EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0101

2012 m. vasario 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 101/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą

OJ L 39, 11.2.2012, p. 133–200 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/101(1)/oj

11.2.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/133


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 101/2012

2012 m. vasario 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (1), ypač į jo 19 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 338/97 pateikti gyvūnų ir augalų rūšių, kurių prekyba yra ribojama arba kontroliuojama, sąrašai. Į tuos sąrašus yra įtraukti Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES, toliau – Konvencija) prieduose pateikti sąrašai;

(2)

neseniai į Konvencijos III priedėlį įtrauktos šios rūšys: Čilės prašymu – Calyptocephalella gayi, Bolivijos prašymu – Agrias amydon boliviensis, Morpho godartii lachaumei ir Prepona praeneste buckleyana, taip pat Bolivijos prašymu – Cedrela fissilis ir Cedrela lilloi (abi su pastabomis), Bolivijos ir Brazilijos prašymu – Cedrela odorata (su pastaba), Seišelių prašymu – Lodoicea maldivica ir Rusijos prašymu – Pinus koraiensis;

(3)

Lamna nasus rūšiai Sąjungoje taikomos išsaugojimo ir valdymo priemonės, visų pirma numatytosios 2011 m. sausio 18 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 57/2011, kuriuo 2011 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose ES nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems ES laivams (2). Siekdama skatinti tarptautinį bendradarbiavimą kontroliuojant prekybą Lamna nasus rūšies egzemplioriais, Komisija ketina valstybėms narėms pasiūlyti įtraukti šią rūšį į Konvencijos III priedėlį; todėl Lamna nasus turėtų būti įtrauktas į Reglamento (EB) Nr. 338/97 C priedą ir šis įtraukimas pradedamas taikyti, kai tik įsigalioja įtraukimas į Konvencijos III priedėlį;

(4)

todėl, iš dalies pakeitus Konvencijos III pridėlį, būtina pakeisti ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 C priedą;

(5)

buvo nustatyta, kad į natūralią Sąjungos buveinę patekus gyviems trijų voverių rūšių (Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis ir Sciurus niger) egzemplioriams, kiltų ekologinė grėsmė vietinėms nykstančioms laukinėms Sąjungos faunos rūšims. Keleto ad hoc analizių ir tyrimų duomenimis, numatoma arba tikėtina, kad kiltų arba galėtų kilti grėsmė paprastosioms voverėms (Sciurus vulgaris) ir augalų bendrijoms bei buveinėms. Grėsmę paprastosioms voverėms lemtų konkurencinė kova (varžantis dėl maisto išteklių arba buveinių) ir menkesnis atsparumas ligoms. Grėsmę ekosistemoms lemtų paukščių kiaušinių bei jauniklių naikinimas ir varžymasis su miško paukščiais dėl vietos lizdams ir maisto, taip pat dėl nulupamos medžių žievės daroma žala medžiams ir jaunuolynams. Šių trijų invazinių rūšių egzemplioriai šiuo metu prekybos keliu patenka į Sąjungą, todėl šios rūšys pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 3 straipsnio 2 dalies d punktą turėtų būti įtrauktos į to reglamento B priedą;

(6)

turi būti stebima prekyba Haliotis midae rūšies egzemplioriais. Todėl ši rūšis turėtų būti įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo D priedą;

(7)

siekiant įgyvendinti CITES konferencijos rezoliuciją Nr. 11.11 (Rev. CoP 15) dėl prekybos augalais reglamentavimo, į Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedą turėtų būti įtraukta termino „veislė“ apibrėžtis;

(8)

siekiant atskirti laukinius ir dirbtinai padaugintus Tillandsia xerographica rūšies egzempliorius, prie šios į B priedą jau įtrauktos rūšies turi būti pridėta pastaba, kuria nurodoma, kad prekiauti galima tik tais dirbtinai padaugintais egzemplioriais, kurie pasižymi tam tikromis atpažįstamomis morfologinėmis savybėmis (turi katafilus);

(9)

Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo D priede turėtų būti panaikinti nomenklatūrinių Gerrhosauridae šeimos nuorodų neatitikimai;

(10)

todėl Reglamentą (EB) Nr. 338/97 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti. Atsižvelgiant į pakeitimų kiekį aiškumo sumetimais visą to reglamento priedą tikslinga pakeisti nauju;

(11)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto, įsteigto pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 18 straipsnį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. vasario 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

(2)  OL L 24, 2011 1 27, p. 1.


PRIEDAS

„PRIEDAS

Pastabos dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo

1.

A, B, C ir D prieduose išvardytos rūšys yra nurodomos:

a)

pagal rūšies pavadinimą arba

b)

pagal už rūšį aukštesnio taksono arba nurodytos jo dalies pavadinimą.

2.

Santrumpa „spp.“ naudojama pažymėti visoms rūšims, priklausančioms aukštesniajam taksonui.

3.

Kitos nuorodos į už rūšis aukštesnius taksonus naudojamos tik informacijos arba klasifikavimo tikslais.

4.

A priede nurodytos rūšys, pažymėtos pusjuodžiu šriftu, yra išvardytos laikantis jų apsaugos statuso, nustatyto Tarybos direktyvoje 2009/147/EB (1) arba Tarybos direktyvoje 92/43/EEB (2).

5.

Žemesniems už rūšis augalų taksonams žymėti naudojamos šios santrumpos:

a)   „ssp.“– porūšiams,

b)   „var(s).“– varietetui (varietetams);

c)   „fa.“– formai.

6.

Ženklai (I), (II) ir (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo – nuoroda į Konvencijos priedus, kuriuose šios rūšys yra išvardytos, kaip nurodyta 7 – 9 pastabose. Jei nenurodomas nė vienas iš šių ženklų, vadinasi, šios rūšys neįtrauktos į Konvencijos priedus.

7.

Ženklas (I) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos I priedą.

8.

Ženklas (II) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos II priedą.

9.

Ženklas (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad jie yra įtraukti į Konvencijos III priedą. Tokiu atveju nurodoma ir šalis, kurios prašymu rūšis ar aukštesnysis taksonas įtraukti į III priedą.

10.

Veislė – remiantis Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo 8-ąja redakcija, augalų, a) kurie buvo atrinkti dėl konkrečios savybės arba savybių derinio, b) kuriuose šios savybės yra aiškios, vienodos ir pastovios ir c) kurie tinkamai dauginami šias savybes išlaiko, grupė. Naujas veislės taksonas pripažįstamas tik tuomet, kai jo kategorijos pavadinimas ir ribų apibūdinimas paskelbiamas naujausiame Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo leidime.

11.

Hibridai gali būti įtraukti į priedus, tačiau tik tuomet, kai jie sudaro aiškiai atskiras ir stabilias laukines populiacijas. Gyvūnų hibridams, kurių ankstesnėse keturiose linijos kartose buvo vienas ar daugiau į A ar B priedus įtrauktų rūšių egzempliorių, šio reglamento nuostatos taikomos kaip ir tikroms rūšims priklausantiems gyvūnams, net tuo atveju, kai konkretus hibridas nėra įtrauktas į priedus.

12.

Kai rūšis įtraukiama į A, B ar C priedus, visos tos rūšies dalys ir išvestiniai produktai taip pat įtraukiami į tą patį priedą, nebent nurodoma, kad įtraukiamos tik konkrečios dalys ir išvestiniai produktai. Vadovaujantis šio reglamento 2 straipsnio t punktu, ženklas „#“ ir skaičius šalia B arba C priede nurodyto rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo žymi tokias šiame reglamente pateiktų rūšių arba taksonų dalis ar išvestinius produktus:

#1

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a)

sėklas, sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkines),

b)

sėjinukus arba audinių kultūras, gautas in vitro, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,

c)

dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus ir

d)

Vanilla genties dirbtinai padaugintų augalų vaisius ir išvestinius produktus.

#2

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a)

sėklas ir žiedadulkes, ir

b)

supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus produktus.

#3

Žymi vientisas ir smulkintas šaknis bei šaknų dalis.

#4

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a)

sėklas, (įskaitant Orchidaceae sėklų ankštis), sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkines). Išimtis netaikoma iš Meksikos eksportuojamoms Cactaceae spp. sėkloms ir iš Madagaskaro eksportuojamoms Beccariophoenix madagascariensis ir Neodypsis decaryi sėkloms,

b)

sėjinukus arba audinių kultūras, gautas in vitro, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,

c)

dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus,

d)

aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų Vanilla (Orchidaceae) genties ir Cactaceae šeimos augalų vaisius ir jų dalis bei išvestinius produktus, ir

e)

aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų Opuntia genties Opuntia pogentės ir Selenicereus (Cactaceae) augalų stiebus, žiedus ir jų dalis bei išvestinius produktus,

f)

supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus Euphorbia antisyphilitica gaminius.

#5

Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą.

#6

Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą ir fanerą.

#7

Žymi rąstus, medžio drožles, miltelius ir ekstraktus.

#8

Žymi po žeme esančias dalis (t.y., šaknis, šakniastiebius): vientisas, dalimis ir susmulkintas į miltelius.

#9

Žymi visas dalis ir gaminius, išskyrus tuos, kurie yra paženklinti „Pagaminta iš Hoodia spp. medžiagos, kurios gamyba ir derliaus nuėmimas kontroliuojami, bendradarbiaujant su Botsvanos/Namibijos/Pietų Afrikos CITES valdymo institucijomis pagal Susitarimą Nr. BW/NA/ZA xxxxxx“.

#10

Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą, įskaitant neužbaigtus medinius gaminius, skirtus styginių muzikos instrumentų strykams gaminti.

#11

Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą, fanerą, miltelius ir ekstraktus.

#12

Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą, fanerą ir eterinius aliejus, išskyrus supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus gaminius.

#13

Žymi branduolį (taip pat vadinamą endospermu, minkštimu arba kopra) ir gaminius iš jo.

