EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0155

2012 m. vasario 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 155/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas

OJ L 50, 23.2.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/155/oj

23.2.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 50/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 155/2012

2012 m. vasario 21 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 620/2011 (2) į Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedą įtrauktos dvi naujos subpozicijos 8528 71 15 ir 8528 71 91. Abiem subpozicijoms priskiriami aparatai su mikroprocesoriniu įtaisu ir įmontuotu modemu, skirtu prieigai prie interneto, galintys atlikti dialoginių informacijos mainų funkciją ir priimti televizijos signalus (vadinamieji televizorių priedėliai, atliekantys ryšių funkciją). Iš subpozicijų aprašymo matyti, kad prie tų aparatų priskiriami aparatai, kuriuose įmontuotas įtaisas, atliekantis įrašymo ar atkūrimo funkciją, su sąlyga, kad jie nepraranda esminių televizoriaus priedėlio, atliekančio ryšių funkciją, savybių;

(2)

siekiant teisinio tikrumo būtina išaiškinti šių dviejų subpozicijų aprėptį, susijusią su terminais „modemas“ ir „dialoginiai informacijos mainai“. Todėl Kombinuotosios nomenklatūros 85 skirsnyje turėtų būti įterpta nauja papildomoji pastaba, siekiant užtikrinti vienodą šių subpozicijų aiškinimą visoje Sąjungos teritorijoje;

(3)

todėl Reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 su pakeitimais, padarytais Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1006/2011 (3), I priede pateiktos Kombinuotosios nomenklatūros 85 skirsnyje įterpiama ši 3 papildomoji pastaba:

„3.

Sąvoka „modemas“ tik 8528 71 15 ir 8528 71 91 subpozicijose reiškia įtaisus arba įrangą, kuri moduliuoja ir demoduliuoja priimamus ir siunčiamus signalus, pavyzdžiui, V.90 modemus ar kabelinius modemus, taip pat kitus įtaisus, naudojančius WLAN, ISDN, eterneto ir panašias technologijas, prieigai prie interneto užtikrinti. Prieigos prie interneto apimtį gali riboti paslaugos teikėjas.

Šioms subpozicijoms priskiriami aparatai turi sudaryti sąlygas dvipusiam ryšių procesui arba dvipusiam informacijos srautui, kad galėtų būti vykdomi dialoginiai informacijos mainai“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. vasario 21 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Algirdas ŠEMETA

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  OL L 166, 2011 6 25, p. 16.

(3)  OL L 282, 2011 10 28, p. 1.


Top