EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012O0027

2013/47/ES: 2012 m. gruodžio 5 d. Europos Centrinio Banko gairės dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2012/27)

OJ L 30, 30.1.2013, p. 1–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 174 - 266

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/47/oj

30.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 30/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2012 m. gruodžio 5 d.

dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2)

(nauja redakcija)

(ECB/2012/27)

(2013/47/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą ir ketvirtą įtraukas,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį ir 17, 18 ir 22 straipsnius,

kadangi:

(1)

2007 m. balandžio 26 d. Gairės ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (1) buvo keletą kartų pakeistos. Kadangi į paskesnius šių gairių pakeitimus dabar reikia įtraukti dalykus, kurie anksčiau priklausė Eurosistemos vidaus sričiai, ir pridėti reikalingas apibrėžtis, taip pat nuostatas dėl netaikytinų sankcijų ne Sąjungos bankams, dėl dalijimosi informacija, susijusia su naudojimosi pinigų politikos operacijomis sustabdymu arba nutraukimu ir su tokio sustabdymo arba nutraukimo pasekmėmis, siekiant aiškumo, jos turėtų būti išdėstytos nauja redakcija;

(2)

TARGET2 yra decentralizuota struktūra, jungianti nacionalines realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų (RLAA) sistemas ir ECB mokėjimo mechanizmą;

(3)

TARGET2 charakterizuoja viena techninė platforma, vadinama bendra technine platforma (BTP). TARGET2 teisiškai išdėstyta kaip daugelio mokėjimo sistemų darinys ir TARGET2 komponento sistemų taisyklės suderintos kiek įmanoma, su tam tikromis leidžiančiomis nukrypti nuostatomis esant nacionalinės teisės suvaržymams;

(4)

yra trys atskiri TARGET2 valdymo lygiai. 1 lygiui (Valdančioji taryba) priklauso didžiausia kompetencija dėl TARGET2 ir jis užtikrina sistemos viešą veikimą. 2 lygiui (Eurosistemos centriniai bankai) priklauso papildoma kompetencija dėl TARGET2, o 3 lygis (BTP teikiantys NCB) kuria ir valdo BTP dėl Eurosistemos tikslų;

(5)

veikdamas Eurosistemos vardu, Europos Centrinis Bankas (ECB) su Valdančiosios tarybos paskirtu tinklo paslaugų teikėju sudaro Bendrąjį susitarimą, taip pat – Konfidencialumo ir informacijos neatskleidimo susitarimą, kurie nustato pagrindinius elementus, susijusius su tinklo teikimu, įskaitant ir įkainius;

(6)

TARGET2 sukūrimas yra labai svarbus tam tikrų pagrindinių Eurosistemos uždavinių atlikimui, t. y. Sąjungos pinigų politikos įgyvendinimui ir sklandžiam mokėjimo sistemų veikimo skatinimui,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

I   SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   TARGET2 teikia RLAA paslaugą mokėjimams eurais, apmokant centrinio banko pinigais. Ji yra įkurta ir veikia BTP pagrindu, per kurią visi mokėjimo nurodymai pateikiami, apdorojami bei galiausiai gaunami tokiu pačiu techniniu būdu.

2.   TARGET2 teisiškai yra išdėstyta kaip daugelio RLAA sistemų darinys.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiose gairėse:

1.

bendra techninė platforma (BTP) – vienos techninės platformos infrastruktūra, pateikta BTP teikiančių NCB;

2.

TARGET2 komponento sistema – bet kuri Eurosistemos CB RLAA sistema, kuri yra TARGET2 dalis;

3.

centrinis bankas (CB) – Eurosistemos CB ir (arba) prisijungęs NCB;

4.

BTP teikiantys NCB – Deutsche Bundesbank, Banque de France ir Banca d’Italia, veikiantys kaip CB, kuriantys ir eksploatuojantys BTP Eurosistemos tikslams;

5.

tinklo paslaugų teikėjas – kompiuterizuoto tinklo ryšių, skirtų pateikti mokėjimo pranešimams TARGET2, teikėjas;

6.

dalyvis arba tiesioginis dalyvis – subjektas, turintis bent vieną MM sąskaitą Eurosistemos CB;

7.

Eurosistemos CB – ECB arba euro zonos NCB;

8.

mokėjimų modulis (MM) – BTP modulis, kuriame apmokami TARGET2 dalyvių mokėjimai MM sąskaitose;

9.

MM sąskaita – TARGET2 dalyvio sąskaita mokėjimų modulyje Eurosistemos CB, tokiam TARGET2 dalyviui reikalinga:

a)

pateikti mokėjimo nurodymus arba gauti mokėjimus per TARGET2 ir

b)

apmokėti tokius mokėjimus tame Eurosistemos CB;

10.

euro zonos NCB – valstybės narės, kurios valiuta yra euro, nacionalinis centrinis bankas (NCB);

11.

bendrovės identifikavimo kodas (BIC) pagal ISO standartą Nr. 9362 nustatytas kodas;

12.

adresuojamojo BIC turėtojas – subjektas, kuris:

a)

turi bendrovės identifikavimo kodą (BIC);

b)

nėra pripažintas kaip netiesioginis dalyvis;

c)

yra tiesioginio dalyvio korespondentas ar klientas arba tiesioginio ar netiesioginio dalyvio filialas bei gali pateikti mokėjimo nurodymus ir gauti mokėjimus iš TARGET2 komponento sistemos per tiesioginį dalyvį;

13.

netiesioginis dalyvis – Europos ekonominėje erdvėje (EEE) įsteigta kredito įstaiga, kuri sudarė susitarimą su tiesioginiu dalyviu dėl mokėjimo nurodymų pateikimo ir mokėjimų gavimo per tokio tiesioginio dalyvio MM sąskaitą bei kurį TARGET2 komponento sistema pripažino netiesioginiu dalyviu;

14.

filialas – filialas kaip apibrėžta nacionalinės teisės nuostatose, įgyvendinančiose 2006 m. birželio 14 d. Direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (2) 4 straipsnio 3 dalį;

15.

darbo diena – bet kuri diena, kurią TARGET2 vykdo atsiskaitymus pagal mokėjimo nurodymus kaip nustatyta II priedo V priedėlyje;

16.

sertifikavimo įstaigos – vienas arba daugiau NCB, Valdančiosios tarybos paskirtas veikti Eurosistemos vardu išduodant, tvarkant, atšaukiant ir atnaujinant elektroninius sertifikatus;

17.

elektroniniai sertifikatai arba sertifikatai – sertifikavimo įstaigų išduota elektroninė byla, kuri susieja viešąjį raktą su asmeniu ir kuri naudojama šiems tikslams: paliudyti, kad viešasis raktas priklauso asmeniui, patvirtinti turėtojo tapatybę, patikrinti to asmens parašą arba užkoduoti tam asmeniui skirtą pranešimą. Sertifikatai laikomi fizinėje laikmenoje, pvz., lustinėje kortelėje arba USB atmintinėje, ir nuorodos į sertifikatus apima tokias fizines laikmenas. Sertifikatai yra reikalingi dalyvių tapatybės patvirtinimo procese jiems jungiantis prie TARGET2 per internetą ir teikiant mokėjimo pranešimus arba valdymo pranešimus;

18.

sertifikato turėtojas – įvardintas atskiras asmuo, kurį TARGET2 dalyvis identifikavo ir jam leido turėti internetinę prieigą prie dalyvio TARGET2 sąskaitos. Jo prašymą gauti sertifikatą patikrino dalyvio buveinės NCB ir perdavė sertifikavimo įstaigoms, kurios tada pateikė sertifikatą, susiejantį viešąjį raktą su dalyvio tapatybę identifikuojančiais duomenimis;

19.

prisijungęs NCB – prie TARGET2 pagal atskirą susitarimą prisijungęs NCB, kuris nėra euro zonos NCB;

20.

JL grupė – iš jungtinio likvidumo (JL) režimą naudojančių JL grupės narių sudaryta grupė;

21.

JL grupės narys – TARGET2 dalyvis, kuris atitinka naudojimosi JL režimu kriterijus ir yra sudaręs JL susitarimą;

22.

JL susitarimas – JL grupės narių ir jų atitinkamų JL nacionalinių centrinių bankų dėl JL režimo sudarytas daugiašalis jungtinio likvidumo susitarimas;

23.

JL NCB – euro zonos NCB, kuris yra JL susitarimo šalis ir veikia kaip JL grupės narių, kurie dalyvauja jo TARGET2 komponento sistemoje, sandorio šalis;

24.

JL režimas – tai naudotinų lėšų MM sąskaitose sumavimas;

25.

naudotinos lėšos – teigiamas TARGET2 dalyvio MM sąskaitos balansas ir, jei taikytina, bet kokia atitinkamo Eurosistemos CB tokiai sąskaitai suteikta dienos paskolos linija;

26.

dienos paskola – mažiau nei vienai darbo dienai suteikta paskola;

27.

JL grupės valdytojas – kitų JL grupės narių paskirtas JL grupės narys darbo dienos metu valdyti naudotinas JL grupės lėšas;

28.

ribinio skolinimosi norma – palūkanų norma, taikoma ribinio skolinimosi galimybei;

29.

ribinio skolinimosi galimybė – nuolatinė Eurosistemos galimybė, kuria sandorio šalys gali naudotis, kad gautų vienos nakties paskolą iš NCB iš anksto nurodyta ribinio skolinimosi norma,

30.

atsiskaitymų bankas – dalyvis, kurio MM sąskaita ar subsąskaita yra naudojama išorinės sistemos per ISS pateiktiems mokėjimo nurodymams apmokėti;

31.

išorinė sistema – EEE įsteigto subjekto valdoma bei kompetentingos institucijos prižiūrima ir (arba) stebima sistema, kuri atitinka paslaugas eurais teikiančių infrastruktūrų vietai taikomus priežiūros reikalavimus, kaip kartkartėmis iš dalies keičiama ir skelbiama ECB interneto svetainėje (3), ir kurioje keičiamasi mokėjimais ir (arba) finansinėmis priemonėmis ir (arba) atliekama jų tarpuskaita, o kilusios piniginės prievolės yra vykdomos TARGET2 vadovaujantis šiomis gairėmis ir dvišaliu išorinės sistemos ir atitinkamo Eurosistemos CB susitarimu;

32.

išorinės sistemos sąsaja (ISS) – techninė įranga, įgalinanti išorinę sistemą naudoti specialias, iš anksto nustatytas paslaugas teikiant ir apmokant išorinės sistemos mokėjimo nurodymus; euro zonos NCB ją taip pat gali naudoti piniginėms operacijoms, kylančioms iš grynųjų pinigų indėlių ir atsiėmimų, vykdyti;

33.

mokėtojas – TARGET2 dalyvis, kurio MM sąskaita bus debetuojama apmokant mokėjimo nurodymą;

34.

gavėjas – TARGET2 dalyvis, kurio MM sąskaita bus kredituojama apmokant mokėjimo nurodymą;

35.

Suderintos taisyklės – II ir V prieduose nustatytos taisyklės;

36.

pagrindinės TARGET2 paslaugos – mokėjimo nurodymų TARGET2 komponento sistemose apdorojimas, su išorine sistema susijusių operacijų atlikimas ir likvidumo sutelkimo būdai;

37.

namų sąskaita – galinčio tapti netiesioginiu dalyviu subjekto sąskaita, kurią euro zonos NCB atidaro ne MM;

38.

pereinamasis laikotarpis – kiekvienam Eurosistemos CB tai ketverių metų laikotarpis, prasidedantis nuo tada, kai Eurosistemos CB pereina prie BTP, išskyrus atvejus, kai Valdančioji taryba, atskirais atvejais atsižvelgdama į konkrečius ypatumus arba paslaugas, nusprendžia kitaip,

39.

vadovaujantis NCB – TARGET2 komponento sistemos, kurioje dalyvauja JL grupės valdytojas, JL NCB;

40.

priverstinio vykdymo įvykis – JL grupės nario atžvilgiu:

a)

bet koks įsipareigojimų nevykdymo atvejis, nurodytas II priedo 34 straipsnio 1 dalyje;

b)

bet koks kitas įsipareigojimų nevykdymo atvejis arba įvykis, nurodytas II priedo 34 straipsnio 2 dalyje, kurio atžvilgiu CB nusprendė, atsižvelgdamas į įsipareigojimų nevykdymo arba įvykio svarbą, kad turėtų būti išieškoma iš įkeitimo objekto pagal to priedo 25b straipsnį, įkaitas turėtų būti realizuotas pagal to priedo 25c straipsnį ir turėtų būti pradėtas reikalavimų įskaitymas pagal to priedo 26 straipsnį;

c)

bet koks sprendimas sustabdyti arba nutraukti dienos paskolos teikimą;

41.

dalyvio sąsaja (DS) – techninė įranga, įgalinanti tiesioginius dalyvius pateikti ir apmokėti mokėjimo nurodymus naudojantis MM teikiamomis paslaugomis;

42.

internetinė prieiga – tai dalyvio pasirinkta MM sąskaita, kuria galima naudotis tik per prieigą internetu, ir dalyvis mokėjimo pranešimus arba kontrolinius pranešimus į TARGET2 pateikia internetu;

43.

nemokumo byla – nemokumo byla, kaip apibrėžta 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (4) 2 straipsnio j punkte;

44.

informacijos ir kontrolės modulis (IKM) – BTP modulis, leidžiantis dalyviams betarpiškai gauti informaciją ir suteikiantis galimybę jiems pateikti likvidumo pervedimo nurodymus, valdyti likvidumą ir ištikus nenumatytiems atvejams inicijuoti pakaitinius mokėjimo nurodymus;

45.

TARGET2 koordinatorius – ECB paskirtas asmuo, kuris užtikrina kasdienį TARGET2 operacinį valdymą, esant neįprastai situacijai valdo ir koordinuoja veiklą, koordinuoja ir dalyviamspeduoda informaciją;

46.

TARGET2 atsiskaitymų vadovas – Eurosistemos CB paskirtas asmuo stebėti jo TARGET2 komponento sistemos veikimą;

47.

TARGET2 krizių vadovas – Eurosistemos CB paskirtas asmuo Eurosistemos CB vardu valdyti padėtį dėl BTP sutrikimų ir (arba) neįprastų išorės įvykių;

48.

techniniai TARGET2 sutrikimai – sunkumai, trūkumai arba gedimai BTP techninėje infrastruktūroje ir (arba) kompiuterių sistemose arba BTP tinklo jungtyse arba kitas įvykis, kai atitinkamoje TARGET2 komponento sistemoje neįmanoma apmokėti ir tą pačią dieną užbaigti apdoroti mokėjimų;

49.

neapmokėtas mokėjimo nurodymas – mokėjimo nurodymas, kuris nebuvo apmokėtas tą pačią darbo dieną, kurią jis buvo priimtas;

50.

atsiskaitymas tarp sistemų – realaus laiko debeto nurodymų apmokėjimas, kai mokėjimai atliekami iš vienos išorinės sistemos atsiskaitymų banko, šiam naudojant 6-ąją atsiskaitymo procedūrą, į kitos išorinės sistemos atsiskaitymų banką, šiam naudojant 6-ąją atsiskaitymo procedūrą, kaip nurodyta IV priede;

51.

piniginis atsiskaitymas – atsikaitymas banknotais ir monetomis.

3 straipsnis

TARGET2 komponento sistemos

1.   Kiekvienas Eurosistemos CB eksploatuoja savo TARGET2 komponento sistemą.

2.   Kiekviena TARGET2 komponento sistema pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvą 98/26/EB, yra apibrėžiama kaip sistema.

3.   TARGET2 komponento sistemų pavadinimai sudaromi tik iš „TARGET2“ ir atitinkamo Eurosistemos CB ar tokio Eurosistemos CB valstybės narės pavadinimo arba santrumpos.

4 straipsnis

Valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, NCB prisijungimas

Nedalyvaujančių valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, NCB prie TARGET2 gali prisijungti tik sudarę susitarimą su Eurosistemos CB. Tokiame susitarime nurodoma, kad prisijungę NCB vadovaujasi šiomis gairėmis, atsižvelgdami į abipusiškai nustatytus patikslinimus ir pakeitimus

5 straipsnis

ECBS vidaus sandoriai

Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) vidaus sandoriai apdorojami TARGET2, išskyrus mokėjimus, kuriuos, kai tinkama, CB dvišaliais arba daugiašaliais susitarimais sutinka apdoroti korespondentinėse sąskaitose.

6 straipsnis

Eurosistemos vidaus atsiskaitymai

1.   Bet kuris mokėjimų apmokėjimas tarp skirtingų TARGET2 komponento sistemų dalyvių automatiškai suformuoja mokėtojo Eurosistemos CB Eurosistemos vidaus įsipareigojimą gavėjo Eurosistemos centriniam bankui.

2.   Bet kuris pagal 1 dalį suformuotas Eurosistemos vidaus įsipareigojimas automatiškai prijungiamas ir sudaro bendro kiekvieno Eurosistemos CB įsipareigojimo dalį. Kiekvieną kartą, kai apmokamas mokėjimas tarp skirtingų TARGET2 komponento sistemų dalyvių, atitinkamai pakoreguojamas susijusio Eurosistemos CB bendras įsipareigojimas. Darbo dienos pabaigoje kiekvienam tokiam bendram įsipareigojimui taikoma daugiašalė įskaitos procedūra, kurią atlikus nustatomas kiekvieno euro zonos NCB įsipareigojimas arba reikalavimas ECB, kaip nustatyta Eurosistemos centrinių bankų susitarime.

3.   Kiekvienas euro zonos NCB tvarko sąskaitą, kurioje įrašomas jo įsipareigojimas arba reikalavimas ECB, atsiradęs apmokėjus mokėjimus tarp TARGET2 komponento sistemų.

4.   ECB savo registruose atidaro sąskaitą kiekvienam euro zonos NCB, kad darbo dienos pabaigoje būtų matyti konkretaus euro zonos NCB įsipareigojimas arba reikalavimas ECB.

II   SKIRSNIS

VALDYMAS

7 straipsnis

Valdymo lygiai

1.   Nepažeidžiant Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 8 straipsnio, TARGET2 valdymas grindžiamas trijų lygių valdymo schema. Valdančiajai tarybai (1 lygis), Eurosistemos centriniams bankams (2 lygis) ir BTP teikiantiems NCB (3 lygis) paskirti uždaviniai yra nustatyti I priede.

2.   Valdančioji taryba yra atsakinga už vadovavimą TARGET2, jos valdymą ir kontrolę. 1 lygiui paskirti uždaviniai priklauso išimtinei Valdančiosios tarybos kompetencijai. ECBS mokėjimų ir atsiskaitymų sistemos komitetas (PSSC) Valdančiajai tarybai padeda kaip patariamasis organas dėl visų su TARGET2 susijusių reikalų.

3.   Vadovaujantis ECBS statuto 12 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa, Eurosistemos CB yra atsakingi už 2 lygiui paskirtus uždavinius Valdančiosios tarybos apibrėžtoje bendroje sistemoje. Greta patariamojo vaidmens, PSSC vykdo 2 lygiui paskirtus uždavinius. Prisijungę NCB, sprendžiant su 2 lygiu susijusius klausimus, dalyvauja be balsavimo teisių. Valstybių narių NCB, kurie nėra nei Eurosistemos CB, nei prisijungę NCB, turi stebėtojo statusą 2 lygiui.

4.   Eurosistemos CB susitaria tarpusavyje sudarydami atitinkamus susitarimus. Tokių susitarimų kontekste sprendimai priimami paprastąja dauguma, o kiekvienas Eurosistemos CB turi vieną balsą.

5.   Vadovaujantis ECBS statuto 12 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa, BTP teikiantys NCB yra atsakingi už 3 lygiui paskirtus uždavinius Valdančiosios tarybos apibrėžtoje bendroje sistemoje.

6.   BTP teikiantys NCB su Eurosistemos CB sudaro susitarimą, reglamentuojantį paslaugų teikimą pastariesiems. Tam tikrais atvejais į tokį susitarimą įtraukiami prisijungę NCB.

III   SKIRSNIS

TARGET2 VEIKIMAS

8 straipsnis

Suderintos dalyvavimo TARGET2 taisyklės

1.   Kiekvienas euro zonos NCB priima Suderintų taisyklų įgyvendinimo priemones. Šios priemonės išimtinai reglamentuoja atitinkamo euro zonos NCB ir jo dalyvių santykius mokėjimų apdorojimo MM atžvilgiu. MM sąskaita galima naudotis per internetinę prieigą arba per tinklo paslaugų teikėją. Šie du naudojimosi MM sąskaita metodai yra nesuderinami, tačiau dalyvis gali pasirinkti turėti vieną arba daugiau MM sąskaitų, ir kiekviena iš jų būtų galima naudotis arba per prieigą internetu, arba per tinklo paslaugų teikėją.

2.   Įgyvendindamas II priedą, ECB priima TARGET2-ECB taisykles, išskyrus tai, kad TARGET2-ECB teikia paslaugas tik tarpuskaitos ir atsiskaitymų organizacijoms, įskaitant ne EEE įsteigtus subjektus, jei juos prižiūri kompetentinga institucija ir jei Valdančioji taryba patvirtino jų prieigą prie TARGET2-ECB.

3.   Eurosistemos CB priimtos Suderintas taisykles įgyvendinančios priemonės yra viešai paskelbiamos.

4.   Eurosistemos CB, remdamasis nacionalinės teisės suvaržymais, gali prašyti nuo Suderintų taisyklių leidžiančių nukrypti nuostatų. Valdančioji taryba kiekvieno tokio prašymo atvejį svarsto atskirai ir prireikus leidžia taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas.

5.   Kiek tai įmanoma pagal atitinkamą piniginį susitarimą, ECB gali apibrėžti II priedo 4 straipsnio 2 dalies e punkte nurodytiems subjektams atitinkamas dalyvavimo TARGET2 sąlygas.

6.   Eurosistemos CB savo TARGET2 komponento sistemoje neleidžia jokiam subjektui tapti netiesioginiu dalyviu arba registruotis adresuojamojo BIC turėtoju, jei tas subjektas veikia per tiesioginį dalyvį, kuris yra valstybės narės NCB, tačiau ne Eurosistemos CB ir ne prisijungęs NCB.

9 straipsnis

Įkainiai

1.   Eurosistemos CB užtikrina, kad:

a)

įkainiai už pagrindines TARGET2 paslaugas, suteiktas jų netiesioginiams dalyviams ir jų adresuojamojo BIC turėtojams, kurie gali dalyvauti TARGET2 kaip netiesioginiai dalyviai, yra didesni nei II priedo VI priedėlio 1 punkto a papunktyje tiesioginiams dalyviams nurodyti įkainiai;

b)

įkainiai už mokėjimus, apmokėtus namų sąskaitose tarp EEE įsteigtų kredito įstaigų, yra didesni nei II priedo VI priedėlio 1 punkto a papunktyje tiesioginiams dalyviams nurodyti įkainiai;

c)

su atviros rinkos operacijomis susiję namų sąskaitose apmokėti mokėjimai apmokestinami pagal II priedo VI priedėlį;

d)

II priedo VI priedėlio įkainių sąrašas netaikomas visoms šioms operacijoms ir sandoriams:

i)

iš namų sąskaitų inicijuotiems ir jose apdorotiems likvidumo pervedimams;

ii)

su privalomųjų atsargų valdymu ir nuolatinėmis galimybėmis susijusioms operacijoms;

iii)

namų sąskaitose atliktoms grynųjų pinigų operacijoms.

2.   Pereinamuoju laikotarpiu namų sąskaitose atliktoms su išorinėmis sistemomis susijusioms operacijoms taikomi: I fiksuotas įkainis, II fiksuotas įkainis ir didesnis nei IV priedo 18 punkto 1 papunktyje nurodytas išorinės sistemos operacijų įkainis. Eurosistemos CB gali taikyti kitokias įkainių schemas pereinamuoju laikotarpiu namų sąskaitose atliktoms su išorinėmis sistemomis susijusioms operacijoms, jei įplaukos yra tokios pat arba didesnės už įplaukas, kurios būtų gautos Eurosistemos CB taikant šios dalies pirmajame sakinyje nurodytą schemą.

10 straipsnis

Likvidumo sutelkimo susitarimai

1.   JL NCB apsikeičia visa jų pareigoms ir įsipareigojimams pagal JL likvidumo susitarimą atlikti reikalinga informacija. JL NCB nedelsdamas praneša vadovaujančiam NCB apie bet kokį jiems žinomą priverstinio vykdymo įvykį, susijusį su JL grupe arba JL grupės nariu, taip pat su jos būstine ir filialais.

2.   Jei vadovaujančiam NCB pranešta apie priverstinio vykdymo įvykį, jis, atsižvelgdamas į JL susitarimą, atitinkamam JL NCB teikia nurodymus dėl priverstinio vykdymo veiksmų JL grupės arba atitinkamo JL grupės nario atžvilgiu. JL NCB atsako dėl savo teisių pagal JL susitarimą ir II priedą įgyvendinančius susitarimus įgyvendinimo. Vadovaujantis NCB atsako už reikalavimų paskirstymo apskaičiavimą ir nurodymų dėl paskirstymo teikimą.

3.   Jei priverstinio vykdymo įvykio atveju kuriam nors JL grupės nariui suteikta dienos paskola grąžinama ne visa, siekiant, kad JL NCB reikalavimai, kuriuos pagal JL susitarimą jis gali turėti jo atitinkamų JL grupės narių atžvilgiu, būtų įvykdyti visi ir laiku, toks JL NCB, gavęs vadovaujančio NCB nurodymus, įgyvendina teises, kurias jis gali turėti jo atitinkamų JL grupės narių atžvilgiu, įskaitant teises, kylančias dėl atitinkamo įkeitimo, įskaitymo, baigiamojo įskaitymo arba dėl bet kurios kitos atitinkamos II priedą įgyvendinančių susitarimų nuostatos. Tokie reikalavimai priverstinai vykdomi pirmiau nei bet kurie kiti susijusio JL NCB reikalavimai jo atitinkamų JL grupės narių atžvilgiu.

4.   Įvykdžius priverstinio vykdymo veiksmus dėl reikalavimo pagal JL susitarimą, visi gauti mokėjimai persiunčiami JL NCB, kurie suteikė dienos paskolą atitinkamiems JL grupės nariams. Tokie mokėjimai JL NCB paskirstomi proporcingai dienos paskolos sumai, kurios JL grupės nariai negrąžino savo atitinkamiems JL NCB.

5.   Bet kuris JL NCB, pageidaujantis iškelti reikalavimą dėl patirtų nuostolių, kuriuos turėtų padengti visi JL NCB, vadovaujančiam NCB teikia prašymą, kuriame nurodo reikalavimo priežastis. Vadovaujantis NCB šį prašymą persiunčia susijusiems JL NCB ir apskaičiuoja kompensaciją, kurią šie JL NCB turi sumokėti lygiomis dalimis.

11 straipsnis

Garantinių lėšų sąskaitos ir užmokesčiai

1.   Tiek, kiek pagrindinė sandorio šalis (PSŠ) pagal teisės aktus privalo, taip pat ir priežiūros tikslais, turėti garantinių lėšų sąskaitą, už tokioje PSŠ sąskaitoje laikomas lėšas kompensuojama taikant pagrindinių pakartotinio finansavimo operacijų palūkanų normą, atėmus 15 bazinių punktų.

2.   Už kitas lėšas, kredituotas į PSŠ garantinių lėšų sąskaitą, kompensuojama taikant indėlių palūkanų normą.

12 straipsnis

Dienos paskola

1.   Euro zonos NCB gali suteikti dienos paskolą, jei tai atliekama vadovaujantis III priede nustatytas dienos paskolos suteikimo taisykles įgyvendinančiomis priemonėmis. Dienos paskola neteikiama dalyviui, kurio tinkamumas būti kita sandorio šalimi Eurosistemos pinigų politikos operacijoms yra sustabdytas arba panaikintas.

2.   ECB sandorio šalių tinkamumo kriterijai dienos paskolai gauti yra apibrėžti 2007 m. liepos 24 d. Sprendime ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (5). ECB suteikta dienos paskola yra apribota suteikimo dienos trukme, be galimybės pratęsti į vienos nakties paskolą.

13 straipsnis

Išorinės sistemos

1.   Eurosistemos CB teikia lėšų pervedimo paslaugas išorinėms sistemoms centrinio banko pinigais mokėjimų modulyje, juo naudojantis per tinklo paslaugų teikėją arba, pereinamuoju laikotarpiu ir jei taikoma, namų sąskaitose. Tokias paslaugas reglamentuoja dvišaliai Eurosistemos CB ir atitinkamų išorinių sistemų susitarimai.

2.   Dvišaliai susitarimai su išorinėmis sistemomis, kurios naudoja ISS, yra suderinti su IV priedu. Be to, Eurosistemos CB užtikrina, kad tokiuose dvišaliuose susitarimuose mutatis mutandis taikomos šios II priedo nuostatos:

8 straipsnio 1 dalis (techniniai ir teisiniai reikalavimai),

8 straipsnio 2–5 dalys (prašymo pateikimo procedūra), išskyrus, kad užuot reikalavus, jog išorinė sistema atitiktų 4 straipsnyje nurodytus prisijungimo kriterijus, reikalaujama, kad išorinė sistema atitiktų II priedo 1 straipsnyje išorinės sistemos apibrėžime nustatytus prisijungimo kriterijus,

V priedėlyje pateiktas veikimo tvarkaraštis,

11 straipsnis (bendradarbiavimo ir apsikeitimo informacija reikalavimai), išskyrus 8 dalį,

27 ir 28 straipsniai (veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų procedūros bei saugumo reikalavimai),

31 straipsnis (atsakomybės taikymas),

32 straipsnis (įrodymo taisyklės),

33 ir 34 straipsniai (trukmė ir dalyvavimo nutraukimas bei sustabdymas), išskyrus 34 straipsnio 1 dalies b punktą,

35 straipsnis, kai susiję (MM sąskaitų uždarymas),

38 straipsnis (konfidencialumo taisyklės),

39 straipsnis (Sąjungos duomenų apsaugos, pinigų plovimo prevencijos reikalavimai ir susiję klausimai),

40 straipsniai (reikalavimai pranešimams),

41 straipsnis (sutartiniai santykiai su tinklo paslaugų teikėju),

44 straipsnis (taikomos teisės, jurisdikcijos ir vykdymo vietos taisyklės).

3.   Dvišaliai susitarimai su išorinėmis sistemomis, kurios naudoja DS, yra suderinti su:

a)

II priedu, išskyrus V antraštinę dalį bei VI bei VII priedėlius, ir

b)

IV priedo 18 straipsniu.

4.   Nukrypstant nuo 3 dalies, dvišaliai susitarimai su išorinėmis sistemomis, kurios naudoja DS, bet vykdo mokėjimus tik savo klientų naudai, yra suderinti su:

a)

II priedu, išskyrus V antraštinę dalį, 36 straipsnį bei VI bei VII priedėlius, ir

b)

IV priedo 18 straipsniu.

14 straipsnis

Finansavimas ir kainų metodika

1.   Valdančioji taryba apibrėžia BTP finansavimui taikomas taisykles. Bet koks dėl BTP veikimo atsiradęs perteklius arba trūkumas paskirstomas euro zonos NCB, vadovaujantis ECB kapitalo pasirašymo raktu pagal ECBS statuto 29 straipsnį.

2.   Valdančioji taryba nustato bendrą pagrindinių TARGET2 paslaugų kainų metodiką ir įkainių struktūrą.

15 straipsnis

Nuostatos dėl saugumo

1.   Valdančioji taryba nustato BTP, o pereinamuoju laikotarpiu – ir namų sąskaitos techninės infrastruktūros, saugumo politiką ir saugumo reikalavimus bei kontrolę. Valdančioji taryba taip pat nustato internetinei prieigai naudojamų sertifikatų saugumo principus.

2.   Eurosistemos CB laikosi 1 dalyje nurodytų priemonių ir užtikrina, kad BTP jas atitinka.

16 straipsnis

Audito taisyklės

Audito vertinimai atliekami vadovaujantis Valdančiosios tarybos ECBS audito politikoje nustatytais principais ir susitarimais.

17 straipsnis

Įsipareigojimai sustabdymo arba nutraukimo atveju

1.   Eurosistemos CB iš anksto neįspėjęs tuoj pat nutraukia arba sustabdo dalyvio dalyvavimą atitinkamoje TARGET2 komponento sistemoje, jei:

a)

dalyviui iškeliama nemokumo byla; arba

b)

dalyvis nebeatitinka prisijungimo dalyvauti atitinkamoje TARGET2 komponento sistemoje kriterijų.

2.   Jei Eurosistemos CB pagal 1 dalį arba atsargumo sumetimais pagal 19 straipsnį sustabdo arba nutraukia dalyvio dalyvavimą TARGET2, jis apie tai tuoj pat praneša visiems kitiems Eurosistemos CB, nurodydamas visą šią informaciją:

a)

dalyvio pavadinimas, pinigų finansinės institucijos kodas ir BIC;

b)

informacija, kuria remdamasis euro zonos NCB priėmė savo sprendimą, taip pat bet kokia informacija arba nuomonė, gauta iš atitinkamos priežiūros institucijos;

c)

priemonės, kurių imtasi ir pasiūlyti jų taikymo terminai.

Jei kitas Eurosistemos CB to paprašo, kiekvienas Eurosistemos CB apsikeičia informacija apie tokį dalyvį, taip pat informacija apie su juo susijusius mokėjimus.

3.   Eurosistemos CB, kuris nutraukė arba sustabdė dalyvio dalyvavimą jo TARGET2 komponento sistemoje pagal 1 dalį, prisiima atsakomybę kitų Eurosistemos CB atžvilgiu, jei:

a)

po to leidžia apmokėti mokėjimo nurodymus, skirtus dalyviams, kurių dalyvavimą jis nutraukė arba sustabdė, arba

b)

neįvykdo 1 ir 2 dalyse nurodytų įsipareigojimų.

4.   1–3 dalyse nustatyti Eurosistemos CB įsipareigojimai taip pat taikomi sustabdant arba nutraukiant ISS naudojimą išorinėms sistemoms.

18 straipsnis

Prašymo dalyvauti TARGET2 atmetimo atsargumo sumetimais tvarka

Jei remdamasis II priedo 8 straipsnio 4 dalies c punktu Eurosistemos CB atsargumo sumetimais atmeta prašymą prisijungti prie TARGET2, šis Eurosistemos CB tuoj pat praneša ECB apie tokį atmetimą.

19 straipsnis

Dalyvavimo TARGET2 ir dienos paskolos teikimo sustabdymo, apribojimo arba nutraukimo atsargumo sumetimais tvarka

1.   Kai atsargumo sumetimais euro zonos NCB dalyviui sustabdo, apriboja arba nutraukia dienos paskolos teikimą pagal III priedo 12 punkto d papunktį arba Eurosistemos CB sustabdo arba nutraukia dalyvio dalyvavimą prie TARGET2 pagal II priedo 34 straipsnio 2 dalies e punktą, sprendimas įsigalioja kiek tai įmanoma tuo pačiu metu visose TARGET2 komponento sistemose.

2.   Euro zonos NCB nedelsdamas teikia 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją atitinkamoms priežiūros institucijoms euro zonos NCB valstybėje narėje kartu su prašymu, kad priežiūros institucijos pasidalintų informacija su kitų valstybių narių, kuriose dalyvis turi antrinę bendrovę arba filialą, priežiūros institucijomis. Atsižvelgdamas į 1 dalyje nurodytą sprendimą, kitas euro zonos NCB imasi atitinkamų veiksmų ir apie tai nedelsdamas praneša ECB.

3.   ECB vykdomoji valdyba gali pasiūlyti Valdančiajai tarybai priimti sprendimus, užtikrinančius vienodą priemonių, kurių imamasi pagal 1 ir 2 dalį, įgyvendinimą.

4.   Valstybių narių, kuriose turi būti įgyvendintas sprendimas, euro zonos NCB informuoja dalyvį apie sprendimą ir priima visas reikalingas įgyvendinimo priemones.

20 straipsnis

Eurosistemos CB bendradarbiavimo dėl administracinių arba ribojančių priemonių tvarka

Įgyvendinant II priedo 39 straipsnio 3 dalį:

a)

bet kuris Eurosistemos CB nedelsdamas pasidalina su visais galimai susijusiais CB visa informacija, kurią jis gauna dėl pasiūlyto kredito pervedimo nurodymo;

b)

bet kuris Eurosistemos CB, kuris iš dalyvio gauna įrodymą, kad kompetentingai institucijai pateiktas pranešimas arba iš jos gautas sutikimas, nedelsdamas persiunčia šį įrodymą kitam CB, veikiančiam kaip mokėtojo arba gavėjo, atitinkamai, mokėjimo paslaugų teikėjas;

c)

tada Eurosistemos CB, veikiantis kaip mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas, nedelsdamas praneša mokėtojui, kad jis gali įtraukti kredito pervedimo nurodymą į TARGET2.

21 straipsnis

Veiklos tęstinumas

1.   Jei II priedo 27 straipsnyje nurodyti įvykiai paveikia BTP modulių, išskyrus MM ir IKM, eksploatavimą, susijęs Eurosistemos CB stebi ir valdo tokius įvykius, kad būtų išvengta neigiamų pasekmių sklandžiam BTP veikimui.

