EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0231

2012 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos Tekstas svarbus EEE

OJ L 83, 22.3.2012, p. 1–295 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 037 P. 3 - 297

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj

22.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 83/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 231/2012

2012 m. kovo 9 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 14 straipsnį ir 30 straipsnio 4 dalį, ir į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1331/2008, nustatantį maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (2), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

reikėtų nustatyti Raglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų su kilme, grynumo kriterijais ir kita būtina informacija susijusias specifikacijas;

(2)

todėl anksčiau 2008 m. gruodžio 22 d. Komisijos direktyvoje 2008/128/EB, nustatančioje tam tikrus dažiklių, skirtų naudoti maisto produktuose, grynumo kriterijus (3), 2008 m. rugpjūčio 27 d. Komisijos direktyvoje 2008/84/EB, nustatančioje konkrečius maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, grynumo kriterijus (4), ir 2008 m. birželio 17 d. Komisijos direktyvoje 2008/60/EB, nustatančioje tam tikrus saldiklių, skirtų naudoti maisto produktuose, grynumo kriterijus (5), pateiktas maisto priedų specifikacijas reikėtų atnaujinti ir perimti į šį reglamentą. Todėl minėtas direktyvas reikėtų panaikinti;

(3)

būtina atsižvelgti į Jungtinio FAO/WHO maisto priedų ekspertų komiteto (JECFA) sudarytame Codex Alimentarius nustatytas specifikacijas ir analizės metodus;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pateikė savo nuomonę dėl glazūravimo medžiagos bazinio metakrilato kopolimero saugos (6). Minėtą maisto priedą po to leista naudoti konkrečiais naudojimo atvejais ir jam priskirtas E 1205 numeris. Todėl reikėtų nustatyti minėto maisto priedo specifikacijas;

(5)

remiantis maisto produktų gamintojų pateikta informacija, maisto dažikliai beta-apo-8′-karoteno rūgšties etilesteris (E 160 f) ir rudasis FK (E 154), bei pagalbinė medžiaga bentonitas (E 558), kuriame yra aliuminio, nebenaudojami. Todėl minėtų maisto priedų specifikacijų nereikėtų įtraukti į šį reglamentą;

(6)

2010 m. vasario 10 d. Tarnyba pateikė nuomonę dėl riebalų rūgščių sacharozės esterių (E 473), gautų iš riebalų rūgščių vinilesterių, saugos (7). Dabartines specifikacijas reikėtų atitinkamai pritaikyti, pirmiausia sumažinant didžiausią leidžiamąją priemaišų, keliančių susirūpinimą sauga, koncentraciją;

(7)

šiuo metu taikomus konkrečius grynumo kriterijus reikėtų pritaikyti sumažinant didžiausią leidžiamąją tam tikrų sunkiųjų metalų koncentraciją, jei įmanoma ir jei JECFA nustatyta koncentracija yra mažesnė nei šiuo metu taikoma. Atsižvelgiant į tai, turėtų būti sumažinta didžiausia leidžiamoji teršalo 4-metilimidazolo koncentracija amoniakinėje karamelėje (E 150 c), sulfatuotų pelenų – beta karotene (E 160 a (i)) ir magnio bei šarminių druskų – kalcio karbonate (E 170). Šio metodo nereikėtų taikyti tik priedams trinatrio citratui (E 331 (iii)) (švino kiekis), karageninui (E 407) ir apdorotiems raudondumbliams (E 407 a) (kadmio kiekis), nes gamintojai pareiškė, kad techniškai nebūtų įmanoma laikytis griežtesnių, JECFA kiekius atitinkančių Sąjungos nuostatų. Bendro suvartojamo kiekio dalis, kurią šie du teršalai (švinas ir kadmis) sudaro minėtuose trijuose atskiruose maisto prieduose, nelaikoma didele. Tačiau fosfatams (E 338–E 341 ir E 450–E 452) dėl naujų gamybos procesų pokyčių reikėtų nustatyti naujas vertes, kurios būtų gerokai žemesnės nei nurodytosios JECFA, atsižvelgiant į naujausias Tarnybos rekomendacijas dėl suvartojamo arseno (ypač neorganinio) kiekio sumažinimo (8). Be to, saugos sumetimais reikėtų numatyti naują nuostatą dėl arseno glutamo rūgštyje (E 620). Atsižvelgus į viską, šie pritaikymai yra naudingi vartotojui, nes didžiausia leidžiamoji sunkiųjų metalų koncentracija yra griežčiau ribojama apskritai ir daugumoje maisto priedų. Kad ateityje būtų lengviau priimti sprendimus pagal Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 12 straipsnį, specifikacijose turėtų būti nurodyta išsami informacija apie maisto priedo gamybos procesą ir pradines medžiagas;

(8)

specifikacijose nereikėtų nurodyti organoleptinių skonio savybių tyrimo, nes negalima tikėtis, kad kontrolės institucijos tirtų cheminės medžiagos skonį;

(9)

specifikacijose nereikėtų nurodyti klasių, nes tokia nuoroda neturi papildomos naudos;

(10)

specifikacijose nereikėtų nurodyti bendrojo kriterijaus „sunkieji metalai“, nes šis kriterijus yra susijęs ne su toksiškumu, o su bendruoju analizės metodu. Atskirų sunkiųjų metalų kriterijai yra susiję su toksiškumu ir yra nurodyti specifikacijose;

(11)

kai kurie maisto priedai šiuo metu yra išvardyti skirtingose Direktyvos 95/2/EB nuostatose įvairiais pavadinimais (karboksimetilceliuliozė (E 466), skersinio ryšio natrio karboksimetilceliuliozė (E 468), fermentais hidrolizuota karboksimetilceliuliozė (E 469) ir bičių vaškas, baltas ir geltonas (E 901)) (9). Todėl šiuo reglamentu nustatytose specifikacijose turėtų būti nurodyti minėti įvairūs pavadinimai;

(12)

dabartinės nuostatos dėl policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) yra per daug bendros ir nesusijusios su sauga, tad jas reikėtų pakeisti nurodant didžiausią leidžiamąją atskirų PAA, kurie yra svarbūs maisto priedams augalinėms anglims (E 153) ir mikrokristaliniam vaškui (E 905), koncentraciją. Taip pat reikėtų nustatyti didžiausią leidžiamąją formaldehido koncentraciją karagenine (E 407) ir apdorotuose raudondumbliuose (E 407 a), tam tikrus agaro (E 406) mikrobiologinius kriterijus ir didžiausią leidžiamąją salmonella spp. koncentraciją fermantacijos būdu gautame manitolyje (E 421 (ii));

(13)

reikėtų leisti naudoti 2-propanolį (izopropanolį, izopropilo alkoholį) maisto priedams kurkuminui (E 100) ir paprikų ekstraktui (E 160 c) gaminti pagal JECFA specifikacijas, nes Tarnyba šią naudojimo paskirtį laiko saugia (10). Gaminant gelano dervą (E 418) vietoj 2-propanolio reikėtų leisti naudoti etanolį, jeigu gatavas produktas tebeatitinka visas kitas specifikacijas ir etanolis laikomas saugesniu;

(14)

reikėtų nurodyti košinelio, karminų rūgšties, karminų (E 120) dažančiojo komponento procentinę dalį, nes didžiausia leidžiamoji koncentracija turi būti nustatoma atsižvelgiant į šio komponento kiekį;

(15)

karotenų (E 160 a) pakategorių numeravimo sistemą reikėtų atnaujinti siekiant suderinti ją su Codex alimentarius numeravimo sistema;

(16)

specifikacijose taip pat turėtų būti nurodyta kieto pavidalo pieno rūgštis (E 270) , nes ją dabar galima gaminti kieto pavidalo ir dėl to nekyla susirūpinimo;

(17)

reikėtų pakoreguoti dabartinę bevandenio mononatrio citrato (E 331 (i)) nuodžiūvio temperatūros vertę, nes dabartinėmis sąlygomis cheminė medžiaga suskyla. Taip pat reikėtų patikslinti trinatrio citrato (E 331 (iii)) džiovinimo sąlygas, siekiant pagerinti metodo atkuriamumą;

(18)

reikėtų pakoreguoti dabartinę konkrečią alfa tokoferolio (E 307) absorbcijos vertę ir, kadangi sorbo rūgšties (E 200) sublimacijos taškas nėra svarbus, jį reikėtų pakeisti tirpumo bandymu. nizino (E 234) ir natamicino (E 235) gamybai naudojamų bakterinių šaltinių specifikacijas reikėtų atnaujinti pagal dabartinę taksonominę nomenklatūrą;

(19)

kadangi dėl naujoviškų gamybos metodų maisto prieduose yra mažiau teršalų, aliuminio kiekį maisto prieduose reikėtų apriboti. Siekiant padidinti teisinį tikrumą ir nediskriminavimą reikėtų nustatyti pereinamąjį laikotarpį maisto priedų gamintojams, per kurį jie galėtų prisitaikyti prie tokių apribojimų;

(20)

vadovaujantis atitinkama 1996 m. birželio 7 d. pateikta Maisto produktų mokslinio komiteto nuomone (11), turėtų būti nustatyta didžiausia leidžiamoji aliuminio kooncentracija atitinkamuose maisto prieduose, visų pirma kalcio fosfatuose (E 341 (i)-(iii)), skirtuose naudoti maisto produktuose kūdikiams bei mažiems vaikams (12). Atsižvelgiant į tai, taip pat reikėtų nustatyti didžiausią leidžiamąją aliuminio koncentraciją kalcio citrate (E 333);

(21)

didžiausia leidžiamoji aliuminio koncentracija kalcio fosfatuose (E 341 (i)–(iii)), dinatrio difosfate (E 450 (i)) ir kalcio divandenilio difosfate (E 450 (vii)) turėtų derėti su 2008 m. gegužės 22 d. Tarnybos nuomone (13). Jei techniškai įmanoma ir jei aliuminis sudaro didelę bendro suvartojamo kiekio dalį, dabartinę leidžiamąją koncentraciją reikėtų sumažinti. Atsižvelgiant į tai, atskirų maisto dažiklių aliuminio dažalus reikėtų leisti naudoti tik jei tai techniškai būtina;

(22)

dėl nuostatų, susijusių su didžiausia leidžiamąja aliuminio koncentracija dikalcio fosfate (E 341 (ii)), trikalcio fosfate (E 341 (iii)) ir kalcio divandenilio difosfate (E 450 (vii)), ir dėl galimo tiekimo trūkumo neturėtų kilti trikdžių rinkai;

(23)

vadovaujantis 2010 m. kovo 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 258/2010, kuriuo importuojamam Indijos kilmės arba iš Indijos siunčiamam pupenių tirštikliui nustatomi specialieji reikalavimai dėl užteršimo pentachlorfenoliu ir dioksinais rizikos (14), reikėtų nustatyti didžiausią leidžiamąją teršalo pentachlorfenolio koncentraciją pupenių dervoje (E 412);

(24)

vadovaudamosi 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1881/2006, nustatančio didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (15), 48 konstatuojamąja dalimi, reikalaujama, kad valstybės narės ištirtų kituose maisto produktuose aptinkamą teršalą 3-MCPD, kad būtų galima apsvarstyti būtinybę nustatyti šios cheminės medžiagos didžiausias leidžiamąsias koncentracijas. Prancūzijos valdžios institucijos pateikė duomenų apie didelę 3-MCPD koncentraciją maisto priede glicerolyje (E 422) ir nurodė, kiek šio maisto priedo vidutiniškai naudojama įvairių kategorijų maisto produktuose. Reikėtų nustatyti didžiausią leidžiamąją 3-MCPD koncentraciją šiame konkrečiame maisto priede, kad gatavas produktas nebūtų užterštas daugiau, nei leidžiama, atsižvelgiant į praskiedimo koeficientą;

(25)

dėl analizės metodų raidos reikėtų atnaujinti tam tikras dabartines specifikacijas. Dabartinė koncentracijos ribinė vertė „neaptinkama“ yra susijusi su analizės metodų raida ir turėtų būti pakeista konkrečiais maisto priedams riebalų rūgščių mono- ir digliceridų acto rūgšties esteriams (E 472 a–f), riebalų rūgščių poliglicerolio esteriams (E 475) ir riebalų rūgščių 1,2-propandiolio esteriams (E 477) skirtais skaičiais;

(26)

reikėtų atnaujinti specifikacijas, susijusias su riebalų rūgščių mono- ir digliceridų citrinų rūgšties esterių (E 472 c) gamybos procesu, nes dabar naudojami nebe šarmai, o jų švelnesnio poveikio druskos;

(27)

dabartinis maisto priedams riebalų rūgščių mono- ir digliceridų citrinų rūgšties esteriams (E 472 c) ir riebalų rūgščių mono- ir digliceridų mono- ir diacetilvyno rūgšties esteriams (E 472 e) taikomas kriterijus „laisvosios riebalų rūgštys“ netinka. Jį reikėtų pakeisti kriterijumi „rūgščių skaičius“, nes juo geriau išreiškiamas laisvųjų rūgščių grupių titrimetrinis skaičiavimas. Tai atitinka 71-ąją JECFA maisto priedų ataskaitą (16), kurioje tokie pakeitimai padaryti dėl riebalų rūgščių mono- ir digliceridų mono- ir diacetilvyno rūgšties esterių (E 472 e);

(28)

klaidingą maisto priedo magnio oksido (E 530) aprašymą reikėtų ištaisyti remiantis gamintojų pateikta informacija, kad jis atitiktų Europos farmakopėją (17). Taip pat reikėtų atnaujinti dabartinę didžiausią leidžiamąją redukuojančiosios medžiagos koncentraciją maisto priede gliukono rūgštyje (E 574), nes šio koncentracijos techniškai neįmanoma išlaikyti. Šiuo metu naudojamą nuodžiūviu pagrįstą metodą vandens kiekiui ksilitolyje (E 967) nustatyti reikėtų pakeisti tinkamesniu metodu;

(29)

į šį reglamentą nereikėtų perimti kai kurių dabartinių maisto priedo kandelila vaško (E 902) specifikacijų, nes jos yra klaidingos. Reikėtų pakoreguoti kalcio divandenilio difosfato (E 450 vii) su P2O5 susijusį įrašą;

(30)

dabartiniame su taumatinu (E 957) susijusiame įraše „Analizės duomenys“ reikėtų pakoreguoti skaičiavimo koeficientą. Šis koeficientas turi būti naudojamas taikant Kjeldalio metodą, pagrįstą azoto nustatymu, bendrajam cheminės medžiagos kiekiui apskaičiuoti. Skaičiavimo koeficientą reikėtų atnaujinti remiantis atitinkamomis publikacijomis apie taumatiną (E 957);

(31)

Tarnyba įvertino steviolio glikozidų kaip saldiklių saugą ir pateikė savo nuomonę 2010 m. kovo 10 d. (18). Steviolio glikozidus, kuriems priskirtas E 960 numeris, leista naudoti aiškiai apibrėžtomis sąlygomis. Todėl reikėtų nustatyti šio maisto priedo specifikacijas;

(32)

dėl pasikeitusios taksonominės klasifikacijos reikėtų atnaujinti dabartines eritritoliui (E 968) gaminti naudojamų žaliavų (mielių) specifikacijas;

(33)

reikėtų pakoreguoti dabartinę muiliaus ekstrakto (E 999) specifikaciją, susijusią su pH spektru, siekiant suderinti ją su JECFA;

(34)

reikėtų leisti kartu naudoti citrinų rūgštį ir fosforo rūgštį (šiuo metu jas abi atskirai leidžiama naudoti maisto priedui polidekstrozei (E 1200) gaminti), jei gatavas produktas tebeatitinka grynumo specifikacijas, nes taip būtų gaunamas didesnis kiekis ir būtų lengviau kontroliuoti reakcijos kinetiką. Toks pakeitimas nekelia susirūpinimo sauga;

(35)

polimero molekulinės masės negalima išreikšti vienu dydžiu (kitaip, nei mažų molekulių). Tam tikras polimeras gali būti sudarytas iš skirtingos masės molekulių. Molekulių pasiskirstymas gali priklausyti nuo polimero gavimo būdo. Polimero fizikinės savybės ir elgsena yra susijusios su tam tikros masės molekulių svoriu ir pasiskirstymu mišinyje. Keletas matematinių modelių mišinį aprašo skirtingai, kad paaiškintų molekulių pasiskirstymą mišinyje. Mokslinėje literatūroje rekomenduojama iš skirtingų esamų modelių polimerams apibūdinti rinktis vidutinį svorinį molekulinį svorį (Mw). Reikėtų atitinkamai pakoreguoti polivinilpirolidono (E 1201) specifikacijas;

(36)

dėl dabartinėse 1,2-propandiolio (E 1520) specifikacijose nurodyto kriterijaus „distiliacijos intervalas“ daromos tyrimo rezultatams prieštaraujančios išvados. Todėl šis kriterijus turėtų būti pataisytas ir pervadintas „Distiliavimo bandymu“;

(37)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir nei Europos Parlamentas, nei Taryba joms neprieštarauja,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Maisto priedų specifikacijos

Šiuo reglamentu nustatomos Reglamento Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų, įskaitant dažiklius ir saldiklius, specifikacijos.

2 straipsnis

Panaikinimas

Direktyvos 2008/60/EB, 2008/84/EB ir 2008/128/EB panaikinamos nuo 2012 m. gruodžio 1 d.

3 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Maisto produktai, kuriuose yra maisto priedų ir kurie buvo teisėtai pateikti rinkai iki 2012 m. gruodžio 1 d., bet neatitinka šio reglamento, gali būti toliau parduodami, kol baigsis jų atsargos.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. gruodžio 1 d.

Tačiau priede nustatytos maisto priedo steviolio glikozidų (E 960) ir bazinio metakrilato kopolimero (E 1205) specifikacijos taikomos nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  OL L 354, 2008 12 31, p. 1.

(3)  OL L 6, 2009 1 10, p. 20.

(4)  OL L 253, 2008 9 20, p. 1.

(5)  OL L 158, 2008 6 18, p. 17.

(6)  EMST maisto priedų ir į maistą dedamų maistinių medžiagų specialistų grupė (ANS); Europos Komisijos prašymu pateikta mokslinė nuomonė dėl bazinio metakrilato kopolimero naudojimo kaip maisto priedo. EMST leidinys (2010 m.), 8(2):1513.

(7)  EMST maisto priedų ir į maistą dedamų maistingių medžiagų specialistų grupė (ANS); Europos Komisijos prašymu pateikta mokslinė nuomonė dėl riebalų rūgščių sacharozės esterių, gautų iš riebalų rūgščių vinilesterių, saugos ir dėl papildomo leidimo naudoti dėl riebalų rūgščių sacharozės esterius kvapiosiose medžiagose. EMST leidinys (2010 m.), 8(3):1512.

(8)  EMST teršalų maisto grandinėje specialistų grupė (CONTAM); Mokslinė nuomonė dėl arseno maisto produktuose. EMST leidinys (2009 m.), 7(10):1351.

(9)  OL L 61, 1995 3 18, p. 1.

(10)  EMST maisto priedų ir į maistą dedamų maistinių medžiagų specialistų grupė (ANS); Mokslinė nuomonė dėl kurkumino (E 100) kaip maisto priedo pakartotinio vertinimo. EMST leidinys (2010 m.) 8(9):1679.

(11)  Nuomonė dėl maisto priedų maistinių medžiagų preparatuose, skirtuose naudoti mišiniuose kūdikiams, tolesnio maitinimo mišiniuose kūdikiams ir nujunkymui nuo krūties skirtuose maisto produktuose. Maisto produktų mokslinio komiteto ataskaita (40-tas leidimas, p. 13–30, 1997 m.).

(12)  Kaip apibrėžta 2006 m. gruodžio 5 d. Komisijos direktyvoje 2006/125/EB dėl perdirbtų grūdinių maisto produktų ir maisto kūdikiams bei mažiems vaikams (Kodifikuota redakcija, OL L 339, 2006 12 6, p. 16).

