Help Print this page 

Document 32012R0328

Title and reference
2012 m. balandžio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 328/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 62/2006 dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos telematikos priemonių krovinių vežimo paslaugoms posistemio techninių sąveikos specifikacijų Tekstas svarbus EEE
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; panaikino 32014R1305
OJ L 106, 18.4.2012, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 143 - 148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/328/oj
Multilingual display
Text

18.4.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 106/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 328/2012

2012 m. balandžio 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 62/2006 dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos telematikos priemonių krovinių vežimo paslaugoms posistemio techninių sąveikos specifikacijų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisija gavo 2011 m. gegužės 12 d. Europos geležinkelio agentūros rekomendaciją Nr. ERA/REC/06–2011/INT;

(2)

kiekvienoje techninėje sąveikos specifikacijoje (toliau – TSS) turėtų būti nurodoma TSS įgyvendinimo strategija ir etapai, kuriuos reikia atlikti siekiant laipsniškai pereiti nuo esamos prie galutinės padėties, kai TSS reikalavimų vykdymas bus visiems privalomas. Telematikos priemonių krovinių vežimo paslaugoms (TAF) TSS įgyvendinimo strategija turėtų būti grindžiama ne tik posistemių atitikties TSS reikalavimams užtikrinimu, bet ir koordinuotu įgyvendinimu;

(3)

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 62/2006 dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos telematikos priemonių krovinių vežimo paslaugoms posistemio techninių sąveikos specifikacijų (2) prireikus turėtų būti suderintas su 2011 m. gegužės 5 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 454/2011 dėl transeuropinės geležinkelių sistemos telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio techninės sąveikos specifikacijos (3) 7 skyriumi;

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 62/2006 3 straipsnį Europos geležinkelių sektoriaus reprezentacinės institucijos Europos Komisijai atsiuntė Strateginį diegimo Europoje planą (toliau – SDEP), susijusį su telematikos priemonių krovinių vežimo paslaugoms įgyvendinimu. Į šį darbą turėtų būti atsižvelgta iš dalies keičiant reglamento priedo A priedą. A priede nurodytos išsamios specifikacijos, kuriomis remiantis turėtų būti kuriama TAF sistema. Šiems dokumentams turėtų būti taikomas pakeitimų valdymo procesas. Pagal šį procesą agentūra turėtų atnaujinti šiuos dokumentus, kad būtų aiškiau nustatytas įgyvendinimo atskaitos taškas;

(5)

2007 m. pateikti individualūs SDEP tvarkaraščiai nebeaktualūs. Todėl geležinkelio įmonės, infrastruktūros valdytojai ir vagonų prižiūrėtojai per valdymo komitetą Komisijai turėtų pateikti išsamius savo tvarkaraščius, kuriuose būtų nurodomi tarpiniai etapai, pateiktini rezultatai ir atskirų TAF TSS funkcijų įgyvendinimo datos. Bet koks nukrypimas nuo SDEP tvarkaraščių turėtų būti tinkamai pagrindžiamas, nurodant priemones, kurių imtasi vėlavimui sumažinti. Vykdant šį darbą turėtų būti remiamasi prielaida, kad prašymai daryti pakeitimus, teikiami ir nagrinėjami pagal priedo 7.2.2 skirsnį, bus tvirtinami;

(6)

visus adresatus, visų pirma mažuosius krovinių operatorius, kurie nėra Europos geležinkelių sektoriaus reprezentacinių institucijų nariai, reikia informuoti apie šiuo reglamentu nustatytus įpareigojimus;

(7)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 62/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Į Reglamentą (EB) Nr. 62/2006 įterpiami 4a, 4b ir 4c straipsniai:

„4a straipsnis

1.   Geležinkelio įmonės, infrastruktūros valdytojai ir vagonų prižiūrėtojai pagal šio reglamento priedo 7 skyriaus nuostatas, visų pirma pagal 7.1.2 skirsnyje nurodytus funkcinių reikalavimų specifikacijas ir bendrąjį planą, sukuria ir įdiegia kompiuterizuotą sistemą.

2.   Geležinkelio įmonės, infrastruktūros valdytojai ir vagonų prižiūrėtojai per priedo 7.1.4 skirsnyje nurodytą valdymo komitetą ne vėliau kaip 2012 m. gegužės 13 d. Komisijai pateikia 7.1.2 skirsnyje nurodytą bendrąjį planą, parengtą remiantis išsamiais savo tvarkaraščiais, kuriuose nurodomi tarpiniai etapai, pateiktini rezultatai ir atskirų TAF TSS funkcijų įgyvendinimo datos.

