas. Rengdama savo išvadas Komisija įvertina visą svarbią informaciją.

7.   Per tris mėnesius nuo 4 dalies b punkte nurodyto laikotarpio pabaigos Komisija atitinkamai lengvatomis besinaudojančiai šaliai pateikia nustatytų faktų ir išvadų ataskaitą. Lengvatomis besinaudojanti šalis turi teisę pateikti savo pastabas apie ataskaitą. Pastaboms teikti nustatytas laikotarpis negali būti ilgesnis nei vienas mėnuo.

8.   Per šešis mėnesius nuo 4 dalies b punkte nurodyto laikotarpio pabaigos Komisija nusprendžia:

a)

baigti laikino lengvatų atšaukimo procedūrą; arba

b)

laikinai atšaukti pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas lengvatines priemones suteiktas muitų tarifų lengvatas.

9.   Jeigu, Komisijos manymu, nustatytais faktais negalima pagrįsti laikino lengvatų atšaukimo, ji priima įgyvendinimo aktą baigti laikino jų atšaukimo procedūrą, laikydamasi 39 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

10.   Jeigu, Komisijos nuomone, nustatytais faktais galima pagrįsti laikiną muitų tarifų lengvatų atšaukimą dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priežasčių, jai pagal 36 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus II, III arba IV priedams (atsižvelgiant į tai, kuris priedas taikomas) iš dalies pakeisti, kad būtų laikinai atšauktos muitų tarifų lengvatos, numatytos pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas lengvatines priemones.

11.   Bet kuriuo iš 9 ir 10 dalyje nurodytų atvejų priimtas aktas pagrindžiamas, inter alia, gautais įrodymais.

12.   Jeigu Komisija nusprendžia laikinai atšaukti lengvatas, tas deleguotasis aktas įsigalioja po šešių mėnesių nuo jo priėmimo.

13.   Jeigu priežastys, kuriomis buvo grindžiamas laikinas lengvatų atšaukimas, išnyksta iki šio straipsnio 10 dalyje nurodyto deleguotojo akto įsigaliojimo, Komisijai suteikiami įgaliojimai taikant 37 straipsnyje nurodytą skubos procedūrą panaikinti priimtą aktą laikinai atšaukti muitų tarifų lengvatas.

14.   Komisijai pagal 36 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus visų priemonių laikino atšaukimo procedūros taisyklėms, visų pirma dėl terminų, Šalių teisių, konfidencialumo ir peržiūros, nustatyti.

20 straipsnis

Jeigu Komisija nustato, kad priežasčių, kuriomis buvo grindžiamas laikinas muitų tarifų lengvatų atšaukimas, kaip nurodyta 19 straipsnio 1 dalyje, nebeliko, jai pagal 36 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus II, III arba IV priedui (atsižvelgiant į tai, kuris priedas taikomas) iš dalies pakeisti, kad būtų vėl nustatytos pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas lengvatines priemones suteiktos muitų tarifų lengvatos.

21 straipsnis

1.   Šiame reglamente numatytos lengvatinės priemonės gali būti laikinai atšauktos visiems arba tam tikriems lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės produktams, jeigu sukčiaujama, pažeidžiamos produktų kilmės taisyklės ir su jomis susijusios procedūros, jų sistemingai nesilaikoma ar neužtikrinamas jų laikymasis arba jeigu nevykdomas administracinis bendradarbiavimas, kurio reikia 1 straipsnio 2 dalyje nurodytoms lengvatinėms priemonėms įgyvendinti ir jų vykdymui kontroliuoti.

2.   1 dalyje nurodytam administraciniam bendradarbiavimui vykdyti būtina, inter alia, kad lengvatomis besinaudojanti šalis:

a)

Komisijai pateiktų prekių kilmės taisyklėms įgyvendinti ir jų laikymuisi kontroliuoti būtiną informaciją ir ją atnaujintų;

b)

padėtų Sąjungai valstybių narių muitinių prašymu atlikdama prekių kilmės patikrinimą ir laiku pateiktų Komisijai jo rezultatus;

c)

padėtų Sąjungai, leisdama Komisijai, kuri derintų veiksmus ir glaudžiai bendradarbiautų su valstybių narių kompetentingomis valdžios institucijomis, toje šalyje organizuoti Sąjungos administracinio ir tiriamojo bendradarbiavimo misijas, siekiant patikrinti dokumentų autentiškumą arba informacijos, kurios reikia 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų lengvatinių priemonių taikymui, tikslumą;

d)

atliktų reikiamus tyrimus siekiant nustatyti prekių kilmės taisyklių pažeidimus ir užkirsti jiems kelią arba pasirūpintų, kad jie būtų atlikti;

e)

taikant regioninę kumuliaciją, kaip apibrėžta Reglamente (EEB) Nr. 2454/93, jei šaliai ji taikoma, laikytųsi prekių kilmės taisyklių arba užtikrintų jų laikymąsi; ir

f)

padėtų Sąjungai atlikti elgsenos patikrinimą, jei įtariamas su prekių kilme susijęs sukčiavimas; sukčiavimas gali būti įtariamas, kai produktų importas pagal šiame reglamente nustatytas lengvatines priemones smarkiai viršija įprastinį lengvatomis besinaudojančios šalies eksporto lygį.

3.   Komisija, laikydamasi 39 straipsnio 4 dalyje nurodytos skubos procedūros, gali laikinai atšaukti muitų tarifų lengvatas pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas lengvatines priemones visiems arba tam tikriems lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės produktams, jei mano, kad yra pakankamai įrodymų, jog laikinas jų atšaukimas dėl šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų priežasčių būtų pagrįstas.

4.   Prieš priimdama minėtą sprendimą Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia pranešimą, kuriame nurodo, kad esama pagrįstų priežasčių abejoti dėl 1 ir 2 dalių laikymosi ir kad dėl to gali būti kvestionuojama lengvatomis besinaudojančios šalies teisė toliau naudotis šiuo reglamentu teikiamomis lengvatomis.

5.   Komisija atitinkamai lengvatomis besinaudojančiai šaliai apie bet kokį pagal 3 dalį priimtą sprendimą praneša iki jo įsigaliojimo.

6.   Lengvatos negali būti laikinai atšauktos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui. Ne vėliau kaip iki to laikotarpio pabaigos Komisija, laikydamasi 39 straipsnio 4 dalyje nurodytos skubos procedūros, priima sprendimą nutraukti laikiną lengvatų atšaukimą arba jį pratęsti.

7.   Valstybės narės pateikia Komisijai visą svarbią informaciją, kuria būtų galima pagrįsti muitų tarifų lengvatų laikiną atšaukimą arba atšaukimo laikotarpio pratęsimą.

VI   SKYRIUS

APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS NUOSTATOS

I   SKIRSNIS

Bendrosios apsaugos priemonės

22 straipsnis

1.   Jeigu šalies, besinaudojančios muitų tarifų lengvatomis pagal bet kurią iš 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų lengvatinių priemonių, kilmės produktas importuojamas tokiu kiekiu ir (arba) tokiomis kainomis, dėl kurių kyla arba gali kilti rimtų sunkumų Sąjungos panašių arba tiesiogiai konkuruojančių produktų gamintojams, tam produktui gali būti vėl nustatyti įprastiniai Bendrojo muitų tarifo muitai.

2.   Taikant šį skyrių „panašus produktas“ reiškia produktą, kuris yra identiškas, t. y. visais atžvilgiais panašus į nagrinėjamąjį produktą arba, jei tokio produkto nėra, kitą produktą, kuris, nors ir nebūdamas visais atžvilgiais panašus, pasižymi savybėmis, labai panašiomis į nagrinėjamojo produkto savybes.

3.   Taikant šį skyrių „suinteresuotosios šalys“ reiškia tas šalis, kurios dalyvauja gaminant, skirstant ir (arba) parduodant 1 dalyje minėtus importuojamus produktus ir panašius ar tiesiogiai konkuruojančius produktus.

4.   Komisijai pagal 36 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus bendrųjų apsaugos priemonių patvirtinimo procedūros taisyklėms, visų pirma dėl terminų, šalių teisių, konfidencialumo, informacijos atskleidimo, tikrinimo, vizitų ir peržiūros, nustatyti.

23 straipsnis

Laikoma, kad esama rimtų sunkumų, jei pablogėja Sąjungos gamintojų ekonominė ir (arba) finansinė padėtis. Nagrinėdama, ar padėtis pablogėjo, Komisija, jei turi informacijos, atsižvelgia, inter alia, į šiuos su Sąjungos gamintojais susijusius veiksnius:

a)

rinkos dalį;

b)

gamybą;

c)

atsargas;

d)

gamybos pajėgumus;

e)

bankroto atvejus;

f)

pelningumą;

g)

pajėgumų panaudojimą;

h)

užimtumą;

i)

importą;

j)

kainas.

24 straipsnis

1.   Jeigu esama pakankamai prima facie įrodymų, kad tenkinamos 22 straipsnio 1 dalies sąlygos, Komisija nagrinėja, ar reikėtų vėl nustatyti įprastinius Bendrojo muitų tarifo muitus.

2.   Tyrimas pradedamas valstybės narės, bet kurio juridinio asmens arba bet kurios juridinio asmens statuso neturinčios asociacijos, veikiančios Sąjungos gamintojų vardu, prašymu arba pačios Komisijos iniciatyva, jei Komisijai žinoma, kad esama pakankamai prima facie įrodymų, kaip nustatyta atsižvelgiant į 23 straipsnyje nurodytus veiksnius, kad toks tyrimas būtų pradėtas pagrįstai. Prašyme pradėti tyrimą pateikiama įrodymų, kad tenkinamos 22 straipsnio 1 dalyje išdėstytos apsaugos priemonės nustatymo sąlygos. Prašymas pateikiamas Komisijai. Komisija, kiek įmanoma, nagrinėja, ar prašyme pateikti įrodymai yra teisingi ir tinkami, siekdama nustatyti, ar pakanka prima facie įrodymų, kad būtų galima pagrįstai pradėti tyrimą.

3.   Jei paaiškėja, kad tyrimo inicijavimui pagrįsti prima facie įrodymų pakanka, Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia pranešimą. Tyrimas pradedamas per vieną mėnesį nuo prašymo pagal 2 dalį gavimo. Jeigu tyrimas pradedamas, pranešime nurodoma visa būtina informacija apie procedūrą ir terminus, įskaitant galimybę kreiptis į Europos Komisijos Prekybos generalinio direktorato bylas nagrinėjantį pareigūną.

4.   Tyrimas, įskaitant procedūros etapus, nurodytus 25, 26 ir 27 straipsniuose, užbaigiamas per 12 mėnesių nuo jo pradžios.

25 straipsnis

Dėl tinkamai pagrįstų skubos priežasčių, susijusių su pablogėjusia Sąjungos gamintojų ekonomine ir (arba) finansine padėtimi, ir jei dėl delsimo gali būti padaryta žala, kurią būtų sunku ištaisyti, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikantis 39 straipsnio 4 dalyje nurodytos skubos procedūros, kad ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui būtų vėl nustatyti įprasti Bendrojo muitų tarifo muitai.

26 straipsnis

Jeigu galutinai nustatyti faktai rodo, kad yra tenkinamos 22 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos, Komisija priima įgyvendinimo aktą, laikydamasi 39 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, kuriuo vėl nustatomi Bendrojo muitų tarifo muitai. Tas įgyvendinimo aktas įsigalioja per vieną mėnesį po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

27 straipsnis

Jeigu galutinai nustatyti faktai rodo, kad 22 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos nėra tenkinamos, Komisija, laikydamasi 39 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, priima įgyvendinimo aktą baigti tyrimą. Tas įgyvendinimo aktas paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tyrimas laikomas baigtu, jeigu per 24 straipsnio 4 dalyje nurodytą laikotarpį nepaskelbiamas joks įgyvendinimo aktas, o visos skubos tvarka patvirtintos prevencinės priemonės automatiškai nustoja galioti. Visi Bendrojo muitų tarifo muitai, surinkti taikant tokias laikinąsias priemones, yra grąžinami.

28 straipsnis

Bendrojo muitų tarifo muitai vėl nustatomi tokiam laikotarpiui, kuris būtinas pablogėjusiai Sąjungos gamintojų ekonominei ir (arba) finansinei padėčiai pagerinti, arba kol esama tokio pablogėjimo grėsmės. Muitai negali būti vėl nustatyti ilgesniam nei 3 metų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai šis laikotarpis pratęsiamas dėl pagrįstų aplinkybių.

II   SKIRSNIS

Apsaugos priemonės tekstilės, žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose

29 straipsnis

1.   Nedarant poveikio šio skyriaus I skirsniui, kiekvienų metų sausio 1 d. Komisija, veikdama savo iniciatyva ir laikydamasi 39 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros, priima įgyvendinimo aktą, kuriuo panaikina 7 ir 12 straipsniuose nurodytas muitų tarifų lengvatas, taikomas V priedo BLS S-11a ir S-11b skyrių produktams, arba produktams, kurių kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą yra 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 ir 3824 90 97, jeigu tie produktai, išvardyti atitinkamai V arba IX priede (atsižvelgiant į tai, kuris priedas taikomas), yra lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės ir jų importo bendras dydis:

a)

padidėja, palyginti su praėjusiais kalendoriniais metais, ne mažiau kaip 13,5 % (vertinant pagal kiekį); arba

b)

V priedo BLS S-11a ir S-11b skyrių produktų atveju per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį viršija V priedo BLS S-11a ir S-11b skyrių produktų importo į Sąjungą iš visų II priede išvardytų šalių ir teritorijų vertės dalį, nurodytą VI priedo 2 punkte.

2.   Šio straipsnio 1 dalis netaikoma VIG lengvatomis besinaudojančioms šalims, taip pat šalims, kurių atitinkamų 29 straipsnio 1 dalyje nurodytų atitinkamų produktų dalis neviršija 6 % viso tų pačių produktų, išvardytų V arba IX priede (atsižvelgiant į tai, kuris priedas taikomas), importo į Sąjungą.

3.   Muitų tarifų lengvatų panaikinimas įsigalioja praėjus dviems mėnesiams nuo Komisijos akto paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

30 straipsnis

Nedarant poveikio šio skyriaus I skirsniui, jeigu SESV I priede išvardytų produktų importas rimtai sutrikdo arba kelia grėsmę rimtai sutrikdyti Sąjungos rinkas, ypač viename ar daugiau atokiausių regionų, arba šių rinkų reguliavimo mechanizmus, Komisija savo iniciatyva arba valstybės narės prašymu, pasikonsultavusi su atitinkamu bendro žemės ūkio arba žuvininkystės rinkos organizavimo komitetu ir laikydamasi 39 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, priima įgyvendinimo aktą, kuriuo sustabdo lengvatinių priemonių taikymą atitinkamiems produktams.

31 straipsnis

Komisija atitinkamai lengvatomis besinaudojančiai šaliai kuo greičiau praneša apie bet kokį sprendimą, priimtą pagal 29 arba 30 straipsnius, prieš jam įsigaliojant.

III   SKIRSNIS

Priežiūra žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose

32 straipsnis

1.   Nedarant poveikio šio skyriaus I skirsniui, lengvatomis besinaudojančių šalių kilmės Bendrojo muitų tarifo 1–24 skirsnių produktams, kaip nustatyta Reglamente (EEB) Nr. 2658/87, gali būti taikomas specialus priežiūros mechanizmas, siekiant išvengti Sąjungos rinkų sutrikdymo. Komisija savo iniciatyva arba valstybės narės prašymu, pasikonsultavusi su atitinkamu bendro žemės ūkio arba žuvininkystės rinkos organizavimo komitetu, laikydamasi 39 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, priima įgyvendinimo aktą, ar taikyti šį specialų priežiūros mechanizmą, ir nustato produktus, kuriems turi būti taikomas šis mechanizmas.

2.   Jeigu lengvatomis besinaudojančių šalių kilmės produktams, nurodytiems Bendrojo muitų tarifo 1–24 skirsniuose, kaip nustatyta Reglamentu (EEB) Nr. 2658/87, taikomas šio skyriaus I skirsnis, 24 straipsnio 4 dalyje nurodytas laikotarpis sutrumpinamas iki dviejų mėnesių, kai:

a)

atitinkama lengvatomis besinaudojanti šalis neužtikrina prekių kilmės taisyklių laikymosi ar nevykdo 21 straipsnyje nurodyto administracinio bendradarbiavimo; arba

b)

produktų, nurodytų Bendrojo muitų tarifo 1–24 skirsniuose, kaip nustatyta Reglamentu (EEB) Nr. 2658/87, importas pagal šiame reglamente nustatytas lengvatines priemones smarkiai viršija įprastinį atitinkamos lengvatomis besinaudojančios šalies eksporto lygį.

VII   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

33 straipsnis

1.   Muitų tarifų lengvatos taikomos, jeigu produktai, kuriems prašoma muitų tarifų lengvatų, yra lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės produktai.

2.   Taikant šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas lengvatines priemones, taikomos Reglamente (EEB) Nr. 2454/93 nustatytos prekių kilmės taisyklės, pagal kurias apibrėžiama kilmės statusą turinčių produktų sąvoka, su jomis susijusios administracinio bendradarbiavimo procedūros ir metodai.

34 straipsnis

1.   Jeigu atskiros importo deklaracijos ad valorem muito norma pagal šį reglamentą sumažinama iki 1 % arba mažiau, to muito taikymas visiškai suspenduojamas.

2.   Jeigu atskiros importo deklaracijos specifinio muito norma pagal šį reglamentą sumažinama iki 2 EUR arba mažiau kiekvienai eurais apskaičiuotai sumai, to muito taikymas visiškai sustabdomas.

3.   Atsižvelgiant į 1 ir 2 dalis, galutinė lengvatinio muito norma, apskaičiuota vadovaujantis šiuo reglamentu, suapvalinama iki vieno skaitmens po kablelio.

35 straipsnis

1.   Taikant šį reglamentą naudojamas statistikos šaltinis yra Eurostato išorės prekybos statistika.

2.   Valstybės narės pagal 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (12), perduoda Eurostatui savo statistinius duomenis apie produktus, kuriems buvo įforminta išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūra taikant muitų tarifų lengvatas. Iš tų duomenų, teikiamų nurodant Kombinuotosios nomenklatūros kodus ir, jei tinka, TARIC kodus, turi būti matyti pagal kilmės šalį suskirstyti vertės, kiekio ir bet kokio kito papildomo vieneto, būtino atsižvelgiant į tame reglamente pateiktas sąvokų apibrėžtis, duomenys. Pagal to reglamento 8 straipsnio 1 dalį valstybės narės perduota tuos statistinius duomenis ne vėliau kaip per 40 dienų nuo kiekvieno mėnesinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas gauti informaciją ir padidinti skaidrumą, Komisija taip pat užtikrina, kad atitinkami statistiniai duomenys apie BLS skyrius būtų reguliariai pateikiami viešoje duomenų bazėje.