13.

Jei nėra nurodyta, kad A priede pateiktų floros rūšių arba aukštesniųjų taksonų hibridams būtų taikomos reglamento 4 straipsnio 1 dalies nuostatos, reiškia, kad dirbtinai padaugintais hibridais, gautais iš vienos ar kelių šių rūšių arba taksonų, galima prekiauti pateikus dirbtinio padauginimo sertifikatą, ir kad šių hibridų sėkloms ir žiedadulkėms (įskaitant dulkines), skintoms gėlėms, sėjinukams arba audinių kultūroms, gautoms in vitro, kietoje arba skystoje terpėje, vežamoms steriliose talpyklose, šio reglamento nuostatos netaikomos.

14.

Šlapimui, fekalijoms ir pilkajai ambrai, t.y. gyvybinės veiklos produktams, gautiems nemanipuliuojant konkrečiu gyvūnu, šio reglamento nuostatos netaikomos.

15.

Šios nuostatos taikomos tik gyviems ir vientisiems arba beveik vientisiems negyviems D priede išvardytų faunos rūšių egzemplioriams, išskyrus egzempliorius, kurie, kad būtų aišku, jog jiems priskiriamos ir kitos dalys bei jų gaminiai, pažymėti taip:

§ 1

Visos vientisos arba beveik vientisos odos, žaliavinės arba raugintos.

§ 2

Visos plunksnos ar oda, ar kita dalis su plunksnomis.

16.

Minėtos nuostatos taikomos tik gyviems D priede išvardytų floros rūšių egzemplioriams, išskyrus egzempliorius, kurie, kad būtų aišku, jog jiems priskiriamos ir kitos dalys bei jų išvestiniai produktai, pažymėti taip:

§ 3

Džiovinti ir švieži augalai, įskaitant, jeigu tinka, lapus, šaknis (šakniastiebius), stiebus, sėklas (sporas), žievę ir vaisius.

§ 4

Rąstai, pjautinė mediena ir faneros lukštas.

 

A priedas

B priedas

C priedas

Bendrinis pavadinimas

FAUNA

CHORDATA (CHORDINIAI)

MAMMALIA

 

 

 

Žinduoliai

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

 

 

 

Šakiaraginiai

Antilocapra americana (I) (Tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)

 

 

Šakiaragis

Bovidae

 

 

 

Antilopės, galvijai, dukeriai, gazelės, ožkos, avys ir kt.

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Adaksas

 

Ammotragus lervia (II)

 

Berberinis avinas

 

 

Antilope cervicapra (III Nepalas)

Elniaožė gazelė

 

Bison bison athabascae (II)

 

Miškinis bizonas

Bos gaurus (I) (išskyrus domestikuotus Bos gaurus, vadinamus Bos frontalis, kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos)

 

 

Gauras

Bos mutus (I) (išskyrus domestikuotus Bos mutus, vadinamus Bos grunniens, kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos)

 

 

Laukinis jakas

Bos sauveli (I)

 

 

Savelio jautis

 

 

Bubalus arnee (III Nepalas) (išskyrus domestikuotus Bubalus arnee, vadinamus Bubalus bubalis, kuriems netaikomos šio reglamento nuostatos)

Laukinis Azijinis buivolas

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Mažasis buivolas

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Mindorinis buivolas

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Kalninis buivolas

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takinas

Capra falconeri (I)

 

 

Sraigtaragis ožys

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Ožkaragio rūšis – milneedwardsii

Capricornis rubidus (I)

 

 

Ožkaragio rūšis – rubidus

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Sumatrinis ožkaragis

Capricornis thar (I)

 

 

Ožkaragio rūšis – thar

 

Cephalophus brookei (II)

 

Dukerio rūšis – brookei

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Juodnugaris dukeris

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Jentinko dukeris

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Odžilbio dukeris

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Geltonnugaris dukeris

 

Cephalophus zebra (II)

 

Zebriškasis dukeris

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Baltasnukė antilopė

Gazella cuvieri (I)

 

 

Kiuvjierio gazelė

 

 

Gazella dorcas (III Alžyras/ Tunisas)

Dorkas

Gazella leptoceros (I)

 

 

Smėlyninė gazelė

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Didžioji juodoji antilopė

 

Kobus leche (II)

 

Ličis

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Rudasis goralas

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Kininis goralas

Naemorhedus goral (I)

 

 

Goralas

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Goralo rūšis – griseus

Nanger dama (I)

 

 

Sacharinė gazelė

Oryx dammah (I)

 

 

Kardaragis oriksas

Oryx leucoryx (I)

 

 

Baltasis oriksas

 

Ovis ammon (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)

 

Kalninis avinas, archaras, argalis, Muflonas

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Nyjanas

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Kara Tau kalninis avinas

 

Ovis canadensis (II) (tik Meksikos populiacija, jokios kitos populiacijos nenurodytos šio reglamento prieduose)

 

Snieginis avinas

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Kiprinis rytinis avinas

 

Ovis vignei (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)

 

Šapo avinas

Ovis vignei vignei (I)

 

 

Ladakho avinas

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Orongas, čiras, tibetinė antilopė

 

Philantomba monticola (II)

 

Mėlynasis dukeris

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Saola

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

Ispanijos gemzė

 

Saiga borealis (II)

 

Saigos rūšis – borealis

 

Saiga tatarica (II)

 

Saiga

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepalas)

Keturragė antilopė

Camelidae

 

 

 

Kupranugariai

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanakas

Vicugna vicugna (I) (išskyrus Argentinos populiacijas (Jujuy bei Catamarca provincijų populiacijas ir pusiau nelaisvėje gyvenančias Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ir San Juan provincijų populiacijas), Čilės populiaciją (Primera regiono populiaciją) ir Peru populiaciją (visą), kurios yra nurodytos B priede)

Vicugna vicugna (II) (tik Argentinos  (3) populiacijos (Jujuy bei Catamarca provincijų populiacijos ir pusiau nelaisvėje gyvenančios Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ir San Juan provincijų populiacijos), Bolivijos  (4) populiacija (visa), Čilės populiacija (5) (Primeira regiono populiacija) ir Peru populiacija (6) (visa); visos kitos populiacijos yra įtrauktos į A priedą)

 

Vikunija

Cervidae

 

 

 

Pilnaragiai

Axis calamianensis (I)

 

 

Kalaminis elnias

Axis kuhlii (I)

 

 

Bavinis elnias

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Anamitinis elnias

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Pelkinis elnias

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Baktrijaninis elnias

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Alžyras/ Tunisas)

Tauriojo elnio porūšis – barbarus

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Kašmirinis elnias

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Irakinis danielius

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Andiniai elniai

 

 

Mazama temama cerasina (III Gvatemala)

Centrinės Amerikos mazama

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Juodasis muntjakas

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Didysis muntjakas

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Gvatemala)

Gvatemalinis elnias

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Pampinis elnias

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Šiaurinis pudu

Pudu puda (I)

 

 

Pietinis pudu

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasinga

Rucervus eldii (I)

 

 

Lyraragis elnias

Hippopotamidae

 

 

 

Hipopotaminiai

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Mažasis hipopotamas

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Didysis hipopotamas

Moschidae

 

 

 

Kabarginiai

Moschus spp. (I) (tik Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijos, visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)

Moschus spp. (II) (išskyrus Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijas, kurios yra nurodytos A priede)

 

Kabarga

Suidae

 

 

 

Kiauliniai

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirusa

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Babirusos rūšis – bolabatuensis

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Babirusos rūšis – celebensis

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Babirusos rūšis – togeanensis

Sus salvanius (I)

 

 

Nykštukinis šernas

Tayassuidae

 

 

 

Pekariniai

 

Tayassuidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus Pecari tajacu populiacijas Meksikoje ir Jugtinėse Valstijose, kurios nėra nurodytos šio reglamento prieduose)

 

Pekariai

Catagonus wagneri (I)

 

 

Čakinis pekaris

CARNIVORA

Ailuridae

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Mažoji panda

Canidae

 

 

 

Šuniniai

 

 

Canis aureus (III Indija)

Paprastasis šakalas

Canis lupus (I/II)

(visos populiacijos, išskyrus Ispanijos Douro šiaurinę dalį ir į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės esančios Graikijos dalies populiacijas; Butano, Indijos, Nepalo ir Pakistano populiacijos yra išvardytos I priede, visos kitos populiacijos yra išvardytos II priede. Neįtraukiama domestikuota forma Canis lupus familiaris ir dingo Canis lupus dingo).

Canis lupus (II) (Ispanijos Douro šiaurinėje dalyje ir į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės esančioje Graikijos dalyje gyvenančios populiacijos. Neįtraukiama domestikuota forma Canis lupus familiaris ir dingo Canis lupus dingo).