3.   Pagal šio reglamento priedo 7 skyriaus nuostatas per priedo 7.1.4 skirsnyje nurodytą valdymo komitetą Komisijai jie teikia pažangos ataskaitas.

4b straipsnis

1.   Agentūra skelbia ir nuolat atnaujina 7.1.2 skirsnyje nurodytą bendrąjį planą.

2.   Agentūra atnaujina A priede nurodytus dokumentus remdamasi prašymais padaryti pakeitimus, kurie pagal 7.2.2 skirsnyje aprašytą pakeitimų valdymo procesą patvirtinami iki 2012 m. gegužės 13 d. Iki 2012 m. spalio 13 d. agentūra Komisijai pateikia rekomendaciją dėl A priedo, kuriame nustatomas įgyvendinimo atskaitos taškas, atnaujinimo.

3.   Agentūra vertina TAF įgyvendinimą siekdama nustatyti, ar pasiekti tikslai ir ar laikomasi terminų.

4c straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad visos geležinkelio įmonės, infrastruktūros valdytojai ir vagonų prižiūrėtojai, įsisteigę jų teritorijoje, būtų informuoti apie šį reglamentą, ir paskiria nacionalinį kontaktinį centrą, atsakingą už reglamento įgyvendinimo patikrą.“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 62/2006 priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

I priedo 7.1, 7.2 ir 7.3 skirsniai pakeičiami šio reglamento I priedo tekstu.

2.

A priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

3.

2.3.1 skirsnio pastraipoje, kuri prasideda žodžiais „Kai kurie konkrečių paslaugų teikėjai…“, tekstas „(taip pat žr. A priedo 6 rodyklę)“ išbraukiamas.

4.

4.2, 4.2.3.1, 4.2.4.1 ir 4.2.8.1 skirsniuose nuoroda į 1 rodyklę pakeičiama nuoroda į F priedėlį.

5.

4.2.1.1 skirsnyje sakinys

„Šie duomenys, įskaitant papildomus, yra (žr. duomenų aprašymą A priedo 3 rodyklėje) išvardyti A priedo 3 rodyklės lentelėje, eilutėje „Pranešimo apie krovinio išsiuntimą duomenys“ nurodant, ar jie yra privalomi, ar neprivalomi ir ar juos turi siųsti krovinio siuntėjas arba papildyti VGĮ.“

pakeičiamas sakiniu

„Šie duomenys, įskaitant papildomus, yra (žr. duomenų aprašymą A priedo A, B ir F priedėliuose ir B priedėlio 1 priede) išvardyti A priedo B priedėlio 1 priedo lentelėje, eilutėje „Pranešimo apie krovinio išsiuntimą duomenys“ nurodant, ar jie yra privalomi, ar neprivalomi ir ar juos turi pateikti krovinio siuntėjas arba papildyti VGĮ.“

6.

4.2.1.2 skirsnyje sakiniai

„Vagono užsakymų duomenys pagal įvairias GĮ funkcijas yra išsamiai išvardyti A priedo 3 rodyklėje, nurodant, ar jie yra privalomi, ar neprivalomi. Išsami šių pranešimų forma yra nustatyta A priedo 1 rodyklėje.“

pakeičiami sakiniais

„Vagono užsakymų duomenys pagal įvairias GĮ funkcijas yra išsamiai išvardyti A priedo A ir B priedėliuose ir B priedėlio 1 priede, nurodant, ar jie yra privalomi, ar neprivalomi. Šių pranešimų forma išsamiai nustatyta A priedo F priedėlyje.“

7.

4.2.2.1 skirsnyje nuorodos į 4 rodyklę ir į 1 rodyklę pakeičiamos nuoroda į F priedėlį.

8.

4.2.11.2 skirsnyje nuoroda „2 rodyklėje“ pakeičiama nuoroda „D ir F priedėliuose“.

9.

4.2.11.3 skirsnyje nuoroda „2 rodyklėje“ pakeičiama nuoroda „A, B ir F priedėliuose ir B priedėlio 1 priede“.

10.

6.2 skirsnyje nuoroda „1 rodyklę“ pakeičiama nuoroda „E ir F priedėlius“.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. balandžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 191, 2008 7 18, p. 1.