2.   Normalų MM ir (arba) IKM eksploatavimą trikdančio įvykio atveju susijęs Eurosistemos CB apie tai tuoj pat praneša TARGET2 koordinatoriui, kuris kartu su susijusio Eurosistemos CB atsiskaitymų vadovu sprendžia dėl tolesnių veiksmų. TARGET2 atsiskaitymų vadovai susitaria kokia informacija turėtų būti pateikta TARGET2 dalyviams.

3.   Jei toks sutrikimas gali paveikti atsiskaitymus išorinėse sistemose arba sukelti sisteminę riziką, Eurosistemos CB apie dalyvio sutrikimą praneša TARGET2 koordinatoriui. Paprastai BTP dėl dalyvio sutrikimo neuždaroma vėliau.

4.   Eurosistemos CB apie išorinei sistemai poveikį darantį sutrikimą informaciniais tikslais praneša TARGET2 koordinatoriui. Neišvengiamo sisteminio poveikio atveju, ypač jei jis tarptautinio pobūdžio, TARGET2 koordinatorius inicijuoja TARGET2 atsiskaitymų vadovų telekonferenciją.

5.   Išskirtinėmis aplinkybėmis, jei sutrikimas daro poveikį išorės sistemai, BTP gali būti uždaroma vėliau. Eurosistemos CB apie prašymą vėliau uždaryti BTP praneša TARGET2 krizių vadovams.

22 straipsnis

Reikalavimų tvarkymas pagal TARGET2 kompensavimo schemą

1.   Jei Valdančioji taryba nenusprendžia kitaip, II priedo II priedėlyje nustatyta kompensavimo tvarka taikoma pagal šį straipsnį.

2.   Kompensacijos reikalavimą teikiančio dalyvio CB preliminariai įvertina kompensacijos reikalavimą ir dalyviui praneša apie savo vertinimą. Kai tai reikalinga įvertinant reikalavimus, tokiam CB padeda susijęs CB. Atitinkamas CB praneša ECB ir visiems susijusiems CB kai tik sužino apie esamus reikalavimus.

3.   Per devynias savaites nuo techninio TARGET2 sutrikimo reikalavimą teikiančio dalyvio CB:

a)

paruošia išankstinio vertinimo ataskaitą, kurioje CB įvertina gautus reikalavimus, ir

b)

pateikia ECB ir visiems kitiems susijusiems CB išankstinio vertinimo ataskaitą.

4.   Per penkias savaites nuo išankstinio vertinimo ataskaitos gavimo Valdančioji taryba atlieka galutinį visų gautų reikalavimų vertinimą ir nusprendžia dėl kompensacijos pasiūlymų susijusiems dalyviams. Per penkias darbo dienas nuo galutinio vertinimo užbaigimo ECB praneša galutinio vertinimo rezultatus susijusiems CB. Šie CB nedelsdami praneša savo dalyviams apie galutinio vertinimo rezultatus ir, kai taikytina, išsamią informaciją apie kompensacijos pasiūlymą kartu pateikdami formą, kuri yra priėmimo raštas.

5.   Per dvi savaites nuo II priedo II priedėlio 4 straipsnio d punkto paskutiniajame sakinyje nurodyto laikotarpio pabaigos CB praneša ECB ir visiems kitiems susijusiems CB, kurie kompensacijos pasiūlymai priimti ir kurie atmesti.

6.   CB praneša ECB apie bet kokį jų dalyvių reikalavimą, pateiktą CB, kuriems netaikoma TARGET2 kompensavimo schema, tačiau kurie yra susiję su TARGET2 techniniais sutrikimais.

23 straipsnis

Dėl techninių TARGET2 sutrikimų atsiradusių nuostolių tvarkymas

1.   Techninių TARGET2 sutrikimų atveju:

a)

mokėtojo pusės CB, kuriame mokėtojas padėjo indėlį, gauna tam tikras finansines pajamas, kurios lygios Eurosistemos pagrindinių pakartotinio finansavimo operacijų palūkanų normos ir indėlio palūkanų normos skirtumui, taikomam naudojantis Eurosistemos indėlių galimybe gautam ribiniam prieaugiui TARGET2 techninių sutrikimų laikotarpiu, ir gali siekti neapmokėtų mokėjimo nurodymų sumą. Jei mokėtojas lieka su neatlygintų lėšų pertekliumi, finansinės pajamos yra lygios Eurosistemos pagrindinių pakartotinio finansavimo operacijų palūkanų normai, taikomai nepalūkaninių perteklinių lėšų sumai TARGET2 techninių sutrikimų laikotarpiu, ir gali siekti neapmokėtų mokėjimo nurodymų sumą;

b)

gavėjo pusės CB, iš kurio gavėjas pasiskolino pasinaudodamas ribinio skolinimosi galimybe, gauna tam tikras finansines pajamas, kurios lygios ribinio skolinimosi palūkanų normos ir Eurosistemos pagrindinių pakartotinio finansavimo operacijų palūkanų normos skirtumui, taikomam naudojantis ribinio skolinimosi galimybe gautam ribiniam prieaugiui TARGET2 techninių sutrikimų laikotarpiu, ir gali siekti neapmokėtų mokėjimo nurodymų sumą.

2.   ECB finansinės pajamos yra lygios:

a)

įplaukoms prisijungusių NCB atžvilgiu, atsirandančioms iš šių prisijungusių NCB skirtingo atlygio dienos pabaigos balansuose ECB atžvilgiu, ir

b)

delspinigių sumai, kurią ECB gauna iš prisijungusio NCB, jei vienas iš šių prisijungusių NCB dalyviui nustato delspinigius už laiku negrąžintą dienos paskolą, kaip numatyta Eurosistemos CB ir prisijungusių NCB susitarime.

3.   CB sujungia 1 ir 2 dalyse nurodytas finansines pajamas ir gauta bendra suma naudojama apmokėti išlaidas tų CB, kurie jas patiria kompensuodami savo dalyviams. Likusios finansinės pajamos arba CB kompensuojant jų dalyviams patirtos išlaidos padalijamos tarp Eurosistemos CB pagal ECB kapitalo pasirašymo raktą.

24 straipsnis

Su subsąskaitose esančiomis lėšomis susijusios užtikrinimo teisės ir Eurosistemos vidaus garantija

1.   Kad su išorine sistema susiję mokėjimo nurodymai būtų apmokėti, bet kuris Eurosistemos CB, atidaręs subsąskaitas savo dalyviams, užtikrina, kad tokių subsąskaitų balansai (įskaitant įšaldyto balanso padidinimą arba sumažinimą kredituojant atsiskaitymo tarp sistemų mokėjimus į subsąskaitą arba debetuojant iš jos, arba kredituojant likvidumo pervedimus į subsąskaitą), kurie yra įšaldyti išorinės sistemos apdorojimo ciklo metu, galėtų būti naudojami su išorine sistema susijusiems mokėjimų nurodymams apmokėti. Tam įtakos nedaro nei atitinkamam dalyviui iškeltos nemokumo bylos, nei atskiros priverstinio vykdymo priemonės, susijusios su tokio dalyvio subsąskaita.

2.   Kiekvieną kartą, pervedus likvidumą į dalyvio subsąskaitą, ir jei Eurosistemos CB nėra išorinės sistemos CB, toks Eurosistemos CB iš išorinės sistemos gavęs pranešimą (ciklo pradžios pranešimą), patvirtina atitinkamos išorinės sistemos subsąskaitos balansų įšaldymą ir, atlikdamas tai, garantuoja išorinės sistemos centriniam bankui mokėjimą suma, mažesne arba lygia to balanso sumai. Įšaldymo patvirtinimas išorinei sistemai taip pat yra teisiškai susaistantis išorinės sistemos CB valios išreiškimas, kad jis išorinei sistemai garantuoja mokėjimą suma, mažesne arba lygia įšaldyto balanso sumai. Patvirtindamas įšaldyto balanso padidėjimą arba sumažėjimą po to, kai kredituojami arba debetuojami atsiskaitymo tarp sistemų mokėjimai į subsąskaitą arba iš jos, arba kai kredituojami likvidumo pervedimai į subsąskaitą, Eurosistemos CB, kuris nėra išorinės sistemos CB, ir išorinės sistemos CB praneša apie garantijos padidinimą arba sumažinimą mokėjimui lygia suma. Abi garantijos yra neatšaukiamos, besąlyginės ir išmokamos pareikalavus. Abi garantijos ir balanso įšaldymas pasibaigia išorinei sistemai pateikus pranešimą, kad atsiskaitymas atliktas (ciklo pabaigos pranešimą).

IV   SKIRSNIS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25 straipsnis

Ginčų sprendimas ir taikytina teisė

1.   Tarp Eurosistemos centrinių bankų kilus susijusiam su šiomis gairėmis ginčui, jo paveiktos šalys ginčą siekia išspręsti vadovaudamosi Susitarimo memorandumu dėl ECBS vidaus ginčų sprendimo tvarkos.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, jei šalys susitarimu negali išspręsti ginčo, susijusio su uždavinių paskirstymu 2 ir 3 lygiui, ginčą sprendžia Valdančioji taryba.

3.   Kilus 1 dalyje nurodyto pobūdžio ginčui, atitinkamos šalių teisės ir pareigos pirmiausia apibrėžiamos pagal gairėse nustatytas taisykles ir procedūras. Ginčams, susijusiems su mokėjimais tarp TARGET2 komponento sistemų, papildomai taikoma valstybės narės, kurioje yra gavėjo Eurosistemos CB buveinė, teisė, kiek tai neprieštarauja šioms gairėms.

26 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šios gairės įsigalioja 2012 m. gruodžio 7 d. Jos taikomos nuo 2013 m. sausio 1 d., atsižvelgiant į 27 straipsnyje nustatytas pereinamojo laikotarpio nuostatas.

2.   Gairės ECB/2007/2 panaikinamos nuo 2013 m. sausio 1 d.

3.   Nuorodos į panaikintas gaires laikomos nuorodomis į šias gaires ir skaitomos pagal VII priede pateiktą atitikties lentelę.

27 straipsnis

Kitos ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Euro zonos NCB kredito įstaigoms ir išorinėms sistemoms ne MM atidarytoms sąskaitoms taikomos tokio euro zonos NCB taisyklės, atsižvelgiant į šių gairių nuostatas, susijusias su namų sąskaitomis, ir į kitus Valdančiosios tarybos sprendimus. euro zonos NCB kitiems subjektams nei kredito įstaigos ir išorinės sistemos ne MM atidarytoms sąskaitoms taikomos tokio euro zonos NCB taisyklės.

2.   Kiekvienas Eurosistemos CB savo pereinamuoju laikotarpiu savo namų sąskaitose gali toliau atlikti mokėjimus ir kitas operacijas, įskaitant:

a)

mokėjimus tarp kredito įstaigų;

b)

mokėjimus tarp kredito įstaigų ir išorinių sistemų ir

c)

mokėjimus, susijusius su Eurosistemos atviros rinkos operacijomis.

3.   Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, sustabdoma:

a)

II priedo 4 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytų subjektų atveju – adresuojamojo BIC turėtojo registracija Eurosistemos CB;

b)

netiesioginis dalyvavimas per Eurosistemos CB ir

c)

visų minėtų 2 dalies a–c punktuose mokėjimų vykdymas namų sąskaitose.

28 straipsnis

Adresatai, įgyvendinančios priemonės ir metinės ataskaitos

1.   Šios gairės taikomos visiems Eurosistemos CB.

2.   Iki 2012 m. gruodžio 20 d. euro zonos NCB nusiunčia ECB priemones, kuriomis jie ketina laikytis šių gairių II priedo 39 straipsnio, II priedo VI priedėlio, III priedo 9 punkto a papunkčio, 12 punkto a papunkčio v dalies ir 13 punkto, IV priedo 18 punkto 1 papunkčio c dalies ii punkto ir V priedo IIA priedėlio.

3.   ECB paruošia Valdančiosios tarybos svarstymui metines ataskaitas apie bendrą TARGET2 funkcionavimą.

Priimta Frankfurte prie Maino 2012 m. gruodžio 5 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 237 2007 9 8, p. 1.

(2)  OL L 177, 2006 6 30, p. 1.

(3)  Eurosistemos dabartinė politika dėl infrastruktūros vietos įtvirtinta šiuose pareiškimuose, kuriuos visus galima rasti ECB tinklavietėje www.ecb.europa.eu: a) 1998 m. lapkričio 3 d.„Politinis pareiškimas dėl ne euro zonoje esančių euro mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų“ (Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area); b) 2001 m. rugsėjo 27 d.„Eurosistemos politikos kryptis dėl konsolidavimo pagrindinių sutarties šalių vykdomo tarpuskaitos srityje“ (The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing); c) 2007 m. liepos 19 d.„Eurosistemos politikos principai dėl mokėjimus eurais vykdančių infrastruktūrų vietos ir veikimo“ (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in eurodenominated payment transactions); d) 2008 m. lapkričio 20 d.„Eurosistemos politikos principai dėl mokėjimus eurais vykdančių infrastruktūrų vietos ir veikimo: sąvokos „teisiškai esančios ir veikiančios euro zonoje“ patikslinimas“ (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling eurodenominated payment transactions: specification of „legally and operationally located in the euro area“) ir e) 2011 m. liepos mėn. Eurosistemos priežiūros politikos pagrindai (The Eurosystem oversight policy framework).

(4)  OL L 166, 1998 6 11, p. 45.

(5)  OL L 237, 2007 9 8, p. 71.


I PRIEDAS

TARGET2 VALDYMO STRUKTŪRA

1 lygis. Valdančioji taryba

2 lygis. Eurosistemos CB

3 lygis. BTP teikiantys NCB

0.   Bendrosios nuostatos

1 lygis turi didžiausią kompetenciją vidaus ir tarptautiniais TARGET2 klausimais ir atsako už TARGET2 viešosios funkcijos priežiūrą

2 lygis turi papildomą kompetenciją dėl klausimų, kuriuos savo nuožiūrai paveda 1 lygis

3 lygis priima sprendimus dėl kasdienės bendros techninės platformos (BTP) priežiūros, remdamasis paslaugų lygių, nustatytų šių gairių 7 straipsnio 6 dalyje nurodytame susitarime

1.   Kainų ir įkainių politika

Sprendžia dėl bendros kainų metodikos

Sprendžia dėl vienodos įkainių struktūros

Sprendžia dėl papildomų paslaugų ir (arba) modulių įkainių

(Netaikytina)

2.   Paslaugų lygis

Sprendžia dėl pagrindinių paslaugų

Sprendžia dėl papildomų paslaugų ir (arba) modulių

Prisideda pagal 1 lygio/2 lygio poreikius

3.   Rizikos valdymas

Sprendžia dėl bendros rizikos valdymo sistemos nustatymo ir likusios rizikos prisiėmimo

Vykdo faktinį rizikos valdymą

Vykdo rizikos analizę ir taiko paskesnes priemones

Teikia reikalingą rizikos analizei informaciją pagal 1 lygio/2 lygio poreikius

4.   Valdymas ir finansavimas

Nustato nuosavybės teisių, sprendimų priėmimo ir BTP finansavimo taisykles

Nustato ir užtikrina Europos centrinių bankų sistemos teisinės sistemos, skirtos TARGET2, tinkamą įgyvendinimą

Parengia 1 lygiu susitartas valdymo ir finansavimo taisykles

Sudaro biudžetą, atlieka jo patvirtinimą ir įgyvendinimą

Turi sistemos nuosavybės teises ir (arba) kontroliuoja jos taikymą

Kaupia lėšas ir užmokesčius už paslaugas

2 lygiui teikia kainų už teikiamas paslaugas ataskaitą

5.   Kūrimas

Konsultuojasi su 2 lygiu dėl BTP buvimo vietos

Tvirtina bendrą projekto planą

Sprendžia dėl BTP pirminės struktūros ir jos kūrimo

Sprendžia ką pasirinkti: ar sukurti iš naujo, ar esančios platformos pagrindu

Sprendžia dėl operatoriaus parinkimo

Tardamasis su 3 lygiu nustato BTP paslaugų lygius

Pasitaręs su 1 lygiu sprendžia dėl BTP buvimo vietos

Tvirtina specifikacijos proceso metodiką ir 3 lygio „rezultatus“, laikomus tinkamais nurodyti produkto savybes ir vėliau testuoti ir patvirtinti jį (ypač bendrąsias ir detaliąsias vartotojo specifikacijas)

Parengia etapų projekto planą

Įvertina ir patvirtina rezultatus

Parengia testavimo planus

Koordinuoja centrinių bankų ir vartotojų testavimą glaudžiai bendradarbiaudamas su 3 lygiu

Siūlo BTP pirminę struktūrą

Pataria, ar sukurti iš naujo ar esančios platformos pagrindu

Siūlo BTP buvimo vietą

Parengia bendrąsias ir detaliąsias funkcines specifikacijas (vidaus detaliąsias funkcines specifikacijas ir vartotojo detaliąsias funkcines specifikacijas)

Parengia detaliąsias technines specifikacijas

Teikia (pirminį ir tęstinį) įnašą planuojant ir kontroliuojant etapų projektą

Teikia techninę ir operacinę pagalbą, susijusią su testais (atlikdamas BTP testus, pateikdamas įnašą dėl su BTP susijusių testavimo planų, padėdamas Eurosistemos CB jų BTP testavimo veikloje)

6.   Įgyvendinimas ir perkėlimas

Sprendžia dėl perkėlimo strategijos

Parengia ir koordinuoja perkėlimą į BTP glaudžiai bendradarbiaudamas su 3 lygiu

Teikia įnašą dėl perkėlimo klausimų vadovaudamasis 2 lygio pareikalavimais

Atlieka su BTP perkėlimu susijus darbus, papildomai remia besijungiančius NCB

7.   Veikimas

Valdo sudėtingas kritines situacijas

Duoda leidimą TARGET2 imitatoriaus kūrimui ir veiklai

Internetinei prieigai paskiria sertifikavimo įstaigas

Nustato saugumo politiką, BTP keliamus reikalavimus ir jos kontrolę

Nustato internetinei prieigai naudojamų sertifikatų saugumo principus

Valdo, atsižvelgdamas į sistemos savininko įsipareigojimus

Palaiko ryšius su vartotojais Europos lygiu (atsižvelgdamas į išimtinę Eurosistemos CB atsakomybę dėl verslo santykių su jų klientais) ir kasdien stebi vartotojų aktyvumą verslo perspektyvoje (Eurosistemos CB uždavinys)

Stebi verslo plėtrą

Vykdo su biudžetu susijusias, finansavimo, sąskaitų pateikimo (Eurosistemos CB uždavinys) ir kitas administracines funkcijas

Valdo sistemą šių gairių 7 straipsnio 6 dalyje nurodyto susitarimo pagrindu


II PRIEDAS

SUDERINTOS DALYVAVIMO TARGET2 TAISYKLĖS

I   ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiose Suderintose taisyklėse (toliau – Taisyklės) vartojami šie terminai:

   adresuojamojo BIC turėtojas (addressable BIC holder) – subjektas, kuris: a) turi bendrovės identifikavimo kodą (BIC); b) nėra patvirtintas kaip netiesioginis dalyvis ir c) yra tiesioginio dalyvio korespondentas ar klientas arba tiesioginio ar netiesioginio dalyvio filialas ir gali pateikti mokėjimo nurodymus bei gauti mokėjimus iš TARGET2 komponento sistemos per tiesioginį dalyvį,

   bendra techninė platforma (BTP) (Single Shared Platform (SSP)) – vienos techninės platformos infrastruktūra, pateikta BTP teikiančių NCB,

   bendrovės identifikavimo kodas (BIC) – pagal ISO standartą Nr. 9362 nustatytas kodas,

   BTP teikiantys NCB (SSP-providing NCBs) – Deutsche Bundesbank, Banque de France ir Banca d’Italia, veikiantys kaip CB, kuriantys ir eksploatuojantys BTP Eurosistemos tikslams,

   centriniai bankai (CB) (CBs) – Eurosistemos CB ir prisijungę NCB,

   dalyvis (arba tiesioginis dalyvis) (participant (or direct participant))– subjektas, turintis bent vieną MM sąskaitą [įterpti CB pavadinimą],

   darbo diena (business day)– bet kuri diena, kurią TARGET2 vykdo atsiskaitymus pagal mokėjimo nurodymus kaip nustatyta V priedėlyje,

   daugiaadresė prieiga (multi-addressee access) – galimybė, kai filialai arba kredito įstaigos, įsteigtos EEE, gali naudotis atitinkama TARGET2 komponento sistema, pateikdamos mokėjimo nurodymus tiesiai į TARGET2 komponento sistemą ir (arba) gaudamos mokėjimus iš jos; ši galimybė leidžia šiems subjektams pateikti savo mokėjimo nurodymus per tiesioginio dalyvio MM sąskaitą neįtraukiant to dalyvio,

   dienos paskola (intraday credit) – mažiau nei vienai darbo dienai suteikta paskola,

   Eurosistemos CB (Eurosystem CB) – ECB arba euro zonos NCB,

   euro zonos NCB (euro area NCB) – valstybės narės, kurios valiuta yra euro, nacionalinis centrinis bankas (NCB),

   filialas (branch) – filialas, kaip apibrėžta [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (1) 4 straipsnio 3 dalį],

   gavėjas (payee) – išskyrus, kai vartojama šio priedo 39 straipsnyje, – TARGET2 dalyvis, kurio MM sąskaita bus kredituojama apmokant mokėjimo nurodymą,

   grupė (group):

a)

kredito įstaigų, įtrauktų į patronuojančiosios įmonės konsoliduotas finansines ataskaitas, kurias patronuojančioji įmonė privalo pateikti pagal 27-ąjį Tarptautinį apskaitos standartą (27 TAS), priimtą Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2238/2004 (2), junginys, susidedantis iš: i) patronuojančiosios įmonės ir vienos ar daugiau patronuojamųjų įmonių; arba ii) dviejų ar daugiau patronuojančiosios įmonės patronuojamųjų įmonių; arba

b)

kredito įstaigų junginys, kaip numatyta a punkto i arba ii papunktyje, kai patronuojančioji įmonė nepateikia konsoliduotų finansinių ataskaitų pagal 27 TAS, tačiau gali atitikti 27 TAS apibrėžtus kriterijus dėl įtraukimo į konsoliduotas finansines ataskaitas, jei prieš tai ją patikrina tiesioginio dalyvio CB arba, JL grupės atveju – vadovaujantis NCB;

c)

dvišalis arba daugiašalis kredito įstaigų tinklas, kuris yra: i) sudarytas teisės aktų, apibrėžiančių kredito įstaigų priklausymą tokiam tinklui, nustatytais pagrindais; arba ii) charakterizuojamas savo organizuotais bendradarbiavimo mechanizmais (jo narių veiklos interesų skatinimas, rėmimas ir atstovavimas) ir (arba) intensyvesnio nei įprasta bendradarbiaujant kredito įstaigoms ekonominio solidarumo, jei tokį bendradarbiavimą ir solidarumą leidžia kredito įstaigų įstatai ar steigimo dokumentai arba jie nustatyti atskirais susitarimais;

ir abiem c punkte numatytais atvejais ECB valdančioji taryba patenkino prašymą dėl sudarytos grupės pripažinimo,

   informacijos ir kontrolės modulis (IKM) (Information and Control Module (ICM) – BTP modulis, leidžiantis dalyviams betarpiškai gauti informaciją ir suteikiantis jiems galimybę pateikti likvidumo pervedimo nurodymus, valdyti likvidumą ir inicijuoti pakaitinius mokėjimo nurodymus nenumatytais atvejais,

   investicinė įmonė (investment firm) – investicinė įmonė, kaip apibrėžta [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinančios Tarybos direktyvą 93/22/EEB (3), 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte], išskyrus įstaigas, nurodytas [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias Direktyvos 2004/39/EB 2 straipsnio 1 dalyje], jei ši investicinė įmonė:

   IKM transliacinis pranešimas (ICM broadcast message) – informacija, kuri vienu metu tampa prieinama visiems arba pasirinktai TARGET2 dalyvių grupei per IKM,

   įsipareigojimų nevykdymas (event of default) – bet koks gresiantis arba esamas įvykis, kuriam įvykus gali kilti grėsmė dėl dalyvio įsipareigojimų vykdymo pagal šias Taisykles ar bet kokias kitas taisykles, taikomas santykiams tarp to dalyvio ir [įterpti CB pavadinimą] ar bet kurio kito CB, įskaitant:

   išorinė sistema (ancillary system) – Europos ekonominėje erdvėje (EEE) įsteigto subjekto valdoma bei kompetentingos institucijos prižiūrima ir (arba) stebima sistema, kuri atitinka paslaugas eurais teikiančių infrastruktūrų vietai taikomus priežiūros reikalavimus, kaip kartkartėmis iš dalies keičiama ir skelbiama ECB interneto svetainėje (4), ir kurioje keičiamasi mokėjimais ir (arba) finansinėmis priemonėmis ir (arba) atliekama jų tarpuskaita, o kilusios piniginės prievolės yra vykdomos TARGET2 vadovaujantis Gairėmis ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (5) ir dvišaliu išorinės sistemos ir atitinkamo CB susitarimu,

   JL susitarimas (AL agreement) – JL grupės narių ir jų atitinkamų JL nacionalinių centrinių bankų dėl JL režimo sudarytas daugiašalis jungtinio likvidumo susitarimas,

   JL grupė (AL group) – tai iš JL režimą naudojančių JL grupės narių sudaryta grupė,

   JL grupės valdytojas (AL group manager) – kitų JL grupės narių paskirtas JL grupės narys darbo dienos metu valdyti naudotinas JL grupės lėšas,

   JL grupės narys (AL group member) – TARGET2 dalyvis, kuris yra sudaręs JL susitarimą,

   JL režimas (AL mode) – tai naudotinų lėšų MM sąskaitose sumavimas,

   JL NCB (AL NCB) – dalyvaujantis NCB, kuris yra JL susitarimo šalis ir veikia kaip JL grupės narių, dalyvaujančių jo TARGET2 komponento sistemoje, sandorio šalis,

   kredito įstaiga (credit institution): a) kredito įstaiga, kaip apibrėžta [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 1 dalies a punktą ir, kai tinkama, 2 straipsnį], kurią prižiūri kompetentinga institucija; arba b) kita kredito įstaiga, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 123 straipsnio 2 dalyje, kuriai taikomi panašūs į kompetentingos institucijos priežiūrą patikrinimai,

   kredito pervedimo nurodymas (credit transfer order) – mokėtojo nurodymas, sudarantis galimybę gavėjui disponuoti lėšomis, atlikus įrašą MM sąskaitoje,

   KSI grupė (CAI group) – grupė, sudaryta iš TARGET2 dalyvių, naudojančių KSI režimą,

   KSI grupės valdytojas (CAI group manager) – kitų KSI grupės narių paskirtas KSI grupės narys darbo dienos metu stebėti ir paskirstyti naudotinas KSI grupės lėšas,

   KSI režimas (CAI mode) – konsoliduotos sąskaitų informacijos apie MM sąskaitas teikimas per IKM,

   likvidumo pervedimo nurodymas (liquidity transfer order) – mokėjimo nurodymas, kurio pagrindinė paskirtis yra pervesti lėšas tarp to paties dalyvio skirtingų sąskaitų arba KSI ar JL grupėje,

   mokėtojas (payer) – išskyrus, kai vartojama šio priedo 39 straipsnyje – TARGET2 dalyvis, kurio MM sąskaita bus debetuojama apmokant mokėjimo nurodymą,

   mokėjimo nurodymas (payment order) – kredito pervedimo nurodymas, likvidumo pervedimo nurodymas arba tiesioginio debeto nurodymas,

   mokėjimų modulis (MM) (Payments Module (PM)) – BTP modulis, kuriame apmokami TARGET2 dalyvių mokėjimai MM sąskaitose,

   MM sąskaita (PM account) – TARGET2 dalyvio sąskaita mokėjimų modulyje CB, tokiam TARGET2 dalyviui reikalinga:

   namų sąskaita (Home Account) – galinčio tapti netiesioginiu dalyviu subjekto sąskaita, kurią CB atidaro ir tvarko ne MM,

   naudotinos lėšos (arba lėšos) (available liquidity (liquidity)) – teigiamas TARGET2 dalyvio MM sąskaitos balansas, ir jei taikytina, bet kokia atitinkamo CB tokiai sąskaitai suteikta dienos paskolos linija,

   neapmokėtas mokėjimo nurodymas (non-settled payment order) – mokėjimo nurodymas, kuris nebuvo apmokėtas tą pačią darbo dieną, kurią jis buvo priimtas,

   nemokumo byla (insolvency proceedings) – nemokumo byla, kaip apibrėžta 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (6) 2 straipsnio j punkte,

   nenumatytų atvejų modulis (Contingency Module) – BTP modulis, leidžiantis apdoroti svarbius ir labai svarbius mokėjimus ištikus nenumatytiems atvejams,

   netiesioginis dalyvis (indirect participant) – EEE įsteigta kredito įstaiga, kuri sudarė susitarimą su tiesioginiu dalyviu dėl mokėjimo nurodymų pateikimo ir mokėjimų gavimo per tokio tiesioginio dalyvio MM sąskaitą bei kurį TARGET2 komponento sistema pripažino netiesioginiu dalyviu,

   nuomonė dėl gebėjimų (capacity opinion) – nuomonė apie konkretų dalyvį, kuria įvertinami dalyvio teisiniai gebėjimai prisiimti ir vykdyti pagal šias Taisykles kylančius įsipareigojimus,

   nurodantysis dalyvis (instructing participant) – TARGET2 dalyvis, inicijavęs mokėjimo nurodymą,

   pastovių duomenų rinkimo forma (static data collection form) – [įterpti CB pavadinimą] sudaryta forma, skirta registruoti norinčius naudotis TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] paslaugomis pareiškėjus ir bet kokius pasikeitimus dėl tokių paslaugų teikimo,

   prisijungęs NCB (connected NCB) – prie TARGET2 pagal atskirą susitarimą prisijungęs nacionalinis centrinis bankas (NCB), kuris nėra Eurosistemos CB,

   priverstinio vykdymo įvykis (enforcement event) – JL grupės nario atžvilgiu: a) bet koks įsipareigojimų nevykdymo atvejis, nurodytas 34 straipsnio 1 dalyje; b) arba bet koks kitas įsipareigojimų nevykdymo atvejis arba įvykis, nurodytas 34 straipsnio 2 dalyje, kurio atžvilgiu [įterpti CB pavadinimą] nusprendė, atsižvelgdamas į įsipareigojimų nevykdymo arba įvykio svarbą, kad [Įterpti, jei taikoma: [turėtų būti išieškoma iš įkeitimo objekto pagal 25b straipsnį] [įkaitas turėtų būti realizuotas pagal 25c straipsnį] ir] turėtų būti pradėtas reikalavimų įskaitymas pagal 26 straipsnį; arba c) bet koks sprendimas laikinai sustabdyti ar nutraukti dienos paskolos teikimą,

   ribinio skolinimosi galimybė (marginal lending facility) – nuolatinė Eurosistemos galimybė, kuria kitos sandorio šalys gali naudotis, kad gautų vienos nakties paskolą iš Eurosistemos CB iš anksto nurodyta ribinio skolinimosi norma,

   ribinio skolinimosi norma (marginal lending rate) – palūkanų norma, taikoma ribinio skolinimosi galimybei,

   sustabdymas (suspension) – laikinas dalyvio teisių ir įsipareigojimų įšaldymas [įterpti CB pavadinimą] nustatytam laikotarpiui,

   TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] (TARGET2-[insert CB/country reference]) – [įterpti CB pavadinimą] TARGET2 komponento sistema,

   TARGET2 (TARGET2) – centrinių bankų visų TARGET2 komponento sistemų visuma,

   TARGET2 komponento sistema (TARGET2 component system) – bet kuri CB realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų (RLAA) sistema, kuri yra TARGET2 dalis,

   TARGET2 CUG (TARGET2 CUG) – tinklo paslaugų teikėjo klientų pogrupis, sudarytas jiems naudotis atitinkamomis tinklo paslaugų teikėjo paslaugomis ir produktais mokėjimų modulyje,

   TARGET2 dalyvis (TARGET2 participant) – bet kurios TARGET2 komponento sistemos bet kuris dalyvis,

   techniniai TARGET2 sutrikimai (technical malfunction of TARGET2) – sunkumai, trūkumai arba gedimai TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] naudojamoje techninėje infrastruktūroje ir (arba) kompiuterių sistemose arba kitas įvykis, kai TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] neįmanoma apmokėti ir tą pačią dieną užbaigti apdoroti mokėjimų,

   tiesioginio debeto įgaliojimas (direct debit authorisation) – bendro pobūdžio mokėtojo nurodymas jo CB, suteikiantis teisę ir įpareigojantis tą CB debetuoti mokėtojo sąskaitą gavus tiesioginio debeto nurodymą iš gavėjo,

   tiesioginio debeto nurodymas (direct debit instruction) – gavėjo nurodymas, pateiktas jo CB, pagal kurį mokėtojo CB tiesioginio debeto įgaliojimo pagrindu debetuoja mokėtojo sąskaitą nurodyme pateikta suma,

   tinklo paslaugų teikėjas (network service provider) – ECB valdančiosios tarybos paskirta įmonė teikti kompiuterizuoto tinklo ryšius, skirtus pateikti mokėjimo pranešimams TARGET2,

   vadovaujantis NCB (managing NCB) – TARGET2 komponento sistemos, kurioje dalyvauja JL grupės valdytojas, JL NCB,

   valstybinio sektoriaus subjektas (public sector body) – subjektas, priklausantis „valstybiniam sektoriui“, kaip jis apibrėžtas 1993 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 3603/93, nustatančio apibrėžimus, susijusius su Sutarties 104 ir 104b (1) straipsniuose numatytų draudimų taikymu (7), 3 straipsnyje,

   Vartotojo detalios funkcinės specifikacijos (VDFS) (User Detailed Functional Specifications (UDFS)) – naujausia VDFS, kuri yra dalyvio ir TARGET2 sąveiką aprašanti techninė dokumentacija, versija,

   vykdymo fazė (entry disposition) – mokėjimo apdorojimo fazė, kai TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], naudojant 20 straipsnyje nurodytas specialias procedūras, siekiama įvykdyti pagal 14 straipsnį priimtą mokėjimo nurodymą.

2 straipsnis

Priedėliai

1.   Šių Taisyklių sudėtinė dalis yra šie priedėliai:

 

I priedėlis. Techninės mokėjimo nurodymų apdorojimo specifikacijos

 

II priedėlis. TARGET2 kompensavimo schema

 

III priedėlis. Nuomonių dėl gebėjimų ir šalies pavyzdinės sąlygos

 

IV priedėlis. Veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų procedūros

 

V priedėlis. Veikimo tvarkaraštis

 

VI priedėlis. Įkainių sąrašas ir sąskaitų pateikimas

 

VII priedėlis. Jungtinio likvidumo susitarimas

2.   Esant prieštaravimui arba neatitikimui tarp kurio nors priedėlio ir šių Taisyklių nuostatų turinio, vadovaujamasi Taisyklių nuostatomis.

3 straipsnis

Bendras TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ir TARGET2 aprašymas

1.   TARGET2 teikia realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų paslaugą mokėjimams eurais, atsiskaitant centrinio banko pinigais.

2.   TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] apdorojami šie mokėjimo nurodymai:

a)

mokėjimo nurodymai, tiesiogiai atsirandantys iš Eurosistemos pinigų politikos operacijų arba susiję su jomis;

b)

Eurosistemos užsienio valiutos keitimo operacijų atsiskaitymų eurais dalis;

c)

atsiskaitymai už eurų pervedimus po atliktų operacijų tarptautinėse didelės vertės įskaitymo sistemose;

d)

atsiskaitymai už eurų pervedimus po atliktų operacijų sisteminės reikšmės mažmeninių mokėjimų eurais sistemose; ir

e)

bet kokie kiti TARGET2 dalyviams nukreipiami mokėjimo nurodymai eurais.

3.   TARGET2 yra sukurta ir veikia BTP pagrindu. Eurosistema apibrėžia BTP techninę konfigūraciją ir savybes. Eurosistemos centrinių bankų tikslams, remdamiesi atskirais susitarimais, BTP paslaugas teikia BTP teikiantys NCB.

4.   [Įterpti CB pavadinimą] yra paslaugų pagal šias Taisykles teikėjas dalyviams. BTP teikiančių NCB veikimas ir neveikimas laikomi [įterpti CB pavadinimą] veikimu ir neveikimu, už kuriuos jis prisiima atsakomybę pagal toliau pateiktą 31 straipsnį. Dalyvavimas, remiantis šiomis Taisyklėmis, nesukuria sutartinių santykių tarp dalyvių ir BTP teikiančių NCB, kai jie veikia kaip BTP teikiantys NCB. Nurodymai, pranešimai arba informacija, kuriuos dalyvis gauna iš BTP arba siunčia į ją dėl paslaugų, teikiamų pagal šias Taisykles, laikomi gautais iš [įterpti CB pavadinimą]arba nusiųstais į jį.