 

Pilkasis vilkas

Canis simensis

 

 

Etiopinis šakalas

 

Cerdocyon thous (II)

 

Savaninė lapė

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Karčiuotasis vilkas

 

Cuon alpinus (II)

 

Raudonasis vilkas

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Andinė lapė

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Lapės rūšis – fulvipes

 

Lycalopex griseus (II)

 

Pietų Amerikos pilkoji lapė

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Paragvajinė lapė

Speothos venaticus (I)

 

 

Miškinis šuo

 

 

Vulpes bengalensis (III Indija)

Bengalinė lapė

 

Vulpes cana (II)

 

Afganistaninė lapė

 

Vulpes zerda (II)

 

Fenekas

Eupleridae

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fosa

 

Eupleres goudotii (II)

 

Smulkiadantis mungas

 

Fossa fossana (II)

 

Fanaloka

Felidae

 

 

 

Katiniai

 

Felidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis. Domestikuotiems egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos)

 

Katės

Acinonyx jubatus (I) (skiriamos tokios metinės gyvų egzempliorių ir medžioklės trofėjų kvotos: Botsvanai – 5; Namibijai – 150; Zimbabvei – 50. Prekybai šiais egzemplioriais taikomos šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies nuostatos)

 

 

Gepardas

Caracal caracal (I) (tik Azijos populiacija; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)

 

 

Karakalas

Catopuma temminckii (I)

 

 

Teminko katė

Felis nigripes (I)

 

 

Juodakojė katė

Felis silvestris (II)

 

 

Vilpišys, miškinė katė

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Žofrua katė

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Andinė katė

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ocelotas

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Dėmėtoji katė, oncila

Leopardus wiedii (I)

 

 

Ilgauodegė katė

Lynx lynx (II)

 

 

(Paprastoji) lūšis

Lynx pardinus (I)

 

 

Ispanijos lūšis

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Dūminis leopardas

Panthera leo persica (I)

 

 

Persinis liūtas

Panthera onca (I)

 

 

Jaguaras

Panthera pardus (I)

 

 

Leopardas

Panthera tigris (I)

 

 

Tigras

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Marmurinė katė

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (tik Bangladešo, Indijos ir Tailando populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)

 

 

Bengalinė katė

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Japoninė katė

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Sumatrinė katė

Prionailurus rubiginosus (I) (tik Indijos populiacija; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)

 

 

Rudoji katė

Puma concolor coryi (I)

 

 

Floridinė puma

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Kostarikinė puma

Puma concolor couguar (I)

 

 

Rytinė puma

Puma yagouaroundi (I) (tik Centrinės ir Šiaurės Amerikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)

 

 

Jaguarundis

Uncia uncia (I)

 

 

Snieginis leopardas

Herpestidae

 

 

 

Mangustos

 

 

Herpestes fuscus (III Indija)

Rudoji mangusta

 

 

Herpestes edwardsi (III Indija)

Pilkoji indinė mangusta

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indija)

Mažoji mangusta

 

 

Herpestes smithii (III Indija)

Smito mangusta

 

 

Herpestes urva (III Indija)

Vėžiaėdė mangusta, krabaėdė mangusta

 

 

Herpestes vitticollis (III Indija)

Dryžuotakaklė mangusta

Hyaenidae

 

 

 

Hieniniai

 

 

Proteles cristata (III Botsvana)

Urvinė hiena

Mephitidae

 

 

 

Skunkiniai

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Humbolto skunkas

Mustelidae

 

 

 

Kiauniniai

Lutrinae

 

 

 

Ūdros

 

Lutrinae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Ūdros

Aonyx capensis congica (I) (tik Kamerūno ir Nigerijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)

 

 

Kamerūno benagė ūdra

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Kaliforninė jūrinė ūdra

Lontra felina (I)

 

 

Ilgauodegė ūdra

Lontra longicaudis (I)

 

 

Pietinė ūdra

Lontra provocax (I)

 

 

Ūdros rūšis – provocax

Lutra lutra (I)

 

 

Ūdra

Lutra nippon (I)

 

 

Ūdros rūšis – nippon

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Brazilinė ūdra

Mustelinae

 

 

 

Grizonai, kiaunės, pilkagalvės mangustos, žebenkštys

 

 

Eira barbara (III Hondūras)

Pilkagalvė mangusta

 

 

Galictis vittata (III Kosta Rika)

Didysis grizonas

 

 

Martes flavigula (III Indija)

Didžioji kiaunė, charza

 

 

Martes foina intermedia (III Indija)

Akmeninė kiaunė, naminė kiaunė

 

 

Martes gwatkinsii (III Indija)

Kiaunės rūšis – gwatkinsii

 

 

Mellivora capensis (III Botsvana)

Bitėdis barsukas

Mustela nigripes (I)

 

 

Juodakojis šeškas

Odobenidae

 

 

 

Vėpliniai

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

Vėplys

Otariidae

 

 

 

Ausytieji ruoniai

 

Arctocephalus spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Pietiniai jūrų lokiai

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Fernandeso salų ruonis

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Gvadelupinis jūrų lokys

Phocidae

 

 

 

Tikrieji ruoniai

 

Mirounga leonina (II)

 

Pietinis jūrų dramblys

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Ruoniai vienuoliai

Procyonidae

 

 

 

Meškėniniai

 

 

Bassaricyon gabbii (III Kosta Rika)

Pūkuotauodegis olingas

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Kosta Rika)

Centrinės Amerikos basariskas

 

 

Nasua narica (III Hondūras)

Baltanosis koatis

 

 

Nasua nasua solitaria (III Urugvajus)

Paprastasis žiedauodegis koatis

 

 

Potos flavus (III Hondūras)

Kibiauodegis meškėnas

Ursidae

 

 

 

Lokiniai

 

Ursidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Lokiai

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Didžioji panda

Helarctos malayanus (I)

 

 

Malajinis lokys

Melursus ursinus (I)

 

 

Ilgalūpis lokys

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Akiniuotasis lokys

Ursus arctos (I/II)

(I priede išvardyti tik Butano, Kinijos, Meksikos bei Mongolijos populiacijos ir Ursus arctos isabellinus porūšis; visos kitos populiacijos ir porūšiai yra išvardyti II priede)

 

 

Rudasis lokys, rudoji meška

Ursus thibetanus (I)

 

 

Himalajinis lokys, himalajinė meška

Viverridae

 

 

 

Viveros

 

 

Arctictis binturong (III Indija)

Binturongas

 

 

Civettictis civetta (III Botsvana)

Afrikinė civeta

 

Cynogale bennettii (II)

 

Ūdrinė civeta

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Dryžuotoji civeta

 

 

Paguma larvata (III Indija)

Himalajinė civeta

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indija)

Palminis musangas

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indija)

Indinis musangas

 

Prionodon linsang (II)

 

Dryžuotasis linzangas

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Dėmėtasis linzangas

 

 

Viverra civettina (III Indija)

Dėmėtoji vivera

 

 

Viverra zibetha (III Indija)

Didžioji vivera

 

 

Viverricula indica (III Indija)

Mažoji civeta

CETACEA

 

 

 

Banginiai (delfinai, jūrų kiaulės, banginiai)

CETACEA spp. (I/II)  (7)

 

 

Banginiai

CHIROPTERA

Phyllostomidae

 

 

 

Amerikiniai lapanosiai

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Urugvajus)

Baltajuostis lapanosis

Pteropodidae

 

 

 

Vaisėdžiai šikšnosparniai

 

Acerodon spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Skraidančiosios lapės

Acerodon jubatus (I)

 

 

Acerodonas

 

Pteropus spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Skraidančiosios lapės

Pteropus insularis (I)

 

 

Skraidančiosios lapės rūšis – insularis

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Skraidančiosios lapės rūšis – livingstonii

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Skraidančiosios lapės rūšis – loochoensis

Pteropus mariannus (I)

 

 

Skraidančiosios lapės rūšis – mariannus

Pteropus molossinus (I)

 

 

Skraidančiosios lapės rūšis – molossinus

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Skraidančiosios lapės rūšis – pelewensis

Pteropus pilosus (I)

 

 

Skraidančiosios lapės rūšis – pilosus

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Skraidančiosios lapės rūšis – rodricensis

Pteropus samoensis (I)

 

 

Samoa skraidančioji lapė

Pteropus tonganus (I)

 

 

Tonginė skraidančioji lapė

Pteropus ualanus (I)

 

 

Skraidančiosios lapės rūšis – ualanus

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Pembinė skraidančioji lapė

Pteropus yapensis (I)

 

 

Skraidančiosios lapės rūšis – yapensis

CINGULATA

Dasypodidae

 

 

 

Šarvuotiniai

 

 

Cabassous centralis (III Kosta Rika)

Centrinės Amerikos šarvuotis

 

 

Cabassous tatouay (III Urugvajus)

Vienuolikajuostis šarvuotis

 

Chaetophractus nationi (II) (nustatyta nulinė metinė eksporto kvota. Visi egzemplioriai laikomi į A priedą įtrauktų rūšių egzemplioriais, o prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.)

 

Čilinis šarvuotis

Priodontes maximus (I)

 

 

Didysis šarvuotis

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae

 

 

 

Pėšrieji sterbliniai

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Ilgauodegė siaurapėdė sterbliapelė

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Smėlyninė siaurapėdė sterbliapelė

Thylacinidae

 

 

 

Sterbliniai vilkai

Thylacinus cynocephalus (gali būti išnykusi) (I)

 

 

Sterblinis vilkas

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 

 

 

Kengūriniai

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Medlaipės kengūros rūšis – inustus

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Meškinė medlaipė kengūra

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Gauruotoji zuikinė valabė

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Dryžuotoji valabė

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Velso naguotauodegė valabė

Onychogalea lunata (I)

 

 

Pietinė naguotauodegė valabė

Phalangeridae

 

 

 

Laipiojantieji sterbliniai

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Rytinis paprastasis kuskusas

 

Phalanger mimicus (II)

 

Kuskuso rūšis – mimicus

 

Phalanger orientalis (II)

 

Pilkasis kuskusas

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Kuskuso rūšis – kraemeri

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Dėmėtasis kuskusas

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Kuskuso rūšis – papuensis

Potoroidae

 

 

 

Kengūrinės žiurkės

Bettongia spp. (I)

 

 

Betongijos

Caloprymnus campestris (gali būti išnykusi) (I)

 

 

Plikakrūtė kengūra

Vombatidae

 

 

 

Vombatiniai

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Kvinslendinis vombatas

LAGOMORPHA

Leporidae

 

 

 

Kiškiniai

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Asaminis triušis

Romerolagus diazi (I)

 

 

Beuodegis triušis

MONOTREMATA

Tachyglossidae

 

 

 

Echidnos

 

Zaglossus spp. (II)

 

Proechidnos

PERAMELEMORPHIA

Chaeropodidae

 

 

 

Bandikutai

Chaeropus ecaudatus (gali būti išnykusi) (I)

 

 

