EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0874

2012 m. liepos 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 874/2012, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant elektros lempų ir šviestuvų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus Tekstas svarbus EEE

OJ L 258, 26.9.2012, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 284 - 303

In force. Latest consolidated version: 09/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/874/oj

26.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 258/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 874/2012

2012 m. liepos 12 d.

kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant elektros lempų ir šviestuvų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (1), ypač į jos 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2010/30/ES nustatyta, kad Komisija turi priimti deleguotuosius teisės aktus dėl su energija susijusių gaminių, kurie turi didelį energijos taupymo potencialą ir kurių veiksmingumo lygiai atliekant lygiavertes funkcijas labai skiriasi, ženklinimo;

(2)

Komisijos direktyva 98/11/EB (2) nustatytos buitinių lempų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete nuostatos;

(3)

elektros lempų suvartojama elektros energija sudaro didelę visos suvartojamos elektros energijos dalį Sąjungoje. Nepaisant to, kad energijos vartojimo efektyvumas jau padidintas, elektros lempų suvartojamos energijos kiekį dar galima gerokai sumažinti;

(4)

Direktyva 98/11/EB turėtų būti panaikinta ir šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos naujos nuostatos siekiant užtikrinti, kad energijos vartojimo efektyvumo etikete tiekėjai būtų skatinami aktyviai imtis elektros lempų energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių ir spartinti efektyviai energiją vartojančių technologijų plėtrą rinkoje. Direktyvos 98/11/EB taikymo sritis yra ribota ir apima tik tam tikras buitinių lempų kategorijai priklausančias technologijas. Siekiant, kad etikete būtų skatinama gerinti kitų lempų technologijų, įskaitant profesionalaus apšvietimo, energijos vartojimo efektyvumą į šį reglamentą reikėtų įtraukti ir kryptines lempas, labai mažos įtampos lempas, šviesos diodus ir daugiausia profesionalaus apšvietimo reikmėms naudojamas lempas, tokias kaip didelio intensyvumo išlydžio lempas;

(5)

šviestuvai dažnai parduodami su įmontuotomis arba pridedamomis lempomis. Šiuo reglamentu reikėtų užtikrinti, kad vartotojai būtų informuoti apie šviestuvų suderinamumą su energiją taupančiomis lempomis ir apie pridedamų prie šviestuvo lempų energijos vartojimo efektyvumą. Tačiau šiuo reglamentu taip pat reikėtų neužkrauti neproporcingos administracinės naštos šviestuvų gamintojams ir mažmenininkams, taip pat juo neturėtų būti teikiama pirmenybė kurios nors rūšies šviestuvams, kiek tai susiję su prievole pateikti vartotojams informaciją apie energijos vartojimo efektyvumą;

(6)

etiketėje pateikiama informacija turėtų būti gauta taikant patikimas, tikslias ir pakartojamas matavimo procedūras, pagrįstas visuotinai pripažintais pažangiausiais matavimo metodais, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB (3) I priede išvardytų Europos standartizacijos institucijų priimtus darniuosius standartus, jei jų yra;

(7)

šiame reglamente turėtų būti nustatyta standartizuota elektros lempų ir šviestuvų etiketės forma ir vienodas etiketėje pateikiamos informacijos turinys;

(8)

be to, šiame reglamente turėtų būti nustatyti elektros lempų ir šviestuvų techninių dokumentų ir elektros lempų vardinių parametrų lentelės reikalavimai;

(9)

šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyti informacijos, kurią privaloma nurodyti elektros lempas ir šviestuvus parduodant bet kokiu nuotolinės prekybos būdu, taip pat jų reklamose ir techninėje reklaminėje medžiagoje, reikalavimai;

(10)

tikslinga numatyti šio reglamento nuostatų peržiūrą atsižvelgiant į technologijų pažangą;

(11)

kad būtų lengviau pereiti nuo Direktyvos 98/11/EB prie šio reglamento, derėtų nustatyti, kad pagal šio reglamento reikalavimus paženklintos buitinės lempos yra laikomos atitinkančiomis Direktyvos 98/11/EB nuostatas;

(12)

todėl Direktyva 98/11/EB turėtų būti panaikinta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomi šių elektros lempų ženklinimo etiketėmis ir papildomos informacijos apie gaminį pateikimo reikalavimai:

a)

kaitinamųjų lempų;

b)

liuminescencinių lempų;

c)

didelio intensyvumo išlydžio lempų;

d)

šviesos diodų lempų ir šviesos diodų modulių.

Šiuo reglamentu taip pat nustatomi šviestuvų, kurie suprojektuoti būti naudojami su tokiomis lempomis ir kuriuos siūloma įsigyti galutiniams naudotojams, įskaitant į kitus produktus, kurių pagrindinė funkcija naudojimo metu nepriklauso nuo energijos tiekimo (pavyzdžiui, baldus), integruotus šviestuvus, ženklinimo etiketėmis reikalavimai.

2.   Šis reglamentas netaikomas šiems produktams:

a)

lempoms ir šviesos diodų moduliams, kurių šviesos srautas mažesnis negu 30 liumenų;

b)

lempoms ir šviesos diodų moduliams, kurie parduodami naudoti su baterijomis;

c)

lempoms ir šviesos diodų moduliams, kurie parduodami naudoti taip, kad jų pagrindinė paskirtis ne apšvietimas, kaip antai:

i)

skleisti šviesai, kuri naudojama kaip cheminių ar biologinių procesų veiksnys (kaip antai polimerizacijoje, fotodinaminėje terapijoje, sodininkystėje, gyvūnų priežiūroje, nuo vabzdžių saugančiuose produktuose);

ii)

vaizdui gauti ir projektuoti (kaip antai fotoaparatų blykstėse, kopijavimo aparatuose, vaizdo projektoriuose);

iii)

šildyti (kaip antai infraraudonųjų spindulių lempos);

iv)

signalizuoti (kaip antai kilimo ir tūpimo takų lempos).