5.   TARGET2 teisiškai yra sudaryta kaip mokėjimo sistemų darinys, susidedantis iš visų TARGET2 komponento sistemų, kurios pagal Direktyvą 98/26/EB įgyvendinančius nacionalinės teisės aktus yra laikomos „sistemomis“. TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] yra laikoma „sistema“ pagal [įterpti atitinkamą teisinę nuostatą, įgyvendinančią Direktyvą 98/26/EB].

6.   Dalyvavimas TARGET2 vyksta dalyvaujant TARGET2 komponento sistemoje. Šios taisyklės apibrėžia TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] dalyvių ir [įterpti CB pavadinimą] abipuses teises ir pareigas. Mokėjimo nurodymų apdorojimo taisyklės (IV antraštinė dalis) taikomos visiems bet kurio TARGET2 dalyvio pateiktiems mokėjimo nurodymams arba gautiems mokėjimams.

II   ANTRAŠTINĖ DALIS

DALYVAVIMAS

4 straipsnis

Prisijungimo kriterijai

1.   Šie subjektai turi teisę tiesiogiai dalyvauti TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą]:

a)

EEE įsteigtos kredito įstaigos, įskaitant, kai jos veikia per EEE įsteigtą filialą;

b)

ne EEE įsteigtos kredito įstaigos, jeigu jos veikia per EEE įsteigtą filialą; ir

c)

valstybių narių NCB ir ECB,

jei a ir b punktuose nurodytiems subjektams netaikomos Europos Sąjungos Tarybos arba valstybių narių pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 65 straipsnio 1 dalies b punktą, 75 straipsnį arba 215 straipsnį priimtos ribojančios priemonės, kurių įgyvendinimas prieš tai pranešus ECB [įterpti CB/šalies nuorodą] nuomone yra nesuderinamas su sklandžiu TARGET2 veikimu.

2.   [Įterpti CB pavadinimą] gali, savo nuožiūra, tiesioginiais dalyviais pripažinti šiuos subjektus:

a)

valstybių narių centrinės ar regioninės valdžios iždo departamentus, veikiančius pinigų rinkose;

b)

valstybių narių valstybinio sektoriaus subjektus, turinčius teisę tvarkyti klientų sąskaitas;

c)

EEE įsteigtas investicines įmones;

d)

išorines sistemas valdančius ir kaip šių sistemų valdytojai veikiančius subjektus;

e)

kredito įstaigas ar bet kuriuos a–d punktuose išvardytus subjektus, jei abiem atvejais jie yra įsteigti šalyje, su kuria Sąjunga yra sudariusi monetarinį susitarimą, leidžiantį bet kuriam tokiam subjektui dalyvauti Sąjungos mokėjimo sistemose pagal monetariniame susitarime nustatytas sąlygas, jei šalyje taikomas atitinkamas teisinis režimas prilygsta atitinkamiems Sąjungos teisės aktams.

3.   Elektroninių pinigų įstaigos, kaip apibrėžta [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/110/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros, iš dalies keičiančios Direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinančios Direktyvą 2000/46/EB (8) 2 straipsnio 1 dalį], neturi teisės dalyvauti TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą].

5 straipsnis

Tiesioginiai dalyviai

1.   Tiesioginiai TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] dalyviai laikosi 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų. Jie [įterpti CB pavadinimą] turi bent vieną MM sąskaitą.

2.   Tiesioginiai dalyviai gali nustatyti adresuojamojo BIC turėtojus neatsižvelgdami į jų įsteigimo vietą.

3.   Tiesioginiai dalyviai subjektus gali laikyti netiesioginiais dalyviais, jei jie atitinka 6 straipsnyje nustatytas sąlygas.

4.   Daugiaadresė prieiga per filialus gali būti teikiama taip:

a)

kredito įstaiga, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 dalies a arba b punkte, priimta tiesioginiu dalyviu, gali suteikti prieigą prie savo MM sąskaitos vienam arba daugiau savo filialų, įsteigtų EEE, kad mokėjimo nurodymai būtų pateikiami ir (arba) mokėjimai gaunami tiesiogiai, jei [įterpti CB pavadinimą] buvo tinkamai informuotas;

b)

jei kredito įstaigos filialas tampa tiesioginiu dalyviu, kiti to paties juridinio asmens filialai ir (arba) jo pagrindinė buveinė, jei jie yra įsteigti EEE, gali naudotis filialo MM sąskaita šiuo tikslu, jei jis tinkamai informavo [įterpti CB pavadinimą].

6 straipsnis

Netiesioginiai dalyviai

1.   Kiekviena EEE įsteigta kredito įstaiga gali sudaryti sutartį su vienu tiesioginiu dalyviu, kuris yra kredito įstaiga, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 dalies a arba b punkte, arba CB, kad galėtų pateikti mokėjimo nurodymus ir (arba) gautų mokėjimus, ir kad juos apmokėtų per to tiesioginio dalyvio MM sąskaitą. TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] pripažįsta netiesioginius dalyvius užregistruodama tokį netiesioginį dalyvavimą TARGET2 kataloge, kuris yra aprašytas 9 straipsnyje.

2.   Kai tiesioginis dalyvis, kuris yra kredito įstaiga, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 dalies a arba b punkte, ir netiesioginis dalyvis priklauso tai pačiai grupei, tiesioginis dalyvis gali specialiai įgaliodamas netiesioginiam dalyviui suteikti teisę naudoti savo MM sąskaitą tiesiogiai pateikti mokėjimo nurodymams ir (arba) gauti mokėjimams per su grupe susietą daugiaadresę prieigą.

7 straipsnis

Tiesioginio dalyvio atsakomybė

1.   Siekiant išvengti neaiškumų, laikoma, kad tiesioginis dalyvis pats pateikė arba gavo netiesioginių dalyvių, kaip apibrėžta 6 straipsnyje, ir filialų, turinčių tokią teisę pagal 5 straipsnio 4 dalį, pateiktus mokėjimo nurodymus arba gautus mokėjimus.

2.   Tiesioginis dalyvis yra susaistytas tokių mokėjimo nurodymų, neatsižvelgiant į to dalyvio ir bet kurio 1 dalyje nurodyto subjekto sutartinių ar kitokių susitarimų turinį ar bet kokį neatitikimą jiems.

8 straipsnis

Prašymo pateikimo procedūra

1.   Siekdami prisijungti prie TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], besikreipiantys dalyviai turi:

a)

atitikti šiuos techninius reikalavimus:

i)

įrengti, valdyti, eksploatuoti ir stebėti IT infrastruktūrą, reikalingą prisijungti prie TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ir teikti jai mokėjimo nurodymus, bei užtikrinti jos saugumą. Tam atlikti besikreipiantys dalyviai gali pasitelkti trečiąsias šalis, bet patys išlieka atsakingi. Taip pat besikreipiantys dalyviai sudaro susitarimą su tinklo paslaugų teikėju, kad gautų reikiamas ryšio paslaugas ir prieigą, pagal I priedėlyje pateiktas technines specifikacijas; ir

ii)

atlikti [įterpti CB pavadinimą] pateiktus testus; ir

b)

atitikti šiuos teisinius reikalavimus:

i)

pateikti nuomonę dėl gebėjimų III priedėlyje pateikta forma, jei [įterpti CB pavadinimą] dar negavo tokioje nuomonėje dėl gebėjimų pateiktinos informacijos ir pareiškimų kitomis aplinkybėmis; ir

ii)

4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti subjektai – pateikti nuomonę dėl šalies III priedėlyje pateikta forma, jei [įterpti CB pavadinimą] dar negavo tokioje nuomonėje dėl šalies pateiktinos informacijos ir pareiškimų kitomis aplinkybėmis.

2.   Pareiškėjai kreipiasi raštu į [įterpti CB pavadinimą] pridėdami bent šiuos dokumentus (informaciją):

a)

užpildytas [įterpti CB pavadinimą] pateiktas pastovių duomenų rinkimo formas;

b)

nuomonę dėl gebėjimų, jei [įterpti CB pavadinimą] reikalauja; ir

c)

nuomonę dėl šalies, jei [įterpti CB pavadinimą] reikalauja.

3.   [Įterpti CB pavadinimą] taip pat gali paprašyti bet kokios papildomos informacijos, kurią laiko būtina priimti sprendimui dėl prašymo dalyvauti.

4.   [Įterpti CB pavadinimą] atmeta prašymą dalyvauti, jei:

a)

netenkinami 4 straipsnyje nurodyti prisijungimo kriterijai;

b)

netenkinami vienas ar keli 1 dalyje numatyti dalyvavimo kriterijai; ir (arba)

c)

[įterpti CB pavadinimą] vertinimu, toks dalyvavimas keltų grėsmę bendram TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ar bet kurios kitos TARGET2 komponento sistemos stabilumui, patikimumui ir saugumui arba kliudytų [įterpti CB pavadinimą] atlikti savo uždavinius, kaip apibrėžta [nurodyti atitinkamą nacionalinės teisės aktą] bei Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statute, arba, atsargumo sumetimais, laikomas keliančiu riziką.

5.   [Įterpti CB pavadinimą] per vieną mėnesį nuo dienos, kai [įterpti CB pavadinimą] gavo prašymą dalyvauti, pareiškėjui raštu praneša savo sprendimą dėl prašymo dalyvauti. Jei [įterpti CB pavadinimą], remdamasis 3 dalimi, prašo papildomos informacijos, [įterpti CB pavadinimą] savo sprendimą praneša per mėnesį nuo dienos, kai jis šią informaciją gavo iš pareiškėjo. Bet koks neigiamas sprendimas yra pagrindžiamas.

9 straipsnis

TARGET2 katalogas

1.   TARGET2 katalogas yra BIC duomenų bazė, naudojama nukreipti mokėjimo nurodymus, pateikiamus:

a)

TARGET2 dalyviams ir jų filialams, naudojantiems daugiaadresę prieigą;

b)

TARGET2 netiesioginiams dalyviams, įskaitant naudojančius daugiaadresę prieigą, ir

c)

TARGET2 adresuojamojo BIC turėtojams.

Jis atnaujinamas kas savaitę.

2.   Jei dalyvis nereikalauja kitaip, jo BIC skelbiami TARGET2 kataloge.

3.   Dalyviai TARGET2 katalogą gali platinti tik savo filialams ir subjektams, naudojantiems daugiaadresę prieigą.

4.   Subjektai, nurodyti 1 dalies b ir c punktuose, savo BIC naudoja sąryšiui tik su vienu tiesioginiu dalyviu.

5.   Dalyviai pripažįsta, kad [įterpti CB pavadinimą] ir kiti CB gali skelbti dalyvių pavadinimus ir BIC. Be to, gali būti skelbiami dalyvių registruotų netiesioginių dalyvių pavadinimai ir BIC; dalyviai užtikrina, kad netiesioginiai dalyviai būtų davę sutikimą tai skelbti.

III   ANTRAŠTINĖ DALIS

ŠALIŲ PAREIGOS

10 straipsnis

[Įterpti CB pavadinimą] ir dalyvių pareigos

1.   [Įterpti CB pavadinimą] teikia IV antraštinėje dalyje numatytas paslaugas. Jei šios Taisyklės ar teisės aktai nenumato kitaip, kad įvykdytų savo pareigas pagal šias Taisykles, [įterpti CB pavadinimą] naudoja visas pagrįstai įmanomas priemones, negarantuodamas rezultato.

2.   Dalyviai [įterpti CB pavadinimą] moka VI priedėlyje nustatytus užmokesčius.

3.   Dalyviai užtikrina, kad jie yra prisijungę prie TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] darbo dienomis pagal V priedėlyje pateiktą veikimo tvarkaraštį.

4.   Dalyvis [įterpti CB pavadinimą] pareiškia ir užtikrina, kad jo pareigų pagal šias Taisykles vykdymas nepažeidžia jokio jam taikomo įstatymo, reglamento ar poįstatyminio teisės akto ar kito jį įpareigojančio susitarimo.

11 straipsnis

Bendradarbiavimas ir apsikeitimas informacija

1.   Vykdydami pareigas ir naudodamiesi teisėmis pagal šias Taisykles, [įterpti CB pavadinimą] ir dalyviai glaudžiai bendradarbiauja, kad užtikrintų TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] stabilumą, patikimumą ir saugumą. Jie vienas kitam teikia visą informaciją ar dokumentus, susijusius su jų atitinkamų pareigų vykdymu ir su naudojimusi atitinkamomis teisėmis pagal šias Taisykles, nepažeisdami banko paslapties įsipareigojimų.

2.   [Įterpti CB pavadinimą] įkuria ir palaiko sistemos pagalbos tarnybą, skirtą padėti dalyviams kilus su sistemos veikimu susijusiems sunkumams.

3.   Atnaujinta informacija apie BTP veikimo būseną prieinama TARGET2 informacinėje sistemoje (T2IS). T2IS gali būti naudojama norint gauti informaciją dėl bet kurio įvykio, įtakojančio normalų TARGET2 veikimą.

4.   [Įterpti CB pavadinimą] dalyviams pranešimus gali perduoti transliuodamas per IKM ar bet kuriomis kitomis ryšio priemonėmis.

5.   Dalyviai yra atsakingi už esamų pastovių duomenų rinkimo formų atnaujinimą laiku ir už naujų pastovių duomenų rinkimo formų pateikimą [įterpti CB pavadinimą]. Dalyviai yra atsakingi už su jais susijusios informacijos, kurią [įterpti CB pavadinimą] įveda į TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], tikslumo patikrinimą.

6.   [Įterpti CB pavadinimą] laikomas turinčiu teisę perduoti BTP teikiantiems NCB visą su dalyviais susijusią informaciją, kuri BTP teikiantiems NCB gali būti reikalinga jiems atliekant paslaugų administratorių funkciją pagal su tinklo paslaugų teikėju sudarytą sutartį.

7.   Dalyviai informuoja [įterpti CB pavadinimą] apie visus pasikeitimus dėl jų teisinių gebėjimų ir atitinkamų teisės aktų pakeitimus, darančius įtaką klausimams, išdėstytiems su jais susijusioje nuomonėje dėl šalies.

8.   Dalyviai informuoja [įterpti CB pavadinimą] apie:

a)

bet kokį naują netiesioginį dalyvį, adresuojamojo BIC turėtoją ar naudojantį daugiaadresę prieigą subjektą, kurį jie įregistruoja; ir

b)

bet kokius pasikeitimus dėl a punkte išvardytų subjektų.

9.   Dalyviai nedelsdami informuoja [įterpti CB pavadinimą] apie su jais susijusį įsipareigojimų nevykdymą.

IV   ANTRAŠTINĖ DALIS

MM SĄSKAITŲ TVARKYMAS IR MOKĖJIMO NURODYMŲ APDOROJIMAS

12 straipsnis

MM sąskaitų atidarymas ir tvarkymas

1.   [Įterpti CB pavadinimą] kiekvienam dalyviui atidaro ir tvarko bent vieną MM sąskaitą. Kaip atsiskaitymų bankas veikiančiam dalyviui paprašius, [įterpti CB pavadinimą] atidaro vieną ar daugiau subsąskaitų TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], naudotinų lėšoms paskirti.

2.   [Įterpti, jei taikoma: MM sąskaitose neleidžiama turėti neigiamo balanso.]

3.   [Įterpti, jei taikoma: Darbo dienos pradžioje ir pabaigoje MM sąskaitų balansai yra lygūs nuliui. Laikoma, kad darbo dienos pabaigoje dalyvis nurodė [įterpti CB pavadinimą] pervesti bet kokį likutį į dalyvio nurodytą sąskaitą.]

4.   [Įterpti, jei taikoma: Kitos darbo dienos pradžioje toks likutis pervedamas atgal į dalyvio MM sąskaitą.]

5.   MM sąskaitose ir jų subsąskaitose palūkanos nekaupiamos, jei jose nelaikomos privalomosios atsargos. Pastaruoju atveju, atlyginimą už privalomųjų atsargų laikymą ir jo išmokėjimą reglamentuoja 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2531/98 dėl Europos Centrinio Banko privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (9) ir 2003 m. rugsėjo 12 d. Reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2003/9) (10).

6.   MM sąskaita gali būti naudojama ne tik apmokėti mokėjimo nurodymus mokėjimų modulyje, bet ir apmokėti mokėjimo nurodymus į namų sąskaitas ir iš jų pagal [įterpti CB pavadinimą] nustatytas taisykles.

7.   Norėdami gauti informaciją apie savo likvidumo poziciją, dalyviai naudoja IKM. [Įterpti CB pavadinimą] kasdien teikia sąskaitų ataskaitą tokią paslaugą užsisakiusiems dalyviams.

13 straipsnis

Mokėjimo nurodymų rūšys

TARGET2 mokėjimo nurodymais yra laikomi:

a)

kredito pervedimo nurodymai;

b)

tiesioginio debeto nurodymai, vykdomi pagal tiesioginio debeto įgaliojimą; ir

c)

likvidumo pervedimo nurodymai.

14 straipsnis

Mokėjimo nurodymų priėmimas ir atmetimas

1.   Dalyvių pateikti mokėjimo nurodymai yra laikomi [įterpti CB pavadinimą] priimtais, jei:

a)

mokėjimo pranešimas atitinka tinklo paslaugų teikėjo nustatytas taisykles;

b)

mokėjimo pranešimas atitinka TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] formatavimo taisykles ir sąlygas bei yra patikrintas dėl I priedėlyje apibrėžto dvigubo įrašo; ir

c)

tais atvejais, kai mokėtojo arba gavėjo dalyvavimas sustabdytas, iš sustabdyto dalyvio CB yra gautas aiškus sutikimas.

2.   [Įterpti CB pavadinimą] nedelsdamas atmeta mokėjimo nurodymą, kuris neatitinka 1 dalyje nustatytų sąlygų. [Įterpti CB pavadinimą] informuoja dalyvį apie kiekvieną mokėjimo nurodymo atmetimą, kaip nurodyta I priedėlyje.

3.   BTP nustato laiko žymą (timestamp) mokėjimo nurodymams apdoroti pagal laiką, kada ji gauna ir priima mokėjimo nurodymą.

15 straipsnis

Prioriteto taisyklės

1.   Nurodantieji dalyviai kiekvieną mokėjimo nurodymą pažymi kaip vieną iš šių:

a)

paprastą mokėjimo nurodymą (2 prioriteto klasė);

b)

skubų mokėjimo nurodymą (1 prioriteto klasė); arba

c)

labai skubų mokėjimo nurodymą (0 prioriteto klasė).

Jei mokėjimo nurodyme prioritetas nenurodytas, jis laikomas paprastu mokėjimo nurodymu.

2.   Mokėjimo nurodymus kaip labai skubius gali pažymėti tik:

a)

centriniai bankai; ir

b)

dalyviai, atlikdami mokėjimus į CLS International Bank bei iš jo ir likvidumo pervedimus atsiskaityti išorinėse sistemose, naudojant ISS.

Visi išorinės sistemos per ISS pateikti mokėjimo nurodymai, kuriais debetuojamos arba kredituojamos dalyvių MM sąskaitos, laikomi labai skubiais mokėjimo nurodymais.

3.   Per IKM inicijuoti likvidumo pervedimo nurodymai yra skubūs mokėjimo nurodymai.

4.   Mokėtojas per IKM gali pakeisti skubių ir paprastų mokėjimo nurodymų prioritetą, kuris taikomas nedelsiant. Negalima pakeisti labai skubaus mokėjimo nurodymo prioriteto.

16 straipsnis

Lėšų limitai

1.   Dalyvis gali apriboti naudotinų lėšų naudojimą mokėjimo nurodymams kitiems TARGET2 dalyviams, išskyrus centrinius bankus, nustatydamas dvišalius arba daugiašalius limitus. Tokie limitai gali būti nustatyti tik paprastiems mokėjimo nurodymams.

2.   Limitus gali nustatyti tik visa JL grupė arba jie gali būti nustatomi tik visai JL grupei. Limitai nenustatomi atskirai JL grupės nario MM sąskaitai, o JL grupės dalyviai taip pat negali nustatyti limitų vienas kitam.

3.   Nustatydamas dvišalį limitą, dalyvis nurodo [įterpti CB pavadinimą], kad priimtas mokėjimo nurodymas nebūtų apmokamas, jei iš jo pateiktų paprastų mokėjimo nurodymų į kito TARGET2 dalyvio MM sąskaitą sumos atėmus visų gautinų iš to TARGET2 dalyvio MM sąskaitos skubių ir paprastų mokėjimų sumą, skirtumas viršytų šį dvišalį limitą.

4.   Dalyvis gali nustatyti daugiašalį limitą kiekvieniems santykiams, kuriems netaikytinas dvišalis limitas. Daugiašalis limitas gali būti nustatytas tik tada, kai dalyvis yra nustatęs bent vieną dvišalį limitą. Jei dalyvis nustato daugiašalį limitą, jis nurodo [įterpti CB pavadinimą], kad priimtas mokėjimo nurodymas nebūtų apmokamas, jei iš jo pateiktų paprastų mokėjimo nurodymų į visas TARGET2 dalyvių MM sąskaitas, kurioms nėra nustatytas dvišalis limitas, sumos atėmus visų gautinų iš tokių MM sąskaitų skubių ir paprastų mokėjimų sumą, skirtumas viršytų šį daugiašalį limitą.

5.   Mažiausia limito suma yra 1 milijonas eurų. Jei dvišalio arba daugiašalio limito suma yra lygi nuliui, laikoma, kad limitas nenustatytas. Limitai nuo nulio iki 1 milijono eurų negalimi.

6.   Limitai gali būti pakeisti per IKM realiu laiku taikant tuoj pat arba nuo kitos darbo dienos. Jei limitas pakeičiamas į nulį, jo negalima vėl pakeisti tą pačią darbo dieną. Naujo dvišalio arba daugiašalio limito nustatymas taikomas tik nuo kitos darbo dienos.

17 straipsnis

Lėšų rezervavimo galimybės

1.   Dalyviai per IKM gali rezervuoti lėšas labai skubiems arba skubiems mokėjimo nurodymams.

2.   JL grupės valdytojas gali rezervuoti lėšas tik visai JL grupei. Lėšos nerezervuojamos atskiroms sąskaitoms JL grupėje.

3.   Dalyvis, prašydamas rezervuoti tam tikrą lėšų sumą labai skubiems mokėjimo nurodymams, nurodo [įterpti CB pavadinimą] skubius ir paprastus nurodymus apmokėti tik jei yra naudotinų lėšų atėmus rezervuotą sumą labai skubiems mokėjimo nurodymams.

4.   Dalyvis, prašydamas rezervuoti tam tikrą lėšų sumą skubiems mokėjimo nurodymams, nurodo [įterpti CB pavadinimą] paprastus mokėjimo nurodymus apmokėti tik jei yra naudotinų lėšų atėmus rezervuotą sumą skubiems ir labai skubiems mokėjimo nurodymams.

5.   [Įterpti CB pavadinimą], gavęs prašymą rezervuoti lėšas, patikrina, ar tam pakanka lėšų dalyvio MM sąskaitoje. Jei taip nėra, rezervuojamos tik MM sąskaitos naudotinos lėšos. Likusi nerezervuota prašomų rezervuoti lėšų dalis rezervuojama, jei atsiranda papildomų lėšų.

6.   Rezervuotų lėšų suma gali būti keičiama. Dalyviai gali pateikti prašymą per IKM rezervuoti naujas sumas taikant tuoj pat arba nuo kitos darbo dienos.

17a straipsnis

Periodiniai nurodymai rezervuoti ir paskirti lėšas

1.   Dalyviai per IKM gali iš anksto nustatyti, kiek lėšų rezervuojama labai skubiems arba skubiems mokėjimų nurodymams. Toks periodinis nurodymas arba tokio nurodymo pakeitimas įsigalioja kitą darbo dieną.

2.   Dalyviai per IKM gali iš anksto nustatyti, kiek lėšų atidedama išorinės sistemos atsiskaitymams. Toks periodinis nurodymas arba tokio nurodymo pakeitimas įsigalioja kitą darbo dieną. Laikoma, kad dalyviai nurodė [įterpti CB pavadinimą] paskirti lėšas jų vardu, jei to prašo atitinkama išorinė sistema.

18 straipsnis

Iš anksto nustatyti apmokėjimo laikai

1.   Nurodantieji dalyviai gali iš anksto nustatyti mokėjimo nurodymų apmokėjimo laiką darbo dienos metu, naudodami anksčiausio debeto laiko indikatorių arba vėliausio debeto laiko indikatorių.

2.   Kai naudojamas anksčiausio debeto laiko indikatorius, priimtas mokėjimo nurodymas saugomas ir tik nurodytu laiku pradedama jo vykdymo fazė.

3.   Kai naudojamas vėliausio debeto laiko indikatorius, priimtas mokėjimo nurodymas grąžinamas kaip neapmokėtas, jei jis negali būti apmokėtas iki nurodyto debeto laiko. Likus 15 minučių iki nustatyto debeto laiko, nurodančiajam dalyviui per IKM išsiunčiamas automatinis pranešimas. Nurodantysis dalyvis taip pat gali naudoti vėliausio debeto laiko indikatorių tik kaip įspėjimo indikatorių. Tokiais atvejais šis mokėjimo nurodymas nėra grąžinamas.

4.   Nurodantieji dalyviai gali pakeisti anksčiausio debeto laiko indikatorių ir vėliausio debeto laiko indikatorių per IKM.

5.   Išsamesnė techninė informacija pateikta I priedėlyje.

19 straipsnis

Iš anksto pateikti mokėjimo nurodymai

1.   Mokėjimo nurodymai gali būti pateikti ne anksčiau kaip prieš penkias darbo dienas iki nurodytos apmokėjimo datos (kaupiamieji (warehoused) mokėjimo nurodymai).

2.   Kaupiamieji mokėjimo nurodymai priimami ir jų vykdymo fazė pradedama nurodančiojo dalyvio nustatytą dieną dienos operacijų etapo pradžioje, kaip numatyta V priedėlyje. Jie įrašomi prieš tokio pat prioriteto mokėjimo nurodymus.

3.   Kaupiamiesiems mokėjimo nurodymams mutatis mutandis taikomi 15 straipsnio 3 dalis, 22 straipsnio 2 dalis ir 29 straipsnio 1 dalies a punktas.

20 straipsnis

Mokėjimo nurodymų apmokėjimas vykdymo fazėje

1.   Jei nurodantieji dalyviai nenurodė apmokėjimo laiko 18 straipsnyje numatytu būdu, priimti mokėjimo nurodymai apmokami nedelsiant arba vėliausiai iki darbo dienos, kurią jie buvo priimti, pabaigos, jei yra pakankamai lėšų mokėtojo MM sąskaitoje ir atsižvelgiant į bet kokius lėšų limitus ir lėšų rezervavimą, kaip numatyta 16 ir 17 straipsniuose.

2.   Gali būti naudojamos šios lėšos:

a)

naudotinos lėšos MM sąskaitoje; arba

b)

iš kitų TARGET2 dalyvių gautini mokėjimai, kuriems taikytinos optimizavimo procedūros.

3.   Labai skubiems mokėjimo nurodymams taikomas „pirmas į, pirmas iš“ ((First In, First Out) (FIFO)) principas. Tai reiškia, kad labai skubūs mokėjimo nurodymai apmokami chronologine tvarka. Skubūs ir paprasti mokėjimo nurodymai neapmokami kol eilėje yra labai skubių mokėjimo nurodymų.

4.   Skubiems mokėjimo nurodymams taip pat taikomas FIFO principas. Paprasti mokėjimo nurodymai neapmokami, kol eilėje yra skubių ir labai skubių mokėjimo nurodymų.

5.   Nukrypstant nuo 3 ir 4 dalių, mažesnio prioriteto (ar tokio paties prioriteto, tačiau vėliau priimti) mokėjimo nurodymai gali būti apmokami anksčiau už didesnio prioriteto (ar to paties prioriteto, kurie buvo priimti anksčiau) mokėjimo nurodymus, jei mažesnio prioriteto mokėjimo nurodymus būtų galima įskaityti su gautinais mokėjimais, ir mokėtojo lėšų likutis dėl to padidėtų.

6.   Paprasti mokėjimo nurodymai apmokami netaikant FIFO principo. Tai reiškia, kad jie, nesilaikant FIFO principo, gali būti apmokami nedelsiant (nepaisant, kad yra kitų anksčiau priimtų eilėje esančių paprastų mokėjimų), jei yra pakankamai lėšų.

7.   Išsamesnė informacija dėl mokėjimo nurodymų apmokėjimo vykdymo fazėje pateikta I priedėlyje.

21 straipsnis

Eilėje esančių mokėjimo nurodymų apmokėjimas ir grąžinimas

1.   Mokėjimo nurodymai, kurie nėra nedelsiant apmokami vykdymo fazėje, įrašomi į eiles pagal atitinkamo dalyvio nurodytą prioritetą, kaip numatyta 15 straipsnyje.

2.   Eilėje esančių mokėjimo nurodymų apmokėjimui optimizuoti [įterpti CB pavadinimą] gali naudoti optimizavimo procedūras, apibrėžtas I priedėlyje.

3.   Mokėtojas per IKM gali pakeisti, t. y. perrikiuoti, mokėjimo nurodymų, išskyrus labai skubių mokėjimo nurodymų, poziciją eilėje. Mokėjimo nurodymai bet kuriuo dienos operacijų etapo metu gali būti nedelsiant perkelti į atitinkamos eilės priekį arba galą, kaip numatyta V priedėlyje.

4.   Mokėtojo prašymu [įterpti CB pavadinimą] arba, kai yra JL grupė, JL grupės valdytojo CB gali nuspręsti pakeisti labai skubaus mokėjimo nurodymo vietą eilėje (išskyrus labai skubius mokėjimo nurodymus atliekant 5-ąją ir 6-ąją atsiskaitymų procedūras), jei šis pakeitimas neturės įtakos sklandžiam išorinių sistemų atsiskaitymui TARGET2 arba kitaip nesukels sisteminės rizikos.

5.   Jei nepakanka lėšų, per IKM perduoti likvidumo pervedimo nurodymai nedelsiant grąžinami kaip neįvykdyti. Kiti mokėjimo nurodymai grąžinami kaip neįvykdyti, jei jie negali būti apmokėti iki atitinkamai pranešimo rūšiai taikomo priėmimo sustabdymo laiko, kaip numatyta V priedėlyje.

22 straipsnis

Mokėjimo nurodymų įtraukimas į sistemą ir jų neatšaukiamumas

1.   Direktyvos 98/26/EB 3 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje ir [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias šį Direktyvos 98/26/EB straipsnį] laikoma, kad mokėjimo nurodymai įtraukiami į TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] tuo momentu, kai debetuojama atitinkamo dalyvio MM sąskaita.

2.   Mokėjimo nurodymus galima atšaukti, kol jie nėra įtraukti į TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] pagal 1 dalį. Į algoritmą įtrauktų mokėjimo nurodymų, kaip numatyta I priedėlyje, negalima atšaukti kol algoritmas veikia.

V   ANTRAŠTINĖ DALIS

LIKVIDUMO SUTELKIMAS

23 straipsnis

Likvidumo sutelkimo režimai

[Įterpti CB pavadinimą] teikia konsoliduotos sąskaitų informacijos (KSI) režimą ir jungtinio likvidumo (JL) režimą.

24 straipsnis

Konsoliduotos sąskaitų informacijos režimas

1.   KSI režimą gali naudoti:

a)

kredito įstaiga ir (arba) jos filialai (neatsižvelgiant, ar tokie subjektai dalyvauja toje pačioje TARGET2 komponento sistemoje), jei šie subjektai turi keletą skirtingais BIC identifikuojamų MM sąskaitų; arba

b)

dvi arba daugiau kredito įstaigų, kurios priklauso tai pačiai grupei, ir (arba) jų filialai, jei kiekviena (-as) iš jų turi vieną arba daugiau skirtingais BIC identifikuojamų MM sąskaitų.

2.

a)

KSI režime kiekvienam KSI grupės nariui ir jų atitinkamiems centriniams bankams pateikiamas grupės narių MM sąskaitų sąrašas ir ši KSI grupės lygiu konsoliduota papildoma informacija:

i)

dienos paskolos linijos (jei taikoma);

ii)

balansai, įskaitant subsąskaitų balansus;

iii)

apyvarta;

iv)

apmokėti mokėjimai;

v)

eilėje esantys mokėjimo nurodymai.

b)

KSI grupės valdytojui ir jo atitinkamam CB prieinama informacija, susijusi su kiekvienu pirmiau nurodytu punktu dėl bet kurios KSI grupės MM sąskaitos.

c)

Šioje dalyje nurodyta informacija teikiama per IKM.

3.   KSI grupės valdytojas turi teisę per IKM inicijuoti likvidumo pervedimus tarp MM sąskaitų, įskaitant jų subsąskaitas, priklausančias tai pačiai KSI grupei.

4.   KSI grupė taip pat gali apimti MM sąskaitas, kurios priklauso JL grupei. Tokiu atveju visos JL grupės MM sąskaitos yra KSI grupės dalis.

5.   Kai dvi arba daugiau MM sąskaitų yra JL grupės, ir tuo pačiu metu, KSI grupės (apimančios ir kitas MM sąskaitas) dalis, JL grupės vidaus santykiams taikomos JL grupės taisyklės.

6.   KSI grupė, kuri apima JL grupės MM sąskaitas, gali paskirti KSI grupės valdytoją, kuris yra kitas asmuo nei JL grupės valdytojas.

7.   25 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta procedūra gauti leidimą naudoti JL režimą mutatis mutandis taikoma leidimo naudoti KSI režimą gavimo procedūrai. KSI grupės valdytojas vadovaujančiam NCB nepateikia sudaryto KSI režimo susitarimo.

25 straipsnis

Jungtinio likvidumo režimas

1.   JL režimą gali naudoti:

a)

kredito įstaiga ir (arba) jos filialai (neatsižvelgiant, ar tokie subjektai dalyvauja toje pačioje TARGET2 komponento sistemoje), jei šie subjektai yra įsteigti euro zonoje ir turi keletą skirtingais BIC identifikuojamų MM sąskaitų;

b)

ne euro zonoje įsteigtos kredito įstaigos euro zonoje įsteigti filialai (neatsižvelgiant, ar tokie filialai dalyvauja toje pačioje TARGET2 komponento sistemoje), jei tokie filialai turi keletą skirtingais BIC identifikuojamų MM sąskaitų; arba

c)

a punkte nurodytos dvi arba daugiau kredito įstaigos ir (arba) b punkte nurodyti filialai, kurie priklauso tai pačiai grupei.

Kiekvienu a–c punktuose nurodytu atveju taip pat reikalaujama, kad šie subjektai su atitinkamu euro zonos NCB būtų sudarę dienos paskolos susitarimus.

2.   JL režime tikrinant, ar mokėjimo nurodymui pakanka lėšų, sumuojamos visų JL grupės narių naudotinos lėšos MM sąskaitose. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, JL grupės nario ir jo JL NCB dvišalius MM sąskaitos santykius ir toliau reglamentuoja atitinkami TARGET2 komponento sistemos susitarimai, atsižvelgiant į JL susitarime nustatytus pakeitimus. Dienos paskolą, suteiktą bet kuriam JL grupės nariui jo MM sąskaitoje, tas JL grupės narys gali padengti savo kitų MM sąskaitų naudotinomis lėšomis arba kitų, priklausančių tam pačiam ar bet kuriam kitam JL NCB, JL grupės narių MM sąskaitų naudotinomis lėšomis.

3.   Siekdamas naudotis JL režimu, atitinkantis 1 dalies kriterijus TARGET2 dalyvis (arba daugiau tokių dalyvių) sudaro JL susitarimą su [įterpti CB pavadinimą] ir, jei taikoma, kitų TARGET2 komponento sistemų, kuriose dalyvauja kiti JL grupės nariai, centriniais bankais. TARGET2 dalyvis dėl konkrečios MM sąskaitos gali sudaryti tik vieną JL susitarimą. JL susitarimas atitinka VII priedėlyje pateiktą šabloną.

4.   Kiekviena JL grupė paskiria JL grupės valdytoją. Jei JL grupėje yra tik vienas dalyvis, šis dalyvis veikia kaip JL grupės valdytojas. JL grupės valdytojas vadovaujančiam NCB pateikia rašytinį prašymą naudoti JL režimą (su [įterpti CB pavadinimą] pateiktomis pastovių duomenų rinkimo formomis) ir pagal vadovaujančio NCB pateiktą šabloną sudarytą JL susitarimą. Kiti JL grupės nariai savo rašytinius prašymus (su [įterpti CB pavadinimą] pateiktomis pastovių duomenų rinkimo formomis) teikia savo atitinkamiems JL nacionaliniams centriniams bankams. Vadovaujantis NCB gali paprašyti bet kokios papildomos informacijos arba dokumentų, kuriuos jis laiko reikalingais sprendžiant dėl prašymo. Be to, vadovaujantis NCB, susitaręs su kitais JL nacionaliniais centriniais bankais, gali paprašyti įterpti į JL susitarimą bet kokią papildomą nuostatą, kurią jis laiko tinkama užtikrinant, kad visi JL grupės nariai tinkamai ir laiku vykdytų esamus ir (arba) būsimus įsipareigojimus bet kuriam JL NCB.