3.   Remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308d straipsniu, valstybės narės Komisijai, jos prašymu, pateikia informaciją apie per pastaruosius mėnesius taikant muitų tarifų lengvatas į laisvą apyvartą išleistų produktų kiekį ir vertę. Su ta informacija pateikiami šio straipsnio 4 dalyje nurodytų produktų duomenys.

4.   Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, stebi produktų, kurių Kombinuotosios nomenklatūros kodai yra 0603, 0803 90 10, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98, 6403, 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 ir 3824 90 97, importą, kad nustatytų, ar tenkinamos 22, 29 ir 30 straipsniuose nustatytos sąlygos.

36 straipsnis

1.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

2.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, nurodytus 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 ir 22 straipsniuose, Komisijai suteikiami neribotam laikui nuo 2012 m. lapkričio 20 d.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 ir 22 straipsniuose nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę sprendime nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

4.   Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 ar 22 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviems mėnesiams.

37 straipsnis

1.   Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi tol, kol pagal 2 dalį nepareiškiama prieštaravimų. Pranešime apie pagal šį straipsnį priimtą deleguotąjį aktą Tarybai ir Europos Parlamentui nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.   Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto pagal 36 straipsnio 5 dalyje nurodytą procedūrą. Tokiu atveju Komisija nedelsdama panaikina aktą po pranešimo apie Europos Parlamento arba Tarybos sprendimą pareikšti prieštaravimą.

38 straipsnis

1.   Pagal šį reglamentą gauta informacija naudojama tik tuo tikslu, dėl kurio ją buvo paprašyta pateikti.

2.   Jokia pagal šį reglamentą gauta konfidencialaus pobūdžio arba konfidencialiai pateikta informacija neatskleidžiama be specialaus tokios informacijos pateikėjo leidimo.

3.   Kiekviename prašyme laikyti informaciją konfidencialia turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių ta informacija yra konfidenciali. Tačiau jei informacijos pateikėjas nenori nei jos viešinti, nei leisti ją atskleisti apibendrinta ar suvestine forma ir jei pasirodo, kad prašymas laikyti informaciją konfidencialia yra nepagrįstas, į šią informaciją gali būti neatsižvelgiama.

4.   Informacija bet kokiu atveju laikoma konfidencialia, jei jos atskleidimas gal turėti didelį neigiamą poveikį tokios informacijos pateikėjui arba šaltiniui.

5.   1–4 dalys netrukdo Sąjungos institucijoms nurodyti apibendrintos informacijos, ypač motyvų, kuriais grindžiami pagal šį reglamentą priimami sprendimai. Tačiau šios institucijos atsižvelgia į atitinkamų fizinių ir juridinių asmenų teisėtus interesus, kad nebūtų atskleistos jų verslo paslaptys.

39 straipsnis

1.   Komisijai padeda Bendrųjų muitų tarifų lengvatų komitetas, įsteigtas pagal Reglamentą (EB) Nr. 732/2008. Tas komitetas – tai komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 182/2011. Komitetas gali nagrinėti bet kokį su šio reglamento taikymu susijusį klausimą, pateiktą Komisijos arba valstybės narės prašymu.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

4.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnis kartu su jo 5 straipsniu.

40 straipsnis

Komisija ne vėliau kaip 2016 m. sausio 1 d. ir po to kartą per dvejus metus Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia sistemos poveikio ataskaitą, kurioje apžvelgiamas pastarųjų dvejų metų laikotarpis ir visos 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos lengvatinės priemonės.

Komisija ne vėliau kaip 2017 m. lapkričio 21 d. pateikia pranešimą Europos Parlamentui ir Tarybai apie šio reglamento taikymą. Prireikus prie tokio pranešimo gali būti pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

41 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 732/2008 panaikinamas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą pagal X priede pateiktą atitikties lentelę.

VIII   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42 straipsnis

1.   Bet kokia tyrimo arba laikino atšaukimo procedūra, pradėta, bet nebaigta pagal Reglamentą (EB) Nr. 732/2008, savaime atnaujinama vadovaujantis šiuo reglamentu, išskyrus atvejus, kai tokia procedūra pradedama dėl šalies, besinaudojančios specialios darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamosios priemonės lengvatomis pagal tą reglamentą, jeigu tyrimas yra susijęs tik su lengvatomis, suteiktomis pagal specialią darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamąją priemonę. Tačiau toks tyrimas savaime atnaujinamas, jeigu ta pati lengvatomis besinaudojanti šalis iki 2015 m. sausio 1 d. paprašo pagal šį reglamentą taikyti specialią skatinamąją priemonę.

2.   Atliekant bet kokį iš naujo pradėtą tyrimą, atsižvelgiama į informaciją, gautą atliekant pagal Reglamentą (EB) Nr. 732/2008 pradėtą, bet nebaigtą tyrimą.

43 straipsnis

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo 2012 m. lapkričio 20 d.

Tačiau muitų tarifų lengvatos, nustatytos pagal lengvatines priemones, nurodytas 1 straipsnio 2 dalyje, taikomos nuo 2014 m. sausio 1 d.

3.   Sistema taikoma iki 2023 m. gruodžio 31 d. Tačiau galiojimo pabaigos data netaikoma nei specialiajai priemonei mažiausiai išsivysčiusioms šalims, nei kitoms šio reglamento nuostatoms tokia apimtimi, kokia jos taikomos kartu su ta priemone.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2012 m. spalio 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Martin SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2012 m. spalio 4 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 211, 2008 8 6, p. 1.

(3)  OL L 145, 2011 5 31, p. 28.

(4)  OL L 20, 2008 1 24, p. 1.

(5)  OL L 240, 2000 9 23, p. 1.

(6)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

(7)  OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

(8)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(9)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(10)  OL L 188, 2009 7 18, p. 93.

(11)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(12)  OL L 152, 2009 6 16, p. 23.


PRIEDŲ SĄRAŠAS

I priedas.

Sistemos reikalavimus atitinkančios šalys, nurodytos 3 straipsnyje

II priedas.

1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos bendrosios priemonės lengvatomis besinaudojančios šalys

III priedas.

1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytos specialios darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamosios priemonės lengvatomis besinaudojančios šalys

IV priedas.

1 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytos specialiosios priemonės mažiausiai išsivysčiusioms šalims lengvatomis besinaudojančios šalys

V priedas.

Produktų, kuriems taikoma 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyta bendroji priemonė, sąrašas

VI priedas.

8 straipsnio taikymo sąlygos

VII priedas.

Šio reglamento III skyriaus taikymo sąlygos

VIII priedas.

9 straipsnyje nurodytos konvencijos

IX priedas.

Produktų, kuriems taikoma 1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyta speciali darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė, sąrašas

X priedas.

Atitikties lentelė

I PRIEDAS

Sistemos reikalavimus atitinkančios šalys  (1) , nurodytos 3 straipsnyje

A skiltis

:

abėcėlinis kodas pagal Sąjungos išorės prekybos statistikos šalių ir teritorijų nomenklatūrą

B skiltis

:

pavadinimas

A

B

AE

Jungtiniai Arabų Emyratai

AF

Afganistanas

AG

Antigva ir Barbuda

AL

Albanija

AM

Armėnija

AO

Angola

AR

Argentina

AZ

Azerbaidžanas

BA

Bosnija ir Hercegovina

BB

Barbadosas

BD

Bangladešas

BF

Burkina Fasas

BH

Bahreinas

BI

Burundis

BJ

Beninas

BN

Brunėjaus Darusalamas

BO

Bolivija

BR

Brazilija

BS

Bahamos

BT

Butanas

BW

Botsvana

BY

Baltarusija

BZ

Belizas

CD

Kongo Demokratinė Respublika

CF

Centrinės Afrikos Respublika

CG

Kongas

CI

Dramblio Kaulo Krantas

CK

Kuko Salos

CL

Čilė

CM

Kamerūnas

CN

Kinijos Liaudies Respublika

CO

Kolumbija

CR

Kosta Rika

CU

Kuba

CV

Žaliasis Kyšulys

DJ

Džibutis

DM

Dominika

DO

Dominikos Respublika

DZ

Alžyras

EC

Ekvadoras

EG

Egiptas

ER

Eritrėja

ET

Etiopija

FJ

Fidžis

FM

Mikronezijos Federacinės Valstijos

GA

Gabonas

GD

Grenada

GE

Gruzija

GH

Gana

GM

Gambija

GN

Gvinėja

GQ

Pusiaujo Gvinėja

GT

Gvatemala

GW

Bisau Gvinėja

GY

Gajana

HK

Honkongas

HN

Hondūras

HR

Kroatija

HT

Haitis

ID

Indonezija

IN

Indija

IQ

Irakas

IR

Iranas

JM

Jamaika

JO

Jordanija

KE

Kenija

KG

Kirgizijos Respublika

KH

Kambodža

KI

Kiribatis

KM

Komorai

KN

Sent Kitsas ir Nevis

KW

Kuveitas

KZ

Kazachstanas

LA

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

LB

Libanas

LC

Sent Lusija

LK

Šri Lanka

LR

Liberija

LS

Lesotas

LY

Libija

MA

Marokas

MD

Moldova

ME

Juodkalnija

MG

Madagaskaras

MH

Maršalo Salos

MK

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

ML

Malis

MM

Birma/Mianmaras

MN

Mongolija

MO

Makao

MR

Mauritanija

MU

Mauricijus

MV

Maldyvai

MW

Malavis

MX

Meksika

MY

Malaizija

MZ

Mozambikas

NA

Namibija

NE

Nigeris

NG

Nigerija

NI

Nikaragva

NP

Nepalas

NR

Nauru

NU

Niujė

OM

Omanas

PA

Panama

PE

Peru

PG

Papua Naujoji Gvinėja

PH

Filipinai

PK

Pakistanas

PW

Palau

PY

Paragvajus

QA

Kataras

RS

Serbija

RU

Rusijos Federacija

RW

Ruanda

SA

Saudo Arabija

SB

Saliamono Salos

SC

Seišeliai

SD

Sudanas

SL

Siera Leonė

SN

Senegalas

SO

Somalis

SR

Surinamas

ST

San Tomė ir Prinsipė

SV

Salvadoras

SY

Sirijos Arabų Respublika

SZ

Svazilandas

TD

Čadas

TG

Togas

TH

Tailandas

TJ

Tadžikistanas

TL

Rytų Timoras

TM

Turkmėnistanas

TN

Tunisas

TO

Tonga

TT

Trinidadas ir Tobagas

TV

Tuvalu

TZ

Tanzanija

UA

Ukraina

UG

Uganda

UY

Urugvajus

UZ

Uzbekistanas

VC

Sent Vinsentas ir Grenadinai

VE

Venesuela

VN

Vietnamas

VU

Vanuatu

WS

Samoa

XK

Kosovas (2)

YE

Jemenas

ZA

Pietų Afrika

ZM

Zambija

ZW

Zimbabvė

Sistemos reikalavimus atitinkančios šalys, nurodytos 3 straipsnyje, kurioms sistema laikinai netaikoma šių šalių kilmės visų arba tam tikrų produktų atžvilgiu

A skiltis

:

abėcėlinis kodas pagal Sąjungos išorės prekybos statistikos šalių ir teritorijų nomenklatūrą

B skiltis

:

pavadinimas

A

B

BY

Baltarusija

MM

Birma/Mianmaras


(1)  Į šį sąrašą taip pat įtrauktos šalys, kurioms lengvatų taikymas gali būti laikinai atšauktas arba suspenduotas. Komisija arba atitinkamos šalies kompetentingos valdžios institucijos galės pateikti atnaujintą sąrašą.

(2)  Šia nuoroda nedaroma poveikio pozicijoms dėl statuso ir ji neprieštarauja JT Saugumo Tarybos rezoliucijai Nr. 1244 (1999) bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonei dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

II PRIEDAS

1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos bendrosios priemonės lengvatomis besinaudojančios šalys  (1)

A skiltis

:

abėcėlinis kodas pagal Sąjungos išorės prekybos statistikos šalių ir teritorijų nomenklatūrą

B skiltis

:

pavadinimas

A

B

AF

Afganistanas

AM

Armėnija

AO

Angola

AZ

Azerbaidžanas

BD

Bangladešas

BF

Burkina Fasas

BI

Burundis

BJ

Beninas

BO

Bolivija

BT

Butanas

CD

Kongo Demokratinė Respublika

CF

Centrinės Afrikos Respublika

CG

Kongas

CK

Kuko Salos

CN

Kinijos Liaudies Respublika

CO

Kolumbija

CR

Kosta Rika

CV

Žaliasis Kyšulys

DJ

Džibutis

EC

Ekvadoras

ER

Eritrėja

ET

Etiopija

FM

Mikronezijos Federacinės Valstijos

GE

Gruzija

GM

Gambija

GN

Gvinėja

GQ

Pusiaujo Gvinėja

GT

Gvatemala

GW

Bisau Gvinėja

HN

Hondūras

HT

Haitis

ID

Indonezija

IN

Indija

IQ

Irakas

IR

Iranas

KG

Kirgizijos Respublika

KH

Kambodža

KI

Kiribatis

KM

Komorai

LA

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

LK

Šri Lanka

LR

Liberija

LS

Lesotas

MG

Madagaskaras

MH

Maršalo Salos

ML

Malis

MM

Birma / Mianmaras

MN

Mongolija

MR

Mauritanija

MV

Maldyvai

MW

Malavis

MZ

Mozambikas

NE

Nigeris

NG

Nigerija

NI

Nikaragva

NP

Nepalas

NR

Nauru

NU

Niua

PA

Panama

PE

Peru

PH

Filipinai

PK

Pakistanas

PY

Paragvajus

RW

Ruanda

SB

Saliamono Salos

SD

Sudanas

SL

Siera Leonė

SN

Senegalas

SO

Somalis

ST

San Tomė ir Prinsipė

SV

Salvadoras

SY

Sirijos Arabų Respublika

TD

Čadas

TG

Togas

TH

Tailandas

TJ

Tadžikistanas

TL

Rytų Timoras

TM

Turkmėnistanas

TO

Tonga

TV

Tuvalu

TZ

Tanzanija

UA

Ukraina

UG

Uganda

UZ

Uzbekistanas

VN

Vietnamas

VU

Vanuatu

WS

Samoa

YE

Jemenas

ZM

Zambija

1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos bendrosios priemonės lengvatomis besinaudojančios šalys, kurioms ta priemonė laikinai netaikoma šių šalių kilmės visų arba tam tikrų produktų atžvilgiu

A skiltis

:

abėcėlinis kodas pagal Sąjungos išorės prekybos statistikos šalių ir teritorijų nomenklatūrą

B skiltis

:

pavadinimas

A

B

MM

Birma / Mianmaras


(1)  Į šį sąrašą taip pat įtrauktos šalys, kurioms lengvatų taikymas gali būti laikinai atšauktas arba suspenduotas. Komisija arba atitinkamos šalies kompetentingos valdžios institucijos galės pateikti atnaujintą sąrašą.

III PRIEDAS

1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytos specialios darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamosios priemonės lengvatomis besinaudojančios šalys  (1)

A skiltis

:

abėcėlinis kodas pagal Sąjungos išorės prekybos statistikos šalių ir teritorijų nomenklatūrą

B skiltis

:

pavadinimas

A

B

 

 

1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytos specialios darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamosios priemonės lengvatomis besinaudojančios šalys, kurioms ta priemonė laikinai netaikoma šių šalių kilmės visų arba tam tikrų produktų atžvilgiu

A skiltis

:

abėcėlinis kodas pagal Sąjungos išorės prekybos statistikos šalių ir teritorijų nomenklatūrą

B skiltis

:

pavadinimas

A

B

 

 


(1)  Į šį sąrašą įtrauktos šalys, kurioms lengvatų taikymas gali būti laikinai atšauktas arba suspenduotas. Komisija arba atitinkamos šalies kompetentingos valdžios institucijos galės pateikti atnaujintą sąrašą.

IV PRIEDAS

1 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytos specialiosios priemonės mažiausiai išsivysčiusioms šalims lengvatomis besinaudojančios šalys  (1)

A skiltis

:

abėcėlinis kodas pagal Sąjungos išorės prekybos statistikos šalių ir teritorijų nomenklatūrą

B skiltis

:

pavadinimas

A

B

AF

Afganistanas

AO

Angola

BD

Bangladešas

BF

Burkina Fasas

BI

Burundis

BJ

Beninas

BT

Butanas

CD

Kongo Demokratinė Respublika

CF

Centrinės Afrikos Respublika

DJ

Džibutis

ER

Eritrėja

ET

Etiopija

GM

Gambija

GN

Gvinėja

GQ

Pusiaujo Gvinėja

GW

Bisau Gvinėja

HT

Haitis

KH

Kambodža

KI

Kiribatis

KM

Komorai

LA

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

LR

Liberija

LS

Lesotas

MG

Madagaskaras

ML

Malis

MM

Birma / Mianmaras

MR

Mauritanija

MV

Maldyvai

MW

Malavis

MZ

Mozambikas

NE

Nigeris

NP

Nepalas

RW

Ruanda

SB

Saliamono Salos

SD

Sudanas

SL

Siera Leonė

SN

Senegalas

SO

Somalis

ST

San Tomė ir Prinsipė

TD

Čadas

TG

Togas

TL

Rytų Timoras

TV

Tuvalu

TZ

Tanzanijos Jungtinė Respublika

UG

Uganda

VU

Vanuatu

WS

Samoa

YE

Jemenas

ZM

Zambija

1 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytos specialiosios priemonės mažiausiai išsivysčiusioms šalims lengvatomis besinaudojančios šalys, kurioms ta priemonė laikinai netaikoma šių šalių kilmės visų arba tam tikrų produktų atžvilgiu

A skiltis

:

abėcėlinis kodas pagal Sąjungos išorės prekybos statistikos šalių ir teritorijų nomenklatūrą

B skiltis

:

pavadinimas

A

B

MM

Birma / Mianmaras


(1)  Į šį sąrašą taip pat įtrauktos šalys, kurioms lengvatų taikymas gali būti laikinai atšauktas arba suspenduotas. Komisija arba atitinkamos šalies kompetentingos valdžios institucijos galės pateikti atnaujintą sąrašą.