(2)  OL L 13, 2006 1 18, p. 1.

(3)  OL L 123, 2011 5 12, p. 11.


I PRIEDAS

7.1.   Šios TSS taikymo metodai

7.1.1.   Įvadas

Ši TSS taikoma telematikos priemonių krovinių vežimo paslaugoms posistemiui. Šis posistemis pagal Direktyvos 2008/57/EB II priedą yra funkcinis posistemis. Todėl šios TSS taikymas nėra grindžiamas naujo, atnaujinamo arba modernizuojamo posistemio sąvoka, kaip įprasta su struktūriniais posistemiais susijusių TSS taikymo atveju, išskyrus konkrečius TSS nurodytus atvejus.

Ši TSS įgyvendinama etapais:

—   pirmas etapas– išsamios IT specifikacijos ir bendrasis planas,

—   antras etapas– parengimas,

—   trečias etapas– diegimas.

7.1.2.   Pirmas etapas – išsamios IT specifikacijos ir bendrasis planas

Funkcinių reikalavimų specifikacijos, kuriomis remiantis kompiuterizuotos sistemos parengimo ir diegimo etapais bus kuriama techninė struktūra, pateikiamos A priedo A–F priedėliuose.

Į privalomą bendrąjį planą, kuris rengiamas remiantis geležinkelių sektoriaus parengtu Strateginiu diegimo planu Europai (SDPE) ir apima kompiuterizuotos sistemos kūrimo etapus nuo koncepcijos parengimo iki sistemos pateikimo, įtraukiami pagrindiniai sistemos struktūros komponentai ir svarbiausi veiksmai, kuriuos reikia atlikti.

7.1.3.   Antras ir trečias etapai – parengimas ir diegimas

Geležinkelio įmonės, infrastruktūros valdytojai ir vagonų prižiūrėtojai pagal 7 skyriaus nuostatas parengia ir įdiegia TAF kompiuterizuotą sistemą.

7.1.4.   Valdymas, vaidmenys ir pareigos

Valdymo struktūroje, kuria remiantis vykdomi parengimo ir diegimo etapai, yra toliau nurodyti subjektai.

Valdymo komitetas

Valdymo komiteto vaidmenys ir pareigos.

1.

Valdymo komitetas nustato strateginio valdymo struktūrą, kad TAF TSS įgyvendinimo darbas būtų veiksmingai valdomas ir koordinuojamas. Nustatant strateginio valdymo struktūrą nustatoma politika, strateginė kryptis ir prioritetai. Atlikdamas šias užduotis valdymo komitetas atsižvelgia į mažų įmonių, naujų rinkos dalyvių ir specialiąsias paslaugas teikiančių geležinkelio įmonių interesus.

2.

Valdymo komitetas vykdo įgyvendinimo pažangos stebėseną. Jis reguliariai (bent keturis kartus per metus) Europos Komisijai teikia bendrojo plano įgyvendinimo pažangos ataskaitą. Jei nukrypstama nuo bendrojo plano, valdymo komitetas imasi reikiamų veiksmų, kad parengimas būtų tinkamai pakoreguojamas.

3.

Valdymo komitetą sudaro:

Reglamento (EB) Nr. 881/2004 3 straipsnio 2 dalyje apibrėžtos Europos lygiu veikiančios geležinkelių sektoriaus reprezentacinės institucijos (toliau – geležinkelių sektoriaus reprezentacinės institucijos),

Europos geležinkelio agentūra ir

Komisija.

4.

Šiam valdymo komitetui kartu pirmininkauja a) Komisija ir b) geležinkelių sektoriaus reprezentacinių institucijų paskirtas asmuo. Komisija, padedama valdymo komiteto narių, parengia valdymo komiteto darbo tvarkos taisykles – joms pritaria valdymo komitetas.

5.

Valdymo komitetui jo nariai gali siūlyti, kad kitos organizacijos būtų įtrauktos kaip stebėtojai, jei tam yra rimtų techninių ir organizacinių priežasčių.

Suinteresuotosios šalys

Geležinkelio įmonės, infrastruktūros valdytojai ir vagonų prižiūrėtojai nustato veiksmingą projekto valdymo struktūrą, kuri užtikrintų, kad būtų galima veiksmingai parengti ir įdiegti TAF sistemą.