(13)  Komisijos prašymu pateikta Maisto priedų, kvapiųjų medžiagų, perdirbimo medžiagų ir besiliečiančių su maistu medžiagų mokslininkų grupės nuomonė dėl su maistu suvartojamo aliuminio kiekio saugos. EMST leidinys (2008 m.) 754, p. 1–34.

(14)  OL L 80, 2010 3 26, p. 28.

(15)  OL L 364, 2006 12 20, p. 5.

(16)  PSO techninių ataskaitų serijos, Nr. 956, 2010 m.

(17)  EP 7.0, 2 tomas, p. 2415–2416.

(18)  EFSA Maisto priedų ir į maistą dedamų maistinių medžiagų specialistų grupė; mokslinė nuomonė dėl steviolio glikozidų kaip maisto priedo naudojimo. EMST leidinys (2010 m.), 8(4):1537.


PRIEDAS

Pastaba: Etileno oksido negalima naudoti maisto priedams sterilizuoti

Aliuminio dažalai, skirti naudoti dažikliuose, tik jei aiškiai nurodyta

Apibrėžtis

Aliuminio dažalai yra gaminami aliuminio oksidą vandeniniame tirpale veikiant dažikliais, atitinkančiais grynumo kriterijus, nustatytus atitinkamose specifikacijų monografijose. Aliuminio oksidas – paprastai šviežiai pagaminta nedžiovinta medžiaga, gaunama aliuminio sulfatui arba chloridui reaguojant su natrio arba kalcio karbonatu ar hidrokarbonatu, arba su amoniaku. Dažalams pasigaminus, produktas filtruojamas, plaunamas vandeniu ir džiovinamas. Gatavame produkte gali būti nesureagavusio aliuminio oksido.

HCl netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,5 %

ΝaΟΗ netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,5 % (tik E 127 eritrozinui)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 % (natūraliomis sąlygomis)

Atitinkamiems dažikliams taikomi specifiniai grynumo kriterijai.

E 100 KURKUMINAS

Sinonimai

Natūralus geltonasis CI Nr. 3, kurkumos geltonasis dažiklis, diferoilmetanas

Apibrėžtis

Kurkuminas gaunamas tirpikliais ekstrahuojant kurkumą, t. y., Curcuma longa L. padermių susmulkintus šakniastiebius. Koncentruotiems kurkumino milteliams gauti ekstraktas gryninamas kristalizuojant. Produktą iš esmės sudaro kurkuminai; t. y. dažantysis komponentas (1,7-bis(4-hidroksi-3-metoksi fenil)hepta-1,6-dien-3,5-dionas) ir įvairiomis dalimis du jo dimetoksidariniai. Gali būti nedideli kiekiai natūraliai kurkume esančių aliejų ir dervų.

Kurkuminas taip pat gali būti naudojamas kaip aliuminio dažalai; aliuminio kiekis ne didesnis kaip 30 %.

Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: etilacetatą, acetoną, anglies dioksidą, dichlormetaną, n-butanolį, metanolį, etanolį, heksaną, 2-propanolį.

Spalvos indeksas Nr.

75300

EINECS

207-280-5

Cheminis pavadinimas

I

1,7-bis(4-hidroksi-3-metoksifenil)hepta-1,6-dien-3,5-dionas

II

1-(4-hidroksifenil)-7-(4-hidroksi-3-metoksifenil)hepta-1,6-dien-3,5-dionas

III

1,7-bis(4-hidroksifenil)hepta-1,6-dien-3,5-dionas

Cheminė formulė

I

C21H20O6

II

C20H18O5

III

C19H16O4

Molekulinė masė

I.

368,39

II.

338,39

III.

308,39

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 90 %

Formula1 607, kai bangos ilgis apytikriai lygus 426 nm, tirpiklis etanolis

Apibūdinimas

Oranžiškai geltoni kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas etanolyje atitinka maždaug 426 nm

Lydymosi intervalas

179–182 °C

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Etilacetatas

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, pavieniui arba junginyje

Acetonas

n-butanolis

Metanolis

Etanolis

Heksanas

2-propanolis

Dichlormetanas: ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 101 (i) RIBOFLAVINAS

Sinonimai

Laktoflavinas

Apibrėžtis

Spalvos indeksas Nr.

 

EINECS

201-507-1

Cheminis pavadinimas

7,8-dimetil-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahidroksipentil)benzo(g)pteridin-2,4(3H,10H)-dionas; 7,8-dimetil-10-(1′-D-ribitil)izoaloksazinas

Cheminė formulė

C17H20N4O6

Molekulinė masė

376,37

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 98 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Formula 328, kai bangos ilgis apytikriai lygus 444 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Geltoni arba oranžiškai geltoni, truputį kvepiantys kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Spektrometrija

A375/A267 santykis yra 0,31–0,33

vandeninis tirpalas

A444/A267 santykis yra 0,36–0,39

Maksimumas atitinka maždaug 375 nm, vandeninis tirpalas

Savitasis sukimas

[α]D 20 nuo –115° iki –140°, 0,05 N natrio hidroksido tirpalas

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 1,5 % (105 °C, 4 val.)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg (skaičiuojant anilinu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 101 (ii) RIBOFLAVIN-5′-FOSFATAS

Sinonimai

Natrio riboflavin-5′-fosfatas

Apibrėžtis

Šios specifikacijos taikomos riboflavin 5′-fosfatui, kuriame yra nedidelis kiekis laisvojo riboflavino ir riboflavino difosfato

Spalvos indeksas Nr.

 

EINECS

204-988-6

Cheminis pavadinimas

Mononatrio(2R,3R,4S)-5-(3′)10′-dihidro-7′,8′-dimetil-2′,4′-diokso-10′-benzo[γ]pteridinil)-2,3,4-trihidroksipentilfosfatas; Riboflavin-5′-monofosfato esterio mononatrio druska

Cheminė formulė

Dihidrato: C17H20N4NaO9P · 2H2O

Bevandenės druskos: C17H20N4NaO9P

Molekulinė masė

514,36

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 95 % skaičiuojant C17H20N4NaO9P.2H2O

Formula 250, kai bangos ilgis apytikriai lygus 375 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Geltoni arba oranžiškai geltoni, higroskopiniai, truputį kvepiantys kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Spektrometrija

A375/A267 santykis yra 0,30–0,34

vandeninis tirpalas

A444/A267 santykis yra 0,35–0,40

Maksimumas atitinka maždaug 375 nm, vandeninis tirpalas

Savitasis sukimas

[α]D 20 nuo + 38° iki + 42°, 5 mol/l HCl tirpalas

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne didesnis kaip 8 % (100 °C, 5 val. vakuume virš P2O5) skaičiuojant dihidratui

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 25 %

Neorganiniai fosfatai

Ne daugiau kaip 1,0 % (skaičiuojant PO4 bevandenei medžiagai)

Papildomi dažikliai

Riboflavinas (laisvas): ne daugiau kaip 6 %

Riboflavino difosfatas: ne daugiau kaip 6 %

Pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 70 mg/kg (skaičiuojant anilinu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 102 TARTRAZINAS

Sinonimai

Maistinis geltonasis CI Nr. 4

Apibrėžtis

Tartrazinas gaminamas iš 4-amino-benzensulfonrūgšties, diazotintos naudojant vandenilio chloridą ir natrio nitritą. Diazo junginys tuomet sujungiamas su 4,5-dihidro-5-okso-1-(4sulfofenil)-1H-pirazol-3-karboksirūgštimi arba su metilo esteriu, etilo esteriu ar šios karboksirūgšties druska. Susidarę dažai gryninami ir išskiriami kaip natrio druska. Tartraziną iš esmės sudaro trinatrio 5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilazo)-H-pirazol-3-karboksilatas ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantieji komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Tartrazinas yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Spalvos indeksas Nr.

19140

EINECS

217-699-5

Cheminis pavadinimas

Trinatrio-5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilazo)-H-pirazol-3-karboksilatas

Cheminė formulė

C16H9N4Na3O9S2

Molekulinė masė

534,37

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska.

Formula 530, kai bangos ilgis apytikriai lygus 426 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Šviesiai oranžiniai milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Geltona

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 426 nm, vandeninis tirpalas

Grynumas

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Ne daugiau kaip 1,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

4-hidrazinobenzensulfonrūgštis

Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 %

4-aminobenzen-1-sulfonrūgštis

5-okso-1-(4-sulfofenil)-2-pirazolin-3-karboksirūgštis

4,4′-diazoaminodi(benzensulfonrūgštis)

Tetrahidroksigintaro rūgštis

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 104 CHINOLINO GELTONASIS

Sinonimai

Maistinis geltonasis CI Nr. 13

Apibrėžtis

Chinolino geltonasis gaminamas sulfoninant 2-(2-chinolil)indan-1,3-dioną arba mišinį, kuriame yra apie du trečdalius 2-(2-chinolil)indan-1,3-diono ir vienas trečdalis 2-(2-(6-metilchinolil))indan-1,3-diono. Chinolino geltonąjį iš esmės sudaro šio junginio disulfonatų (daugiausia), monosulfonatų ir trisulfonatų mišinio natrio druskos ir pagalbiniai dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Chinolino geltonasis yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Spalvos indeksas Nr.

47005

EINECS

305-897-5

Cheminis pavadinimas

2-(2-chinolil)indan-1,3-diono disulfonatų dinatrio druskos (pagrindinis komponentas)

Cheminė formulė

C18H9N Na2O8S2 (pagrindinis komponentas)

Molekulinė masė

477,38 (pagrindinis komponentas)

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 70 % skaičiuojant natrio druska.

Chinolino geltonojo sudėtis yra tokia:

Bendro dažiklių kiekio:

2-(2-chinolil)indan-1,3-diono disulfonatų dinatrio druskos turi sudaryti ne mažiau kaip 80 %

2-(2-chinolil)indan-1,3-diono monosulfonatų natrio druskos neturi būti daugiau kaip 15 %

2-(2-chinolil)indan-1,3-diono trisulfonato trinatrio druskos neturi būti daugiau kaip 7 %

Formula 865 (pagrindinio komponento), kai bangos ilgis apytikriai lygus 411 nm, vandeninis acto rūgšties tirpalas

Apibūdinimas

Geltoni milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Geltona

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 411 nm, vandeninis acto rūgšties tirpalas, kurio pH 5

Grynumas

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Ne daugiau kaip 4,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

2-metilchinolinas

Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 %

2-metilchinolinsulfonrūgštis

Ftalio rūgštis

2,6-dimetilchinolinas

2,6-dimetilchinolinsulfonrūgštis

2-(2-chinolil)indan-1,3-dionas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 110 SAULĖLYDŽIO GELTONASIS FCF

Sinonimai

Maistinis geltonasis CI Nr. 3, oranžinis geltonasis S

Apibrėžtis

Saulėlydžio geltonąjį FCF iš esmės sudaro dinatrio 2-hidroksi-1-(4-sulfonatofenilazo)naftalen-6-sulfonatas ir pagalbinės pagalbiniai dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantieji komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas. Saulėlydžio geltonasis FCF gaminamas diazotinant 4-aminobenzensulfonrūgštį naudojant vandenilio chloridą ir natrio nitritą arba sulfato rūgštį ir natrio nitritą. Diazo junginys sujungiamas su 6-hidroksi-2-naftalen-sulfonrūgštimi. Dažai išskiriami kaip natrio druska ir išdžiovinami.

Saulėlydžio geltonasis FCF yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Spalvos indeksas Nr.

15985

EINECS

220-491-7

Cheminis pavadinimas

Dinatrio 2-hidroksi-1-(4-sulfonatofenilazo)naftalen-6-sulfonatas

Cheminė formulė

C16H10N2Na2O7S2

Molekulinė masė

452,37

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska

Formula 555, kai bangos ilgis apytikriai lygus 485 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7

Apibūdinimas

Raudonai oranžiniai milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Oranžinė

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 485 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7

Grynumas

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Ne daugiau kaip 5,0 %

1-(fenilazo)-2-naftalenolis (Sudanas I)

Ne daugiau kaip 0,5 mg/kg

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

4-aminobenzen-1-sulfonrūgštis

Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 %

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis

6-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis

7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonrūgštis

4,4′-diazoaminodi(benzensulfonrūgštis)

6,6′-oksidi(naftalen-2-sulfonrūgštis)

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 120 KOŠENILIS, KARMINO RŪGŠTIS, KARMINAI

Sinonimai

Natūralus raudonasis CI Nr. 4

Apibrėžtis

Karminai ir karmino rūgštis yra gaunami iš vandeninių, vandeninių-alkoholinių ar alkoholinių košenilio, kurį sudaro išdžiovinti moteriškosios lyties vabzdžių Dactylopius coccus Costa kūnai, ekstraktų.

Dažantysis komponentas yra karmino rūgštis.

Manoma, kad pagamintuose aliuminio karmino rūgšties (karminų) dažaluose aliuminio ir karmino rūgšties molinis santykis yra lygus 1:2.

Parduodamuose produktuose dažantysis komponentas jungiasi su amonio, kalcio, kalio arba natrio katijonais, su vienu arba kelių katijonų deriniu; gali būti šių katijonų perteklius.

Parduodamuose produktuose gali būti baltyminės medžiagos, kurios šaltinis yra vabzdžiai, taip pat gali būti laisvojo karminato arba nedidelis likutis nesujungtų aliuminio katijonų.

Spalvos indeksas Nr.

75470

EINECS

Košenilis: 215-680-6; karmino rūgštis: 215-023-3; karminai: 215-724-4

Cheminis pavadinimas

7-β-D-gliukopiranozil-3,5,6,8-tetrahidroksi-1-metil-9,10-dioksoantracen-2-karboksirūgštis (karmino rūgštis); karminas yra hidratuotas šios rūgšties ir aliuminio jonų chelatas.

Cheminė formulė

C22H20O13 (karmino rūgštis)

Molekulinė masė

492,39 (karmino rūgštis)

Analizės duomenys

Karmino rūgšties kiekis ekstraktuose yra ne mažesnis kaip 2,0 %, chelatuose karmino rūgšties kiekis ne mažesnis kaip 50 %

Apibūdinimas

Raudona arba tamsiai raudona puri arba kieta masė, arba milteliai. Košenilio ekstraktas paprastai yra tamsiai raudonas skystis, bet milteliams gauti gali būti išdžiovintas

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 518 nm, vandeninis amonio tirpalas

Karmino rūgšties maksimumas atitinka maždaug 494 nm, praskiesto vandenilio chlorido tirpalas

Formula 139 karmino rūgšties maksimumas atitinka maždaug 494 nm, praskiesto vandenilio chlorido tirpalas

Grynumas

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 122 AZORUBINAS, KARMUAZINAS

Sinonimai

Maistinis raudonasis CI Nr. 3

Apibrėžtis

Azorubiną iš esmės sudaro dinatrio 4-hidroksi-3-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-1-sulfonatas ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Azorubinas yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Spalvos indeksas Nr.

14720

EINECS

222-657-4

Cheminis pavadinimas

Dinatrio 4-hidroksi-3-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-1-sulfonatas

Cheminė formulė

C20H12N2Na2O7S2

Molekulinė masė

502,44

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska

Formula 510, kai bangos ilgis apytikriai lygus 516 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Nuo raudonos iki kaštoninės spalvos milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Raudona

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 516 nm, vandeninis tirpalas

Grynumas

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Ne daugiau kaip 1 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

4-aminonaftalen-1-sulfonrūgštis

Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 %

4-hidroksinaftalen-1-sulfonrūgštis

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 123 AMARANTAS

Sinonimai

Maistinis raudonasis CI Nr. 9

Apibrėžtis

Amarantą iš esmės sudaro trinatrio 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-3,6-disulfonatas ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas. Amarantas gaminamas jungiant 4-amino-1-naftalensulfonrūgštį su 3-hidroksi-2,7-naftalendisulfonrūgštimi.

Amarantas yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Spalvos indeksas Nr.

16185

EINECS

213-022-2

Cheminis pavadinimas

Trinatrio 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-3,6-disulfonatas

Cheminė formulė

C20H11N2Na3O10S3

Molekulinė masė

604,48

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska

Formula 440, kai bangos ilgis apytikriai lygus 520 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Rausvai rudi milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Raudona

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 520 nm, vandeninis tirpalas

Grynumas

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Ne daugiau kaip 3,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

4-aminonaftalen-1-sulfonrūgštis

Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 %

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis

6-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis

7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonrūgštis

7-hidroksinaftalen-1,3,6-trisulfonrūgštis

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 124 PONSO 4R, KOŠENILIS RAUDONASIS A

Sinonimai

Maistinis raudonasis CI Nr. 7, naujasis kokcinas

Apibrėžtis

Ponso 4R iš esmės sudaro trinatrio 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-6,8-disulfonatas ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas. Ponso 4R gaminamas jungiant diazotintą naftiono rūgštį su G rūgštimi (2-naftol-6,8- disulfonrūgštį) ir verčiant sujungtą produktą trinatrio druska.

Ponso 4R yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Spalvos indeksas Nr.

16255

EINECS

220-036-2

Cheminis pavadinimas

Trinatrio 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-6,8-disulfonatas

Cheminė formulė

C20H11N2Na3O10S3

Molekulinė masė

604,48

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 80 % skaičiuojant natrio druska

Formula 430, kai bangos ilgis apytikriai lygus 505 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Rausvi milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Raudona

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 505 nm, vandeninis tirpalas

Grynumas

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Ne daugiau kaip 1,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

4-aminonaftalen-1-sulfonrūgštis

Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 %

7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonrūgštis

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis

6-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis

7-hidroksinaftalen-1,3,6-trisulfonrūgštis

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 127 ERITROZINAS

Sinonimai

Maistinis raudonasis CI Nr. 14

Apibrėžtis

Eritroziną iš esmės sudaro dinatrio 2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oksido-6-oksoksanten-9-il)benzoato monohidratas ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas. Eritrozinas gaunamas jodinant fluoresceiną – rezorcinolio ir ftalio anhidrido kondensatą.

Eritrozinas yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Spalvos indeksas Nr.

45430

EINECS

240-474-8

Cheminis pavadinimas

Dinatrio 2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oksido-6-oksoksanten-9-il)benzoato monohidratas

Cheminė formulė

C20H6I4Na2O5 H2O

Molekulinė masė

897,88

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 87 % skaičiuojant bevandene natrio druska

Formula1 100, kai bangos ilgis apytikriai lygus 526 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7

Apibūdinimas

Raudoni milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Raudona

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 526 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7

Grynumas

Neorganiniai jodidai

Ne daugiau kaip 0,1 % (skaičiuojant natrio jodidu)

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai (išskyrus fluoresceiną)

Ne daugiau kaip 4,0 %

Fluoresceinas

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

Trijodrezorcinolis

Ne daugiau kaip 0,2 %

2-(2,4-dihidroksi-3,5-dijodbenzoil) benzenkarboksirūgštis

Ne daugiau kaip 0,2 %

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Iš tirpalo, kurio pH 7–8, ne daugiau kaip 0,2 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 129 ALURA RAUDONASIS AC

Sinonimai

Maistinis raudonasis CI Nr. 17

Apibrėžtis

Alura raudonąjį AC iš esmės sudaro dinatrio 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sulfonato-fenilazo)naftalen-6-sulfonatas ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas. Alura raudonasis gaminamas jungiant diazotintą 5-amino-4-metoksi-2-toluensulfonrūgštį su 6-hidroksi-2-naftalensulfonrūgštimi.

Alura raudonasis AC yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Spalvos indeksas Nr.