Kai minėtos lempos ir šviesos diodų moduliai parduodami apšvietimo reikmėms, reglamentas jiems taikomas;

d)

lempoms ir šviesos diodų moduliams, kurie parduodami kaip šviestuvo dalis ir nenumatyta, kad galutinis naudotojas galėtų juos išimti iš šviestuvo, išskyrus atvejus, kai jie galutiniam naudotojui parduodami, nuomojami ar parduodami išsimokėtinai arba demonstruojami atskirai, pavyzdžiui, kaip atsarginės dalys;

e)

lempoms ir šviesos diodų moduliams, parduodamiems kaip gaminio, kurio pagrindinė paskirtis nėra apšvietimas, dalis. Tačiau, jeigu jie parduodami, nuomojami ar parduodami išsimokėtinai arba demonstruojami atskirai, pavyzdžiui, kaip atsarginės dalys, šis reglamentas jiems taikomas;

f)

lempoms ir šviesos diodų moduliams, kurie neatitinka reikalavimų, kurie bus pradėti taikyti 2013 m. ir 2014 m. pagal reglamentus, kuriais įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB (4);

g)

šviestuvams, kurie suprojektuoti veikti tik su a–c punktuose išvardytomis lempomis ir šviesos diodų moduliais.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Be nustatytųjų Direktyvos 2010/30/ES 2 straipsnyje, šiame reglamente pateikiamos šių terminų apibrėžtys:

1.   šviesos šaltinis– paviršius arba daiktas, skirtas skleisti daugiausiai matomą optinę spinduliuotę, gaunamą transformuojant energiją. Terminas matomą reiškia 380–780 nm bangos ilgio spinduliuotę;

2.   apšvietimas– šviesos panaudojimas vietai, daiktams ar jų aplinkai apšviesti, kad žmonės galėtų juos matyti;

3.   paryškinamasis apšvietimas– apšvietimo būdas, kai šviesa nukreipiama daiktui ar srities daliai paryškinti;

4.   lempa– iš vieno arba daugiau šviesos šaltinių sudarytas įtaisas, kurio veikimo charakteristikas galima vertinti atskirai; jame gali būti papildomų sudėtinių dalių, reikalingų įtaisui įjungti, maitinimui tiekti ar stabiliam įtaiso veikimui užtikrinti arba optinei spinduliuotei paskirstyti, filtruoti ar transformuoti, jeigu tų sudėtinių dalių negalima išimti visam laikui nesugadinant įtaiso;

5.   lempos cokolis– lempos dalis, kuria lempa per lizdą arba jungtį jungiama prie elektros maitinimo ir kuri taip pat gali laikyti lempą lizde;

6.   lempos lizdas– įtaisas, kuriuo lempa laikoma savo vietoje (paprastai į jį įstatomas lempos cokolis – tuo atveju lempos lizdas yra ir priemonė lempai prie elektros maitinimo prijungti);

7.   kryptinė lempa– lempa, kurios bent 80 % šviesos srauto sklinda erdviniu π sr kampu (tas kampas atitinka 120° kūgį);

8.   nekryptinė lempa– lempa, kuri nėra kryptinė lempa;

9.   lempa su kaitinamuoju siūlu– lempa, kurioje šviesą skleidžia siūlo pavidalo laidininkas, įkaitinamas juo tekančia elektros srove. Lempoje gali būti dujų, kurios turi įtakos įkaitinimo procesui;

10.   kaitinamoji lempa– lempa su kaitinamuoju siūlu, kurioje siūlas kaista vakuuminėje arba inertinių dujų pripildytoje kolboje;

11.   volframo halogeninė lempa– lempa su kaitinamuoju siūlu, kurios kaitinamasis siūlas pagamintas iš volframo ir apgaubtas dujų, kurių sudėtyje yra halogenų arba halogenų junginių. Lempa gali turėti integruotą maitinimo šaltinį;

12.   išlydžio lempa– lempa, kurioje šviesa tiesiogiai arba netiesiogiai sukuriama elektros išlydžiu dujose, metalo garuose arba kelių rūšių dujų ir garų mišinyje;

13.   liuminescencinė lempa– mažaslėgė gyvsidabrio išlydžio lempa, kurioje didžiąją dalį šviesos skleidžia vienas arba keli liuminoforų sluoksniai, sužadinti išlydžio sukelta ultravioletine spinduliuote. Liuminescencinė lempa gali turėti įmontuotą balastinį įtaisą;

14.   liuminescencinė lempa be įmontuoto balastinio įtaiso– viencokolė arba dvicokolė liuminescencinė lempa be įmontuoto balastinio įtaiso;

15.   didelio intensyvumo išlydžio lempa– elektros išlydžio lempa, kurioje šviesą spinduliuojantis lankinis išlydis stabilizuojamas kolbos sienelės temperatūra ir kurioje 1 cm2 kolbos sienelės tenka daugiau kaip 3 W lankinio išlydžio galios;

16.   šviesos diodas (LED)– šviesos šaltinis, sudarytas iš kietojo kūno įtaiso su p-n sandūra, kuri skleidžia elektros srove sužadinamą optinę spinduliuotę;

17.   LED komplektas– mazgas, kuriame yra vienas arba daugiau šviesos diodų. Mazgas gali turėti optinį elementą ir šiluminę, mechaninę bei elektrinę sąsajas;

18.   LED modulis– mazgas, kuris neturi cokolio ir kuriame yra vienas arba daugiau ant spausdintinės plokštės sumontuotų LED komplektų. Mazgas gali turėti elektrinių, optinių, mechaninių ir šiluminių sudėtinių dalių, sąsajas ir valdymo įtaisą;

