Help Print this page 

Document 32012R0919

Title and reference
2012 m. liepos 5 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 919/2012, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų nuostatos, susijusios su likvidžių akcijų ir kitų finansinių priemonių vertės sumažėjimo skaičiavimo metodo techniniais reguliavimo standartais Tekstas svarbus EEE
  • In force
OJ L 274, 9.10.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 60 - 61

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/919/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

9.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 274/16


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 919/2012

2012 m. liepos 5 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų nuostatos, susijusios su likvidžių akcijų ir kitų finansinių priemonių vertės sumažėjimo skaičiavimo metodo techniniais reguliavimo standartais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų (1), ypač į jo 23 straipsnio 8 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų (2) I priedo C skirsnyje išvardytų finansinių priemonių didelio vertės sumažėjimo skaičiavimo metodą reikėtų pritaikyti atsižvelgiant į sumažėjimo pobūdį priklausomai nuo finansinės priemonės rūšies. Tai gali būti faktinis finansinės priemonės kainos sumažėjimas, įmonės emitentės išleistos skolos finansinės priemonės pajamingumo padidėjimas ar valstybės emitentų išleistų skolos finansinių priemonių pajamingumo padidėjimas visoje pajamingumo kreivėje;

(2)

šį reglamentą reikėtų skaityti kartu su Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 918/2012 (3), kuriuo nustatomos nelikvidžių akcijų, valstybės emitentų ir įmonių emitenčių išleistų skolos finansinių priemonių, fondų, kurių akcijomis prekiaujama biržoje, pinigų rinkos priemonių ir išvestinių finansinių priemonių, kurių vienintele pagrindine finansine priemone prekiaujama prekybos vietoje, didelio vertės sumažėjimo ribos. Todėl šiame reglamente reikėtų nustatyti tik šių finansinių priemonių didelio vertės sumažėjimo skaičiavimo metodą;

(3)

nuoseklumo ir teisinio tikrumo rinkos dalyviams ir kompetentingoms institucijoms sumetimais šio reglamento taikymo diena turėtų sutapti su Reglamento (ES) Nr. 236/2012 ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 918/2012 taikymo diena;

(4)

kadangi Reglamente (ES) Nr. 236/2012 pripažįstama, kad reikėtų priimti privalomus techninius standartus, kad būtų galima tą reglamentą tinkamai taikyti, ir kadangi labai svarbu iki 2012 m. lapkričio 1 d. patikslinti pagrindinius neesminius elementus, kurie padės rinkos dalyviams atitikti to reglamento reikalavimus ir kompetentingoms institucijoms užtikrinti jų vykdymą, būtina, kad šis reglamentas įsigaliotų kitą dieną po jo paskelbimo;

(5)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(6)

EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (4), 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

1.   Šiame reglamente nustatomas likvidžių akcijų, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, vertės sumažėjimo 10 % skaičiavimo metodas, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 236/2012 23 straipsnio 5 dalyje.

2.   Šiame reglamente taip pat nustatomas toliau nurodytų finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, vertės sumažėjimo skaičiavimo metodas, kaip numatyta Deleguotajame reglamente (ES) Nr. 918/2012, priimtame pagal Reglamento (ES) Nr. 236/2012 23 straipsnio 7 dalį:

a)

nelikvidžių akcijų;

b)

šių neišvestinių finansinių priemonių:

i)

valstybės emitentų ir įmonių emitenčių išleistų skolos finansinių priemonių;

ii)

fondų, kurių akcijomis prekiaujama biržoje;

iii)

pinigų rinkos priemonių;

c)

išvestinių finansinių priemonių, kurių vienintele pagrindine finansine priemone prekiaujama prekybos vietoje.

2 straipsnis

Likvidžių ir nelikvidžių akcijų didelio vertės sumažėjimo skaičiavimo metodas

1.   Akcijų, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, vertės sumažėjimas apskaičiuojamas remiantis ankstesnės prekybos dienos oficialia rinkos uždarymo kaina toje prekybos vietoje, kaip apibrėžta taikomose tos prekybos vietos taisyklėse.

2.   Šiuo skaičiavimo metodu neatsižvelgiama į kainos sumažėjimą, įvykusį tik dėl padalijimo ar bet kokių esminių įvykių ar panašių priemonių, kuriuos emitentas patvirtina savo išleisto akcinio kapitalo atžvilgiu ir dėl kurių atitinkama prekybos vieta gali koreguoti kainą.

3 straipsnis

Kitų neišvestinių finansinių priemonių didelio vertės sumažėjimo skaičiavimo metodas

1.   Finansinių priemonių, kurios nėra akcijos ir kurios nepatenka į Direktyvos 2004/39/EB I priedo C skirsnio 4–10 punktuose išvardytas išvestinių finansinių priemonių kategorijas, didelis vertės sumažėjimas apskaičiuojamas taikant 2, 3 ir 4 dalyse aprašytą metodą.

2.   Finansinės priemonės, kurios didelis vertės sumažėjimas pagal Reglamento (ES) Nr. 236/2012 23 straipsnio 7 dalį vertinamas atsižvelgiant į kainą atitinkamoje prekybos vietoje, vertės sumažėjimas apskaičiuojamas remiantis oficialia rinkos uždarymo kaina atitinkamoje prekybos vietoje, kaip apibrėžta taikomose prekybos vietos taisyklėse.

3.   Valstybės emitento išleistos skolos finansinės priemonės, kurios didelis vertės sumažėjimas pagal Reglamento (ES) Nr. 236/2012 23 straipsnio 7 dalį vertinamas atsižvelgiant į pajamingumo kreivę, vertės sumažėjimas apskaičiuojamas kaip padidėjimas visoje pajamingumo kreivėje, palyginti su valstybės emitento pajamingumo kreive ankstesnės prekybos dienos rinkos uždarymo metu, apskaičiuojant remiantis turimais duomenimis apie tą emitentą toje prekybos vietoje.

4.   Finansinės priemonės, kurios didelis vertės sumažėjimas pagal Reglamento (ES) Nr. 236/2012 23 straipsnio 7 dalį vertinamas atsižvelgiant į pajamingumo pokytį, vertės sumažėjimas apskaičiuojamas kaip esamo pajamingumo padidėjimas, palyginti su tos finansinės priemonės pajamingumu ankstesnės prekybos dienos rinkos uždarymo metu, apskaičiuojant remiantis turimais duomenimis apie tą finansinę priemonę toje prekybos vietoje.

4 straipsnis

Didelio išvestinių finansinių priemonių vertės sumažėjimo skaičiavimo metodas

Finansinių priemonių, kurios patenka į Direktyvos 2004/39/EB I priedo C skirsnio 4–10 punktuose išvardytas išvestinių finansinių priemonių kategorijas, kurių vienintele pagrindine finansine priemone prekiaujama prekybos vietoje ir kurių didelis vertės sumažėjimas nustatytas pagal 2 arba 3 straipsnį, didelis vertės sumažėjimas apskaičiuojamas vertinant pagrindinės finansinės priemonės didelį vertės sumažėjimą.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 86, 2012 3 24, p. 1.

(2)  OL L 145, 2004 4 30, p. 1.

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1

(4)  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.


Top