5.   Vadovaujantis NCB tikrina, ar pareiškėjai atitinka reikalavimus sudaryti JL grupę ir ar JL susitarimas yra tinkamai sudarytas. Dėl to vadovaujantis NCB gali tartis su kitais JL nacionaliniais centriniais bankais. Vadovaujantis NCB rašytinį sprendimą JL grupės valdytojui pateikia per vieną mėnesį nuo dienos, kurią vadovaujantis NCB gavo 4 dalyje nurodytą prašymą, arba, jei vadovaujantis NCB prašo papildomos informacijos, per vieną mėnesį nuo dienos, kurią vadovaujantis NCB gavo tokią informaciją. Bet koks neigiamas sprendimas yra pagrindžiamas.

6.   JL grupės nariai automatiškai turi prieigą prie KSI režimo.

7.   Informacijos teikimas ir visos interaktyvios kontrolės priemonės JL grupėje yra prieinamos per IKM.

[Įterpti, jei taikoma:

25a straipsnis

Įkeitimas/priverstinis vykdymas

1.   Esami ir būsimi [įterpti CB pavadinimą] reikalavimai, kylantys iš JL grupės nario ir [įterpti CB pavadinimą] teisinių santykių, kurie yra užtikrinti [įterpti taikytiną terminą: įkeitimu/kintamo dydžio skolininko disponuojamu įkaitu] pagal šių Taisyklių 36 straipsnio 1 ir 2 dalis, apima [įterpti CB pavadinimą] reikalavimus tokiam JL grupės nariui, kylančius iš JL susitarimo, kurio šalimis jie yra.

2.   [Įterpti, jei reikalaujama pagal atitinkamos jurisdikcijos teisės aktus: Nepažeidžiant JL susitarimo, toks įkeitimas nekliudo dalyviui naudoti savo MM sąskaitoje (-ose) laikomų grynųjų pinigų darbo dienos metu.]

3.   [Įterpti, jei reikalaujama pagal atitinkamos jurisdikcijos teisės aktus: Speciali paskirstymo sąlyga: JL grupės narys paskirsto savo MM sąskaitoje laikomus grynuosius pinigus įvykdyti visiems savo įsipareigojimams, kylantiems iš [įterpti nuorodą į Suderintas taisykles įgyvendinančias priemones].]

[Įterpti, jei taikoma ir reikalaujama pagal atitinkamos jurisdikcijos teisės aktus:

25b straipsnis

Išieškojimas iš įkeitimo objekto

Priverstinio vykdymo įvykio atveju [įterpti CB pavadinimą] turi neribotą teisę realizuoti įkeitimo objektą be išankstinio įspėjimo. [Įterpti, jei laikoma tinkama pagal atitinkamos jurisdikcijos teisės aktus: pagal [įterpti atitinkamas nacionalinės teisės nuostatas, reglamentuojančias išieškojimą iš įkeitimo objekto].]

[Jei taikoma ir reikalaujama pagal atitinkamos jurisdikcijos teisės aktus:

25c straipsnis

Įkaito realizavimas

Priverstinio vykdymo įvykio atveju [įterpti CB pavadinimą] turi teisę realizuoti įkaitą pagal 36 straipsnį.]

26 straipsnis

Reikalavimų įskaitymas pagal 36 straipsnio 4 ir 5 dalį

Priverstinio vykdymo įvykio atveju [įterpti CB pavadinimą] reikalavimai tokiam JL grupės nariui automatiškai ir nedelsiant vykdomi, ir jiems taikomos šių Taisyklių 36 straipsnio 4 ir 5 dalys.

VI   ANTRAŠTINĖ DALIS

SAUGUMO REIKALAVIMAI IR NENUMATYTI ATVEJAI

27 straipsnis

Veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų procedūros

Neįprasto išorės ar bet kokio kito įvykio atveju, kuris paveikia BTP veikimą, taikomos IV priedėlyje apibrėžtos veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų procedūros.

28 straipsnis

Saugumo reikalavimai

1.   Kad apsaugotų savo sistemas nuo neteisėtos prieigos ir naudojimo, dalyviai įgyvendina atitinkamas saugumo kontrolės priemones. Dalyviai išimtinai patys atsako už savo sistemų konfidencialumo apsaugą, vientisumą ir prieinamumą.

2.   Dalyviai informuoja [įterpti CB pavadinimą] apie bet kokius su saugumu susijusius incidentus savo techninėse infrastruktūrose ir, tam tikrais atvejais, apie su saugumu susijusius incidentus, kurie įvyksta trečiųjų šalių paslaugų teikėjų techninėse infrastruktūrose. [Įterpti CB pavadinimą] gali paprašyti išsamesnės informacijos apie incidentą ir, kai reikalinga, paprašyti, kad dalyvis imtųsi tinkamų priemonių užkirsti kelią tokio įvykio pasikartojimui.

3.   [Įterpti CB pavadinimą] visiems dalyviams ir (arba) dalyviams, kuriuos [įterpti CB pavadinimą] laiko svarbiais, gali nustatyti papildomus saugumo reikalavimus.

VII   ANTRAŠTINĖ DALIS

INFORMACIJOS IR KONTROLĖS MODULIS

29 straipsnis

IKM naudojimas

1.   IKM:

a)

suteikia galimybę dalyviams gauti su jų sąskaitomis susijusią informaciją ir valdyti likvidumą;

b)

gali būti naudojamas inicijuoti likvidumo pervedimo nurodymus; ir

c)

jei sutrinka dalyvio mokėjimo infrastruktūra, suteikia galimybę dalyviams inicijuoti pakaitinį likvidumo perskirstymą ir pakaitinius atsarginius mokėjimus.

2.   Išsamesnė techninė informacija apie IKM pateikiama I priedėlyje.

VIII   ANTRAŠTINĖ DALIS

KOMPENSAVIMAS, ATSAKOMYBĖS TAIKYMAS IR ĮRODYMAI

30 straipsnis

Kompensavimo schema

Jei mokėjimo nurodymas dėl techninių TARGET2 sutrikimų negali būti apmokėtas tą pačią darbo dieną, kurią jis buvo priimtas, [įterpti CB pavadinimą], vadovaudamasis II priedėlyje nustatyta specialia procedūra, atitinkamiems tiesioginiams dalyviams pasiūlo kompensaciją.

31 straipsnis

Atsakomybės taikymas

1.   Vykdydami savo įsipareigojimus pagal šias Taisykles, [įterpti CB pavadinimą] ir dalyviai vienas kito atžvilgiu yra susaistyti bendrąja pagrįsto rūpestingumo pareiga.

2.   [Įterpti CB pavadinimą] savo dalyviams atsako sukčiavimo (įskaitant tyčinį nusižengimą, bet neapsiribojant juo) arba didelio neatsargumo atvejais dėl bet kokių nuostolių, atsiradusių eksploatuojant TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą]. Paprasto neatsargumo atvejais, [įterpti CB pavadinimą] atsakomybė apribojama dalyvio tiesioginiais nuostoliais, t. y. susijusios operacijos suma ir (arba) palūkanų už ją praradimu, išskyrus bet kokius netiesioginius nuostolius.

3.   [Įterpti CB pavadinimą] neatsako už bet kokius nuostolius, atsirandančius dėl techninės infrastruktūros (įskaitant [įterpti CB pavadinimą] kompiuterių infrastruktūros, programų, duomenų, taikomųjų programų arba tinklų bet jais neapsiribojant) sutrikimų ar gedimų, jei tokie sutrikimai ar gedimai atsiranda nepaisant, kad [įterpti CB pavadinimą] įgyvendino tas priemones, kurios yra pagrįstai reikalingos siekiant apsaugoti tokią infrastruktūrą nuo sutrikimų ar gedimų bei pašalinti tokių sutrikimų ar gedimų pasekmes (į pastarąsias įtraukiant (bet neapsiribojant) IV priedėlyje nurodytų veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų procedūrų inicijavimą ir įvykdymą).

4.   [Įterpti CB pavadinimą] neatsako:

a)

už dalyvio sukeltų nuostolių dalį; arba

b)

jei nuostoliai atsiranda dėl [įterpti CB pavadinimą] nekontroliuojamų išorės įvykių (force majeure).

5.   Nepaisant [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičiančią direktyvas 97/7/EB, 2002/65/EB, 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinančią Direktyvą 97/5/EB (11)], 1–4 dalys taikomos tokia apimtimi, jog [įterpti CB pavadinimą] atsakomybė gali būti neįtraukiama.

6.   [Įterpti CB pavadinimą] ir dalyviai imasi visų pagrįstų ir praktiškų priemonių sumažinti bet kokią šiame straipsnyje nurodytą žalą ar nuostolius.

7.   [Įterpti CB pavadinimą] kai kuriuos arba visus savo įsipareigojimus pagal šias Taisykles gali pavesti savo vardu vykdyti trečiosioms šalims, ypač telekomunikacijų ar kitų tinklų teikėjams arba kitiems subjektams, jei to reikia [įterpti CB pavadinimą] įsipareigojimams įvykdyti, arba jei tokia yra įprasta rinkos praktika. [Įterpti CB pavadinimą] įsipareigojimas apribojamas tinkamu bet kokių tokių trečiųjų šalių parinkimu ir jų įgaliojimu, ir atitinkamai apribojama [įterpti CB pavadinimą] atsakomybė. Šioje dalyje BTP teikiantys NCB nelaikomi trečiosiomis šalimis.

32 straipsnis

Įrodymai

1.   Jei šiose Taisyklėse nenumatyta kitaip, visi TARGET2 mokėjimų ir su mokėjimų apdorojimu susiję pranešimai, tokie kaip debeto arba kredito patvirtinimai ar sąskaitos išrašai, tarp [įterpti CB pavadinimą] ir dalyvių siunčiami per tinklo paslaugų teikėjo tinklą.

2.   [Įterpti CB pavadinimą] arba tinklo paslaugų teikėjo saugomi elektroniniai arba rašytiniai pranešimų įrašai, priimami kaip [įterpti CB pavadinimą] apdorotų mokėjimų įrodymo priemonės. Išsaugotas elektronine forma arba atspausdintas tinklo paslaugų teikėjo originalus pranešimas laikomas įrodymo priemone, neatsižvelgiant į originalaus pranešimo formą.

3.   Jei sutrinka dalyvio ryšys su tinklo paslaugų teikėju, dalyvis naudoja kitas pranešimų perdavimo priemones, nustatytas IV priedėlyje. Tokiais atvejais, išsaugotas elektronine forma arba atspausdintas [įterpti CB pavadinimą] pateiktas pranešimas turi tokią pačią įrodomąją vertę kaip ir originalus pranešimas, neatsižvelgiant į jo formą.

4.   [Įterpti CB pavadinimą] [įterpti laikotarpį, kurio reikalaujama pagal atitinkamą nacionalinės teisės aktą] saugo visus pateiktų mokėjimo nurodymų ir dalyvių gautų mokėjimų įrašus nuo tada, kai tie mokėjimo nurodymai yra pateikti ir mokėjimai gauti; bet kokio TARGET2 dalyvio, kuris, vadovaujantis Europos Sąjungos Tarybos arba valstybių narių priimtomis ribojančiomis priemonėmis, nuolat stebimas, atžvilgiu visi tokie įrašai turi apimti bent penkerius metus arba daugiau, jei to reikalauja specialios taisyklės.

5.   Paties [įterpti CB pavadinimą] registrai ir įrašai (išsaugoti popieriuje, mikrofilmuose, mikrokortose elektronine ar magnetine forma, bet kokia kita mechaniškai atgaminama forma ar kitaip išsaugoti) traktuojami kaip dalyvių bet kokių įsipareigojimų ir bet kokių faktų bei įvykių, kuriais remiasi šalys, įrodymo priemonės.

IX   ANTRAŠTINĖ DALIS

DALYVAVIMO NUTRAUKIMAS IR SĄSKAITŲ UŽDARYMAS

33 straipsnis

Trukmė ir paprastas dalyvavimo nutraukimas

1.   Nepažeidžiant 34 straipsnio, dalyvavimas TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] yra neterminuotas.

2.   Dalyvis bet kuriuo metu gali nutraukti savo dalyvavimą TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] apie tai įspėjęs prieš 14 darbo dienų, jei su [įterpti CB pavadinimą] nesusitaria dėl trumpesnio įspėjimo laikotarpio.

3.   [Įterpti CB pavadinimą] bet kuriuo metu gali nutraukti dalyvio dalyvavimą TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] apie tai įspėjęs prieš tris mėnesius, jei su dalyviu nesusitaria dėl kitokio įspėjimo laikotarpio.

4.   Pasibaigus dalyvavimui, 38 straipsnyje nustatyti konfidencialumo įsipareigojimai dar galioja penkerius metus nuo dalyvavimo pabaigos dienos.

5.   Pasibaigus atitinkamo dalyvio dalyvavimui, jo MM sąskaitos uždaromos, kaip nurodyta 35 straipsnyje.

34 straipsnis

Sustabdymas ir išimtinis dalyvavimo nutraukimas

1.   Dalyvio dalyvavimas TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] nutraukiamas arba sustabdomas nedelsiant be išankstinio įspėjimo, jei įvyksta vienas iš šių įsipareigojimų nevykdymo įvykių:

a)

iškeliama nemokumo byla; ir (arba)

b)

dalyvis nebeatitinka 4 straipsnyje nustatytų prisijungimo kriterijų.

2.   [Įterpti CB pavadinimą] gali be išankstinio įspėjimo nutraukti arba sustabdyti dalyvio dalyvavimą TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], jei:

a)

įvyksta vienas arba daugiau įsipareigojimų nevykdymo įvykių (kitų, nei nurodyti 1 dalyje);

b)

dalyvis iš esmės pažeidžia šias Taisykles;

c)

dalyvis neįvykdo bet kurio esminio įsipareigojimo [įterpti CB pavadinimą];

d)

dalyvis yra pašalinamas arba kitaip nustoja būti TARGET2 CUG nariu;

e)

įvyksta bet koks kitas su dalyviu susijęs įvykis, kuris, [įterpti CB pavadinimą] vertinimu, keltų grėsmę bendram TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ar bet kurios kitos TARGET2 komponento sistemos stabilumui, patikimumui ir saugumui, arba kuris kliudytų [įterpti CB pavadinimą] atlikti savo uždavinius, kaip apibrėžta [nurodyti atitinkamą nacionalinės teisės aktą] bei Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statute, arba, atsargumo sumetimais, laikomas keliančiu riziką; ir (arba)

f)

NCB sustabdo arba nutraukia galimybę dalyviui gauti dienos paskolą, remdamasis III priedo 12 punktu.

3.   Priimdamas sprendimą pagal 2 dalį, [įterpti CB pavadinimą] atsižvelgia, inter alia, į nevykdomų įsipareigojimų ar a–c punktuose nurodytų įvykių svarbą.

4.

a)

Tuo atveju, kai [įterpti CB pavadinimą] sustabdo arba nutraukia dalyvio dalyvavimą TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] pagal 1 arba 2 dalį, [įterpti CB pavadinimą] tuoj pat informuoja tą dalyvį, kitus centrinius bankus ir kitus dalyvius apie tokį sustabdymą ar nutraukimą, panaudodamas IKM transliacinį pranešimą.

b)

Tuo atveju, kai [įterpti CB pavadinimą] kitas CB informuoja apie dalyvio dalyvavimo kitoje TARGET2 komponento sistemoje sustabdymą ar nutraukimą, [įterpti CB pavadinimą] tuoj pat informuoja savo dalyvius apie tokį sustabdymą ar nutraukimą, panaudodamas IKM transliacinį pranešimą.

c)

Kai dalyviai gauna tokį IKM transliacinį pranešimą, laikoma, kad jie buvo informuoti apie dalyvio dalyvavimo TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] arba kitoje TARGET2 komponento sistemoje nutraukimą arba sustabdymą. Dalyviai padengia bet kokius nuostolius, kilusius dėl mokėjimo nurodymo pateikimo dalyviams, kurių dalyvavimas sustabdytas arba nutrauktas, jei tas mokėjimo nurodymas į TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] buvo įtrauktas gavus IKM transliacinį pranešimą.

5.   Nutraukus dalyvio dalyvavimą, TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] iš tokio dalyvio nepriima jokių naujų mokėjimo nurodymų. Į eilę įrašyti mokėjimo nurodymai, kaupiamieji mokėjimo nurodymai arba tokio dalyvio naudai pateikti nauji mokėjimo nurodymai grąžinami.

6.   Jei dalyvio dalyvavimas TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] yra sustabdytas, visi jo gautini mokėjimai ir pateikti mokėjimo nurodymai yra saugomi, ir į vykdymo fazę jie įtraukiami tik tuomet, kai juos specialiai priima sustabdytojo dalyvio CB.

35 straipsnis

MM sąskaitų uždarymas

1.   Dalyviai gali uždaryti savo MM sąskaitas bet kuriuo metu, jei apie tai [įterpti CB pavadinimą] jie įspėja prieš 14 darbo dienų.

2.   [Įterpti CB pavadinimą], nutraukdamas dalyvavimą, remdamasis, atitinkamai, 33 arba 34 straipsniu, uždaro atitinkamo dalyvio MM sąskaitas po to, kai:

a)

apmokami arba grąžinami bet kokie eilėje esantys mokėjimo nurodymai; ir

b)

buvo pasinaudota savo teisėmis į įkeitimą ir įskaitymą, kaip nurodyta 36 straipsnyje.

X   ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36 straipsnis

[Įterpti CB pavadinimą] teisės į įkeitimą ir įskaitymą

1.   [Įterpti, jei taikoma: Užtikrinant bet kokius esamus arba būsimus reikalavimus, kylančius iš šalių teisinių santykių, dalyvio esami ir būsimi teigiami balansai jo MM sąskaitose yra įkeičiami [įterpti CB pavadinimą].]

1a.   [Įterpti, jei taikoma: Dalyvio esami ir būsimi reikalavimai [įterpti CB pavadinimą], kylantys dėl teigiamo balanso MM sąskaitoje, pervedami [įterpti CB pavadinimą] kaip įkaitas užtikrinti bet kokius [įterpti CB pavadinimą] esamus ar būsimus reikalavimus dalyviui, kylančius iš [įterpti nuorodą į priemonę, įgyvendinančią šias Taisykles]. Toks įkaitas laikomas pateiktu vien esant faktui, kad lėšos buvo įrašytos į dalyvio MM sąskaitą.]

1b.   [Įterpti, jei taikoma: Užtikrinant bet kokius esamus ir būsimus reikalavimus, kylančius iš šalių teisinių santykių, dalyvio esami ir būsimi teigiami balansai jo MM sąskaitose yra užtikrinami kintamo dydžio skolininko disponuojamu įkaitu [įterpti CB pavadinimą].]

2.   [Įterpti, jei taikoma: [Įterpti CB pavadinimą] turi 1 dalyje nurodytą teisę, net jei jo reikalavimai yra tik sąlyginiai arba dar nesuėjo jų terminas.]

3.   [Įterpti, jei taikoma: Dalyvis, veikdamas kaip MM sąskaitos turėtojas, patvirtina įkeitimo [įterpti CB pavadinimą], kuriame ta sąskaita buvo atidaryta, pateikimą; šis patvirtinimas yra įkeisto turto pateikimas [įterpti CB pavadinimą], numatytas pagal [įterpti atitinkamą šalies pavadinimą] teisę. Bet kokios sumos, sumokėtos į MM sąskaitą, kurios balansas yra įkeistas, vien dėl fakto, kad yra įmokėtos, yra neatšaukiamai be jokių apribojimų įkeistos kaip užtikrinimo priemonė, kad užtikrinti įsipareigojimai būtų visiškai įvykdyti.]

4.   Įvykus:

a)

įsipareigojimų nevykdymo atvejui, nurodytam 34 straipsnio 1 dalyje; arba

b)

bet kuriam kitam įsipareigojimų nevykdymo atvejui arba įvykiui, nurodytam 34 straipsnio 2 dalyje, dėl kurio buvo nutrauktas arba sustabdytas dalyvio dalyvavimas, nepaisant bet kokios nemokumo bylos iškėlimo dalyviui, ir nepaisant dalyvio teisių perleidimo, teismo ar kitokio arešto arba kitokio dalyvio teisių pasikeitimo, visi dalyvio įsipareigojimai automatiškai ir tuoj pat vykdomi prieš terminą be išankstinio įspėjimo ir nereikalaujant išankstinio jokios kompetentingos institucijos patvirtinimo. Be to, dvišaliai dalyvio ir [įterpti CB pavadinimą] įsipareigojimai automatiškai įskaitomi tarpusavyje, o šalis, skolinga didesnę sumą, sumoka kitai šaliai skirtumą.

5.   [Įterpti CB pavadinimą], remdamasis 4 dalimi, nedelsdamas praneša dalyviui apie bet kokį įskaitymą, po to, kai toks įskaitymas įvykdomas.

6.   [Įterpti CB pavadinimą] gali be išankstinio įspėjimo debetuoti bet kurią dalyvio MM sąskaitą suma, kurią dalyvis yra skolingas [įterpti CB pavadinimą], atsiradusią iš teisinių dalyvio ir [įterpti CB pavadinimą] santykių.

37 straipsnis

Su subsąskaitose esančiomis lėšomis susijusios užtikrinimo teisės

1.   Dalyvio subsąskaitos, atidarytos su išorine sistema susijusiems mokėjimo nurodymams apmokėti pagal atitinkamos išorinės sistemos ir jos CB susitarimus, balansas yra užtikrintas [įterpti nuorodą į įkaito pateikimo būdus pagal taikomą teisinę sistemą] [įterpti CB pavadinimą]. Toks balansas užtikrina 7 dalyje numatytą su tokiu atsiskaitymu susijusį dalyvio įsipareigojimą [įterpti CB pavadinimą].

2.   Gavęs išorinės sistemos pranešimą (ciklo pradžios pranešimą), [įterpti CB pavadinimą] įšaldo dalyvio subsąskaitos balansą. Kai taikytina, po to [įterpti CB pavadinimą] padidina arba sumažina įšaldytą balansą kredituodamas atsiskaitymo tarp sistemų mokėjimus į subsąskaitą arba debetuodamas iš jos arba kredituodamas likvidumo pervedimus į subsąskaitą. Toks įšaldymas baigiasi iš išorinės sistemos gavus pranešimą (ciklo pabaigos pranešimą).

3.   [Įterpti CB pavadinimą], patvirtindamas dalyvio subsąskaitos balanso įšaldymą, mokėjimą išorinei sistemai garantuoja suma, lygia to balanso sumai. Patvirtinant, kai taikytina, įšaldyto balanso padidėjimą arba sumažėjimą po atsiskaitymo tarp sistemų mokėjimų kreditavimo į subsąskaitą arba debetavimo iš jos arba likvidumo pervedimų kreditavimo į subsąskaitą, garantija automatiškai padidinama arba sumažinama mokėjimo sumos dydžiu. Nepažeidžiant minėto garantijos padidėjimo arba sumažėjimo, garantija yra neatšaukiama, besąlygiška ir sumokama pagal pirmą pareikalavimą. Jei [įterpti CB pavadinimą] nėra išorinės sistemos CB, laikoma, kad [įterpti CB pavadinimą] nurodyta suteikti minėtą garantiją išorinės sistemos CB.

4.   Nesant jokių su dalyviu susijusių nemokumo bylų, su išorine sistema susiję mokėjimo nurodymai dėl dalyvio atsiskaitymo įsipareigojimo apmokėjimo (squaring) vykdomi nepanaudojant garantijos ir atgręžtinio reikalavimo į dalyvio subsąskaitos balanso užtikrinimą teisės.

5.   Dalyviui esant nemokiam, su išorine sistema susijęs mokėjimo nurodymas dėl dalyvio atsiskaitymo įsipareigojimo apmokėjimo vykdomas pirmumo teise garantija užtikrintu mokėjimu; todėl nurodytos sumos nurašymas nuo dalyvio subsąskaitos (ir išorinės sistemos techninės sąskaitos kreditavimas) taip pat apima [įterpti CB pavadinimą] garantijos įsipareigojimo įvykdymą ir dalyvio subsąskaitos balansui taikomą teisės į įkaitą realizavimą.

6.   Garantija baigiasi iš išorinės sistemos gavus pranešimą apie atliktą atsiskaitymą (ciklo pabaigos pranešimą).

7.   Dalyvis privalo apmokėti [įterpti CB pavadinimą] bet kokį pastarojo atliktą mokėjimą, užtikrintą tokia garantija.

38 straipsnis

Konfidencialumas

1.   [Įterpti CB pavadinimą] laiko konfidencialia visą neskelbtiną arba slaptą informaciją, įskaitant, kai tokia informacija yra susijusi su dalyviui arba dalyvio klientams priklausančia mokėjimų, technine arba organizacine informacija, jei dalyvis arba jo klientas nepateikė rašytinio sutikimo atskleisti ją [įterpti šią frazę, jei taikoma pagal nacionalinius teisės aktus: arba tokį atskleidimą leidžia, arba jo reikalauja [įterpti nuorodą į šalies pavadinimą] teisė].

2.   Nukrypdamas nuo 1 dalies, dalyvis sutinka, kad [įterpti CB pavadinimą] gali atskleisti TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] veikimo metu gautą su dalyviu arba dalyvio klientais susijusią mokėjimų, techninę arba organizacinę informaciją kitiems CB arba trečiosioms šalims, kurios yra susijusios su TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] veikimu, kiek to reikia veiksmingam TARGET2 veikimui, arba valstybių narių ir Sąjungos priežiūros institucijoms, kiek to reikia jų viešųjų užduočių atlikimui, ir visais tokiais atvejais – jei atskleidimas neprieštarauja taikomai teisei. [Įterpti CB pavadinimą] neatsako už tokio atskleidimo finansines ir komercines pasekmes.

3.   Nukrypdamas nuo 1 dalies, ir jei dėl to netampa įmanoma tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti dalyvį arba dalyvio klientus, [įterpti CB pavadinimą] gali naudoti, atskleisti arba paskelbti su dalyviu arba dalyvio klientais susijusią mokėjimų informaciją statistikos, istoriniais, moksliniais arba kitais tikslais vykdydamas savo viešąsias funkcijas arba, kai kiti viešieji subjektai, kuriems informacija yra atskleista, vykdo savo funkcijas.

4.   Su TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] veikimu susijusi informacija, prie kurios dalyviai turėjo prieigą, gali būti naudojama tik šiose Taisyklėse nustatytiems tikslams. Dalyviai tokią informaciją laiko konfidencialia, jei [įterpti CB pavadinimą] aiškiai nepateikė rašytinio pritarimo ją atskleisti. Dalyviai užtikrina, kad bet kurios trečiosios šalys, kurias jie samdo kaip išorės išteklius, kurioms paveda užduotis, įtakojančias arba galinčias įtakoti jų įsipareigojimų vykdymą pagal šias Taisykles, arba su kuriomis tokioms užduotims atlikti sudaro rangos sutartis, yra susaistytos šio straipsnio konfidencialumo reikalavimų.

5.   Kad būtų apmokėti mokėjimo nurodymai, [įterpti CB pavadinimą] yra įgaliojamas apdoroti ir perduoti reikalingus duomenis tinklo paslaugų teikėjui.

39 straipsnis

Duomenų apsauga, pinigų plovimo prevencija, administracinės ar ribojančios priemonės ir susiję klausimai

1.   Laikoma, kad dalyviai žino ir laikosi visų savo įsipareigojimų, susijusių su teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo, su padidinta platinimo rizika susijusios branduolinės veiklos ir branduolinių ginklų pristatymo sistemų plėtojimo prevenciją, ypač įgyvendindami atitinkamas priemones, susijusias su bet kokiais jų MM sąskaitose debetuojamais arba kredituojamais mokėjimais. Prieš sudarydami sutartinius santykius su tinklo paslaugų teikėju, dalyviai taip pat susipažįsta su tinklo paslaugų teikėjo duomenų pakartotinio pateikimo politika.

2.   Laikoma, kad dalyviai įgaliojo [įterpti CB pavadinimą] gauti bet kokią su jais susijusią informaciją iš nacionalinių arba užsienio finansų ar priežiūros institucijų arba prekybos subjekto, jei tokia informacija reikalinga dėl dalyvio dalyvavimo TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą].

3.   Dalyviai, veikdami kaip mokėtojo ar gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjai, laikosi visų reikalavimų, išplaukiančių iš jiems taikomų administracinių arba ribojančių priemonių, privalomų pagal Sutarties 75 arba 215 straipsnį, įskaitant reikalavimus pateikti pranešimus ir (arba) gauti kompetentingos institucijos sutikimą vykdyti operacijas. Be to:

a)

kai [įterpti CB pavadinimą] yra dalyvio, kuris yra mokėtojas, mokėjimo paslaugų teikėjas:

i)

dalyvis pateikia reikalaujamą pranešimą arba gauna sutikimą centrinio banko, kuris pirmiausia privalo pateikti pranešimą arba gauti sutikimą, vardu ir pateikia [įterpti CB pavadinimą] įrodymus apie pateiktą pranešimą arba gautą sutikimą;

ii)

dalyvis neįtraukia kredito pervedimo nurodymo į TARGET2 tol, kol negauna patvirtinimo iš [įterpti CB pavadinimą], kad reikalaujamas pranešimas pateiktas arba gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas gavo sutikimą, arba toks sutikimas gautas to mokėjimo paslaugų teikėjo vardu;

b)

kai [įterpti CB pavadinimą] yra dalyvio, kuris yra gavėjas, mokėjimo paslaugų teikėjas, dalyvis pateikia reikalaujamą pranešimą arba gauna sutikimą centrinio banko, kuris pirmiausia privalo pateikti pranešimą arba gauti sutikimą, vardu ir pateikia [įterpti CB pavadinimą] įrodymus apie pateiktą pranešimą arba gautą sutikimą.

Šioje dalyje terminai „mokėjimo paslaugų teikėjas“, „mokėtojas“ ir „gavėjas“ vartojami taikytinose administracinėse arba ribojančiose priemonėse nustatyta prasme.

40 straipsnis

Pranešimai

1.   Išskyrus, kai šiose Taisyklėse numatyta kitaip, visi pagal šias Taisykles reikalaujami arba leidžiami pranešimai siunčiami registruotu paštu, faksimiliniu ryšiu ar kitaip raštu arba pranešimu, kurio autentiškumas patvirtintas, per tinklo paslaugų teikėją. Pranešimai, skirti [įterpti CB pavadinimą], pateikiami [įterpti CB pavadinimą] [įterpti mokėjimų sistemų departamento arba atitinkamo CB padalinio pavadinimą] vadovui [įterpti atitinkamą CB adresą] arba [įterpti CB BIC adresą]. Dalyviui skirti pranešimai siunčiami dalyvio kartkartėmis [įterpti CB pavadinimą] nurodomu adresu, fakso numeriu arba BIC adresu.

2.   Įrodinėjant, kad pranešimas buvo išsiųstas, pakanka įrodyti, kad pranešimas buvo pristatytas atitinkamu adresu, arba kad pranešimo vokas buvo tinkamai adresuotas ir išsiųstas paštu.

3.   Visi pranešimai pateikiami [įterpti atitinkamą kalbą ir (arba) nuorodą į anglų kalbą].

4.   Dalyviai yra susaistyti visų [įterpti CB pavadinimą] formų ir dokumentų, kuriuos dalyviai užpildė ir (arba) pasirašė, pateikė pagal 1 ir 2 dalį, ir kuriuos [įterpti CB pavadinimą] pagrįstai mano gavęs iš dalyvių, jų darbuotojų ar atstovų, įskaitant (bet neapsiribojant) pastovių duomenų rinkimo formas, kaip nurodyta 8 straipsnio 2 dalies a punkte, ir 11 straipsnio 5 dalyje numatytą informaciją.

41 straipsnis

Sutartiniai santykiai su tinklo paslaugų teikėju

1.   Šiose Taisyklėse tinklo paslaugų teikėjas yra SWIFT. Kiekvienas dalyvis su SWIFT sudaro atskirą susitarimą dėl SWIFT teikiamų paslaugų, susijusių su dalyvio naudojimusi TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą]. Teisinius dalyvio ir SWIFT santykius išimtinai reglamentuoja SWIFT taisyklės.

2.   Kiekvienas dalyvis taip pat dalyvauja TARGET2 CUG, kaip nurodo BTP teikiantys NCB, veikiantys kaip SWIFT paslaugų BTP administratoriai. Dalyvio priėmimas į TARGET2 CUG ir pašalinimas iš jos įsigalioja, kai SWIFT paslaugų administratorius apie tai praneša SWIFT.

3.   Dalyviai laikosi TARGET2 SWIFT paslaugų aprašymo sąlygų (TARGET2 SWIFT Service Profile), kurias pateikia [įterpti CB pavadinimą].

4.   SWIFT teiktinos paslaugos nėra [įterpti CB pavadinimą] TARGET2 atžvilgiu atliekamų paslaugų dalis.

5.   [Įterpti CB pavadinimą] neatsako už jokius SWIFT (įskaitant jo direktorių, personalo ir subrangovų), kaip SWIFT paslaugų teikėjo, veiksmus, klaidas arba neveikimą ar už dalyvių pasirinktų tinklo teikėjų, suteikiančių prieigą prie SWIFT tinklo, veiksmus, klaidas arba neveikimą.

42 straipsnis

Dalinio pakeitimo procedūra

[Įterpti CB pavadinimą] gali bet kuriuo metu vienašališkai iš dalies pakeisti šias Taisykles, įskaitant jų priedėlius. Šių Taisyklių, įskaitant jų priedėlių, daliniai pakeitimai skelbiami [įterpti atitinkamas paskelbimo priemones]. Laikoma, kad sutinkama dėl dalinių pakeitimų, jei dalyvis per 14 dienų, kai sužinojo apie tokius dalinius pakeitimus, aiškiai nepareiškia prieštaravimo. Jei dalyvis prieštarauja daliniam pakeitimui, [įterpti CB pavadinimą] turi teisę nedelsdamas nutraukti to dalyvio dalyvavimą TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ir uždaryti bet kokias jo MM sąskaitas.

43 straipsnis

Trečiosios šalies teisės

1.   Dalyviai be rašytinio [įterpti CB pavadinimą] sutikimo trečiajai šaliai neperleidžia, neįkeičia bei nepriskiria jokių teisių, prievolių, įsipareigojimų ir reikalavimų, kylančių iš šių Taisyklių arba susijusių su jomis.

2.   Šios Taisyklės nesukuria jokių teisių arba įsipareigojimų, susijusių su kitais subjektais nei [įterpti CB pavadinimą] ir TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] dalyviai.

44 straipsnis

Taikoma teisė, jurisdikcija ir vykdymo vieta

1.   Dvišalius [įterpti CB pavadinimą] ir TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] dalyvių santykius reglamentuoja [įterpti nuorodą į šalies pavadinimą] teisė.

2.   Nepažeidžiant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo kompetencijos, bet kokie ginčai, kylantys dėl dalyko, susijusio su 1 dalyje nurodytais santykiais, patenka į išimtinę [įterpti CB buveinės vietą] kompetentingų teismų kompetenciją.

3.   Su teisiniais [įterpti CB pavadinimą] ir dalyvių santykiais susijusio vykdymo vieta yra [įterpti CB buveinės vietą].

45 straipsnis

Atskiriamumas

Jei kuri nors šių Taisyklių nuostata yra arba tampa nebegaliojanti, tai nekliudo taikyti visas kitas šių Taisyklių nuostatas.

46 straipsnis

Įsigaliojimas ir privalomumas

1.   Šios Taisyklės įsigalioja nuo [įterpti atitinkamą datą].

2.   [Įterpti, jei tinkama pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus: Dalyviai, dalyvaudami TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], automatiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis tarpusavyje ir [įterpti CB pavadinimą] atžvilgiu].]


(1)  OL L 177, 2006 6 30, p. 1.

(2)  2004 m. gruodžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2238/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1725/2003, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl 1 TFAS, 1–10, 12–17, 19–24, 27–38, 40 ir 41 TAS ir SAK – 1–7, 11–14, 18–27 ir 30–33 (OL L 394, 2004 12 31, p. 1).

(3)  OL L 145, 2004 4 30, p. 1.

(4)  Dabartinė Eurosistemos politika infrastruktūrų buvimo vietos klausimu yra išdėstyta šiuose pareiškimuose, kurie yra paskelbti ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu: a) 1998 m. lapkričio 3 d.„Pareiškimas dėl politikos mokėjimų ir atsiskaitymų eurais sistemų, esančių ne euro zonoje, klausimu“ (Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area); b) 2001 m. rugsėjo 27 d.„Eurosistemos politikos pagrindinių sandorio šalių tarpuskaitos konsolidavimo klausimu kryptis“ (The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing); c) 2007 m. liepos 19 d.„Eurosistemos politikos infrastruktūrų, vykdančių atsiskaitymus pagal eurais išreikštų mokėjimų sandorius, buvimo vietos ir veiklos klausimu principai“ (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions); d) 2008 m. lapkričio 20 d.„Eurosistemos politikos infrastruktūrų, vykdančių atsiskaitymus pagal eurais išreikštų mokėjimų sandorius, buvimo vietos ir veiklos klausimu principai: sąvokos „teisiškai ir veiklos požiūriu esančios euro zonoje“ detalizavimas“ (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of „legally and operationally located in the euro area“), ir e) 2011 m. liepos mėn. „Eurosistemos priežiūros politikos pagrindai“ (The Eurosystem oversight policy framework).