16035

EINECS

247-368-0

Cheminis pavadinimas

Dinatrio 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sulfonatofenilazo) naftalen-6-sulfonatas

Cheminė formulė

C18H14N2Na2O8S2

Molekulinė masė

496,42

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska

Formula 540, kai bangos ilgis apytikriai lygus 504 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7

Apibūdinimas

Tamsiai raudoni milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Raudona

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 504 nm, vandeninis tirpalas

Grynumas

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Ne daugiau kaip 3,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

6-hidroksi-2-naftalensulfonrūgšties natrio druska

Ne daugiau kaip 0,3 %

4-amino-5-metoksi-2-metilbenzen sulfonrūgštis

Ne daugiau kaip 0,2 %

6,6-oksibis(2-naftalensulfonrūgšties) dinatrio druska

Ne daugiau kaip 1,0 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 % ekstrahuojant iš tirpalo, kurio pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 131 MĖLYNASIS PATENTUOTAS V

Sinonimai

Maistinis mėlynasis CI Nr. 5

Apibrėžtis

Mėlynąjį patentuotąjį V iš esmės sudaro [4-(α-(4-dietilaminofenil)-5-hidroksi-2,4-disulfofenilmetiliden)2,5-cikloheksadien-1-iliden] dietilamonio hidroksido vidinės druskos kalcio arba natrio junginys ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas, ir (arba) kalcio sulfatas.

Leidžiama naudoti kalio druską.

Spalvos indeksas Nr.

42051

EINECS

222-573-8

Cheminis pavadinimas

[4-(α-(4-dietilaminofenil)-5-hidroksi-2,4-disulfofenilmetiliden)-2,5-cikloheksadien-1-iliden]dietilamonio hidroksido vidinės druskos kalcio arba natrio junginys

Cheminė formulė

Kalcio junginys: C27H31N2O7S2Ca1/2

Natrio junginys: C27H31N2O7S2Na

Molekulinė masė

Kalcio junginys: 579,72

Natrio junginys: 582,67

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska

Formula2 000, kai bangos ilgis apytikriai lygus 638 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 5

Apibūdinimas

Tamsiai mėlyni milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Mėlyna

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 638 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 5

Grynumas

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Ne daugiau kaip 2,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

3-hidroksibenzaldehidas

Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 %

3-hidroksibenzenkarboksirūgštis

3-hidroksi-4-sulfobenzenkarboksirūgštis

N,N-dietilaminobenzensulfonrūgštis

Leukobazė

Ne daugiau kaip 4,0 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 % ekstrahuojant iš tirpalo, kurio pH 5

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 132 INDIGOTINAS, INDIGOKARMINAS

Sinonimai

Maistinis mėlynasis CI Nr. 1

Apibrėžtis

Indigotiną iš esmės sudaro dinatrio 3,3′-diokso-2,2′-biindoliliden-5,5′-disulfonato ir dinatrio 3,3′-diokso-2,2′-biindoliliden-5,7′-disulfonato mišinys ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Indigotinas yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Indigokarminas gaunamas sulfonuojant indigą. Procesas užbaigiamas kaitinant indigą (arba indigo pastą) su sieros rūgštimi. Dažai išskiriami ir išgryninami.

Spalvos indeksas Nr.

73015

EINECS

212-728-8

Cheminis pavadinimas

Dinatrio 3,3′-diokso-2,2′-biindoliliden-5,5′-disulfonatas

Cheminė formulė

C16H8N2Na2O8S2

Molekulinė masė

466,36

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska;

dinatrio 3,3′-diokso-2,2′-biindoliliden-5,7′-disulfonato: ne daugiau kaip 18 %

Formula 480, kai bangos ilgis apytikriai lygus 610 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Tamsiai mėlyni milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Mėlyna

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 610 nm, vandeninis tirpalas

Grynumas

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Išskyrus dinatrio 3,3′-diokso-2,2′-biindoliliden-5,7′-disulfonatą: ne daugiau kaip 1,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

izatin-5-sulfonrūgštis

Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 %

5-sulfoantranilo rūgštis

Antranilo rūgštis

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 133 BRILIANTINIS MĖLINASIS FCF

Sinonimai

Maistinis mėlynasis CI Nr. 2

Apibrėžtis

Briliantinį mėlynąjį FCF iš esmės sudaro dinatrio α-(4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino)fenil)-α-(4-N-etil-3-sulfonatobenzilamino)cikloheksa-2,5-dieniliden)toluen-2-sulfonatas bei jo izomerai ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Briliantinis mėlynasis FCF yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Spalvos indeksas Nr.

42090

EINECS

223-339-8

Cheminis pavadinimas

Dinatrio α-[4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino)fenil]-α-[4-N-etil-3-sulfonatobenzilamino)cikloheksa-2,5-dieniliden]toluen-2-sulfonatas

Cheminė formulė

C37H34N2Na2O9S3

Molekulinė masė

792,84

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska

Formula1 630, kai bangos ilgis apytikriai lygus 630 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Rausvai mėlyni milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Mėlyna

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 630 nm, vandeninis tirpalas

Grynumas

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Ne daugiau kaip 6,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

2-, 3-ir 4-formilbenzensulfonrūgščių bendras kiekis

Ne daugiau kaip 1,5 %

3-[(etil)(4-sulfofenil)amino]metilbenzen sulfonrūgštis

Ne daugiau kaip 0,3 %

Leukobazė

Ne daugiau kaip 5,0 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 140 (i) CHLOROFILAI

Sinonimai

Natūralus žaliasis CI Nr. 3, magnio chlorofilas, magnio feofitinas

Apibrėžtis

Chlorofilai gaunami tirpikliais ekstrahuojant valgomuosius augalus, žolę, liucerną ir dilgėles. Vėliau šalinant tirpiklį iš chlorofilų gali būti visiškai arba iš dalies pašalinti natūraliai juose esantys kompleksodario magnio jonai ir susidaro atitinkami feofitinai. Pagrindiniai dažikliai yra feofitinai ir magnio chlorofilai. Ekstrahuotame produkte, iš kurio yra pašalintas tirpiklis, yra kitų pigmentų, pvz., karotenoidų, taip pat aliejų, riebalų ir vaškų, patekusių iš žaliavinės medžiagos. Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: acetoną, metiletilketoną, dichlormetaną, anglies dioksidą, metanolį, etanolį, 2-propanolį ir heksaną.

Spalvos indeksas Nr.

75810

EINECS

Chlorofilai: chlorofilas a: chrorofilas b: 208-272-4

Cheminis pavadinimas

Pagrindiniai dažantieji komponentai:

fitil(132R,17S,18S)-3-(8-etil-132-metoksikarbonil-2,7,12,18-tetrametil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta[at]-porfirin-17-il)propionatas, (feofitinas a), arba jo magnio kompleksinis junginys (chlorofilas a);

fitil(132R,17S,18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metoksikarbonil-2,12,18-trimetil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta[at]-porfirin-17-il) propionatas, (feofitinas b), arba jo magnio kompleksinis junginys (chlorofilas b)

Cheminė formulė

Chlorofilas a (magnio kompleksinis junginys): C55H72MgN4O5

Chlorofilas a: C55H74N4O5

Chlorofilas b (magnio kompleksinis junginys): C55H70MgN4O6

Chlorofilas b: C55H72N4O6

Molekulinė masė

Chlorofilas a (magnio kompleksinis junginys): 893,51

Chlorofilas a: 871,22

Chlorofilas b (magnio kompleksinis junginys): 907,49

Chlorofilas b: 885,20

Analizės duomenys

Chlorofilų ir jų magnio kompleksinių junginių bendras kiekis yra ne mažesnis kaip 10 %

Formula 700, kai bangos ilgis apytikriai lygus 409 nm, tirpiklis chloroformas

Apibūdinimas

Kietos vaškiškos medžiagos, kurių spalva gali keistis nuo šviesiai žalios iki tamsiai žalios atsižvelgiant į tai, kiek medžiagoje yra kompleksodario magnio jonų

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 409 nm, tirpiklis chloroformas

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Acetonas

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, pavieniui arba junginyje

Metiletilketonas

Metanolis

Etanolis

2-propanolis

Heksanas

Dichlormetanas:

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 140 (ii) CHLOROFILINAI

Sinonimai

Natūralus žaliasis CI Nr. 5, natrio chlorofilinas, kalio chlorofilinas

Apibrėžtis

Chlorofilinų šarminių metalų druskos yra gaunamos muilinant tirpikliais ekstrahuojamus valgomųjų augalų, žolės, liucernos ir dilgėlių ekstraktus. Muilinant pašalinamos metilo bei fitolio esterių grupės ir iš dalies gali skilti ciklopentenilo žiedas. Karboksigrupės neutralizuojamos susidarant kalio ir (arba) natrio druskoms.

Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: acetoną, metiletilketoną, dichlormetaną, anglies dioksidą, metanolį, etanolį, 2-propanolį ir heksaną.

Spalvos indeksas Nr.

75815

EINECS

287-483-3

Cheminis pavadinimas

Pagrindinių dažančiųjų komponentų rūgštinė forma:

3-(10-karboksilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)propionatas (chlorofilinas a)

ir

3-(10-karboksilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)propionatas (chlorofilinas b).

Atsižvelgiant į hidrolizės laipsnį ciklopentenilo žiedas gali skilti ir dėl to susidarytų trečioji karboksigrupė.

Dar gali būti magnio kompleksinių junginių.

Cheminė formulė

Chlorofilinas a (rūgštinė forma): C34H34N4O5

Chlorofilinas b (rūgštinė forma): C34H32N4O6

Molekulinė masė

Chlorofilinas a: 578,68

Chlorofilinas b: 592,66

Kiekviena gali padidėti dar 18 daltonų, jei skyla ciklopentenilo žiedas

Analizės duomenys

Chlorofilinų bendras kiekis ėminyje, džiovintame 1 h 100 °C, yra ne mažesnis kaip 95 %

Formula 700, kai bangos ilgis apytikriai lygus 405 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 9

Formula 140, kai bangos ilgis apytikriai lygus 653 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 9

Apibūdinimas

Tamsiai žali arba mėlyni (juodi) milteliai

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumai atitinka maždaug 405 nm ir 653 nm, vandeninis fosfatinis buferis, kurio pH 9

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Acetonas

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, pavieniui arba junginyje

Metiletilketonas

Metanolis

Etanolis

2-propanolis

Heksanas

Dichlormetanas:

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 141 (i) CHLOROFILŲ VARIO KOMPLEKSINIAI JUNGINIAI

Sinonimai

Natūralus žaliasis CI Nr. 3, vario chlorofilas, vario feofitinas

Apibrėžtis

Vario chlorofilai susidaro į medžiagą, gautą ekstrahuojant valgomuosius augalus, žolę, liucerną ir dilgėles, pridedant vario druskų. Produkte, iš kurio yra pašalintas tirpiklis, yra kitų pigmentų, pvz., karotenoidų, taip pat riebalų ir vaškų, patekusių iš žaliavinės medžiagos. Pagrindinis dažiklis yra vario feofitinai. Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: acetoną, metiletilketoną, dichlormetaną, anglies dioksidą, metanolį, etanolį, 2-propanolį ir heksaną.

Spalvos indeksas Nr.

75810

EINECS

Vario chlorofilas a: 239-830-5; vario chrorofilas b: 246-020-5

Cheminis pavadinimas

[fitil(132R,17S,18S)-3-(8-etil-132-metoksikarbonil-2,7,12,18-tetrametil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta[at]-porfirin-17-il)propionato] varis (II) (vario chlorofilas a);

[fitil(132R,17S,18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metoksikarbonil-2,12,18-trimetil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta[at]-porfirin-17-il)propionato] varis (II), (vario chlorofilas b)

Cheminė formulė

Vario chlorofilas a: C55H72Cu N4O5

Vario chlorofilas b: C55H70Cu N4O6

Molekulinė masė

Vario chlorofilas a: 932,75

Vario chlorofilas b: 946,73

Analizės duomenys

Vario chlorofilų bendras kiekis yra ne mažesnis kaip 10 %

Formula 540, kai bangos ilgis apytikriai lygus 422 nm, tirpiklis chloroformas

Formula 300, kai bangos ilgis apytikriai lygus 652 nm, tirpiklis chloroformas

Apibūdinimas

Vaškiška kieta medžiaga, kurios spalva gali keistis nuo mėlynai žalios iki tamsiai žalios, atsižvelgiant į žaliavinę medžiagą

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumai atitinka maždaug 422 ir 652 nm, tirpiklis chloroformas

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Acetonas

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, pavieniui arba junginyje

Metiletilketonas

Metanolis

Etanolis

2-propanolis

Heksanas

Dichlormetanas:

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Vario jonai

Ne daugiau kaip 200 mg/kg

Bendras vario kiekis

Ne didesnis kaip 8,0 % bendro vario feofitinų kiekio

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 141 (ii) CHLOROFILINŲ VARIO KOMPLEKSINIAI JUNGINIAI

Sinonimai

Natrio-vario chlorofilinas, kalio-vario chlorofilinas, natūralus žaliasis CI Nr. 5

Apibrėžtis

Vario chlorofilinų šarminių metalų druskos yra gaunamos pridedant vario druskų į produktą, gautą muilinant tirpikliais ekstrahuojamus valgomųjų augalų, žolės, liucernos ir dilgėlių ekstraktus. Muilinant pašalinamos metilo bei fitolio esterių grupės ir iš dalies gali skilti ciklopentenilo žiedas. Į išgrynintus chlorofilinus pridedant vario druskų karboksigrupės neutralizuojamos ir susidaro kalio ir (arba) natrio druskos.

Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: acetoną, metiletilketoną, dichlormetaną, anglies dioksidą, metanolį, etanolį, 2-propanolį ir heksaną.

Spalvos indeksas Nr.

75815

EINECS

 

Cheminis pavadinimas

Pagrindinių dažiklių rūgštinė forma: 3-(10-karboksilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)propionato vario kompleksinis junginys (vario chlorofilinas a) ir 3-(10-karboksilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)propionato vario kompleksinis junginys (vario chlorofilinas b)

Cheminė formulė

Vario chlorofilinas a (rūgštinė forma): C34H32Cu N4O5

Vario chlorofilinas b (rūgštinė forma): C34H30Cu N4O6

Molekulinė masė

Vario chlorofilinas a: 640,20

Vario chlorofilinas b: 654,18

Kiekviena gali padidėti dar 18 daltonų, jei skyla ciklopentenilo žiedas.

Analizės duomenys

Chlorofilinų bendras kiekis ėminyje, džiovintame 1 h 100 °C, yra ne mažesnis kaip 95 %

Formula 565, kai bangos ilgis apytikriai lygus 405 nm, vandeninis fosfatinis buferis, kurio pH 7,5

Formula 145, kai bangos ilgis apytikriai lygus 630 nm, vandeninis fosfatinis buferis, kurio pH 7,5

Apibūdinimas

Nuo tamsiai žalios iki mėlynos (juodos) spalvos milteliai

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumai atitinka maždaug 405 nm ir 630 nm, vandeninis fosfatinis buferis, kurio pH 7,5

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Acetonas

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, pavieniui arba junginyje

Metiletilketonas

Metanolis

Etanolis

2-propanolis

Heksanas

Dichlormetanas:

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Vario jonai

Ne daugiau kaip 200 mg/kg

Bendras vario kiekis

Ne didesnis kaip 8,0 % bendro vario chlorofilinų kiekio

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 142 ŽALIASIS S

Sinonimai

Maistinis žaliasis CI Nr. 4, briliantinė žaluma BS

Apibrėžtis

Žaliąjį dažiklį S iš esmės sudaro N-[4-(dimetilamino)fenil](2-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil)metilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden]-N-metil-metanaminio natrio druska ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Žaliasis S yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Spalvos indeksas Nr.

44090

EINECS

221-409-2

Cheminis pavadinimas

N-[4-[[4-(dimetilamino)fenil](2-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil)-metilen]2,5-cikloheksadien-1-iliden]-N-metil-metanaminio natrio druska; Natrio 5-[4-dimetilamino-α-(4-dimetiliminocikloheksa-2,5-dieniliden)benzil]-6-hidroksi-7-sulfonato-naftalen-2-sulfonatas (kitas cheminis pavadinimas)

Cheminė formulė

C27H25N2NaO7S2

Molekulinė masė

576,63

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 80 % skaičiuojant natrio druska.

Formula1 720, kai bangos ilgis apytikriai lygus 632 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Tamsiai mėlyni ar tamsiai žali milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Mėlyna arba žalia

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 632 nm, vandeninis tirpalas

Grynumas

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Ne daugiau kaip 1,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

4,4′-bis(dimetilamino)benzhidrilo alkoholis

Ne daugiau kaip 0,1 %

4,4′-bis(dimetilamino)benzofenonas

Ne daugiau kaip 0,1 %

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis

Ne daugiau kaip 0,2 %

Leukobazė

Ne daugiau kaip 5,0 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 150a PAPRASTOJI KARAMELĖ

Sinonimai

Šarminė karamelė

Apibrėžtis

Paprastoji karamelė gaminama kontroliuojamomis sąlygomis kaitinant angliavandenius (parduodamus maistinių rūšių saldiklius, kurie yra gliukozės ir fruktozės monomerai ir (arba) jų polimerai, pvz., gliukozės sirupai, sacharozė ir (arba) invertuoti sirupai ir dekstrozė). Karamelinimui skatinti galima naudoti rūgštis, šarmus ir druskas, išskyrus amonio junginius ir sulfitus.

Spalvos indeksas Nr.

 

EINECS

232-435-9

Cheminis pavadinimas

 

Cheminė formulė

 

Molekulinė masė

 

Analizės duomenys

 

Apibūdinimas

Nuo tamsiai rudos iki juodos spalvos skysčiai ar kietosios medžiagos

Identifikavimas

 

Grynumas

DEAE celiulioze surišto dažiklio kiekis

Ne daugiau kaip 50 %

Fosforilceliulioze surišto dažiklio kiekis

Ne daugiau kaip 50 %

Spalvos intensyvumas (1)

0,01–0,12

Bendras azoto kiekis

Ne daugiau kaip 0,1 %

Bendras sieros kiekis

Ne daugiau kaip 0,2 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 150b ŠARMINĖ SULFITINĖ KARAMELĖ

Sinonimai

 

Apibrėžtis

Šarminė sulfitinė karamelė gaminama kontroliuojamomis sąlygomis kaitinant angliavandenius (parduodamus maistinių rūšių saldiklius, kurie yra gliukozės ir fruktozės monomerai ir (arba) jų polimerai, pvz., gliukozės sirupai, sacharozė ir (arba) invertuoti sirupai ir dekstrozė) su rūgštimis ar šarmais arba be jų, esant sulfitams (sulfitinei rūgščiai, kalio sulfitui, kalio hidrosulfitui, natrio sulfitui ir natrio hidrosulfitui); amonio junginiai nenaudojami.

Spalvos indeksas Nr.

 

EINECS

232-435-9

Cheminis pavadinimas

 

Cheminė formulė

 

Molekulinė masė

 

Analizės duomenys

 

Apibūdinimas

Nuo tamsiai rudos iki juodos spalvos skysčiai ar kietosios medžiagos

Identifikavimas

 

Grynumas

DEAE celiulioze surišto dažiklio kiekis

Daugiau kaip 50 %

Spalvos intensyvumas (2)

0,05–0,13

Bendras azoto kiekis

Ne daugiau kaip 0,3 % (3)

Sieros dioksidas

Ne daugiau kaip 0,2 % (3)

Bendras sieros kiekis

0,3–3,5 % (3)

DEAE celiulioze surištos sieros kiekis

Daugiau kaip 40 %

Optinio tankio procentinė dalis, tenkanti DEAE celiulioze surištam dažikliui

19–34

Optinių tankių (A280/560) santykis

Daugiau kaip 50

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 150c AMONIAKINĖ KARAMELĖ

Sinonimai

 

Apibrėžtis

Amoniakinė karamelė gaminama kontroliuojamomis sąlygomis kaitinant angliavandenius (parduodamus maistinių rūšių saldiklius, kurie yra gliukozės ir fruktozės monomerai ir (arba) jų polimerai, pvz., gliukozės sirupai, sacharozė ir (arba) invertuoti sirupai ir dekstrozė) su rūgštimis ar šarmais arba be jų, esant amonio junginiams (amoniakui, amonio karbonatui, amonio hidrokarbonatui ir amonio fosfatui); sulfito junginiai nenaudojami.

Spalvos indeksas Nr.