Pirmiau minėtos suinteresuotosios šalys:

imasi šiam reglamentui įgyvendinti būtinų pastangų ir pateikia reikalingus išteklius,

laikosi principo, kad prieiga prie TAF TSS bendrųjų komponentų teikiama visiems rinkos dalyviams pagal suvienodintą, skaidrią ir mažiausias išlaidas paslaugoms užtikrinančią struktūrą,

užtikrina, kad visi rinkos dalyviai turėtų prieigą prie visų duomenų, kuriais keičiamasi ir kurie reikalingi jų teisiniams įsipareigojimams ir jų funkcijoms pagal TAF TSS funkcinius reikalavimus vykdyti,

užtikrina ryšių su klientais konfidencialumą,

nustato mechanizmus, kurie suteiktų galimybę „pavėlavusiems“ dalyviams prisijungti prie TAF kūrimo ir gauti naudos iš jau sukurtų bendrųjų TAF komponentų pirmiau minėtoms suinteresuotosioms šalims ir „naujokams“ tinkamu būdu, visų pirma siekiant užtikrinti teisingą sąnaudų pasidalijimą,

TAF valdymo komitetui teikia įgyvendinimo planų įgyvendinimo pažangos ataskaitas. Prireikus šiose ataskaitose taip pat nurodomi nukrypimai nuo bendrojo plano.

Reprezentacinės institucijos

Reglamento (EB) Nr. 881/2004 3 straipsnio 2 dalyje apibrėžtų Europos lygiu veikiančių geležinkelių sektoriaus reprezentacinių institucijų vaidmenys ir pareigos:

atstovauti savo individualiems suinteresuotųjų šalių nariams TAF TSS valdymo komitete,

gerinti savo narių informuotumą apie jų pareigas, susijusias su šio reglamento įgyvendinimu,

visoms pirmiau minėtoms suinteresuotosioms šalims užtikrinti naujausią ir visišką prieigą prie informacijos apie valdymo komiteto ir visų kitų grupių atliekamo darbo būklę, siekiant apsaugoti kiekvieno atstovo interesus, susijusius su tuo, kad TAF TSS būtų įgyvendinta laiku,

užtikrinti, kad informacija iš jų suinteresuotųjų šalių individualių narių būtų veiksmingai teikiama TAF valdymo komitetui ir kad į suinteresuotųjų šalių interesus būtų galima tinkamai atsižvelgti priimant sprendimus, turinčius poveikį TAF parengimui ir diegimui,

užtikrinti, kad informacija iš TAF valdymo komiteto būtų veiksmingai teikiama jų suinteresuotųjų šalių individualiems nariams ir kad suinteresuotosios šalys būtų tinkamai informuojamos apie sprendimus, turinčius poveikį TAF parengimui ir diegimui.

7.2.   Pakeitimų valdymas

7.2.1.   Pakeitimų valdymo procesas

Nustatomos pakeitimų valdymo procedūros, kurias taikant užtikrinama, kad su pakeitimu susijusios sąnaudos bei nauda būtų tinkamai išnagrinėtos ir kad pakeitimo įgyvendinimas būtų kontroliuojamas. Europos geležinkelio agentūra nustato, įdiegia, palaiko ir tvarko šias procedūras; jas sudaro:

techninių apribojimų, dėl kurių reikia pakeitimo, nustatymas,

už pakeitimo įgyvendinimo procedūras atsakingo subjekto nustatymas,

įgyvendintinų pakeitimų patvirtinimo tvarka,

pakeitimų valdymo, leidimo, perėjimo ir diegimo nuostatos,

atsakomybės, susijusios su išsamių specifikacijų tvarkymu, jų kokybės užtikrinimu ir jų sandaros tvarkymu, nustatymas.

Pakeitimų kontrolės valdyba (CCB) sudaroma iš Europos geležinkelio agentūros, geležinkelių sektoriaus reprezentacinių institucijų ir nacionalinių saugos institucijų atstovų. Toks šalių dalyvavimas užtikrina, kad numatyti pakeitimai bus tinkamai išnagrinėti ir jų pasekmės bus bendrai įvertintos. Komisija gali į CCB įtraukti kitas šalis, jei manoma, kad jų dalyvavimas reikalingas. Numatyta, kad galiausiai Europos geležinkelio agentūra perims CCB savo globon.

7.2.2.   Specifinis šio reglamento A priede išvardytų dokumentų pakeitimų valdymo procesas

Šio reglamento A priede išvardytų dokumentų pakeitimų valdymo tvarką Europos geležinkelio agentūra nustato pagal šiuos kriterijus:

1.