(5)  OL L 30, 2013 1 30, p. 1.

(6)  OL L 166, 1998 6 11, p. 45.

(7)  OL L 332, 1993 12 31, p. 1.

(8)  OL L 267, 2009 10 10, p. 7.

(9)  OL L 318, 1998 11 27, p. 1.

(10)  OL L 250, 2003 10 2, p. 10.

(11)  OL L 319, 2007 2 5, p. 1.

I priedėlis

TECHNINĖS MOKĖJIMO NURODYMŲ APDOROJIMO SPECIFIKACIJOS

Kartu su Suderintomis taisyklėmis, mokėjimo nurodymų apdorojimui taikomos šios taisyklės:

1.   Techniniai infrastruktūros, tinklo ir formato reikalavimai dalyvaujant TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą]

1)

Apsikeitimui pranešimais TARGET2 naudojasi SWIFT paslaugomis. Todėl kiekvienam dalyviui reikia būti prisijungusiam prie SWIFT saugaus IP tinklo (SWIFT Secure IP Network). Kiekvieno dalyvio MM sąskaita identifikuojama aštuonių arba 11 ženklų SWIFT BIC. Be to, kad galėtų dalyvauti TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], kiekvienas dalyvis privalo atlikti testus, kad įrodytų savo techninius ir operacinius gebėjimus.

2)

Mokėjimų nurodymams pateikti ir mokėjimo pranešimais apsikeisti MM naudojamasi SWIFTNet FIN Y-copy paslauga. Šiam tikslui sukuriama tam skirta SWIFT uždara vartotojų grupė (SWIFT Closed User Group, CUG). Mokėjimo nurodymai tokios TARGET2 CUG viduje nukreipiami tiesiogiai gaunančiajam TARGET2 dalyviui, jo BIC nurodant SWIFTNet FIN pranešimo antraštėje.

3)

Informacijos ir kontrolės paslaugoms užtikrinti gali būti naudojamasi šiomis SWIFTNet paslaugomis:

a)

SWIFTNet InterAct;

b)

SWIFTNet FileAct, ir (arba)

c)

SWIFTNet Browse.

4)

Dalyvių apsikeitimo pranešimais saugumas užtikrinamas naudojantis išimtinai SWIFT viešojo rakto infrastruktūros (SWIFT’s Public Key Infrastructure, PKI) paslauga. Informacija apie PKI paslaugą yra išdėstyta SWIFT pateiktuose dokumentuose.

5)

SWIFT santykių valdymo programos (SWIFT’s Relationship Management Application, RMA) teikiama „dvišalių santykių valdymo“ paslauga naudojama tik BTP pagrindinės paskirties BIC, bet ne mokėjimo pranešimams tarp TARGET2 dalyvių.

2.   Mokėjimo pranešimų rūšys

1)

Apdorojami šie SWIFTNet FIN/SWIFT sistemos pranešimai:

Pranešimo rūšis

Naudojimo rūšis

Aprašymas

MT 103

Privalomasis

Kliento mokėjimas

MT 103+

Privalomasis

Kliento mokėjimas (nenutrūkstamas procesas)

MT 202

Privalomasis

Tarpbankinis mokėjimas

MT 202COV

Privalomasis

Padengiamieji mokėjimai

MT 204

Pasirenkamasis

Tiesioginio debeto mokėjimas

MT 011

Pasirenkamasis

Įteikimo pranešimas

MT 012

Pasirenkamasis

Pranešimas siuntėjui

MT 019

Privalomasis

Atmetimo pranešimas

MT 900

Pasirenkamasis

Debeto patvirtinimas/Kredito linijos pakeitimas

MT 910

Pasirenkamasis

Kredito patvirtinimas/Kredito linijos pakeitimas

MT 940/950

Pasirenkamasis

(Kliento) sąskaitos išrašas

MT 011, MT 012 ir MT 019 yra SWIFT sistemos pranešimai.

2)

Registruodamiesi TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], tiesioginiai dalyviai nurodo, kurias pasirenkamųjų pranešimų rūšis jie naudos, išskyrus MT 011 ir MT 012 pranešimus, dėl kurių dalyviai kartkartėmis nusprendžia, ar pageidauja juos gauti su nuoroda į konkrečius pranešimus.

3)

Dalyviai laikosi SWIFT pranešimų struktūros ir laukų užpildymo sąlygų, kaip apibrėžta SWIFT dokumentuose ir TARGET2 nustatytų apribojimų, kaip nurodyta Vartotojo detaliųjų funkcinių specifikacijų (VDFS) (User Detailed Functional Specifications) 1 knygos 9.1.2.2 dalyje.

4)

Laukų turinys patikrinamas TARGET2-[įterpti šalies/CB nuorodą] lygmenyje pagal VDFS reikalavimus. Dalyviai dėl laukų turinio tarpusavyje gali nustatyti specialias taisykles. Tačiau TARGET2-[įterpti šalies/CB nuorodą] atskirai netikrinama, ar dalyviai laikosi tokių taisyklių.

5)

MT 202COV pranešimai naudojami padengiamiesiems mokėjimams atlikti, t. y. mokėjimams, kuriuos atlieka bankai korespondentai, kad įvykdytų (padengtų) kredito pervedimo pranešimus, pateiktus kliento bankui kitomis, labiau tiesioginėmis priemonėmis. IKM nerodomi MT 202COV esantys duomenys apie klientą.

3.   Tikrinimas dėl dvigubo įrašo

1)

Visi mokėjimo nurodymai patikrinami dėl dvigubo įrašo, siekiant pašalinti tuos mokėjimo nurodymus, kurie per klaidą buvo pateikti daugiau negu vieną kartą.

2)

Tikrinami šie SWIFT pranešimų laukai:

Rekvizitai

SWIFT pranešimo dalis

Laukas

Siuntėjas

Pagrindinė antraštė

LT adresas

Pranešimo tipas

Pranešimo antraštė

Pranešimo tipas

Gavėjas

Pranešimo antraštė

Paskirties adresas

Operacijos identifikacinis numeris (TRN)

Tekstinis laukas

:20

Susijusi nuoroda

Tekstinis laukas

:21

Vykdymo data

Tekstinis laukas

:32

Suma

Tekstinis laukas

:32

3)

Jeigu visi 2 punkte aprašyti naujai pateikto mokėjimo nurodymo laukai sutampa su jau priimto mokėjimo nurodymo laukais, naujai pateiktas mokėjimo nurodymas grąžinamas.

4.   Klaidų kodai

Jeigu mokėjimo nurodymas atmetamas, nurodantysis dalyvis gauna atmetimo pranešimą (MT 019), kuriame, naudojant klaidų kodus, nurodoma atmetimo priežastis. Klaidų kodai yra apibrėžti VDFS 9.4.2 dalyje.

5.   Iš anksto nustatyti apmokėjimo laikai

1)

Mokėjimo nurodymų, kuriuose vartojamas anksčiausio debeto laiko indikatorius, atveju vartojamas kodinis žodis „/FROTIME/“.

2)

Mokėjimo nurodymų, kuriuose vartojamas vėliausio debeto laiko indikatorius, atveju galimi du variantai.

a)

kodinis žodis „/REJTIME/“: jeigu mokėjimo nurodymas negali būti apmokėtas iki nurodyto debeto laiko, mokėjimo nurodymas grąžinamas;

b)

kodinis žodis „/TILTIME/“: jeigu mokėjimo nurodymas negali būti apmokėtas iki nurodyto debeto laiko, mokėjimo nurodymas negrąžinamas, bet įtraukiamas į atitinkamą eilę.

Abiem atvejais, jeigu mokėjimo nurodymas, kuriame vartojamas vėliausio debeto laiko indikatorius, nėra apmokėtas likus 15 minučių iki jame nurodyto laiko, per IKM automatiškai siunčiamas priminimas.

3)

Jeigu vartojamas kodinis žodis „/CLSTIME/“, mokėjimas apdorojamas taip pat, kaip 2 dalies b punkte nurodytas mokėjimo nurodymas.

6.   Mokėjimo nurodymų apmokėjimas vykdymo fazėje

1)

Priešpriešinio apmokėjimo patikrinimas ir, jei reikia, išplėstinis priešpriešinio apmokėjimo patikrinimas (abi sąvokos apibrėžtos 2 ir 3 dalyse) atliekami mokėjimo nurodymų atžvilgiu vykdymo fazėje, kad būtų atliktas greitas, likvidumą tausojantis atskirasis mokėjimo nurodymų apmokėjimas.

2)

Priešpriešinio apmokėjimo patikrinimu nustatoma, ar yra gavėjo mokėjimo nurodymų, esančių labai skubios arba, jei tokios nėra, skubios eilės priekyje, kurie gali būti apmokėti priešpriešiniu būdu mokėtojo mokėjimo nurodymo atžvilgiu (toliau – priešpriešinio mokėjimo nurodymai). Jei priešpriešinio mokėjimo nurodymo lėšų nepakanka atitinkamam mokėtojo mokėjimo nurodymui vykdymo fazėje apmokėti, nustatoma, ar mokėtojo MM sąskaitoje yra pakankamai lėšų.

3)

Jei priešpriešinio apmokėjimo patikrinimas rodo, kad toks apmokėjimas neįmanomas, [įterpti CB pavadinimą] gali taikyti išplėstinį priešpriešinio mokėjimo patikrinimą. Išplėstiniu priešpriešinio apmokėjimo patikrinimu nustatoma, ar yra priešpriešinio mokėjimo nurodymų kurioje nors gavėjo eilėje nepriklausomai nuo to, kada jie buvo įtraukti į eilę. Tačiau, jeigu gavėjo eilėje yra didesnio prioriteto mokėjimo nurodymų, skirtų kitiems TARGET2 dalyviams, FIFO principas gali būti netaikomas tik jei tokio priešpriešinio mokėjimo nurodymo apmokėjimas padidintų gavėjo likvidumą.

7.   Eilėje esančių mokėjimo nurodymų apmokėjimas

1)

Eilėse esančių mokėjimo nurodymų apdorojimas priklauso nuo to, kokį prioritetą jiems priskyrė nurodantysis dalyvis.

2)

Mokėjimo nurodymai labai skubiose ir skubiose eilėse apmokami taikant 6 dalyje aprašytus priešpriešinio mokėjimo patikrinimus, pradedant nuo eilės priekyje esančio mokėjimo nurodymo, tuo atveju kai likvidumas didėja arba kai yra intervencija eilės lygmenyje (kai keičiamas eiliškumas, apmokėjimo laikas ar prioritetas arba kai mokėjimo nurodymas atšaukiamas).

3)

Mokėjimo nurodymai, įskaitant visus neapmokėtus labai skubius ir skubius mokėjimo nurodymus, paprastojoje eilėje apmokami nuolat. Taikomi įvairūs optimizavimo mechanizmai (algoritmai). Jeigu algoritmas yra tinkamas, įtraukti mokėjimo nurodymai yra apmokami; jeigu algoritmas yra netinkamas, įtraukti mokėjimo nurodymai lieka eilėje. Trys algoritmai (1–3) taikomi priešpriešinio apmokėjimo srautams. 4-asis algoritmas taikomas 5-ajai atsiskaitymo procedūrai (kaip apibrėžta VDFS 2.8.1 dalyje), skirtai palengvinti išorinių sistemų mokėjimo nurodymų apmokėjimą. Siekiant optimizuoti išorinės sistemos labai skubių operacijų apmokėjimą dalyvių subsąskaitose, taikomas specialus algoritmas (5-asis algoritmas).

a)

Pagal 1-ąjį algoritmą („viskas arba nieko“) [įterpti CB pavadinimą] tiek kiekvieno santykio, kuriam yra nustatytas dvišalis limitas, tiek visos santykių, kuriems yra nustatytas daugiašalis limitas, sumos atžvilgiu:

i)

apskaičiuoja kiekvienos TARGET2 dalyvio MM sąskaitos bendrą likvidumo poziciją, nustatydamas, ar bendra visų eilėje esančių pateikiamų ir gautinų mokėjimo nurodymų suma yra neigiama, ar teigiama, ir, jei ji neigiama, patikrina, ar ji neviršija to dalyvio naudotinų lėšų (bendra likvidumo pozicija sudaro „suminę likvidumo poziciją“); ir

ii)

patikrina, ar nepažeidžiami kiekvieno TARGET2 dalyvio kiekvienai atitinkamai MM sąskaitai nustatyti limitai ir rezervavimas.

Jeigu šių skaičiavimų ir patikrinimų rezultatas kiekvienos atitinkamos MM sąskaitos atžvilgiu yra teigiamas, [įterpti CB pavadinimą] ir kiti susiję CB tuo pačiu metu atlieka visus mokėjimus atitinkamų TARGET2 dalyvių MM sąskaitose.

b)

Pagal 2-ąjį algoritmą („dalinis“), [įterpti CB pavadinimą]:

i)

apskaičiuoja ir patikrina kiekvienos atitinkamos MM sąskaitos likvidumo pozicijas, limitus ir rezervavimą, kaip ir pagal 1-ąjį algoritmą; ir

ii)

jeigu vienos ar daugiau atitinkamos MM sąskaitos suminė likvidumo pozicija yra neigiama, išskiria atskirus mokėjimo nurodymus, kol kiekvienos atitinkamos MM sąskaitos suminė likvidumo pozicija tampa teigiama.

Po to, [įterpti CB pavadinimą] ir kiti susiję CB, jei yra pakankamai lėšų, tuo pačiu metu apmoka visus likusius mokėjimus (išskyrus išskirtus mokėjimo nurodymus) atitinkamų TARGET2 dalyvių MM sąskaitose.

Išskirdamas mokėjimo nurodymus, [įterpti CB pavadinimą] pradeda nuo TARGET2 dalyvio MM sąskaitos su didžiausia neigiama sumine likvidumo pozicija ir nuo eilės gale esančio mažiausio prioriteto mokėjimo nurodymo. Šis atrankos procesas taikomas tik trumpą laiką, kurį [įterpti CB pavadinimą] nustato savo nuožiūra.

c)

Pagal 3-iąjį algoritmą („daugybinis“), [įterpti CB pavadinimą]:

i)

palygina TARGET2 dalyvių MM sąskaitų poras, siekdamas nustatyti, ar eilėje esantys mokėjimo nurodymai gali būti apmokėti tų dviejų TARGET2 dalyvių MM sąskaitų naudotinomis lėšomis ir laikantis šių dalyvių nustatytų limitų (pradedama nuo TARGET2 dalyvių MM sąskaitų poros su mažiausiu skirtumu tarp vienas kitam skirtų mokėjimo nurodymų), o susiję CB tuo pačiu metu įrašo tuos mokėjimus tų dviejų TARGET2 dalyvių MM sąskaitose; ir

ii)

jeigu MM sąskaitų poros, aprašytos i punkte, atveju likvidumas yra nepakankamas dvišalei pozicijai apmokėti, išskiria atskirus mokėjimo nurodymus, kol likvidumas tampa pakankamas. Šiuo atveju susiję CB tuo pačiu metu apmoka likusius mokėjimus, išskyrus išskirtuosius, abiejose TARGET2 dalyvių MM sąskaitose.

Atlikęs patikrinimus, nurodytus i ir ii punktuose, [įterpti CB pavadinimą] patikrina daugiašalio apmokėjimo pozicijas (tarp dalyvio MM sąskaitos ir kitų TARGET2 dalyvių MM sąskaitų, kurių atžvilgiu yra nustatytas daugiašalis limitas). Šiuo tikslu mutatis mutandis taikoma i–ii punktuose aprašyta tvarka.

d)

Pagal 4-ąjį algoritmą („dalinis ir išorinės sistemos atsiskaitymas“) [įterpti CB pavadinimą] laikosi tokios pačios tvarkos kaip ir 2-ojo algoritmo atveju, bet neišskirdamas mokėjimo nurodymų išorinės sistemos (kuri tuo pačiu metu apmoka daugiašaliu pagrindu) apmokėjimo atžvilgiu.

e)

Pagal 5-ąjį algoritmą („išorinės sistemos atsiskaitymas per subsąskaitas“) [įterpti CB pavadinimą] laikosi tokios pačios tvarkos kaip ir 1-ojo algoritmo atveju, tačiau skirtumas yra toks, kad [įterpti CB pavadinimą] pradeda taikyti 5-ąjį algoritmą per išorinės sistemos sąsają (Ancillary System Interface) ir tikrina tik tai, ar dalyvių subsąskaitose yra pakankamai lėšų. Be to, neatsižvelgiama į limitus ir rezervavimą. 5-asis algoritmas taip pat veikia nakties atsiskaitymų metu.

4)

Tačiau mokėjimo nurodymai, kurie, pradėjus taikyti kuriuos nors iš 1–4 algoritmų, atsiduria vykdymo fazėje, gali būti vykdymo fazėje tuoj pat apmokėti, jeigu atitinkamų TARGET2 dalyvių MM sąskaitų pozicijos ir limitai yra suderinami tiek su šių mokėjimo nurodymų apmokėjimu, tiek su mokėjimo nurodymų apmokėjimu pagal šią optimizavimo procedūrą. Tačiau du algoritmai negali būti taikomi tuo pačiu metu.

5)

Dienos operacijų etape algoritmai taikomi vienas po kito. Jei nėra dar neatlikto išorinės sistemos vienalaikio daugiašalio apmokėjimo, laikomasi tokios sekos:

a)

1-asis algoritmas;

b)

jei 1-ojo algoritmo taikymas nepavyksta, tada taikomas 2-asis algoritmas;

c)

jei 2-ojo algoritmo taikymas nepavyksta, tada taikomas 3-iasis algoritmas, o jeigu 2-ojo algoritmo taikymas pavyksta, kartojamas 1-asis algoritmas.

Kai išorinės sistemos atžvilgiu yra dar neatliktas vienalaikis daugiašalis apmokėjimas (5-oji procedūra), taikomas 4-asis algoritmas.

6)

Algoritmai taikomi lanksčiai, nustatant iš anksto apibrėžtą laiko tarpą tarp skirtingų algoritmų taikymo, kad būtų užtikrintas minimalus laiko tarpas tarp dviejų algoritmų veikimo. Laiko seka kontroliuojama automatiškai. Galimas rankinis reguliavimas.

7)

Mokėjimo nurodymas neperrikiuojamas (nekeičiama jo vieta eilėje) bei neatšaukiamas, kol jam taikomas algoritmas. Prašymai perrikiuoti ar atšaukti mokėjimo nurodymą yra įtraukiami į eilę ir joje laikomi, kol algoritmo taikymas pabaigiamas. Jeigu atitinkamas mokėjimo nurodymas yra apmokamas taikant algoritmą, prašymai šį nurodymą perrikiuoti ar atšaukti pašalinami. Jei mokėjimo nurodymas neapmokėtas, į dalyvio prašymus tuoj pat atsižvelgiama.

8.   IKM naudojimas

1)

IKM gali būti naudojamas informacijai gauti ir likvidumui valdyti. Apsikeitimą informacija ir kontrolės priemonių taikymą techniškai užtikrinantis komunikacijų tinklas yra SWIFT saugus IP tinklas (SWIFT Secure IP Network, SIPN).

2)

Išskyrus kaupiamuosius mokėjimo nurodymus ir informaciją apie pastovius duomenis, tik šios darbo dienos duomenys yra prieinami per IKM. Informacija ekrane pateikiama tik anglų kalba.

3)

Informacija pateikiama taikant „užklausų“ režimą, t. y. kiekvienas dalyvis turi paprašyti informacijos, kad ją gautų.

4)

Galimi šie IKM naudojimo režimai:

a)

„programa programai“ režimas (A2A).

Taikant A2A, informacija ir pranešimai perduodami tarp MM ir dalyvio vidaus programos. Todėl dalyvis turi užtikrinti tinkamos programos apsikeitimui XML pranešimais (užklausomis ir atsakymais) per IKM, naudojant standartizuotą sąsają, buvimą. Išsamesnė informacija pateikiama IKM vartotojo žinyne ir VDFS 4 knygoje;

b)

„vartotojas programai“ režimas (U2A)

U2A leidžia tiesioginę komunikaciją tarp dalyvio ir IKM. Informacija pateikiama naršyklėje, veikiančioje AK sistemoje (SWIFT Alliance WebStation arba kitoje sąsajoje, kaip gali būti reikalaujama SWIFT). U2A prieigai užtikrinti IT infrastruktūra turi palaikyti slapukų ir JavaScript veikimą. Išsamesnė informacija pateikiama IKM vartotojo žinyne.

5)

Kiekvienas dalyvis turi bent vieną SWIFT Alliance WebStation arba kitą sąsają, kaip gali būti reikalaujama SWIFT, kad turėtų prieigą prie IKM U2A režimu.

6)

Prieigos prie IKM teisės suteikiamos naudojant SWIFT „Prieigos kontrolę vaidmenų pagrindu“ (SWIFT Role Based Access Control). SWIFT „išleidimo neatmetimo“ (SWIFT Non Repudiation of Emission, NRE) paslauga, kurią dalyviai gali naudoti, leidžia XML pranešimo gavėjui įrodyti, kad toks pranešimas nebuvo pakeistas.

7)

Jei dalyvis turi techninių problemų ir negali pateikti mokėjimo nurodymų, naudodamasis IKM jis gali generuoti iš anksto nustatytą pakaitinį likvidumo perskirstymą ir pakaitinius atsarginius mokėjimus. [Įterpti CB pavadinimą] dalyvio prašymu suteikia tokį funkcionalumą.

8)

Dalyviai taip pat gali naudoti IKM likvidumo pervedimams:

a)

[įterpti, jei taikytina] iš jų MM sąskaitos į jų ne MM sąskaitą;

b)

tarp MM sąskaitos ir dalyvio subsąskaitų; ir

c)

iš MM sąskaitos į išorinės sistemos valdomą veidrodinę sąskaitą.

9.   VDFS ir IKM vartotojo žinynas

Išsamesnė informacija ir pavyzdžiai, paaiškinantys šias taisykles, pateikiami VDFS ir IKM vartotojo žinyne, kartkartėmis iš dalies pakeičiamame ir skelbiamame [įterpti CB pavadinimą] interneto svetainėje bei ECB interneto svetainėje anglų kalba.

II priedėlis

TARGET2 KOMPENSAVIMO SCHEMA

1.   Bendrieji principai

a)

Jei įvyksta techniniai TARGET2 sutrikimai, tiesioginiai dalyviai gali pateikti kompensacijos reikalavimus pagal TARGET2 kompensavimo schemą, aprašytą šiame priedėlyje.

b)

Jei ECB valdančioji taryba nenusprendė kitaip, TARGET2 kompensavimo schema netaikoma, jei techniniai TARGET2 sutrikimai atsiranda dėl išorinių įvykių, kurių susiję CB pagrįstai negali kontroliuoti, arba dėl trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo.

c)

Kompensavimas pagal TARGET2 kompensavimo schemą yra vienintelė kompensavimo procedūra techninių TARGET2 sutrikimų atveju. Tačiau dalyviai, reikalaudami nuostolių atlyginimo, gali naudoti kitas teisines priemones. Jei dalyvis sutinka su kompensacija, siūloma pagal TARGET2 kompensavimo schemą, tai kartu reiškia dalyvio neatšaukiamą sutikimą atsisakyti visų reikalavimų dėl tų mokėjimo nurodymų, kurių atžvilgiu jis priima kompensaciją (įskaitant reikalavimus atlyginti netiesioginius nuostolius), kuriuos jis gali turėti bet kurio CB atžvilgiu, o atitinkamo kompensacijos mokėjimo gavimo faktas reiškia visišką ir galutinį tokių reikalavimų įvykdymą. Dalyvis pagal TARGET2 kompensavimo schemą gautos sumos ribose užtikrina, kad susiję CB neturės tenkinti jokių kitų reikalavimų, kuriuos pateiks bet kuris kitas dalyvis ar bet kuris kitas trečiasis asmuo to mokėjimo nurodymo ar to mokėjimo atžvilgiu.

d)

Kompensacijos pasiūlymo pateikimas nereiškia [įterpti CB pavadinimą] ar bet kurio kito CB atsakomybės dėl techninių TARGET2 sutrikimų pripažinimo.

2.   Sąlygos kompensacijos pasiūlymams

a)

Mokėtojas gali pateikti administracinio mokesčio ir palūkanų kompensavimo reikalavimą, jei dėl techninių TARGET2 sutrikimų mokėjimo nurodymas nebuvo apmokėtas tą darbo dieną, kurią jis buvo priimtas.

b)

Gavėjas gali pateikti administracinio mokesčio reikalavimą, jei dėl techninių TARGET2 sutrikimų jis negavo mokėjimo, kurį jis tikėjosi gauti tam tikrą darbo dieną. Gavėjas taip pat gali pateikti palūkanų kompensavimo reikalavimą, jei yra patenkintos viena ar daugiau iš šių sąlygų:

i)

dalyvių, kurie gali naudotis ribinio skolinimosi galimybe, atveju: dėl techninių TARGET2 sutrikimų gavėjas naudojosi ribinio skolinimosi galimybe; ir (arba)

ii)

visų dalyvių atveju: buvo techniškai neįmanoma pasinaudoti pinigų rinka arba toks refinansavimas buvo neįmanomas dėl kitų, objektyviai pagrįstų priežasčių.

3.   Kompensacijos apskaičiavimas

a)

Kompensacijos pasiūlymo mokėtojui atveju:

i)

administracinis mokestis yra 50 eurų už pirmą neapmokėtą mokėjimo nurodymą, 25 eurai už kiekvieną iš keturių paskesnių tokių mokėjimo nurodymų ir 12,50 eurų už kiekvieną kitą tokį mokėjimo nurodymą. Administracinis mokestis kiekvienam gavėjui apskaičiuojamas atskirai;

ii)

palūkanų kompensacija nustatoma taikant kiekvieną dieną nustatomą bazinę normą. Ši bazinė norma yra mažesnioji iš euro vienos nakties palūkanų vidurkio indekso (EONIA) normos ir ribinio skolinimosi normos. Bazinė norma taikoma dėl techninių TARGET2 sutrikimų neapmokėto mokėjimo nurodymo sumai už kiekvieną laikotarpio dieną nuo faktinio arba, 2 dalies b punkto ii papunktyje nurodytų mokėjimo nurodymų atveju, planuoto mokėjimo nurodymo pateikimo dienos iki dienos, kurią mokėjimo nurodymas buvo arba galėjo būti sėkmingai apmokėtas. Pajamos, gautos padėjus neapmokėtų mokėjimo nurodymų lėšas kaip indėlį Eurosistemoje, iš kompensacijos sumos išskaičiuojamos; ir

iii)

palūkanų kompensacija nemokama, jeigu ir tiek, kiek neapmokėtų mokėjimo nurodymų lėšos buvo investuotos į rinką arba panaudotos privalomųjų atsargų reikalavimams patenkinti.

b)

Kompensacijos pasiūlymo mokėtojui atveju:

i)

administracinis mokestis yra 50 eurų už pirmą neapmokėtą mokėjimo nurodymą, 25 eurai už kiekvieną iš keturių paskesnių tokių mokėjimo nurodymų ir 12,50 euro už kiekvieną kitą tokį mokėjimo nurodymą. Administracinis mokestis kiekvienam mokėtojui apskaičiuojamas atskirai;

ii)

taikomas a punkto ii papunktyje nustatytas palūkanų kompensacijos skaičiavimo metodas, tačiau mokėtinos palūkanų kompensacijos norma yra lygi skirtumui tarp ribinio skolinimosi normos ir bazinės normos, o kompensacijos dydis skaičiuojamas nuo ribinio skolinimosi galimybės sumos, panaudotos dėl techninių TARGET2 sutrikimų.

4.   Procedūrinės taisyklės

a)

Kompensacijos reikalavimas pateikiamas naudojant reikalavimo formą, kurią galima rasti [įterpti CB pavadinimą] interneto svetainėje anglų kalba (žr. [įterpti nuorodą į CB tinklavietę]). Mokėtojai pateikia atskirą reikalavimo formą kiekvieno gavėjo atžvilgiu, o gavėjai pateikia atskirą reikalavimo formą kiekvieno mokėtojo atžvilgiu. Reikalavimo formoje nurodytai informacijai patvirtinti pridedama pakankama papildoma informacija ir dokumentai. Konkretaus mokėjimo ar mokėjimo nurodymo atžvilgiu gali būti pateiktas tik vienas reikalavimas.

b)

Per keturias savaites nuo techninių TARGET2 sutrikimų atsiradimo dalyviai pateikia savo reikalavimo formas [įterpti CB pavadinimą]. [Įterpti CB pavadinimą] prašoma papildoma informacija ir įrodymai pateikiami per dvi savaites nuo tokio prašymo pateikimo.

c)

[Įterpti CB pavadinimą] peržiūri reikalavimus ir persiunčia juos ECB. Jei ECB valdančioji taryba nenusprendžia kitaip ir nepraneša dalyviams, visi gauti reikalavimai vertinami ir kompensacijos pasiūlymai pateikiami ne vėliau kaip per 14 savaičių nuo techninių TARGET2 sutrikimų atsiradimo.

d)

[Įterpti CB pavadinimą] apie c punkte nurodyto vertinimo rezultatus praneša atitinkamiems dalyviams. Jei, atlikus vertinimą, pateikiamas kompensacijos pasiūlymas, atitinkami dalyviai per keturias savaites nuo pranešimo apie tokį pasiūlymą gavimo kiekviename reikalavime nurodyto kiekvieno mokėjimo ar mokėjimo nurodymo atžvilgiu priima šį pasiūlymą arba jį atmeta, pasirašydami standartinį priėmimo raštą (naudodami formą, kurią galima rasti [įterpti CB pavadinimą] tinklavietėje (žr. [įterpti nuorodą į CB tinklavietę]). Jei [įterpti CB pavadinimą] tokio rašto negauna per keturias savaites, laikoma, kad atitinkami dalyviai atmetė kompensacijos pasiūlymą.

e)

Gavęs dalyvio raštą dėl kompensacijos priėmimo, [įterpti CB pavadinimą] atlieka kompensacijos mokėjimus. Kompensacijos mokėjimų atžvilgiu palūkanos nemokamos.

III priedėlis

NUOMONIŲ DĖL GEBĖJIMŲ IR ŠALIES PAVYZDINĖS SĄLYGOS

[Įterpti CB pavadinimą]

[adresas]

Dalyvavimas [sistemos pavadinimas]

[vieta]

[data]

Gerb. p.

Mes, [vidaus arba nepriklausomi] teisininkai, atstovaujantys [nurodyti Dalyvio ar Dalyvio filialo pavadinimą] interesams, buvome paprašyti pateikti šią nuomonę dėl klausimų, kylančių dėl [jurisdikcija, kurioje Dalyvis yra įsteigtas, toliau – jurisdikcija] teisės aktų, susijusių su [Dalyvio pavadinimas] (toliau – Dalyvis) dalyvavimu [TARGET2 komponento sistemos pavadinimas] (toliau – Sistema).

Ši nuomonė apima tuos [jurisdikcija] teisės aktus, kurie galiojo jos pateikimo momentu. Tam, kad pagrįstume šią nuomonę, nenagrinėjome jokios kitos jurisdikcijos teisės aktų, šiuo atžvilgiu nereiškiame jokių pastabų ir nedarome jokių išvadų. Visi toliau pateikti teiginiai ir išvados pagal [jurisdikcijos] teisės aktus taikomi vienodai tikslumo ir galiojimo požiūriu, nepriklausomai nuo to, ar pateik- damas mokėjimo nurodymus ir gaudamas mokėjimus Dalyvis veikia per savo pagrindinę buveinę, ar per vieną ar daugiau filialų, įsteigtų valstybėje, kurioje taikoma [jurisdikcija], arba kitose valstybėse.

I.   IŠNAGRINĖTI DOKUMENTAI

Siekdami pagrįsti šią nuomonę, mes išnagrinėjome:

1.

Dalyvio [nurodyti atitinkamų steigimo dokumentų], galiojančių šios nuomonės pateikimo metu, patvirtintas kopijas;

2.

[jei taikoma] išrašą iš [nurodyti atitinkamą įmonių registrą] ir iš [jei taikoma] [kredito įstaigų ar atitinkamą registrą];

3.

[tiek, kiek taikoma] licencijos ar kito dokumento, įrodančio Dalyvio teisę teikti bankines, investicines, lėšų pervedimo ar kitas finansines paslaugas [jurisdikcijoje], kopiją;

4.

[jei taikoma] Dalyvio valdybos ar atitinkamo valdymo organo [įterpti datą] priimto nutarimo, įrodančio Dalyvio sutikimą laikytis Sistemos dokumentuose numatytų nuostatų (kaip apibrėžta toliau), kopiją; ir

5.

[nurodyti visus įgaliojimus ir kitus dokumentus, kuriuose nurodyta ar kurie įrodo, kad asmuo arba asmenys, kurie pasirašo atitinkamus Sistemos dokumentus (kaip apibrėžta toliau) Dalyvio vardu, turi tam teisę];

ir visus kitus šiai nuomonei pateikti būtinus arba tinkamus dokumentus, susijusius su Dalyvio įsteigimu, teisėmis ir įgaliojimais (toliau – Dalyvio dokumentai).

Siekdami pagrįsti šią nuomonę, mes taip pat išnagrinėjome:

1.

[įterpti datą] patvirtintas Sistemos [įterpti nuorodą į Suderintas dalyvavimo TARGET2 taisykles įgyvendinančias taisykles] (toliau – Taisyklės); ir

2.

[…].

[Taisyklės] ir […] toliau vadinami „Sistemos dokumentais“, o kartu su Dalyvio dokumentais – „Dokumentais“.

II.   PRIELAIDOS

Pateikdami šią nuomonę, darome šias prielaidas apie Dokumentus:

1.

mums buvo pateikti Sistemos dokumentų originalai arba tikros kopijos;

2.

Sistemos dokumentų sąlygos ir juose numatytos teisės ir pareigos yra galiojančios ir teisiškai privalomos pagal [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] teisę, kurią jie yra pasirinkę taikytina, o pasirinkimas Sistemos dokumentams taikyti [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] teisę yra galimas pagal [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] teisę;

3.

Dalyvio dokumentai yra galiojantys ir teisėti, yra tinkamai patvirtinti, priimti ar sudaryti ir, kai būtina, pateikti atitinkamų šalių; ir

4.

Dalyvio dokumentai yra teisiškai privalomi šalims, kurioms jie skirti, o jų sąlygos nėra pažeistos.

III.   NUOMONĖS DĖL DALYVIO

A.

Dalyvis yra juridinis asmuo, tinkamai įsteigtas ir įregistruotas arba kitaip tinkamai įkurtas pagal [jurisdikcijos] teisę.

B.

Dalyvis turi visus reikalingus juridinio asmens įgaliojimus įgyvendinti ir vykdyti teises ir pareigas, numatytas Sistemos dokumentuose, kurių šalimi jis yra.

C.

Dalyvio teisių ir pareigų priėmimas ar įgyvendinimas ir vykdymas pagal Sistemos dokumentus, kurių šalimi jis yra, jokiu būdu nepažeis jokių [jurisdikcijos] teisės aktų nuostatų, taikomų Dalyviui ar Dalyvio dokumentams.

D.

Dalyviui nereikia jokių papildomų įgaliojimų, leidimų, sutikimų, dokumentų pateikimų, registravimų, notaro ar kitų patvirtinimų iš [pagal jurisdikciją] kompetentingų teismo ar valdžios, teisinių ar valstybės institucijų, dėl Sistemos dokumentų priėmimo, galiojimo arba vykdymo arba teisių ir pareigų pagal juos įgyvendinimui.

E.

Dalyvis ėmėsi visų būtinų veiksmų ir kitų priemonių, reikalingų pagal [jurisdikcijos] teisę, kad jo pareigos pagal Sistemos dokumentus būtų teisėtos, galiojančios ir saistančios.

Ši nuomonė sudaryta joje nurodytą dieną ir skirta tik [įterpti CB pavadinimą] ir [Dalyviui]. Jokie kiti asmenys negali remtis šia nuomone, o jos turinys negali būti atskleistas be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo jokiems kitiems asmenims, išskyrus numatytus jos gavėjus ir jų interesams atstovaujančius teisininkus, taip pat Europos Centrinį Banką ir Europos centrinių bankų sistemos nacionalinius centrinius bankus [ir [jurisdikcijos] nacionalinį centrinį banką/atitinkamas valdymo institucijas].

Pagarbiai

[parašas]

[Įterpti CB pavadinimą]

[adresas]

[sistemos pavadinimas]

[vieta]

[data]

Gerb. p.