V PRIEDAS

Produktų, kuriems taikoma 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyta bendroji priemonė, sąrašas

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros (KN) aiškinimo taisyklių, produktų aprašymas turi būti laikomas orientaciniu, o tarifų lengvatos nustatomos pagal KN kodus. Jeigu nurodyti ex KN kodai, muitų tarifų lengvatos turi būti nustatomos kartu pagal KN kodą ir aprašymą.

Įvežant produktams, kurių KN kodas pažymėtas žvaigždute (*), taikomos atitinkamomis Sąjungos teisės aktuose nustatytos sąlygos.

Skiltyje „Skyrius“ vardijami BLS skyriai (2 straipsnio h punktas).

Skiltyje „Skirsnis“ vardijami KN skirsniai, kuriems taikomi BLS skyriai (2 straipsnio i punktas).

Skiltis „Jautrūs/nejautrūs produktai“ skirta produktams, kuriems taikoma bendroji priemonė (6 straipsnis). Šie produktai skirstomi į jautrių produktų kategorijai nepriskiriamus produktus (santrumpa – NJ, taikant 7 straipsnio 1 dalį) ir jautrių produktų kategorijai priskiriamus produktus (santrumpa – J, taikant 7 straipsnio 2 dalį).

Kad būtų paprasčiau, produktai yra suskirstyti į grupes. Grupėms gali būti priskirta produktų, kuriems Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas buvo atšauktas arba suspenduotas.

Skyrius

Skirsnis

KN kodas

Aprašymas

Jautrūs/nejautrūs produktai

S-1a

01

0101 29 90

Gyvi arkliai, išskyrus grynaveislius veislinius gyvulius, išskyrus skerstinus

J

0101 30 00

Gyvi asilai

J

0101 90 00

Gyvi mulai ir arklėnai

J

0104 20 10*

Gyvos grynaveislės veislinės ožkos

J

0106 14 10

Gyvi naminiai triušiai

J

0106 39 10

Gyvi balandžiai

J

02

0205 00

Arklių, asilų, mulų arba arklėnų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

J

0206 80 91

Arklių, asilų, mulų arba arklėnų mėsos valgomi subproduktai, švieži arba atšaldyti, išskyrus tuos, kurie skirti farmacijos preparatams gaminti

J

0206 90 91

Arklienos, asilų, mulų arba arklėnų mėsos valgomi subproduktai, užšaldyti, išskyrus tuos, kurie skirti farmacijos preparatams gaminti

J

0207 14 91

Gallus domesticus rūšies paukščių kepenėles, užšaldytos

J

0207 27 91

Kalakutų kepenėlės, užšaldytos

J

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Ančių, žąsų arba perlinių vištų kepenėlės, užšaldytos, išskyrus riebiąsias ančių arba žąsų kepenėles

J

0208 90 70

Varlių kojelės

NJ

0210 99 10

Arklių mėsa, sūdyta, užpilta sūrymu arba džiovinta (vytinta)

J

0210 99 59

Galvijų subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti, išskyrus storąsias ir plonąsias diafragmas

J

ex 0210 99 85

Avių arba ožkų subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti

J

ex 0210 99 85

Subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti, išskyrus naminių paukščių kepenėles, išskyrus naminių kiaulių, galvijų, avių arba ožkų subproduktus

J

04

0403 10 51

Jogurtas, aromatizuotas arba į kurį pridėta vaisių, riešutų arba kakavos

J

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, aromatizuoti arba į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos

J

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Pieno pastos, kurių riebumas ne mažesnis kaip 39 % masės, bet ne didesnis kaip 75 % masės

J

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti arba virti, išskyrus naminių paukščių

J

0410 00 00

Gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

J

05

0511 99 39

Gyvūninės kilmės gamtinės pintys, išskyrus žaliavą

J

S-1b

03

ex 3 skirsnis

Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 0301 19 00 subpozicijoje

J

0301 19 00

Gyvos dekoratyvinės jūrinės žuvys

NJ

S-2a

06

ex 6 skirsnis

Augantys medžiai ir kiti augalai; svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios augalų dalys; skintos gėlės ir dekoratyviniai žalumynai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 0603 12 00 ir 0604 20 40 subpozicijose

J

0603 12 00

Puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams skinti gvazdikai ir gvazdikų žiedpumpuriai

NJ

0604 20 40

Spygliuočių šakos, gyvos

NJ

S-2b

07

0701

Bulvės, šviežios arba atšaldytos

J

0703 10

Svogūnai ir valgomieji svogūnėliai, švieži arba atšaldyti

J

0703 90 00

Daržiniai porai ir kitos svogūninės daržovės, šviežios arba atšaldytos

J

0704

Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, ropiniai kopūstai, lapiniai kopūstai ir panašios valgomosios bastučio genties (brassica) daržovės, šviežios arba atšaldytos

J

0705

Salotos (Lactuca sativa) ir cikorijos (Cichorium spp.), šviežios arba šaldytos

J

0706

Morkos, ropės, burokėliai, pūteliai, gumbiniai salierai, ridikai ir panašūs valgomieji šakniastiebiai, švieži arba atšaldyti

J

ex 0707 00 05

Agurkai, švieži arba atšaldyti, nuo gegužės 16 d. iki spalio 31 d.

J

0708

Ankštinės daržovės, gliaudytos arba negliaudytos, šviežios arba atšaldytos

J

0709 20 00

Smidrai, švieži arba atšaldyti

J

0709 30 00

Baklažanai, švieži arba atšaldyti

J

0709 40 00

Lapkotiniai salierai, išskyrus gumbinius salierus, švieži arba atšaldyti

J

0709 51 00

ex 0709 59

Grybai, švieži arba atšaldyti, išskyrus produktus, klasifikuojamus 0709 59 50 subpozicijoje

J

0709 60 10

Saldžiosios paprikos, šviežios arba atšaldytos

J

0709 60 99

Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai, švieži arba atšaldyti, išskyrus saldžiąsias paprikas, išskyrus tuos, kurie skirti kapsicino arba capsicum aliejingųjų dervų (oleorezinų) dažikliams gaminti ir tuos, kurie skirti pramoninei eterinių aliejų arba kvapiųjų dervų ekstraktų gamybai

J

0709 70 00

Špinatai, špinokai ir daržinės balandūnės (gigantiškieji špinatai), švieži arba atšaldyti

J

ex 0709 91 00

Artišokai, švieži arba atšaldyti, nuo liepos 1 d. iki spalio 31 d.

J

0709 92 10*

Alyvuogės, šviežios arba atšaldytos, neskirtos aliejaus gamybai

J

0709 93 10

Cukinijos, šviežios arba atšaldytos

J

0709 93 90

0709 99 90

Kitos daržovės, šviežios arba atšaldytos

J

0709 99 10

Salotiniai augalai, švieži arba atšaldyti, išskyrus salotas (Lactuca sativa) ir trūkažoles (Cichorium spp.)

J

0709 99 20

Lapiniai burokėliai ir dygieji artišokai (angl. cardoons), švieži arba atšaldyti

J

0709 99 40

Kaparėliai, švieži arba atšaldyti

J

0709 99 50

Pankoliai, švieži arba atšaldyti

J

ex 0710

Daržovės (nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje), užšaldytos, išskyrus produktą, klasifikuojamą 0710 80 85 subpozicijoje

J

ex 0711

Konservuotos daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuotos dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais), išskyrus produktus, klasifikuojamus 0711 20 90 subpozicijoje

J

ex 0712

Džiovintos daržovės, sveikos, supjaustytos stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkintos arba sumaltos į miltelius, bet toliau neapdorotos, išskyrus alyvuoges ir produktus, klasifikuojamus 0712 90 19 subpozicijoje

J

0713

Džiovintos ankštinės daržovės, gliaudytos, su luobelėmis arba be luobelių, skaldytos arba neskaldytos

J

0714 20 10*

Batatai (saldžiosios bulvės), švieži, sveiki, skirti vartoti žmonių maistui

NJ

0714 20 90

Batatai (saldžiosios bulvės), švieži, atšaldyti, užšaldyti arba džiovinti, supjaustyti griežinėliais arba nesupjaustyti, granuliuoti arba negranuliuoti, išskyrus šviežius ir sveikus bei skirtus vartoti žmonių maistui

J

0714 90 90

Topinambai (bulvinės saulėgrąžos) ir panašūs šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug inulino, švieži, atšaldyti, užšaldyti arba džiovinti, supjaustyti griežinėliais arba nesupjaustyti, granuliuoti arba negranuliuoti; sago palmės šerdys

NJ

08

0802 11 90

Migdolai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išskyrus karčiuosius

J

0802 12 90

0802 21 00

Lazdynų (Corylus spp.) riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų

J

0802 22 00

0802 31 00

Graikiniai riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų

J

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Kaštainiai (Castanea spp.), švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti

J

0802 51 00

0802 52 00

Pistacijos, šviežios arba džiovintos, su kevalais arba be kevalų, išgliaudytos arba neišgliaudytos

NJ

0802 61 00

0802 62 00

Makadamijos, šviežios arba džiovintos, gliaudytos arba negliaudytos, nuluptos arba nenuluptos

NJ

0802 90 50

Pušų riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti

NJ

0802 90 85

Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti

NJ

0803 10 10

Tikrieji bananai (plantains), švieži

J

0803 10 90

0803 90 90

Bananai, įskaitant tikruosius bananus (plantains), džiovinti

J

0804 10 00

Datulės; šviežios arba džiovintos

J

0804 20 10

Figos, šviežios arba džiovintos

J

0804 20 90

0804 30 00

Ananasai, švieži arba džiovinti

J

0804 40 00

Avokadai, švieži arba džiovinti

J

ex 0805 20

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus); klementinos (clementines), vilkingai (wilkings) ir panašūs citrusinių hibridai, švieži arba džiovinti, nuo kovo 1 d. iki spalio 31 d.

J

0805 40 00

Greipfrutai, įskaitant didžiuosius greipfrutus, švieži arba džiovinti

NJ

0805 50 90

Žaliosios citrinos ir persinės citrinos (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), šviežios arba džiovintos

J

0805 90 00

Kiti citrusiniai vaisiai, švieži arba džiovinti

J

ex 0806 10 10

Valgomosios vynuogės, šviežios, nuo sausio 1 d. iki liepos 20 d. ir nuo lapkričio 21 d. iki gruodžio 31 d., išskyrus Emperor veislės (Vitis vinifera cv.), nuo gruodžio 1 d. iki 31 d.

J

0806 10 90

Kitos vynuogės, šviežios

J

ex 0806 20

Džiovintos vynuogės, išskyrus produktus, klasifikuojamus ex 0806 20 30 pozicijoje, tiesiogiai supakuotus pakuotėse, kurių neto masė didesnė kaip 2 kg

J

0807 11 00

Melionai (įskaitant arbūzus), švieži

J

0807 19 00

0808 10 10

Obuoliai, skirti sidrui gaminti, švieži, palaidi, nuo rugsėjo 16 d. iki gruodžio 15 d.

J

0808 30 10

Kriaušės, skirtos kriaušių sidrui gaminti (perry), šviežios, palaidos, nuo rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.

J

ex 0808 30 90

Kitos kriaušės, šviežios, nuo gegužės 1 d. iki birželio 30 d.

J

0808 40 00

Svarainiai, švieži

J

ex 0809 10 00

Abrikosai, švieži, nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d. ir nuo rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.

J

0809 21 00

Rūgščiosios vyšnios (Prunus cerasus), šviežios

J

ex 0809 29

Vyšnios, šviežios, nuo sausio 1 d. iki gegužės 20 d. ir nuo rugpjūčio 11 d. iki gruodžio 31 d., išskyrus rūgščiąsias vyšnias (Prunus cerasus)

J

ex 0809 30

Persikai, įskaitant nektarinus, švieži, nuo sausio 1 d. iki birželio 10 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

J

ex 0809 40 05

Slyvos, šviežios, nuo sausio 1 d. iki birželio 10 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

J

0809 40 90

Dygiųjų slyvų vaisiai, švieži

J

ex 0810 10 00

Braškės, šviežios, nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d. ir nuo rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.

J

0810 20

Avietės, gervuogės, šilkmedžio vaisiai ir ilgavaisės gervuogės, šviežios

J

0810 30 00

Juodieji, baltieji ar raudonieji serbentai ir agrastai, švieži

J

0810 40 30

Mėlynės (Vaccinium myrtillus rūšies), šviežios

J

0810 40 50

Stambiauogių spanguolių (Vaccinium macrocarpon rūšies) ir Vaccinium corymbosum rūšies augalų vaisiai, švieži

J

0810 40 90

Kiti Vaccinium rūšies augalų vaisiai, švieži

J

0810 50 00

Kiviai, švieži

J

0810 60 00

Durijai, švieži

J

0810 70 00

Persimonai

J

0810 90 75

Kiti vaisiai, švieži

ex 0811

Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, išskyrus 0811 10 ir 0811 20 subpozicijose klasifikuojamus produktus

J

ex 0812

Konservuoti vaisiai ir riešutai, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais), išskyrus klasifikuojamus 0812 90 30 subpozicijoje produktus

J

0812 90 30

Tikrosios papajos

NJ

0813 10 00

Abrikosai, džiovinti

J

0813 20 00

Slyvos

J

0813 30 00

Obuoliai, džiovinti

J

0813 40 10

Persikai, įskaitant nektarinus, džiovinti

J

0813 40 30

Kriaušės, džiovintos

J

0813 40 50

Tikrosios papajos, džiovintos

NJ

0813 40 95

Kiti vaisiai, džiovinti, išskyrus klasifikuojamus 0801–0806 pozicijose

NJ

0813 50 12

Džiovintų vaisių (išskyrus klasifikuojamus 0801–0806 pozicijose) mišiniai iš tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų ir kertuočių, bet be slyvų

J

0813 50 15

Kiti džiovintų vaisių (išskyrus klasifikuojamus 0801–0806 pozicijose) mišiniai, be slyvų

J

0813 50 19

Džiovintų vaisių (išskyrus klasifikuojamus 0801–0806 pozicijose) mišiniai, su slyvomis

J

0813 50 31

Mišiniai, sudaryti tik iš atogrąžų riešutų, klasifikuojamų 0801 ir 0802 pozicijose

J

0813 50 39

Mišiniai, sudaryti tik iš riešutų, klasifikuojamų 0801 ir 0802 pozicijose, išskyrus mišinius iš atogrąžų riešutų

J

0813 50 91

Kiti 8 skirsnyje klasifikuojami riešutų ir džiovintų vaisių mišiniai, be slyvų arba figų

J

0813 50 99

Kiti 8 skirsnyje klasifikuojami riešutų ir džiovintų vaisių mišiniai

J

0814 00 00

Citrusinių vaisių žievelės arba melionų (įskaitant arbūzus) luobos, šviežios, užšaldytos, džiovintos arba konservuotos sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais, bet netinkamos ilgai laikyti

NJ

S-2c

09

ex 9 skirsnis

Kava, arbata, matė ir prieskoniai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 ir 0904 21 10 subpozicijose, 0905 00 00 ir 0907 00 00 pozicijose bei 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 ir 0910 99 99 subpozicijose

NJ

0901 12 00

Kava, neskrudinta, be kofeino

J

0901 21 00

Kava, skrudinta, su kofeinu

J

0901 22 00

Kava, skrudinta, be kofeino

J

0901 90 90

Kavos pakaitalai, turintys kavos

J

0904 21 10

Saldžiosios paprikos, džiovintos, negrūstos ir nemaltos

J

0905

Vanilė

J

0907

Gvazdikėliai (sveiki vaisiai, žiedai ir žiedkočiai)

J

0910 91 90

Mišiniai iš dviejų arba daugiau klasifikuojamų 0904–0910 pozicijose skirtingų pozicijų produktų, grūsti arba malti

J

0910 99 33

Čiobreliai; lauro lapai

J

0910 99 39

0910 99 50

0910 99 99

Kiti prieskoniai, grūsti arba malti, išskyrus mišinius iš dviejų arba daugiau klasifikuojamų 0904–0910 pozicijose skirtingų pozicijų produktų

J

S-2d

10

1008 50 00

Kvinoja (Chenopodium quinoa)

J

11

1104 29 17

Lukštenti javų grūdai, išskyrus miežių, avižų, kukurūzų, ryžių ir kviečių

J

1105

Bulvių miltai, rupiniai, milteliai, dribsniai ir granulės

J

1106 10 00

Džiovintų ankštinių daržovių, klasifikuojamų 0713 pozicijoje, miltai, rupiniai ir milteliai

J

1106 30

Produktų, klasifikuojamų 8 skirsnyje, miltai, rupiniai ir milteliai

J

1108 20 00

Inulinas

J

12

ex 12 skirsnis

Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 80 ir 1209 99 91 subpozicijose; augalai, naudojami pramonėje arba medicinoje, išskyrus produktus, klasifikuojamus 1211 90 30 subpozicijoje, ir išskyrus produktus, klasifikuojamus 1210 pozicijoje bei 1212 91 ir 1212 93 00 subpozicijose

J

1209 21 00

Mėlynžiedžių liucernų sėklos, tinkamos sėti

NJ

1209 23 80

Kitos eraičinų sėklos, tinkamos sėti

NJ

1209 29 50

Lubinų sėklos, tinkamos sėti

NJ

1209 29 80

Kitos pašarinių augalų sėklos, tinkamos sėti

NJ

1209 30 00

Žolinių augalų, daugiausia auginamų dėl jų žiedų, sėklos, tinkamos sėti

NJ

1209 91 80

Kitos daržovių sėklos, tinkamos sėti

NJ

1209 99 91

Augalų, daugiausia auginamų dėl jų žiedų, sėklos, tinkamos sėti, išskyrus klasifikuojamas 1209 30 00 subpozicijoje

NJ

1211 90 30

Tonkininės pupelės, šviežios arba džiovintos, supjaustytos arba nesupjaustytos, grūstos arba negrūstos, sumaltos į miltelius arba nemaltos

NJ

13

ex 13 skirsnis

Šelakas; lipai, dervos ir kiti augalų syvai bei ekstraktai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 1302 12 00 subpozicijoje

J

1302 12 00

Saldišaknių augalų syvai ir ekstraktai

NJ

S-3

15

1501 90 00

Naminių paukščių riebalai, išskyrus klasifikuojamus 0209 arba 1503 pozicijose

J

1502 10 90

1502 90 90

Galvijų, avių arba ožkų riebalai, išskyrus klasifikuojamus 1503 pozicijoje ir tuos, kurie skirti naudoti pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