Prašymai padaryti pakeitimus, turinčius poveikį dokumentams, pateikiami arba per nacionalines saugos institucijas (NSI), arba per Reglamento 881/2004/EB 3 straipsnio 2 dalyje apibrėžtas Europos lygiu veikiančias geležinkelių sektoriaus reprezentacines institucijas arba TAF TSS valdymo komitetą. Komisija gali įtraukti kitas teikiančiąsias šalis, jei manoma, kad jų dalyvavimas reikalingas.

2.

Europos geležinkelio agentūra renka ir saugo gautus prašymus padaryti pakeitimus.

3.

Europos geležinkelio agentūra gautus prašymus padaryti pakeitimus pateikia specialiai ERA darbo grupei; darbo grupė juos įvertina ir parengia pasiūlymą, prie kurio prireikus pridedamas ekonominis vertinimas.

4.

Po to Europos geležinkelio agentūra pateikia prašymą padaryti pakeitimą ir su juo susijusį pasiūlymą pakeitimų kontrolės valdybai – ji prašymą padaryti pakeitimą patvirtina, jo nepatvirtina arba atideda jį vėlesniam laikui.

5.

Jei prašymas padaryti pakeitimą nepatvirtinamas, Europos geležinkelio agentūra prašymo pateikėjui nurodo priežastį, dėl kurios prašymas atmestas, arba paprašo pateikti papildomos informacijos apie pakeitimo projektą.

6.

Atsižvelgiant į patvirtintus prašymus padaryti pakeitimus dokumentas iš dalies keičiamas.

7.

Europos geležinkelio agentūra rekomendaciją atnaujinti A priedą Komisijai pateikia kartu su naujos dokumento versijos projektu, prašymais padaryti pakeitimus ir jų ekonominiu vertinimu.

8.

Europos geležinkelio agentūra naujos dokumento versijos projektą ir patvirtintus prašymus padaryti pakeitimus pateikia savo interneto svetainėje.

9.

Paskelbus A priedo atnaujinimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, Europos geležinkelio agentūra savo interneto svetainėje pateikia naują dokumento versiją.

Kai pakeitimų valdymo tvarka turi poveikio bendrai su TAP TSS naudojamiems elementams, pakeitimai atliekami kuo mažiau nukrypstant nuo įgyvendintos TAP TSS, kad būtų galima gauti optimalią naudą.


II PRIEDAS

„A PRIEDAS

PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Privalomų specifikacijų sąrašas

Rodyklės Nr.

Nuoroda

Dokumento pavadinimas

Versija

5

ERA_FRS_TAF_A_Index_5.doc

TAF TSS A.5 PRIEDAS. TAF TSS paveikslėliai ir pranešimų sekos diagramos

1.0


Priedėlis

Nuoroda

Dokumento pavadinimas

Versija

A

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_A.doc

TAF TSS D.2 PRIEDAS. A PRIEDĖLIS. (VAGONO ARBA INTERMODALINIO VEŽIMO VIENETO REISO PLANAVIMAS)

1.0

B

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B.doc

TAF TSS D.2 PRIEDAS. B PRIEDĖLIS. VAGONŲ IR INTERMODALINIO VEŽIMO VIENETŲ JUDĖJIMO DUOMENŲ BAZĖ (WIMO)

1.0

B, 1 priedas

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B_Annex_1.doc

TAF TSS D.2 PRIEDAS. B PRIEDĖLIS. VAGONŲ IR INTERMODALINIO VEŽIMO VIENETŲ JUDĖJIMO DUOMENŲ BAZĖ (WIMO). 1 PRIEDAS. WIMO DUOMENYS

1.0

C

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_C.doc

TAF TSS D.2 PRIEDAS. C PRIEDĖLIS. INFORMACIJOS RINKMENOS

1.0

D

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_D.doc

TAF TSS D.2 PRIEDAS. D PRIEDĖLIS. PRANEŠIMŲ APIE INFRASTRUKTŪROS APRIBOJIMUS DUOMENYS

1.0

E

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_E.doc

TAF TSS D.2 priedas. E priedėlis. Bendroji sąsaja

1.0

F

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_F.doc

TAF TSS D.2 PRIEDAS. F PRIEDĖLIS. TAF TSS DUOMENŲ IR PRANEŠIMŲ PAVYZDYS

1.0“


Top