 

EINECS

232-435-9

Cheminis pavadinimas

 

Cheminė formulė

 

Molekulinė masė

 

Analizės duomenys

 

Apibūdinimas

Tamsiai rudi arba juodi skysčiai ar kietosios medžiagos

Identifikavimas

 

Grynumas

DEAE celiulioze surišto dažiklio kiekis

Ne daugiau kaip 50 %

Fosforilceliulioze surišto dažiklio kiekis

Daugiau kaip 50 %

Spalvos intensyvumas (4)

0,08–0,36

Amoniakinis azotas

Ne daugiau kaip 0,3 % (5)

4-metilimidazolas

Ne daugiau kaip 200 mg/kg (5)

2-acetil-4-tetrahidroksibutilimidazolas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (5)

Bendras sieros kiekis

Ne daugiau kaip 0,2 % (5)

Bendras azoto kiekis

0,7–3,3 % (5)

Optinio tankio procentinė dalis, tenkanti fosforilceliulioze surištam dažikliui

13–35

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 150d SULFITINĖ AMONIAKINĖ KARAMELĖ

Sinonimai

 

Apibrėžtis

Sulfitinė amoniakinė karamelė gaminama kontroliuojamomis sąlygomis kaitinant angliavandenius (parduodamus maistinių rūšių saldiklius, kurie yra gliukozės ir fruktozės monomerai ir (arba) jų polimerai, pvz., gliukozės sirupai, sacharozė ir (arba) invertuoti sirupai ir dekstrozė) su rūgštimis ar šarmais arba be jų, esant sulfitams ir amonio junginiams (sieros rūgščiai, kalio sulfitui, kalio hidrosulfitui, natrio sulfitui, natrio hidrosulfitui, amoniakui, amonio karbonatui, amonio hidrokarbonatui, amonio fosfatui, amonio sulfatui, amonio sulfitui ir amonio hidrosulfitui).

Spalvos indeksas Nr.

 

EINECS

232-435-9

Cheminis pavadinimas

 

Cheminė formulė

 

Molekulinė masė

 

Analizės duomenys

 

Apibūdinimas

Tamsiai rudi arba juodi skysčiai ar kietosios medžiagos

Identifikavimas

 

Grynumas

DEAE celiulioze surišto dažiklio kiekis

Daugiau kaip 50 %

Spalvos intensyvumas (6)

0,10–0,60

Amoniakinis azotas

Ne daugiau kaip 0,6 % (7)

Sieros dioksidas

Ne daugiau kaip 0,2 % (7)

4-metilimidazolas

Ne daugiau kaip 250 mg/kg (7)

Bendras azoto kiekis

0,3–1,7 % (7)

Bendras sieros kiekis

0,8–2,5 % (7)

Azoto ir sieros santykis nuosėdose, gautose nusodinant alkoholiu

0,7–2,7

Alkoholiu nusodintų nuosėdų optinių tankių santykis (8)

8–14

Optinių tankių (A280/560) santykis

Ne daugiau kaip 50

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 151 BRILIANTINIS JUODASIS BN, JUODASIS DAŽIKLIS PN

Sinonimai

Maistinis juodasis CI Nr. 1

Apibrėžtis

Briliantinį juodąjį BN iš esmės sudaro tetranatrio 4-acetamido-5-hidroksi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilazo)-1-naftilazo] naftalen-1,7-disulfonatas ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Briliantinis juodasis BN yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Spalvos indeksas Nr.

28440

EINECS

219-746-5

Cheminis pavadinimas

Tetranatrio 4-acetamido-5-hidroksi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilazo)-1-naftilazo] naftalen-1,7-disulfonatas

Cheminė formulė

C28H17N5Na4O14S4

Molekulinė masė

867,69

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 80 % skaičiuojant natrio druska.

Formula 530, kai bangos ilgis apytikriai lygus 570 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Juodi milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Juodai melsva

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 570 nm, vandeninis tirpalas

Grynumas

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Ne daugiau kaip 4 % (išreiškiant dažų kiekiu)

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

4-acetamido-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonrūgštis

Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,8 %

4-amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonrūgštis

8-aminonaftalen-2-sulfonrūgštis

4,4′-diazoaminodi(benzensulfonrūgštis)

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 153 AUGALINĖS ANGLYS

Sinonimai

Augalinis juodasis

Apibrėžtis

Augalinės aktyvintosios anglys gaminamos karbonizuojant augalines medžiagas, pvz., medieną, celiuliozės likučius, durpes ir kokoso riešutų bei kitus kevalus.. Taip gauta aktyvinta anglis sumalama veleniniu smulkintuvu ir gauti aktyvintos anglies milteliai apdorojami ciklonu. Smulkios dalelės išgryninamos plaunant vandenilio chloridu, neutralizuojamos ir išdžiovinamos. Gautas produktas tradiciškai vadinamas augaliniu juoduoju. Intensyviau dažantys produktai gaunami smulkias daleles toliau apdorojant ciklonu arba dar kartą sumalant ir po to išplaunant rūgštimi. Augalines anglis sudaro smulkios anglies dalelės. Jose gali būti nedidelis kiekis azoto, vandenilio ir deguonies. Pagamintas produktas gali sugerti nedidelį kiekį drėgmės.

Spalvos indeksas Nr.

77266

EINECS

231-153-3

Cheminis pavadinimas

Anglis

Cheminė formulė

C

Santykinė atominė masė

12,01

Analizės duomenys

Anglies kiekis ne mažesnis kaip 95 % skaičiuojant bevandenei ir bepelenei medžiagai

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 12 % (120 °C, 4 val.)

Apibūdinimas

Juodi bekvapiai milteliai

Identifikavimas

Tirpumas

Netirpios vandenyje ir organiniuose tirpikliuose

Degimas

Pakaitintos iki raudonumo, anglys dega lėtai be liepsnos

Grynumas

Pelenai (bendras kiekis)

Ne daugiau kaip 4,0 % (uždegimo temperatūra: 625 °C)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai

Benzo(a)pireno mažiau kaip 50 μg/kg ekstrakte, gautame nepertraukiamo ekstrahavimo aparatu ekstrahuojant 1 g produkto 10 g gryno cikloheksano.

Šarminiame tirpale tirpi medžiaga

Filtratas, gautas po 2 g ėminio virinimo 20 ml N natrio hidroksido ir filtravimo, turi būti bespalvis

E 155 RUDASIS HT

Sinonimai

Maistinis rudasis CI Nr. 3

Apibrėžtis

Rudąjį HT iš esmės sudaro dinatrio 4,4′-(2,4-dihidroksi-5-hidroksimetil-1,3-fenilenbisazo)di(naftalen-1-sulfonatas) ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Rudasis HT yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Spalvos indeksas Nr.

20285

EINECS

224-924-0

Cheminis pavadinimas

Dinatrio 4,4′-(2,4-dihidroksi-5-hidroksimetil-1,3-fenilenbisazo)di(naftalen-1-sulfonatas)

Cheminė formulė

C27H18N4Na2O9S2

Molekulinė masė

652,57

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 70 % skaičiuojant natrio druska

Formula 403, kai bangos ilgis apytikriai lygus 460 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7

Apibūdinimas

Rausvai rudi milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Ruda

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 460 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7

Grynumas

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Ne daugiau kaip 10,0 % (TLC metodas)

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

4-aminonaftalen-1-sulfonrūgštis

Ne daugiau kaip 0,7 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %, kai tirpalo pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 160 a (i) BETA KAROTENAS

Sinonimai

Maistinis oranžinis CI Nr. 5

Apibrėžtis

Šios specifikacijos daugiausia taikomos visiems beta karoteno trans-izomerams, ir mažiems kiekiams kitų karotenoidų. Praskiesti ir stabilizuoti preparatai gali turėti skirtingus cis-ir trans-izomerų santykius

Spalvos indeksas Nr.

40800

EINECS

230-636-6

Cheminis pavadinimas

beta karotenas, beta, beta karotenas

Cheminė formulė

C40H56

Molekulinė masė

536,88

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 96 % suminio dažiklių kiekio (išreiškiant beta karotenu)

Formula2 500, kai bangos ilgis apytikriai 440–457 nm, tirpalas cikloheksane

Apibūdinimas

Nuo raudonos iki rusvai raudonos spalvos kristalai ar kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Spektrometrija

Tirpalo cikloheksane maksimumas atitinka 453–456 nm

Grynumas

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Papildomi dažikliai

Karotenoidai, išskyrus beta karoteną: ne daugiau kaip 3,0 % bendro dažiklių kiekio

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

E 160 a (ii) AUGALINIAI KAROTENAI

Sinonimai

Maistinis oranžinis CI Nr. 5

Apibrėžtis

Augaliniai karotenai gaunami tirpikliais ekstrahuojant veislių valgomuosius augalus, morkas, augalinius aliejus, žolę, liucerną ir dilgėles.

Pagrindinis dažantis komponentas yra karotenoidai, kurių didžiausią dalį sudaro beta karotenas. Gali būti alfa ir gama karoteno bei kitų pigmentų. Be dažančių pigmentų šioje medžiagoje gali būti aliejų, riebalų ir vaškų, natūraliai esančių šaltinio medžiagoje.

Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: acetoną, metiletilketoną, metanolį, etanolį, 2-propanolį, heksaną (9), dichlormetaną ir anglies dioksidą.

Spalvos indeksas Nr.

75130

EINECS

230-636-6

Cheminis pavadinimas

 

Cheminė formulė

Βeta karotenas: C40H56

Molekulinė masė

Βeta karotenas: 536,88

Analizės duomenys

Karotenų kiekis (skaičiuojant beta karotenu) yra ne mažesnis kaip 5 %. Produktuose, gautuose ekstrahuojant augalinius aliejus: ne mažiau kaip 0,2 % valgomųjų riebalų

Formula2 500, kai bangos ilgis apytikriai 440–457 nm, tirpalas cikloheksane

Apibūdinimas

 

Identifikavimas

Spektrometrija

Tirpalo cikloheksane maksimumas atitinka 440–457 nm ir 470–486 nm

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Acetonas

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, pavieniui arba junginyje

Metiletilketonas

Metanolis

2-propanolis

Heksanas

Etanolis

Dichlormetanas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

E 160 a (iii) BETA KAROTENAS IŠ Blakeslea trispora

Sinonimai

Maistinis oranžinis CI Nr. 5

Apibrėžtis

Gaunamas rauginimo būdu, naudojant grybo Blakeslea trispora veislių mišrią dviejų lytiškai poruojamų tipų (+) ir (–) kultūrą. Beta karotenas iš biomasės ekstrahuojamas etilacetatu arba izobutilacetatu, vėliau 2-propanoliu ir iškristalinamas. Kristalinį produktą iš esmės sudaro trans beta karotenas. Kadangi tai natūralus procesas, maždaug 3 % produkto sudaro jam būdingų karotenoidų mišinys.

Spalvos indeksas Nr.

40800

EINECS

230-636-6

Cheminis pavadinimas

Βeta karotenas; beta, beta karotenas

Cheminė formulė

C40H56

Molekulinė masė

536,88

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 96 % bendro dažiklių kiekio (išreiškiant beta karotenu)

Formula2 500, kai bangos ilgis apytikriai 440–457 nm, tirpalas cikloheksane

Apibūdinimas

Raudoni, rusvai raudoni arba purpurinės (violetinės) spalvos kristalai ar kristalų milteliai (spalva priklauso nuo ekstrahavimo tirpiklio ir kristalizavimo sąlygų)

Identifikavimas

Spektrometrija

Tirpalo cikloheksane maksimumas atitinka 453–456 nm

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Etilacetatas

Ne daugiau kaip 0,8 %, pavieniui arba junginyje

Etanolis

Izobutilacetatas: ne daugiau kaip 1,0 %

2-propanolis: ne daugiau kaip 0,1 %

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Karotenoidai, išskyrus beta karoteną: ne daugiau kaip 3,0 % bendro dažiklių kiekio

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Mikrobiologiniai kriterijai

Pelėsiai

Ne daugiau kaip 100 kolonijų vienam gramui

Mielės

Ne daugiau kaip 100 kolonijų vienam gramui

Salmonella spp.

Neaptinkama 25 gramuose

Escherichia coli

Neaptinkama 5 gramuose

E 160 a (iv) DUMBLIŲ KAROTENAI

Sinonimai

Maistinis oranžinis CI Nr. 5

Apibrėžtis

Karotinų mišinys taip pat gali būti gaunamas iš dumblių veislių Dunaliella salina, augančių dideliuose druskinguose Whyalla ežeruose Pietų Australijoje. Beta karotenas ekstrahuojamas naudojant eterinį aliejų. Preparatas yra 20–30 % suspensija valgomajame aliejuje. Trans- ir cis-izomerų santykis yra 50/50–71/29 intervale.

Pagrindinis dažantis komponentas yra karotenoidai, kurių didžiausią dalį sudaro beta karotenas. Gali būti alfa karoteno, liuteino, zeaksantino ir beta kriptoksantino. Be dažančių pigmentų šioje medžiagoje gali būti aliejų, riebalų ir vaškų, natūraliai esančių šaltinio medžiagoje.

Spalvos indeksas Nr.

75130

EINECS

 

Cheminis pavadinimas

 

Cheminė formulė

Βeta karotenas: C40H56

Molekulinė masė

Βeta karotenas: 536,88

Analizės duomenys

Karotenų kiekis (skaičiuojant beta karotenu) yra ne mažesnis kaip 20 %

Formula2 500, kai bangos ilgis apytikriai 440–457 nm, tirpalas cikloheksane

Apibūdinimas

 

Identifikavimas

Spektrometrija

Tirpalo cikloheksane maksimumas atitinka 440–457 nm ir 474–486 nm

Grynumas

Natūralūs valgomojo aliejaus tokoferoliai

Ne daugiau kaip 0,3 %

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

E 160 b ANATAS, BIKSINAS, NORBIKSINAS

I)   TIRPIKLIAIS EKSTRAHUOJAMAS BIKSINAS IR NORBIKSINAS

Sinonimai

Natūralusis oranžinis CI Nr. 4

Apibrėžtis

Biksinas gaunamas anato medžio (Bixa orellana L.) sėklų viršutinį lukštą ekstrahuojant vienu ar daugiau šių tirpiklių: acetonu, metanoliu, heksanu ar dichlormetanu, anglies dioksidu, tirpiklį po to pašalinant.

Norbiksinas gaunamas biksino ekstraktą hidrolizuojant vandeniniais šarmų tirpalais.

Biksine ir norbiksine gali būti kitų medžiagų, ekstrahuojamų iš anato sėklų.

Biksino milteliuose yra keli dažantieji komponentai (tarp jų pagrindinis yra biksinas, kuris gali būti cis-ir trans-izomerų pavidalu). Taip pat gali būti biksino terminio skaidymo produktų.

Norbiksino milteliuose pagrindinis dažantysis komponentas yra biksino hidrolizės produktai natrio arba kalio druskų pavidalu. Gali būti tiek cis-, tiek trans-izomerų.

Spalvos indeksas Nr.

75120

EINECS

Anato: anato sėklų ekstraktas: 289-561-2; biksinas: 230-248-7

Cheminis pavadinimas

Biksinas:

6′-metilvandenilis-9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dikarboksilatas

6′-metilvandenilis-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dikarboksilatas

Norbiksinas:

9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dikarboksirūgštis

9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dikarboksirūgštis

Cheminė formulė

Biksinas:

C25H30O4

Norbiksinas:

C24H28O4

Molekulinė masė

Biksinas:

394,51

Norbiksinas:

380,48

Analizės duomenys

Biksino milteliuose bendras karotenoidų kiekis ne mažesnis kaip 75 % skaičiuojant biksinu

Norbiksino milteliuose bendras karotenoidų kiekis ne mažesnis kaip 25 % skaičiuojant norbiksinu

Biksinas:

Formula

2 870, kai bangos ilgis apytikriai lygus 502 nm, tirpiklis chloroformas

Norbiksinas:

Formula

2 870, kai bangos ilgis apytikriai lygus 482 nm, KOH tirpalas

Apibūdinimas

Rausvai rudi milteliai, suspensija ar tirpalas

Identifikavimas

Spektrometrija

Biksinas:

maksimumas atitinka maždaug 502 nm, tirpiklis chloroformas

Norbiksinas:

maksimumas atitinka maždaug 482 nm, praskiestas KOH tirpalas

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Acetonas

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, pavieniui arba junginyje

Metanolis

Heksanas

Dichlormetanas:

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

ii)   ŠARMAIS EKSTRAHUOJAMAS ANATAS

Sinonimai

Natūralusis oranžinis CI Nr. 4

Apibrėžtis

Vandenyje tirpus anatas gaunamas vandeniniu šarmų (natrio arba kalio hidroksido) tirpalu ekstrahuojant anato medžio (Bixa orellana L.) sėklų viršutinį lukštą.

Vandenyje tirpiame anate pagrindinis dažantysis komponentas yra norbiksinas, biksino hidrolizės produktas, natrio arba kalio druskų pavidalu. Gali būti tiek cis-, tiek trans-izomerų.

Spalvos indeksas Nr.

75120

EINECS

Anatas: anato sėklų ekstraktas: 289-561-2; biksinas: 230-248-7

Cheminis pavadinimas

Biksinas:

6′-metilvandenilis-9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dikarboksilatas

6′-metilvandenilis-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dikarboksilatas

Norbiksinas:

9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dikarboksirūgštis

9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dikarboksirūgštis

Cheminė formulė

Biksinas:

C25H30O4

Norbiksinas:

C24H28O4

Molekulinė masė

Biksinas:

394,51

Norbiksinas:

380,48

Analizės duomenys

Bendras karotenoidų kiekis yra ne mažesnis 0,1 % skaičiuojant norbiksinu

Norbiksinas:

Formula

2 870, kai bangos ilgis apytikriai lygus 482 nm, KOH tirpalas

Apibūdinimas

Rausvai rudi milteliai, suspensija ar tirpalas

Identifikavimas

Spektrometrija

Biksinas:

maksimumas atitinka maždaug 502 nm, tirpiklis chloroformas

Norbiksinas:

maksimumas atitinka maždaug 482 nm, praskiestas KOH tirpalas

Grynumas

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

iii)   ALIEJUMI EKSTRAHUOJAMAS ANATAS

Sinonimai

Natūralusis oranžinis CI Nr. 4

Apibrėžtis

Anato aliejiniai ekstraktai kaip tirpalas arba suspensija gaunami valgomaisiais aliejais ekstrahuojant anato medžio (Bixa orellana L.) sėklų viršutinį lukštą. Anato aliejiniame ekstrakte yra keli dažantieji komponentai (tarp jų pagrindinis yra biksinas, kuris gali būti cis- ir trans-izomerų pavidalu). Taip pat gali būti biksino terminio skaidymo produktų.

Spalvos indeksas Nr.

75120

EINECS

Anatas: anato sėklų ekstraktas: 289-561-2; biksinas: 230-248-7

Cheminis pavadinimas

Biksinas:

6′-metilvandenilis-9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dikarboksilatas

6′-metilvandenilis-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dikarboksilatas

Norbiksinas:

9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dikarboksirūgštis

9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dikarboksirūgštis

Cheminė formulė

Biksinas:

C25H30O4

Norbiksinas:

C24H28O4

Molekulinė masė

Biksinas:

394,51

Norbiksinas:

380,48

Analizės duomenys

Bendras karotenoidų kiekis yra ne mažesnis 0,1 % išreiškiant biksinu

Biksinas:

Formula

2 870, kai bangos ilgis apytikriai lygus 502 nm, tirpiklis chloroformas

Apibūdinimas

Rausvai rudi milteliai, suspensija ar tirpalas

Identifikavimas

Spektrometrija

Biksinas:

maksimumas atitinka maždaug 502 nm, tirpiklis chloroformas

Norbiksinas:

maksimumas atitinka maždaug 482 nm, praskiestas KOH tirpalas

Grynumas

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 160 c PAPRIKŲ EKSTRAKTAS, KAPSANTINAS, KAPSORUBINAS

Sinonimai

Paprikos dervingasis aliejus

Apibrėžtis

Paprikų ekstraktas gaunamas tirpikliais ekstrahuojant paprikos rūšis, t. y. sumaltas Capsicum annuum L. vaisių ankštis, su sėklomis arba be jų, kuriose yra pagrindiniai šio prieskonio dažantieji komponentai. Pagrindiniai dažantieji komponentai yra kapsantinas ir kapsorubinas. Be jų yra įvairių kitų dažančiųjų junginių.

Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: metanolį, etanolį, acetoną, heksaną, dichlormetaną, etilacetatą, 2-propanolį ir anglies dioksidą.

Spalvos indeksas Nr.

 

EINECS

Kapsantinas: kapsorubinas: 207-425-2

Cheminis pavadinimas

Kapsantinas: (3R, 3′S, 5′R)-3,3′-dihidroksi-β,κ-karoten-6-onas

Kapsorubinas: (3S, 3′S, 5R, 5′R)-3,3′-dihidroksi-κ,κ-karoten-6,6′-dionas

Cheminė formulė

Kapsantinas:

C40H56O3

Kapsorubinas:

C40H56O4

Molekulinė masė

Kapsantinas:

584,85

Kapsorubinas:

600,85

Analizės duomenys

Paprikų ekstraktas: ne mažiau kaip 7,0 % karotenoidų.

Kapsantinas (kapsorubinas): ne mažiau kaip 30 % bendro karotinoidų kiekio

Formula2 100, kai bangos ilgis apytikriai lygus 462 nm, tirpiklis acetonas

Apibūdinimas

Tamsiai raudonas klampus skystis

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 462 nm, tirpiklis acetonas

Spalvinė reakcija

Į ėminio lašą 2–3 lašuose chloroformo įlašinus lašą sieros rūgšties, susidaro tamsiai mėlynos spalvos tirpalas

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Etilacetatas

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, pavieniui arba junginyje

Metanolis

Etanolis

Acetonas

Heksanas

2-propanolis

Dichlormetanas:

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Kapsicinas

Ne daugiau kaip 250 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 160 d LIKOPENAS

i)   SINTETINIS LIKOPENAS

Sinonimai

Likopenas, gaunamas cheminės sintezės būdu

Apibrėžtis

Sintetinis likopenas – tai likopenų geometrinių izomerų mišinys, gaunamas Wittig'o kondensacijos būdu iš sintetinių tarpinių junginių, kurie paprastai naudojami gaminant kitus maisto produktuose naudojamus karotenoidus. Sintetinis likopenas daugiausia sudarytas iš vien trans-likopeno izomero, įskaitant 5-cis-likopeną bei nedidelius kitų izomerų kiekius. Prekybai skirti likopeno preparatai, skirti naudoti maisto produktuose, gaminami kaip suspensijos valgomuosiuose aliejuose, vandenyje disperguojantys arba vandenyje tirpūs milteliai.

Spalvos indeksas Nr.

75125

EINECS

207-949-1

Cheminis pavadinimas

ψ,ψ-karotenas, vien trans-likopenas, (vien-E)-likopenas, (vien-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametil-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridecenas

Cheminė formulė

C40H56

Molekulinė masė

536,85

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 96 % likopenų izomerų mišinio (ne mažiau kaip 70 % vien trans-likopeno izomero)

Formula (100 % grynam vien trans-likopenui) 3 450, kai bangos ilgis yra 465–475 nm, tirpiklis heksanas

Apibūdinimas

Raudoni kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Spektrofotometrija

Tirpalo heksane maksimali sugertis atitinka apytikriai 470 nm

Karotenoidų bandymas

Mėginio tirpalo acetone spalva išnyksta įpylus 5 % natrio nitrito ir 1N sieros rūgšties tirpalo

Tirpumas

Netirpsta vandenyje, lengvai tirpsta chloroforme

1 % tirpalo chloroforme savybės

Skaidrus ir ryškios raudonai oranžinės spalvos

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,5 % (išlaikius 4 val. esant 40 °C ir 20 mm Hg)

Apo-12’-likopenas

Ne daugiau kaip 0,15 %

Trifenilfosfino oksidas

Ne daugiau kaip 0,01 %

Tirpiklių likučiai

Metanolis: ne daugiau kaip 200 mg/kg,

Heksanas, 2-propanolis: ne daugiau kaip 10 mg/kg kiekvieno.

Dichlormetanas: ne daugiau kaip 10 mg/kg (tik prekybai skirtuose preparatuose)

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

ii)   LIKOPENAS IŠ RAUDONŲJŲ POMIDORŲ

Sinonimai

Natūralus geltonasis Nr. 27

Apibrėžtis

Likopenas gaunamas tirpikliais ekstrahuojant raudonuosius pomidorus (Lycopersicon esculentum L.), tirpiklį po to pašalinant. Galima naudoti tik šiuos tirpiklius: anglies dioksidą, etilacetatą, acetoną, 2-propanolį, metanolį, etanolį ir heksaną. Pagrindinis pomidorų dažantysis komponentas yra likopenas; gali būti maži kiekiai kitų karotinoidinių pigmentų. Be dažančiųjų pigmentų produkte gali būti aliejų, riebalų, vaškų ir skonio medžiagų, natūraliai esančių pomidoruose.

Spalvos indeksas Nr.

75125

EINECS

207-949-1

Cheminis pavadinimas

ψ,ψ-karotenas, vien trans-likopenas, (vien-E)-likopenas, (vien-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametil-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridecenas

Cheminė formulė

C40H56

Molekulinė masė

536,85

Analizės duomenys

Formula (100 % grynam vien trans-likopenui) 3 450, kai bangos ilgis yra 465–475 nm, tirpiklis heksanas

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 5 %

Apibūdinimas

Tamsiai raudonas klampus skystis

Identifikavimas

Spektrofotometrija

Maksimumas atitinka apytikriai 472 nm, tirpiklis heksanas

Grynumas

Tirpiklių likučiai

2-propanolis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, pavieniui arba junginyje

Heksanas

Acetonas

Etanolis

Metanolis

Etilacetatas

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 1 %

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

iii)   LIKOPENAS IŠ BLAKESLEA TRISPORA

Sinonimai

Natūralus geltonasis Nr. 27

Apibrėžtis

Likopenas iš Blakeslea trispora ekstrahuojamas iš grybinės biomasės ir gryninamas kristalizavimo ir filtravimo būdu. Jį daugiausia sudaro vien trans-likopenas. Jo sudėtyje taip pat yra maži kitų karotenoidų kiekiai. 2-propanolis ir izobutilacetatas – vieninteliai gamyboje naudojami tirpikliai. Prekybai skirti likopeno preparatai, skirti naudoti maisto produktuose, gaminami kaip suspensijos valgomuosiuose aliejuose, vandenyje disperguojantys arba vandenyje tirpūs milteliai.

Spalvos indeksas Nr.

75125

EINECS

207-949-1

Cheminis pavadinimas

ψ,ψ-karotinas, vien trans-likopenas, (vien-E)-likopenas, (vien-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametil-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridecenas

Cheminė formulė

C40H56

Molekulinė masė

536,85

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 95 % likopenų izomerų mišinio ir ne mažiau kaip 90 % visų dažiklių trans-likopeno izomero

Formula (100 % grynam vien trans-likopenui) 3 450, kai bangos ilgis yra 465–475 nm, tirpiklis heksanas

Apibūdinimas

Raudoni kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Spektrofotometrija

Tirpalo heksane maksimali sugertis atitinka apytikriai 470 nm

Karotenoidų bandymas

Mėginio tirpalo acetone spalva išnyksta įpylus 5 % natrio nitrito ir 1N sieros rūgšties tirpalo

Tirpumas

Netirpsta vandenyje, lengvai tirpsta chloroforme

1 % tirpalo chloroforme savybės

Skaidrus ir ryškios raudonai oranžinės spalvos

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,5 % (išlaikius 4 val. esant 40 °C ir 20 mm Hg)

Kiti karotenoidai

Ne daugiau kaip 5 %

Tirpiklių likučiai

2-propanolis: ne daugiau kaip 0,1 %

Izobutilacetatas: ne daugiau kaip 1,0 %

Dichlormetanas: ne daugiau kaip 10 mg/kg (tik prekybai skirtuose preparatuose)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,3 %

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 160 e BETA-APO-8′-KAROTENALIS (C30)

Sinonimai

Maistinis oranžinis CI Nr. 6

Apibrėžtis

Šios specifikacijos taikomos daugiausia visiems beta-apo-8′-karotenalio trans-izomerams, turintiems nedidelius kiekius kitų karotenoidų. Praskiesti ir stabilizuoti produktai yra ruošiami iš beta-apo-8′-karotenalio, atitinkančio šias specifikacijas, juos sudaro beta-apo-8′-karotenalio tirpalai arba suspensijos valgomuosiuose riebaluose arba aliejuose, emulsijos ir vandenyje disperguojantys milteliai. Šie preparatai gali turėti skirtingą cis-ir trans-izomerų santykį.

Spalvos indeksas Nr.

40820

EINECS

214-171-6

Cheminis pavadinimas

Beta-Apo-8′-karotenalis, trans-beta-apo-8′-karotenaldehidas

Cheminė formulė

C30H40O

Molekulinė masė

416,65

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 96 % bendro dažiklių kiekio

Formula2 640, kai bangos ilgis apytikriai lygus 460–462 nm, tirpiklis cikloheksanas

Apibūdinimas

Tamsiai violetiniai metalinio blizgesio kristalai arba kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka 460–462 nm, tirpiklis cikloheksanas

Grynumas

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Papildomi dažikliai

karotenoidai, išskyrus beta-apo-8′-karotenalį:

Ne daugiau kaip 3,0 % bendro dažiklių kiekio

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 161 b LIUTEINAS

Sinonimai

Karotenoidų mišinys, ksantofilai

Apibrėžtis

Liuteinas yra gaunamas tirpikliais ekstrahuojant valgomųjų vaisių ir augalų, žolės, liucernos ir Tagetes erecta padermes. Pagrindinis dažantis komponentas yra karotenoidai, kurių didžiausią dalį sudaro liuteinas ir jo riebalų rūgščių esteriai. Taip pat gali būti įvairūs karotenų kiekiai. Be liuteino gali būti riebalų, aliejų ir vaškų, natūraliai esančių augalinėje žaliavoje.

Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: metanolį, etanolį, 2-propanolį, heksaną, acetoną, metiletilketoną ir anglies dioksidą.

Spalvos indeksas Nr.

 

EINECS

204-840-0

Cheminis pavadinimas

3,3′-dihidroksi-d-karotenas

Cheminė formulė

C40H56O2

Molekulinė masė

568,88

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 4,0 % skaičiuojant liuteinu

Formula2 550, kai bangos ilgis apytikriai lygus 445 nm, tirpikliai: chloroformas ir etanolis (10 + 90) arba heksanas, etanolis ir acetonas (80 + 10 + 10)

Apibūdinimas

Tamsus gelsvai rudas skystis

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 445 nm, tirpiklis chloroformas ir etanolis (1:9)

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Acetonas

Ne daugiau kaip 50 mg/kg, pavieniui arba junginyje

Metiletilketonas

Metanolis

Etanolis

2-propanolis

Heksanas

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 161g KANTAKSANTINAS

Sinonimai

Maistinis oranžinis CI Nr. 8

Apibrėžtis

Šios specifikacijos taikomos daugiausia visiems kantaksantino trans-izomerams, turintiems nedidelius kiekius kitų karotenoidų. Praskiesti ir stabilizuoti produktai yra ruošiami iš kantaksantino, atitinkančio šias specifikacijas; juos sudaro kantaksantino tirpalai arba suspensijos valgomuosiuose riebaluose arba aliejuose, emulsijos ir vandenyje disperguojantys milteliai. Šie preparatai gali turėti skirtingą cisir transizomerų santykį.

Spalvos indeksas Nr.

40850

EINECS

208-187-2

Cheminis pavadinimas

Beta-karoten-4,4′-dionas, kantaksantinas, 4,4′-diokso-beta-karotenas

Cheminė formulė

C40H52O2

Molekulinė masė

564,86

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 96 % (išreikšta kantaksantinu)

Formula

2 200,

kai bangos ilgis apytikriai lygus 485 nm, tirpiklis chloroformas

kai bangos ilgis 468–472 nm, tirpiklis cikloheksanas

kai bangos ilgis 464–467 nm, tirpiklis petroleteris

Apibūdinimas

Tamsiai violetiniai kristalai ar kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 485 nm, tirpiklis chloroformas

Maksimumas atitinka 468–472 nm, tirpiklis cikloheksanas

Maksimumas atitinka 464–467 nm, tirpiklis petroleteris

Grynumas

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Papildomi dažikliai

Karotenoidai, išskyrus kantaksantiną: ne daugiau kaip 5,0 % bendro dažiklių kiekio

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 162 BUROKĖLIŲ RAUDONASIS, BETANINAS

Sinonimai

Burokėlių raudonasis

Apibrėžtis

Burokėlių raudonasis gaunamas iš raudonųjų burokėlių (Beta vulgaris L. var. rubra) šakniavaisių, kai susmulkinti burokėliai spaudžiami, kaip sultims gaminti, arba burokėlių susmulkinti šakniavaisiai ekstrahuojami vandeniu ir ekstraktas vėliau sodrinamas aktyvaus komponento kiekiui padidinti. Dažiklį sudaro įvairūs pigmentai; visi jie priklauso betalainų klasei. Pagrindinis dažantysis komponentas yra betacianinai (raudoni), ir betaninas juose sudaro 75–95 %. Gali būti nedideli kiekiai betaksantino (geltonas) ir betalainų skaidymo produktų (šviesiai rudi).

Be dažančiųjų pigmentų sultyse arba ekstraktuose yra cukrų, druskų ir (arba) baltymų, natūraliai esančių raudonuosiuose burokėliuose. Tirpalas gali būti koncentruojamas ir kai kurie produktai gali būti gryninami norint pašalinti didesnę dalį cukrų, druskų ir baltymų.

Spalvos indeksas Nr.

 

EINECS

231-628-5

Cheminis pavadinimas

(S-(R′,R′)-4-(2-(2-karboksi-5(β-D-gliukopiranoziloksi)-2,3-dihidro-6-hidroksi-1H-indol-1-il)etenil)-2,3-dihidro-2,6-piridindikarboksirūgštis 1-(2-(2,6-dikarboksi-1,2,3,4-tetrahidro-4-piridiliden)etiliden)-5-β-D-gliukopiranoziloksi)-6-hidroksiindolinio-2-karboksilatas

Cheminė formulė

Betaninas: C24H26N2O13

Molekulinė masė

550,48

Analizės duomenys

Raudonojo dažiklio kiekis (išreiškiant betaninu) yra ne mažesnis kaip 0,4 %

Formula1 120, kai bangos ilgis apytikriai lygus 535 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 5

Apibūdinimas

Raudonas arba tamsiai raudonas skystis, pasta, milteliai ar kieta medžiaga

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 535 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 5

Grynumas

Nitratai

Ne daugiau kaip 2 g nitrato anijono/g raudonojo dažiklio (apskaičiuoto darant analizę)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 163 ANTOCIANINAI

Sinonimai

 

Apibrėžtis

Antocianinai yra gaunami valgomųjų vaisių ir daržovių rūšis maceruojant arba ekstrahuojant sulfitiniu vandeniu, parūgštintu vandeniu, anglies dioksidu, metanoliu arba etanoliu; jei reikia, jie vėliau koncentruojami ir (arba) gryninami. Iš gauto produkto pramoninio džiovinimo būdu galima pagaminti miltelius. Antocianinuose yra įprastų žaliavinės medžiagos komponentų, būtent, antocianino, organinių rūgščių, taninų, cukrų mineralų ir kt., bet nebūtinai tuo pat santykiu, kaip žaliavinėje medžiagoje. Dėl maceravimo proceso juose gali natūraliai pasitaikyti etanolio. Pagrindinis dažantysis komponentas yra antocianinas. Produktai parduodami atsižvelgiant į jų spalvos intensyvumą, nustatytą atlikus analizę. Dažiklio kiekis neišreiškiamas kiekybiniais vienetais.

Spalvos indeksas Nr.

 

EINECS

208-438-6 (cianidinas); 205-125-6 (peonidinas); 208-437-0 (delfinidinas); 211-403-8 (malvidinas); 205-127-7 (pelargonidinas); 215-849-4 (petunidinas)

Cheminis pavadinimas

3,3′,4′,5,7-pentahidroksiflavilio chloridas (cianidinas)

3,4′,5,7-tetrahidroksi-3′-metoksiflavilio chloridas (peonidinas)

3,4′,5,7-tetrahidroksi-3′,5′-dimetoksiflavilio chloridas (malvidinas)

3,5,7-trihidroksi-2-(3,4,5-trihidroksifenil)-1-benzopirilio chloridas (delfinidinas)

3,3′,4′,5,7-pentahidroksi-5′-metoksiflavilio chloridas (petunidinas)

3,5,7-trihidroksi-2-(4-hidroksifenil)-1-benzopirilio chloridas (pelargonidinas)

Cheminė formulė

Cianidinas: C15H11O6Cl

Peonidinas: C16H13O6Cl

Malvidinas: C17H15O7Cl

Delfinidinas: C15H11O7Cl

Petunidinas: C16H13O7Cl

Pelargonidinas: C15H11O5Cl

Molekulinė masė

Cianidinas: 322,6

Peonidinas: 336,7

Malvidinas: 366,7

Delfinidinas: 340,6

Petunidinas: 352,7

Pelargonidinas: 306,7

Analizės duomenys

Formula

300 gryno pigmento, kai bangos ilgis 515–535 nm, pH 3,0

Apibūdinimas

Rausvai violetinis skystis, milteliai ar pasta, silpno būdingo kvapo

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas, su 0,01 % konc. HCl (tirpiklis metanolis):

Cianidinas: 535 nm

Peonidinas: 532 nm

Malvidinas: 542 nm

Delfinidinas: 546 nm

Petunidinas: 543 nm

Pelargonidinas: 530 nm

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Metanolis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg

Etanolis

Ne daugiau kaip 200 mg/kg

Sieros dioksidas

Ne daugiau kaip 1 000 mg/kg vienam pigmento procentui

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 170 KALCIO KARBONATAS

Sinonimai

Baltasis pigmentas CI Nr. 18, kreida

Apibrėžtis

Kalcio karbonatas yra produktas, gaunamas iš sumaltos klinties arba kalcio jonus nusodinant karbonato jonais.

Spalvos indeksas Nr.

77220

EINECS

Kalcio karbonatas: 207-439-9

Klintis: 215-279-6

Cheminis pavadinimas

Kalcio karbonatas

Cheminė formulė

CaCO3

Molekulinė masė

100,1

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 98 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Balti kristaliniai arba amorfiniai bekvapiai ir beskoniai milteliai

Identifikavimas

Tirpumas

Praktiškai netirpsta vandenyje ir alkoholyje. Tirpsta skiriantis burbuliukams praskiestoje acto rūgštyje, praskiestame vandenilio chloride ir praskiestoje azoto rūgštyje, o susidarantys tirpalai po virinimo rodo teigiamą kalcio jonų reakciją.

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 2,0 % (200 °C, 4 val.)

Rūgštyje netirpios medžiagos

Ne daugiau kaip 0,2 %

Magnis ir šarminės druskos

Ne daugiau kaip 1 %

Fluoridas

Ne daugiau kaip 50 mg/kg

Stibis (išreiškiant Sb)

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, pavieniui arba junginyje

Varis (išreiškiant Cu)

Chromas (išreiškiant Cr)

Cinkas (išreiškiant Zn)

Baris (išreiškiant Ba)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 171 TITANO DIOKSIDAS

Sinonimai

Baltasis pigmentas CI Nr. 6

Apibrėžtis

Titano dioksidą iš esmės sudaro grynas anatazo ir (arba) rutilo titano dioksidas, kuris produkto technologinėms savybėms pagerinti gali būti padengtas nedideliu kiekiu aliuminio oksido ir (arba) silicio dioksido.