J

1503 00 19

Taukų stearinas ir oleostearinas, išskyrus skirtus naudoti pramonėje

J

1503 00 90

Taukų aliejus, oleoaliejus ir lajaus aliejus, neemulsuoti, nesumaišyti arba neapdoroti kitu būdu, išskyrus lajaus aliejų, skirtą naudoti pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

J

1504

Žuvų arba jūrų žinduolių taukai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

J

1505 00 10

Neapdoroti avių prakaitiniai riebalai

J

1507

Sojų aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

J

1508

Žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

J

1511 10 90

Palmių aliejus, neapdorotas, išskyrus skirtą naudoti technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

J

1511 90

Palmių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti, išskyrus neapdorotą aliejų

J

1512

Saulėgrąžų, dygminų arba vilnamedžių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

J

1513

Kokosų, palmių branduolių arba atalių aliejai ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

J

1514

Rapsų, rapsukų arba garstyčių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

J

1515

Kiti nelakieji augaliniai riebalai ir aliejus (įskaitant simondsijų aliejų) ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

J

ex 1516

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti, išskyrus produktus, klasifikuojamus 1516 20 10 subpozicijoje

J

1516 20 10

Sukietintasis ricinos aliejus, vadinamas „opaliniu vašku“

NJ

1517

Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei įvairių 15 skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, išskyrus valgomuosius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, klasifikuojamus 1516 pozicijoje

J

1518 00

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje; nevalgomieji gyvūninių arba augalinių riebalų, aliejaus arba įvairių 15 skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejų frakcijų mišiniai arba preparatai, nenurodyti kitoje vietoje

J

1521 90 99

Bičių vaškas ir kitas vabzdžių vaškas, rafinuoti arba nerafinuoti, dažyti arba nedažyti, išskyrus žaliavinį

J

1522 00 10

Degra

J

1522 00 91

Aliejaus nuosėdos ir padugnės; soupstokai, išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra aliejaus, turinčio alyvuogių aliejaus charakteristikas

J

S-4a

16

1601 00 10

Dešros ir panašūs produktai iš kepenų, maisto produktai, daugiausia pagaminti iš kepenų

J

1602 20 10

Gaminiai arba konservai iš ančių arba žąsų kepenų

J

1602 41 90

Gaminiai arba konservai iš kiaulienos kumpių ir jų dalių, išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra naminių kiaulių mėsos

J

1602 42 90

Gaminiai arba konservai iš kiaulienos menčių ir jų dalių, išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra naminių kiaulių mėsos

J

1602 49 90

Kiti gaminiai arba konservai iš kiaulienos arba kiaulienos subproduktų, įskaitant mišinius, išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra naminių kiaulių mėsos

J

1602 90 31

Kiti gaminiai arba konservai iš laukinių žvėrių arba triušių arba jų subproduktų

J

1602 90 69

Kiti gaminiai arba konservai iš avienos, ožkienos arba kitų gyvūnų mėsos arba jų subproduktų, kurių sudėtyje nėra nevirtos ir nekeptos jautienos arba jos subproduktų ir nevirtos ir nekeptos naminių kiaulių mėsos arba jos subproduktų

J

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių ekstraktai ir syvai, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

J

1604

Gaminiai arba konservai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių

J

1605

Vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, gaminiai arba konservai

J

S-4b

17

1702 50 00

Chemiškai gryna fruktozė

J

1702 90 10

Chemiškai gryna maltozė

J

1704

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos

J

18

18 skirsnis

Kakava ir gaminiai iš kakavos

J

19

ex 19 skirsnis

Gaminiai iš javų, miltų, krakmolo arba pieno; miltiniai konditerijos gaminiai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 1901 20 00 ir 1901 90 91 subpozicijose

J

1901 20 00

Mišiniai ir tešlos, skirti kepiniams, klasifikuojamiems 1905 pozicijoje, gaminti

NJ

1901 90 91

Kiti, kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba yra mažiau kaip 1,5 % pieno riebalų, 5 % sacharozės (įskaitant invertuotąjį cukrų) arba izogliukozės, 5 % gliukozės arba krakmolo, išskyrus miltelių pavidalo maisto produktus iš prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose

NJ

20

ex 20 skirsnis

Daržovių, vaisių, riešutų arba kitų augalų dalių produktai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2008 20 19 ir 2008 20 39 subpozicijose, ir produktus, klasifikuojamus 2002 pozicijoje ir 2005 80 00, 2008 40 19, 2008 40 31, 2008 40 51–2008 40 90, 2008 70 19, 2008 70 51, 2008 70 61–2008 70 98 subpozicijose

J

2008 20 19

Ananasai, paruošti arba konservuoti kitais būdais, į kuriuos pridėta alkoholio, nenurodyti kitoje vietoje

NJ

2008 20 39

21

ex 21 skirsnis

Įvairūs maisto produktai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2101 20 ir 2102 20 19 subpozicijose ir 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 ir 2106 90 59 subpozicijose

J

2101 20

Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ar koncentratų arba iš arbatos ar matės

NJ

2102 20 19

Kitos neaktyviosios mielės

NJ

22

ex 22 skirsnis

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2207 pozicijoje, 2204 10 11–2204 30 10 ir 2208 40 subpozicijose

J

23

2302 50 00

Panašios rūšies malimo arba kito ankštinių augalų apdorojimo liekanos ir atliekos, granuliuotos arba negranuliuotos

J

2307 00 19

Kitos vyno nuosėdos

J

2308 00 19

Kitos vynuogių išspaudos

J

2308 00 90

Kitos augalinės medžiagos ir augalinės atliekos, augalinės liekanos ir šalutiniai produktai, granuliuoti arba negranuliuoti, naudojami gyvūnų pašarams, nenurodyti kitoje vietoje

NJ

2309 10 90

Kitas šunų arba kačių maistas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, išskyrus tą, kurio sudėtyje yra krakmolo, gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino sirupo, klasifikuojamų 1702 30 50–1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 ir 2106 90 55 subpozicijose, arba pieno produktų

J

2309 90 10

Tirpus žuvų arba jūros žinduolių maistas, naudojamas gyvūnų pašarams

NJ

2309 90 91

Cukrinių runkelių becukrė masė su melasos priedais, naudojama gyvūnų pašarams

J

2309 90 96

Kiti gyvūnų pašarams naudojami produktai, kurių sudėtyje yra arba nėra ne mažiau kaip 49 % masės cholino chlorido, daugiausia sudaryti iš organinių arba neorganinių medžiagų

J

S-4c

24

ex 24 skirsnis

Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai, išskyrus 2401 10 60 pozicijoje klasifikuojamus produktus

J

2401 10 60

Saulėje vytintas („sun-cured“) Oriental tabakas, iš kurio lapų nepašalintos vidurinės gyslos

NJ

S-5

25

2519 90 10

Magnio oksidas, išskyrus degtą gamtinį magnio karbonatą

NJ

2522

Negesintos kalkės, gesintos kalkės ir hidraulinės kalkės, išskyrus kalcio oksidą ir hidroksidą, klasifikuojamus 2825 pozicijoje

NR

2523

Portlandcementis, aliuminatinis cementas, šlakinis cementas, supersulfatinis cementas ir panašūs hidrauliniai cementai, dažyti arba nedažyti ar turintys klinkerių pavidalą

NR

27

27 skirsnis

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

NR

S-6a

28

2801

Fluoras, chloras, bromas ir jodas

NJ

2802 00 00

Siera, sublimacinė arba nusodinamoji; koloidinė siera

NJ

ex 2804

Vandenilis, inertinės dujos ir kiti nemetalai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2804 69 00 subpozicijoje

NJ

2805 19

Šarminiai arba šarminių žemių metalai, išskyrus natrį ir kalcį

NJ

2805 30

Retųjų žemių metalai, skandis ir itris, tarpusavyje sumaišyti arba nesumaišyti, sulydyti arba nesulydyti

NJ

2806

Vandenilio chloridas (druskos rūgštis); chlorsulfato rūgštis

NJ

2807 00

Sieros rūgštis (sulfato rūgštis); oleumas

NJ

2808 00 00

Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai

NJ

2809

Difosforo pentoksidas; fosforo rūgštis (fosfato rūgštis); polifosforo rūgštys (polifosfato rūgštys), chemijos atžvilgiu apibūdintos arba neapibūdintos

NJ

2810 00 90

Boro oksidai, išskyrus diboro trioksidą; boro rūgštys

NJ

2811

Kitos neorganinės rūgštys ir kiti neorganiniai nemetalų junginiai su deguonimi

NJ

2812

Nemetalų halogenidai ir oksohalogenidai

NJ

2813

Nemetalų sulfidai; techninis fosforo trisulfidas

NJ

2814

Amoniakas, bevandenis arba vandeninis amoniako tirpalas

J

2815

Natrio hidroksidas (kaustinė soda); kalio hidroksidas (kalio šarmas); natrio arba kalio peroksidai

J

2816

Magnio hidroksidas ir peroksidas; stroncio arba bario oksidai, hidroksidai ir peroksidai

NJ

2817 00 00

Cinko oksidas; cinko peroksidas

J

2818 10

Dirbtinis korundas, chemijos atžvilgiu apibūdintas arba neapibūdintas

J

2818 20

Aliuminio oksidas, išskyrus dirbtinį korundą

NJ

2819

Chromo oksidai ir hidroksidai

J

2820

Mangano oksidai

J

2821

Geležies oksidai ir hidroksidai; žemės dažai (mineraliniai pigmentai), kurių sudėtyje esanti sujungtoji geležis, išreikšta Fe2O3, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės

NJ

2822 00 00

Kobalto oksidai ir hidroksidai; techniniai kobalto oksidai

NJ

2823 00 00

Titano oksidai

J

2824

Švino oksidai; raudonasis švino surikas ir oranžinis švino surikas

NJ

ex 2825

Hidrazinas ir hidroksilaminas bei jų neorganinės druskos; kitos neorganinės bazės; kiti metalų oksidai, hidroksidai ir peroksidai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2825 10 00 ir 2825 80 00 subpozicijose

NJ

2825 10 00

Hidrazinas ir hidroksilaminas bei jų neorganinės druskos

J

2825 80 00

Stibio oksidai

J

2826

Fluoridai; fluorsilikatai, fluoraliuminatai ir kitos kompleksinės fluoro druskos

NJ

ex 2827

Chloridai, oksochloridai ir hidroksochloridai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2827 10 00 ir 2827 32 00 subpozicijose; bromidai ir oksobromidai; jodidai ir oksojodidai

NJ

2827 10 00

Amonio chloridas

J

2827 32 00

Aliuminio chloridas

J

2828

Hipochloritai; techninis kalcio hipochloritas; chloritai; hipobromitai

NJ

2829

Chloratai ir perchloratai; bromatai ir perbromatai; jodatai ir perjodatai

NJ

ex 2830

Sulfidai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2830 10 00 subpozicijoje; polisulfidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti

NJ

2830 10 00

Natrio sulfidai

J

2831

Ditionitai ir sulfoksilatai

NJ

2832

Sulfitai; tiosulfatai

NJ

2833

Sulfatai; alūnai; peroksosulfatai (persulfatai)

NJ

2834 10 00

Nitritai

J

2834 21 00

Nitratai

NJ

2834 29

2835

Fosfinatai (hipofosfitai), fosfonatai (fosfitai) ir fosfatai; polifosfatai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti

J

ex 2836

Karbonatai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2836 20 00, 2836 40 00 ir 2836 60 00 subpozicijose; peroksokarbonatai (perkarbonatai); techninis amonio karbonatas, kurio sudėtyje yra amonio karbamato

NJ

2836 20 00

Dinatrio karbonatas

J

2836 40 00

Kalio karbonatai

J

2836 60 00

Bario karbonatas

J

2837

Cianidai, oksocianidai ir cianidų kompleksai

NJ

2839

Silikatai; techniniai šarminių metalų silikatai

NJ

2840

Boratai; peroksoboratai (perboratai)

NJ

ex 2841

Metalų oksorūgščių ar peroksorūgščių druskos, išskyrus produktą, klasifikuojamą 2841 61 00 subpozicijoje

NJ

2841 61 00

Kalio permanganatas

J

2842

Kitos neorganinių rūgščių arba peroksorūgščių druskos (įskaitant aliumosilikatus, chemijos atžvilgiu apibūdintus arba neapibūdintus), išskyrus azidus

NJ

2843

Tauriųjų metalų kaloidai; neorganiniai arba organiniai tauriųjų metalų junginiai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti; tauriųjų metalų amalgamos

NJ

ex 2844 30 11

Kermetai (metalo keramika), kurių sudėtyje yra urano, kuriame sumažintas U 235, arba šio produkto junginių, išskyrus neapdorotus

NJ

ex 2844 30 51

Kermetai (metalo keramika), kurių sudėtyje yra torio arba torio junginių, išskyrus neapdorotus

NJ

2845 90 90

Izotopai, išskyrus klasifikuojamus 2844 pozicijoje, šių izotopų neorganiniai arba organiniai junginiai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti, išskyrus deuterį ir jo junginius, vandenilį ir jo junginius, įsodrintus deuteriu, mišinius ir tirpalus, kurių sudėtyje yra šių produktų

NJ

2846

Retųjų žemių metalų (lantanoidų), itrio arba skandžio bei šių metalų mišinių neorganiniai arba organiniai junginiai

NJ

2847 00 00

Vandenilio peroksidas, sukietintas karbamidu arba nesukietintas

NJ

2848 00 00

Fosfidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti, išskyrus ferofosforą

NJ

ex 2849

Karbidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2849 20 00 ir 2849 90 30 subpozicijose

NJ

2849 20 00

Silicio karbidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti

J

2849 90 30

Volframo karbidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti

J

ex 2850 00

Hidridai, nitridai, azidai ir boridai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti, išskyrus junginius, kurie taip pat yra karbidai, klasifikuojami 2849 pozicijoje

NJ

ex 2850 00 60

Silicidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti

J

2852 00 00

Gyvsidabrio neorganiniai arba organiniai junginiai, išskyrus amalgamas

NJ

2853 00

Kiti neorganiniai junginiai (įskaitant distiliuotą vandenį, vandenį, skirtą laidumui matuoti, taip pat panašaus švarumo vandenį); suskystintas oras (išvalytas arba neišvalytas nuo inertinių dujų); suspaustas oras; amalgamos, išskyrus tauriųjų metalų amalgamas

NJ

29

2903

Halogeninti angliavandenilių dariniai

J

ex 2904

Sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti angliavandenilių dariniai, halogeninti arba nehalogeninti, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2904 20 00 subpozicijoje

NJ

2904 20 00

Dariniai, kurių sudėtyje yra vien tik nitro- arba tik nitrozo-grupių

J

ex 2905

Alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2905 45 00, 2905 43 00 ir 2905 44 subpozicijose

J

2905 45 00

Glicerolis

NJ

2906

Cikliniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

NJ

ex 2907

Fenoliai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2907 15 90 ir ex 2907 22 00 subpozicijose; fenolalkoholiai

NJ

2907 15 90

Naftoliai ir jų druskos, išskyrus 1-Naftolį

J

ex 2907 22 00

Hidrochinonas (chinolis)

J

2908

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti fenolių arba fenolalkoholių dariniai

NJ

2909

Eteriai, eteralkoholiai, eterfenoliai, eteralkoholfenoliai, alkoholių peroksidai, eterių peroksidai, ketonų peroksidai (chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti) ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

J

2910

Epoksidai, epoksialkoholiai, epoksifenoliai ir epoksieteriai su trinariu žiedu ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

NJ

2911 00 00

Acetaliai ir hemiacetaliai, kurių molekulėse yra arba nėra kitų deguoninių funkcinių grupių, ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

NJ

ex 2912

Aldehidai, kurių molekulėse yra arba nėra kitų deguoninių funkcinių grupių; cikliniai aldehidų polimerai; paraformaldehidas, išskyrus produktą, klasifikuojamą 2912 41 00 subpozicijoje

NJ

2912 41 00

Vanilinas (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehidas)

J

2913 00 00

Produktų, klasifikuojamų 2912 pozicijoje, halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai

NJ

ex 2914

Ketonai ir chinonai, kurių molekulėse yra arba nėra kitų deguoninių funkcinių grupių, ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2914 11 00, ex 2914 29 ir 2914 22 00 subpozicijose

NJ

2914 11 00

Acetonas

J

ex 2914 29

Kamparas

J

2914 22 00

Cikloheksanonas ir metilcikloheksanonai

J

2915

Sočiosios alifatinės monokarboksirūgštys ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai

J

ex 2916

Nesočiosios alifatinės monokarboksirūgštys, ciklinės monokarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys bei jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai, išskyrus produktus, klasifikuojamus ex 2916 11 00, 2916 12 ir 2916 14 subpozicijose

NJ

ex 2916 11 00

Akrilo rūgštis

J

2916 12

Akrilo rūgšties esteriai

J

2916 14

Metakrilo rūgšties esteriai

J

ex 2917

Polikarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys bei jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2917 11 00, ex 2917 12 00, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 ir 2917 36 00 subpozicijose

NJ

2917 11 00

Oksalinė rūgštis, jos druskos ir esteriai

J

ex 2917 12 00

Adipo rūgštis ir jos druskos

J

2917 14 00

Maleino rūgšties anhidridas

J

2917 32 00

Dioktilortoftalatai

J

2917 35 00

Ftalio rūgšties anhidridas

J

2917 36 00

Tereftalio rūgštis ir jos druskos

J

ex 2918

Karboksirūgštys, kurių molekulėse yra papildomoji deguoninė funkcinė grupė ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 ir ex 2918 29 00 subpozicijose

NJ

2918 14 00

Citrinų rūgštis

J

2918 15 00

Citrinų rūgšties druskos ir esteriai

J

2918 21 00

Salicilo rūgštis ir jos druskos

J

2918 22 00

o-acetilsalicilo rūgštis, jos druskos ir esteriai

J

ex 2918 29 00

Sulfosalicilo rūgštys, hidroksinaftoinės rūgštys; jų druskos ir esteriai

J

2919

Fosfato rūgšties esteriai ir jų druskos, įskaitant laktofosfatus; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

NJ

2920

Kitų nemetalų neorganinių rūgščių esteriai (išskyrus vandenilio halogenidų esterius) ir jų druskos; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