Kiauliakojis bandikutas

Peramelidae

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Šiurkščiaplaukis ilganosis bandikutas

Thylacomyidae

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Triušinis bandikutas

Macrotis leucura (I)

 

 

Mažasis triušinis bandikutas

PERISSODACTYLA

Equidae

 

 

 

Arkliniai

Equus africanus (I) (neįtraukiama domestikuota Equus asinus, kuriai šio reglamento nuostatos netaikomos)

 

 

Afrikinis (laukinis) asilas

Equus grevyi (I)

 

 

Dykuminis (Grevio) zebras

Equus hemionus (I/II) (ši rūšis yra nurodyta II priede, o Equus hemionus hemionus porūšis yra nurodytas I priede)

 

 

Azijinis asilas, kulanas

Equus kiang (II)

 

 

Kiangas

Equus przewalskii (I)

 

 

Laukinis Prževalskio arklys, tarpanas

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Hartmano zebras

Equus zebra zebra (I)

 

 

Kapinis zebras

Rhinocerotidae

 

 

 

Raganosiai

Rhinocerotidae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)

 

 

Raganosiai

 

Ceratotherium simum simum (II) (tik Pietų Afrikos ir Svazilando populiacijos, visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede. Skirta išimtinai tik tarptautinei prekybai gyvais gyvūnais tinkamose ir priimtinose paskirties vietose. Visi kiti egzemplioriai laikomi A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, o jų prekyba atitinkamai reguliuojama)

 

Baltasis (plačialūpis) raganosis

Tapiridae

 

 

 

Tapyriniai

Tapiridae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)

 

 

Tapyriniai

 

Tapirus terrestris (II)

 

Lyguminis tapyras

PHOLIDOTA

Manidae

 

 

 

Skujuotiniai

 

Manis spp. (II)

(Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica ir Manis pentadactyla rūšių egzemplioriams, paimtiems iš laukinės aplinkos, kurie naudojami visų pirma komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)

 

Skujuočiai

PILOSA

Bradypodidae

 

 

 

Tripirščiai tinginiai

 

Bradypus variegatus (II)

 

Rudagerklis tinginys

Megalonychidae

 

 

 

Dvipirščiai tinginiai

 

 

Choloepus hoffmanni (III Kosta Rika)

Hofmano tinginys

Myrmecophagidae

 

 

 

Skruzdėdiniai

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Didžioji skruzdėda

 

 

Tamandua mexicana (III Gvatemala)

Mažoji skruzdėda

PRIMATES

 

 

 

Primatai

 

PRIMATES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Primatai

Atelidae

 

 

 

Koatos

Alouatta coibensis (I)

 

 

Asuero staugūnas

Alouatta palliata (I)

 

 

Kolumbinis staugūnas

Alouatta pigra (I)

 

 

Gvatemalinis staugūnas

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Žofrua koatos porūšis – frontatus

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Panaminė Žofrua koata

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Vorbeždžionė

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Geltonuodegė vilnotoji beždžionė

Cebidae

 

 

 

Kabiauodegės tamarinos

Callimico goeldii (I)

 

 

Geldo marmozetė

Callithrix aurita (I)

 

 

Baltaausė marmozetė

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Geltongalvė marmozetė

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Liūtbeždžionės

Saguinus bicolor (I)

 

 

Dvispalvė tamarina

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Perukinė tamarina

Saguinus leucopus (I)

 

 

Baltakojė tamarina

Saguinus martinsi (I)

 

 

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Perukinė tamarina

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Raudonnugaris saimiris

Cercopithecidae

 

 

 

Šunbeždžionės

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Kuoduotasis taninis mangabis

Cercopithecus diana (I)

 

 

Diana

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Rolovėjaus markata

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Markatos rūšis – solatus

Colobus satanas (II)

 

 

Juodasis kolobas

Macaca silenus (I)

 

 

Vandera

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drilas

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrilas

Nasalis larvatus (I)

 

 

Didnosa

Piliocolobus foai (II)

 

 

Pietinis rudasis kolobas

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Rudojo kolobo rūšis – gordonorum

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Zanzibaro rudasis kolobas

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Penanto rudasis kolobas

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Preuso rudasis kolobas

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Tano rudasis kolobas

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Ugandos rudasis kolobas

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Tolono rudasis kolobas

Presbytis potenziani (I)

 

 

Mentavinis langūras

Pygathrix spp. (I)

 

 

Dukai

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Riestanosės beždžionės

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Kašmyro pilkasis langūras

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Pietinis pilkasis langūras

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Hulmanas

Semnopithecus hector (I)

 

 

Pilkojo langūro rūšis – hector

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Tamsiapėdis pilkasis langūras

Semnopithecus priam (I)

 

 

Kuoduotasis pilkasis langūras

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Nepalo pilkasis langūras

Simias concolor (I)

 

 

Trumpauodegis langūras

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Delakuro langūras

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Fransua langūras

Trachypithecus geei (I)

 

 

Žvilgantysis langūras

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Langūro rūšis – hatinhensis

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Langūro rūšis – johnii

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Laotian langur

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Karūnuotasis langūras

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Baltagalvis langūras

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Langūro rūšis – shortridgei

Cheirogaleidae

 

 

 

Mažieji lemūrai

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Mažieji lemūrai

Daubentoniidae

 

 

 

Laibapirščiai

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Laibapirštis

Hominidae

 

 

 

Hominidai

Gorilla beringei (I)

 

 

Lyguminė gorila

Gorilla gorilla (I)

 

 

Gorila

Pan spp. (I)

 

 

Šimpanzės

Pongo abelii (I)

 

 

Sumatros orangutanas

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Orangutanas

Hylobatidae

 

 

 

Giboniniai

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Gibonai

Indriidae

 

 

 

Indriniai

Indriidae spp. (I)

 

 

Indriniai

Lemuridae

 

 

 

Lemūriniai

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemūriniai

Lepilemuridae

 

 

 

Žebenkštiniai lemūrai

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Žebenkštiniai lemūrai

Lorisidae

 

 

 

Loriniai

Nycticebus spp. (I)

 

 

Storieji loriai

Pitheciidae

 

 

 

Sakiai

Cacajao spp. (I)

 

 

Uakariai

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Tičio rūšis – barbarabrownae

Callicebus melanochir (II)

 

 

Tičio rūšis – melanochir

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Juodgalvis titis

Callicebus personatus (II)

 

 

Tičio rūšis – personatus

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Baltanosis (barzdotasis) sakis

Tarsiidae

 

 

 

Ilgakulniai

Tarsius spp. (II)

 

 

Ilgakulniai

PROBOSCIDEA

Elephantidae

 

 

 

Drambliniai

Elephas maximus (I)

 

 

Azijinis dramblys

Loxodonta africana (I) (išskyrus B priede nurodytas Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijas)

Loxodonta africana (II)

(tik Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos (8); visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede)

 

Afrikinis dramblys

RODENTIA

Chinchillidae

 

 

 

Šinšiliniai

Chinchilla spp. (I) (domestikuotiems egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos)

 

 

Šinšilos

Cuniculidae

 

 

 

Pakos

 

 

Cuniculus paca (III Hondūras)

Paka

Dasyproctidae

 

 

 

Agutiniai

 

 

Dasyprocta punctata (III Hondūras)

Taškuotasis agutis

Erethizontidae

 

 

 

Ursoniniai

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Hondūras)

Meksikinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)

 

 

Sphiggurus spinosus (III Urugvajus)

Paragvajinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)

Hystricidae

 

 

 

Dygliatriušiniai

Hystrix cristata

 

 

Karčiuotasis dygliatriušis

Muridae

 

 

 

Peliniai

Leporillus conditor (I)

 

 

Ilgaausė kiškiažiurkė

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Pajūrinė netikroji pelė

Xeromys myoides (I)

 

 

Netikroji vandeninė žiurkė

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Storauodegė žiurkė

Sciuridae

 

 

 

Voveriniai

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Meksikinis prerinis šuniukas

 

 

Marmota caudata (III Indija)

Ilgauodegis švilpikas

 

 

Marmota himalayana (III Indija)

Himalajinis švilpikas

 

Ratufa spp. (II)

 

Didžiosios voverės, ratufos

 

Callosciurus erythraeus

 

Palaso voverė

 

Sciurus carolinensis

 

Pilkoji voverė

 

 

Sciurus deppei (III Kosta Rika)

Kostarikinė voverė

 

Sciurus niger

 

Juodoji voverė

SCANDENTIA

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Tupajiniai

SIRENIA

Dugongidae

 

 

 

Diugoniniai

Dugong dugon (I)

 

 

Diugonis

Trichechidae

 

 

 

Sireniniai

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis ir Trichechus manatus yra nurodytos I priede. Trichechus senegalensis yra nurodyta II priede)

 

 

Sireniniai

AVES

 

 

 

Paukščiai

ANSERIFORMES

Anatidae

 

 

 

Antiniai

Anas aucklandica (I)

 

 

Rudoji kryklė

 

Anas bernieri (II)

 

Madagaskarinė kryklė

Anas chlorotis (I)

 

 

Ryškiaspalvė rudoji kryklė

 

Anas formosa (II)

 

Baikalinė kryklė

Anas laysanensis (I)

 

 

Laisaninė didžioji antis

Anas nesiotis (I)

 

 

Kempbelo rudoji kryklė

Anas querquedula

 

 

Dryžagalvė kryklė

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Baltasparnė muskusinė antis

Aythya innotata

 

 

Madagaskarinė šalminė antis

Aythya nyroca

 

 

Rudė

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Kanadinė berniklė

Branta ruficollis (II)

 

 

Rudakaklė berniklė

Branta sandvicensis (I)

 

 

Havajinė berniklė

 

 

Cairina moschata (III Hondūras)

Paprastoji muskusinė antis

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Koskoroba

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Juodakaklė gulbė

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Kubinė medžąsė

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Hondūras)