19.   LED lempa– lempa, kurioje yra vienas arba daugiau LED modulių. Lempa gali turėti cokolį;

20.   lempos valdymo įtaisas– įtaisas tarp elektros maitinimo šaltinio ir vienos ar daugiau lempų, kuris užtikrina su lempos (-ų) veikimu susijusias funkcijas, kaip antai: pakeičia maitinimo įtampą, riboja lempos (-ų) srovę iki reikiamos vertės, užtikrina įjungimo įtampą ir pakaitinimo srovę (kad lempa nebūtų įjungiama šalta), koreguoja galios koeficientą ar mažina radijo trukdžius. Įtaisas gali būti suprojektuotas taip, kad jį būtų galima prijungti prie kitų lempos valdymo įtaisų šioms funkcijoms atlikti. Terminas neapima:

reguliavimo įtaisų,

maitinimo šaltinių, kuriais elektros tinklo įtampa paverčiama kitokia maitinimo įtampa, kurie suprojektuoti tame pačiame įrenginyje tiekti maitinimą ir apšvietimo produktams, ir produktams, kurių pagrindinė paskirtis nėra apšvietimas;

21.   reguliavimo įtaisas– elektroninis arba mechaninis įtaisas, skirtas lempos šviesos srautui reguliuoti arba stebėti ne keičiant lempos galią, o kitais būdais, kaip antai: jungikliai su laikmačiu, buvimo jutikliai, šviesos jutikliai ir natūralaus apšvietimo reguliavimo įtaisai; reguliavimo įtaisais taip pat laikomi faziniai apšvietimo reguliatoriai;

22.   išorinis lempos valdymo įtaisas– neintegruotas lempos valdymo įtaisas, kuris skirtas įrengti už lempos ar šviestuvo korpuso ribų arba kurį galima iš to korpuso išimti nesugadinant lempos arba šviestuvo visam laikui;

23.   balastinis įtaisas– tarp maitinimo šaltinio ir vienos ar daugiau išlydžio lempų jungiamas lempos valdymo įtaisas, kurio pagrindinė paskirtis – panaudojant induktyvumą, elektrinę talpą ar induktyvumo ir elektrinės talpos derinį apriboti lempos (-ų) srovę iki reikiamos vertės;

24.   halogeninės lempos valdymo įtaisas– lempos valdymo įtaisas, kuriuo elektros tinklo įtampa paverčiama labai maža įtampa halogeninėms lempos maitinti;

25.   kompaktinė liuminescencinė lempa– liuminescencinė lempa, turinti visas sudėtines dalis, reikalingas lempai įjungti ir jos stabiliam veikimui užtikrinti;

26.   šviestuvas– aparatas, kuriuo paskirstoma, filtruojama ar transformuojama vienos ar daugiau lempų skleidžiama šviesa ir kuriame yra visos lempoms laikyti, įtvirtinti bei apsaugoti reikalingos dalys ir, jei reikia, pagalbinės elektros grandinės su jų jungimo prie elektros šaltinio priemonėmis;

27.   pardavimo vieta– fizinė vieta, kurioje gaminys rodomas galutiniam naudotojui ar siūlomas jam pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma;

28.   galutinis naudotojas– fizinis asmuo, kuris perka (arba kuris, tikimasi, pirks) elektros lempą arba šviestuvą nesusijusiais su savo prekyba, verslu, amatu ar profesija tikslais;

29.   galutinis savininkas– fizinis arba juridinis asmuo, kuriam priklauso gaminys jo gyvavimo ciklo naudojimo etapu arba bet kuris kitas jo vardu veikiantis fizinis arba juridinis asmuo.

3 straipsnis

Tiekėjų pareigos

1.   Elektros lempų, tiekiamų rinkai kaip atskiri gaminiai, tiekėjai užtikrina, kad:

a)

būtų pateikiama II priede nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;

b)

valstybių narių institucijų arba Komisijos prašymu joms būtų pateikiami III priede nustatyti techniniai dokumentai;

c)

visose reklamose, oficialiuose kainų pasiūlymuose ar viešuosiuose konkursuose teikiamuose pasiūlymuose, kuriuose teikiama su energija arba kainomis susijusi informacija apie konkrečią lempą, būtų nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė;

d)

bet kokioje konkrečios lempos techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, būtų nurodoma tos lempos energijos vartojimo efektyvumo klasė;

e)

jei lempą ketinama siūlyti prekybos vietoje, I priedo 1 dalyje nurodyto formato etiketė su toje dalyje nurodyta informacija dedama arba spausdinama, arba tvirtinama ant atskiros pakuotės, o ant pakuotės (ne etiketėje) nurodoma vardinė lempos galia.

2.   Šviestuvų, kuriuos ketinama siūlyti įsigyti galutiniams naudotojams, tiekėjai užtikrina, kad:

a)

valstybių narių institucijų arba Komisijos prašymu joms būtų pateikiami III priede nustatyti techniniai dokumentai;

b)

I priedo 2 dalyje nustatytoje etiketėje nurodyta informacija būtų pateikiama šiais atvejais:

i)

bet kokioje reklamoje, oficialiame kainų pasiūlyme ar viešajame konkurse teikiamame pasiūlyme, jei nurodoma su energija arba kainomis susijusi informacija apie konkretų šviestuvą;

ii)

bet kokioje techninėje reklaminėje medžiagoje, susijusioje su konkrečia lempa, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys.

