EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0900

2012 m. spalio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 900/2012, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [ „Agneau de lait des Pyrénées“ (SGN)]

OL L 268, 2012 10 3, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/900/oj

3.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 268/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 900/2012

2012 m. spalio 2 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [„Agneau de lait des Pyrénées“ (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalimi, 2007 m. gruodžio 10 d. Prancūzijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Agneau de lait des Pyrénées“ kaip saugomą geografinę nuorodą (SGN) buvo paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

Ispanija pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnio 1 dalį pateikė prieštaravimą dėl tokios registracijos. Prieštaravimą nuspręsta laikyti priimtinu pagal 7 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a ir c punktus;

(3)

2010 m. lapkričio 8 d. raštu Komisija pakvietė suinteresuotąsias valstybes nares tarpusavyje susitarti laikantis savo vidaus tvarkos;

(4)

Ispanija ir Prancūzija per nustatytą laikotarpį susitarimo nepasiekė, Komisija turėtų priimti sprendimą Reglamento (EB) Nr. 510/2006 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka;

(5)

Ispanijos prieštaravimas visų pirma susijęs su tariamai neteisingomis geografinės vietovės ribomis ir su tariamai nesama atitinkamo produkto savybių ir Pirėnų kalnų ypatinga sąsaja. Vis dėlto Komisija nenustatė jokių akivaizdžių klaidų, susijusių su šiais paraiškoje pateiktais elementais, taip pat nenustatė tos paraiškos nesuderinamumo su Reglamento (EB) Nr. 510/2006 reikalavimais;

(6)

Ispanija prieštaravime taip pat nurodė mananti, kad „Agneau de lait des Pyrénées“ pavadinimo įregistravimas gali suklaidinti vartotojus dėl tikrosios produkto kilmės, nes Pirėnai nėra vien tik Prancūzijai priklausantis masyvas, o produktai, panašūs į paraiškoje nurodytuosius, tradiciškai gaminami ispaniškoje Pirėnų masyvo dalyje, įskaitant ir jau saugomą geografinę nuorodą „Cordero de Navarra“;

(7)

nepasiekus susitarimo dėl prieštaravimo, Komisija, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa, priima sprendimą. Išverstas, ypač į ispanų kalbą, „Agneau de lait des Pyrénées“ terminas galėtų suklaidinti vartotojus dėl tikrosios produkto kilmės. Nors nėra priežasties, kodėl nebūtų galima į registrą įtraukti pavadinimo „Agneau de lait des Pyrénées“, būtina vengti tokio suklaidinimo ir užtikrinti sąžiningą vartojimą. Taigi prekiaujant produktu, atitinkančiu „Agneau de lait des Pyrénées“ specifikaciją, geografiniai nuorodos „Agneau de lait des Pyrénées“ komponentai neturėtų būti verčiami į kitas kalbas. Tai taikytina tokio vertimo vartojimui tiek etiketėje, tiek produkto pristatymuose ar reklamoje. Be to, etiketėse kilmės šalis turėtų būti nurodyta toje pačioje vietoje ir tokio paties dydžio raidėmis, kaip ir pavadinimas „Agneau de lait des Pyrénées“;

(8)

pavadinimą „Agneau de lait des Pyrénées“, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, reikėtų įtraukti į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą;

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Saugomų geografinių nuorodų ir saugomų kilmės vietos nuorodų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas yra įtraukiamas į registrą.

2 straipsnis

„Agneau de lait des Pyrénées“ nuorodos neturi būti verčiamos prekiaujant produktais, atitinkančiais šio reglamento priede pateiktą nuorodos specifikaciją.

Etiketėse, kuriose pateikiama šio reglamento priede esanti nuoroda, kilmės šalis turi būti nurodyta toje pačioje vietoje ir to paties dydžio raidėmis, kaip ir nuoroda.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 93, 2010 4 13, p. 20.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 510/2006 I priede nurodyti maisto produktai:

1.1 klasė.   Šviežia mėsa (ir subproduktai)

PRANCŪZIJA

„Agneau de lait des Pyrénées“ (SGN)


Top