Pigmentinio titano dioksido anatazo tipai gali būti pagaminti tik taikant sulfato metodą ir tokiu būdu gaunant didelį šalutinio produkto – sieros rūgšties – kiekį. Titano dioksido rutilo tipai paprastai gaminami taikant chlorido metodą.

Tam tikri titano dioksido rutilo tipai gaminami naudojant žėrutį (dar vadinamą kalio aliuminio silikatu) kaip šabloną pagrindinei plokštelės struktūrai sudaryti. Žėručio paviršius padengtas titano dioksidu, taikant specialų patentuotą metodą.

Plokštelės pavidalo rutilo titano dioksidas gaminamas titano dioksidu (rutilo) padengto žėručio perlamutriniam pigmentui taikant ekstrakcinio tirpinimo rūgštyje ir vėliau šarmuose metodą. Šio proceso metu visas žėrutis pašalinamas ir gaunamas produktas – plokštelės pavidalo rutilo titano dioksidas.

Spalvos indeksas Nr.

77891

EINECS

236-675-5

Cheminis pavadinimas

Titano dioksidas

Cheminė formulė

TiO2

Molekulinė masė

79,88

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 %, neįskaitant aliuminio ir silicio oksidų

Apibūdinimas

Balti ar šiek tiek spalvoti milteliai

Identifikavimas

Tirpumas

Netirpsta vandenyje ir organiniuose tirpikliuose. Lėtai tirpsta vandenilio fluorido rūgštyje ir karštoje koncentruotoje sieros rūgštyje.

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,5 % (105 °C, 3 val.)

Masės sumažėjimas kaitinant

Ne daugiau kaip 1,0 % neįskaitant lakiųjų medžiagų (800 °C)

Aliuminio oksidas ir (arba) silicio dioksidas

Bendras kiekis ne didesnis kaip 2,0 %

Medžiaga, ištirpstanti 0,5 N HCl

Ne daugiau kaip 0,5 %, neįskaitant aliuminio ir silicio oksidų, tačiau, jei produktuose yra aliuminio oksido ir (arba) silicio dioksido, ne daugiau kaip 1,5 % parduodamo produkto masės.

Vandenyje tirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,5 %

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg po ekstrakcijos 0,5 N HCl tirpalu.

Stibis

Ne daugiau kaip 2 mg/kg po ekstrakcijos 0,5 N HCl tirpalu.

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg po ekstrakcijos 0,5 N HCl tirpalu.

Švinas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg po ekstrakcijos 0,5 N HCl tirpalu.

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg po ekstrakcijos 0,5 N HCl tirpalu.

E 172 GELEŽIES OKSIDAI IR GELEŽIES HIDROKSIDAI

Sinonimai

Geltonasis geležies oksidas: geltonasis pigmentas CI Nr. 42 ir 43

Raudonasis geležies oksidas: raudonasis pigmentas CI Nr. 101 ir 102

Juodasis geležies oksidas: juodasis pigmentas CI Nr. 11

Apibrėžtis

Geležies oksidai ir geležies hidroksidai gaminami sintetiniu būdu ir juos iš esmės sudaro bevandeniai ir (arba) hidratuoti geležies oksidai. Spalvų gama: geltonos, raudonos, rudos ir juodos spalvos. Maistinės kokybės geležies oksidai nuo techninių rūšių skiriasi visų pirma palyginti mažais kiekiais kitų metalų priemaišų. Tai pasiekiama vykdant geležies šaltinio atranką bei kontrolę ir (arba) gamybos procese taikomu cheminio gryninimo laipsniu.

Spalvos indeksas Nr.

Geltonasis geležies oksidas:

77492

Raudonasis geležies oksidas:

77491

Juodasis geležies oksidas:

77499

EINECS

Geltonasis geležies oksidas:

257-098-5

Raudonasis geležies oksidas:

215-168-2

Juodasis geležies oksidas:

235-442-5

Cheminis pavadinimas

Geltonasis geležies oksidas: hidratuotas geležies (III) oksidas

Raudonasis geležies oksidas: bevandenis geležies (III) oksidas

Juodasis geležies oksidas: geležies (II) geležies (III) oksidas

Cheminė formulė

Geltonasis geležies oksidas:

FeO(OH) · H2O

Raudonasis geležies oksidas:

Fe2O3

Juodasis geležies oksidas:

FeO.Fe2O3

Molekulinė masė

88,85:

FeO(OH)

159,70:

Fe2O3

231,55:

FeO.Fe2O3

Analizės duomenys

Bendras geltonojo oksido geležies kiekis ne mažesnis kaip 60 %, raudonojo ir juodojo oksido – ne mažesnis kaip 68 % išreiškiant geležimi

Apibūdinimas

Geltoni, raudoni, rudi ar juodi milteliai

Identifikavimas

Tirpumas

Netirpsta vandenyje ir organiniuose tirpikliuose.

Tirpsta koncentruotose neorganinėse rūgštyse.

Grynumas

Vandenyje tirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 1,0 %

Po visiško ištirpinimo

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Chromas

Ne daugiau kaip 100 mg/kg

Varis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Nikelis

Ne daugiau kaip 200 mg/kg

Cinkas

Ne daugiau kaip 100 mg/kg

E 173 ALIUMINIS

Sinonimai

Metalo pigmentas CI

Apibrėžtis

Aliuminio pudrą sudaro labai smulkios aliuminio dalelės. Pudra gaminama esant arba nesant valgomųjų augalinių aliejų ir (arba) maisto priedų kokybę atitinkančių riebalų rūgščių. Joje nėra jokių kitų medžiagų, išskyrus valgomuosius augalinius aliejus ir (arba) maisto priedų kokybę atitinkančias riebalų rūgštis.

Spalvos indeksas Nr.

77000

EINECS

231-072-3

Cheminis pavadinimas

Aliuminis

Cheminė formulė

Al

Santykinė atominė masė

26,98

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99 % skaičiuojant Al po aliejų pašalinimo

Apibūdinimas

Sidabriškai pilki milteliai arba ploni lakštai

Identifikavimas

Tirpumas

Netirpsta vandenyje ir organiniuose tirpikliuose. Tirpsta praskiestame vandenilio chloride.

Aliuminio bandymas

Bandymas teigiamas, jei ėminys ištirpsta praskiestame vandenilio chloride

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,5 % (105 °C, iki pastovios masės)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 174 SIDABRAS

Sinonimai

Argentum

Apibrėžtis

Spalvos indeksas Nr.

77820

EINECS

231-131-3

Cheminis pavadinimas

Sidabras

Cheminė formulė

Ag

Santykinė atominė masė

107,87

Analizės duomenys

Ag kiekis ne mažesnis kaip 99,5 %

Apibūdinimas

Sidabro spalvos milteliai arba ploni lakštai

Identifikavimas

 

Grynumas

 

E 175 AUKSAS

Sinonimai

Metalo pigmentas Nr. 3, Aurum

Apibrėžtis

Spalvos indeksas Nr.

77480

EINECS

231-165-9

Cheminis pavadinimas

Auksas

Cheminė formulė

Au

Santykinė atominė masė

197,0

Analizės duomenys

Au kiekis ne mažesnis kaip 90 %

Apibūdinimas

Aukso spalvos milteliai arba ploni lakštai

Identifikavimas

 

Grynumas

Sidabras

Ne daugiau kaip 7 %

Po visiško ištirpinimo

Varis

Ne daugiau kaip 4 %

E 180 LITOLRUBINAS BK

Sinonimai

Raudonasis pigmentas CI Nr. 57, rubino pigmentas, karminas 6B

Apibrėžtis

Litolrubiną BK iš esmės sudaro kalcio 3-hidroksi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)-2-naftalenkarboksilatas ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – vanduo, kalcio chloridas ir (arba) kalcio sulfatas.

Spalvos indeksas Nr.

15850:1

EINECS

226-109-5

Cheminis pavadinimas

Kalcio 3-hidroksi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)-2-naftalen-karboksilatas

Cheminė formulė

C18H12CaN2O6S

Molekulinė masė

424,45

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 90 %

Formula 200, kai bangos ilgis apytikriai lygus 442 nm, tirpiklis dimetilformamidas

Apibūdinimas

Raudoni milteliai

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 442 nm, tirpiklis dimetilformamidas

Grynumas

Papildomi dažikliai

Ne daugiau kaip 0,5 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

2-amino-5-metilbenzensulfonrūgštis, kalcio druska

Ne daugiau kaip 0,2 %

3-hidroksi-2-naftalenkarboksirūgštis, kalcio druska

Ne daugiau kaip 0,4 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (išreiškiant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 % ekstrahuojant iš tirpalo, kurio pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 200 SORBO RŪGŠTIS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

203-768-7

Cheminis pavadinimas

Sorbo rūgštis, trans, trans–2,4–heksadieno rūgštis

Cheminė formulė

C6H8O2

Molekulinė masė

112,12

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Bespalvės adatėlės arba balti lengvai birūs, silpno būdingo kvapo milteliai, nekeičiantys spalvos po 90 min. kaitinimo 105 °C temperatūroje

Identifikavimas

Lydimosi intervalas

133–135 °C po 4 val. vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Spektrometrija

Tirpalas 2-propanolyje (1:4 000 000) rodo maksimalią sugertį esant bangos ilgiui 254 ± 2 nm

Dvigubųjų ryšių bandymas

Bandymas teigiamas

Tirpumas

Šiek tiek tirpsta vandenyje, tirpsta etanolyje

Grynumas

Vandens kiekis

Ne daugiau kaip 0,5 % (Karlo Fišerio metodas)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,2 %

Aldehidai

Ne daugiau kaip 0,1 % (išreiškiant formaldehidu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 202 KALIO SORBATAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

246-376-1

Cheminis pavadinimas

Kalio sorbatas, kalio (E,E)-2,4-heksadienoatas, kalio trans, trans-2,4-heksadieno rūgšties druska

Cheminė formulė

C6H7O2K

Molekulinė masė

150,22

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 % sausoje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai, nekeičiantys spalvos po 90 min. kaitinimo 105 °C temperatūroje

Identifikavimas

Sorbo rūgšties lydymosi intervalas

Sorbo rūgšties, gautos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 133–135 °C po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Kalio bandymas

Bandymas teigiamas

Dvigubųjų ryšių bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 1,0 % (105 °C, 3 val.)

Rūgštingumas ar šarmingumas

Apytikriai ne daugiau kaip 1,0 % (išreiškiant sorbo rūgštimi arba K2CO3)

Aldehidai

Ne daugiau kaip 0,1 % (skaičiuojant formaldehidu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 203 KALCIO SORBATAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

231-321-6

Cheminis pavadinimas

Kalcio sorbatas, kalcio trans, trans-2,4-heksadieno rūgšties druska

Cheminė formulė

C12H14O4Ca

Molekulinė masė

262,32

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 98 % sausoje medžiagoje

Apibūdinimas

Smulkūs balti kristaliniai milteliai, nekeičiantys spalvos po 90 min. kaitinimo 105 °C temperatūroje

Identifikavimas

Sorbo rūgšties lydymosi intervalas

Sorbo rūgšties, gautos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 133–135 °C po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Kalcio bandymas

Bandymas teigiamas

Dvigubųjų ryšių bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 2,0 %, po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Aldehidai

Ne daugiau kaip 0,1 % (išreiškiant formaldehidu)

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 210 BENZENKARBOKSIRŪGŠTIS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

200-618-2

Cheminis pavadinimas

Benzenkarboksirūgštis, fenilkarboksirūgštis

Cheminė formulė

C7H6O2

Molekulinė masė

122,12

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99,5 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Lydimosi intervalas

121,5–123,5 °C

Sublimacijos bandymas

Bandymas teigiamas

Benzoatų bandymas

Bandymas teigiamas

pH

Apie 4 (tirpalas vandenyje)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,5 % po 3 val. džiovinimo virš sieros rūgšties

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05 %

Chlorinti organiniai junginiai

Ne daugiau kaip 0,07 %, išreiškiant chloridu, atitinkančiu 0,3 % monochlorbenzenkarboksirūgšties

Lengvai oksiduojamos medžiagos

Į 100 ml vandens įpilama 1,5 ml sieros rūgšties, kaitinama iki virimo ir lašinama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 30 sekundžių. Karštame tirpale ištirpinama 1 g ėminio, pasverto mg tikslumu, ir titruojama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 15 sekundžių. Turėtų būti sunaudojama ne daugiau kaip 0,5 ml

Lengvai anglinamos medžiagos

Šalto tirpalo, susidedančio iš 0,5 g benzenkarboksirūgšties ir 5 ml 94,5–95,5 % sieros rūgšties, spalva negali būti ryškesnė už standartinio tirpalo, susidedančio iš 0,2 ml kobalto chlorido TSC (10), 0,3 ml geležies chlorido TSC (11), 0,1 ml vario sulfato TSC (12) ir 4,4 ml vandens

Policiklinės rūgštys

Benzenkarboksirūgšties neutralizuoto tirpalo frakcinio parūgštinimo metu pirmųjų nuosėdų lydymosi intervalas turi nesiskirti nuo benzenkarboksirūgšties lydymosi intervalo

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 211 NATRIO BENZOATAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

208-534-8

Cheminis pavadinimas

Natrio benzenkarboksilatas, benzenkarboksirūgšties natrio druska, fenilkarboksirūgšties natrio druska

Cheminė formulė

C7H5O2Na

Molekulinė masė

144,11

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99 % C7H5O2Na po 4 val. džiovinimo 105 °C temperatūroje

Apibūdinimas

Balti beveik bekvapiai kristaliniai milteliai ar granulės

Identifikavimas

Tirpumas

Lengvai tirpsta vandenyje, sunkiai tirpsta etanolyje

Benzenkarboksirūgšties lydymosi intervalas

Benzenkarboksirūgšties, išskirtos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 121,5–123,5 °C po džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Benzoatų bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 1,5 % (105 °C, 4 val.)

Lengvai oksiduojamos medžiagos

Į 100 ml vandens įpilama 1,5 ml sieros rūgšties, kaitinama iki virimo ir lašinama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 30 sekundžių. Karštame tirpale ištirpinama 1 g ėminio, pasverto mg tikslumu, ir titruojama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 15 sekundžių. Turėtų būti sunaudojama ne daugiau kaip 0,5 ml

Policiklinės rūgštys

Natrio benzoato (neutralizuoto) tirpalo frakcinio parūgštinimo metu pirmųjų nuosėdų lydymosi intervalas turi nesiskirti nuo benzenkarboksirūgšties lydymosi intervalo

Chlorinti organiniai junginiai

Ne daugiau kaip 0,06 %, išreiškiant chloridu, atitinkančiu 0,25 % monochlorbenzenkarboksirūgšties

Rūgštingumas ar šarmingumas

Vienam gramui natrio benzoato neutralizuoti (indikatorius fenolftaleinas) sunaudojama ne daugiau kaip 0,25 ml 0,1 N NaOH arba 0,1 N HCl

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 212 KALIO BENZOATAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

209-481-3

Cheminis pavadinimas

Kalio benzenkarboksilatas, kalio benzenkarboksirūgšties druska, kalio fenilkarboksirūgšties druska

Cheminė formulė

C7H5KO2·3H2O

Molekulinė masė

214,27

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 % C7H5KO2 po džiovinimo iki pastovios masės 105 °C temperatūroje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Benzenkarboksirūgšties lydymosi intervalas

Benzenkarboksirūgšties, gautos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 121,5–123,5 °C po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Benzoatų bandymas

Bandymas teigiamas

Kalio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Nuodžiūvis

ne daugiau kaip 26,5 % (105 °C, 4 val.)

Chlorinti organiniai junginiai

Ne daugiau kaip 0,06 %, išreiškiant chloridu, atitinkančiu 0,25 % monochlorbenzenkarboksirūgšties

Lengvai oksiduojamos medžiagos

Į 100 ml vandens įpilama 1,5 ml sieros rūgšties, kaitinama iki virimo ir lašinama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 30 sekundžių. Karštame tirpale ištirpinama 1 g ėminio, pasverto mg tikslumu, ir titruojama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 15 sekundžių. Turėtų būti sunaudojama ne daugiau kaip 0,5 ml

Lengvai anglinamos medžiagos

Šalto tirpalo, susidedančio iš 0,5 g benzenkarboksirūgšties ir 5 ml 94,5–95,5 % sieros rūgšties, spalva negali būti ryškesnė už standartinio tirpalo, susidedančio iš 0,2 ml kobalto chlorido TSC, 0,3 ml geležies chlorido TSC, 0,1 ml vario sulfato TSC ir 4,4 ml vandens

Policiklinės rūgštys

Benzenkarboksirūgšties neutralizuoto tirpalo frakcinio parūgštinimo metu pirmųjų nuosėdų lydymosi intervalas turi nesiskirti nuo benzenkarboksirūgšties lydymosi intervalo

Rūgštingumas ar šarmingumas

Natrio benzoato 1 g neutralizuoti (indikatorius fenolftaleinas) sunaudojama ne daugiau kaip 0,25 ml 0,1 N NaOH arba 0,1 N HCl

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 213 KALCIO BENZOATAS

Sinonimai

Monokalcio benzoatas

Apibrėžtis

EINECS

218-235-4

Cheminis pavadinimas

Kalcio benzoatas, kalcio dibenzoatas

Cheminė formulė

Bevandenis:

C14H10O4Ca

Monohidratas:

C14H10O4Ca·H2O

Trihidratas:

C14H10O4Ca·3H2O

Molekulinė masė

Bevandenis:

282,31

Monohidratas:

300,32

Trihidratas:

336,36

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 % po džiovinimo 105 °C temperatūroje

Apibūdinimas

Balti ar bespalviai kristalai, arba balti milteliai

Identifikavimas

Benzenkarboksirūgšties lydymosi intervalas

Benzenkarboksirūgšties, gautos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 121,5–123,5 °C po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Benzoatų bandymas

Bandymas teigiamas

Kalcio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 17,5 % (105 °C, iki pastovios masės)

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,3 %

Chlorinti organiniai junginiai

Ne daugiau kaip 0,06 %, išreiškiant chloridu, atitinkančiu 0,25 % monochlorbenzenkarboksirūgšties

Lengvai oksiduojamos medžiagos

Į 100 ml vandens įpilama 1,5 ml sieros rūgšties, kaitinama iki virimo ir lašinama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 30 sekundžių. Karštame tirpale ištirpinama 1 g ėminio, pasverto mg tikslumu, ir titruojama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 15 sekundžių. Turėtų būti sunaudojama ne daugiau kaip 0,5 ml

Lengvai anglinamos medžiagos

Šalto tirpalo, susidedančio iš 0,5 g benzenkarboksirūgšties ir 5 ml 94,5–95,5 % sieros rūgšties, spalva negali būti ryškesnė už standartinio tirpalo, susidedančio iš 0,2 ml kobalto chlorido TSC, 0,3 ml geležies chlorido TSC, 0,1 ml vario sulfato TSC ir 4,4 ml vandens

Policiklinės rūgštys

Benzenkarboksirūgšties neutralizuoto tirpalo frakcinio parūgštinimo metu pirmųjų nuosėdų lydymosi intervalas turi nesiskirti nuo benzenkarboksirūgšties lydymosi intervalo

Rūgštingumas ar šarmingumas

Kalcio benzoato 1 g neutralizuoti (indikatorius fenolftaleinas) sunaudojama ne daugiau kaip 0,25 ml 0,1 N NaOH arba 0,1 N HCl

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 214 ETILO p-HIDROKSIBENZOATAS

Sinonimai

Etilparabenas, etilo p-oksibenzoatas

Apibrėžtis

EINECS

204-399-4

Cheminis pavadinimas

Etilo p-hidroksibenzoatas, Etilo p-hidroksibenzenkarboksirūgšties esteris

Cheminė formulė

C9H10O3

Molekulinė masė

166,8

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99,5 % po 2 val. džiovinimo 80 °C temperatūroje

Apibūdinimas

Beveik bekvapiai maži bespalviai kristalai arba balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Lydimosi intervalas