Šiais atvejais informaciją galima pateikti kitokiu formatu nei nurodyta I priedo 2 dalyje, pavyzdžiui, vien tekstinę informaciją;

c)

jei šviestuvą ketinama siūlyti prekybos vietoje, I priede nurodyto formato etiketė su tame priede nurodyta informacija būtų nemokamai pateikiama pardavėjams elektroniniu ar spausdintiniu pavidalu. Jei tiekėjas pasirenka pristatymo sistemą, kurioje etiketės pateikiamos tik paprašius pardavėjams, gavęs tokį prašymą tiekėjas nedelsdamas pristato etiketes;

d)

jei šviestuvas rinkai tiekiamas galutiniams naudotojams skirtoje pakuotėje su elektros lempomis, kurias galutinis naudotojas šviestuve gali pakeisti, į šviestuvo pakuotę būtų dedama originali tokių lempų pakuotė. Jei ne, tada ant šviestuvo pakuotės arba jos viduje kokiu nors kitu pavidalu turi būti pateikiama ant originalių lempų pakuočių pateikta informacija, kurios reikalaujama pagal šį reglamentą ir pagal Komisijos reglamentus, kuriais nustatomi lempų ekologinio projektavimo reikalavimai vadovaujantis Direktyva 2009/125/EB.

Šviestuvų, kurie skirti parduoti prekybos vietoje, tiekėjai, kurie pateikia informaciją pagal šį reglamentą, bus laikomi įvykdžiusiais savo kaip platintojų įsipareigojimus dėl lempoms taikomų informacijos apie gaminį teikimo reikalavimų, vadovaujantis Direktyva 2009/125/EB nustatytų Komisijos reglamentuose dėl lempų ekologinio projektavimo reikalavimų.

4 straipsnis

Pardavėjų pareigos

1.   Elektros lempų pardavėjai užtikrina, kad:

a)

kiekvienas modelis, kurį siūloma pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis savininkas negali apžiūrėti, būtų pateikiamas su informacija, kurią pagal IV priedą pateikia tiekėjai;

b)

visose reklamose, oficialiuose kainų pasiūlymuose ar viešuosiuose konkursuose teikiamuose pasiūlymuose, kuriuose teikiama su energija arba kainomis susijusi informacija apie konkretų modelį, būtų nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė;

c)

bet kokioje konkretaus modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, būtų nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė.

2.   Šviestuvų, kuriuos siūloma įsigyti galutiniams naudotojams, pardavėjai užtikrina, kad:

a)

I priedo 2 dalyje nustatytoje etiketėje nurodyta informacija būtų pateikiama šiais atvejais:

i)

bet kokioje reklamoje, oficialiame kainų pasiūlyme ar viešajame konkurse teikiamame pasiūlyme, jei nurodoma su energija arba kainomis susijusi informacija apie konkretų šviestuvą;

ii)

bet kokioje su konkrečiu šviestuvu susijusioje techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys.

Šiais atvejais informaciją galima pateikti kitokiu formatu nei nurodyta I priedo 2 dalyje, pavyzdžiui, vien tekstinę informaciją;

b)

kiekvienas pardavimo vietoje siūlomas modelis būtų pateikiamas su I priedo 2 dalyje nurodyta etikete. Etiketė pateikiama vienu iš šių būdų arba abiem būdais:

i)

arti prie pateikiamo šviestuvo, kad būtų aiškiai matoma ir kad net neskaitant etiketėje pateikiamo prekės ženklo ar modelio numerio būtų galima atpažinti, kad etiketė priklauso šiam modeliui;

ii)

aiškiai kartu su bet kokia labiausiai tiesiogiai matoma pardavimo vietoje pateikiama informacija apie demonstruojamą šviestuvą (tokia kaip kaina arba techniniai duomenys);

c)

jei šviestuvas parduodamas galutiniams naudotojams skirtoje pakuotėje su elektros lempomis, kurias galutinis naudotojas šviestuve gali pakeisti, į šviestuvo pakuotę būtų dedama originali tokių lempų pakuotė. Jei ne, tada ant šviestuvo pakuotės arba jos viduje kokiu nors kitu pavidalu turi būti pateikiama ant originalių lempų pakuočių pateikta informacija, kurios reikalaujama pagal šį reglamentą ir pagal Komisijos reglamentus, kuriais nustatomi lempų ekologinio projektavimo reikalavimai vadovaujantis Direktyva 2009/125/EB.

5 straipsnis

Matavimo metodai

Pagal 3 ir 4 straipsnius pateiktina informacija nustatoma pagal patikimas, tikslias ir pakartojamas matavimo procedūras, kurias taikant atsižvelgiama į pažangiausius pripažintus matavimo metodus, kaip nurodyta V priede.

6 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės atitiktį deklaruotai energijos vartojimo efektyvumo klasei ir deklaruotam energijos suvartojimui vertina pagal V priede nustatytą procedūrą.

7 straipsnis

Persvarstymas

Komisija persvarsto šį reglamentą atsižvelgdama į technologijų pažangą ne vėliau kaip po trejų metų nuo jo įsigaliojimo. Persvarstant visų pirma įvertinamos V priede nustatytos leidžiamosios patikros nuokrypos.

8 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 98/11/EB panaikinama 2013 m. rugsėjo 1 d.

Nuorodos į Direktyvą 98/11/EB interpretuojamos kaip nuorodos į šį reglamentą. Nuorodos į Direktyvos 98/11/EB IV priedą laikomos nuorodomis į šio reglamento VI priedą.

9 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   3 straipsnio 2 dalis ir 4 straipsnio 2 dalis šviestuvams netaikomos iki 2014 m. kovo 1 d.

2.   3 straipsnio 1 dalies c ir d punktai ir 4 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktai netaikomi spausdintiems reklamos skelbimams ir spausdintai techninei reklaminei medžiagai, paskelbtiems iki 2014 m. kovo 1 d.

3.   Direktyvos 98/11/EB 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse minimos lempos, pateiktos rinkai anksčiau kaip 2013 m. rugsėjo 1 d., atitinka Direktyvos 98/11/EB nuostatas.

4.   Direktyvos 98/11/EB 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse minimos lempos, atitinkančios šio reglamento nuostatas ir pateiktos rinkai arba siūlomos parduoti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma anksčiau kaip 2013 m. rugsėjo 1 d., laikomos atitinkančiomis Direktyvos 98/11/EB reikalavimus.