NJ

2921

Junginiai, kurių molekulėse yra amino funkcinė grupė

J

2922

Aminojunginiai, kurių molekulėse yra deguoninė funkcinė grupė

J

2923

Ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai; lecitinai ir kiti fosfoaminolipidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti

NJ

ex 2924

Junginiai, kurių molekulėse yra karboksiamido funkcinė grupė ir karbonato rūgšties (anglies rūgšties) junginiai, kurių molekulėse yra amido funkcinių grupių, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2924 23 00 subpozicijoje

J

2924 23 00

2-acetamidobenzenkarboksirūgštis (N-acetilantranilo rūgštis) ir jos druskos

NJ

2925

Junginiai, kurių molekulėse yra karboksiimido funkcinė grupė (įskaitant sachariną ir jo druskas), taip pat junginiai, kurių molekulėse yra imino funkcinė grupė

NJ

ex 2926

Junginiai, kurių molekulėse yra nitrilo funkcinė grupė, išskyrus produktą, klasifikuojamą 2926 10 00 subpozicijoje

NJ

2926 10 00

Akrilnitrilas

J

2927 00 00

Diazo-, azo- arba azoksijunginiai

J

2928 00 90

Kiti hidrazino arba hidroksilamino organiniai dariniai

NJ

2929 10

Izocianatai

J

2929 90 00

Kiti junginiai, kurių molekulėse yra kitų azotinių funkcinių grupių

NJ

2930 20 00

Tiokarbamatai bei ditiokarbamatai ir tiuramo mono-, di- arba tetrasulfidai; ditiokarbonatai (alkoksiditioformiatai)

NJ

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Metioninas, kaptafolas (ISO), metamidofosas (ISO) ir kiti organiniai sieros junginiai, išskyrus ditiokarbonatus (alkoksiditioformiatus)

J

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Kiti organiniai-neorganiniai junginiai

NJ

ex 2932

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik deguonies heteroatomas (-ai), išskyrus produktus, klasifikuojamus 2932 12 00, 2932 13 00 ir ex 2932 20 90 subpozicijose

NJ

2932 12 00

2-furaldehidas (furfurolas)

J

2932 13 00

Furfurilo alkoholis ir tetrahidrofurfurilo alkoholis

J

ex 2932 20 90

Kumarinas, metilkumarinai ir etilkumarinai

J

ex 2933

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomas (-ai), išskyrus produktą, klasifikuojamą 2933 61 00 subpozicijoje

NJ

2933 61 00

Melaminas

J

2934

Nukleino rūgštys (nukleorūgštys) ir jų druskos, chemijos atžvilgiu apibūdintos arba neapibūdintos; kiti heterocikliniai junginiai

NJ

2935 00 90

Kiti sulfamidai

J

2938

Glikozidai, gamtiniai arba gauti sintezės būdu, taip pat jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai

NJ

ex 2940 00 00

Chemiškai gryni cukrūs, išskyrus sacharozę, laktozę, maltozę, gliukozę, fruktozę, ramnozę, rafinozę ir manozę; cukrų eteriai, cukrų acetaliai ir cukrų esteriai bei jų druskos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2937, 2938 arba 2939 pozicijose

J

ex 2940 00 00

Ramnozė, rafinozė ir manozė

NJ

2941 20 30

Dihidrostreptomicinas, jo druskos, esteriai ir hidratai

NJ

2942 00 00

Kiti organiniai junginiai

NJ

S-6b

31

3102 21

Amonio sulfatas

NJ

3102 40

Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos

NJ

3102 50

Natrio nitratas

NJ

3102 60

Kalcio nitrato bei amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai

NJ

3103 10

Superfosfatai

J

3105

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis; kitos trąšos; prekės, klasifikuojamos 31 skirsnyje, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg

J

32

ex 32 skirsnis

Rauginimo arba dažymo ekstraktai; taninai ir jų dariniai; dažikliai, pigmentai ir kitos dažiosios medžiagos; dažai ir lakai; glaistai ir kitos mastikos; rašalai; išskyrus produktus, klasifikuojamus 3204 ir 3206 pozicijose, 3201 90 20, ex 3201 90 90 subpozicijose (eukalipto rauginimo ekstraktai), ex 3201 90 90 (rauginimo ekstraktai, gauti iš Catechu pallidum vaisių ir kaukazinių slyvų) ir ex 3201 90 90 (kiti augaliniai rauginimo ekstraktai) subpozicijose

NJ

3201 20 00

Akacijų ekstraktas

NJ

3204

Sintetinės organinės dažiosios medžiagos, chemijos atžvilgiu apibūdintos arba neapibūdintos; preparatai, nurodyti 32 skirsnio 3 pastaboje, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra sintetinė organinė dažioji medžiaga; sintetiniai organiniai produktai, naudojami kaip fluorescuojančios balinimo medžiagos arba liuminoforai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti

J

3206

Kitos dažiosios medžiagos; preparatai, nurodyti 32 skirsnio 3 pastaboje, išskyrus klasifikuojamus 3203, 3204 arba 3205 pozicijose; neorganiniai produktai, naudojami kaip liuminoforai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti

J

33

33 skirsnis

Eteriniai aliejai ir kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai

NJ

34

34 skirsnis

Muilas, organinės paviršinio aktyvumo medžiagos, skalbikliai, tepimo priemonės, dirbtiniai vaškai, paruošti vaškai, blizginimo arba šveitimo priemonės, žvakės ir panašūs dirbiniai, modeliavimo pastos, stomatologiniai vaškai, taip pat stomatologijos preparatai, daugiausia iš gipso

NJ

35

3501

Kazeinas, kazeinatai ir kiti kazeino dariniai; kazeininiai klijai

J

3502 90 90

Albuminatai ir kiti albumino dariniai

NJ

3503 00

Želatina (įskaitant želatiną, turinčią stačiakampių (įskaitant kvadratinius) lakštų pavidalą, apdirbtu arba neapdirbtu paviršiumi, dažytą arba nedažytą) ir želatinos dariniai; žuvų klijai; kiti gyvūniniai klijai, išskyrus kazeininius klijus, klasifikuojamus 3501

NJ

3504 00 00

Peptonai ir jų dariniai; kitos baltyminės medžiagos ir jų dariniai, nenurodyti kitoje vietoje; odos milteliai, chromuoti arba nechromuoti

NJ

3505 10 50

Esterinti arba eterinti krakmolai

NJ

3506

Paruošti klijai ir kiti paruošti adhezyvai, nenurodyti kitoje vietoje; produktai, tinkami naudoti kaip klijai arba adhezyvai, pateikiami mažmeninei prekybai kaip klijai arba adhezyvai, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

NJ

3507

Fermentai (enzimai); paruošti fermentai (enzimai), nenurodyti kitoje vietoje

J

36

36 skirsnis

Sprogmenys; pirotechnikos gaminiai; degtukai; piroforiniai lydiniai; tam tikros degiosios medžiagos

NJ

37

37 skirsnis

Fotografijos ir kinematografijos prekės

NJ

38

ex 38 skirsnis

Įvairūs chemijos produktai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 3802 ir 3817 00 pozicijose, 3823 12 00 ir 3823 70 00 subpozicijose, 3825 pozicijoje ir 3809 10 ir 3824 60 subpozicijose

NJ

3802

Aktyvintos anglys; aktyvinti gamtiniai mineraliniai produktai; gyvūninės anglys, įskaitant panaudotas gyvūnines anglis

J

3817 00

Sumaišyti alkilbenzenai ir sumaišyti alkilnaftalenai, išskyrus klasifikuojamus 2707 arba 2902 pozicijoje

J

3823 12 00

Oleino rūgštis

J

3823 70 00

Pramoniniai riebalų alkoholiai

J

3825

Chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų liekamieji produktai, nenurodyti kitoje vietoje; buitinės atliekos; nuotekų šlamas; kitos atliekos, nurodytos 38 skirsnio 6 pastaboje

J

S-7a

39

ex 39 skirsnis

Plastikai ir jų gaminiai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 3901, 3902, 3903 ir 3904 pozicijose, 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 ir 3907 99 subpozicijose, 3908 ir 3920 pozicijose bei ex 3921 90 10 ir 3923 21 00 subpozicijose

NJ

3901

Etileno polimerai, pirminės formos

J

3902

Propileno arba kitų olefinų polimerai, pirminės formos

J

3903

Stireno polimerai, pirminės formos

J

3904

Vinilchlorido arba kitų halogenintų olefinų polimerai, pirminės formos

J

3906 10 00

Polimetilmetakrilatas

J

3907 10 00

Poliacetaliai

J

3907 60

Poli(etileno tereftalatas), išskyrus produktus, klasifikuojamus 3907 60 20 subpozicijoje;

J

3907 60 20

Poli(etileno tereftalatas), pirminės formos, kurio klampos skaičius yra ≥ 78 ml/g

NJ

3907 99

Kiti poliesteriai, išskyrus nesočiuosius

J

3908

Poliamidai, pirminės formos

J

3920

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš plastikų, neakytų ir nearmuotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kitomis medžiagomis

J

ex 3921 90 10

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš poliesterių, išskyrus akytus produktus ir gofruotus lakštus bei plokštes

J

3923 21 00

Maišai ir krepšiai (įskaitant kūginius) iš etileno polimerų

J

S-7b

40

ex 40 skirsnis

Kaučiukas ir jo gaminiai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 4010 pozicijoje

NJ

4010

Konvejerių juostos, pavarų diržai arba jiems gaminti naudojamas beltingas iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos)

J

S-8a

41

ex 4104

Galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos, raugintos arba „krastas“ (crust), be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 4104 41 19 ir 4104 49 19 subpozicijose

J

ex 4106 31 00

Kiaulenos, raugintos arba „krastas“ (crust), be plaukų, drėgnos (įskaitant wet blue pavidalo odas) arba sausos („krastas“ (crust)), skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos

NJ

4106 32 00

4107

Išdirbtos galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos, toliau apdorotos po rauginimo arba „krasto“ pagaminimo (crusting), įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4114 pozicijoje

J

4112 00 00

Išdirbtos avių arba ėriukų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba „krasto“ pagaminimo (crusting), įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4114 pozicijoje

J

ex 4113

Išdirbtos kitų gyvūnų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba „krasto“ pagaminimo (crusting), įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4114 pozicijoje, ir produktus, klasifikuojamus 4113 10 00 subpozicijoje

NJ

4113 10 00

Ožkų arba ožiukų

J

4114

Zomšinės odos (įskaitant kombinuotas zomšines odas); lakinės odos ir lakinės laminuotos odos; metalizuotos odos

J

4115 10 00

Kompozicinė oda, dažniausiai sudaryta iš išdirbtos odos arba iš odos pluoštų, plokščia, lakštinė arba juostinė, suvyniota į rietimus arba nesuvyniota

J

S-8b

42

ex 42 skirsnis

Odos dirbiniai; pakinktai ir balnai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas); išskyrus 4202 ir 4203 pozicijose klasifikuojamus produktus

NJ

4202

Skrynios, lagaminai, lagaminėliai (skrynelės kosmetikai), lagaminėliai (diplomatai), portfeliai, mokyklinės kuprinės, akinių futliarai, žiūronų futliarai, fotoaparatų ir kino kamerų futliarai, muzikos instrumentų futliarai, šautuvų įmautės, pistoletų dėklai ir panašūs daiktai; kelioninės rankinės, izoliuoti krepšiai, skirti maistui arba gėrimams, kosmetinės, kuprinės, rankinės, pirkinių krepšiai, portmonė, piniginės, žemėlapių dėklai, portsigarai, tabakinės, įrankinės, sportiniai krepšiai, butelių dėklai, papuošalų dėžutės, pudrinės, stalo įrankių dėžutės ir panašūs daiktai iš išdirbtos arba kompozicinės odos, lakštinių plastikų, tekstilės medžiagų, vulkanizuotos fibros arba kartono, arba visai arba daugiausia padengti šiomis medžiagomis arba popieriumi

J

4203

Drabužiai ir drabužių priedai iš išdirbtos arba kompozicinės odos

J

43

43 skirsnis

Kailiai ir dirbtiniai kailiai; jų dirbiniai

NJ

S-9a

44

ex 44 skirsnis

Mediena ir medienos gaminiai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 4410, 4411, 4412 pozicijose, 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 ir 4420 90 91 subpozicijose; medžio anglys

NJ

4410

Medienos drožlių plokštės, orientuotosios skiedrelių plokštės (OSB) ir panašios plokštės (pavyzdžiui, plostekių plokštės (waferboard)) iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų, aglomeruotos arba neaglomeruotos dervomis arba kitais organiniais rišikliais

J

4411

Medienos plaušo plokštės iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų, surištos arba nesurištos dervomis arba kitomis organinėmis medžiagomis

J

4412

Klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena

J

4418 10

Langai, langai-durys ir jų rėmai iš medienos

J

4418 20 10

Durys, jų staktos ir slenksčiai iš atogrąžų medžių medienos, nurodytos 44 skirsnio 2 papildomoje pastaboje

J

4418 71 00

Sumontuotos grindų plokštės iš medienos, skirtos mozaikinėms grindims

J

4420 10 11

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš atogrąžų medžių medienos, nurodytos 44 skirsnio 2 papildomoje pastaboje; medienos mozaikos ir medienos inkrustacijos; medinės skrynutės ir papuošalų arba stalo įrankių dėžutės ir panašūs dirbiniai iš medienos, mediniai baldų reikmenys, neklasifikuojami 94 skirsnyje, pagaminti iš atogrąžų medžių medienos, nurodytos 44 skirsnio 2 papildomoje pastaboje

J

4420 90 10

4420 90 91

S-9b

45

ex 45 skirsnis

Kamštiena ir kamštienos dirbiniai, išskyrus 4503 pozicijoje klasifikuojamus produktus

NJ

4503

Gamtinės kamštienos dirbiniai

J

46

46 skirsnis

Dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir pinti dirbiniai

J

S-11a

50

50 skirsnis

Šilkas

J

51

ex 51 skirsnis

Vilna, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai, išskyrus 5105 pozicijoje klasifikuojamus produktus; ašutų verpalai ir audiniai

J

52

52 skirsnis

Medvilnė

J

53

53 skirsnis

Kiti augaliniai tekstilės pluoštai; popieriniai verpalai ir popierinių verpalų audiniai

J

54

54 skirsnis

Cheminės gijos; juostelės ir panašūs dirbiniai iš cheminių tekstilės medžiagų

J

55

55 skirsnis

Cheminiai kuokšteliniai pluoštai

J

56

56 skirsnis

Vata, veltinys ir neaustinės medžiagos; specialieji siūlai; virvės, virvelės, lynai ir trosai bei jų dirbiniai

J

57

57 skirsnis

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga

J

58

58 skirsnis

Specialieji audiniai; siūtiniai pūkiniai tekstilės audiniai; nėriniai; gobelenai; apsiuvai; siuvinėjimai

J

59

59 skirsnis

Įmirkyti, aptraukti, padengti arba laminuoti tekstilės audiniai; tekstilės dirbiniai, tinkami naudoti pramonėje

J

60

60 skirsnis

Megztinės arba nertinės medžiagos

J

S-11b

61

61 skirsnis

Megzti arba nerti drabužiai ir jų priedai

J

62

62 skirsnis

Drabužiai ir jų priedai, išskyrus megztus arba nertus

J

63

63 skirsnis

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai; rinkiniai; dėvėti drabužiai ir dėvėti tekstilės dirbiniai; skudurai

J

S-12a

64

64 skirsnis

Avalynė, getrai ir panašūs dirbiniai; tokių dirbinių dalys

J

S-12b

65

65 skirsnis

Galvos apdangalai ir jų dalys

NJ

66

66 skirsnis

Skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir jų dalys

J

67

67 skirsnis

Paruoštos naudoti plunksnos ir pūkai bei dirbiniai iš plunksnų arba iš pūkų; dirbtinės gėlės; dirbiniai iš žmonių plaukų

NJ

S-13

68

68 skirsnis

Dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų

NJ

69

69 skirsnis

Keramikos dirbiniai

J

70

70 skirsnis

Stiklas ir stiklo dirbiniai

J

S-14

71

ex 71 skirsnis

Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, metalai, plakiruoti tauriuoju metalu, bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija; monetos; išskyrus 7117 pozicijoje klasifikuojamus produktus

NJ

7117

Dirbtinė bižuterija

J

S-15a

72

7202

Ferolydiniai

J

73

73 skirsnis

Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

NJ

S-15b

74

74 skirsnis

Varis ir vario gaminiai

J

75

7505 12 00

Nikelio lydinių strypai, juostos ir profiliai

NJ

7505 22 00

Nikelio lydinių viela

NJ

7506 20 00

Plokštės, lakštai, juostelės ir folija iš nikelio lydinių

NJ

7507 20 00

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) iš nikelio

NJ

76

ex 76 skirsnis

Aliuminis ir aliuminio gaminiai, išskyrus 7601 pozicijoje klasifikuojamus produktus

J

78

ex 78 skirsnis

Švinas ir švino gaminiai, išskyrus 7801 pozicijoje klasifikuojamus produktus

J

7801 99

Neapdorotas švinas, išskyrus rafinuotąjį šviną, taip pat kitokį šviną, kurio sudėtyje dominuoja stibis, lyginant su kitų elementų mase

NJ

79

ex 79 skirsnis

Cinkas ir cinko gaminiai, išskyrus 7901 ir 7903 pozicijose klasifikuojamus produktus

J

81

ex 81 skirsnis

Kiti netaurieji metalai; kermetai; gaminiai iš šių medžiagų, išskyrus produktus, klasifikuojamus 8101 10 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 ir 8113 00 20 subpozicijose, išskyrus produktus, klasifikuojamus 8101 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00 ir 8108 30 00 subpozicijose

J

8101 94 00

Neapdorotas volframas (volframas), įskaitant strypus ir juostas, pagamintus paprasto sukepinimo būdu

NJ

8104 11 00

Neapdorotas magnis, kurio sudėtyje esantis magnis sudaro ne mažiau kaip 99,8 % masės

NJ

8104 19 00

Neapdorotas magnis, išskyrus 8104 11 00 subpozicijos produktus

NJ

8107 20 00

Neapdorotas kadmis ir milteliai

NJ

8108 20 00

Neapdorotas titanas ir milteliai

NJ

8108 30 00

Titano atliekos ir laužas

NJ

82

82 skirsnis

Įrankiai, padargai, peiliai, šaukštai ir šakutės iš netauriųjų metalų; jų dalys iš netauriųjų metalų