115–118 °C

p-hydroksibenzoato bandymas

p-hidroksibenzenkarboksirūgšties, gautos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 213–217 °C po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Alkoholio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,5 % (80 °C, 2 val.)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05 %

p–hidroksibenzenkarboksirūgštis ir salicilo rūgštis

Ne daugiau kaip 0,35 %, išreiškiant p–hidroksibenzenkarboksirūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 215 NATRIO ETILO p–HIDROKSIBENZOATAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

252-487-6

Cheminis pavadinimas

Natrio etil-p-hidroksibenzoatas, p-hidroksibenzenkarboksirūgšties etilo esterio natrio junginys

Cheminė formulė

C9H9O3Na

Molekulinė masė

188,8

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 83 % p-hidroksibenzenkarboksirūgšties etilo esterio skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Balti, kristaliniai higroskopiniai milteliai

Identifikavimas

Lydimosi intervalas

115–118 °C po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

p-hydroksibenzoato bandymas

p-hidroksibenzenkarboksirūgšties, gautos iš ėminio, lydymosi intervalas yra 213–217 °C

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

9,9–10,3 (0,1 % vandeninio tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 5 % po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Sulfatiniai pelenai

37–39 %

p-hidroksibenzenkarboksirūgštis ir salicilo rūgštis

Ne daugiau kaip 0,35 %, išreiškiant p-idroksibenzenkarboksirūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 218 METILO p-HIDROKSIBENZOATAS

Sinonimai

Metilparabenas, metilo p-oksibenzoatas

Apibrėžtis

EINECS

243-171-5

Cheminis pavadinimas

metilo p-hidroksibenzoatas, p-hidroksibenzenkarboksirūgšties metilo esteris

Cheminė formulė

C8H8O3

Molekulinė masė

152,15

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 % po 2 val. džiovinimo 80 °C temperatūroje

Apibūdinimas

Beveik bekvapiai, maži bespalviai kristalai, arba balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Lydimosi intervalas

125–128 °C

p-hydroksibenzoato bandymas

p-hidroksibenzenkarboksirūgšties, gautos iš ėminio, lydymosi intervalas yra 213–217 °C po 2 val. džiovinimo 80 °C temperatūroje

Grynumas

Nuodžiūvis

ne daugiau kaip 0,5 % (80 °C, 2 val.)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05 %

p-hidroksibenzenkarboksirūgštis ir salicilo rūgštis

Ne daugiau kaip 0,35 %, išreiškiant p-hidroksibenzenkarboksirūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 219 NATRIO METILO p–HIDROKSIBENZOATAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

 

Cheminis pavadinimas

Natrio metilo p–hidroksibenzoatas, p-hidroksibenzenkarboksirūgšties metilo esterio natrio junginys

Cheminė formulė

C8H7O3Na

Molekulinė masė

174,15

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99,5 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Balti higroskopiniai milteliai

Identifikavimas

Lydymosi intervalas

Baltų miltelių, susidariusių vandenilio chlorido rūgštimi rūgštinant metilo p-hidroksibenzoato natrio junginio vandeninį 10 % (m/V) tirpalą (indikatoriumi naudojant lakmuso popierėlį), juos perplovus vandeniu ir 2 val. džiovinus 80 °C temperatūroje, lydymosi intervalas yra 125–128 °C

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

9,7–10,3 (0,1 % vandeninio (be anglies dioksido) tirpalo)

Grynumas

Vandens kiekis

Ne daugiau kaip 5 % (Karlo Fišerio metodas)

Sulfatiniai pelenai

40–44,5 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

p-hidroksibenzenkarboksirūgštis ir salicilo rūgštis

Ne daugiau kaip 0,35 %, išreiškiant p-hidroksibenzenkarboksirūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 220 SIEROS DIOKSIDAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

231-195-2

Cheminis pavadinimas

Sieros dioksidas, sulfito rūgšties anhidridas

Cheminė formulė

SO2

Molekulinė masė

64,07

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 %

Apibūdinimas

Bespalvės, nedegios, stipraus aštraus dusinančio kvapo dujos

Identifikavimas

Sulfitinių medžiagų bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Vandens kiekis

Ne daugiau kaip 0,05 % (Karlo Fišerio metodas)

Nelakios liekanos

Ne daugiau kaip 0,01 %

Sieros trioksidas

Ne daugiau kaip 0,1 %

Selenas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Kitos dujos, kurių normaliai neturi būti ore

Nėra pėdsakų

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 221 NATRIO SULFITAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

231-821-4

Cheminis pavadinimas

Natrio sulfitas (bevandenis arba heptahidratas)

Cheminė formulė

Bevandenis:

Na2SO3

Heptahidratas:

Na2SO37H2O

Molekulinė masė

Bevandenis:

126,04

Heptahidratas:

252,16

Analizės duomenys

Bevandenis:

Ne mažiau kaip 95 % Na2SO3 ir ne mažiau kaip 48 % SO2

Heptahidratas:

Ne mažiau kaip 48 % Na2SO3 ir ne mažiau kaip 24 % SO2

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai arba bespalviai kristalai

Identifikavimas

Sulfitų bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

8,5–11,5 (bevandenis – 10 % tirpalo; heptahidratas – 20 % tirpalo)

Grynumas

Tiosulfatas

Ne daugiau kaip 0,1 %, išreiškiant SO2 kiekiu

Geležis

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Selenas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 222 NATRIO BISULFITAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

231-921-4

Cheminis pavadinimas

Natrio bisulfitas, natrio hidrosulfitas

Cheminė formulė

NaHSO3 vandeniniame tirpale

Molekulinė masė

104,06

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 32 % (m/m) NaHSO3

Apibūdinimas

Skaidrus, bespalvis iki geltonos spalvos tirpalas

Identifikavimas

Sulfitų bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

2,5– 5,5 (10 % vandeninio tirpalo)

Grynumas

Geležis

Ne daugiau kaip 10 mg/kg Na2SO3, išreiškiant SO2 kiekiu

Selenas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 223 NATRIO METABISULFITAS

Sinonimai

Pirosulfitas, natrio pirosulfitas

Apibrėžtis

EINECS

231-673-0

Cheminis pavadinimas

Natrio disulfitas, natrio pentaoksodisulfatas

Cheminė formulė

Na2S2O5

Molekulinė masė

190,11

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 95 % Na2S2O5 ir ne mažiau kaip 64 % SO2

Apibūdinimas

Balti kristalai arba kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Sulfitų bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

4,0–5,5 (10 % vandeninio tirpalo)

Grynumas

Tiosulfatas

Ne daugiau kaip 0,1 %, išreiškiant SO2 kiekiu

Geležis

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Selenas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 224 KALIO METABISULFITAS

Sinonimai

Kalio pirosulfitas

Apibrėžtis

EINECS

240-795-3

Cheminis pavadinimas

Kalio disulfitas, kalio pentaoksodisulfatas

Cheminė formulė

K2S2O5

Molekulinė masė

222,33

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 90 % K2S2O5 ir ne mažiau kaip 51,8 % SO2; liekana susideda daugiausiai iš kalio sulfato

Apibūdinimas

Bespalviai kristalai arba balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Sulfitų bandymas

Bandymas teigiamas

Kalio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Tiosulfatas

Ne daugiau kaip 0,1 %, išreiškiant SO2 kiekiu

Geležis

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Selenas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 226 KALCIO SULFITAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

218-235-4

Cheminis pavadinimas

Kalcio sulfitas

Cheminė formulė

CaSO3·2H2O

Molekulinė masė

156,17

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 95 % CaSO3·2H2O ir ne mažiau kaip 39 % SO2

Apibūdinimas

Balti kristalai arba balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Sulfitų bandymas

Bandymas teigiamas

Kalcio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Geležis

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Selenas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 227 KALCIO BISULFITAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

237-423-7

Cheminis pavadinimas

Kalcio bisulfitas, kalcio hidrosulfitas

Cheminė formulė

Ca(HSO3)2

Molekulinė masė

202,22

Analizės duomenys

6–8 % (m/V) sieros dioksido ir 2,5–3,5 % (m/V) kalcio dioksido, atitinkančio 10–14 % (m/V) kalcio bisulfito [Ca(HSO3)2]

Apibūdinimas

Skaidrus žalsvai geltonas vandeninis tirpalas, turintis ryškų sieros dioksido kvapą

Identifikavimas

Sulfitų bandymas

Bandymas teigiamas

Kalcio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Geležis

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Selenas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 228 KALIO BISULFITAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

231-870-1

Cheminis pavadinimas

Kalio bisulfitas, kalio hidrosulfitas

Cheminė formulė

KHSO3 vandeniniame tirpale

Molekulinė masė

120,17

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 280 g KHSO3 viename litre (arba 150 g SO2 viename litre)

Apibūdinimas

Skaidrus bespalvis vandeninis tirpalas

Identifikavimas

Sulfitų bandymas

Bandymas teigiamas

Kalio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Geležis

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Selenas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 234 NIZINAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

Nizinas susideda iš tampriai susijungusių polipeptidų, susidariusių veikiant Lactococcus lactis subsp. lactis padermes

EINECS

215-807-5

Cheminis pavadinimas

 

Cheminė formulė

C143H230N42O37S7

Molekulinė masė

3 354,12

Analizės duomenys

Nizino koncentrate yra ne mažiau kaip 900 vienetų/mg (lieso pieno druskų mišinyje) ir ne mažiau kaip 50 % natrio chlorido kiekio

Apibūdinimas

Balti milteliai

Identifikavimas

 

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 3 % (102–103 °C, iki pastovios masės)

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 235 NATAMICINAS

Sinonimai

Pimaricinas

Apibrėžtis

Natamicinas yra polienų makrolidų grupės fungicidas, susidarantis veikiant Streptomyces natalensis ir kitų susijusių rūšių padermes

EINECS

231-683-5

Cheminis pavadinimas

22-(3-amino-3,6-dideoksi-β-D-manopiranosiloksi)-1,3,26-trihidroksi-12-metil-10-okso-6,11,28-trioksatriciklo[22.3.1.05,7]oktakosa-8,14,16,18,20-penten-25-karboksirūgšties stereoizomeras.

Cheminė formulė

C33H47O13N

Molekulinė masė

665,74

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 95 % sausoje medžiagoje

Apibūdinimas

Nuo baltos iki baltai kreminės spalvos kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Spalvinės reakcijos

Įbėrus kelis natamicino kristalus (ant mažos plokštelės) į lašą:

 

koncentruotos vandenilio chlorido rūgšties, atsiranda mėlyna spalva,

 

koncentruotos fosforo rūgšties, atsiranda žalia spalva, kuri po kelių minučių pasikeičia į blyškiai raudoną

Spektrometrija

0,0005 % (m/V) tirpalo 1 % metanoliniame acto rūgšties tirpale maksimali sugertis yra apie 290 nm, 303 nm ir 318 nm, nuokrypis – apie 280 nm ir minimali sugertis – apie 250 nm, 295,5 nm ir 311 nm

pH

5,5–7,5 (1 % m/V tirpalas iš anksto neutralizuotame 20 dalių dimetilformamido ir 80 dalių vandens mišinyje)

Savitasis sukimas

[α]D 20 nuo + 250° iki + 295° (1 % m/V tirpalas ledinėje acto rūgštyje 20 °C temperatūroje, apskaičiuojant sausoje medžiagoje)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 8 % (džiovinant iki pastovios masės virš P2O5 vakuume 60 °C temperatūroje)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,5 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Mikrobiologiniai kriterijai

Bendras gyvybingų organizmų skaičius

Ne daugiau kaip 100 kolonijų viename grame

E 239 HEKSAMETILENO TETRAAMINAS

Sinonimai

Heksaminas, metenaminas

Apibrėžtis

EINECS

202-905-8

Cheminis pavadinimas

1,3,5,7-tetraazatriciklo [3.3.1.13,7]-dekanas, heksametilentetraaminas

Cheminė formulė

C6H12N4

Molekulinė masė

140,19

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Bespalviai arba balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Formaldehido bandymas

Bandymas teigiamas

Amonio bandymas

Bandymas teigiamas

Sublimacijos taškas

Apytikriai 260 °C

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,5 % džiovinant vakuume 2 val. virš P2O5 105 °C temperatūroje

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05 %

Sulfatai

Ne daugiau kaip 0,005 %, išreiškiant SO4

Chloridai

Ne daugiau kaip 0,005 %, išreiškiant Cl

Amonio druskos

Nenustatoma

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 242 DIMETILO DIKARBONATAS

Sinonimai

DMDC; dimetilo pirokarbonatas

Apibrėžtis

EINECS

224-859-8

Cheminis pavadinimas

Dimetilo dikarbonatas, pirokarbonato rūgšties dimetilo esteris

Cheminė formulė

C4H6O5

Molekulinė masė

134,09

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99,8 %

Apibūdinimas

Bespalvis skystis, skylantis vandeniniame tirpale, ėdantis odą, akis, toksinis įkvepiant ir nuryjant

Identifikavimas

Suirimas

Praskiedus – teigiamas CO2 ir metanolio bandymas

Lydymosi temperatūra

17 °C

Virimo taškas

172 °C vykstant skilimui

Tankis 20 °C

Apytikriai 1,25 g/cm3

Infraraudonosios sugerties spektras

Maksimumas: 1 156 ir 1 832 cm–1

Grynumas

Dimetilo karbonatas

Ne daugiau kaip 0,2 %

Chloras (bendrasis)

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 249 KALIO NITRITAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

231-832-4

Cheminis pavadinimas

Kalio nitritas

Cheminė formulė

KNO2

Molekulinė masė

85,11

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 95 % skaičiuojant bevandenei medžiagai (14)

Apibūdinimas

Baltos arba silpnai gelsvos tirpios granulės

Identifikavimas

Nitrito bandymas

Bandymas teigiamas

Kalio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

6,0–9,0 (5 % tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 3 % po 4 val. džiovinimo virš silikagelio

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 250 NATRIO NITRITAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

231-555-9

Cheminis pavadinimas

Natrio nitritas

Cheminė formulė

NaNO2

Molekulinė masė

69,00

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 97 % skaičiuojant bevandenei medžiagai (15)

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai arba gelsvi gumulėliai

Identifikavimas

Nitrito bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,25 % po 4 val. džiovinimo virš silikagelio

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 251 NATRIO NITRATAS

i)   KIETAS NATRIO NITRATAS

Sinonimai

Čilės salietra, kubinis ar natrio nitratas

Apibrėžtis

EINECS

231-554-3

Cheminis pavadinimas

Natrio nitratas

Cheminė formulė

NaNO3

Molekulinė masė

85,00

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Balti kristaliniai, šiek tiek higroskopiniai milteliai

Identifikavimas

Nitrato bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

5,5–8,3 (5 % tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 2 % (105 °C, 4 val.)

Nitritai

Ne daugiau kaip 30 mg/kg, išreiškiant NaNO2

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

ii)

SKYSTAS NATRIO NITRATAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

Skystas natrio nitratas yra vandeninis natrio nitrato tirpalas, kuris susidaro vykstant cheminei reakcijai tarp stechiometrinių natrio hidroksido ir azoto rūgšties kiekių (kristalizacija po šios reakcijos nevyksta). Standartinių formų, paruoštų iš šias specifikacijas atitinkančio skysto natrio nitrato, sudėtyje gali būti perteklinis azoto rūgšties kiekis, jei tai yra aiškiai nurodoma arba paženklinama etiketėse.

EINECS

231-554-3

Cheminis pavadinimas

Natrio nitratas

Cheminė formulė

NaNO3

Molekulinė masė

85,00

Analizės duomenys

NaNO3 kiekis 33,5–40,0 %

Apibūdinimas

Skaidrūs, bespalviai milteliai

Identifikavimas

Nitratų bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

1,5–3,5

Grynumas

Laisvoji azoto rūgštis

Ne daugiau kaip 0,01 %

Nitritai

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant NaNO2

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 0,3 mg/kg

Ši specifikacija taikoma 35 % vandeniniam tirpalui.

E 252 KALIO NITRATAS

Sinonimai

Čilės salietra, kubinis ar natrio nitratas

Apibrėžtis

EINECS

231-818-8

Cheminis pavadinimas

Kalio nitratas

Cheminė formulė

KNO3

Molekulinė masė

101,11

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai arba permatomi prizmės formos kristalai, šaldančio, sūraus, aštraus skonio

Identifikavimas

Nitratų bandymas

Bandymas teigiamas

Kalio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

4,5–8,5 (5 % tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 1 % (105 °C, 4 val.)

Nitritai

Ne daugiau kaip 20 mg/kg, išreiškiant KNO2

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 260 ACTO RŪGŠTIS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

200-580-7

Cheminis pavadinimas

Acto rūgštis, etano rūgštis

Cheminė formulė

C2H4O2

Molekulinė masė

60,05

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99,8 %

Apibūdinimas

Skaidrus, bespalvis, aštraus savito kvapo skystis

Identifikavimas

Virimo taškas

118 °C 760 mm slėgyje (Hg)

Savitasis sunkis

Apie 1,049

Acetato bandymas

Vienas iš trijų tirpalų rodo teigiamą testą acetatui

Stingimo taškas

Ne žemesnis kaip 14,5 °C

Grynumas

Nelakios liekanos

Ne daugiau kaip 100 mg/kg

Skruzdžių rūgštis, formiatai (skruzdžių rūgšties druskos) ir kitos oksiduojamos medžiagos

Ne daugiau kaip 1 000 mg/kg, išreiškiant skruzdžių rūgštimi

Lengvai oksiduojamos medžiagos

2 ml ėminio inde su stikliniu kamščiu praskiedžiama 10 ml vandens, įpilama 0,1 ml 0,1 N kalio permanganato. Rožinė spalva per 30 min. neturi pavirsti ruda

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 0,5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 261 KALIO ACETATAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

204-822-2

Cheminis pavadinimas

Kalio acetatas

Cheminė formulė

C2H3O2K

Molekulinė masė

98,14

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Bespalviai, tirpūs kristalai, arba balti kristaliniai, bekvapiai, arba silpno acto kvapo milteliai

Identifikavimas

pH

7,5–9,0 (5 % vandeninio tirpalo)

Acetato bandymas

Bandymas teigiamas

Kalio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 8 % (150 °C, 2 val.)

Skruzdžių rūgštis, formiatai (skruzdžių rūgšties druskos) ir kitos oksiduojamos medžiagos

Ne daugiau kaip 1 000 mg/kg, išreiškiant skruzdžių rūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 262 (i) NATRIO ACETATAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

204-823-8

Cheminis pavadinimas

Natrio acetatas

Cheminė formulė

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 arba 3)

Molekulinė masė

Bevandenis:

82,03

Trihidratas:

136,08

Analizės duomenys

Bevandenio ir trihidrato kiekis ne mažesnis kaip 98,5 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Bevandenis:

Balti, bekvapiai, grūdėti higroskopiniai milteliai

Trihidratas:

Bespalviai, permatomi kristalai ar grūdėti kristaliniai milteliai, bekvapiai arba silpno acto kvapo. Sausame šiltame ore kristalai dūlėja

Identifikavimas

pH

8,0–9,5 (1 % vandeninio tirpalo)

Acetato bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Nuodžiūvis

Bevandenis:

Ne daugiau kaip 2 % (120 °C, 4 val.)

Trihidratas:

36 %–42 % (120 °C, 4 val.)