10 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo 2013 m. rugsėjo 1 d., išskyrus 9 straipsnyje išvardytus atvejus.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 153, 2010 6 18, p. 1.

(2)  OL L 71, 1998 3 10, p. 1.

(3)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(4)  OL L 285, 2009 10 31, p. 10.


I PRIEDAS

Etiketė

1.   PARDAVIMO VIETOJE TEIKIAMŲ ELEKTROS LEMPŲ ETIKETĖ

1.

Jei etiketė nespausdinama ant pakuotės, ji turi būti tokia, kokia parodyta šiame paveikslėlyje:

Image

2.

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo; čia modelio žymuo – tai kodas, kuris paprastai būna raidinis-skaitinis ir pagal kurį tam tikras lempos modelis atskiriamas nuo kitų to paties prekės ženklo modelių ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių;

III.

pagal VI priedą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma lempos energijos vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

IV.

pagal VII priedą nustatytas svertinis energijos suvartojimas (EC ) (kWh per 1 000 valandų, apskaičiuotas ir suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus).

3.

Jei etiketė spausdinama ant pakuotės ir 2 punkto I, II ir IV dalyse nurodyta informacija pateikiama kurioje nors kitoje pakuotės vietoje, tos informacijos etiketėje galima nenurodyti. Tuo atveju etiketė pasirenkama iš šių pavyzdžių:

Image

Image

Image

Image

4.

Nustatomas toks etiketės modelis:

Image

čia:

a)

pirmiau pateiktame paveikslėlyje ir d punkte nurodytos dydžio specifikacijos taikomos lempos etiketei, kurios plotis 36 mm, o ilgis – 75 mm. Jei etiketės formatas skiriasi, jos turinys vis tiek turi būti proporcingas pirmiau nurodytiems matmenims.

1 ir 2 punktuose nurodytas etiketės variantas turi būti mažiausiai 36 mm pločio ir 75 mm ilgio, o 3 punkte nurodyti variantai turi būti atitinkamai ne mažiau kaip 36 mm pločio ir 68 mm ilgio ir ne mažiau kaip 36 mm pločio ir 62 mm ilgio. Jei nėra pakankamai didelio pakuotės paviršiaus, kad būtų galima pritvirtinti apvadu įrėmintą etiketę, arba jeigu ji užimtų daugiau kaip 50 % didžiausio pakuotės paviršiaus ploto, etiketė ir rėmelis gali būti sumažinti, tačiau ne daugiau negu reikia šioms abiem sąlygoms įvykdyti. Tačiau etiketė jokiu atveju negali būti sumažinta daugiau kaip iki 40 % jos standartinio dydžio (ilgio). Jeigu pakuotė yra per maža net ir sumažintai etiketei sutalpinti, 36 mm pločio ir 75 mm ilgio etiketė tvirtinama prie lempos arba pakuotės;

b)

tiek įvairiaspalvio, tiek vienspalvio varianto etiketės fonas turi būti baltas;

c)

įvairiaspalviame etiketės variante naudojamos ŽPGJ modelio spalvos – žydra, purpurinė, geltona ir juoda, vadovaujantis tokiu pavyzdžiu: 00–70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos;

d)

etiketė turi atitikti visus toliau nurodytus reikalavimus (skaičiai atitinka nurodytuosius pirmiau pateiktame paveikslėlyje, spalvų specifikacijos taikomos tik įvairiaspalviam etiketės variantui):

Image

Apvado linija: 2 punktų, spalva – 100 % žydra, suapvalinti kampai – 1 mm.

Image

ES ženklas: spalvos: X-80–00–00 ir 00–00-X-00.

Image

Energijos ženklas: spalva – X-00–00–00. Piktograma atitinka pavaizduotąją: ES ženklas ir energijos vartojimo efektyvumo ženklas (bendrai): plotis – 30 mm, aukštis – 9 mm.

Image

Linija po ženklais: 1 punkto, spalva – 100 % žydra, ilgis – 30 mm.

Image

A++–E skalė

Rodyklė: aukštis – 5 mm, tarpelis – 0,8 mm, spalvos –

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70–00-X-00,

trečia klasė – 30–00-X-00,

ketvirta klasė – 00–00-X-00,

penkta klasė – 00–30-X-00,

šešta klasė – 00–70-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

Tekstas: šriftas „Calibri“, pusjuodis, 15 punktų, didžiosios raidės, baltas; „+“ simboliai: šriftas „Calibri“, pusjuodis, 15 punktų, rašomi viršutiniu indeksu, balti, vienoje eilėje.

Image

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Rodyklė: plotis – 11,2 mm, aukštis – 7 mm, 100 % juoda;

Tekstas: šriftas „Calibri“, pusjuodis, 20 punktų, didžiosios raidės, baltas; „+“ simboliai: šriftas „Calibri“, pusjuodis, 20 punktų, rašomi viršutiniu indeksu, balti, vienoje eilėje.

Image

Svertinis energijos suvartojimas

Vertė: šriftas „Calibri“ pusjuodis, 16 punktų, 100 % juoda; ir „Calibri“ normalusis, 9 punktų, 100 % juoda.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

Image

Tiekėjo modelio žymuo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir informacija apie modelį turi tilpti 30 × 7 mm plote.

Jokia kita užklijuota, išspausdinta ar ant pakuotės pritvirtinta informacija neturi užstoti etiketės arba sumažinti jos matomumo.

Nukrypstant nuo šios nuostatos, jeigu modeliui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 (1) buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

2.   PARDAVIMO VIETOJE TEIKIAMŲ ŠVIESTUVŲ ETIKETĖ

1.

Etiketė turi būti atitinkama kalba ir tokia, kaip parodyta toliau pateikiamame paveikslėlyje arba 2 ir 3 punktuose apibūdintuose variantuose.