Raudonsnapė medžąsė

 

 

Dendrocygna bicolor (III Hondūras)

Dvispalvė medžąsė

Mergus octosetaceus

 

 

Brazilinis dančiasnapis

 

Oxyura jamaicensis

 

Baltaskruostė stačiauodegė

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Baltagalvė stačiauodegė

Rhodonessa caryophyllacea (gali būti išnykusi) (I)

 

 

Raudongalvė antis

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Gumbasnapė antis

Tadorna cristata

 

 

Ragasnapė antis

APODIFORMES

Trochilidae

 

 

 

Kolibriniai

 

Trochilidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Kolibriniai

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Aštriasnapis kolibris atsiskyrėlis

CHARADRIIFORMES

Burhinidae

 

 

 

Storkulniniai

 

 

Burhinus bistriatus (III Gvatemala)

Meksikinis storkulnis

Laridae

 

 

 

Kiriniai

Larus relictus (I)

 

 

Reliktinis kiras

Scolopacidae

 

 

 

Tilvikiniai

Numenius borealis (I)

 

 

Eskiminė kuolinga

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Laibasnapė kuolinga

Tringa guttifer (I)

 

 

Ochotskinis tilvikas

CICONIIFORMES

Ardeidae

 

 

 

Garniniai

Ardea alba

 

 

Didysis baltasis garnys

Bubulcus ibis

 

 

Ibinis garnys

Egretta garzetta

 

 

Mažasis baltasis garnys

Balaenicipitidae

 

 

 

Klumpiasnapiniai

 

Balaeniceps rex (II)

 

Klumpiasnapis

Ciconiidae

 

 

 

Gandriniai

Ciconia boyciana (I)

 

 

Kininis gandras

Ciconia nigra (II)

 

 

Juodasis gandras

Ciconia stormi

 

 

Rytinis gandras

Jabiru mycteria (I)

 

 

Žabiru

Leptoptilos dubius

 

 

Indinis marabu

Mycteria cinerea (I)

 

 

Balkšvasis gandrėnas

Phoenicopteridae

 

 

 

Flaminginiai

 

Phoenicopteridae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Flaminginiai

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Paprastasis flamingas

Threskiornithidae

 

 

 

Ibiniai

 

Eudocimus ruber (II)

 

Rusvasis ibis

Geronticus calvus (II)

 

 

Plikasis ibis

Geronticus eremita (I)

 

 

Miškinis ibis

Nipponia nippon (I)

 

 

Japoninis ibis

Platalea leucorodia (II)

 

 

Paprastoji girnovė

Pseudibis gigantea

 

 

Didysis ibis

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

 

 

Karveliniai

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Nikobarinis karvelis

Claravis godefrida

 

 

Dryžasparnis dirvinis purplelis

Columba livia

 

 

Uolinis karvelis

Ducula mindorensis (I)

 

 

Mindorinis imperatoriškasis karvelis

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Lusoninis vištinis karvelis

 

Goura spp. (II)

 

Gouros

Leptotila wellsi

 

 

Grenadinė leptotila

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauricijus)

Rožinis karvelis

Streptopelia turtur

 

 

Paprastasis purplelis

CORACIIFORMES

Bucerotidae

 

 

 

Ragasnapiniai

 

Aceros spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Acerai

Aceros nipalensis (I)

 

 

Nepalinis aceras

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Kuoduotieji ragasnapiai

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Raibieji ragasnapiai

 

Berenicornis spp. (II)

 

Azijiniai ragasnapiai

 

Buceros spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Jaučiaragiai

Buceros bicornis (I)

 

 

Didysis jaučiaragis

 

Penelopides spp. (II)

 

Penelopidai

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Ragasnapis

 

Rhyticeros spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Riticerai

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Geltongurklis riticeras

CUCULIFORMES

Musophagidae

 

 

 

Turakiniai

 

Tauraco spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Tikrieji turakai

Tauraco bannermani (II)

 

 

Banermano turakas

FALCONIFORMES

 

 

 

Plėšrieji paukščiai

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(išskyrus A priede nurodytas rūšis ir vieną Cathartidae šeimos rūšį, nurodytą C priede; kitos šios šeimos rūšys neįtrauktos į šio reglamento priedus)

 

Plėšrieji paukščiai

Accipitridae

 

 

 

Vanaginiai

Accipiter brevipes (II)

 

 

Trumpapirštis vanagas

Accipiter gentilis (II)

 

 

Vištvanagis

Accipiter nisus (II)

 

 

Paukštvanagis

Aegypius monachus (II)

 

 

Tamsusis grifas

Aquila adalberti (I)

 

 

Ispaninis erelis

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Kilnusis erelis

Aquila clanga (II)

 

 

Didysis erelis rėksnys

Aquila heliaca (I)

 

 

Karališkasis erelis

Aquila pomarina (II)

 

 

Mažasis erelis rėksnys

Buteo buteo (II)

 

 

Paprastasis suopis

Buteo lagopus (II)

 

 

Tūbuotasis suopis

Buteo rufinus (II)

 

 

Stepinis suopis

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Ilgasnapio peslio porūšis – wilsonii

Circaetus gallicus (II)

 

 

Gyvatėdis

Circus aeruginosus (II)

 

 

Nendrinė lingė

Circus cyaneus (II)

 

 

Javinė lingė

Circus macrourus (II)

 

 

Stepinė lingė

Circus pygargus (II)

 

 

Pievinė lingė

Elanus caeruleus (II)

 

 

Paprastasis palšasis peslys

Eutriorchis astur (II)

 

 

Madagaskarinis gyvatėdis

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Avėdra

Gyps fulvus (II)

 

 

Palšasis grifas

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla nurodyta I priede; kitos rūšys nurodytos II priede)

 

 

Jūriniai ereliai

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpija

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Juostuotasis sakalinis erelis

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Nykštukinis sakalinis erelis

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Pilkanugaris keršasis suopis

Milvus migrans (II) (išskyrus B priede nurodytą Milvus migrans lineatus)

 

 

Juodasis peslys

Milvus milvus (II)

 

 

Rudasis peslys

Neophron percnopterus (II)

 

 

Maitvanagis

Pernis apivorus (II)

 

 

Vapsvaėdis

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Erelis beždžionėdis

Cathartidae

 

 

 

Naujojo pasaulio grifai

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kaliforninis kondoras

 

 

Sarcoramphus papa (III Hondūras)

Karališkasis grifas

Vultur gryphus (I)

 

 

Andinis kondoras

Falconidae

 

 

 

Sakaliniai

Falco araeus (I)

 

 

Seišelinis sakalas

Falco biarmicus (II)

 

 

Viduržeminis sakalas

Falco cherrug (II)

 

 

Taurusis sakalas

Falco columbarius (II)

 

 

Startsakalis

Falco eleonorae (II)

 

 

Eleonoros sakalas

Falco jugger (I)

 

 

Sakalas lagaras

Falco naumanni (II)

 

 

Stepinis pelėsakalis

Falco newtoni (I) (tik Seišelių salų populiacija)

 

 

Madagaskarinis pelėsakalis

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Stepinis sakalas

Falco peregrinus (I)

 

 

Sakalas keleivis

Falco punctatus (I)

 

 

Mauricinis pelėsakalis

Falco rusticolus (I)

 

 

Medžioklinis sakalas

Falco subbuteo (II)

 

 

Sketsakalis

Falco tinnunculus (II)

 

 

Paprastasis pelėsakalis

Falco vespertinus (II)

 

 

Raudonkojis sakalas

Pandionidae

 

 

 

Žuvininkiniai

Pandion haliaetus (II)

 

 

Žuvininkas

GALLIFORMES

Cracidae

 

 

 

 

Crax alberti (III Colombia)

 

 

Melsvasnapis kraksas

Crax blumenbachii (I)

 

 

Raudonsnapis kraksas

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbija)

Dobantono kraksas

 

Crax fasciolata

 

Plikaveidis kraksas

 

 

Crax globulosa (III Kolumbija)

Rutuliasnapis kraksas

 

 

Crax rubra (III Kolumbija, Kosta Rika, Gvatemala ir Hondūras)

Didysis kraksas

Mitu mitu (I)

 

 

Tikrasis mitu

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Raguotasis guanas

 

 

Ortalis vetula (III Gvatemala/Hondūras)

Rudasparnė čačalaka

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbija)

Šiaurinis šalminis kraksas

Penelope albipennis (I)

 

 

Baltasparnė penelopė

 

 

Penelope purpurascens (III Hondūras)

Kuoduotoji penelopė

 

 

Penelopina nigra (III Gvatemala)

Juodoji penelopina

Pipile jacutinga (I)

 

 

Juodakaktė pipilė

Pipile pipile (I)

 

 

Trinidadinė pipilė

Megapodiidae

 

 

 

Didžiakojiniai

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Didžiagalvė višta

Phasianidae

 

 

 

Fazaniniai

 

Argusianus argus (II)

 

Argusas

Catreus wallichii (I)

 

 

Himalajinis fazanas

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Virgininės putpelės porūšis ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Tibetinis ausytasis fazanas

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Mandžiūrinis ausytasis fazanas

 

Gallus sonneratii (II)

 

Pilkoji džiunglinė višta

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Raudonasis fazanas

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Himalajinis trumpauodegis fazanas

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Kininis trumpauodegis fazanas

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Skleterio trumpauodegis fazanas

Lophura edwardsi (I)

 

 

Edvardso lofura

 

Lophura hatinhensis

 

Vietnaminis fazanas

Lophura imperialis (I)

 

 

Karališkoji lofura

Lophura swinhoii (I)

 

 

Svaino lofura

 

 

Meleagris ocellata (III Gvatemala)

Akiniuotasis kalakutas

Odontophorus strophium

 

 

Apykaklėtoji miškinė puptelė

Ophrysia superciliosa

 

 

Himalajinė kurapka

 

Pavo muticus (II)

