Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0607

2012 m. liepos 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 607/2012 dėl išsamių deramo patikrinimo sistemos ir stebėsenos organizacijų patikrinimų dažnumo ir pobūdžio taisyklių, numatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos Tekstas svarbus EEE

OJ L 177, 7.7.2012, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 170 - 172

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/607/oj

7.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 177/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 607/2012

2012 m. liepos 6 d.

dėl išsamių deramo patikrinimo sistemos ir stebėsenos organizacijų patikrinimų dažnumo ir pobūdžio taisyklių, numatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos (1), ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį ir 8 straipsnio 8 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 995/2010 veiklos vykdytojai įpareigojami taikyti procedūrų ir priemonių sistemą (toliau – deramo patikrinimo sistemą), kad būtų kuo labiau sumažintas neteisėtai paruoštos medienos arba iš neteisėtai paruoštos medienos pagamintų produktų pateikimo vidaus rinkai pavojus;

(2)

būtina aiškiau nurodyti, kokiais atvejais reikia pateikti informaciją apie visą medžio rūšies mokslinį pavadinimą, valstybės regioną, kuriame mediena buvo paruošta, ir medienos ruošos koncesiją;

(3)

būtina konkrečiau nurodyti stebėsenos organizacijų patikrinimų, kuriuos turi atlikti kompetentingos institucijos, dažnumą ir pobūdį;

(4)

asmenų apsaugai tvarkant jų asmens duomenis pagal šį reglamentą, visų pirma tvarkant per patikrinimus gautus asmens duomenis, taikomi reikalavimai, nustatyti 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (2), ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (3);

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Miškų teisės aktų vykdymo užtikrinimo, valdymo ir prekybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos išsamios deramo patikrinimo sistemos ir stebėsenos organizacijų patikrinimų dažnumo ir pobūdžio taisyklės.

2 straipsnis

Deramo patikrinimo sistemos taikymas

1.   Veiklos vykdytojai deramo patikrinimo sistemą taiko kiekvienos konkrečios rūšies medienai ar medienos produktui, kuriuos tiekia tam tikras tiekėjas ne ilgesniu nei 12 mėnesių laikotarpiu, jei medžio rūšis, medienos ruošos valstybė ar valstybės arba, kai taikoma, valstybės regionas (-ai) ir medienos ruošos koncesija (-os) lieka nepakitę.

2.   Pirma dalis nedaro poveikio veiklos vykdytojo pareigai taikyti priemones ir procedūras, kuriomis suteikiama prieiga prie Reglamento (ES) Nr. 995/2010 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos informacijos apie kiekvieną medienos ar medienos produktų siuntą, kurią veiklos vykdytojas pateikia rinkai.

3 straipsnis

Informacija apie veiklos vykdytojo tiekiamą produkciją

1.   Reglamento (ES) Nr. 995/2010 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta informacija apie veiklos vykdytojo tiekiamą medieną ar medienos produktus teikiama laikantis 2, 3 ir 4 dalių.

2.   Reglamento (ES) Nr. 995/2010 6 straipsnio 1 dalies a punkto pirmoje įtraukoje nurodytas visas medžio rūšies mokslinis pavadinimas pateikiamas, jei bendrinio pavadinimo vartosena yra dviprasmiška.

3.   Reglamento (ES) Nr. 995/2010 6 straipsnio 1 dalies a punkto antroje įtraukoje nurodyta informacija apie valstybės regioną pateikiama, jei neteisėtos medienos ruošos rizika valstybės regionuose skiriasi.

4.   Reglamento (ES) Nr. 995/2010 6 straipsnio 1 dalies a punkto antroje įtraukoje nurodyta informacija apie medienos ruošos koncesiją pateikiama, jei neteisėtos medienos ruošos rizika tarp medienos ruošos koncesijų valstybėje ar valstybės regione skiriasi.

Taikant šios dalies pirmą pastraipą bet koks susitarimas, kuriuo suteikiama teisė ruošti medieną nustatytoje vietovėje, laikomas medienos ruošos koncesija.

4 straipsnis

Rizikos įvertinimas ir mažinimas

Taikant rizikos įvertinimo ir rizikos mažinimo procedūras, į Reglamento (ES) Nr. 995/2010 6 straipsnio 1 dalies b punkte ir 6 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą sertifikavimą arba kitas trečiosios šalies patikrinimo sistemas gali būti atsižvelgta, jei tas sertifikavimas ar sistemos atitinka šiuos kriterijus:

a)

yra parengta bent visus susijusius taikytinų teisės aktų reikalavimus apimanti viešai prieinama reikalavimų sistema, kuria gali naudotis trečiosios šalys;

b)