Image

2.

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo; čia modelio žymuo – tai kodas, kuris paprastai būna raidinis-skaitinis ir pagal kurį tam tikras šviestuvo modelis atskiriamas nuo kitų to paties prekės ženklo modelių ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių;

III.

sakinys, kaip parodyta 1 punkte pateiktame pavyzdyje, arba vienas iš alternatyvių variantų iš toliau 3 punkte pateiktų pavyzdžių, kaip tinkama. Vietoje žodžio „šviestuvas“ galima vartoti tikslesnį terminą, kuriuo apibūdinamas konkretaus tipo šviestuvas ar gaminys, į kurį įmontuotas šviestuvas (kaip antai baldai), tačiau turi likti aišku, kad terminas vartojamas parduodamam gaminiui, kuriame naudojami šviesos šaltiniai, pavadinti;

IV.

energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas pagal šio priedo 1 dalį, su kuriuo, kai taikoma, pateikiami šie elementai:

a)

piktograma „lemputė“ – ja žymimos lempų, kurias gali pakeisti naudotojas ir su kuriomis pagal pažangiausius suderinamumo reikalavimus šviestuvas yra suderinamas, klasės;

b)

kryželis – juo perbraukiamos klasės, su kuriomis pagal pažangiausius suderinamumo reikalavimus šviestuvas nesuderinamas;

c)

raidės „LED“, išdėstytos vertikaliai prie klasių nuo A iki A++, jei šviestuve yra šviesos diodų modulių, kurių, kaip numatyta, galutinis naudotojas išimti neturėtų. Jei tokiame šviestuve nėra lizdų lempoms, kurias gali pakeisti naudotojas, klasės nuo B iki E perbraukiamos kryželiu;

V.

vienas iš šių variantų, kaip tinkama:

a)

jei šviestuvas veikia su lempomis, kurias gali pakeisti galutinis naudotojas, o tokios lempos pridedamos šviestuvo pakuotėje, sakinys, kaip parodyta 1 punkte pateiktame pavyzdyje, nurodant atitinkamas energijos klases. Jei reikia, sakinį galima pakeisti – nurodyti vieną ar kelias lempas, išvardyti keletą energijos klasių;

b)

jei šviestuve yra tik LED moduliai, kurių, kaip numatyta, galutinis naudotojas išimti neturėtų, sakinys, kaip parodyta 3 punkto b dalyje pateiktame pavyzdyje;

c)

jei šviestuve yra ir LED modulių, kurių, kaip numatyta, galutinis naudotojas išimti neturėtų, ir lizdų keičiamoms lempoms, o tokių lempų prie šviestuvo nepridedama, sakinys, kaip parodyta 3 punkto d dalyje pateiktame pavyzdyje;

d)

jei šviestuvas veikia tik su lempomis, kurias gali keisti galutinis naudotojas, o prie šviestuvo tokių lempų nepridedama, paliekama tuščia vieta, kaip parodyta 3 punkto a dalyje pateiktame pavyzdyje.

3.

Toliau pateikiamuose paveikslėliuose pateikiami papildomi (be 1 punkte pateikto paveikslėlio) tipinių šviestuvų etikečių pavyzdžiai, tačiau parodyti ne visi galimi deriniai.

a)

Šviestuvas, kuris naudojamas su lempomis, kurias gali pakeisti naudotojas, ir kuris suderinamas su visų energijos klasių lempomis, nors lempų nepridedama:

Image

b)

Šviestuvas, kuriame yra tik šviesos diodų moduliai, kurių pakeisti negalima:

Image

c)

Šviestuvas, kuriame yra ir šviesos diodų moduliai, kurių pakeisti negalima, ir lizdai lempoms, kurias gali pakeisti naudotojas, ir prie kurio pridedamos lempos:

Image

d)

Šviestuvas, kuriame yra ir šviesos diodų moduliai, kurių pakeisti negalima, ir lizdai lempoms, kurias gali pakeisti naudotojas, ir prie kurio lempų nepridedama:

Image

4.

Etiketės forma atitinka nurodytąją šiuose paveikslėliuose:

Image

a)

etiketė ne mažesnė kaip 50 mm pločio ir 100 mm ilgio;

b)

fonas turi būti baltas arba skaidrus, tačiau energijos klasių raidės visada turi būti baltos. Jei fonas skaidrus, pardavėjas turi užtikrinti, kad etiketė būtų tvirtinama prie paviršiaus, kuris yra baltas arba šviesiai pilko atspalvio, ir taip užtikrinama, kad visi etiketės elementai būtų įskaitomi;

c)

naudojamos ŽPGJ modelio spalvos – žydra, purpurinė, geltona ir juoda, vadovaujantis tokiu pavyzdžiu: 00-70-X-00: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos;

d)

etiketė turi atitikti visus šiuos reikalavimus (skaičiais žymima nuoroda į pirmiau pateiktą paveikslėlį;

Image

Apvado linija: 2 punktų, spalva – 100 % žydra, suapvalinti kampai – 1 mm.

Image

Linija po ženklais: 1 punkto, spalva – 100 % žydra, ilgis – 43 mm.

Image

Šviestuvo logotipas: linijos storis – 1 punkto, spalva – 100 % žydra, dydis – 13 mm x 13 mm, suapvalinti kampai – 1 mm. Piktograma tokia, kaip parodyta, arba paties tiekėjo pateikta piktograma arba nuotrauka, jei ja etiketei priklausantis šviestuvas apibūdinamas geriau.

Image

Tekstas: šriftas „Calibri“, normalusis, 9 punktų arba didesnis, 100 % juoda.

