EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0126

2012 m. vasario 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 126/2012, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 889/2008 nuostatos dėl patvirtinamųjų dokumentų ir Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 nuostatos dėl ekologiškų produktų importo iš Jungtinių Amerikos Valstijų Tekstas svarbus EEE

OJ L 41, 15.2.2012, p. 5–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 38 - 44

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; netiesiogiai panaikino 32021R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/126/oj

15.2.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 41/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 126/2012

2012 m. vasario 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 889/2008 nuostatos dėl patvirtinamųjų dokumentų ir Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 nuostatos dėl ekologiškų produktų importo iš Jungtinių Amerikos Valstijų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalį, 33 straipsnio 3 dalį ir 38 straipsnio c ir d punktus,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalį kontrolės institucijos ir įstaigos kontroliuojamiems ūkio subjektams turi pateikti patvirtinamuosius dokumentus;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 28 straipsnio 1 dalį ūkio subjektų, eksportuojančių produktus, pagamintus pagal minėtame reglamente išdėstytas gamybos taisykles, įmonės turi būti įtrauktos į to reglamento 27 straipsnyje nurodytą kontrolės sistemą;

(3)

pagal minėtą kontrolės sistemą ir atsižvelgdamos į Reglamento (EB) Nr. 834/2007 14 straipsnio 1 dalies e punkte ir 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (2), 24 straipsnyje nustatytas gamybos taisykles šiuo metu kontrolės institucijos ir įstaigos tikrina ūkio subjekto įrašus apie galvijus, įskaitant su veterinariniu gydymu ir antibiotikų naudojimu susijusius įrašus. Atsižvelgiant į šį konkretų kontrolės sistemos taikymą ir į Sąjungos galvijų augintojų, taikančių ekologiškus auginimo būdus, interesus, derėtų užtikrinti, kad tam tikri auginimo metodai, kuriuos taikant antibiotikai nenaudojami, būtų identifikuoti, jei tokio identifikavimo prašo ūkio subjektas. Taip pat, siekiant palengvinti Jungtinių Amerikos Valstijų patekimą į rinką, reikia tinkamos informacijos apie gamybos metodo ypatumus. Tokius ypatumus reikėtų patvirtinti papildomais patvirtinamaisiais dokumentais, pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 29 straipsnį teikiamais su patvirtinamaisiais dokumentais, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 68 straipsnyje;

(4)

šiuo metu, vadovaujantis 2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių (3), 19 straipsnyje nustatytomis pereinamojo laikotarpio taisyklėmis, Sąjungos rinkoje prekiaujama tam tikrais iš Jungtinių Valstijų importuojamais žemės ūkio produktais. Jungtinės Valstijos pateikė Komisijai prašymą įtraukti jas į Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 7 straipsnyje numatytą sąrašą. Jos pateikė minėto reglamento 7 ir 8 straipsniuose nurodytą informaciją. Išnagrinėjus minėtą informaciją ir po to surengus diskusijas su Jungtinių Valstijų valdžios institucijomis padaryta išvada, kad toje šalyje galiojančios ekologinių žemės ūkio produktų gamybos ir kontrolės taisyklės lygiavertės Reglamente (EB) Nr. 834/2007 nustatytoms taisyklėms. Komisija, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 dalimi, atliko patikras vietoje, siekdama nustatyti, kaip Jungtinėse Valstijose faktiškai taikomos gamybos taisyklės ir vykdoma kontrolė, ir nustatė, kad reikalavimai įgyvendinami tinkamai. Taigi, Jungtinės Valstijos turėtų būti įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 III priedo sąrašą;

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priede nurodytas lygiavertiškumo nustatymo tikslais sudarytas kontrolės įstaigų ir institucijų, kurios yra kompetentingos vykdyti kontrolę ir išduoti sertifikatus trečiosiose šalyse, sąrašas. Įtraukus Jungtines Valstijas į minėto reglamento III priedą, atitinkamas Jungtinių Valstijų kontrolės įstaigas ir institucijas iš IV priedo reikėtų išbraukti, jeigu jos kontroliuoja gamybą Jungtinėse Valstijose;

(6)

todėl reglamentus (EB) Nr. 889/2008 ir (EB) Nr. 1235/2008 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Ekologinės gamybos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 889/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)

63 straipsnio 1 dalyje pridedamas toks d punktas:

„d)

naudojamo gamybos metodo ypatumus, jei ūkio subjektas ketina prašyti patvirtinamųjų dokumentų pagal 68 straipsnio 2 dalį.“

2)

68 straipsnis pakeičiamas taip:

„68 straipsnis

Patvirtinamieji dokumentai

1.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalį, kontrolės institucijos ir įstaigos naudoja šio reglamento XII priede pateiktą patvirtinamųjų dokumentų pavyzdį.