Skruzdžių rūgštis, formiatai (skruzdžių rūgšties druskos) ir kitos oksiduojamos medžiagos

Ne daugiau kaip 1 000 mg/kg, išreiškiant skruzdžių rūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 262 (ii) NATRIO DIACETATAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

Natrio diacetatas yra natrio acetato ir acto rūgšties molekulinis junginys

EINECS

204-814-9

Cheminis pavadinimas

Natrio vandenilio diacetatas

Cheminė formulė

C4H7NaO4·nH2O (n = 0 arba 3)

Molekulinė masė

142,09 (bevandenis)

Analizės duomenys

Laisvos acto rūgšties kiekis: 39–41 % ir natrio acetato kiekis: 58–60 %

Apibūdinimas

Balta higroskopinė kristalinė kieta acto kvapo medžiaga

Identifikavimas

pH

4,5–5,0 (10 % vandeninio tirpalo)

Acetato bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Vandens kiekis

Ne daugiau kaip 2 % (Karlo Fišerio metodas)

Skruzdžių rūgštis, formiatai (skruzdžių rūgšties druskos) ir kitos oksiduojamos medžiagos

Ne daugiau kaip 1 000 mg/kg, išreiškiant skruzdžių rūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 263 KALCIO ACETATAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

200-540-9

Cheminis pavadinimas

Kalcio acetatas

Cheminė formulė

Bevandenis:

C4H6O4Ca

Monohidratas:

C4H6O4Ca·H2O

Molekulinė masė

Bevandenis:

158,17

Monohidratas:

176,18

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 98 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Bevandenis kalcio acetatas yra balta higroskopinė biri silpnai kartaus skonio kristalinė kieta medžiaga. Gali būti jaučiamas silpnas acto rūgšties kvapas. Monohidratas gali būti adatėlių, grūdelių arba miltelių formos

Identifikavimas

pH

6,0–9,0 (10 % vandeninio tirpalo)

Acetato bandymas

Bandymas teigiamas

Kalcio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 11 % po džiovinimo iki pastovios masės 155 °C temperatūroje (monohidratui)

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,3 %

Skruzdžių rūgštis, formiatai (skruzdžių rūgšties druskos) ir kitos oksiduojamos medžiagos

Ne daugiau kaip 1 000 mg/kg, išreiškiant skruzdžių rūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 270 PIENO RŪGŠTIS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

Susideda iš pieno rūgšties C3H6O3 ir pieno rūgšties laktato (C6H10O5). Ji gaunama sacharidų pienarūgšties fermentacijos arba sintetiniu būdu.

Pieno rūgštis yra higroskopinė, virinant ji kondensuojasi sudarydama pieno rūgšties laktatą, ir pastarasis, skiedžiant ir kaitinant, hidrolizuojasi iki pieno rūgšties.

EINECS

200-018-0

Cheminis pavadinimas

Pieno rūgštis, 2-hidroksipropioninė rūgštis, 1-hidroksietano-1-karboksirūgštis

Cheminė formulė

C3H6O3

Molekulinė masė

90,08

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 76 %

Apibūdinimas

Bespalvis arba gelsvas, beveik bekvapis, gali būti sirupo konsistencijos arba kietas

Identifikavimas

Laktato bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Chloridas

Ne daugiau kaip 0,2 %

Sulfatas

Ne daugiau kaip 0,25 %

Geležis

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Pastaba. Ši specifikacija taikoma 80 % vandeniniam tirpalui; silpnesniems vandeniniams tirpalams apskaičiuojamos reikšmės, atitinkančios juose pieno rūgšties kiekį

E 280 PROPIONO RŪGŠTIS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

201-176-3

Cheminis pavadinimas

Propiono rūgštis, propano rūgštis

Cheminė formulė

C3H6O2

Molekulinė masė

74,08

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99,5 %

Apibūdinimas

Bespalvis arba šiek tiek gelsvas aliejingas silpno aitraus kvapo skystis

Identifikavimas

Lydymosi temperatūra

- 22 °C

Distiliacijos intervalas

138,5–142,5 °C

Grynumas

Nelakios liekanos

Ne daugiau kaip 0,01 % po džiovinimo iki pastovios masės 140 °C temperatūroje

Aldehidai

Ne daugiau kaip 0,1 %, išreiškiant formaldehidu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 281 NATRIO PROPIONATAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

205-290-4

Cheminis pavadinimas

Natrio propionatas, natrio propanoatas

Cheminė formulė

C3H5O2Na

Molekulinė masė

96,06

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 % po 2 val. džiovinimo 105 °C temperatūroje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai higroskopiniai arba smulkūs balti milteliai

Identifikavimas

Propionato bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

7,5–10,5 (10 % vandeninio tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 4 % (105 °C, 2 val.)

Vandenyje netirpios medžiagos

Ne daugiau kaip 0,1 %

Geležis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 282 KALCIO PROPIONATAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

223-795-8

Cheminis pavadinimas

Kalcio propionatas

Cheminė formulė

C6H10O4Ca

Molekulinė masė

186,22

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99 % po 2 val. džiovinimo 105 °C temperatūroje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Propionato bandymas

Bandymas teigiamas

Kalcio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

6,0–9,0 (10 % vandeninio tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 4 % (105 °C, 2 val.)

Vandenyje netirpios medžiagos

Ne daugiau kaip 0,3 %

Geležis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 283 KALIO PROPIONATAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

206-323-5

Cheminis pavadinimas

Kalio propionatas, kalio propanoatas

Cheminė formulė

C3H5KO2

Molekulinė masė

112,17

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 % po 2 val. džiovinimo 105 °C temperatūroje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Propionato bandymas

Bandymas teigiamas

Kalio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 4 % (105 °C, 2 val.)

Vandenyje netirpios medžiagos

Ne daugiau kaip 0,1 %

Geležis

Ne daugiau kaip 30 mg/kg

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 284 BORO RŪGŠTIS

Sinonimai

Boro rūgštis, ortoboro rūgštis, borofaksas

Apibrėžtis

EINECS

233-139-2

Cheminis pavadinimas

 

Cheminė formulė

H3BO3

Molekulinė masė

61,84

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99,5 %

Apibūdinimas

Bespalviai bekvapiai skaidrūs kristalai, baltos granulės ar milteliai, tiek riebūs liečiant, gamtoje aptinkami kaip mineralas sasolinas

Identifikavimas

Lydymosi temperatūra

Apytikriai 171 °C

Degimo bandymas

Dega ryškia žalia liepsna

pH

3,8–4,8 (3,3 % vandeninio tirpalo)

Grynumas

Peroksidai

Įpylus KJ tirpalo, neatsiranda jokios spalvos

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip1 mg/kg

E 285 NATRIO TETRABORATAS (BORAKSAS)

Sinonimai

Natrio boratas

Apibrėžtis

EINECS

215-540-4

Cheminis pavadinimas

Natrio tetraboratas, natrio diboratas, natrio piroboratas, bevandenis tetraboratas

Cheminė formulė

Na2B4O7

Na2B4O7·10H2O

Molekulinė masė

201,27

Analizės duomenys

 

Apibūdinimas

Milteliai arba į stiklą panašios plokštelės, kurios tampa nepermatomos susilietusios su oru; šiek tiek tirpios vandenyje

Identifikavimas

Lydimosi intervalas

171–175 °C medžiagai skylant

Grynumas

Peroksidai

Įpylus KJ tirpalo, neatsiranda jokios spalvos

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 290 ANGLIES DIOKSIDAS

Sinonimai

Angliarūgštė, sausasis ledas (kietoji forma), anglies anhidridas

Apibrėžtis

EINECS

204-696-9

Cheminis pavadinimas

Anglies dioksidas

Cheminė formulė

CO2

Molekulinė masė

44,01

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99 % V/V dujų fazėje

Apibūdinimas

Normaliomis aplinkos sąlygomis bespalvės nežymiai aštraus kvapo dujos. Prekinis anglies dioksidas siunčiamas ir laikomas skystos formos padidinto slėgio balionuose, didelėse saugyklose arba suslėgtuose kietuose sausojo ledo blokuose. Sausųjų (sausojo ledo) formų sudėtyje paprastai yra rišančiųjų medžiagų, kaip propilenglikolis ar alyva.

Identifikavimas

Nuosėdų susidarymas

Leidžiant ėminio srovę per bario hidroksido tirpalą, susidaro baltos nuosėdos, putojančios tirpinant praskiestoje acto rūgštyje

Grynumas

Rūgštingumas

Įleidus 915 ml dujų burbuliukų į 50 ml šviežiai virinto vandens, jo rūgštingumas (pagal metiloranžą) neturi būti didesnis kaip 50 ml šviežiai virinto vandens, į kurį įpilta 1 ml (0,01 N) vandenilio chlorido rūgšties

Redukuojančiosios medžiagos, vandenilio fosfidas ir sulfidas

Įleidus 915 ml dujų burbuliukų į 25 ml amoniakinio sidabro nitrato tirpalo, į kurį įpilta 3 ml amonio, tirpalas neturi susidrumsti arba patamsėti

Anglies monoksidas

Ne daugiau kaip 10 μl/l

Alyvos kiekis

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

E 296 OBUOLIŲ RŪGŠTIS

Sinonimai

Maleino rūgštis

Apibrėžtis

EINECS

230-022-8, 210-514-9, 202-601-5

Cheminis pavadinimas

Hidroksibutano dirūgštis, hidroksigintaro rūgštis

Cheminė formulė

C4H6O5

Molekulinė masė

134,09

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99,0 %

Apibūdinimas

Balti arba beveik balti kristaliniai milteliai arba granulės

Identifikavimas

Lydimosi intervalas

127–132 °C

Malato bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Fumaro rūgštis

Ne daugiau kaip 1,0 %

Maleino rūgštis

Ne daugiau kaip 0,05 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 297 FUMARO RŪGŠTIS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

203-743-0

Cheminis pavadinimas

Transbuteno dirūgštis, trans-1,2-etileno dikarboksirūgštis

Cheminė formulė

C4H4O4

Molekulinė masė

116,07

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99,0 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai arba granulės

Identifikavimas

Lydimosi intervalas

286–302 °C (uždaras indas, greitas kaitinimas)

Dvigubųjų ryšių bandymas

Bandymas teigiamas

1,2-dikarboksirūgšties bandymas

Bandymas teigiamas

pH

3,0–3,2 (0,05 % tirpalo pH esant 25 °C temperatūrai)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,5 % (120 °C, 4 val.)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Maleino rūgštis

Ne daugiau kaip 0,1 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 300 ASKORBO RŪGŠTIS, L-ASKORBO RŪGŠTIS

Sinonimai

L–ksilo–askorbo rūgštis, L(+)-askorbo rūgštis

Apibrėžtis

EINECS

200-066-2

Cheminis pavadinimas

L-askorbo rūgštis, askorbo rūgštis, 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-laktonas, 3-keto-L-gulofuranolaktonas

Cheminė formulė

C6H8O6

Molekulinė masė

176,13

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99 % C6H8O6 po 24 val. džiovinimo vakuuminiame eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Apibūdinimas

Nuo baltos iki blankiai geltonos spalvos bekvapiai kristaliniai milteliai

Lydimosi intervalas

189–193 °C medžiagai skylant

Identifikavimas

Askorbo rūgšties bandymas

Bandymas teigiamas

pH

2,4–2,8 (2 % vandeninio tirpalo)

Savitasis sukimas

[α]D 20 nuo +20,5° iki +21,5° (10 % m/V vandeninio tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,4 % (po 24 val. vakuuminio džiovinimo virš sieros rūgšties)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 301 NATRIO ASKORBATAS

Sinonimai

Natrio L-askorbatas, L-askorbo rūgšties mononatrio druska

Apibrėžtis

EINECS

205-126-1

Cheminis pavadinimas

Natrio askorbatas, natrio L-askorbatas, 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-laktono natrio enoliatas, 3-keto-L-gulofurano-laktono natrio enoliatas

Cheminė formulė

C6H7O6Na

Molekulinė masė

198,11

Analizės duomenys

Natrio askorbate po 24 val. džiovinimo vakuuminiame eksikatoriuje virš sieros rūgšties yra ne mažiau kaip 99 % C6H7O6Na

Apibūdinimas

Balti ar beveik balti bekvapiai kristaliniai šviesoje tamsėjantys milteliai

Identifikavimas

Askorbato bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

6,5–8,0 (10 % vandeninio tirpalo)

Savitasis sukimas

[α]D 20 nuo 103° iki 106° (10 % m/V vandeninio tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,25 % (po 24 val. vakuuminio džiovinimo virš sieros rūgšties)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 302 KALCIO ASKORBATAS

Sinonimai

Kalcio askorbato dihidratas

Apibrėžtis

EINECS

227-261-5

Cheminis pavadinimas

Kalcio askorbato dihidratas, 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-laktono kalcio druskos dihidratas

Cheminė formulė

C12H14O12Ca·2H2O

Molekulinė masė

426,35

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 98 % masėje be lakiųjų medžiagų

Apibūdinimas

Balti – silpnai pilkai gelsvi bekvapiai kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Askorbato bandymas

Bandymas teigiamas

Kalcio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

6,0–7,5 (10 % vandeninio tirpalo)

Savitasis sukimas

[α]D 20 nuo 95° iki 97° (5 % m/V vandeninio tirpalo)

Grynumas

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreiškiant fluoro kiekiu)

Lakiosios medžiagos

Ne daugiau kaip 0,3 % po 24 val. džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties arba fosforo pentoksido kambario temperatūroje

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 304 (i) ASKORBILPALMITATAS

Sinonimai

L-askorbilpalmitatas

Apibrėžtis

EINECS

205-305-4

Cheminis pavadinimas

Askorbilpalmitatas, L-askorbilpalmitatas, 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-laktono-6-palmitatas, 6-palmitoil-3-keto-L-gulofuranolaktonas

Cheminė formulė

C22H38O7

Molekulinė masė

414,55

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 98 % sausoje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti arba gelsvai balti citrinos kvapo milteliai

Identifikavimas

Lydimosi intervalas

107–117 °C

Savitasis sukimas

[α]D 20 nuo + 21° iki + 24° (5 % m/V tirpalas metanolyje)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 2,0 % (po 1 val. džiovinimo vakuuminėje krosnelėje 56–60 °C temperatūroje)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 304 (ii) ASKORBILSTEARATAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

246-944-9

Cheminis pavadinimas

Askorbilstearatas, L-askorbo stearatas, 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-laktono-6-stearatas, 6-stearoil-3-keto-L-gulofuranolaktonas

Cheminė formulė

C24H42O7

Molekulinė masė

442,6

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 98 %

Apibūdinimas

Balti arba gelsvai balti citrinos kvapo milteliai

Identifikavimas

Lydymosi temperatūra

Apie 116 °C

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 2,0 % (po 1 val. džiovinimo vakuuminėje krosnelėje 56–60 °C temperatūroje)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 306 TOKOFEROLIŲ KONCENTRUOTAS EKSTRAKTAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

Produktas gaunamas vakuuminės garų distiliacijos būdu iš valgomųjų augalinių riebalinių produktų, kuriuose yra koncentruotų tokoferolių ir tokotrienolių.

Jame yra šių tokoferolių: d-α-, d-β-, d-γ- ir d-δ- tokoferoliai

EINECS

 

Cheminis pavadinimas

 

Cheminė formulė

 

Molekulinė masė

430,71 (d-α-tokoferolis)

Analizės duomenys

Bendrasis tokoferolių kiekis ne mažesnis kaip 34 %

Apibūdinimas

Nuo rusvai raudonos iki raudonos spalvos, skaidrūs klampūs švelnaus savito kvapo ir skonio aliejai. Gali būti pastebimas nežymus į vašką panašių mikrokristalinio pavidalo sudedamųjų dalių išsiskyrimas

Identifikavimas

Tinkamu dujų-skysčių chromatografijos metodu

 

Savitasis sukimas

[α]D 20 ne mažesnis kaip + 20°

Tirpumas

Netirpsta vandenyje. Tirpsta etanolyje. Susimaišantis eteryje

Grynumas

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 307 ALFA TOKOFEROLIS

Sinonimai

dl-α-tokoferolis, visų racematų α-tokoferolis

Apibrėžtis

EINECS

233-466-0

Cheminis pavadinimas

DL-5,7,8–trimetiltokolis, DL-2,5,7,8-tetrametil-2-(4',8',12'-trimetiltridecil)-6-chromanolis

Cheminė formulė

C29H50O2

Molekulinė masė

430,71

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 96 %

Apibūdinimas

Nuo šiek tiek geltonos iki gintaro spalvos, beveik bekvapis skaidrus klampus aliejus, kuris oksiduojasi ir tamsėja veikiant orui ar šviesai.

Identifikavimas

Tirpumas

Netirpsta vandenyje, laisvai tirpsta etanolyje, susimaišantis eteryje

Spektrofotometrija

Absoliučiame etanolyje maksimali sugertis yra apie 292 nm

Savitasis sukimas

[α]D 25 0° ± 0,05° (1 su 10 santykiu tirpalas chloroforme)

Grynumas

Lūžio rodiklis

[n]D 20 1,503–1,507

Savitoji sugertis etanolyje

Formula (292 nm) 71–76

(0,01 g 200 ml absoliutaus etanolio)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

E 308 GAMA TOKOFEROLIS

Sinonimai

dl-γ-tokoferolis

Apibrėžtis

EINECS

231-523-4

Cheminis pavadinimas

2,7,8-trimetil-2-(4',8',12'-trimetiltridecil)-6-chromanolis

Cheminė formulė

C28H48O2

Molekulinė masė

416,69

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 97 %

Apibūdinimas

Skaidrus klampus šviesiai geltonas aliejus, kuris oksiduojasi ir tamsėja ore ar šviesoje

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimali sugertis absoliučiame etanolyje yra apie 298 nm ir 257 nm

Grynumas

Savitoji sugertis etanolyje

Formula (298 nm) yra 91–97

Formula (257 nm) yra 5,0–8,0

Lūžio rodiklis

[n]D 20 1,503–1,507

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 309 DELTA TOKOFEROLIS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

204-299-0

Cheminis pavadinimas

2,8-dimetil-2-(4',8',12'-trimetiltridecil)-6-chromanolis

Cheminė formulė

C27H46O2

Molekulinė masė

402,7

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 97 %

Apibūdinimas

Skaidrus, klampus, šviesiai gelsvas ar oranžinis aliejus, kuris oksiduojasi ir tamsėja ore ar šviesoje

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimali sugertis absoliučiame etanolyje yra apie 298 nm ir 257 nm

Grynumas

Savitoji sugertis etanolyje

Formula (298 nm) yra 89–95

Formula (257 nm) yra 3,0–6,0

Lūžio rodiklis

[n]D 20 1,500–1,504

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 310 PROPILO GALATAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

204-498-2

Cheminis pavadinimas

Propilgalatas, galo rūgšties propilo esteris, 3,4,5–trihidroksibenzenkarboksirūgšties n–propilo esteris

Cheminė formulė

C10H12O5

Molekulinė masė

212,20

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 98 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Nuo baltos iki kreminės spalvos kristalinė bekvapė kieta medžiaga

Identifikavimas

Tirpumas

Šiek tiek tirpsta vandenyje, lengvai tirpsta etanolyje, eteryje ir 2-propanolyje

Lydimosi intervalas

146–150 °C po 4 val. džiovinimo 110 °C temperatūroje

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,5 % (110 °C, 4 val.)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Laisvosios rūgštys

Ne daugiau kaip 0,5 % (išreiškiant galo rūgštimi)

Chloruoti organiniai junginiai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg (išreiškiant Cl)

Savitoji sugertis etanolyje

Formula

(275 nm) ne mažiau kaip 485 ir ne daugiau kaip 520

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 311 OKTILO GALATAS

Sinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

213-853-0

Cheminis pavadinimas

Oktilgalatas, galo rūgšties oktilo esteris, 3,4,5-trihidroksibenzenkarboksirūgšties n–oktilo esteris

Cheminė formulė

C15H22O5

Molekulinė masė

282,34

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 98 % po 6 val. džiovinimo 90 °C temperatūroje

Apibūdinimas

Nuo baltos iki kreminės baltos spalvos bekvapė kieta medžiaga

Identifikavimas

Tirpumas

Netirpsta vandenyje, lengvai tirpsta etanolyje, eteryje ir 2-propanolyje

Lydimosi intervalas

99–102 °C po 6 val. džiovinimo 90 °C temperatūroje

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,5 % (90 °C, 6 val.)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05 %

Laisvosios rūgštys

Ne daugiau kaip 0,5 % (išreiškiant galo rūgštimi)

Chloruoti organiniai junginiai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg (išreiškiant Cl)

Savitoji sugertis etanolyje

Formula

(275 nm) ne mažiau kaip 375 ir ne daugiau kaip 390