Image

A++–E skalė

Rodyklė: aukštis – 5 mm, tarpelis – 0,8 mm, spalvos –

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

Tekstas: šriftas „Calibri“, pusjuodis, 14 punktų, didžiosios raidės, baltos spalvos; „+“ simboliai: šriftas „Calibri“, pusjuodis, 14 punktų, rašomi viršutiniu indeksu, balti, vienoje eilėje.

Image

LED tekstas: šriftas „Calibri“, normalusis, 15 punktų, 100 % juoda.

Image

Kryželis: spalva – 13-X-X-04, linijos storis – 3 pt.

Image

Lemputės ženklas: piktograma atitinka pavaizduotąją.

Image

Tekstas: šriftas „Calibri“, normalusis, 10 punktų arba didesnis, 100 % juoda.

Image

Reglamento numeris: šriftas „Calibri“, pusjuodis, 10 punktų, 100 % juoda.

Image

ES ženklas: spalvos: X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas.

Image

Tiekėjo modelio žymuo.

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir informacija apie modelį turi tilpti 43 × 10 mm plote.

Image

Energijos klasės rodyklė

Rodyklė: aukštis – 3,9 mm, plotis – kaip parodyta 4 punkte pateiktoje iliustracijoje, tačiau sumažintas proporcingai aukščiui, spalva –Image punkte nustatyta spalva, kai taikoma.

Tekstas: šriftas „Calibri“, pusjuodis, 10,5 punktų, didžiosios raidės, baltas; „+“ simboliai: šriftas „Calibri“, pusjuodis, 10,5 punktų, rašomi viršutiniu indeksu, balti, vienoje eilėje.

Jei neužtenka vietos, kad energijos klasės rodyklės būtų 2 punkto V dalies a punkte nurodyto sakinio vietoje, tam galima naudoti vietą tarp reglamento numerio ir ES logotipo.

e)

Etiketė taip pat gali būti demonstruojama horizontaliai – tokiu atveju ji turi būti mažiausiai 100 mm pločio ir 50 mm aukščio. Etiketės sudedamosios dalys turi būti tokios, kaip nurodyta b–d punktuose ir išdėstytos pagal toliau pateiktus pavyzdžius, kaip tinkama. Jei neužtenka vietos energijos klasės rodyklėms teksto laukelyje kairėje A++–E skalės pusėje, teksto laukelį pagal poreikį galima plėsti vertikaliai.

Image Image Image

(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.


II PRIEDAS

Elektros lempų vardinių parametrų lentelė

Vardinių parametrų lentelėje pateikiama etiketėje nurodyta informacija. Jei gaminio brošiūra neteikiama, vardinių parametrų lentele gali būti laikoma su produktu pateikiama etiketė.


III PRIEDAS

Techniniai dokumentai

3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 2 dalies a punkte nurodytuose techniniuose dokumentuose pateikiama:

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b)

modelio bendras aprašymas, kurio pakaktų vienareikšmiškai ir lengvai jį identifikuoti;

c)

jeigu reikia, nuoroda į taikytus darniuosius standartus;

d)

jeigu reikia, kiti taikyti techniniai standartai ir specifikacijos;

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

f)

elektros lempų atveju – techniniai parametrai energijos suvartojimui ir energijos vartojimo efektyvumui nustatyti, o šviestuvų atveju – suderinamumas su lempomis, nurodant bent vieną realų gaminio nuostatų ir sąlygų, kuriomis tikrinamas gaminys, derinį;

g)

elektros lempų atveju – pagal VII priedą atliktų skaičiavimų rezultatai.

Šiuose techniniuose dokumentuose pateiktą informaciją galima jungti su techniniais dokumentais, pateiktais taikant Direktyvoje 2009/125/EB numatytas priemones.


IV PRIEDAS

Informacija, pateikiama, kai galutinis savininkas negali apžiūrėti siūlomo gaminio

1.

4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a)

VI priede apibrėžta energijos vartojimo efektyvumo klasė;

b)

kai reikalaujama pagal I priedą, svertinis energijos suvartojimas (kWh per 1 000 valandų, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, apskaičiuotas pagal VII priedo 2 dalį).

2.

Jeigu pateikiama ir kita į vardinių parametrų lentelę įtraukta informacija, jos pateikimo forma ir eilės tvarka turi atitikti II priedo nuostatas.

3.

Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama visa šiame priede nurodyta informacija, turi būti toks, kad informaciją būtų lengva perskaityti.


V PRIEDAS

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Atlikdamos rinkos priežiūros patikrinimus, rinkos priežiūros institucijos informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie minėtų patikrinimų rezultatus.

Valstybių narių institucijos taiko patikimas, tikslias ir pakartojamas matavimo procedūras, pagrįstas visuotinai pripažintais pažangiausiais matavimo metodais, įskaitant dokumentuose, kurių nuorodų numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, aprašytus metodus.

1.   ELEKTROS LEMPŲ IR ŠVIESOS DIODŲ MODULIŲ, KURIE TEIKIAMI Į RINKĄ KAIP ATSKIRI GAMINIAI, PATIKROS PROCEDŪRA

Siekdamos patikrinti, ar laikomasi 3 ir 4 straipsniuose nustatytų reikalavimų, valstybių narių institucijos atlieka bandymus su atrinktąja partija, sudaryta iš ne mažiau kaip dvidešimties vieno modelio to paties gamintojo lempų, jei įmanoma, paimtų lygiomis dalimis iš keturių atsitiktine tvarka parinktų šaltinių, atsižvelgdamos į techniniuose dokumentuose nurodytus techninius parametrus pagal III priedo f punktą.

Modelis laikomas atitinkančiu 3 ir 4 straipsniuose išdėstytus reikalavimus, jeigu modelio energijos vartojimo efektyvumo indeksas atitinka deklaruotą energijos vartojimo efektyvumo klasę ir jeigu partijos rezultatų vidurkis nuo ribinės vertės, slenkstinės arba deklaruotos vertės (įskaitant energijos vartojimo efektyvumo indeksą) skiriasi ne daugiau kaip 10 %.