2.   Jei 1-oje dalyje nurodytų kontrolės institucijų ir įstaigų kontroliuojamas ūkio subjektas, per minėtų kontrolės institucijų ar įstaigų nurodytą laikotarpį to paprašo, naudodamosi XIIa priede nurodytu pavyzdžiu, kontrolės institucijos ir įstaigos turi pateikti papildomus patvirtinamuosius dokumentus, kuriais tvirtinami gamybos metodo ypatumai.

Prašymuose pateikti papildomus patvirtinamuosius dokumentus XIIa priede nurodyto pavyzdžio 2 laukelyje turi būti atitinkamas įrašas, įtrauktas į XIIb priedo sąrašą.“

3)

XII priedo pavadinime nuoroda į „68 straipsnį“ keičiama nuoroda į „68 straipsnio 1 dalį“.

4)

Įterpiami XIIa ir XIIb priedai, kaip išdėstyta šio reglamento I priede.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 III ir IV priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. birželio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. vasario 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 189, 2007 7 20, p. 1.

(2)  OL L 250, 2008 9 18, p. 1.

(3)  OL L 334, 2008 12 12, p. 25.


I PRIEDAS

XIIa PRIEDAS

Papildomų patvirtinamųjų dokumentų, skirtų ūkio subjektui pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 29 straipsnio 1 dalį, pavyzdys, minimas šio reglamento 68 straipsnio 2 dalyje

Image

XIIb PRIEDAS

68 straipsnio 2 dalies antrojoje pastraipoje nurodytas įrašas:

—   bulgarų kalba: Животински продукти, произведени без използване на антибиотици

—   ispanų kalba: Productos animales producidos sin utilizar antibióticos

—   čekų kalba: Živočišné produkty vyprodukované bez použití antibiotik

—   danų kalba: Animalske produkter, der er produceret uden brug af antibiotika

—   vokiečių kalba: Ohne Anwendung von Antibiotika erzeugte tierische Erzeugnisse

—   estų kalba: Loomsed tooted, mille tootmisel ei ole kasutatud antibiootikume

—   graikų kalba: Ζωικά προϊόντα που παράγονται χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών

—   anglų kalba: Animal products produced without the use of antibiotics

—   prancūzų kalba: produits animaux obtenus sans recourir aux antibiotiques

—   italų kalba: Prodotti animali ottenuti senza l'uso di antibiotici

—   latvių kalba: Dzīvnieku izcelsmes produkti, kuru ražošanā nav izmantotas antibiotikas

—   lietuvių kalba: nenaudojant antibiotikų pagaminti gyvūniniai produktai

—   vengrų kalba: Antibiotikumok alkalmazása nélkül előállított állati eredetű termékek

—   maltiečių kalba: Il-prodotti tal-annimali prodotti mingħajr l-użu tal-antibijotiċi

—   olandų kalba: Zonder het gebruik van antibiotica geproduceerde dierlijke producten

—   lenkų kalba: Produkty zwierzęce wytwarzane bez użycia antybiotyków

—   portugalų kalba: Produtos de origem animal produzidos sem utilização de antibióticos

—   rumunų kalba: Produse de origine animală obținute a se recurge la antibiotice

—   slovakų kalba: Výrobky živočíšneho pôvodu vyrobené bez použitia antibiotík

—   slovėnų kalba: Živalski proizvodi, proizvedeni brez uporabe antibiotikov

—   suomių kalba: Eläintuotteet, joiden tuotannossa ei ole käytetty antibiootteja

—   švedų kalba: Animaliska produkter som produceras utan antibiotika


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 III ir IV priedų pakeitimai

1)

III priede įrašomas toks naujas tekstas:

„JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

1.   Produktų kategorijos:

a)

gyvi arba neperdirbti žemės ūkio produktai ir augalinė dauginamoji medžiaga bei auginti skirtos sėklos, išskyrus akvakultūros produktus, su sąlyga, kad obuolių ir kriaušių atveju importuojant pateikiamas specialus susijusios kontrolės įstaigos ar institucijos išduotas sertifikatas, kad auginimo metu nebuvo apdorota antibiotikais, siekiant išvengti bakterinės degligės (pavyzdžiui, tetraciklinu ar streptomicinu);

b)

maistui ar pašarui skirti perdirbti žemės ūkio produktai, išskyrus perdirbtus akvakultūros produktus, su sąlyga, kad perdirbtų obuolių ir kriaušių atveju importuojant pateikiamas specialus susijusios kontrolės įstaigos ar institucijos išduotas sertifikatas, kad auginimo metu nebuvo apdorota antibiotikais, siekiant išvengti bakterinės degligės (pavyzdžiui, tetraciklinu ar streptomicinu).

2.   Kilmė: Jungtinėse Valstijose užauginti arba laikantis JAV teisės aktų į Jungtines Valstijas importuoti 1 dalies a ir b punktuose nurodytų kategorijų produktai ir ekologiškai užaugintos 1 dalies b punkte nurodytos kategorijos produktų sudedamosios dalys.

3.   Gamybos standartai: Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.   Kompetentingos institucijos: United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov.