yra nurodyta, kad trečioji šalis periodiškai – ne rečiau kaip kas 12 mėnesių – atlieka reikiamus patikrinimus, įskaitant patikrinimus vietoje, kad įsitikintų, jog laikomasi taikytinų teisės aktų;

c)

jie apima trečiosios šalies patikrintas priemones, skirtas pagal taikytinus teisės aktus paruoštai medienai ir iš tokios medienos pagamintiems medienos produktams atsekti bet kuriame tiekimo grandinės etape iki tokios medienos ar medienos produktų pateikimo rinkai;

d)

jie apima trečiosios šalies patikrintas kontrolės priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad nežinomos kilmės mediena arba medienos produktai, arba mediena ar medienos produktai, kurie nebuvo paruošti pagal taikytinus teisės aktus, nepatektų į tiekimo grandinę.

5 straipsnis

Veiklos vykdytojų atliekamas informacijos registravimas

1.   Reglamento (ES) Nr. 995/2010 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta informacija apie veiklos vykdytojo tiekiamą produkciją ir informacija apie rizikos mažinimo procedūrų taikymą tinkamai registruojama; įrašai saugomi 5 metus, o kompetentingai institucijai sudaromos sąlygos juos patikrinti.

2.   Taikydami deramo patikrinimo sistemą veiklos vykdytojai turi sugebėti nurodyti, kaip surinkta informacija buvo patikrinta pagal Reglamento (ES) Nr. 995/2010 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytus rizikos kriterijus, kaip priimtas sprendimas dėl rizikos mažinimo priemonių ir kaip veiklos vykdytojas nustatė rizikos laipsnį.

6 straipsnis

Stebėsenos organizacijų patikrinimų dažnumas ir pobūdis

1.   Kompetentingos institucijos užtikrina, kad Reglamento (ES) Nr. 995/2010 8 straipsnio 4 dalyje nurodyti periodiški patikrinimai būtų atliekami bent kartą per dvejus metus.

2.   Reglamento (ES) Nr. 995/2010 8 straipsnio 4 dalyje nurodyti patikrinimai atliekami visų pirma šiais atvejais:

a)

jei tikrindama veiklos vykdytojus kompetentinga institucija aptiko veiklos vykdytojų deramo patikrinimo sistemos, kurią nustatė stebėsenos organizacija, veiksmingumo ar įgyvendinimo trūkumų;

b)

jei Komisija informavo kompetentingas institucijas apie tolesnius stebėsenos organizacijos pasikeitimus, kaip numatyta 2012 m. vasario 23 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 363/2012 dėl procedūrinių stebėsenos organizacijų pripažinimo ir jų pripažinimo atšaukimo taisyklių, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos (4), 9 straipsnio 2 dalyje.

3.   Patikrinimai atliekami be išankstinio įspėjimo, išskyrus atvejus, kai apie tai būtina iš anksto pranešti stebėsenos organizacijai, kad būtų užtikrintas patikrinimų veiksmingumas.

4.   Kompetentingos institucijos atlieka patikrinimus laikydamosi dokumentais įformintų procedūrų.

5.   Kompetentingos institucijos atlieka atitikties Reglamentui (ES) Nr. 995/2010 užtikrinimo patikrinimus, kurie apima šią atitinkamais atvejais vykdomą veiklą:

a)

patikrinimus vietoje, įskaitant vietoje atliekamus auditus;

b)

stebėsenos organizacijų dokumentų ir įrašų tikrinimą:

c)

pokalbius su stebėsenos organizacijos vadovybe ir darbuotojais;

d)

pokalbius su veiklos vykdytojais ir prekiautojais ar kitais susijusiais asmenimis;

e)

veiklos vykdytojų dokumentų ir įrašų tikrinimą;

f)

veiklos vykdytojų, taikančių atitinkamos stebėsenos organizacijos deramo patikrinimo sistemą, tiekiamos produkcijos mėginių tikrinimą.

7 straipsnis

Stebėsenos organizacijų patikrinimų ataskaitos

1.   Kompetentingos institucijos parengia atliktų pavienių patikrinimų ataskaitas, kuriose aprašoma taikyta procedūra ir metodai, taip pat pateikiami jų nustatyti faktai ir išvados.

2.   Kompetentingos institucijos tikrintą stebėsenos organizaciją supažindina su ataskaitos projekte pateiktais faktais ir išvadomis. Stebėsenos organizacija kompetentingoms institucijoms gali pateikti pastabų per kompetentingų institucijų nustatytą laikotarpį.

3.   Kompetentingos institucijos parengia Reglamento (ES) Nr. 995/2010 8 straipsnio 4 dalyje nurodytas ataskaitas, remdamosi pavienių patikrinimų ataskaitomis.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 295, 2010 11 12, p. 23.

(2)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(3)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(4)  OL L 115, 2012 4 27, p. 12.


Top