Mes, [nepriklausomi] teisininkai, atstovaujantys [nurodyti Dalyvio ar Dalyvio filialo pavadinimą] (toliau – Dalyvis) interesams dėl klausimų, kylančių iš [Dalyvio įsteigimo vietos jurisdikcijos (toliau – jurisdikcija)] teisės, buvome paprašyti pateikti šią nuomonę pagal [jurisdikcijos] teisės aktus dėl Dalyvio dalyvavimo sistemoje, kuri yra TARGET2 sudėtinė dalis (toliau – Sistema). Nuorodos į [jurisdikcijos] teisę apima visus taikytinus [jurisdikcijos] teisės aktus. Mes pareiškiame šią nuomonę pagal [jurisdikcijos] teisę, ypač atsižvelgdami į Dalyvį, įsteigtą ne [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] dėl teisių ir pareigų, kylančių iš dalyvavimo Sistemoje, kaip numatyta toliau apibrėžtuose Sistemos dokumentuose.

Ši nuomonė apima tuos [jurisdikcijos] teisės aktus, kurie galiojo jos pateikimo momentu. Tam, kad pagrįstume šią nuomonę, nenagrinėjome jokios kitos jurisdikcijos teisės aktų, šiuo atžvilgiu nereiškiame jokių pastabų ir nedarome jokių išvadų. Mes darėme prielaidą, kad jokios kitos jurisdikcijos teisės aktuose nėra nieko, kas darytų įtaką šiai nuomonei.

1.   IŠNAGRINĖTI DOKUMENTAI

Siekdami pagrįsti šią nuomonę, mes išnagrinėjome toliau išvardytus ir kitus dokumentus, kuriuos laikėme reikalingais ar tinkamais:

1.

[įterpti datą] patvirtintas Sistemos [įterpti nuorodą į Suderintas dalyvavimo TARGET2 taisykles įgyvendinančias taisykles] (toliau – Taisyklės); ir

2.

visus kitus dokumentus, reglamentuojančius Sistemą ir (arba) teisinius santykius tarp Dalyvio ir kitų Sistemos dalyvių, tarp Sistemos dalyvių ir [įterpti CB pavadinimą].

Taisyklės ir […] toliau vadinami „Sistemos dokumentais“.

2.   PRIELAIDOS

Pateikdami šią nuomonę, darome šias prielaidas apie Sistemos dokumentus:

1.

Sistemos dokumentai yra galiojantys ir teisėti, yra tinkamai patvirtinti, priimti ar sudaryti ir, kai būtina, pateikti atitinkamų šalių;

2.

Sistemos dokumentų sąlygos ir juose numatytos teisės ir pareigos yra galiojančios ir teisiškai privalomos pagal [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] teisę, kurią jie yra pasirinkę taikytina, o pasirinkimas Sistemos dokumentams taikyti [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] teisę yra galimas pagal [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] teisę;

3.

Sistemos dalyviai, per kuriuos bet kokie mokėjimo nurodymai yra siunčiami ar mokėjimai yra gaunami arba per kuriuos bet kokios teisės ar pareigos pagal Sistemos dokumentus yra įgyvendinamos ar vykdomos, turi licenciją teikti lėšų pervedimo paslaugas visose susijusiose jurisdikcijose; ir

4.

dokumentai, mums pateikti kaip kopijos ar pavyzdžiai, atitinka originalus.

3.   NUOMONĖ

Remdamiesi tuo, kas išdėstyta pirmiau, ir kiekvienu atveju atsižvelgdami į tai, kas numatyta toliau, darome išvadą, kad:

3.1.   Konkrečios šalies teisiniai aspektai [kiek taikytina]

Šie [jurisdikcijos] teisės aktų požymiai atitinka Dalyvio pareigas, kylančias iš Sistemos dokumentų, ir jokiu būdu jų nepanaikina: [konkrečios šalies teisinių aspektų sąrašas].

3.2.   Bendrieji nemokumo klausimai

3.2.a   Nemokumo bylų rūšys

Nemokumo bylų rūšys (įskaitant sureguliavimo ar sanavimo bylas), kurios šioje nuomonėje apima visas bylas dėl Dalyvio turto arba bet kurio Dalyvio filialo, veikiančio pagal [jurisdikciją], kurios gali būti iškeltos Dalyviui pagal [jurisdikciją], yra tik šios: [išvardinti bylas originalo kalba ir anglų kalba] (visos kartu toliau vadinamos „nemokumo bylomis“).

Be nemokumo bylų, Dalyviui, bet kokiam jo turtui ar filialui, veikiančiam pagal [jurisdikciją], gali būti keliamos pagal [jurisdikciją] [išvardyti visas taikytinas moratoriumo, administravimo ar kitas bylas, dėl kurių mokėjimai Dalyviui ir (arba) Dalyvio mokėjimai gali būti sustabdyti ar apriboti, arba panašias bylas originalo kalba ir anglų kalba] (visos kartu toliau vadinamos „bylomis“).

3.2.b   Nemokumo susitarimai

[Jurisdikcija] arba tam tikri valstybiniai dariniai [jurisdikcijoje], kaip nurodyta, yra šių nemokumo susitarimų šalis (-ys): [nurodyti, jei taikoma, tuos, kurie turi arba gali turėti įtaką šiai nuomonei].

3.3.   Sistemos dokumentų vykdymas

Atsižvelgiant į tai, kas toliau išdėstyta, visos Sistemos dokumentų nuostatos bus įpareigojančios ir vykdytinos pagal jų sąlygas pagal [jurisdikcijos] teisės aktus, ypač jei dalyviui iškeliamos nemokumo bylos ar kitos bylos.

Taigi mes manome, kad:

3.3.a   Mokėjimo nurodymų apdorojimas

Taisyklių [skyrių sąrašo] nuostatos dėl mokėjimo nurodymų apdorojimo yra galiojančios ir vykdytinos. Ypač, visi mokėjimo nurodymai, apdoroti vadovaujantis šiais skyriais, bus galiojantys, įpareigojantys ir vykdytini pagal [jurisdikcijos] teisės aktus. Taisyklių nuostata, apibrėžianti tikslų momentą, nuo kurio Sistemai pateikti Dalyvio mokėjimo nurodymai tampa vykdytini ir neatšaukiami ([nurodyti Taisyklių skyrių]), yra galiojanti, įpareigojanti ir vykdytina pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

3.3.b   [įterpti CB pavadinimą] įgaliojimas atlikti savo funkcijas

Nemokumo ar kitos bylos iškėlimas Dalyviui neturės įtakos iš Sistemos dokumentų kylantiems [įterpti CB pavadinimą] įgaliojimams ir teisėms. [Nurodyti [kiek taikytina], kad: ta pati nuomonė taip pat taikoma bet kurio kito subjekto, kuris Dalyviams tiesiogiai teikia paslaugas, būtinai reikalingas dalyvavimui Sistemoje (pvz., tinklo paslaugų teikėjas), atžvilgiu.]

3.3.c   Teisių gynimo priemonės įsipareigojimų nevykdymo atveju

[Kai taikytina Dalyviui, Taisyklių [skyrių sąrašas] nuostatos dėl reikalavimų, kurių terminas dar nesuėjo, įvykdymo prieš terminą, reikalavimų įskaitymo dėl Dalyvio lėšų naudojimo, įkeitimo realizavimo, dalyvavimo sustabdymo ir nutraukimo, reikalavimų dėl delspinigių už įsipareigojimų nevykdymą ir sutarčių bei sandorių nutraukimo ([įterpti kitas susijusias Taisyklių arba Sistemos dokumentų nuostatas)] yra galiojančios ir vykdytinos pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.]

3.3.d   Sustabdymas ir nutraukimas

Kai taikytina Dalyviui, Taisyklių [skyrių sąrašas] nuostatos (dėl Dalyvio dalyvavimo Sistemoje sustabdymo ir nutraukimo pradėjus nemokumo ar kitą bylą arba dėl įsipareigojimų nevykdymo, kaip apibrėžta Sistemos dokumentuose, arba jeigu Dalyvis kelia bet kokią sisteminę riziką arba turi rimtų veikimo problemų) yra galiojančios ir vykdytinos pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

3.3.e   Baudų taikymas

Kai taikytina Dalyviui, Taisyklių [skyrių sąrašo] nuostatos dėl baudų Dalyviui, negalinčiam laiku, kai taikoma, grąžinti dienos paskolos arba vienos nakties paskolos, yra galiojančios ir vykdytinos pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

3.3.f   Teisių ir pareigų perleidimas

Dalyvio teisės ir pareigos negali būti perleistos, pakeistos ar kitaip Dalyvio perduotos trečiosioms šalims be išankstinio rašytinio [įterpti CB pavadinimą] sutikimo.

3.3.g   Taikytinos teisės ir jurisdikcijos pasirinkimas

[Taisyklių] [skyrių sąrašo] nuostatos, ypač dėl taikytinos teisės, ginčų sprendimo, teismingumo, ir teismo proceso dokumentų įteikimo, yra galiojančios ir vykdytinos pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

3.4.   Pirmumo teisės negaliojimas

Mes manome, kad nei vienas iš Sistemos dokumentų kylantis įsipareigojimas, jo vykdymas ar laikymasis iki bet kokios nemokumo ar kitos bylos Dalyvio atžvilgiu pradžios jokioje tokioje byloje negali būti atmestas kaip pirmumo teisė, nuginčijamas sandoris arba kitaip pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

Ypač ir neapribojant to, kas ankščiau pasakyta, mes pareiškiame šią nuomonę dėl bet kurio dalyvio į Sistemą pateiktų mokėjimo nurodymų. Ypač, mes manome, kad [Taisyklių] [skyrių sąrašo] nuostatos, reglamentuojančios mokėjimo nurodymų vykdymą ir neatšaukiamumą, bus galiojančios ir vykdytinos, ir kad nei vieno dalyvio pateiktas ir apdorotas pagal Taisyklių [skyrių sąrašo] mokėjimo nurodymas jokioje nemokumo ar kitoje byloje negali būti atmestas kaip pirmumo teisė, nuginčijamas sandoris arba kitaip pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

3.5.   Turto areštas

Jeigu Dalyvio kreditorius reikalauja turto arešto akto (įskaitant bet kokį aktą dėl arešto, konfiskavimo ar kitokios viešosios arba privatinės teisės procedūros, skirtos apsaugoti visuomenės interesą ar Dalyvio kreditorių teises) – toliau vadinama „areštu“ – pagal [jurisdikcijos] teisės aktus iš [jurisdikcijoje] kompetentingos teismo arba valdžios, teisminės ar valstybinės valdžios institucijos, mes manome, kad [įterpti analizę ir vertinimą].

3.6.   Įkaitas [jei taikoma]

3.6.a   Teisių arba turto perleidimas dėl užtikrinimo, įkeitimo ir (arba) atpirkimo sandorių

Perleidimai dėl užtikrinimo bus galiojantys ir vykdytini pagal [jurisdikcijos] teisės aktus. Konkrečiai, įkeitimo arba atpirkimo sandorių sudarymas ir vykdymas pagal [įterpti nuorodą į atitinkamą susitarimą su CB] bus galiojantys ir vykdytini pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

3.6.b   Teisių perėmėjų, įkaito turėtojų ar pirkėjų atpirkimo sandoriuose interesų pirmenybė prieš kitų pareiškėjų interesus

Nemokumo arba kitos Dalyviui iškeltos bylos atveju, reikalavimų tenkinimas iš Dalyvio teisių ar turto, perleistų dėl užtikrinimo arba įkeistų [CB] ar kitiems Sistemos dalyviams, turės pirmenybę prieš visų kitų Dalyvio kreditorių reikalavimus, ir jiems nebus taikomi kreditorių, turinčių pirmumo teisę, reikalavimai.

3.6.c   Vykdymo teisių užtikrinimas

NET nemokumo arba kitos bylos, pradėtos Dalyviui, atveju, kiti Sistemos dalyviai ir [įterpti CB pavadinimą] kaip [teisių perėmėjai, įkaito turėtojai arba pirkėjai atpirkimo sandoriuose, kai taikoma] vis tiek galės pasinaudoti išieškojimo nukreipimu ir tokio Dalyvio teisių arba turto priėmimu, veikdami per [įterpti CB pavadinimą] pagal Taisykles.

3.6.d   Formos ir registravimo reikalavimai

Nėra jokių Dalyvio teisių arba turto perleidimo dėl užtikrinimo arba įkei- timo ar atpirkimo sandorių sudarymo ir vykdymo formos reikalavimų, ir nebūtina, kad [perleidimas dėl užtikrinimo, įkeitimo ar atpirkimo sandorio, kai taikoma, ar tokio perleidimo, įkeitimo ar atpirkimo sandorio bet kokia informacija] būtų registruoti ar pateikti kompetentingai [juris- dikcijos] teismo ar valdžios, teisminei ar valstybinės valdžios institucijai.

3.7.   Filialai [kiek taikytina]

3.7.a   Nuomonė taikoma veiksmams, atliekamiems per filialus

Visi pirmiau pateikti teiginiai ir išvados dėl Dalyvio pagal [jurisdikcijos] teisę taikomi vienodai galiojimo ir tikslumo požiūriu, kai Dalyvis veikia per vieną ar keletą filialų, esančių už [jurisdikcijos] ribų.

3.7.b   Atitikimas teisės aktams

Nei teisių ir pareigų pagal Sistemos dokumentus įgyvendinimas ir vykdymas, nei Dalyvio filialo mokėjimo nurodymų pateikimas, perdavimas ar gavimas jokiu atžvilgiu nepažeis [jurisdikcijos] teisės aktų.

3.7.c   Reikalingi įgaliojimai

Nei įgyvendinant ir vykdant teises ir pareigas pagal Sistemos dokumentus, nei Dalyvio filialui pateikiant, perduodant ar gaunant mokėjimo nurodymus, nereikės jokių papildomų įgaliojimų, leidimų, sutikimų, dokumentų pateikimų, registravimų, notaro ar kitų patvirtinimų iš [jurisdikcijos] kompetentingų teismo, valdžios, teisminių ar valstybinės valdžios institucijų.

Ši nuomonė sudaryta joje nurodytą dieną ir skirta tik [įterpti CB pavadinimą] ir [Dalyviui]. Jokie kiti asmenys negali remtis šia nuomone, o jos turinys negali būti atskleistas be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo jokiems kitiems asmenims, išskyrus numatytus jos gavėjus ir jų interesams atstovaujančius teisininkus, taip pat Europos Centrinį Banką ir Europos centrinių bankų sistemos nacionalinius centrinius bankus [ir [jurisdikcijos] nacionalinį centrinį banką/atitinkamas valdymo institucijas].

Pagarbiai

[parašas]

IV priedėlis

VEIKLOS TĘSTINUMO IR NENUMATYTŲ ATVEJŲ PROCEDŪROS

1.   Bendrosios nuostatos

a)

Šis priedėlis nustato [įterpti CB pavadinimą] ir dalyvių arba išorinių sistemų veiksmus, jei sutrinka vienas ar daugiau BTP ar telekomunikacijų tinklo komponentų arba jie yra paveikiami neįprasto išorės įvykio, arba sutrikimas paveikia dalyvį ar išorinę sistemą.

b)

Visos nuorodos į konkretų laiką šiame priedėlyje nurodo ECB buveinės vietos laiką, t. y. Vidurio Europos laiką (Central European Time, CET (1)).

2.   Veiklos tęstinumo ir veikimo nenumatytais atvejais priemonės

a)

Neįprasto išorės įvykio ir (arba) BTP arba telekomunikacijų tinklo sutrikimo, kuris paveikia įprastą TARGET2 veikimą, atveju, [įterpti CB pavadinimą] turi teisę naudoti veiklos tęstinumo ir veikimo nenumatytais atvejais priemones.

b)

TARGET2 naudojamos šios pagrindinės veiklos tęstinumo ir veikimo nenumatytais atvejais priemonės:

i)

BTP eksploatacijos perkėlimas į pakaitinį centrą;

ii)

BTP veikimo valandų pakeitimas; ir

iii)

atsarginio labai svarbių ir svarbių mokėjimų apdorojimo inicijavimas, kaip atitinkamai apibrėžta 6 dalies c ir d punktuose.

c)

Veiklos tęstinumo ir veikimo nenumatytais atvejais priemonių atžvilgiu [įterpti CB pavadinimą] turi teisę savo nuožiūra nuspręsti, kada ir kokias priemones taikyti mokėjimo nurodymams apmokėti.

3.   Pranešimas apie incidentą

a)

Informacija apie BTP sutrikimą ir (arba) neįprastą išorės įvykį dalyviams perduodama per vidinius komunikacijos kanalus, IKM ir T2IS. Pranešimai dalyviams apima būtent šią informaciją:

i)

įvykio apibūdinimą;

ii)

numatomą veikimo vėlavimą/atidėjimą (jei žinoma);

iii)

informaciją apie priemones, kurių jau imtasi; ir

iv)

patarimą dalyviams.

b)

Be to, [įterpti CB pavadinimą] gali nuspręsti dalyviams pranešti apie bet kokį kitą esamą arba numatomą įvykį, kuris galėtų paveikti įprastą TARGET2 veikimą.

4.   BTP eksploatacijos perkėlimas į pakaitinį centrą

a)

Jei atsitinka kuris nors iš 2 dalies a punkte nurodytų įvykių, BTP eksploatacija gali būti perkeliama į pakaitinį centrą tame pačiame arba kitame regione.

b)

Jei BTP eksploatacija perkeliama į kitą regioną, dalyviai deda visas pastangas, kad sutikrintų savo pozicijas, buvusias iki sutrikimo pradžios arba iki neįprasto išorės įvykio atsiradimo, ir pateikia [įterpti CB pavadinimą] visą šiuo atžvilgiu svarbią informaciją.

5.   Veikimo valandų pakeitimas

a)

TARGET2 dienos operacijų etapas gali būti pratęstas arba naujos darbo dienos pradžia nukelta. Per pratęstą TARGET2 veikimo laiką mokėjimo nurodymai apdorojami pagal [įterpti nuorodą į Suderintas taisykles įgyvendinančias priemones] atsižvelgiant į šiame priedėlyje esančius pakeitimus.

b)

Dienos operacijų etapas gali būti pratęsiamas ir uždarymo laikas nukeliamas, jei BTP sutriko dienos metu, bet buvo atstatyta iki 18.00. Toks uždarymo laiko nukėlimas įprastomis sąlygomis neviršija dviejų valandų ir apie jį dalyviams pranešama kiek įmanoma anksčiau. Jei apie tokį nukėlimą paskelbiama iki 16.50, išlieka mažiausiai vienos valandos skirtumas tarp klientų ir tarpbankinių mokėjimo nurodymų priėmimo sustabdymo laiko. Kai paskelbiama apie tokį nukėlimą, jis negali būti atšaukiamas.

c)

Uždarymo laikas nukeliamas tais atvejais, kai BTP sutriko iki 18.00 ir nebuvo atstatyta iki 18.00. [Įterpti CB pavadinimą] tuoj pat praneša dalyviams apie uždarymo laiko nukėlimą.

d)

Atstačius BTP, atliekami šie veiksmai:

i)

[Įterpti CB pavadinimą] visus eilėje esančius mokėjimus siekia įvykdyti per vieną valandą; jei BTP sutrinka 17.30 arba vėliau (tais atvejais, kai BTP sutrikimas tebesitęsia 18.00) – šis laikas sutrumpinamas iki 30 minučių.

ii)

Dalyvių galutiniai balansai nustatomi per vieną valandą; jei BTP sutrinka 17.30 arba vėliau, tais atvejais, kai BTP sutrikimas tebesitęsia 18.00 – šis laikas sutrumpinamas iki 30 minučių.

iii)

Atėjus tarpbankinių mokėjimų priėmimo sustabdymo laikui, atliekama dienos pabaigos procedūra, įskaitant pasinaudojimą Eurosistemos nuolatinėmis galimybėmis.

e)

Išorinės sistemos, kurioms reikia likvidumo anksti ryte, turi turėti parengtas priemones, skirtas susidoroti su atvejais, kai dienos operacijų etapas negali būti pradėtas laiku dėl BTP sutrikimo ankstesnę dieną.

6.   Atsarginis apdorojimas

a)

Jei [įterpti CB pavadinimą] laiko reikalinga, jis inicijuoja atsarginį mokėjimo nurodymų apdorojimą BTP nenumatytų atvejų modulyje. Tokiais atvejais dalyviams užtikrinamas tik minimalus paslaugų lygis. [Įterpti CB pavadinimą] bet kokiomis prieinamomis ryšio priemonėmis informuoja savo dalyvius apie pradedamą atsarginį apdorojimą.

b)

Atliekant atsarginį apdorojimą, [įterpti CB pavadinimą] mokėjimo nurodymai apdorojami rankiniu būdu.

c)

Šie mokėjimai laikomi labai svarbiais, ir nenumatytais atvejais [įterpti CB pavadinimą] deda visas pastangas jiems apdoroti:

i)

su CLS Bank International susiję mokėjimai;

ii)

EURO1 dienos pabaigos atsiskaitymas; ir

iii)

įkaito vertės išlaikymo prievolės pagrindinei sutarties šaliai.

d)

Šių rūšių mokėjimai laikomi svarbiais ir dėl jų [įterpti CB pavadinimą] gali nuspręsti inicijuoti atsarginį apdorojimą:

i)

mokėjimai dėl per sąsają susietų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų atsiskaitymo realiu laiku; ir

ii)

papildomi mokėjimai, kuriais siekiama išvengti sisteminės rizikos.

e)

Dalyviai mokėjimo nurodymus atsarginiam apdorojimui ir informaciją gavėjams pateikia per [įterpti ryšio priemones]. Informaciją apie sąskaitų balansus bei debeto ir kredito įrašus galima gauti iš [įterpti CB pavadinimą].

f)

Mokėjimo nurodymams, kurie jau pateikti TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], bet yra eilėje, taip pat gali būti taikomas atsarginis apdorojimas. Tokiais atvejais [įterpti CB pavadinimą] stengiasi išvengti dvigubo mokėjimo nurodymų apdorojimo, tačiau riziką dėl tokio dvigubo apdorojimo, jei jis įvyksta, prisiima dalyviai.

g)

Dėl mokėjimo nurodymų atsarginio apdorojimo dalyviai pateikia papildomą įkaitą. Atliekant atsarginį apdorojimą, gautini atsarginiai mokėjimai gali būti panaudoti siekiant padengti siunčiamus atsarginius mokėjimus. Atlikdamas atsarginį apdorojimą, [įterpti CB pavadinimą] gali neatsižvelgti į dalyvių naudotinas lėšas.

7.   Sutrikimai, susiję su dalyviais arba išorinėmis sistemomis

a)

Jei dalyviui iškilo problema, dėl kurios jis negali apmokėti mokėjimų TARGET2, jis atsako už tos problemos išsprendimą. Konkrečiai, dalyvis gali naudoti vidaus sprendimus arba IKM funkcionalumą, t. y. pakaitinį likvidumo perskirstymą ir pakaitinius atsarginius mokėjimus (CLS, EURO1, STEP2 išankstinį finansavimą).

b)

Jei dalyvis nusprendžia naudoti IKM funkcionalumą pakaitiniam likvidumo perskirstymui atlikti, [įterpti CB pavadinimą], jei dalyvis to prašo, aktyvuoja šį funkcionalumą per IKM. Jei dalyvis to prašo, [įterpti CB pavadinimą] perduoda IKM transliacinį pranešimą, informuojantį kitus dalyvius apie to dalyvio pakaitinio likvidumo perskirstymo panaudojimą. Dalyvis atsako už tokio pakaitinio likvidumo perskirstymo siuntimą išimtinai kitiems dalyviams, su kuriais jis abipusiškai susitarė dėl tokių mokėjimų naudojimo ir už kitus su tokiais mokėjimais susijusius veiksmus.

c)

Jei a punkte nurodytos priemonės yra išnaudotos arba jos yra neveiksmingos, dalyvis gali [įterpti CB pavadinimą] paprašyti pagalbos.

d)

Jei sutrikimas paveikia išorinę sistemą, ta išorinė sistema atsako už sutrikimo pašalinimą. Jei išorinė sistema to prašo, [įterpti CB pavadinimą] gali veikti jos vardu. [Įterpti CB pavadinimą] gali savo nuožiūra nuspręsti, kokį palaikymą teikti išorinei sistemai, įskaitant per išorinės sistemos nakties atsiskaitymus. Gali būti taikomos šios nenumatytų atvejų priemonės:

i)

išorinė sistema per dalyvio sąsają inicijuoja nesusijusius mokėjimus, t. y. mokėjimus, kurie nesusiję su pirmine operacija;

ii)

[įterpti CB pavadinimą] išorinės sistemos vardu sukuria ir (arba) apdoroja XML nurodymus/bylas; ir (arba)

iii)

[įterpti CB pavadinimą] išorinės sistemos vardu atlieka nesusijusius mokėjimus.

e)

Išorinių sistemų atžvilgiu išsamios nenumatytų atvejų priemonės įtraukiamos į [įterpti CB pavadinimą] ir atitinkamos išorinės sistemos dvišalius susitarimus.

8.   Kitos nuostatos

a)

Jei dėl to, kad atsitiko 3 dalies a punkte nurodyti įvykiai, neįmanoma gauti tam tikrų duomenų, [įterpti CB pavadinimą] turi teisę pradėti arba tęsti mokėjimo nurodymų apdorojimą ir (arba) valdyti TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] paskutinių [įterpti CB pavadinimą] nustatytų prieinamų duomenų pagrindu. Jei [įterpti CB pavadinimą] to prašo, dalyviai ir išorinės sistemos pakartotinai pateikia savo FileAct ir (arba) Interact pranešimus ar imasi bet kokių kitų veiksmų, kuriuos [įterpti CB pavadinimą] laiko tinkamais.

b)

Jei įvyksta [įterpti CB pavadinimą] sutrikimas, kai kurias arba visas jo technines funkcijas, susijusias su TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], gali atlikti kiti Eurosistemos centriniai bankai.

c)

Kai [įterpti CB pavadinimą] laiko reikalinga, jis gali reikalauti, kad dalyviai dalyvautų reguliariuose arba ad hoc veiklos tęstinumo ir veikimo nenumatytais atvejais priemonių testuose, mokymuose ar bet kokiuose kituose prevencinio pobūdžio pasirengimuose. Visas dėl tokių testų ar kitų pasirengimų dalyvių patirtas išlaidas padengia patys dalyviai.


(1)  CET atsižvelgiama į perėjimą prie Vidurio Europos vasaros laiko.

V priedėlis

VEIKIMO TVARKARAŠTIS

1.

TARGET2 veikia visomis dienomis, išskyrus šeštadienius, sekmadienius, Naujųjų metų dieną, Didįjį penktadienį ir Velykų pirmadienį (pagal ECB buveinėje taikomą kalendorių), gegužės 1 d., Kalėdas ir gruodžio 26 d.

2.

Sistemos atskaitinis laikas yra ECB buveinės vietos laikas, t. y. CET.

3.

Dabartinė darbo diena prasideda praėjusios darbo dienos vakare ir tęsiasi pagal šį tvarkaraštį:

Laikas

Aprašymas

6.45–7.00

Pasiruošimas dienos operacijoms (1)

7.00–18.00

Dienos operacijų etapas

17.00

Klientų mokėjimų priėmimo sustabdymo laikas, t. y. mokėjimų, kai mokėtojas ir (arba) gavėjas nėra tiesioginis arba netiesioginis dalyvis, sistemoje jis identifikuojamas pagal MT 103 arba MT 103 + pranešimo naudojimą

18.00

Tarpbankinių mokėjimų, t. y. kitų nei klientų mokėjimų, priėmimo sustabdymo laikas

18.00–18.45 (2)

Dienos pabaigos procedūra

18.15 (2)

Bendras naudojimosi nuolatinėmis galimybėmis sustabdymo laikas

(Tuoj pat po) 18.30 (3)

CB gali gauti duomenis apskaitos sistemoms atnaujinti

18.45–19.30 (3)

Dienos pradžios procedūra (nauja darbo diena)

19.00 (3)–19.30 (2)

Likvidumo pervedimas į MM sąskaitą

19.30 (3)

Procedūros pradžios pranešimas ir periodinių nurodymų pervesti likvidumą iš MM sąskaitų į subsąskaitą ir (arba) veidrodinę sąskaitą vykdymas (su išorinėmis sistemomis susijęs atsiskaitymas)

19.30 (3)–22.00

Papildomų likvidumo pervedimų vykdymas per IKM prieš išorinei sistemai išsiunčiant ciklo pradžios pranešimą; išorinės sistemos nakties operacijų vykdymo laikotarpis (tik išorinės sistemos 6-oji atsiskaitymo procedūra)

22.00–1.00

Techninės priežiūros laikotarpis

1.00–7.00

Išorinės sistemos nakties operacijų atsiskaitymo procedūra (tik išorinės sistemos 6-oji atsiskaitymo procedūra)

4.

IKM likvidumo pervedimams galima naudoti nuo 19.30 (4) iki kitos dienos 18.00, išskyrus techninės priežiūros laikotarpį nuo 22.00 iki 1.00.

5.

Veikimo valandos gali būti pakeistos, jei pagal IV priedėlio 5 dalį taikomos veiklos tęstinumo priemonės.


(1)  Dienos operacijos – dienos operacijų etapas ir dienos pabaigos procedūra.

(2)  Pasibaigia 15 minučių vėliau paskutiniąją Eurosistemos privalomųjų atsargų laikymo laikotarpio dieną.

(3)  Prasideda 15 minučių vėliau paskutiniąją Eurosistemos privalomųjų atsargų laikymo laikotarpio dieną.

(4)  Prasideda 15 minučių vėliau paskutiniąją Eurosistemos privalomųjų atsargų laikymo laikotarpio dieną.

VI priedėlis

ĮKAINIŲ SĄRAŠAS IR SĄSKAITŲ PATEIKIMAS

Įkainiai tiesioginiams dalyviams

1.

Mėnesinis įkainis tiesioginiams dalyviams už mokėjimo nurodymų apdorojimą TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], atsižvelgiant į tai, kurį variantą tiesioginis dalyvis pasirinko, yra:

a)

150 eurų už MM sąskaitą ir vienodo dydžio 0,80 euro įkainis už operaciją (debeto įrašą) arba

b)

1 875 eurai už MM sąskaitą ir įkainis už operaciją (debeto įrašą), nurodytas toliau, pagrįstas operacijų kiekiu (įvykdytų operacijų skaičiumi) per mėnesį:

Grupė

Nuo

Iki

Kaina (EUR)

1

1

10 000

0,60

2

10 001

25 000

0,50

3

25 001

50 000

0,40

4

50 001

100 000

0,20

5

daugiau nei 100 000

0,125

Likvidumo pervedimai tarp dalyvio MM sąskaitos ir subsąskaitų yra nemokami.

2.

Mėnesinis įkainis už daugiaadresę prieigą yra 80 eurų už kiekvieną 8 simbolių BIC adresą, kitokį nei tiesioginio dalyvio sąskaitos BIC.

3.

Papildomas mėnesinis įkainis tiesioginiams dalyviams, kurie pageidauja, kad jų sąskaitos BIC nebūtų skelbiamas TARGET2 kataloge, yra 30 eurų už sąskaitą.

4.

Mėnesinis įkainis už kiekvieną tiesioginio dalyvio TARGET2 kataloge registruotą netiesioginį dalyvį yra 20 eurų.

5.

Vienkartinis įkainis už kiekvieną adresuojamojo BIC turėtojo registraciją tiesioginių ir netiesioginių dalyvių filialams, korespondentų filialams ir adresuojamojo BIC turėtojams, kurie yra tos pačios grupės nariai, kaip apibrėžta 1 straipsnyje, TARGET2 kataloge yra 5 eurai.

6.

Mėnesinis įkainis už kiekvieną adresuojamojo BIC turėtojo registraciją korespondentui TARGET2 kataloge yra 5 eurai.

Likvidumo sutelkimo įkainiai

7.

KSI režime, mėnesinis įkainis yra 100 eurų už kiekvieną į grupę įtrauktą sąskaitą.

8.

JL režime, mėnesinis įkainis yra 200 eurų už kiekvieną į JL grupę įtrauktą sąskaitą. Jei JL grupė naudoja KSI režimą, į JL režimą neįtrauktų sąskaitų turėtojai moka KSI mėnesinį 100 eurų užmokestį už sąskaitą.

9.

JL režimui ir KSI režimui taikoma mažėjančių operacijų įkainių struktūra, nustatyta 1 dalies b punkto lentelėje visiems dalyvių mokėjimams grupėje, tarsi šie mokėjimai būtų išsiųsti iš vieno dalyvio sąskaitos.

10.

Mėnesinį 1 875 eurų užmokestį, nurodytą 1 dalies b punkte, moka atitinkamas grupės valdytojas, o mėnesinį 150 eurų užmokestį, nurodytą 1 dalies a punkte, moka visi kiti grupės nariai. Jei JL grupė yra KSI grupės dalis, o JL grupės valdytojas yra kartu ir KSI grupės valdytojas, mėnesinis 1 875 eurų užmokestis mokamas tik vieną kartą. Jei JL grupė yra KSI grupės dalis, o KSI grupės valdytojas nėra kartu ir JL grupės valdytojas, KSI grupės valdytojas moka papildomą mėnesinį 1 875 eurų užmokestį. Tokiais atvejais viso užmokesčio sąskaita už visas KSI grupės sąskaitas (įskaitant JL grupės sąskaitas) siunčiama KSI grupės valdytojui.

Sąskaitų pateikimas

11.

Tiesioginiams dalyviams taikomos šios sąskaitų pateikimo taisyklės. Tiesioginis dalyvis (JL grupės arba KSI grupės valdytojas, kai naudojamas JL arba KSI režimas) gauna sąskaitą, nurodančią už praėjusį mėnesį mokėtiną užmokestį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio penktos darbo dienos. Mokėjimas atliekamas iki to mėnesio dešimtos darbo dienos į [įterpti CB pavadinimą] nurodytą sąskaitą debetuojant to dalyvio MM sąskaitą.

VII priedėlis

JUNGTINIO LIKVIDUMO SUSITARIMAS. A VARIANTAS

Susitarimo šablonas, kai JL režimą naudoja daugiau nei viena kredito įstaiga

[Dalyvis], MM sąskaitų [įterpti CB pavadinimą] Nr. […] turėtojas, atstovaujamas […], veikiančio kaip […],

[Dalyvis], MM sąskaitų [įterpti CB pavadinimą] Nr. […] turėtojas, atstovaujamas […], veikiančio kaip […],

[Dalyvis], MM sąskaitų [įterpti CB pavadinimą] Nr. […] turėtojas, atstovaujamas […], veikiančio kaip […],

(toliau – JL grupės nariai) ir [įterpti JL NCB pavadinimą] [įterpti JL NCB pavadinimą] [įterpti JL NCB pavadinimą] (toliau – JL nacionaliniai centriniai bankai)

(toliau JL grupės nariai kartu su JL nacionaliniais centriniais bankais – šalys)

kadangi:

(1)

TARGET2 teisiškai yra sudaryta kaip mokėjimo sistemų darinys, iš kurių kiekviena pagal atitinkamus nacionalinius teisės aktus, įgyvendinančius 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (1), yra apibrėžiama kaip sistema;

(2)

dalyviai, dalyvaudami vienoje arba keliose TARGET2 komponento sistemose, pagal tam tikras atitinkamose taisyklėse dėl dalyvavimo TARGET2 komponento sistemose nustatytas sąlygas gali sudaryti JL grupę, kurios narių MM sąskaitose esantis likvidumas sumuojamas;

(3)

likvidumo sumavimas leidžia JL grupės nariams apmokėti mokėjimo nurodymus, kurių suma viršija jų atitinkamose MM sąskaitose esančias naudotinas lėšas, jei bendra visų tokių mokėjimo nurodymų vertė niekada neviršija naudotinų lėšų bendros sumos visose tokiose MM sąskaitose. Debeto pozicija, susidariusi vienoje arba daugiau MM sąskaitų, sudaro dienos paskolą, kurios suteikimą reglamentuoja atitinkamos nacionalinės priemonės, atsižvelgiant į šiame susitarime aprašytus pakeitimus; konkrečiai, tokia debeto pozicija yra užtikrinama kitų JL grupės narių MM sąskaitose esančiomis naudotinomis lėšomis;

(4)

šio mechanizmo poveikis jokiu būdu nenukreiptas į įvairių MM sąskaitų sujungimą, kurios, atsižvelgiant į šiame susitarime aprašytus apribojimus, ir toliau priklauso tik atitinkamiems jų turėtojams;

(5)

šiuo mechanizmu siekiama išvengti likvidumo suskaidymo skirtingose TARGET2 komponento sistemose ir supaprastinti likvidumo valdymą kredito įstaigų grupėje;

(6)

šis mechanizmas padidina bendrą mokėjimų apmokėjimo veiksmingumą TARGET2;

(7)

[dalyvis], [dalyvis] ir [dalyvis] yra atitinkamai prisijungę prie TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ir TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ir yra susaistyti [įterpti atitinkamą datą] [įterpti nuorodą į Suderintas taisykles įgyvendinančias priemones],

Šalys susitaria dėl šių dalykų:

1 straipsnis

Šio susitarimo galiojimas

Šis susitarimas ir bet kokie jo daliniai pakeitimai įsigalioja tik tada, kai vadovaujantis NCB, gavęs bet kokią informaciją arba dokumentus, kuriuos jis laiko tinkamais, raštu patvirtina, kad šis susitarimas ar jo daliniai pakeitimai atitinka atitinkamose taisyklėse dėl dalyvavimo TARGET2 komponento sistemose nustatytus reikalavimus.