Antraip laikoma, kad modelis 3 ir 4 straipsniuose išdėstytų reikalavimų neatitinka.

Pirmiau nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas jų negali naudoti kaip techniniuose dokumentuose pateikiamų verčių leidžiamųjų nuokrypų siekdamas aukštesnės energijos vartojimo efektyvumo klasės.

Deklaruojamos vertės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.

2.   ŠVIESTUVŲ, KURIE SKIRTI SIŪLYTI ĮSIGYTI GALUTINIAMS NAUDOTOJAMS ARBA SIŪLOMI GALUTINIAMS NAUDOTOJAMS, PATIKROS PROCEDŪRA

Laikoma, kad šviestuvas atitinka 3 ir 4 straipsniuose išdėstytus reikalavimus, jei su juo pateikiama reikiama informacija apie gaminį ir jei taikant pažangiausius metodus ir suderinamumo vertinimo kriterijus nustatoma, kad jis suderinamas su visomis lempomis, su kuriomis teigiama, kad jis esąs suderinamas pagal I priedo 2 dalies 2 skirsnio IV punkto a ir b papunkčius.


VI PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo klasės

Lempų energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal jų energijos vartojimo efektyvumo indeksą (toliau – EEI), kaip nurodyta 1 lentelėje.

Lempų EEI nustatomas pagal VII priedą.

1   lentelė

Lempų energijos vartojimo efektyvumo klasės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Nekryptinių lempų energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI)

Kryptinių lempų energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI)

A++ (didžiausias efektyvumas)

EEI ≤ 0,11

EEI ≤ 0,13

A+

0,11 < EEI ≤ 0,17

0,13 < EEI ≤ 0,18

A

0,17 < EEI ≤ 0,24

0,18 < EEI ≤ 0,40

B

0,24 < EEI ≤ 0,60

0,40 < EEI ≤ 0,95

C

0,60 < EEI ≤ 0,80

0,95 < EEI ≤ 1,20

D

0,80 < EEI ≤ 0,95

1,20 < EEI ≤ 1,75

E (mažiausias efektyvumas)

EEI > 0,95

EEI > 1,75


VII PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo indekso ir energijos suvartojimo apskaičiavimo metodas

1.   ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO INDEKSO APSKAIČIAVIMAS

Apskaičiuojant modelio energijos vartojimo efektyvumo indeksą (EEI), pagal visus valdymo įtaiso nuostolius pakoreguota jo galia lyginama su jo etalonine galia. Etaloninė galia gaunama iš naudingojo šviesos srauto, kurį nekryptinių lempų atveju sudaro visas srautas, o kryptinių lempų atveju – 90° arba 120° kūgio srautas.

EEI apskaičiuojamas ir suapvalinamas šimtųjų tikslumu:

EEI = Pcor/Pref

čia:

Pcor – vardinė galia (Pvardinė), jei modeliai yra be išorinio valdymo įtaiso, ir vardinė galia (Pvardinė), pakoreguota pagal 2 lentelę, jei modeliai yra su išoriniu valdymo įtaisu. Vardinė lempų galia matuojama esant jų nominaliajai įėjimo įtampai.

2   lentelė

Galios pataisa, kai modeliui reikia išorinio valdymo įtaiso

Pataisos taikymo sritis

Pagal valdymo įtaiso nuostolius pakoreguota galia (Pcor)

Lempos, kurios veikia su išoriniu halogeninių lempų valdymo įtaisu

Pvardinė × 1,06

Lempos, kurios veikia su išoriniu šviesos diodų lempų valdymo įtaisu

Pvardinė × 1,10

16 mm skersmens liuminescencinės lempos (T5 lempos) ir 4 kontaktų viencokolės liuminescencinės lempos, kurios veikia su išoriniu liuminescencinių lempų valdymo įtaisu

Pvardinė × 1,10

Kitos lempos, kurios veikia su išoriniu liuminescencinių lempų valdymo įtaisu

Formula

Lempos, kurios veikia su išoriniu didelio intensyvumo išlydžio lempų valdymo įtaisu

Pvardinė × 1,10

Lempos, kurios veikia su išoriniu mažaslėgių natrio lempų valdymo įtaisu

Pvardinė × 1,15

Pref – etaloninė galia, gaunama iš modelio naudingojo šviesos srauto (Φuse) pagal tokias formules:

 

modelių, kurių Φuse < 1 300 liumenų, atveju: Pref = 0,88√Φuse + 0,049Φuse

 

modelių, kurių Φuse ≥ 1 300 liumenų, atveju: Pref = 0,07341Φuse

Naudingasis šviesos srautas (Φuse) apibrėžiamas pagal 3 lentelę.

3   lentelė

Naudingojo šviesos srauto apibrėžtis

Modelis

Naudingasis šviesos srautas (Φuse)

Nekryptinės lempos

Visas vardinis šviesos srautas (Φ)

Kryptinės lempos, kurių spindulio kampas ≥ 90°, išskyrus kaitinamąsias lempas, ir ant kurių pakuotės pateiktas tekstinis arba grafinis įspėjimas, kad šios lempos netinka naudoti paryškinamajam apšvietimui

Vardinis šviesos srautas 120° kūgyje (Φ120°)

Kitos kryptinės lempos

Vardinis šviesos srautas 90° kūgyje (Φ90°)

2.   ENERGIJOS SUVARTOJIMO APSKAIČIAVIMAS

Svertinis energijos suvartojimas (Ec) apskaičiuojamas kWh/1 000 val. pagal toliau pateiktą formulę ir suapvalinamas šimtųjų tikslumu:

Formula

Čia Pcor – galia, pakoreguota pagal visų valdymo įtaisų nuostolius pagal pirmiau pateiktą 1 dalį.


Top