J

83

83 skirsnis

Įvairūs gaminiai iš netauriųjų metalų

J

S-16

84

ex 84 skirsnis

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai bei jų dalys, išskyrus produktus, klasifikuojamus 8401 10 00 ir 8407 21 10 subpozicijose

NJ

8401 10 00

Branduoliniai reaktoriai

J

8407 21 10

Pakabinamieji varikliai, kurių cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 325 cm3

J

85

ex 85 skirsnis

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys, išskyrus produktus, klasifikuojamus 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11–8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11–8519 89 19 subpozicijose, 8521, 8525 ir 8527 pozicijose, 8528 49, 8528 59 ir 8528 69–8528 72 subpozicijose, 8529 pozicijoje ir 8540 11 ir 8540 12 subpozicijose

NJ

8516 50 00

Mikrobangų krosnys

J

8517 69 39

Radiotelefonijos arba radiotelegrafijos imtuvai, išskyrus nešiojamuosius radijo ieškus, aliarmo arba pranešimų gaviklius

J

8517 70 15

Visų rūšių antenos ir antenų atšvaitai, išskyrus antenas, skirtas radiotelegrafo arba radiotelefono aparatams; dalys, tinkamos naudoti kartu su šiais įtaisais

J

8517 70 19

8519 20

Aparatai, kurie veikia įmetus monetą arba žetoną, įdėjus banknotą, banko kortelę arba kitaip sumokėjus; gramofonai, patefonai ir elektrofonai

J

8519 30

8519 81 11 to 8519 81 45

Garso atkūrimo aparatai (įskaitant kasetinius grotuvus), neturintys garso įrašymo įtaisų

J

8519 81 85

Kiti įrašantieji magnetofonai su garso atkūrimo aparatais, išskyrus kasetinius

J

8519 89 11 to 8519 89 19

Kiti garso atkūrimo aparatai, neturintys garso įrašymo įtaisų

J

ex 8521

Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai, sumontuoti arba nesumontuoti su imtuviniais vaizdo derintuvais (tiuneriais), išskyrus 8521 90 00 subpozicijos produktus;

J

8521 90 00

Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai (išskyrus tuos, kuriuose naudojamos magnetinės juostos); vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai, sumontuoti arba nesumontuoti su imtuviniais vaizdo derintuvais (tiuneriais) (išskyrus tuos, kuriuose naudojamos magnetinės juostos, ir vaizdo kameras su vaizdo magnetofonu)

NJ

8525

Radijo arba televizijos laidų perdavimo aparatūra, su priėmimo arba garso įrašymo ar atkūrimo aparatūra arba be jos; televizijos kameros, skaitmeniniai fotoaparatai ir vaizdo kameros su vaizdo magnetofonu

J

8527

Radijo laidų priėmimo aparatūra, su kuria kartu viename korpuse sumontuota arba nesumontuota garso įrašymo ar garso atkūrimo aparatūra arba laikrodis

J

8528 49

Monitoriai ir projektoriai be televizinio signalo priėmimo aparatūros, išskyrus tuos, kurie naudojami vien tik arba daugiausia 8471 pozicijoje klasifikuojamoje automatinio duomenų apdorojimo sistemoje; televizinio signalo priėmimo aparatūra, su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais arba be jų

J

8528 59

8528 69 – 8528 72

8529

Dalys, tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su aparatais, klasifikuojamais 8525–8528 pozicijose

J

8540 11

Katodinių spindulių kineskopai, įskaitant katodinių spindulių vaizdo monitorių kineskopus, spalvoto vaizdo, nespalvoto arba kito vienspalvio vaizdo

J

8540 12 00

S-17a

86

86 skirsnis

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvai, riedmenys ir jų dalys; geležinkelių arba tramvajaus bėgių įrenginiai ir įtaisai bei jų dalys; visų rūšių mechaninė (įskaitant elektromechaninę) eismo signalizacijos įranga

NJ

S-17b

87

ex 87 skirsnis

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys, išskyrus produktus, klasifikuojamus 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 ir 8714 pozicijose

NJ

8702

Autotransporto priemonės, skirtos ne mažiau kaip dešimčiai žmonių, įskaitant vairuotoją, vežti

J

8703

Automobiliai ir kitos autotransporto priemonės, daugiausia skirtos žmonėms vežti (išskyrus klasifikuojamas 8702 pozicijoje), įskaitant lengvuosius keleivinius-krovininius automobilius (universalus) ir lenktyninius automobilius

J

8704

Autotransporto priemonės, skirtos kroviniams vežti

J

8705

Specialios autotransporto priemonės, išskyrus daugiausia skirtas žmonėms arba kroviniams vežti (techninės pagalbos automobiliai, automobiliniai kranai, priešgaisriniai automobiliai, automobilinės betonmaišės, automobiliniai laistytuvai-valytuvai, automobilinės dirbtuvės, mobilios radiologijos stotys)

J

8706 00

Autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8701–8705 pozicijose, važiuoklės su pritvirtintais varikliais

J

8707

Autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8701–8705 pozicijose, kėbulai (įskaitant kabinas)

J

8708

Autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8701–8705 pozicijose, dalys ir reikmenys

J

8709

Savaeigiai vežimėliai be kėlimo ir krovimo įrangos, naudojami gamyklose, sandėliuose, uostuose arba oro uostuose kroviniams trumpais nuotoliais vežti; traktoriai ir vilkikai, naudojami geležinkelio stočių platformose; išvardytų transporto priemonių dalys

J

8711

Motociklai (įskaitant mopedus) ir dviračiai su pagalbiniais varikliais, su priekabomis arba be jų; priekabos

J

8712 00

Dviračiai ir kitos pedalinės transporto priemonės (įskaitant transportinius triračius) be variklio

J

8714

Transporto priemonių, klasifikuojamų 8711–8713 pozicijose, dalys ir reikmenys

J

88

88 skirsnis

Orlaiviai, erdvėlaiviai ir jų dalys

NJ

89

89 skirsnis

Laivai, valtys ir plaukiojantieji įrenginiai

NJ

S-18

90

90 skirsnis

Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, tikrinimo, tikslieji, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; jų dalys ir reikmenys

J

91

91 skirsnis

Laikrodžiai ir jų dalys

J

92

92 skirsnis

Muzikos instrumentai; šių dirbinių dalys ir reikmenys

NJ

S-20

94

ex 94 skirsnis

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, dekoratyvinės pagalvėlės ir panašūs kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai, išskyrus 9405 pozicijoje klasifikuojamus produktus

NJ

9405

Šviestuvai ir apšvietimo įranga, įskaitant atvirose vietose ir patalpose naudojamus prožektorius, bei jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs dirbiniai su stacionariai įtvirtintu šviesos šaltiniu bei jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje

J

95

ex 95 skirsnis

Žaislai, žaidimai ir sporto reikmenys; jų dalys ir reikmenys; išskyrus produktus, klasifikuojamus 9503 00 35–9503 00 99 subpozicijose

NJ

9503 00 35 – 9503 00 99

Kiti žaislai; sumažinto dydžio („skalės“) modeliai ir panašūs pramogoms skirti modeliai, veikiantys arba neveikiantys; visų rūšių dėlionės

J

96

96 skirsnis

Įvairūs pramonės dirbiniai

NJ

VI PRIEDAS

8 straipsnio taikymo sąlygos

1.

8 straipsnis taikomas, kai to straipsnio 1 dalyje nurodyta procentinė dalis viršija 17,5 %.

2.

8 straipsnis taikomas kiekvienam iš V priedo BLS S-11a ir S-11b skyrių, kai to straipsnio 1 dalyje minima procentinė dalis viršija 14,5 %.

VII PRIEDAS

Šio reglamento III skyriaus taikymo sąlygos

1.

Taikant III skyrių pažeidžiama šalis reiškia šalį:

a)

kurios IX priede išvardytų septynis didžiausius BLS skyrius atitinkančių produktų importo į Sąjungą vertė yra didesnė nei 75 % viso jos tame priede išvardytų produktų importo vertės, apskaičiuojant paskutinių trejų metų iš eilės vidurkį;

ir

b)

kurios IX priede išvardytų produktų importas į Sąjungą yra mažesnis nei 2 % bendro II priede išvardytų šalių kilmės produktų, nurodytų tame priede, importo į Sąjungą ribinės vertės, apskaičiuojant paskutinių trejų metų iš eilės vidurkį.

2.

9 straipsnio 1 dalies a punkto tikslais, taikant šio priedo 1 punktą turi būti remiamasi prieš tuos metus, kuriais pateikiamas 10 straipsnio 1 dalyje nurodytas prašymas, einančių metų rugsėjo 1 d. turimais duomenimis.

3.

11 straipsnio tikslais, taikant šio priedo 1 punktą turi būti remiamasi prieš tuos metus, kuriais priimamas 11 straipsnio 2 dalyje nurodytas deleguotasis aktas, einančių metų rugsėjo 1 d. turimais duomenimis.

VIII PRIEDAS

9 straipsnyje nurodytos konvencijos

A   DALIS

Pagrindinės žmogaus teisių ir darbo teisių srities JT/TDO konvencijos

1.

Konvencija dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį (1948 m.)

2.

Tarptautinė konvencija dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo (1965 m.)

3.

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas (1966 m.)

4.

Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas (1966 m.)

5.

Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (1979 m.)

6.

Konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą (1984 m.)

7.

Vaiko teisių konvencija (1989 m.)

8.

Konvencija dėl priverstinio ar privalomojo darbo (Nr. 29) (1930 m.)

9.

Konvencija dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo (Nr. 87) (1948 m.)

10.

Konvencija dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas principų taikymo (Nr. 98) (1949 m.)

11.

Konvencija dėl vienodo atlyginimo vyrams ir moterims už lygiavertį darbą (Nr. 100) (1951 m.)

12.

Konvencija dėl priverstinio darbo panaikinimo (Nr. 105) (1957 m.)

13.

Konvencija dėl diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje (Nr. 111) (1958 m.)

14.

Konvencija dėl minimalaus įdarbinimo amžiaus (Nr. 138) (1973 m.)

15.

Konvencija dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo ir neatidėliotinų veiksmų tokiam darbui panaikinti (Nr. 182) (1999 m.)

B   DALIS

Konvencijos, susijusios su aplinkosaugos ir valdymo principais

16.

Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija (1973 m.)

17.

Monrealio protokolas dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (1987 m.)

18.

Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinio pervežimo bei jų tvarkymo kontrolės (1989 m.)

19.

Biologinės įvairovės konvencija (1992 m.)

20.

Jungtinių Tautų bendroji klimato kaitos konvencija (1992 m.)

21.

Kartachenos biosaugos protokolas (2000 m.)

22.

Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų (2001 m.)

23.

Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolas (1998 m.)

24.

Jungtinių Tautų bendroji narkotinių medžiagų konvencija (1961 m.)

25.

Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencija (1971 m.)

26.

Jungtinių Tautų konvencija dėl kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta (1988 m.)

27.

Jungtinių Tautų konvencija dėl kovos su korupcija (2004 m.)

IX PRIEDAS

Produktų, kuriems taikoma 1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyta speciali darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė, sąrašas

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, produktų aprašymas turi būti laikomas orientaciniu, o tarifų lengvatos nustatomos pagal KN kodus. Jeigu nurodyti ex KN kodai, muitų tarifų lengvatos turi būti nustatomos pagal KN kodą ir aprašymą.

Produktams, kurių KN kodas pažymėtas žvaigždute (*), taikomos atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose nustatytos sąlygos.

Skiltyje „Skyrius“ vardijami BLS skyriai (2 straipsnio h punktas).

Skiltyje „Skirsnis“ vardijami KN skirsniai, kuriems taikomi BLS skyriai (2 straipsnio i punktas).

Kad būtų paprasčiau, produktai yra suskirstyti į grupes. Grupėms gali būti priskirta produktų, kuriems Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas buvo atšauktas arba suspenduotas.

Skyrius

Skirsnis

KN kodas

Aprašymas

 

S-1a

01

0101 29 90

Gyvi arkliai, išskyrus grynaveislius veislinius gyvulius, išskyrus skerstinus

 

0101 30 00

Gyvi asilai

 

0101 90 00

Gyvi mulai ir arklėnai

 

0104 20 10*

Gyvos grynaveislės veislinės ožkos

 

0106 14 10

Gyvi naminiai triušiai

 

0106 39 10

Gyvi balandžiai

 

02

0205 00

Arkliena, asilų, mulų arba arklėnų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

 

0206 80 91

Arklienos, asilų, mulų arba arklėnų mėsos valgomi subproduktai, švieži arba atšaldyti, išskyrus tuos, kurie skirti farmacijos preparatams gaminti

 

0206 90 91

Arklienos, asilų, mulų arba arklėnų mėsos valgomi subproduktai, užšaldyti, išskyrus tuos, kurie skirti farmacijos preparatams gaminti

 

0207 14 91

Kepenėlės, užšaldytos, Gallus domesticus rūšies vištų

 

0207 27 91

Kalakutų kepenėlės, užšaldytos

 

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Ančių, žąsų arba perlinių vištų kepenėlės, užšaldytos, išskyrus riebiąsias ančių arba žąsų kepenėles

 

ex 0208

Kita mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti, išskyrus produktus, klasifikuojamus 0208 40 20 subpozicijoje

 

0210 99 10

Arklių, asilų, mulų arba arklėnų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

 

0210 99 59

Galvijų subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti, išskyrus storąsias ir plonąsias diafragmas

 

ex 0210 99 85

Avių arba ožkų subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti

 

ex 0210 99 85

Subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti, išskyrus naminių paukščių kepenėles, išskyrus naminių kiaulių, galvijų, avių arba ožkų subproduktus

 

04

0403 10 51

Jogurtas, aromatizuotas arba į kurį pridėta vaisių, riešutų arba kakavos

 

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, aromatizuoti arba į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos

 

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Pieno pastos, kurių riebumas ne mažesnis kaip 39 % masės, bet ne didesnis kaip 75 % masės

 

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti arba virti, išskyrus naminių paukščių

 

0409 00 00

Natūralus medus

 

0410 00 00

Gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

 

05

0511 99 39

Gyvūninės kilmės gamtinės pintys, išskyrus žaliavą

 

S-1b

03

3 skirsnis (1)

Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai

 

S-2a

06

6 skirsnis

Augantys medžiai ir kiti augalai; svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios augalų dalys; skintos gėlės ir dekoratyviniai žalumynai

 

S-2b

07

0701

Bulvės, šviežios arba atšaldytos

 

0703 10

Svogūnai ir valgomieji svogūnėliai, švieži arba atšaldyti

 

0703 90 00

Daržiniai porai ir kitos svogūninės daržovės, šviežios arba atšaldytos

 

0704

Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, ropiniai kopūstai, lapiniai kopūstai ir panašios valgomosios bastučio genties (brassica) daržovės, šviežios arba atšaldytos

 

0705

Salotos (Lactuca sativa) ir trūkažolės (Cichorium spp.), šviežios arba šaldytos

 

0706

Morkos, ropės, burokėliai, pūteliai, gumbiniai salierai, ridikai ir panašūs valgomieji šakniastiebiai, švieži arba atšaldyti

 

ex 0707 00 05

Agurkai, švieži arba atšaldyti, nuo gegužės 16 d. iki spalio 31 d.

 

0708

Ankštinės daržovės, gliaudytos arba negliaudytos, šviežios arba atšaldytos

 

0709 20 00

Smidrai, švieži arba atšaldyti

 

0709 30 00

Baklažanai, švieži arba atšaldyti

 

0709 40 00

Lapkotiniai salierai, išskyrus gumbinius salierus, švieži arba atšaldyti

 

0709 51 00

Grybai, švieži arba atšaldyti, išskyrus produktus, klasifikuojamus 0709 59 50 subpozicijoje

 

ex 0709 59

0709 60 10

Saldžiosios paprikos, šviežios arba atšaldytos

 

0709 60 99

Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai, švieži arba atšaldyti, išskyrus saldžiąsias paprikas, išskyrus tuos, kurie skirti kapsicino arba capsicum aliejingųjų dervų (oleorezinų) dažikliams gaminti, ir tuos, kurie skirti pramoninei eterinių aliejų arba kvapiųjų dervų ekstraktų gamybai

 

0709 70 00

Špinatai, špinokai ir daržinės balandūnės (gigantiškieji špinatai), švieži arba atšaldyti

 

0709 92 10*

Alyvuogės, šviežios arba atšaldytos, neskirtos aliejaus gamybai

 

0709 99 10

Salotiniai augalai, švieži arba atšaldyti, išskyrus salotas (Lactuca sativa) ir trūkažoles (Cichorium spp.)

 

0709 99 20

Lapiniai burokėliai ir dygieji artišokai (angl. cardoons), švieži arba atšaldyti

 

0709 93 10

Cukinijos, šviežios arba atšaldytos

 

0709 99 40

Kaparėliai, švieži arba atšaldyti

 

0709 99 50

Pankoliai, švieži arba atšaldyti

 

ex 0709 91 00

Artišokai, švieži arba atšaldyti, nuo liepos 1 d. iki spalio 31 d.

 

0709 93 90

0709 99 90

Kitos daržovės, šviežios arba atšaldytos

 

0710

Daržovės (nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje), užšaldytos

 

ex 0711

Konservuotos daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuotos dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais), išskyrus produktus, klasifikuojamus 0711 20 90 subpozicijoje

 

ex 0712

Džiovintos daržovės, sveikos, supjaustytos stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkintos arba sumaltos į miltelius, bet toliau neapdorotos, išskyrus alyvuoges ir produktus, klasifikuojamus 0712 90 19 subpozicijoje

 

0713

Džiovintos ankštinės daržovės, gliaudytos, su luobelėmis arba be luobelių, skaldytos arba neskaldytos

 

0714 20 10*

Batatai (saldžiosios bulvės), švieži, sveiki, skirti vartoti žmonių maistui

 

0714 20 90

Batatai (saldžiosios bulvės), švieži, atšaldyti, užšaldyti arba džiovinti, supjaustyti griežinėliais arba nesupjaustyti, granuliuoti arba negranuliuoti, išskyrus šviežius ir sveikus bei skirtus vartoti žmonių maistui

 

0714 90 90

Topinambai (bulvinės saulėgrąžos) ir panašūs šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug inulino, švieži, atšaldyti, užšaldyti arba džiovinti, supjaustyti griežinėliais arba nesupjaustyti, granuliuoti arba negranuliuoti; sago palmės šerdys

 

08

0802 11 90

Migdolai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išskyrus karčiuosius

 

0802 12 90

0802 21 00

Lazdynų (Corylus spp.) riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų

 

0802 22 00

0802 31 00

Graikiniai riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų

 

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Kaštainiai (Castanea spp.), švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti

 

0802 51 00

0802 52 00

Pistacijos, šviežios arba džiovintos, su kevalais arba be kevalų, išgliaudytos arba neišgliaudytos

 

0802 61 00

0802 62 00

Makadamijos, šviežios arba džiovintos, gliaudytos arba negliaudytos, nuluptos arba nenuluptos

 

0802 90 50

Pušų riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti

 

0802 90 85

Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti

 

0803 10 10

Tikrieji bananai (plantains), švieži

 

0803 10 90

0803 90 90

Bananai, įskaitant tikruosius bananus (plantains), džiovinti

 

0804 10 00

Datulės; šviežios arba džiovintos

 

0804 20 10

Figos, šviežios arba džiovintos

 

0804 20 90

0804 30 00

Ananasai, švieži arba džiovinti

 

0804 40 00

Avokadai, švieži arba džiovinti

 

ex 0805 20

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus); klementinos (clementines), vilkingai (wilkings) ir panašūs citrusinių hibridai, švieži arba džiovinti, nuo kovo 1 d. iki spalio 31 d.