2 straipsnis

Abipusis JL grupės narių ir JL nacionalinių centrinių bankų interesas

1.   JL grupės nariai aiškiai pareiškia ir pripažįsta, kad šis susitarimas sudaromas dėl jų abipusių ekonominių, socialinių ir finansinių interesų, kadangi visų JL grupės narių mokėjimo nurodymai gali būti apmokami jų atitinkamose TARGET2 komponento sistemose, iki sumos, atitinkančios naudotinas lėšas visose JL grupės narių sąskaitose, taip subalansuojant naudotinas lėšas kitose TARGET2 komponento sistemose.

2.   JL nacionaliniai centriniai bankai turi abipusį interesą teikti dienos paskolas JL grupės nariams, kadangi tai skatina bendrą mokėjimų apmokėjimo veiksmingumą TARGET2. Dienos paskola yra užtikrinama vadovaujantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 18 straipsniu, kadangi vykdant mokėjimo nurodymą atsiradęs neigiamas balansas yra užtikrinamas kitų JL grupės narių jų atitinkamuose JL nacionaliniuose centriniuose bankuose turimose MM sąskaitose esančiomis naudotinomis lėšomis, kuriomis užtikrinamas bet kurių JL grupės narių įsipareigojimų JL nacionaliniams centriniams bankams įvykdymas.

3 straipsnis

JL grupės narių teisės ir pareigos

1.   JL grupės nariai solidariai atsako visiems JL nacionaliniams centriniams bankams dėl reikalavimų, kylančių apmokant jų atitinkamoje TARGET2 komponento sistemoje bet kurio JL grupės nario mokėjimo nurodymą. JL grupės nariai neturi teisės remtis jokiais grupės vidaus susitarimais, kuriais pasiskirsto atsakomybę, kad išvengtų atsakomybės JL nacionaliniams centriniams bankams dėl visų pirmiau minėtų prievolių.

2.   Visų mokėjimo nurodymų, kuriuos JL grupės nariai apmokėjo savo MM sąskaitose, bendra vertė niekada negali viršyti visų naudotinų lėšų visose tokiose MM sąskaitose bendros sumos.

3.   JL grupės nariai turi teisę naudoti KSI režimą, kaip aprašyta [įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles].

4.   JL grupės nariai užtikrina, kad tarpusavyje yra sudarę susitarimą, kuriame, inter alia, nustatoma:

a)

JL grupės vidaus organizacinės taisyklės;

b)

sąlygos, pagal kurias JL grupės valdytojas įpareigojamas atsiskaityti AL grupės nariams;

c)

JL režimo sąnaudos (įskaitant jų paskirstymą tarp JL grupės narių); ir

d)

įkainiai, mokami tarp JL grupės narių kaip užmokestis už paslaugas pagal JL susitarimą, ir finansinio atlygio skaičiavimo taisyklės.

Išskyrus d punktą, JL grupės nariai gali nuspręsti, ar atskleisti šį vidaus susitarimą arba jo dalis JL nacionaliniams centriniams bankams. JL grupės nariai d punkte nurodytą informaciją atskleidžia JL nacionaliniams centriniams bankams.

4 straipsnis

JL nacionalinių centrinių bankų teisės ir pareigos

1.   Jei JL grupės narys savo atitinkamai TARGET2 komponento sistemai pateikia mokėjimo nurodymą, kurio suma viršija naudotinas lėšas to JL grupės nario MM sąskaitoje, jo atitinkamas JL NCB suteikia dienos paskolą, kuri yra užtikrinama JL grupės nario kitų MM sąskaitų naudotinomis lėšomis, esančiomis jo atitinkamame JL NCB, arba kitų JL grupės narių MM sąskaitų naudotinomis lėšomis, esančiomis jų atitinkamuose JL nacionaliniuose centriniuose bankuose. Tokią dienos paskolą reglamentuoja taisyklės, taikomos tokio JL NCB teikiamai dienos paskolai.

2.   Bet kurių JL grupės narių pateikti mokėjimo nurodymai, kurie viršija JL grupės narių visų MM sąskaitų naudotinas lėšas, įrašomi į eilę, kol atsiranda pakankamai lėšų.

3.   Išskyrus, kai vienam arba daugiau JL grupės narių iškeliama nemokumo byla, JL NCB gali reikalauti iš kiekvieno JL grupės nario visiško visų įsipareigojimų, kylančių apmokant bet kurio JL grupės nario mokėjimo nurodymus pastarojo TARGET2 komponento sistemoje, įvykdymo.

5 straipsnis

JL grupės valdytojo paskyrimas ir jo vaidmuo

1.   JL grupės nariai JL grupės valdytoju paskiria [nurodyti dalyvį, paskirtą JL grupės valdytoju], kuris yra dėl visų su JL grupe susijusių administracinių reikalų informaciją teikiantis asmuo.

2.   Visi JL grupės nariai savo atitinkamam JL NCB, taip pat JL grupės valdytojui teikia bet kokią informaciją, kuri gali paveikti šio susitarimo galiojimą, vykdymą ir įgyvendinimą, įskaitant (bet neapsiribojant) apie bet kokius JL grupės narių tarpusavio ryšių, būtinų laikantis grupės apibrėžimo, nustatyto [įterpti nuorodą į priemonių, įgyvendinančių Suderintas taisykles, atitinkamas nuostatas], pasikeitimus arba nutrūkimą, bet kokius nevykdomus įsipareigojimus, kaip nurodyta [įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles] arba bet kokį įvykį, kuris gali įtakoti [įterpti nuorodą į nuostatas dėl įkeitimo, baigiamojo įskaitymo sąlygos arba į bet kokias kitas susijusias priemonių, įgyvendinančių Suderintas taisykles, nuostatas] galiojimą ir (arba) vykdymą.

3.   JL grupės valdytojas vadovaujančiajam NCB tuoj pat perduoda 2 dalyje nurodytą informaciją, susijusią su juo pačiu arba bet kuriuo kitu JL grupės nariu.

4.   JL grupės valdytojas atsako už JL grupės lėšų stebėjimą dienos metu.

5.   JL grupės valdytojas turi įgaliojimus JL grupės narių MM sąskaitų atžvilgiu ir, konkrečiai, JL grupės nariams atstovauja, atlikdamas šias operacijas:

a)

bet kokias IKM operacijas JL grupės narių MM sąskaitų atžvilgiu, įskaitant (bet neapsiribojant) bet kokį mokėjimo nurodymo prioriteto pakeitimą, atšaukimą, apmokėjimo laiko pakeitimą, likvidumo pervedimus (įskaitant – iš subsąskaitų ir į jas), eilėje esančių nurodymų perrikiavimą, lėšų rezervavimą JL grupei bei JL grupės limitų nustatymą ir pakeitimus;

b)

visas dienos pabaigoje vykdomas likvidumo operacijas tarp JL grupės narių MM sąskaitų, užtikrindamas, kad JL grupės narių MM sąskaitų likučiai yra subalansuoti taip, jog dienos pabaigoje nei vienoje iš šių sąskaitų nėra neigiamo balanso arba, kai taikoma, neigiamo balanso, neužtikrinto tinkamu įkaitu (toliau tokia procedūra – subalansavimas);

c)

bendro pobūdžio nurodymus, pagal kuriuos automatiškai vykdomas subalansavimas, t. y. nurodant JL grupės narių MM sąskaitų su naudotinomis lėšomis, kurios yra debetuojamos vykdant subalansavimą, eiliškumą;

d)

JL grupės valdytojui nepateikiant jokių aiškių nurodymų, nustatytų b ir c punktuose, pradedamas vykdyti automatinis subalansavimas pradedant nuo MM sąskaitos su didžiausiu teigiamu balansu, baigiant MM sąskaita su didžiausiu neigiamu balansu.

Priverstinio vykdymo įvykio atveju, kaip apibrėžta [įterpti nuorodą į priemonių, įgyvendinančių Suderintas taisykles, atitinkamas nuostatas], naudojami tie patys kriterijai, kaip nurodyta c ir d punktuose.

6.   JL grupės nariai aiškiai atsisako bet kokių teisių, kurios gali prieštarauti JL grupės valdytojo teisėms pagal [įterpti, jei taikoma, nuorodą į atitinkamą nacionalinio teisės akto nuostatą], atsirandančių iš to valdytojo, kaip MM sąskaitos turėtojo, teisių visumos ir JL grupės nario, kaip JL grupės valdytojo, teisių visumos derinio.

6 straipsnis

Vadovaujančio NCB vaidmuo

1.   Dėl visų su JL grupe susijusių administracinių reikalų informaciją teikiantis subjektas yra vadovaujantis NCB.

2.   Visi JL nacionaliniai centriniai bankai vadovaujančiam NCB tuoj pat teikia bet kokią su jų atitinkamais JL grupės nariais susijusią informaciją, kuri gali paveikti šio susitarimo galiojimą, vykdymą ir įgyvendinimą, įskaitant (bet neapsiribojant) apie bet kokius JL grupės narių tarpusavio ryšių, būtinų laikantis grupės apibrėžimo, pasikeitimus arba nutrūkimą, bet kokius nevykdomus įsipareigojimus, kaip nurodyta [įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias) Suderintas taisykles] arba įvykius, kurie gali įtakoti [įterpti nuorodą į nuostatas dėl įkeitimo, baigiamojo įskaitymo sąlygos arba į bet kokias kitas susijusias priemonių, įgyvendinančių Suderintas taisykles, nuostatas] galiojimą ir (arba) vykdymą.

3.   Vadovaujančiam NCB prieinama visa reikalinga informacija apie JL grupės narių MM sąskaitas, įskaitant (bet neapsiribojant) informaciją apie bet kurią kredito liniją, balansą, bendrą operacijų apyvartą, apmokėtus mokėjimus, mokėjimus, esančius eilėje, bei informaciją apie JL grupės narių limitus ir lėšų rezervavimus.

7 straipsnis

Šio susitarimo trukmė ir nutraukimas

1.   Šis susitarimas yra neterminuotas.

2.   Kiekvienas JL grupės narys gali vienašališkai nutraukti savo dalyvavimą šiame susitarime prieš 14 darbo dienų pateikęs JL NCB, kurio TARGET2 komponento sistemoje jis dalyvauja, bei vadovaujančiam NCB rašytinį įspėjimą. Vadovaujantis NCB tam JL grupės nariui patvirtina jo dalyvavimo JL susitarime nutraukimo datą ir praneša tokią datą visiems JL nacionaliniams centriniams bankams, kurie atitinkamai informuoja savo JL grupės narius. Jei tas JL grupės narys buvo JL grupės valdytojas, likę JL grupės nariai tuoj pat paskiria kitą JL grupės valdytoją.

3.   Šis susitarimas arba bet kurio JL grupės nario dalyvavimas šiame susitarime nutraukiamas automatiškai tuoj pat be išankstinio įspėjimo dėl vienos (ar daugiau) iš šių priežasčių:

a)

tarp visų JL grupės narių pasikeitus arba nutrūkus būtiniems laikantis grupės apibrėžimo ryšiams, kaip nustatyta [įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles] arba jei jie paveikia vieną arba daugiau JL grupės narių; ir (arba)

b)

visi JL grupės nariai arba vienas iš jų (ar daugiau) nebevykdo bet kurių kitų JL režimo naudojimo reikalavimų, kaip aprašyta [įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles].

4.   Nepaisant kurio nors iš 3 dalyje aprašytų įvykių, mokėjimo nurodymas, kurį bet kuris JL grupės narys jau pateikė atitinkamai TARGET2 komponento sistemai, lieka galiojantis ir vykdytinas visų JL grupės narių ir JL nacionalinių centrinių bankų atžvilgiu. [Įterpti, jei taikoma: Be to, [įterpti nuorodą dėl įkeitimo ir (arba) baigiamojo įskaitymo sąlygos arba dėl kitos susijusios užtikrinimo priemonės] nutraukus šį susitarimą lieka galioti, kol JL grupės nariai visiškai padengia MM sąskaitų, kurių likvidumas buvo sumuojamas, debeto pozicijas.]

5.   Nepažeidžiant 3 dalies, vadovaujantis NCB, susitaręs su atitinkamu JL NCB, bet kuriuo metu iš anksto neįspėjęs gali tuoj pat nutraukti bet kurio JL grupės nario dalyvavimą šiame susitarime, jei toks JL grupės narys pažeidžia jo nuostatas. Toks sprendimas raštu pateikiamas visiems JL grupės nariams, nurodant sprendimo priežastis. Jei dalyvavimas nutraukiamas tokiu būdu, JL grupės nariai, kurių dalyvavimas šiame susitarime nėra nutrauktas, turi teisę nutraukti savo dalyvavimą šiame susitarime, jei vadovaujančiam NCB ir atitinkamam JL NCB apie tai prieš penkias darbo dienas pateikia rašytinį įspėjimą. Jei JL grupės valdytojo dalyvavimas nutraukiamas, likę JL grupės nariai tuoj pat paskiria kitą JL grupės valdytoją.

6.   Vadovaujantis NCB, susitaręs su kitais JL nacionaliniais centriniais bankais, šį susitarimą be išankstinio įspėjimo gali tuoj pat nutraukti, jei tolesnis jo laikymasis keltų grėsmę TARGET2 bendram stabilumui, patikimumui ir saugumui arba kliudytų JL nacionaliniams centriniams bankams vykdyti savo funkcijas, remiantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutu. Bet koks sprendimas dėl tokio nutraukimo JL grupės nariams pateikiamas raštu, nurodant sprendimo priežastis.

7.   Šis susitarimas galioja, kol yra bent du JL grupės nariai.

8 straipsnis

Dalinio pakeitimo procedūra

Bet koks šio susitarimo pakeitimas, įskaitant JL grupės išplėtimą, priimant kitus dalyvius, galioja ir yra vykdytinas, jei visos šalys aiškiai raštu dėl to sutiko.

9 straipsnis

Taikoma teisė

Šis susitarimas yra reglamentuojamas, aiškinamas ir įgyvendinamas vadovaujantis [įterpti nuorodą į teisę, taikomą JL grupės valdytojo MM sąskaitai vadovaujančiame NCB]. Tai nepažeidžia:

a)

JL grupės nario ir jo atitinkamo JL NCB santykių, kuriems taikoma atitinkamo JL NCB jurisdikcijos teisė; ir

b)

JL nacionalinių centrinių bankų tarpusavio teisių ir pareigų, kurioms taikoma to JL NCB jurisdikcijos teisė, kuris tvarko JL grupės dalyvio, kurio naudotinos lėšos naudojamos užtikrinimui, MM sąskaitą.

10 straipsnis

[Įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles] taikymas

1.   Kiekvieno JL grupės nario ir jo atitinkamo JL NCB atveju, [įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles] atitinkamos nuostatos reglamentuoja bet kokį aspektą, kuris nėra specialiai reglamentuojamas šiuo susitarimu.

2.   Laikoma, kad [Įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles] ir šis susitarimas yra tų pačių sutartinių santykių dalis.

Sudaryta tiek egzempliorių, kiek yra šalių, […data…].

JUNGTINIO LIKVIDUMO SUSITARIMAS. B VARIANTAS

Susitarimo šablonas, kai JL režimą naudoja viena kredito įstaiga

[Kredito įstaigos pavadinimas ir adresas], atstovaujama (-as) […], veikiančio kaip [dalyvis], MM sąskaitų [įterpti CB pavadinimą] Nr. […] turėtojas,

[dalyvis], MM sąskaitų [įterpti CB pavadinimą] Nr. […] turėtojas,

[dalyvis], MM sąskaitų [įterpti CB pavadinimą] Nr. […] turėtojas,

(toliau dalyviai – JL grupės nariai)

ir [įterpti JL NCB pavadinimą] [įterpti JL NCB pavadinimą] [įterpti JL NCB pavadinimą] (toliau – JL nacionaliniai centriniai bankai)

(toliau JL grupės nariai kartu su JL nacionaliniais centriniais bankais – šalys)

kadangi:

(1)

TARGET2 teisiškai yra sudaryta kaip mokėjimo sistemų darinys, iš kurių kiekviena pagal atitinkamus nacionalinius teisės aktus, įgyvendinančius 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (2), yra apibrėžiama kaip sistema;

(2)

kredito įstaiga, turinti keletą MM sąskaitų vienoje ar daugiau TARGET2 komponento sistemose, pagal tam tikras atitinkamose taisyklėse dėl dalyvavimo TARGET2 komponento sistemose nustatytas sąlygas gali sudaryti JL grupę, kurios narių MM sąskaitose esantis likvidumas sumuojamas;

(3)

likvidumo sumavimas leidžia JL grupės nariams apmokėti mokėjimo nurodymus, kurių suma viršija vienoje MM sąskaitoje esančias naudotinas lėšas, jei bendra visų tokių mokėjimo nurodymų vertė niekada neviršija naudotinų lėšų bendros sumos visose JL grupės narių MM sąskaitose; Debeto pozicija, susidariusi vienoje arba daugiau MM sąskaitų, sudaro dienos paskolą, kurios suteikimą reglamentuoja atitinkamos nacionalinės priemonės, atsižvelgiant į šiame susitarime aprašytus pakeitimus; konkrečiai, tokia debeto pozicija yra užtikrinama visose JL grupės narių MM sąskaitose esančiomis naudotinomis lėšomis;

(4)

šio mechanizmo poveikis jokiu būdu nenukreiptas į įvairių MM sąskaitų sujungimą, kurios, atsižvelgiant į šiame susitarime aprašytus apribojimus, ir toliau atskirai priklauso JL grupės nariams;

(5)

šiuo mechanizmu siekiama išvengti likvidumo suskaidymo skirtingose TARGET2 komponento sistemose ir supaprastinti JL grupės narių likvidumo valdymą;

(6)

šis mechanizmas padidina bendrą mokėjimų apmokėjimo veiksmingumą TARGET2;

(7)

[dalyvis], [dalyvis] ir [dalyvis] yra atitinkamai prisijungę prie TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ir TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ir yra susaistyti [įterpti atitinkamą datą] [įterpti nuorodą į Suderintas taisykles įgyvendinančias priemones],

Šalys susitaria dėl šių dalykų:

1 straipsnis

Šio susitarimo galiojimas

Šis susitarimas ir bet kokie jo daliniai pakeitimai įsigalioja tik tada, kai vadovaujantis NCB, gavęs bet kokią informaciją arba dokumentus, kuriuos jis laiko tinkamais, raštu patvirtina, kad šis susitarimas ar jo daliniai pakeitimai atitinka atitinkamose taisyklėse dėl dalyvavimo TARGET2 komponento sistemose nustatytus reikalavimus.

2 straipsnis

Abipusis JL nacionalinių centrinių bankų interesas

JL nacionaliniai centriniai bankai turi abipusį interesą teikti dienos paskolas JL grupės nariams, kadangi tai skatina bendrą mokėjimų apmokėjimo veiksmingumą TARGET2. Dienos paskola yra užtikrinama vadovaujantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 18 straipsniu, kadangi vykdant mokėjimo nurodymą atsiradęs neigiamas balansas yra užtikrinamas JL grupės narių jų atitinkamuose JL nacionaliniuose centriniuose bankuose turimose MM sąskaitose esančiomis naudotinomis lėšomis, kuriomis užtikrinamas JL grupės narių įsipareigojimų JL nacionaliniams centriniams bankams įvykdymas.

3 straipsnis

JL grupės narių teisės ir pareigos

1.   JL grupės nariai atsako visiems JL nacionaliniams centriniams bankams dėl reikalavimų, kylančių apmokant jų atitinkamose TARGET2 komponento sistemose bet kurio JL grupės nario mokėjimo nurodymus.

2.   Visų mokėjimo nurodymų, kuriuos JL grupės nariai apmokėjo savo MM sąskaitose, bendra vertė niekada negali viršyti naudotinų lėšų visose tokiose MM sąskaitose bendros sumos.

3.   JL grupės nariai turi teisę naudoti konsoliduotos sąskaitų informacijos (KSI) režimą, kaip aprašyta [įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles].

4 straipsnis

JL nacionalinių centrinių bankų teisės ir pareigos

1.   Jei JL grupės narys TARGET2 komponento sistemai pateikia mokėjimo nurodymą, kurio suma viršija naudotinas lėšas to JL grupės nario MM sąskaitoje, susijęs JL NCB suteikia dienos paskolą, kuri yra užtikrinama JL grupės nario kitų MM sąskaitų naudotinomis lėšomis, esančiomis jo atitinkamame JL NCB, arba kitų JL grupės narių MM sąskaitų naudotinomis lėšomis, esančiomis jų atitinkamuose JL nacionaliniuose centriniuose bankuose. Tokią dienos paskolą reglamentuoja taisyklės, taikomos tokių JL nacionalinių centrinių bankų teikiamai dienos paskolai.

2.   JL grupės narių pateikti mokėjimo nurodymai, kurie viršija JL grupės narių visų MM sąskaitų naudotinas lėšas, įrašomi į eilę, kol atsiranda pakankamai lėšų.

3.   Kiekvienas JL NCB gali reikalauti iš JL grupės narių visiško visų įsipareigojimų, kylančių apmokant JL grupės narių mokėjimo nurodymus TARGET2 komponento sistemose, kuriose jie turi MM sąskaitas, įvykdymo.

5 straipsnis

JL grupės valdytojo paskyrimas ir jo vaidmuo

1.   JL grupės nariai JL grupės valdytoju paskiria [nurodyti dalyvį, paskirtą JL grupės valdytoju], kuris yra dėl visų su JL grupe susijusių administracinių reikalų informaciją teikiantis asmuo.

2.   JL grupės nariai atitinkamiems JL nacionaliniams centriniams bankams teikia bet kokią informaciją, kuri gali paveikti šio susitarimo galiojimą, vykdymą ir įgyvendinimą, įskaitant (bet neatsiribojant) apie bet kokius nevykdomus įsipareigojimus, kaip nurodyta [įterpti nuorodą į atitinkamas priemonių, įgyvendinančių Suderintas taisykles, nuostatas] arba bet kokį įvykį, kuris gali įtakoti [įterpti nuorodą į nuostatas dėl įkeitimo, baigiamojo įskaitymo sąlygos arba nuorodą į bet kokias kitas susijusias priemonių, įgyvendinančių Suderintas taisykles, nuostatas] galiojimą ir (arba) vykdymą.

3.   JL grupės valdytojas vadovaujančiajam NCB tuoj pat perduoda 2 dalyje nurodytą informaciją.

4.   JL grupės valdytojas atsako už JL grupės lėšų stebėjimą dienos metu.

5.   JL grupės valdytojas turi įgaliojimus JL grupės narių visų MM sąskaitų atžvilgiu ir, konkrečiai, atlieka šias operacijas:

a)

bet kokias IKM operacijas JL grupės narių MM sąskaitų atžvilgiu, įskaitant (bet neapsiribojant) bet kokį mokėjimo nurodymo prioriteto pakeitimą, atšaukimą, apmokėjimo laiko pakeitimą, likvidumo pervedimus (įskaitant – iš subsąskaitų ir į jas), eilėje esančių nurodymų perrikiavimą, lėšų rezervavimą JL grupei bei JL grupės limitų nustatymą ir pakeitimus;

b)

visas dienos pabaigoje vykdomas likvidumo operacijas tarp JL grupės narių MM sąskaitų, užtikrindamas, kad JL grupės narių MM sąskaitų likučiai yra subalansuoti taip, jog dienos pabaigoje nei vienoje iš šių sąskaitų nėra neigiamo balanso arba, kai taikoma, neigiamo balanso, neužtikrinto tinkamu įkaitu (toliau tokia procedūra – subalansavimas);

c)

bendro pobūdžio nurodymus, pagal kuriuos automatiškai vykdomas subalansavimas, t. y. nurodant JL grupės narių MM sąskaitų su naudotinomis lėšomis, kurios yra debetuojamos vykdant subalansavimą, eiliškumą;

d)

JL grupės valdytojui nepateikiant jokių aiškių nurodymų, nustatytų b ir c punktuose, pradedamas vykdyti automatinis subalansavimas pradedant nuo MM sąskaitos su didžiausiu teigiamu balansu, baigiant MM sąskaita su didžiausiu neigiamu balansu.

Priverstinio vykdymo įvykio atveju, kaip apibrėžta [įterpti nuorodą į priemonių, įgyvendinančių Suderintas taisykles, atitinkamas nuostatas], naudojami tie patys kriterijai, kaip nurodyta c ir d punktuose.

6 straipsnis

Vadovaujančio NCB vaidmuo

1.   Dėl visų su JL grupe susijusių administracinių reikalų informaciją teikiantis subjektas yra vadovaujantis NCB.

2.   Visi JL grupės nariai vadovaujančiam NCB tuoj pat teikia bet kokią su JL grupės nariu susijusią informaciją, kuri gali paveikti šio susitarimo galiojimą, vykdymą ir įgyvendinimą, įskaitant (bet neapsiribojant) apie bet kokius nevykdomus įsipareigojimus, kaip nurodyta [įterpti nuorodą į atitinkamas priemonių, įgyvendinančių Suderintas taisykles, nuostatas] arba įvykius, kurie gali įtakoti [įterpti nuorodą į nuostatas dėl įkeitimo, baigiamojo įskaitymo sąlygos arba nuorodą į bet kokias kitas susijusias priemonių, įgyvendinančių Suderintas taisykles, nuostatas] galiojimą ir (arba) vykdymą.

3.   Vadovaujančiam NCB prieinama visa reikalinga informacija apie JL grupės narių MM sąskaitas, įskaitant (bet neapsiribojant) informaciją apie bet kurią kredito liniją, balansą, bendrą operacijų apyvartą, apmokėtus mokėjimus, mokėjimus, esančius eilėje, bei informaciją apie JL grupės narių limitus ir lėšų rezervavimus.

7 straipsnis

Šio susitarimo trukmė ir nutraukimas

1.   Šis susitarimas yra neterminuotas.

2.   Kiekvienas JL grupės narys gali vienašališkai nutraukti savo dalyvavimą šiame susitarime prieš 14 darbo dienų pateikęs JL NCB, kurio TARGET2 komponento sistemoje jis dalyvauja, bei vadovaujančiam NCB rašytinį įspėjimą. Vadovaujantis NCB JL grupės nariui patvirtina jo dalyvavimo JL susitarime nutraukimo datą ir praneša tokią datą visiems JL nacionaliniams centriniams bankams, kurie atitinkamai informuoja savo JL grupės narius. Jei tas JL grupės narys buvo JL grupės valdytojas, likę JL grupės nariai tuoj pat paskiria kitą JL grupės valdytoją.

3.   Šis susitarimas nutraukiamas automatiškai tuoj pat be išankstinio įspėjimo, jei nebevykdomi JL režimo naudojimo reikalavimai, kaip aprašyta [įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles].

4.   Nepaisant 3 dalyje aprašytų įvykių, mokėjimo nurodymas, kurį JL grupės narys jau pateikė atitinkamai TARGET2 komponento sistemai, lieka galiojantis ir vykdytinas visų JL grupės narių ir JL nacionalinių centrinių bankų atžvilgiu. [Įterpti, jei taikoma: Be to, [įterpti nuorodą dėl įkeitimo ir (arba) baigiamojo įskaitymo sąlygos arba dėl kitos susijusios užtikrinimo priemonės] nutraukus šį susitarimą lieka galioti, kol JL grupės nariai visiškai padengia MM sąskaitų, kurių likvidumas buvo sumuojamas, debeto pozicijas.]

5.   Nepažeidžiant 3 dalies, vadovaujantis NCB, susitaręs su JL nacionaliniais centriniais bankais, bet kuriuo metu gali nutraukti šį susitarimą, jei kuris nors JL grupės narys pažeidžia jo nuostatas. Toks sprendimas raštu pateikiamas visiems JL grupės nariams, nurodant sprendimo priežastis.

6.   Vadovaujantis NCB, susitaręs su kitais JL nacionaliniais centriniais bankais, gali nutraukti šį susitarimą, jei tolesnis jo laikymasis keltų grėsmę TARGET2 bendram stabilumui, patikimumui ir saugumui arba kliudytų JL nacionaliniams centriniams bankams vykdyti savo funkcijas, remiantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutu. Bet koks sprendimas dėl šio susitarimo nutraukimo JL grupės nariams pateikiamas raštu, nurodant sprendimo priežastis.

8 straipsnis

Dalinio pakeitimo procedūra

Bet koks šio susitarimo pakeitimas, įskaitant JL grupės išplėtimą, priimant kitus dalyvius, galioja ir yra vykdytinas, jei visos šalys aiškiai raštu dėl to sutiko.

9 straipsnis

Taikoma teisė

Šis susitarimas yra reglamentuojamas, aiškinamas ir įgyvendinamas vadovaujantis [įterpti nuorodą į teisę, taikomą JL grupės valdytojo MM sąskaitai]. Tai nepažeidžia:

a)

JL grupės narių ir jų atitinkamų JL nacionalinių centrinių bankų santykių, kuriems taikoma atitinkamo JL NCB jurisdikcijos teisė; ir

b)

JL nacionalinių centrinių bankų tarpusavio teisių ir pareigų, kurioms taikoma to JL NCB jurisdikcijos teisė, kuris tvarko MM sąskaitą, kurios naudotinos lėšos naudojamos užtikrinimui.

10 straipsnis

[Įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles] taikymas

1.   Kiekvienos JL grupės narių MM sąskaitos atveju, [įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles] atitinkamos nuostatos reglamentuoja bet kokį aspektą, kuris nėra specialiai reglamentuojamas šiuo susitarimu.

2.   Laikoma, kad [Įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles] ir šis susitarimas yra tų pačių sutartinių santykių dalis.

Sudaryta tiek egzempliorių, kiek yra šalių, […data…].


(1)  OL L 166, 1998 6 11, p. 45.

(2)  OL L 166, 1998 6 11, p. 45.


III PRIEDAS

DIENOS PASKOLOS SUTEIKIMAS

Terminų apibrėžtys

Šiame priede vartojamos šios apibrėžtys:

1)

   kredito įstaiga: a) kredito įstaiga, kaip įgyvendinta nacionalinėje teisėje pagal 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (1) 2 straipsnį ir 4 straipsnio 1 dalies a punktą, ir kurią prižiūri kompetentinga institucija; arba b) kita kredito įstaiga, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 123 straipsnio 2 dalyje, kuriai taikomi panašūs į kompetentingos institucijos priežiūrą patikrinimai;

2)

   ribinio skolinimosi galimybė – nuolatinė Eurosistemos galimybė, kuria sandorio šalys gali naudotis, kad gautų vienos nakties paskolą iš NCB iš anksto nurodyta ribinio skolinimosi norma;

3)

   ribinio skolinimosi norma – palūkanų norma, taikoma ribinio skolinimosi galimybei;

4)

   filialas – filialas, kaip apibrėžta pagal Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 3 dalį įgyvendintoje nacionalinėje teisėje;

5)

   valstybinio sektoriaus subjektas – subjektas, priklausantis „valstybiniam sektoriui“, kaip jis apibrėžtas 1993 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 3603/93, nustatančio apibrėžimus, susijusius su Sutarties 104 straipsnyje ir 104b straipsnio 1 dalyje numatytų draudimų taikymu (2), 3 straipsnyje;

6)

   investicinė įmonė – investicinė įmonė, kaip apibrėžta 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinančios Tarybos direktyvą 93/22/EEB (3), 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, išskyrus įstaigas, nurodytas Direktyvos 2004/39/EB 2 straipsnio 1 dalyje, jei ši investicinė įmonė: a) turi leidimą veiklai ir yra prižiūrima pripažintos kompetentingos institucijos, paskirtos pagal Direktyvą 2004/39/EB; ir b) turi teisę vykdyti veiklą, nurodytą Direktyvos 2004/39/EB I priedo A skirsnio 2, 3, 6 ir 7 punktuose;

7)

   glaudūs ryšiai – glaudūs ryšiai, kaip apibrėžta 2011 m. rugsėjo 20 d. Gairių ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (4) I priedo 6 skirsnyje;

8)

   nemokumo byla – nemokumo byla, kaip apibrėžta Direktyvos 98/26/EB 2 straipsnio j punkte;

9)

   įsipareigojimų nevykdymas – bet koks gresiantis arba dabartinis įvykis, kuriam įvykus gali kilti grėsmė dėl subjekto įsipareigojimų vykdymo pagal šių gairių įgyvendinimo priemones ar bet kokias kitas taisykles (įskaitant tas, kurias Eurosistemos pinigų politikos operacijų atžvilgiu nustato Valdančioji taryba), taikomas santykiams tarp to subjekto ir bet kurio Eurosistemos CB, įskaitant atvejus, kai:

Subjektai, kuriems gali būti suteikta dienos paskola

1.

Kiekvienas euro zonos NCB suteikia dienos paskolą 2 dalyje nurodytiems subjektams, kurie turi sąskaitą atitinkamame euro zonos NCB, jei tokiems subjektams netaikomos Europos Sąjungos Tarybos arba valstybių narių pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 65 straipsnio 1 dalies b punktą, 75 straipsnį arba 215 straipsnį priimtos ribojančios priemonės [kurių įgyvendinimas prieš tai pranešus ECB [įterpti CB/šalies nuorodą] nuomone yra nesuderinamas su sklandžiu TARGET2 veikimu]. Tačiau dienos paskola negali būti suteikta subjektui, įsteigtam šalyje, kuri nėra euro zonos NCB, kuriame tas subjektas turi sąskaitą, buveinės valstybė narė.

2.

Dienos paskola gali būti suteikta tik šiems subjektams:

a)

kredito įstaigoms, įsteigtoms EEE, kurios yra tinkamos kitos sandorių šalys Eurosistemos pinigų politikos operacijoms ir gali pasinaudoti ribinio skolinimosi galimybe, įskaitant kai tos kredito įstaigos veikia per EEE įsteigtą filialą bei per ne EEE įsteigtų kredito įstaigų EEE įsteigtus filialus;

b)

kredito įstaigoms, įsteigtoms EEE, kurios nėra tinkamos kitos sandorių šalys Eurosistemos pinigų politikos operacijoms ir (arba) negali pasinaudoti ribinio skolinimosi galimybe, įskaitant kai jos veikia per EEE įsteigtą filialą bei per ne EEE įsteigtų kredito įstaigų EEE įsteigtus filialus;

c)

valstybių narių centrinės ar regioninės valdžios iždo departamentams, veikiantiems pinigų rinkose ir valstybių narių valstybinio sektoriaus subjektams, turintiems teisę tvarkyti klientų sąskaitas;

d)

EEE įsteigtoms investicinėms įmonėms, jei jos sudarė susitarimą su Eurosistemos pinigų politikos kita sandorio šalimi padengti visas debeto balansų pozicijas atitinkamos dienos pabaigoje; ir

e)

kitiems subjektams, nei nurodyti a ir b punktuose, kurie valdo išorines sistemas ir veikia kaip šių sistemų valdytojai, jei susitarimai teikti dienos paskolą tokiems subjektams prieš tai buvo pateikti Valdančiajai tarybai ir Valdančioji taryba juos patvirtino.

3.

2 dalies b–e punktuose nurodytiems subjektams dienos paskola apribojama atitinkama diena, ir pratęsimas į vienos nakties paskolą negalimas.

Nukrypdama nuo bendros taisyklės, Valdančioji taryba, iš anksto priimdama motyvuotą sprendimą, gali nuspręsti tam tikroms tinkamoms pagrindinėms sandorio šalims (PSŠ) netaikyti draudimo pratęsti į vienos nakties paskolą. Tokiomis tinkamomis PSŠ yra tos PSŠ, kurios bet kuriuo metu:

a)

yra tinkami subjektai pagal 2 dalies e punktą, jeigu tie tinkami subjektai yra pagal taikytinus Sąjungos ar nacionalinius teisės aktus leidimą gavusios PSŠ;

b)

yra įsteigtos euro zonoje;

c)

joms taikoma kompetentingų institucijų priežiūra;

d)

atitinka infrastruktūrų, teikiančių paslaugas eurais, buvimo vietai taikomus priežiūros reikalavimus, kurie kartkartėmis iš dalies pakeičiami ir skelbiami ECB svetainėje (5);

e)

turi sąskaitas TARGET2 mokėjimų modulyje (MM);

f)

turi teisę gauti dienos paskolą.

Visoms vienos nakties paskoloms, suteiktoms tinkamoms PSŠ, taikomos šiame priede nustatytos sąlygos (įskaitant, kad nekiltų abejonių, nuostatas dėl tinkamo įkaito).

Kad nekiltų abejonių, tais atvejais, kai tinkamos PSŠ negrąžina vienos nakties paskolų, kurias joms suteikė jų NCB, taikomos šio priedo 10 ir 11 dalyse numatytos sankcijos.

Tinkamas įkaitas

4.

Dienos paskola užtikrinama tinkamu įkaitu ir suteikiama įkaitu užtikrintų dienos sąskaitos kreditų pavidalu ir (arba) dienos atpirkimo sandoriais, atitinkančiais papildomus minimalius bendrus požymius (įskaitant juose išvardytus įsipareigojimų nevykdymo atvejus ir iš jų kylančias pasekmes), kuriuos Valdančioji taryba nustato Eurosistemos pinigų politikos operacijų atžvilgiu. Tinkamas įkaitas yra sudarytas iš to paties turto ir priemonių kaip ir Eurosistemos pinigų politikos operacijoms tinkamas turtas, ir jam taikomos tokios pat vertinimo ir rizikos kontrolės taisyklės, kokios nustatytos Gairių ECB/2011/14 I priede.