5.   Kontrolės įstaigos ir institucijos:

A Bee Organic, www.abeeorganic.com

Agricultural Services Certified Organic, www.ascorganic.com/

Baystate Organic Certifiers, www.baystateorganic.org

BCS – Oko Garantie GmbH, www.bcs-oeko.com/en_index.html

BioAgriCert, www.bioagricert.org/English/index.php

CCOF Certification Services, www.ccof.org

Colorado Department of Agriculture, www.colorado.gov

Control Union Certifications, www.skalint.com

Department of Plant Industry, www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification/

Ecocert S.A., www.ecocert.com

Georgia Crop Improvement Association, Inc., www.certifiedseed.org

Global Culture, www.globalculture.us

Global Organic Alliance, Inc., www.goa-online.org

Global Organic Certification Services, www.globalorganicservices.com

Idaho State Department of Agriculture, www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

Indiana Certified Organic LLC, www.indianacertifiedorganic.com

International Certification Services, Inc., www.ics-intl.com

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship, www.agriculture.state.ia.us

Kentucky Department of Agriculture, www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

LACON GmbH, www.lacon-institut.com

Louisiana Department of Agriculture and Forestry, www.ldaf.state.la.us/portal/DesktopModules/BrowseBy/portal/Offices/AgriculturalEnvironmentalSciences/PesticidesEnvironmentalPrograms/OrganicCertificationPrograms/tabid/435/Default.aspx

Marin County, www.co.marin.ca.us/depts/ag/main/moca.cfm

Maryland Department of Agriculture, www.mda.state.md.us/md_products/certified_md_organic_farms/index.php

Mayacert S.A., www.mayacert.com

Midwest Organic Services Association, Inc., www.mosaorganic.org

Minnesota Crop Improvement Association, www.mncia.org

MOFGA Certification Services, LLC, www.mofga.org/

Montana Department of Agriculture, www.agr.mt.gov.organic/Program.asp

Monterey County Certified Organic, www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics.

Natural Food Certifiers, www.nfccertification.com

Nature’s International Certification Services, www.naturesinternational.com/

Nevada State Department of Agriculture, http://www.agri.state.nv.us

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services,http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm

New Jersey Department of Agriculture, www.state.nj.us/agriculture/

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program, http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html

NOFA—New York Certified Organic, LLC, http://www.nofany.org

Ohio Ecological Food and Farm Association, www.oeffa.org

OIA North America, LLC, www.oianorth.com

Oklahoma Department of Agriculture, www.oda.state.ok.us

OneCert, www.onecert.com

Oregon Department of Agriculture, www.oregon.gov/ODA/CID

Oregon Tilth Certified Organic, www.tilth.org

Organic Certifiers, Inc., http://www.organiccertifiers.com

Organic Crop Improvement Association, www.ocia.org

Organic National & International Certifiers (ON&IC), http://www.on-ic.com

Organizacion Internacional Agropecuraria, www.oia.com.ar

Pennsylvania Certified Organic, www.paorganic.org

Primuslabs.com, www.primuslabs.com

Pro-Cert Organic Systems, Ltd., www.pro-cert.org

Quality Assurance International, www.qai-inc.com

Quality Certification Services, www.QCSinfo.org

Rhode Island Department of Environmental Management, www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

Scientific Certification Systems, www.SCScertified.com

Stellar Certification Services, Inc., http://demeter-usa.org/

Texas Department of Agriculture, www.agr.state.tx.us

Utah Department of Agriculture, http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

Vermont Organic Farmers, LLC, http://www.nofavt.org

Washington State Department of Agriculture, http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm

Yolo County Department of Agriculture, www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501

6.   Sertifikatus išduodančios įstaigos ir institucijos: kaip nurodyta 5 punkte.

7.   Įtraukimo laikotarpis: iki 2015 m. birželio 30 d.“

2)

IV priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

prie „California Certified Organic Farmers“ išbraukiama eilutė, susijusi su trečiąja šalimi „JAV“, ir 3 punkto kodas „US-BIO-105“;

b)

prie „Organic Certifiers“ išbraukiama eilutė, susijusi su trečiąja šalimi „JAV“, ir 3 punkto kodas „US-BIO-106“;

c)

prie „International Certification Services, Inc.“ išbraukiama eilutė, susijusi su trečiąja šalimi „JAV“, ir 3 punkto kodas „US-BIO-111“;

d)

prie „Quality Assurance International“ išbraukiama eilutė, susijusi su trečiąja šalimi „JAV“, ir 3 punkto kodas „US-BIO-113“;

e)

išbraukiamas visas įrašas „Oregon Tilth“;

f)

prie „Organic Crop Improvement Association“ išbraukiama eilutė, susijusi su trečiąja šalimi „JAV“, ir 3 punkto kodas „US-BIO-120“;

g)

išbraukiamas visas įrašas „Washington State Department of Agriculture“.


Top