 

0805 40 00

Greipfrutai, įskaitant didžiuosius greipfrutus, švieži arba džiovinti

 

0805 50 90

Žaliosios citrinos ir persinės citrinos (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), šviežios arba džiovintos

 

0805 90 00

Kiti citrusiniai vaisiai, švieži arba džiovinti

 

ex 0806 10 10

Valgomosios vynuogės, šviežios, nuo sausio 1 d. iki liepos 20 d. ir nuo lapkričio 21 d. iki gruodžio 31 d., išskyrus Emperor veislės (Vitis vinifera cv.), nuo gruodžio 1 d. iki 31 d.

 

0806 10 90

Kitos šviežios vynuogės

 

ex 0806 20

Džiovintos vynuogės, išskyrus produktus, klasifikuojamus ex 0806 20 30 pozicijoje, tiesiogiai supakuotus pakuotėse, kurių neto masė didesnė kaip 2 kg

 

0807 11 00

Melionai (įskaitant arbūzus), švieži

 

0807 19 00

0808 10 10

Obuoliai, skirti sidrui gaminti, švieži, palaidi, nuo rugsėjo 16 d. iki gruodžio 15 d.

 

0808 30 10

Kriaušės, skirtos kriaušių sidrui gaminti (perry), šviežios, palaidos, nuo rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.

 

ex 0808 30 90

Kitos kriaušės, šviežios, nuo gegužės 1 d. iki birželio 30 d.

 

0808 40 00

Svarainiai, švieži

 

ex 0809 10 00

Abrikosai, švieži, nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d. ir nuo rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.

 

0809 21 00

Rūgščiosios vyšnios (Prunus cerasus), šviežios

 

ex 0809 29

Vyšnios, šviežios, nuo sausio 1 d. iki gegužės 20 d. ir nuo rugpjūčio 11 d. iki gruodžio 31 d., išskyrus rūgščiąsias vyšnias (Prunus cerasus)

 

ex 0809 30

Persikai, įskaitant nektarinus, švieži, nuo sausio 1 d. iki birželio 10 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

 

ex 0809 40 05

Slyvos, šviežios, nuo sausio 1 d. iki birželio 10 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

 

0809 40 90

Dygiųjų slyvų vaisiai, švieži

 

ex 0810 10 00

Braškės, šviežios, nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d. ir nuo rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.

 

0810 20

Avietės, gervuogės, šilkmedžio vaisiai ir ilgavaisės gervuogės, šviežios

 

0810 30 00

Juodieji, baltieji arba raudonieji serbentai ir agrastai, švieži

 

0810 40 30

Mėlynės (Vaccinium myrtillus rūšies), šviežios

 

0810 40 50

Stambiauogių spanguolių (Vaccinium macrocarpon rūšies) ir Vaccinium corymbosum rūšies augalų vaisiai, švieži

 

0810 40 90

Kiti Vaccinium rūšies augalų vaisiai, švieži

 

0810 50 00

Kiviai, švieži

 

0810 60 00

Durijai, švieži

 

0810 70 00

Persimonai

 

0810 90 75

Kiti vaisiai, švieži

0811

Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, užšaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių.

 

0812

Konservuoti vaisiai ir riešutai, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais)

 

0813 10 00

Abrikosai, džiovinti

 

0813 20 00

Slyvos

 

0813 30 00

Obuoliai, džiovinti

 

0813 40 10

Persikai, įskaitant nektarinus, džiovinti

 

0813 40 30

Kriaušės, džiovintos

 

0813 40 50

Tikrosios papajos, džiovintos

 

0813 40 95

Kiti vaisiai, džiovinti, išskyrus klasifikuojamus 0801–0806 pozicijose

 

0813 50 12

Džiovintų vaisių (išskyrus klasifikuojamus 0801–0806 pozicijose) mišiniai iš tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų ir kertuočių, bet be slyvų

 

0813 50 15

Kiti džiovintų vaisių (išskyrus klasifikuojamus 0801–0806 pozicijose) mišiniai, be slyvų

 

0813 50 19

Džiovintų vaisių (išskyrus klasifikuojamus 0801–0806 pozicijose) mišiniai, su slyvomis

 

0813 50 31

Mišiniai, sudaryti tik iš atogrąžų riešutų, klasifikuojamų 0801 ir 0802 pozicijose

 

0813 50 39

Mišiniai, sudaryti tik iš riešutų, klasifikuojamų 0801 ir 0802 pozicijose, išskyrus mišinius iš atogrąžų riešutų

 

0813 50 91

Kiti 8 skirsnyje klasifikuojami riešutų ir džiovintų vaisių mišiniai, be slyvų arba figų

 

0813 50 99

Kiti 8 skirsnyje klasifikuojami riešutų ir džiovintų vaisių mišiniai

 

0814 00 00

Citrusinių vaisių žievelės arba melionų (įskaitant arbūzus) luobos, šviežios, užšaldytos, džiovintos arba konservuotos sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais, bet netinkamos ilgai laikyti

 

S-2c

09

9 skirsnis

Kava, arbata, matė ir prieskoniai

 

S-2d

10

1008 50 00

Kvinoja (Chenopodium quinoa)

 

11

1104 29 17

Lukštenti javų grūdai, išskyrus miežių, avižų, kukurūzų, ryžių ir kviečių

 

1105

Bulvių miltai, rupiniai, milteliai, dribsniai ir granulės

 

1106 10 00

Džiovintų ankštinių daržovių, klasifikuojamų 0713 pozicijoje, miltai, rupiniai ir milteliai

 

1106 30

Produktų, klasifikuojamų 8 skirsnyje, miltai, rupiniai ir milteliai

 

1108 20 00

Inulinas

 

12

ex 12 skirsnis

Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai, augalai, naudojami pramonėje arba medicinoje; šiaudai ir pašarai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 1210 pozicijoje ir 1212 91 bei 1212 93 00 subpozicijose

 

13

13 skirsnis

Šelakas; lipai, dervos ir kiti augalų syvai bei ekstraktai

 

S-3

15

1501 90 00

Naminių paukščių riebalai, išskyrus klasifikuojamus 0209 arba 1503 pozicijose

 

1502 10 90

1502 90 90

Galvijų, avių arba ožkų riebalai, išskyrus klasifikuojamus 1503 pozicijoje ir tuos, kurie skirti naudoti pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

 

1503 00 19

Taukų stearinas ir oleostearinas, išskyrus skirtą naudoti pramonėje

 

1503 00 90

Taukų aliejus, oleoaliejus ir lajaus aliejus, neemulsuoti, nesumaišyti arba neapdoroti kitu būdu, išskyrus lajaus aliejų, skirtą naudoti pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

 

1504

Žuvų arba jūrų žinduolių taukai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

 

1505 00 10

Neapdoroti avių prakaitiniai riebalai

 

1507

Sojų aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

 

1508

Žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

 

1511 10 90

Palmių aliejus, neapdorotas, išskyrus skirtą naudoti technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

 

1511 90

Palmių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti, išskyrus neapdorotą aliejų

 

1512

Saulėgrąžų, dygminų arba vilnamedžių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

 

1513

Kokosų, palmių branduolių arba atalių aliejus ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

 

1514

Rapsų, rapsukų arba garstyčių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

 

1515

Kiti nelakieji augaliniai riebalai ir aliejus (įskaitant simondsijų aliejų) ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

 

1516

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti

 

1517

Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei įvairių 15 skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, išskyrus valgomuosius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, klasifikuojamus 1516 pozicijoje

 

1518 00

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje; nevalgomieji gyvūninių arba augalinių riebalų, aliejaus arba įvairių 15 skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejų frakcijų mišiniai arba preparatai, nenurodyti kitoje vietoje

 

1521 90 99

Bičių vaškas ir kitas vabzdžių vaškas, rafinuoti arba nerafinuoti, dažyti arba nedažyti, išskyrus žaliavinį bičių vašką

 

1522 00 10

Degra

 

1522 00 91

Aliejaus nuosėdos ir padugnės; soapstokai, išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra aliejaus, turinčio alyvuogių aliejaus charakteristikas

 

S-4a

16

1601 00 10

Dešros ir panašūs produktai iš kepenų, maisto produktai, daugiausia pagaminti iš kepenų

 

1602 20 10

Gaminiai arba konservai iš ančių arba žąsų kepenėlių

 

1602 41 90

Gaminiai arba konservai iš kiaulienos kumpių ir jų dalių, išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra naminių kiaulių mėsos

 

1602 42 90

Gaminiai arba konservai iš kiaulienos menčių ir jų dalių, išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra naminių kiaulių mėsos

 

1602 49 90

Kiti gaminiai arba konservai iš kiaulienos arba kiaulienos subproduktų, įskaitant mišinius, išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra naminių kiaulių mėsos

 

1602 50 31,

1602 50 95

Kiti gaminiai arba konservai iš virtos arba keptos jautienos ir jautienos subproduktų, sandariai įpakuoti arba ne

 

1602 90 31

Kiti gaminiai arba konservai iš laukinių žvėrių arba triušių arba jų subproduktai

 

1602 90 69

Kiti gaminiai arba konservai iš avienos, ožkienos arba kitų gyvūnų mėsos arba jų subproduktų, kurių sudėtyje nėra nevirtos ir nekeptos jautienos arba jos subproduktų ir nevirtos ir nekeptos naminių kiaulių mėsos arba jos subproduktų

 

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių ekstraktai ir syvai, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto svoris ne didesnis kaip 1 kg

 

1604

Gaminiai arba konservai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių

 

1605

Vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, gaminiai arba konservai

 

S-4b

17

1702 50 00

Chemiškai gryna fruktozė

 

1702 90 10

Chemiškai gryna maltozė

 

1704 (2)

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos

 

18

18 skirsnis

Kakava ir gaminiai iš kakavos

 

19

19 skirsnis

Gaminiai iš javų, miltų, krakmolo arba pieno; miltiniai konditerijos gaminiai

 

20

20 skirsnis

Daržovių, vaisių, riešutų arba kitų augalų dalių produktai

 

21

ex 21 skirsnis

Įvairūs maisto produktai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 ir 2106 90 59 subpozicijose

 

22

ex 22 skirsnis

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2204 10 11–2204 30 10 ir 2208 40 subpozicijose

 

23

2302 50 00

Panašios rūšies malimo arba kito ankštinių augalų apdorojimo liekanos ir atliekos, granuliuotos arba negranuliuotos

 

2307 00 19

Kitos vyno nuosėdos

 

2308 00 19

Kitos vynuogių išspaudos

 

2308 00 90

Kitos augalinės medžiagos ir augalinės atliekos, augalinės liekanos ir šalutiniai produktai, granuliuoti arba negranuliuoti, naudojami gyvūnų pašarams, nenurodyti kitoje vietoje

 

2309 10 90

Kitas šunų arba kačių maistas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, išskyrus tą, kurio sudėtyje yra krakmolo, gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino sirupo, klasifikuojamų 1702 30 50–1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 ir 2106 90 55 subpozicijose, arba pieno produktų

 

2309 90 10

Tirpus žuvų arba jūros žinduolių maistas, naudojamas gyvūnų pašarams

 

2309 90 91

Cukrinių runkelių becukrė masė su melasos priedais, naudojama gyvūnų pašarams

 

2309 90 96

Kiti gyvūnų pašarams naudojami produktai, kurių sudėtyje yra arba nėra ne mažiau kaip 49 % masės cholino chlorido, daugiausia sudaryti iš organinių arba neorganinių medžiagų

 

S-4c

24

24 skirsnis

Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

 

S-5

25

2519 90 10

Magnio oksidas, išskyrus degtą gamtinį magnio karbonatą

 

2522

Negesintos kalkės, gesintos kalkės ir hidraulinės kalkės, išskyrus kalcio oksidą ir hidroksidą, klasifikuojamus 2825 pozicijoje

 

2523

Portlandcementis, aliuminatinis cementas, šlakinis cementas, supersulfatinis cementas ir panašūs hidrauliniai cementai, dažyti arba nedažyti ar turintys klinkerių pavidalą

 

27

27 skirsnis

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

 

S-6a

28

2801

Fluoras, chloras, bromas ir jodas

 

2802 00 00

Siera, sublimacinė arba nusodinamoji; koloidinė siera

 

ex 2804

Vandenilis, inertinės dujos ir kiti nemetalai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2804 69 00 subpozicijoje

 

2805 19

Šarminiai arba šarminių žemių metalai, išskyrus natrį ir kalcį

 

2805 30

Retųjų žemių metalai, skandis ir itris, tarpusavyje sumaišyti arba nesumaišyti, sulydyti arba nesulydyti

 

2806

Vandenilio chloridas (druskos rūgštis); chlorsulfato rūgštis

 

2807 00

Sieros rūgštis (sulfato rūgštis); oleumas

 

2808 00 00

Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai

 

2809

Difosforo pentoksidas; fosforo rūgštis (fosfato rūgštis); polifosforo rūgštys (polifosfato rūgštys), chemijos atžvilgiu apibūdintos arba neapibūdintos

 

2810 00 90

Boro oksidai, išskyrus diboro trioksidą; boro rūgštys

 

2811

Kitos neorganinės rūgštys ir kiti neorganiniai nemetalų junginiai su deguonimi

 

2812

Nemetalų halogenidai ir oksohalogenidai

 

2813

Nemetalų sulfidai; techninis fosforo trisulfidas

 

2814

Amoniakas, bevandenis arba vandeninis amoniako tirpalas

 

2815

Natrio hidroksidas (kaustinė soda); kalio hidroksidas (kalio šarmas); natrio arba kalio peroksidai

 

2816

Magnio hidroksidas ir peroksidas; stroncio arba bario oksidai, hidroksidai ir peroksidai

 

2817 00 00

Cinko oksidas; cinko peroksidas

 

2818 10

Dirbtinis korundas, chemijos atžvilgiu apibūdintas arba neapibūdintas

 

2818 20

Aliuminio oksidai išskyrus dirbtinį korundą

 

2819

Chromo oksidai ir hidroksidai

 

2820

Mangano oksidai

 

2821

Geležies oksidai ir hidroksidai; žemės dažai (mineraliniai pigmentai), kurių sudėtyje esanti sujungtoji geležis, išreikšta Fe2O3, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės

 

2822 00 00

Kobalto oksidai ir hidroksidai; techniniai kobalto oksidai

 

2823 00 00

Titano oksidai

 

2824

Švino oksidai; raudonasis švino surikas ir oranžinis švino surikas

 

2825

Hidrazinas ir hidroksilaminas bei jų neorganinės druskos; kitos neorganinės bazės; kiti metalų oksidai, hidroksidai ir peroksidai

 

2826

Fluoridai; fluorsilikatai, fluoraliuminatai ir kitos kompleksinės fluoro druskos

 

2827

Chloridai, oksochloridai ir hidroksochloridai, bromidai ir oksobromidai; jodidai ir oksojodidai

 

2828

Hipochloritai; techninis kalcio hipochloritas; chloritai; hipobromitai

 

2829

Chloratai ir perchloratai; bromatai ir perbromatai; jodatai ir perjodatai

 

2830

Sulfidai; polisulfidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti

 

2831

Ditionitai ir sulfoksilatai

 

2832

Sulfitai; tiosulfatai

 

2833

Sulfatai; alūnai; peroksosulfatai (persulfatai)

 

2834 10 00

Nitritai

 

2834 21 00

Nitratai

 

2834 29

2835

Fosfinatai (hipofosfitai), fosfonatai (fosfitai) ir fosfatai; polifosfatai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti

 

2836

Karbonatai; peroksokarbonatai (perkarbonatai); techninis amonio karbonatas, kurio sudėtyje yra amonio karbamato

 

2837

Cianidai, oksocianidai ir cianidų kompleksai

 

2839

Silikatai; techniniai šarminių metalų silikatai

 

2840

Boratai; peroksoboratai (perboratai)

 

2841

Metalų oksorūgščių ir peroksorūgščių druskos

 

2842

Kitos neorganinių rūgščių arba peroksorūgščių druskos (įskaitant aliumosilikatus, chemijos atžvilgiu apibūdintus arba neapibūdintus), išskyrus azidus

 

2843

Tauriųjų metalų kaloidai; neorganiniai arba organiniai tauriųjų metalų junginiai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti; tauriųjų metalų amalgamos

 

ex 2844 30 11

Kermetai (metalo keramika), kurių sudėtyje yra urano, kuriame sumažintas U 235, arba šio produkto junginių, išskyrus neapdorotus

 

ex 2844 30 51

Kermetai (metalo keramika), kurių sudėtyje yra torio arba torio junginių, išskyrus neapdorotus

 

2845 90 90

Izotopai, išskyrus klasifikuojamus 2844 pozicijoje, šių izotopų neorganiniai arba organiniai junginiai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti, išskyrus deuterį ir jo junginius, vandenilį ir jo junginius, įsodrintus deuteriu, mišinius ir tirpalus, kurių sudėtyje yra šių produktų

 

2846

Retųjų žemių metalų (lantanoidų), itrio arba skandžio bei šių metalų mišinių neorganiniai arba organiniai junginiai

 

2847 00 00

Vandenilio peroksidas, sukietintas karbamidu arba nesukietintas

 

2848 00 00

Fosfidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti, išskyrus ferofosforą

 

2849

Karbidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti

 

2850 00

Hidridai, nitridai, azidai, silicidai ir boridai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti, išskyrus junginius, kurie taip pat yra karbidai, klasifikuojami 2849 pozicijoje