 

Žaliasis povas

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Pilkasis povinis fazanas

 

Polyplectron germaini (II)

 

Rudasis povinis fazanas

 

Polyplectron malacense (II)

 

Malajinis povinis fazanas

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Povinio fazano rūšis – napoleonis

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Bornėjinis povinis fazanas

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Kuoduotasis argusas

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Elioto fazanas

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Mianmarinis fazanas

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Japoninis fazanas

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Kaspijinis ularas

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tibetinis ularas

Tragopan blythii (I)

 

 

Blaito satyras

Tragopan caboti (I)

 

 

Kaboto satyras

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Juodagalvis satyras

 

 

Tragopan satyra (III Nepalas)

Raudonasis satyras

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

Didžiojo prerinio tetervino porūšis – attwateri

GRUIFORMES

Gruidae

 

 

 

Gerviniai

 

Gruidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Gerviniai

Grus americana (I)

 

 

Amerikinė gervė

Grus canadensis (I/II) (rūšis yra nurodyta II priede, tačiau Grus canadensis nesiotes ir Grus canadensis pulla porūšiai yra nurodyti I priede)

 

 

Kanadinė gervė

Grus grus (II)

 

 

Pilkoji gervė

Grus japonensis (I)

 

 

Japoninė gervė

Grus leucogeranus (I)

 

 

Sibirinė gervė

Grus monacha (I)

 

 

Juodoji gervė

Grus nigricollis (I)

 

 

Juodakaklė gervė

Grus vipio (I)

 

 

Daūrinė gervė

Otididae

 

 

 

Eininiai

 

Otididae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Eininiai

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Indinis didysis einis

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Einio rūšis – macqueenii

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Puošnusis einis

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Barzdotasis einis

Otis tarda (II)

 

 

Tikrasis einis

Sypheotides indicus (II)

 

 

Mažasis indinis einis

Tetrax tetrax (II)

 

 

Mažasis einis

Rallidae

 

 

 

Vandeninės vištos

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Miškinė vištelė

Rhynochetidae

 

 

 

Kaginiai

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

Atrichornithidae

 

 

 

Atrichorniniai

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Triukšmingasis atrichornis

Cotingidae

 

 

 

Kotinginiai

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbija)

Amazoninė skėtinė kotinga

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbija)

Ekvadorinė skėtinė kotinga

Cotinga maculata (I)

 

 

Violetinė kotinga

 

Rupicola spp. (II)

 

Akmengaidžiai

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Baltasparnė dailioji kotinga

Emberizidae

 

 

 

Startiniai

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Geltonasis kardinolas

 

Paroaria capitata (II)

 

Geltonsnapė kardinolinė starta

 

Paroaria coronata (II)

 

Raudonkuodė kardinolinė starta

 

Tangara fastuosa (II)

 

Septynspalvė tanagra

Estrildidae

 

 

 

Astrildiniai

 

Amandava formosa (II)

 

Alyvinė astrilda

 

Lonchura fuscata

 

Munijos rūšis – fuscata

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Munijos rūšis – oryzivora

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Juodagurklės pievinės amadinos porūšis – cincta

Fringillidae

 

 

 

Kikiliniai

Carduelis cucullata (I)

 

 

Raudonasis alksninukas

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Geltonveidis alksninukas

Hirundinidae

 

 

 

Kregždiniai

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Baltaakė upinė kregždė

Icteridae

 

 

 

Trupialiniai

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Auksinis juodasis trupialas

Meliphagidae

 

 

 

Medsiurbiniai

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Geltonkuodžio medčiulpio porūšis – cassidix

Muscicapidae

 

 

 

Musinukiniai

Acrocephalus rodericanus (III Mauricijus)

 

 

Rodrigesinė nendrinukė

 

Cyornis ruckii (II)

 

Sumatrinė mėlynoji musinukė

Dasyornis broadbenti litoralis (gali būti išnykusi) (I)

 

 

Rudagalvio šeriasnapio porūšis – litoralis

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Žvynuotasis šeriasnapis

 

Garrulax canorus (II)

 

Kininis rusvasis garulaksas

 

Garrulax taewanus (II)

 

Taivaninis rusvasis garulaksas

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Mesija

 

Leiothrix lutea (II)

 

Lejotriksas

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Pilkaskruostė liocichla

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Baltakaklė plikoji varna

Picathartes oreas (I)

 

 

Pilkakaklė plikoji varna

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauricijus)

Maskareninė rojinė musinukė

Paradisaeidae

 

 

 

Rojiniai paukščiai

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Rojiniai paukščiai

Pittidae

 

 

 

Pitiniai

 

Pitta guajana (II)

 

Mėlynuodegė pita

Pitta gurneyi (I)

 

 

Gurnėjaus pita

Pitta kochi (I)

 

 

Kocho pita

 

Pitta nympha (II)

 

Fėjinė pita

Pycnonotidae

 

 

 

Bulbiuliniai

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Rusvavaininkis bulbiulis

Sturnidae

 

 

 

Varnėniniai

 

Gracula religiosa (II)

 

Javinė šventoji maina

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Balinis varnėnas

Zosteropidae

 

 

 

Baltavokiniai

Zosterops albogularis (I)

 

 

Norfolkinis baltavokis

PELECANIFORMES

Fregatidae

 

 

 

Fregatiniai

Fregata andrewsi (I)

 

 

Kalėdų salos fregata

Pelecanidae

 

 

 

Pelikaniniai

Pelecanus crispus (I)

 

 

Garbanotasis pelikanas

Sulidae

 

 

 

Padūkėliniai

Papasula abbotti (I)

 

 

Aboto padūkėlis

PICIFORMES

Capitonidae

 

 

 

Ūsapaukštiniai

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbija)

Paprastasis tukaninis ūsagenis

Picidae

 

 

 

Geniniai

Campephilus imperialis (I)

 

 

Imperatoriškasis juodasis genys

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Baltapilvės meletos porūšis - richardsi

Ramphastidae

 

 

 

Tukaniniai

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

Auksinis tukanas

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Juodakaklis arakaris

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

Rudaausis arakaris

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Žaliasparnis arakaris

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

Rausvakrūtis tukanas

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Vaivorykštinis tukanas

 

Ramphastos toco (II)

 

Didysis tukanas

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Baltagurklis tukanas

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Arielis

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

Dėmėtasnapė selenidera

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 

 

 

Kraginiai

Podilymbus gigas (I)

 

 

Didysis margasnapis kragas

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae

 

 

 

Albatrosiniai

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Trumpauodegis albatrosas

PSITTACIFORMES

 

 

 

Papūginiai paukščiai

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus ir Psittacula krameri, nenurodytas šio reglamento prieduose)

 

Papūginiai

Cacatuidae

 

 

 

Kakadu

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Gofino kakadu

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Filipininis kakadu

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Molukinis kakadu

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Geltonskruostis kakadu

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Palminis kakadu

Loriidae

 

 

 

Loriniai

Eos histrio (I)

 

 

Mėlyndryžis loris

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina nurodyta I priede, o kitos rūšys nurodytos II priede)

 

 

Loriai atsiskyrėliai

Psittacidae

 

 

 

Papūginiai

Amazona arausiaca (I)

 

 

Raudongurklė amazonė

Amazona auropalliata (I)

 

 

Geltonsparnė amazonė

Amazona barbadensis (I)

 

 

Geltonpetė amazonė

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Brazilinė amazonė

Amazona finschi (I)

 

 

Melsvakepurė amazonė

Amazona guildingii (I)

 

 

Karališkoji amazonė

Amazona imperialis (I)

 

 

Imperatoriškoji amazonė

Amazona leucocephala (I)

 

 

Kubinė amazonė

Amazona oratrix (I)

 

 

Geltongalvė amazonė

Amazona pretrei (I)

 

 

Puošnioji amazonė

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Raudonbruvė amazonė

Amazona tucumana (I)

 

 

Tukumaninė amazonė

Amazona versicolor (I)

 

 

Mėlynveidė amazonė

Amazona vinacea (I)

 

 

Vynuoginė amazonė

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Raudonvainikė amazonė

Amazona vittata (I)

 

 

Puertorikinė amazonė

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Mėlynosios aros

Ara ambiguus (I)

 

 

Ekvadorinė ara

Ara glaucogularis (I)

 

 

Mėlyngurklė ara

Ara macao (I)

 

 

Raudonoji ara

Ara militaris (I)

 

 

Žalioji ara

Ara rubrogenys (I)

 

 

Raudonkaktė ara

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Spikso papūga

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Šokliosios papūgos rūšis – cookii

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Čataminė šoklioji papūga

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Raudonkaktė šoklioji papūga

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Šokliosios papūgos rūšis – saisseti

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Geltonšonės figinės papūgos porūšis – coxeni

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Raguotoji papūga

Guarouba guarouba (I)

 

 

Auksinė aratinga

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Geltonpilvė žolinė papūgėlė

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Geltonausė papūga

Pezoporus occidentalis (gali būti išnykusi) (I)

 

 

Dirvinės papūgos rūšis – occidentalis

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Dirvinė papūga

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Raudongalvė puošnioji papūga

Primolius couloni (I)

 

 

Mėlyngalvė ara

Primolius maracana (I)

 

 

Mėlynsparnė ara

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Auksapetė plokščiauodegė papūga

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Kepurėtoji plokščiauodegė papūga

Psephotus pulcherrimus (gali būti išnykusi) (I)

 

 

Rojinė plokščiauodegė papūga

Psittacula echo (I)

 

 

Mauricinė žieduotoji papūga

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Mėlyngurklė raudonuodegė papūga

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Storasnapės aros

Strigops habroptilus (I)

 

 

Pelėdinė papūga

RHEIFORMES

Rheidae

 

 

 

Nandiniai

Pterocnemia pennata (I) (išskyrus B priede nurodytą Pterocnemia pennata pennata)

 

 

