Help Print this page 

Document 32012R0665

Title and reference
2012 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 665/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 454/2011 dėl transeuropinės geležinkelių sistemos telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio techninės sąveikos specifikacijos Tekstas svarbus EEE
  • In force
OJ L 194, 21.7.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 309 - 310

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/665/oj
Multilingual display
Text

21.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 665/2012

2012 m. liepos 20 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 454/2011 dėl transeuropinės geležinkelių sistemos telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio techninės sąveikos specifikacijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (1), ypač jos 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

pagal 2011 m. gegužės 5 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 454/2011 dėl transeuropinės geležinkelių sistemos telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio techninės sąveikos specifikacijos (2) 3 straipsnio 1 dalį Europos geležinkelio agentūra įgyvendino to reglamento III priede išvardytų techninių dokumentų pakeitimų valdymo procesą. Todėl 2011 m. gruodžio 20 d. Europos geležinkelio agentūra pateikė rekomendaciją atnaujinti Reglamento (ES) Nr. 454/2011 III priedą, kad jame būtų pateiktos nuorodos į techninius dokumentus, kurie buvo pakeisti vykdant pakeitimų valdymo procesą;

(2)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 454/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(3)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Komisijos reglamento (ES) Nr. 454/2011 III priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 191, 2008 7 18, p. 1.

(2)  OL L 123, 2011 5 12, p. 11.


PRIEDAS

„III PRIEDAS

Šioje TSS nurodytų techninių dokumentų sąrašas

Nuoroda

Pavadinimas

B.1. (V1.1.1)

Tarifų duomenų, taikomų tarptautiniam ir užsienio pardavimui, generavimas kompiuteriu ir keitimasis tais duomenimis. NRB bilietai.

B.2. (V1.1)

Tarifų duomenų, taikomų tarptautiniam ir užsienio pardavimui, generavimas kompiuteriu ir keitimasis tais duomenimis. Integruoto rezervavimo bilietai (IRB).

B.3. (V1.1)

Tarifų duomenų, taikomų tarptautiniam ir užsienio pardavimui, generavimas kompiuteriu ir keitimasis tais duomenimis. Ypatingi pasiūlymai.

B.4. (V1.1.1)

EDIFACT pranešimų, naudojamų keičiantis tvarkaraščių duomenimis, diegimo vadovas.

B.5. (V1.1)

Elektroninis sėdimųjų vietų ir (arba) gultų rezervavimas ir kelionės dokumentų gamyba elektroniniu būdu. Keitimasis pranešimais.

B.6. (V1.1)

Elektroninis sėdimųjų vietų ir (arba) gultų rezervavimas ir transporto dokumentų gamyba elektroniniu būdu (RCT2 standartai).

B.7. (V1.1.1)

Tarptautinis geležinkelio bilietas, spausdinamas namuose.

B.8. (V1.1)

Geležinkelių transporto paslaugų grandinėje dalyvaujančių geležinkelio įmonių, infrastruktūros valdytojų ir kitų įmonių žymėjimas standartiniais skaitiniais kodais.

B.9. (V1.1)

Vietovių žymėjimas standartiniais skaitiniais kodais.

B.10 (V1.1)

Elektroninis riboto judumo asmenų aptarnavimo paslaugų rezervavimas. Keitimasis pranešimais.

B.30. (V1.1)

Pranešimų ir duomenų rinkinių, reikalingų geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojų ryšiui pagal TAP TSS, katalogas.“


Top