 

2852 00 00

Gyvsidabrio neorganiniai arba organiniai junginiai, išskyrus amalgamas

 

2853 00

Kiti neorganiniai junginiai (įskaitant distiliuotą vandenį, vandenį, skirtą laidumui matuoti, taip pat panašaus švarumo vandenį); suskystintas oras (išvalytas arba neišvalytas nuo inertinių dujų); suspaustas oras; amalgamos, išskyrus tauriųjų metalų amalgamas

 

29

2903

Halogeninti angliavandenilių dariniai

 

2904

Sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti angliavandenilių dariniai, halogeninti arba nehalogeninti

 

ex 2905

Alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2905 43 00 ir 2905 44 subpozicijose

 

2906

Cikliniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

 

2907

Fenoliai; fenolalkoholiai

 

2908

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti fenolių arba fenolalkoholių dariniai

 

2909

Eteriai, eteralkoholiai, eterfenoliai, eteralkoholfenoliai, alkoholių peroksidai, eterių peroksidai, ketonų peroksidai (chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti) ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

 

2910

Epoksidai, epoksialkoholiai, epoksifenoliai ir epoksieteriai su trinariu žiedu ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

 

2911 00 00

Acetaliai ir hemiacetaliai, kurių molekulėse yra arba nėra kitų deguoninių funkcinių grupių, ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

 

2912

Aldehidai, kurių molekulėse yra arba nėra kitų deguoninių funkcinių grupių; cikliniai aldehidų polimerai; paraformaldehidas

 

2913 00 00

Produktų, klasifikuojamų 2912 pozicijoje, halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai

 

2914

Ketonai ir chinonai, kurių molekulėse yra arba nėra kitų deguoninių funkcinių grupių, ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

 

2915

Sočiosios alifatinės monokarboksirūgštys ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai

 

2916

Nesočiosios alifatinės monokarboksirūgštys, ciklinės monokarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys bei jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

 

2917

Polikarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys bei jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

 

2918

Karboksirūgštys, kurių molekulėse yra papildomoji deguoninė funkcinė grupė ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

 

2919

Fosfato rūgšties esteriai ir jų druskos, įskaitant laktofosfatus; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai

 

2920

Kitų nemetalų neorganinių rūgščių esteriai (išskyrus vandenilio halogenidų esterius) ir jų druskos; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai

 

2921

Junginiai, kurių molekulėse yra amino funkcinė grupė

 

2922

Aminojunginiai, kurių molekulėse yra deguoninė funkcinė grupė

 

2923

Ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai; lecitinai ir kiti fosfoaminolipidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti

 

2924

Karbonato rūgšties (anglies rūgšties) junginiai, kurių molekulėse yra amido funkcinių grupių

 

2925

Junginiai, kurių molekulėse yra karboksiimido funkcinė grupė (įskaitant sachariną ir jo druskas), taip pat junginiai, kurių molekulėse yra imino funkcinė grupė

 

2926

Junginiai, kurių molekulėse yra nitrilo funkcinė grupė

 

2927 00 00

Diazo-, azo- arba azoksijunginiai

 

2928 00 90

Kiti hidrazino arba hidroksilamino organiniai dariniai

 

2929 10

Izocianatai

 

2929 90 00

Kiti junginiai, kurių molekulėse yra kitų azotinių funkcinių grupių

 

2930 20 00

Tiokarbamatai bei ditiokarbamatai ir tiuramo mono-, di- arba tetrasulfidai; ditiokarbonatai (alkoksiditioformiatai)

 

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Metioninas, kaptafolas (ISO), metamidofosas (ISO) ir kiti organiniai sieros junginiai, išskyrus ditiokarbonatus (alkoksiditioformiatus)

 

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Kiti organiniai-neorganiniai junginiai

 

2932

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik deguonies heteroatomas (-ai)

 

2933

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomas (-ai)

 

2934

Nukleino rūgštys (nukleorūgštys) ir jų druskos, chemijos atžvilgiu apibūdintos arba neapibūdintos; kiti heterocikliniai junginiai

 

2935 00 90

Kiti sulfamidai

 

2938

Glikozidai, gamtiniai arba gauti sintezės būdu, taip pat jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai

 

2940 00 00

Chemiškai gryni cukrūs, išskyrus sacharozę, laktozę, maltozę, gliukozę, fruktozę; cukrų eteriai, cukrų acetaliai ir cukrų esteriai bei jų druskos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2937, 2938 arba 2939 pozicijose

Patikslinta pagal KN aprašymą

2941 20 30

Dihidrostreptomicinas, jo druskos, esteriai ir hidratai

 

2942 00 00

Kiti organiniai junginiai

 

S-6b

31

3102

Mineralinės arba cheminės azoto trąšos

 

3103 10

Superfosfatai

 

3105

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis; kitos trąšos; prekės, klasifikuojamos 31 skirsnyje, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg

 

32

ex 32 skirsnis

Rauginimo arba dažymo ekstraktai; taninai ir jų dariniai; dažikliai, pigmentai ir kitos dažiosios medžiagos; dažai ir lakai; glaistai ir kitos mastikos; išskyrus produktus, klasifikuojamus 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 subpozicijose (eukalipto rauginimo ekstraktai), ex 3201 90 90 (rauginimo ekstraktai, gauti iš Catechu pallidum vaisių ir kaukazinių slyvų) ir ex 3201 90 90 (kiti augaliniai rauginimo ekstraktai) subpozicijose

 

33

33 skirsnis

Eteriniai aliejai ir kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai

 

34

34 skirsnis

Muilas, organinės paviršinio aktyvumo medžiagos, skalbikliai, tepimo priemonės, dirbtiniai vaškai, paruošti vaškai, blizginimo arba šveitimo priemonės, žvakės ir panašūs dirbiniai, modeliavimo pastos, stomatologiniai vaškai, taip pat stomatologijos preparatai, daugiausia iš gipso

 

35

3501

Kazeinas, kazeinatai ir kiti kazeino dariniai; kazeininiai klijai

 

3502 90 90

Albuminatai ir kiti albumino dariniai

 

3503 00

Želatina (įskaitant želatiną, turinčią stačiakampių (įskaitant kvadratinius) lakštų pavidalą, apdirbtu arba neapdirbtu paviršiumi, dažytą arba nedažytą) ir želatinos dariniai; žuvų klijai; kiti gyvūniniai klijai, išskyrus kazeininius klijus, klasifikuojamus 3501

 

3504 00 00

Peptonai ir jų dariniai; kitos baltyminės medžiagos ir jų dariniai, nenurodyti kitoje vietoje; odos milteliai, chromuoti arba nechromuoti

 

3505 10 50

Esterinti arba eterinti krakmolai

 

3506

Paruošti klijai ir kiti paruošti adhezyvai, nenurodyti kitoje vietoje; produktai, tinkami naudoti kaip klijai arba adhezyvai, pateikiami mažmeninei prekybai kaip klijai arba adhezyvai, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

 

3507

Fermentai (enzimai); paruošti fermentai (enzimai), nenurodyti kitoje vietoje

 

36

36 skirsnis

Sprogmenys; pirotechnikos gaminiai; degtukai; piroforiniai lydiniai; tam tikros degiosios medžiagos

 

37

37 skirsnis

Fotografijos ir kinematografijos prekės

 

38

ex 38 skirsnis

Įvairūs chemijos produktai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 3809 10 ir 3824 60 subpozicijose

 

S-7a

39

39 skirsnis

Plastikai ir jų dirbiniai

 

S-7b

40

40 skirsnis

Kaučiukas ir jo dirbiniai

 

S-8a

41

ex 4104

Galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos, raugintos arba „krastas“ (crust), be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 4104 41 19 ir 4104 49 19 subpozicijose

 

ex 4106 31 00

Kiaulenos, raugintos arba „krastas“ (crust), be plaukų, drėgnos (įskaitant wet blue pavidalo odas) arba sausos („krastas“ (crust)), skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos

 

4106 32 00

4107

Išdirbtos galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos, toliau apdorotos po rauginimo arba „krasto“ pagaminimo (crusting), įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4114 pozicijoje

 

4112 00 00

Išdirbtos avių arba ėriukų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba „krasto“ pagaminimo (crusting), įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4114 pozicijoje

 

4113

Išdirbtos kitų gyvūnų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba „krasto“ pagaminimo (crusting), įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus produktus, klasifikuojamus 4114 pozicijoje

 

4114

Zomšinės odos (įskaitant kombinuotas zomšines odas); lakinės odos ir lakinės laminuotos odos; metalizuotos odos

 

4115 10 00

Kompozicinė oda, dažniausiai sudaryta iš išdirbtos odos arba iš odos pluoštų, plokščia, lakštinė arba juostinė, suvyniota į rietimus arba nesuvyniota

 

S-8b

42

42 skirsnis

Odos dirbiniai; pakinktai ir balnai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas)

 

43

43 skirsnis

Kailiai ir dirbtiniai kailiai; jų dirbiniai

 

S-9a

44

44 skirsnis

Mediena ir medienos gaminiai, medžio anglys

 

S-9b

45

45 skirsnis

Kamštiena ir kamštienos dirbiniai

 

46

46 skirsnis

Dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir pinti dirbiniai

 

S-11a

50

50 skirsnis

Šilkas

 

51

ex 51 skirsnis

Vilna, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai, išskyrus 5105 pozicijoje klasifikuojamus produktus; ašutų verpalai ir audiniai

 

52

52 skirsnis

Medvilnė

 

53

53 skirsnis

Kiti augaliniai tekstilės pluoštai; popieriniai verpalai ir popierinių verpalų audiniai

 

54

54 skirsnis

Cheminės gijos; juostelės ir panašūs dirbiniai iš cheminių tekstilės medžiagų

 

55

55 skirsnis

Cheminiai kuokšteliniai pluoštai

 

56

56 skirsnis

Vata, veltinys ir neaustinės medžiagos; specialieji siūlai; virvės, virvelės, lynai ir trosai bei jų dirbiniai

 

57

57 skirsnis

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga

 

58

58 skirsnis

Specialieji audiniai; siūtiniai pūkiniai tekstilės audiniai; nėriniai; gobelenai; apsiuvai; siuvinėjimai

 

59

59 skirsnis

Įmirkyti, aptraukti, padengti arba laminuoti tekstilės audiniai; tekstilės dirbiniai, tinkami naudoti pramonėje

 

60

60 skirsnis

Megztinės arba nertinės medžiagos

 

S-11b

61

61 skirsnis

Megzti arba nerti drabužiai ir jų priedai

 

62

62 skirsnis

Drabužiai ir jų priedai, išskyrus megztus arba nertus

 

63

63 skirsnis

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai; rinkiniai; dėvėti drabužiai ir dėvėti tekstilės dirbiniai; skudurai

 

S-12a

64

64 skirsnis

Avalynė, getrai ir panašūs dirbiniai; tokių dirbinių dalys

 

S-12b

65

65 skirsnis

Galvos apdangalai ir jų dalys

 

66

66 skirsnis

Skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir jų dalys

 

67

67 skirsnis

Paruoštos naudoti plunksnos ir pūkai bei dirbiniai iš plunksnų arba iš pūkų; dirbtinės gėlės; dirbiniai iš žmonių plaukų

 

S-13

68

68 skirsnis

Dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų

 

69

69 skirsnis

Keramikos dirbiniai

 

70

70 skirsnis

Stiklas ir jo dirbiniai

 

S-14

71

71 skirsnis

Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, metalai, plakiruoti tauriuoju metalu, bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija; monetos

 

S-15a

72

7202

Ferolydiniai

 

73

73 skirsnis

Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

 

S-15b

74

74 skirsnis

Varis ir vario gaminiai

 

75

7505 12 00

Nikelio lydinių strypai, juostos ir profiliai

 

7505 22 00

Nikelio lydinių viela

 

7506 20 00

Plokštės, lakštai, juostelės ir folija iš nikelio lydinių

 

7507 20 00

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) iš nikelio

 

76

ex 76 skirsnis

Aliuminis ir aliuminio gaminiai, išskyrus 7601 pozicijoje klasifikuojamus produktus

 

78

ex 78 skirsnis

Švinas ir švino gaminiai, išskyrus 7801 99 subpozicijoje klasifikuojamus produktus

 

7801 99

Neapdorotas švinas, išskyrus rafinuotąjį šviną, taip pat kitokį šviną, kurio sudėtyje dominuoja stibis, lyginant su kitų elementų mase

 

79

ex 79 skirsnis

Cinkas ir cinko gaminiai, išskyrus 7901 ir 7903 pozicijose klasifikuojamus produktus

 

81

ex 81 skirsnis

Kiti netaurieji metalai; kermetai (metalo keramika); gaminiai iš šių medžiagų, išskyrus produktus, klasifikuojamus 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 ir 8113 00 20 subpozicijose

 

82

82 skirsnis

Įrankiai, padargai, peiliai, šaukštai ir šakutės iš netauriųjų metalų; jų dalys iš netauriųjų metalų

 

83

83 skirsnis

Įvairūs gaminiai iš netauriųjų metalų

 

S-16

84

84 skirsnis

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai bei jų dalys

 

85

85 skirsnis

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

 

S-17a

86

86 skirsnis

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvai, riedmenys ir jų dalys; geležinkelių arba tramvajaus bėgių įrenginiai ir įtaisai bei jų dalys; visų rūšių mechaninė (įskaitant elektromechaninę) eismo signalizacijos įranga

 

S-17b

87

87 skirsnis

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

 

88

88 skirsnis

Orlaiviai, erdvėlaiviai ir jų dalys

 

89

89 skirsnis

Laivai, valtys ir plaukiojantieji įrenginiai

 

S-18

90

90 skirsnis

Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, tikrinimo, tikslieji, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; jų dalys ir reikmenys

 

91

91 skirsnis

Laikrodžiai ir jų dalys

 

92

92 skirsnis

Muzikos instrumentai; šių dirbinių dalys ir reikmenys

 

S-20

94

94 skirsnis

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, dekoratyvinės pagalvėlės ir panašūs kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

 

95

95 skirsnis

Žaislai, žaidimai ir sporto reikmenys; jų dalys ir reikmenys

 

96

96 skirsnis

Įvairūs pramonės dirbiniai

 


(1)  0306 13 subpozicijoje klasifikuojamiems produktams taikomas 3,6 % muitas.

(2)  1704 10 90 subpozicijai priskiriamiems produktams specifinis muitas sumažinamas iki 16 % muitinės vertės.

X PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Reglamentas (EB) Nr. 732/2008

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio a punktas

2 straipsnio a punktas

2 straipsnio g punktas

2 straipsnio b punktas

2 straipsnio h punktas

2 straipsnio c punktas

2 straipsnio b–f punktai

2 straipsnio i punktas

2 straipsnio j punktas

2 straipsnio k punktas

2 straipsnio l punktas

3 straipsnio 1 dalis ir 3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

4 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

3 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 2 ir 3 dalys

4 straipsnis

6 straipsnio 1 dalis ir 11 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 ir 2 dalys

33 straipsnio 1 ir 2 dalys

5 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 1–6 dalys

7 straipsnio 1–6 dalys

6 straipsnio 7 dalis

7 straipsnio 1 ir 2 dalys

12 straipsnio 1 ir 2 dalys

7 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 2 dalis

VII priedas

8 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

13 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

14 straipsnio 1 dalis

14 straipsnio 2 ir 3 dalys

9 straipsnio 1 ir 2 dalys

10 straipsnio 1 ir 2 dalys

9 straipsnio 3 dalis

10 straipsnio 3 dalis

10 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 2 dalis

10 straipsnio 4 dalis

10 straipsnio 5 dalis

10 straipsnio 3 dalis

10 straipsnio 6 dalis

10 straipsnio 4 dalis

10 straipsnio 5 dalis

10 straipsnio 6 dalis

10 straipsnio 7 dalis

16 straipsnis

11 straipsnio 1–7 dalys

18 straipsnis

11 straipsnio 8 dalis

17 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

8 straipsnis ir VI priedas

14 straipsnis

34 straipsnis

15 straipsnio 1 dalis

19 straipsnio 1 dalis

15 straipsnio 2 dalis

15 straipsnio 1 dalis

15 straipsnio 2 dalis

15 straipsnio 3 dalis

19 straipsnio 2 dalis

20 straipsnis

16 straipsnis

21 straipsnis

17 straipsnis

15 straipsnio 3 dalis ir 19 straipsnio 3 dalis

18 straipsnis

15 straipsnio 4–7 dalys ir 19 straipsnio 4–7 dalys

19 straipsnis

15 straipsnio 8–12 dalys ir 19 straipsnio 8–14 dalys

20 straipsnio 1 dalis

22 straipsnis

20 straipsnio 2 ir 3 dalys

24 straipsnio 1–3 dalys

20 straipsnio 4 dalis

23 straipsnis

20 straipsnio 5 dalis

10 straipsnio 4 dalis

20 straipsnio 6 dalis

26 straipsnis

20 straipsnio 7 dalis

25 straipsnis

27 straipsnis

28 straipsnis

20 straipsnio 8 dalis

29 straipsnis

21 straipsnis

30 straipsnis

22 straipsnio 1 dalis

31 straipsnis

22 straipsnio 2 dalis

23 straipsnis

32 straipsnis

24 straipsnis

25 straipsnio a punktas

6 straipsnio 2 dalis ir 11 straipsnio 2 dalis

25 straipsnio b punktas

3 straipsnio 3 dalis ir 17 straipsnio 2 ir 3 dalys

25 straipsnio c punktas

5 straipsnio 2 dalis

25 straipsnio d punktas

8 straipsnio 3 dalis

25 straipsnio e punktas

10 straipsnio 4 dalis

26 straipsnis

35 straipsnis

36 straipsnis

37 straipsnis

38 straipsnis

27 straipsnio 1 ir 2 dalys

39 straipsnio 1 dalis

27 straipsnio 3 dalis

27 straipsnio 4 ir 5 dalys

39 straipsnio 2–4 dalys

28 straipsnis

29 straipsnis

30 straipsnis

31 straipsnis

40 straipsnis

41 straipsnis

42 straipsnis

32 straipsnio 1 dalis

43 straipsnio 1 dalis

32 straipsnio 2 dalis

43 straipsnio 2 ir 3 dalys

I priedas

I priedas

II, III ir IV priedai

II priedas

V ir IX priedai

III priedo A dalis

VIII priedo A dalis

III priedo B dalis

VIII priedo B dalis

X priedas


Top