Darvino nandu

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Darvino nandu

 

Rhea americana (II)

 

Amerikinis nandu

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

 

 

 

Pingvininiai

 

Spheniscus demersus (II)

 

Akiniuotasis pingvinas

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Humbolto pingvinas

STRIGIFORMES

 

 

 

Pelėdiniai paukščiai

 

STRIGIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Pelėdiniai

Strigidae

 

 

 

Pelėdiniai

Aegolius funereus (II)

 

 

Lututė

Asio flammeus (II)

 

 

Balinė pelėda

Asio otus (II)

 

 

Mažasis apuokas

Athene noctua (II)

 

 

Pelėdikė

Bubo bubo (II) (išskyrus B priede nurodytą Bubo bubo bengalensis)

 

 

Didysis apuokas

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Paprastoji žvirblinė pelėda

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Miškinė pelėdikė

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Didysis apuokėlis

Ninox natalis (I)

 

 

Kalėdų salos aštrianagė pelėda

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

Gegutinės aštrianagės pelėdos porūšis – undulata

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Baltoji pelėda

Otus ireneae (II)

 

 

Keninis apuokėlis

Otus scops (II)

 

 

Apuokėlis

Strix aluco (II)

 

 

Naminė pelėda

Strix nebulosa (II)

 

 

Laplandinė pelėda

Strix uralensis (II) (išskyrus B priede nurodytą Strix uralensis davidi)

 

 

Uralinė pelėda

Surnia ulula (II)

 

 

Raiboji pelėda

Tytonidae

 

 

 

Liepsnotosios pelėdos

Tyto alba (II)

 

 

Liepsnotoji pelėda

Tyto soumagnei (I)

 

 

Madagaskarinė liepsnotoji pelėda

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae

 

 

 

Strutiniai

Struthio camelus (I) (tik Alžyro, Burkina Faso, Kamerūno, Centrinės Afrikos Respublikos, Čado, Malio, Mauritanijos, Maroko, Nigerio, Nigerijos, Senegalo ir Sudano populiacijos; visos kitos populiacijos nėra nurodytos šio reglamento prieduose)

 

 

Strutis

TINAMIFORMES

Tinamidae

 

 

 

Tinaminiai

Tinamus solitarius (I)

 

 

Tinamas atsiskyrėlis

TROGONIFORMES

Trogonidae

 

 

 

Trogoniniai

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Puikusis kvezalas

REPTILIA

 

 

 

Ropliai

CROCODYLIA

 

 

 

Krokodilai

 

CROCODYLIA spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Krokodilai

Alligatoridae

 

 

 

Aligatoriniai

Alligator sinensis (I)

 

 

Kiniškasis aligatorius

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Krokodilinis kaimanas

Caiman latirostris (I) (išskyrus B priede nurodytą Argentinos populiaciją)

 

 

Plačiasnukis kaimanas

Melanosuchus niger (I) (išskyrus B priede nurodytas Brazilijos ir Ekvadoro populiacijas, kurioms nulinės metinės eksporto kvotos bus taikomos tol, kol CITES sekretoriatas ir IUCN/SSC krokodilų specialistų grupė patvirtins metines eksporto kvotas)

 

 

Juodasis kaimanas

Crocodylidae

 

 

 

Tikrieji krokodilai

Crocodylus acutus (I) (išskyrus B priede nurodytą Kubos populiaciją)

 

 

Amerikinis krokodilas

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Krokodilo rūšis – cataphractus

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Orinoko krokodilas

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Filipinų krokodilas

Crocodylus moreletii (I) (išskyrus B priede nurodytas Belizo ir Meksikos populiacijas, kurių laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota).

 

 

Moreleto krokodilas

Crocodylus niloticus (I) (išskyrus Botsvanos, Egipto [kurių laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota], Etiopijos, Kenijos, Madagaskaro, Malavio, Mozambiko, Namibijos, Pietų Afrikos, Ugandos, Jungtinės Tanzanijos Respublikos populiacijas (taikomos metinės eskporto kvotos, ne didesnės nei 1 600 laukinių egzempliorių (įskaitant medžioklės trofėjus) ir ūkiuose auginamų egzempliorių), Zambijos ir Zimbabvės populiacijas; šios populiacijos yra nurodytos B priede)

 

 

Nilo krokodilas

Crocodylus palustris (I)

 

 

Krokodilo rūšis – palustris

Crocodylus porosus (I) (išskyrus B priede nurodytas Australijos, Indonezijos ir Papua-Naujosios Gvinėjos populiacijas)

 

 

Briaunagalvis krokodilas

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Kubos krokodilas

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Siamo krokodilas

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Bukasnukis krokodilas

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Krokodilo rūšis – schlegelii

Gavialidae

 

 

 

Gavialai

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gavialas

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae

 

 

 

Tuataros

Sphenodon spp. (I)

 

 

Tuataros (haterijos)

SAURIA

Agamidae

 

 

 

Agamos

 

Uromastyx spp. (II)

 

Dygliauodegės agamos

Chamaeleonidae

 

 

 

Chameleonai

 

Bradypodion spp. (II)

 

Nykštukiniai chameleonai

 

Brookesia spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Nykštukiniai chameleonai

Brookesia perarmata (I)

 

 

Chameleono rūšis – perarmata

 

Calumma spp. (II)

 

Madagaskariniai chameleonai

 

Chamaeleo spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Chameleonai

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Paprastasis chameleonas

 

Furcifer spp. (II)

 

Madagaskariniai chameleonai

 

Kinyongia spp. (II)

 

Nykštukiniai chameleonai

 

Nadzikambia spp. (II)

 

Nykštukiniai chameleonai

Cordylidae

 

 

 

Dygliuotauodegiai driežai

 

Cordylus spp. (II)

 

Dygliuotauodegiai driežai

Gekkonidae

 

 

 

Gekonai

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III Naujoji Zelandija)

 

 

 

Naultinus spp. (III Naujoji Zelandija)

Naujosios Zelandijos medžių gekonai

 

Phelsuma spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Gekonai

Phelsuma guentheri (II)

 

 

Gekono rūšis – guentheri

 

Uroplatus spp. (II)

 

Plokščiauodegiai gekonai

Helodermatidae

 

 

 

Nuodadančiai

 

Heloderma spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Nuodadančiai

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Meksikos nuodadančio porūšis – charlesbogerti

Iguanidae

 

 

 

Iguanos

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Jūrinė iguana

Brachylophus spp. (I)

 

 

Fidži iguanos

 

Conolophus spp. (II)

 

Konolofai

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

Beikerio juodosios iguanos

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

Juodosios iguanos

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

Hondūrinės juodosios iguanos

 

Ctenosaura palearis (II)

 

Gvatemalos dygliauodegės iguanos

Cyclura spp. (I)

 

 

Žieduotauodegės iguanos

 

Iguana spp. (II)

 

Iguanos

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Frinozoma

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

 

Sauromalus varius (I)

 

 

Čakvelos rūšis – varius

Lacertidae

 

 

 

Tikrieji driežai

Gallotia simonyi (I)

 

 

Simono galocija

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Balearų uolinis driežas

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Pityuso uolinis driežas

Scincidae

 

 

 

Scinkai

 

Corucia zebrata (II)

 

Scinko rūšis – zebrata

Teiidae

 

 

 

Tejidai

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Driežas drakonas

 

Dracaena spp. (II)

 

Kaimaniniai driežai

 

Tupinambis spp.(II)

 

Tejai

Varanidae

 

 

 

Varanai

 

Varanus spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Varanai

Varanus bengalensis (I)

 

 

Indijos varanas

Varanus flavescens (I)

 

 

Geltonasis varanas

Varanus griseus (I)

 

 

Pilkasis varanas

Varanus komodoensis (I)

 

 

Komodo varanas

Varanus nebulosus (I)

 

 

Varano rūšis – nebulosus

Varanus olivaceus (II)

 

 

Grėjaus varanas

Xenosauridae

 

 

 

Ksenozaurai

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Kininis ksenozauras

SERPENTES

 

 

 

Gyvatės

Boidae

 

 

 

Smaugliniai

 

Boidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Smaugliniai

Acrantophis spp. (I)

 

 

Madagaskariniai boa

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Tinklinis (pitonas) boa

Epicrates inornatus (I)

 

 

Puerto Riko smauglys

Epicrates monensis (I)

 

 

Mona salos smauglys

Epicrates subflavus (I)

 

 

Jamaikos smauglys

Eryx jaculus (II)

 

 

Smėlinis smaugliukas

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Madagaskarinis medžių boa

Bolyeriidae

 

 

 

Mauricijaus boa

 

Bolyeriidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Mauricijaus boa

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Mauricijaus boa

Casarea dussumieri (I)

 

 

Mauricijaus boa rūšis – dussumieri

Colubridae

 

 

 

Žaltiniai

 

 

Atretium schistosum (III Indija)

Briaunuotojo žalčio rūšis – schistosum

 

 

Cerberus rynchops (III Indija)

Šunagalvis vandeninis žaltys

 

Clelia clelia (II)

 

Musuranas

 

Cyclagras gigas (II)

 

Netikroji kobra

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Indinė kiaušinėdė gyvatė

 

Ptyas mucosus (II)

 

Indinė žiurkinė gyvatė

 

 

Xenochrophis piscator (III Indija)

Žaltys žuvėgaudis

Elapidae

 

 

 

Aspidai

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Plokščiagalvė gyvatė

 

 

Micrurus diastema (III Hondūras)

Atlantinė koralinė gyvatė

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Hondūras)

Amerikinė koralinė gyvatė

 

Naja atra (II)

 

Kininė kobra

 

Naja kaouthia (II)

 

Kobros rūšis – kaouthia

 

Naja mandalayensis (II)

 

Birminė spjaudančioji kobra

 

Naja naja (II)

 

Indiškoji kobra

 

Naja oxiana (II)

 

Vidurinės Azijos kobra

 

Naja philippinensis (II)

 

Filipininė kobra

 

Naja sagittifera (II)

 

Kobros rūšis – sagittifera

 

Naja samarensis (II)

 

Filipininė spjaudančioji kobra

 

Naja siamensis (II)

 

Indijos spjaudančioji kobra

 

Naja sputatrix (II)

 

Indonezinė kobra

 

Naja sumatrana (II)

 

Kobros rūšis – sumatrana

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Karališkoji kobra

Loxocemidae

 

 

 

Meksikos nykštukiniai smaugliai

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Meksikos nykštukiniai smaugliai

Pythonidae

 

 

 

Pitonai

 

Pythonidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Pitonai

Python molurus molurus (I)

 

 

Tigrinis pitonas

Tropidophiidae

 

 

 

Miškiniai boa

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Miškiniai boa

Viperidae

 

 

 

Angys

 

 

Crotalus durissus (III Hondūras)

Tropikinė barškuolė

 

Crotalus durissus unicolor

 

Arubos salos barškuolė

 

 

Daboia russelii (III Indija)

Raselo angis

Vipera latifii

 

 

Elbrusinė angis

Vipera ursinii (I) (tik Europos populacija, išskyrus buvusios SSSR teritoriją; pastarosios populiacijos nėra įtrauktos į šio reglamento priedus)

 

 

Stepinė angis

 

Vipera wagneri (II)

 

Vagnerio angis

TESTUDINES

Carettochelyidae

 

 

 

Kiaulianosiai vėžliai

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Kiaulianosis vėžlys

Chelidae

 

 

 

Žalčiakakliai vėžliai

 

Chelodina mccordi (II)

 

Žalčiakaklio vėžlio rūšis – mccordi

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Vakarų trumpakaklis vėžlys

Cheloniidae

 

 

 

Jūriniai vėžliai

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Jūriniai vėžliai

Chelydridae

 

 

 

Kaimaniniai vėžliai

 

 

Macrochelys temminckii (III Jungtinės Amerikos Valstijos)

 

Dermatemydidae

 

 

 

Upiniai vėžliai

 

Dermatemys mawii (II)

 

Amerikos upinis vėžlys

Dermochelyidae

 

 

 

Kietaodžiai vėžliai

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Kietaodis vėžlys

Emydidae

 

 

 

Baliniai vėžliai

 

Chrysemys picta

 

Geltonasis vėžlys

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Miškinis vandenvėžlis

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Miškinio vandenvėžlio rūšis – muhlenbergii

 

 

Graptemys spp. (III Jungtinės Amerikos Valstijos)

 

 

Terrapene spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Dėžiniai vėžliai

Terrapene coahuila (I)

 

 

Vandeninis dėžinis vėžlys

 

Trachemys scripta elegans

 

Raštuotasis vėžlys, raudonausis vėžlys

Geoemydidae

 

 

 

 

Batagur affinis (I)

 

 

 

Batagur baska (I)

 

 

Keturpirštis terapinas

 

Batagur spp. (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

 

 

Cuora spp. (II)

 

Dėžiniai vėžliai

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Hamiltono dėžinis vėžlys

 

 

Geoemyda spengleri (III Kinija)

Špenglerio kalninis vėžlys

 

Heosemys annandalii (II)

 

Dėžinio vėžlio rūšis – annandalii

 

Heosemys depressa (II)

 

Arakano miškinis vėžlys

 

Heosemys grandis (II)

 

Dėžinio vėžlio rūšis – grandis

 

Heosemys spinosa (II)

 

Dėžinio vėžlio rūšis – spinosa

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Dėžinis miškinis vėžlys

 

Malayemys macrocephala (II)

 

Malajinio vėžlio rūšis – macrocephala

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Malajinis vėžlys

 

Mauremys annamensis (II)

 

Anamo lapiškasis vėžlys

 

 

Mauremys iversoni (III Kinija)

Dėžinio vėžlio rūšis – iversoni

 

 

Mauremys megalocephala (III Kinija)

Didžiagalvis balinis vėžlys

 

Mauremys mutica (II)

 

Geltonasis balinis vėžlys

 

 

Mauremys nigricans (III Kinija)

Raudonkaklis vėžlys

 

 

Mauremys pritchardi (III Kinija)

Pričardo balinis vėžlys

 

 

Mauremys reevesii (III Kinija)

Rivso vėžlys

 

 

Mauremys sinensis (III Kinija)

Kininis juostakaklis vėžlys

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Dėžinio vėžlio rūšis – tricarinata

Morenia ocellata (I)

 

 

Birmos balinis vėžlys

 

Notochelys platynota (II)

 

Malajinis plokščiašarvis vėžlys

 

 

Ocadia glyphistoma (III Kinija)

Dėžinio vėžlio rūšis – glyphistoma

 

 

Ocadia philippeni (III Kinija)

Dėžinio vėžlio rūšis – philippeni

 

Orlitia borneensis (II)

 

Malajinis didysis vėžlys

 

Pangshura spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Stoginiai vėžliai

Pangshura tecta (I)

 

 

Indijos stoginis vėžlys

 

 

Sacalia bealei (III Kinija)

Dėžinio vėžlio rūšis – bealei

 

 

Sacalia pseudocellata (III Kinija)

Dėžinio vėžlio rūšis – pseudocellata

 

 

Sacalia quadriocellata (III Kinija)

Keturakis vėžlys

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Juodasis storagalvis vėžlys

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Filipinų balinis vėžlys

Platysternidae

 

 

 

Didžiagalviai vėžliai

 

Platysternon megacephalum (II)

 

Didžiagalvis vėžlys

Podocnemididae

 

 

 

Afroamerikiniai šonakakliai vėžliai

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Madagaskarinis šonakaklis vėžlys

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Didžiagalvis šonakaklis vėžlys

 

Podocnemis spp. (II)

 

Šonakakliai vėžliai

Testudinidae

 

 

 

Sausumos vėžliai

 

Testudinidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) Geochelone sulcata egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, kurie naudojami visų pirma komerciniais tikslais, taikomos nulinės metinės eksporto kvotos)

 

Sausumos vėžliai

Astrochelys radiata (I)

 

 

 

Astrochelys yniphora (I)

 

 

 

Chelonoidis nigra (I)

 

 

Chelonoidis nigra

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Geltonjuostis vėžlys

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Plokščiašarvis vėžlys

Psammobates geometricus (I)

 

 

Geometriškasis vėžlys

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Madagaskarinis voravėžlis

Pyxis planicauda (I)

 

 

Madagaskrao plokščiauodegis vėžlys

Testudo graeca (II)

 

 

Viduržemio vėžlys

Testudo hermanni (II)

 

 

Balkanų vėžlys

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Egiptinis vėžlys

Testudo marginata (II)

 

 

Kraštuotasis vėžlys

Trionychidae

 

 

 

Minkštaodžiai vėžliai

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Azijinis minkštaodis vėžlys

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Minkštaodžio vėžlio porūšis – atra

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

Indijos minkštaodis vėžlys

Aspideretes hurum (I)

 

 

Povinis minkštaodis vėžlys

Aspideretes nigricans (I)

 

 

Juodasis minkštašarvis vėžlys

 

Chitra spp. (II)

 

Dryžuotieji minkštašarviai vėžliai

 

Lissemys punctata (II)

 

Minkštaodžio vėžlio rūšis – punctata

 

Lissemys scutata (II)

 

Birminis minkštaodis vėžlys

 

 

Palea steindachneri (III Kinija)

Minkštaodžio vėžlio rūšis – steindachneri

 

Pelochelys spp. (II)

 

Didieji minkštaodžiai vėžliai

 

 

Pelodiscus axenaria (III Kinija)

Minkštaodžio vėžlio rūšis – axenaria

 

 

Pelodiscus maackii (III Kinija)

Amūrinis minkštašarvis vėžlys

 

 

Pelodiscus parviformis (III Kinija)

Kinijos minkštašarvis vėžlys

 

 

Rafetus swinhoei (III Kinija)

Šanchajaus minkštašarvis vėžlys

AMPHIBIA

 

 

 

Varliagyviai

ANURA

 

 

 

Beuodegiai varliagyviai

Bufonidae

 

 

 

Tikrosios rupūžės

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

 

Atelopus zeteki (I)

 

 

Auksinis atelopas

Bufo periglenes (I)

 

 

Tikrosios rupūžės rūšis – periglenes

Bufo superciliaris (I)

 

 

Tikrosios rupūžės rūšis – superciliaris

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

Gyvagimdės rupūžės

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

 

Spinophrynoides spp. (I)

 

 

 

Calyptocephalellidae

 

 

 

 

 

 

Calyptocephalella gayi (III Čilė)

 

Dendrobatidae

 

 

 

Medlaipės

 

Allobates femoralis (II)

 

Medlaipės varlės rūšis – femoralis

 

Allobates zaparo (II)

 

Medlaipės varlės rūšis – zaparo

 

Cryptophyllobates azureiventris (II)

 

Medlaipės varlės rūšis – femoralis

 

Dendrobates spp. (II)

 

Medlaipės

 

Epipedobates spp. (II)

 

Blankiosios lapalaipės

 

Phyllobates spp. (II)

 

Lapalaipės

Hylidae

 

 

 

Medvarlinės

 

Agalychnis spp. (II)

 

Ryškiaakės kvaksės

Mantellidae

 

 

 

 

 

Mantella spp. (II)

 

 

Microhylidae

 

 

 

Siauraburnės varlės

Dyscophus antongilii (I)

 

 

Madagaskarinė raudonoji siauraburnė

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

Raudonoji kastuvininkė

Ranidae

 

 

 

Tikrosios varlės

 

Conraua goliath

 

Gigantinė varlė

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

Šešiapirštė varlė

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

Tigrinė varlė

 

Rana catesbeiana

 

Jautinė varlė