5.

Subjekto arba bet kurios trečiosios šalies, su kuria subjektas yra susijęs glaudžiais ryšiais, išleistos arba garantuotos skolos priemonės kaip tinkamas įkaitas gali būti priimtos tik Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.2 skirsnyje nustatytais atvejais.

6.

Valdančioji taryba, atitinkamam euro zonos NCB pasiūlius, gali 2 dalies c punkte nurodytiems iždo departamentams netaikyti reikalavimo pateikti tinkamą įkaitą prieš pastariesiems gaunant dienos paskolą.

Paskolos suteikimo procedūra

7.

Dienos paskolos paslauga gali būti teikiama tik darbo dienomis.

8.

Dienos paskola teikiama be palūkanų.

9.

Jei 2 dalies a punkte nurodytas subjektas iki dienos pabaigos nepadengia dienos paskolos, automatiškai laikoma, kad toks subjektas prašo ribinio skolinimosi galimybės paslaugos.

10.

Jei 2 dalies b, d arba e punkte nurodytas subjektas, neatsižvelgiant į priežastis, iki dienos pabaigos nepadengia dienos paskolos, jis turi mokėti šiuos delspinigius:

a)

jei per dvylikos mėnesių laikotarpį dienos pabaigoje atitinkamo subjekto sąskaitoje pirmą kartą yra neigiamas balansas, šis subjektas moka nuo tokio neigiamo balanso sumos skaičiuojamus už nustatytą ribinio skolinimosi normą penkiais procentiniais punktais didesnius delspinigius;

b)

jei per dvylikos mėnesių laikotarpį dienos pabaigoje atitinkamo subjekto sąskaitoje mažiausiai antrą kartą yra neigiamas balansas, a punkte nurodyti delspinigiai už kiekvieną papildomą kartą, skaičiuojant nuo pirmą kartą per šį dvylikos mėnesių laikotarpį atsiradusio neigiamo balanso atsiradimo, padidinami 2,5 procentinio punkto.

11.

Valdančioji taryba gali nuspręsti panaikinti arba sumažinti pagal 10 dalį taikomus delspinigius, jei atitinkamo subjekto neigiamas balansas dienos pabaigoje susidarė dėl force majeure ir (arba) TARGET2 techninių sutrikimų (pastaroji sąvoka apibrėžta II priede).

Dienos paskolos sustabdymas, apribojimas arba nutraukimas

12.

a)

Euro zonos NCB sustabdo arba nutraukia galimybę gauti dienos paskolą vienu iš šių įsipareigojimų nevykdymo atvejų:

i)

subjekto sąskaita euro zonos NCB yra sustabdyta arba uždaryta;

ii)

atitinkamas subjektas nebetenkina bet kurio iš šiame priede nustatytų dienos paskolos teikimo reikalavimų;

iii)

teismas ar kita kompetentinga institucija priima sprendimą taikyti subjektui veiklos nutraukimo procedūrą arba paskirti jam likvidatorių ar panašų pareigūną, arba taikyti bet kokią kitą panašią procedūrą;

iv)

subjektui taikomas lėšų įšaldymas ir (arba) kitos Sąjungos nustatytos priemonės, apribojančios subjekto galimybę naudoti savo lėšas;

v)

buvo sustabdytas ar panaikintas subjekto tinkamumas būti kita sandorio šalimi Eurosistemos pinigų politikos operacijoms.

b)

Euro zonos NCB gali sustabdyti arba nutraukti dienos paskolos paslaugą, jeigu NCB sustabdo arba nutraukia dalyvio dalyvavimą TARGET2 pagal II priedo 34 straipsnio 2 dalies b–e punktus arba jeigu vienu ar daugiau atvejų (išskyrus nurodytuosius 34 straipsnio 2 dalies a punkte) nevykdomi įsipareigojimai.

c)

Jeigu Eurosistema, vadovaudamasi Gairių ECB/2011/14 I priedo 2.4 skirsniu, atsargumo sumetimais arba dėl kitų priežasčių nusprendžia sustabdyti, apriboti arba atimti kitų sandorio šalių prieigą prie pinigų politikos priemonių, euro zonos NCB įgyvendina tokį sprendimą dienos paskolos teikimo atžvilgiu, vadovaudamiesi atitinkamo NCB taikomų sutartinių arba reguliavimo priemonių nuostatomis.

d)

Euro zonos NCB gali nuspręsti sustabdyti, apriboti arba nutraukti dienos paskolos paslaugą dalyviui, jeigu, atsargumo sumetimais, dalyvis laikomas keliančiu riziką. Tokiais atvejais euro zonos NCB nedelsiant raštu praneša apie tai ECB, kitiems euro zonos NCB ir prisijungusiems NCB. Prireikus Valdančioji taryba nusprendžia dėl vieningo priimtų priemonių įgyvendinimo visose TARGET2 komponento sistemose.

13.

Kai euro zonos NCB nusprendžia sustabdyti, apriboti arba nutraukti Eurosistemos pinigų politikos kitai sandorio šaliai dienos paskolos paslaugą pagal 12 dalies d punktą, toks sprendimas netaikomas, kol ECB jo nepatvirtina.

14.

Nukrypstant nuo 13 dalies, neatidėliotinomis aplinkybėmis euro zonos NCB gali nedelsiant sustabdyti Eurosistemos pinigų politikos kitai sandorio šaliai dienos paskolos paslaugą. Tokiais atvejais atitinkamas euro zonos NCB nedelsiant raštu praneša apie tai ECB. ECB turi teisę atšaukti euro zonos NCB veiksmus. Tačiau jei per dešimt darbo dienų nuo pranešimo gavimo ECB neatsiunčia euro zonos NCB pranešimo apie tokį atšaukimą, laikoma, kad ECB patvirtino euro zonos NCB veiksmus.


(1)  OL L 177, 2006 6 30, p. 1.

(2)  OL L 332, 1993 12 31, p. 1.

(3)  OL L 145, 2004 4 30, p. 1.

(4)  OL L 331, 2011 12 14, p. 1.

(5)  Dabartinė Eurosistemos politika infrastruktūrų buvimo vietos klausimu yra išdėstyta šiuose pareiškimuose, kurie yra paskelbti ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu: a) 1998 m. lapkričio 3 d.„Pareiškimas dėl politikos mokėjimų ir atsiskaitymų eurais sistemų, esančių ne euro zonoje, klausimu“ (Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area); b) 2001 m. rugsėjo 27 d.„Eurosistemos politikos pagrindinių sandorio šalių tarpuskaitos konsolidavimo klausimu kryptis“ (The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing); c) 2007 m. liepos 19 d.„Eurosistemos politikos infrastruktūrų, vykdančių atsiskaitymus pagal eurais išreikštų mokėjimų sandorius, buvimo vietos ir veiklos klausimu principai“ (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions); d) 2008 m. lapkričio 20 d.„Eurosistemos politikos infrastruktūrų, vykdančių atsiskaitymus pagal eurais išreikštų mokėjimų sandorius, buvimo vietos ir veiklos klausimu principai: sąvokos „teisiškai ir veiklos požiūriu esančios euro zonoje“ detalizavimas“ (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of „legally and operationally located in the euro area“), ir e) 2011 m. liepos mėn. „Eurosistemos priežiūros politikos pagrindai“ (The Eurosystem oversight policy framework).


IV PRIEDAS

IŠORINIŲ SISTEMŲ ATSISKAITYMO PROCEDŪROS

1.   Terminų apibrėžtys

Šiame priede, papildant 2 straipsnyje pateiktas terminų apibrėžtis, vartojamos šios apibrėžtys:

1)   kredito nurodymas– mokėjimo nurodymas, išorinės sistemos pateiktas ir adresuotas ISCB debetuoti vieną iš išorinės sistemos turimų ir (arba) tvarkomų sąskaitų MM bei kredituoti atsiskaitymų banko MM sąskaitą arba subsąskaitą jame nurodyta suma;

2)   debeto nurodymas– mokėjimo nurodymas, adresuotas ACB ir išorinės sistemos pateiktas debetuoti atsiskaitymų banko MM sąskaitą ar subsąskaitą jame nurodyta suma, remiantis debeto įgaliojimu, ir kredituoti vieną iš išorinės sistemos sąskaitų MM arba kitą atsiskaitymų banko MM sąskaitą ar subsąskaitą;

3)   mokėjimo nurodymas arba išorinės sistemos mokėjimo nurodymas– kredito nurodymas arba debeto nurodymas;

4)   išorinės sistemos centrinis bankas (ISCB)– Eurosistemos CB, su kuriuo atitinkama išorinė sistema yra sudariusi dvišalį susitarimą dėl išorinės sistemos mokėjimo nurodymų apmokėjimo MM;

5)   atsiskaitymų centrinis bankas (ACB)– Eurosistemos CB, turintis atsiskaitymų banko MM sąskaitą;

6)   atsiskaitymų bankas– dalyvis, kurio MM sąskaita ar subsąskaita yra naudojama išorinės sistemos mokėjimo nurodymams apmokėti;

7)   informacijos ir kontrolės modulis (IKM)– BTP modulis, leidžiantis dalyviams betarpiškai gauti informaciją ir suteikiantis jiems galimybę pateikti likvidumo pervedimo nurodymus, valdyti likvidumą ir inicijuoti mokėjimo nurodymus nenumatytais atvejais;

8)   IKM transliacinis pranešimas– informacija, kuri vienu metu tampa prieinama visiems arba pasirinktai TARGET2 dalyvių grupei per IKM;

9)   debeto įgaliojimas– atsiskaitymų banko įgaliojimas Eurosistemos CB pastovių duomenų formose nustatyta forma, adresuotas tiek jo išorinei sistemai, tiek ir jo ACB, įgalinantis išorinę sistemą pateikti debeto nurodymus, ir nurodantis ACB debetuoti atsiskaitymų banko MM sąskaitą arba subsąskaitą remiantis debeto nurodymais;

10)   trumpoji pozicija– išorinės sistemos mokėjimo nurodymų apmokėjimo metu reikės mokėti pinigus;

11)   ilgoji pozicija– išorinės sistemos mokėjimo nurodymų apmokėjimo metu bus gaunami pinigai;

12)   atsiskaitymas tarp sistemų– realaus laiko debeto nurodymų apmokėjimas, kai mokėjimai atliekami iš vienos išorinės sistemos atsiskaitymų banko, šiam naudojant 6-ąją atsiskaitymo procedūrą, į kitos išorinės sistemos atsiskaitymų banką, šiam naudojant 6-ąją atsiskaitymo procedūrą;

13)   pastovių duomenų (valdymo) modulis– BTP modulis, kuriame renkami ir įrašomi pastovūs duomenys.

2.   ACB vaidmuo

Kiekvienas Eurosistemos CB veikia kaip ACB bet kurio atsiskaitymų banko, kurio MM sąskaitą jis turi, atžvilgiu.

3.   Santykių tarp CB, išorinių sistemų ir atsiskaitymų bankų valdymas

1)

ISCB užtikrina, kad išorinės sistemos, su kuriomis jie yra sudarę dvišalius susitarimus, pateikia atsiskaitymų bankų sąrašą, kuriame nurodoma atsiskaitymų bankų MM sąskaitų išsami informacija ir kurį ISCB laiko BTP pastovių duomenų (valdymo) modulyje. Bet kuri išorinė sistema gali gauti savo atitinkamų atsiskaitymų bankų sąrašą per IKM.

2)

ISCB užtikrina, kad išorinės sistemos, su kuriomis jie yra sudarę dvišalius susitarimus, nedelsdamos informuoja juos apie bet kokius pasikeitimus atsiskaitymų bankų sąraše. ISCB informuoja atitinkamus ACB apie tokius pasikeitimus IKM transliaciniu pranešimu.

3)

ISCB užtikrina, kad išorinės sistemos, su kuriomis jie yra sudarę dvišalius susitarimus, surenka debeto įgaliojimus ir kitus reikiamus dokumentus iš savo atsiskaitymų bankų ir pateikia juos ISCB. Tokie dokumentai pateikiami anglų kalba ir (arba) ISCB atitinkamomis nacionalinėmis kalbomis. Jeigu ISCB nacionalinės kalbos nėra tapačios ACB nacionalinėms kalboms, būtini dokumentai pateikiami tik anglų kalba arba ir anglų kalba, ir atitinkamomis ISCB nacionalinėmis kalbomis. Tuo atveju, kai išorinės sistemos atsiskaito per TARGET2-ECB, dokumentai pateikiami anglų kalba.

4)

Jeigu atsiskaitymų bankas yra atitinkamos ISCB TARGET2 komponento sistemos dalyvis, ISCB patikrina atsiskaitymų banko suteikto debeto įgaliojimo galiojimą ir padaro bet kokius būtinus įrašus pastovių duomenų (valdymo) modulyje. Jeigu atsiskaitymų bankas nėra atitinkamos ISCB TARGET2 komponento sistemos dalyvis, ISCB persiunčia debeto įgaliojimą (arba jo elektroninę kopiją, jeigu taip susitarta tarp ISCB ir ACB) atitinkamiems ACB jo galiojimui patikrinti. ACB atlieka tokį patikrinimą ir informuoja atitinkamą ISCB apie patikrinimo rezultatus per penkias darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo. Po patikrinimo ISCB atnaujina atsiskaitymų bankų sąrašą IKM.

5)

ISCB vykdomas patikrinimas nepažeidžia išorinės sistemos įsipareigojimo riboti mokėjimo nurodymus, kad juos vykdytų tik atsiskaitymų bankai, esantys 1 punkte nurodytame sąraše.

6)

Jeigu jie nėra sutampantys subjektai, ISCB ir ACB keičiasi informacija apie bet kokį reikšmingą įvykį atsiskaitymo proceso metu.

7)

ISCB užtikrina, kad išorinės sistemos, su kuriomis jie yra sudarę dvišalius susitarimus, pateikia išorinės sistemos, su kuria jie ketina atlikti atsiskaitymą tarp sistemų, pavadinimą, BIC ir datą, nuo kurios atsiskaitymas tarp sistemų su konkrečia išorine sistema turėtų prasidėti ar pasibaigti. Ši informacija įrašoma pastovių duomenų (valdymo) modulyje.

4.   Mokėjimo nurodymų inicijavimas per ISS

1)

Išorinė sistema visus mokėjimo nurodymus per ISS pateikia XML pranešimo forma.

2)

Visi mokėjimo nurodymai, kuriuos išorinė sistema pateikia per ISS, laikomi „labai skubiais“ ir apmokami remiantis II priede nustatytomis nuostatomis.

3)

Laikoma, kad mokėjimo nurodymas yra priimtas, jei:

a)

mokėjimo nurodymas atitinka tinklo paslaugų teikėjo nustatytas taisykles;

b)

mokėjimo nurodymas atitinka ISCB TARGET2 komponento sistemos formatavimo taisykles ir sąlygas;

c)

atsiskaitymų bankas įtrauktas į atsiskaitymų bankų sąrašą, nurodytą 3 dalies 1 punkte;

d)

atsiskaitymo tarp sistemų atveju – atitinkama išorinė sistema įtraukta į išorinių sistemų, su kuriomis gali būti atliekami atsiskaitymai tarp sistemų, sąrašą;

e)

jeigu atsiskaitymų banko dalyvavimas TARGET2 buvo sustabdytas, yra gautas sustabdyto atsiskaitymų banko ACB specialus sutikimas.

5.   Mokėjimo nurodymų įtraukimas į sistemą ir jų neatšaukiamumas

1)

Kredito nurodymai laikomi įtrauktais į atitinkamą TARGET2 komponento sistemą tuo momentu ir yra neatšaukiami nuo to momento, kai ISCB juos priima. Debeto nurodymai laikomi įtrauktais į atitinkamą TARGET2 komponento sistemą tuo momentu ir yra neatšaukiami nuo to momento, kai ACB juos priima.

2)

1 punkto taikymas neturi jokios įtakos bet kokioms išorinių sistemų taisyklėms, kurios nustato įtraukimo į išorinę sistemą momentą ir (ar) šiai išorinei sistemai pateiktų pervedimo nurodymų neatšaukiamumą nuo momento, ankstesnio nei atitinkamo mokėjimo nurodymo įtraukimo į atitinkamą TARGET2 komponento sistemą momentas.

6.   Atsiskaitymo procedūros

1)

Jeigu išorinė sistema reikalauja naudoti atsiskaitymo procedūrą, atitinkamas ISCB siūlo vieną ar kelias iš toliau nurodytų atsiskaitymo procedūrų:

a)

1-oji atsiskaitymo procedūra

(„likvidumo pervedimas“);

b)

2-oji atsiskaitymo procedūra

(„atsiskaitymas realiu laiku“);

c)

3-ioji atsiskaitymo procedūra

(„dvišalis atsiskaitymas“);

d)

4-oji atsiskaitymo procedūra

(„standartinis daugiašalis atsiskaitymas“);

e)

5-oji atsiskaitymo procedūra

(„vienalaikis daugiašalis atsiskaitymas“);

f)

6-oji atsiskaitymo procedūra

(„paskirtos lėšos ir atsiskaitymas tarp sistemų“).

2)

ACB palaiko išorinės sistemos mokėjimo nurodymų apmokėjimą pagal pasirinktą 1 punkte nurodytą atsiskaitymo procedūrą, inter alia, apmokėdami mokėjimo nurodymus atsiskaitymų bankų MM sąskaitose ar subsąskaitose.

3)

Išsamesnė informacija, susijusi su 1 punkte nurodytomis atsiskaitymo procedūromis, pateikiama 9–14 dalyse.

7.   Nėra pareigos atidaryti MM sąskaitą

Išorinės sistemos neprivalo tapti tiesioginiais TARGET2 komponento sistemos dalyviais ar naudojantis ISS turėti MM sąskaitą.

8.   Sąskaitos atsiskaitymo procedūroms palaikyti

1)

Greta MM sąskaitų, mokėjimų modulyje gali būti atidaromos šios sąskaitų rūšys, kurias ISCB, išorinės sistemos ir atsiskaitymų bankai naudoja atsiskaitymo procedūroms, nurodytoms 6 dalies 1 punkte:

a)

techninės sąskaitos;

b)

veidrodinės sąskaitos;

c)

garantinių lėšų sąskaitos;

d)

subsąskaitos.

2)

Kai ISCB siūlo per sąsają susietiems modeliams 4-ąją, 5-ąją ar 6-ąją atsiskaitymo procedūras, jis atitinkamai išorinei sistemai atidaro techninę sąskaitą savo TARGET2 komponento sistemoje. Tokias sąskaitas ISCB gali pasiūlyti pasirinktinai 2-ajai ir 3-iajai atsiskaitymo procedūroms. Atskiros techninės sąskaitos atidaromos 4-ajai ir 5-ajai atsiskaitymo procedūroms. Techninių sąskaitų balansas yra nulinis arba teigiamas pasibaigus atitinkamam išorinės sistemos atsiskaitymo procesui, o dienos pabaigoje balansas yra nulinis. Techninės sąskaitos nurodomos atitinkamos išorinės sistemos BIC priemonėmis.

3)

Siūlydamas 1-ąją arba 6-ąją atsiskaitymo procedūras integruotiems modeliams, ISCB atidaro, o siūlydamas 3-ąją arba 6-ąją atsiskaitymo procedūras per sąsają susietiems modeliams, ISCB gali atidaryti veidrodines sąskaitas savo TARGET2 komponento sistemoje. Veidrodinės sąskaitos yra specialios MM sąskaitos, kurias ISCB turi savo TARGET2 komponento sistemoje ir kuriomis naudojasi išorinė sistema. Veidrodinės sąskaitos nurodomos atitinkamo ISCB BIC.

4)

Siūlydamas 4-ąją arba 5-ąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB gali atidaryti išorinėms sistemoms garantinių lėšų sąskaitą savo TARGET2 komponento sistemoje. Šių sąskaitų balansai naudojami apmokėti išorinės sistemos mokėjimo nurodymus tuo atveju, kai atsiskaitymų banko MM sąskaitoje nėra naudotinų lėšų. Garantinių lėšų sąskaitų turėtojais gali būti ISCB, išorinės sistemos arba garantai. Garantinių lėšų sąskaitos nurodomos atitinkamų sąskaitų turėtojų BIC-u.

5)

Kai ISCB siūlo 6-ąją atsiskaitymo procedūrą per sąsają susietiems modeliams, ACB savo TARGET2 komponento sistemose atidaro atsiskaitymų bankams vieną ar daugiau subsąskaitų, naudotinų lėšų paskyrimui ir, jei taikytina, atsiskaitymui tarp sistemų. Subsąskaitos nurodomos tos MM sąskaitos, su kuria jos susijusios, BIC-u, kartu nurodant sąskaitos numerį, kuris priklauso tai konkrečiai subsąskaitai. Sąskaitos numerį sudaro šalies kodas ir dar iki 32 ženklų (priklausomai nuo atitinkamo nacionalinio banko sąskaitos struktūros).

6)

1 punkto a–d papunkčiuose nurodytos sąskaitos neskelbiamos TARGET2 kataloge. Jeigu dalyvis reikalauja, kiekvienos darbo dienos pabaigoje sąskaitos turėtojui gali būti pateikiami visų tokių sąskaitų reikalingi sąskaitų išrašai (MT 940 ir MT 950).

7)

Šioje dalyje nurodytų rūšių sąskaitų atidarymo ir jų naudojimo palaikant atsiskaitymo procedūras išsamios taisyklės išsamiau gali būti nustatomos dvišaliuose susitarimuose tarp išorinių sistemų ir ISCB.

9.   1-oji atsiskaitymo procedūra. Likvidumo pervedimas

1)

Siūlydami 1-ąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB ir ACB palaiko likvidumo pervedimą iš veidrodinės sąskaitos į atsiskaitymų banko MM sąskaitą per ISS. Likvidumo pervedimą gali inicijuoti arba išorinė sistema, arba išorinės sistemos vardu – ISCB.

2)

1-oji atsiskaitymo procedūra naudojama tik integruotam modeliui, kai atitinkama išorinė sistema turi naudoti veidrodinę sąskaitą, pirmiausia surinkti reikalingą likvidumą, kurį paskyrė jos atsiskaitymų bankas ir, antra, pervesti šį likvidumą atgal į atsiskaitymų banko MM sąskaitą.

3)

ISCB gali siūlyti apmokėti mokėjimo nurodymus per tam tikrus laiko limitus, kuriuos apibrėžia išorinė sistema, kaip nurodyta 15 dalies 2 ir 3 punktuose.

4)

Atsiskaitymų bankai ir išorinės sistemos turi prieigą prie informacijos per IKM. Išorinėms sistemoms pranešama apie atsiskaitymo užbaigimą arba neįvykusį atsiskaitymą. Jeigu išorinė sistema pradeda likvidumo pervedimą iš veidrodinės sąskaitos į atsiskaitymų banko MM sąskaitą, atsiskaitymų bankams, turintiems prieigą prie TARGET2 per tinklo paslaugos teikėją, apie kreditavimą pranešama SWIFT MT 202 pranešimu. Internetinę prieigą naudojantiems dalyviams pranešama pranešimu per IKM.

10.   2-oji atsiskaitymo procedūra. Atsiskaitymas realiu laiku

1)

Siūlydami 2-ąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB ir ACB palaiko piniginę atsiskaitymo pagal išorinės sistemos operacijas dalį apmokėdami mokėjimo nurodymus, kuriuos išorinė sistema pateikia atskirai, o ne paketais. Jei mokėjimo nurodymas debetuoti trumpąją poziciją turinčio atsiskaitymų banko MM sąskaitą yra įrašytas į eilę pagal II priedą, atitinkamas ACB atsiskaitymų banką informuoja IKM transliaciniu pranešimu.

2)

2 atsiskaitymo procedūra taip pat gali būti pasiūlyta išorinei sistemai daugiašalių balansų atsiskaitymui ir tokiais atvejais ISCB šiai išorinei sistemai atidaro techninę sąskaitą. Be to, ISCB nesiūlo išorinei sistemai paslaugos tinkamai tvarkyti gaunamų ir pateikiamų mokėjimų eiliškumą, kaip tai gali būti reikalaujama tokio daugiašalio atsiskaitymo atveju. Išorinė sistema pati prisiima atsakomybę už būtiną eiliškumo nustatymą.

3)

ISCB gali siūlyti apmokėti mokėjimo nurodymus per tam tikrus laiko limitus, kuriuos apibrėžia išorinė sistema, kaip nurodyta 15 dalies 2 ir 3 punktuose.

4)

Atsiskaitymų bankai ir išorinės sistemos turi prieigą prie informacijos per IKM. Apie atsiskaitymo užbaigimą arba neįvykusį atsiskaitymą išorinėms sistemoms pranešama pranešimu per IKM. Jei jie to prašo, atsiskaitymų bankams, turintiems prieigą prie TARGET2 per tinklo paslaugos teikėją, apie sėkmingą atsiskaitymą pranešama SWIFT MT 900 arba MT 910 pranešimu. Internetinę prieigą naudojantiems dalyviams pranešama pranešimu per IKM.

11.   3-ioji atsiskaitymo procedūra. Dvišalis atsiskaitymas

1)

Siūlydami 3-iąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB ir ACB palaiko piniginę atsiskaitymo pagal išorinės sistemos operacijas dalį apmokėdami mokėjimo nurodymus, kuriuos išorinė sistema pateikia paketais. Jeigu mokėjimo nurodymas debetuoti trumpąją poziciją turinčio atsiskaitymų banko MM sąskaitą yra įtraukiamas į eilę kaip numatyta II priede, atitinkami ACB informuoja šį atsiskaitymų banką IKM transliaciniu pranešimu.

2)

3-ioji atsiskaitymo procedūra taip gali būti pasiūlyta išorinei sistemai daugiašalių balansų atsiskaitymui. 10 dalies 2 punktas taikomas mutatis mutandis, atsižvelgiant į šiuos pakeitimus:

a)

mokėjimo nurodymai: i) debetuoti trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų MM sąskaitas ir kredituoti išorinės sistemos techninę sąskaitą; ir ii) debetuoti išorinės sistemos techninę sąskaitą ir kredituoti ilgąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų MM sąskaitas yra pateikiami atskirose bylose; ir

b)

ilgąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų MM sąskaitos kredituojamos tik po to, kai visos trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų MM sąskaitos yra debetuotos.

3)

Jeigu daugiašalis atsiskaitymas sutrinka (pvz., dėl to, kad ne visi surinkimai iš trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų sąskaitų yra sėkmingi), išorinė sistema pateikia mokėjimo nurodymus tam, kad būtų anuliuotos jau apmokėtos debeto operacijos.

4)

ISCB gali pasiūlyti:

a)

apmokėti mokėjimo nurodymus per tam tikrus laiko limitus, kuriuos apibrėžia išorinė sistema, kaip nurodyta 15 dalies 3 punkte; ir (arba)

b)

„informacinio laikotarpio“ funkcionalumą, kaip nurodyta 15 dalies 1 punkte.

5)

Atsiskaitymų bankai ir išorinės sistemos turi prieigą prie informacijos per IKM. Apie atsiskaitymo užbaigimą arba neįvykusį atsiskaitymą išorinėms sistemoms pranešama pasirinktu būdu – atskiruoju arba bendruoju pranešimu. Jei jie to prašo, atsiskaitymų bankams apie sėkmingą atsiskaitymą pranešama SWIFT MT 900 arba MT 910 pranešimu. Internetinę prieigą naudojantiems dalyviams pranešama pranešimu per IKM.

12.   4-oji atsiskaitymo procedūra. Standartinis daugiašalis atsiskaitymas

1)

Siūlydami 4-ąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB ir ACB palaiko piniginių daugiašalių balansų atsiskaitymus pagal išorinės sistemos operacijas apmokėdami mokėjimo nurodymus, kuriuos išorinė sistema pateikia paketais. ISCB atidaro specialią techninę sąskaitą tokiai išorinei sistemai.

2)

ISCB ir ACB užtikrina būtiną mokėjimo nurodymų eiliškumą. Kreditus jie įrašo tik tuomet, jei visi debetai buvo surinkti sėkmingai. Mokėjimo nurodymai: a) debetuoti trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų sąskaitas ir kredituoti išorinės sistemos techninę sąskaitą; ir b) kredituoti ilgąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų sąskaitas ir debetuoti išorinės sistemos techninę sąskaitą pateikiami vienoje byloje.

3)

Mokėjimo nurodymai debetuoti trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų MM sąskaitą ir kredituoti išorinės sistemos techninę sąskaitą apmokami pirmiausia; tik apmokėjus visus šiuos mokėjimo nurodymus (įskaitant galimą techninės sąskaitos finansavimą garantinio lėšų mechanizmo pagalba), kredituojamos ilgąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų MM sąskaitos.

4)

Jeigu mokėjimo nurodymas debetuoti trumpąją poziciją turinčio atsiskaitymų bankų MM sąskaitą yra įtraukiamas į eilę kaip numatyta II priede, ACB informuoja tokį atsiskaitymų banką IKM transliaciniu pranešimu.

5)

Jeigu trumpąją poziciją turintis atsiskaitymų bankas neturi pakankamai lėšų savo MM sąskaitoje, ISCB aktyvuoja garantinių lėšų mechanizmą, jeigu tai numatyta dvišaliame ISCB ir išorinės sistemos susitarime.

6)

Jeigu garantinių lėšų mechanizmas nenumatytas, ir visas atsiskaitymas sutrinka, laikoma, kad ISCB ir ACB yra duotas nurodymas grąžinti visus mokėjimo nurodymus byloje ir anuliuoti mokėjimo nurodymus, kurie jau buvo apmokėti.

7)

ISCB IKM transliaciniu pranešimu informuoja atsiskaitymų bankus apie atsiskaitymo sutrikimą.

8)

ISCB gali pasiūlyti:

a)

apmokėti mokėjimo nurodymus per tam tikrus laiko limitus, kuriuos apibrėžia išorinė sistema, kaip nurodyta 15 dalies 3 punkte;

b)

„informacinio laikotarpio“ funkcionalumą, kaip nurodyta 15 dalies 1 punkte;

c)

garantinių lėšų mechanizmą, kaip nurodyta 15 dalies 4 punkte.

9)

Atsiskaitymų bankai ir išorinės sistemos turi prieigą prie informacijos per IKM. Išorinėms sistemoms pranešama apie atsiskaitymo užbaigimą arba neįvykusį atsiskaitymą. Jei jie to prašo, atsiskaitymų bankams apie sėkmingą atsiskaitymą pranešama SWIFT MT 900 arba MT 910 pranešimu. Internetinę prieigą naudojantiems dalyviams pranešama pranešimu per IKM.

13.   5-oji atsiskaitymo procedūra. Vienalaikis daugiašalis atsiskaitymas

1)

Siūlydami 5-ąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB ir ACB palaiko piniginių daugiašalių balansų atsiskaitymus pagal išorinės sistemos operacijas apmokėdami mokėjimo nurodymus, kuriuos pateikia išorinė sistema. Apmokant reikiamus mokėjimo nurodymus, naudojamas 4-asis algoritmas (žr. II priedo I priedėlį). Priešingai nei 4-oji atsiskaitymo procedūra, 5-oji atsiskaitymo procedūra funkcionuoja pagal principą „viskas arba nieko“. Šioje procedūroje trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų MM sąskaitų debetavimas ir ilgąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų MM sąskaitų kreditavimas atliekamas tuo pačiu metu (o ne vienas po kito, kaip tai yra 4 atsiskaitymo procedūroje). 12 dalis taikoma mutatis mutandis su šiuo pakeitimu. Jeigu vienas ar daugiau mokėjimo nurodymų negali būti apmokėti, visi mokėjimo nurodymai įtraukiami į eilę, ir pakartojamas 4-asis algoritmas, kaip nurodyta 16 dalies 1 punkte, kad būtų apmokėti išorinės sistemos mokėjimo nurodymai, esantys eilėje.

2)

ISCB gali pasiūlyti:

a)

apmokėti mokėjimo nurodymus per tam tikrus laiko limitus, kuriuos apibrėžia išorinė sistema, kaip nurodyta 15 dalies 3 punkte;

b)

„informacinio laikotarpio“ funkcionalumą, kaip nurodyta 15 dalies 1 punkte;

c)

garantinių lėšų mechanizmą, kaip nurodyta 15 dalies 4 punkte.

3)

Atsiskaitymų bankai ir išorinės sistemos turi prieigą prie informacijos per IKM. Išorinėms sistemoms pranešama apie atsiskaitymo užbaigimą arba neįvykusį atsiskaitymą. Jei jie to prašo, atsiskaitymų bankams apie sėkmingą atsiskaitymą pranešama SWIFT MT 900 arba MT 910 pranešimu. Internetinę prieigą naudojantiems dalyviams pranešama pranešimu per IKM.

4)

Jeigu mokėjimo nurodymas debetuoti trumpąją poziciją turinčio atsiskaitymų banko MM sąskaitą yra įtraukiamas į eilę kaip numatyta II priede, atitinkamas ACB informuoja atsiskaitymų bankus IKM transliaciniu pranešimu.

14.   6-oji atsiskaitymo procedūra. Paskirtos lėšos ir atsiskaitymas tarp sistemų

1)

6-oji atsiskaitymo procedūra gali būti naudojama tiek per sąsają susieto, tiek ir integruoto modelio atveju, kaip apibūdinta atitinkamai 4–13 ir 14–18 punktuose toliau. Integruoto modelio atveju atitinkama išorinė sistema turi naudoti veidrodinę sąskaitą reikalingoms lėšoms, kurias yra atidėję jos atsiskaitymų bankai, surinkti. Per sąsają susieto modelio atveju atsiskaitymų bankas turi atidaryti bent po vieną subsąskaitą konkrečiai išorinei sistemai.

2)

Jeigu jie to prašo, atsiskaitymų bankams pranešama SWIFT MT 900 arba MT 910 pranešimu, o internetinę prieigą naudojantiems dalyviams – pranešimu per IKM, apie jų MM sąskaitų ir, jei taikytina, apie jų subsąskaitų kreditavimą ir debetavimą.

3)

Siūlydami atlikti atsiskaitymą tarp sistemų naudojant 6-ąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB ir ACB palaiko atsiskaitymo tarp sistemų mokėjimus, jei juos inicijavo atitinkamos išorinės sistemos. Išorinė sistema gali inicijuoti atsiskaitymą tarp sistemų tik jos apdorojimo ciklo metu, o 6-oji atsiskaitymo procedūra turi vykti mokėjimo nurodymą gaunančioje išorinėje sistemoje. Pagal 6-ąją atsiskaitymo procedūrą atsiskaitymas tarp sistemų siūlomas tiek dienos, tiek nakties operacijų apdorojimui. Galimybė atlikti atsiskaitymą tarp sistemų tarp dviejų konkrečių išorinių sistemų įrašoma į pastovių duomenų (valdymo) modulį.

A)   Per sąsają susietas modelis

4)

Siūlydami 6-ąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB ir ACB palaiko dvišalių ir (arba) daugiašalių balansų atsiskaitymus pagal išorinės sistemos operacijas:

a)

suteikdami galimybę atsiskaitymų bankui iš anksto finansuoti savo būsimą prognozuojamą atsiskaitymo prievolę pervedant likvidumą iš jo MM sąskaitos į jo subsąskaitą (toliau – paskirtos lėšos) prieš išorinės sistemos apdorojimą; ir

b)

apmokėdami išorinės sistemos mokėjimo nurodymus po išorinės sistemos apdorojimo užbaigimo: trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų atžvilgiu debetuodami jų subsąskaitas (lėšų, esančių tokiose sąskaitose, ribose) ir kredituodami išorinės sistemos techninę sąskaitą, ir ilgąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų atžvilgiu kredituodami jų subsąskaitas ir debetuodami išorinės sistemos techninę sąskaitą.

5)

Siūlydami 6-ąją atsiskaitymo procedūrą:

a)

ACB atidaro bent po vieną subsąskaitą vienai išorinei sistemai kiekvienam atsiskaitymų bankui; ir

b)

ISCB atidaro techninę sąskaitą išorinei sistemai: i) lėšų, surinktų iš trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų subsąskaitų, kreditavimui; ir ii) lėšų debetavimui kredituojant paskirtas ilgąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų subsąskaitas.

6)

6-oji atsiskaitymo procedūra yra siūloma tiek išorinių sistemų dienos, tiek nakties operacijų etapų metu. Pastaruoju atveju nauja darbo diena prasideda iš karto įvykdžius privalomųjų atsargų reikalavimus; bet koks po to atitinkamose sąskaitose įrašytas debetas ar kreditas yra priskiriamas naujos darbo dienos vertei.

7)

Pagal 6-ąją atsiskaitymo procedūrą ir atsižvelgiant į lėšų paskyrimą, ISCB ir ACB siūlo šias likvidumo pervedimo į subsąskaitą ir iš jos paslaugos rūšis:

a)

periodiniai nurodymai, kuriuos atsiskaitymų bankai gali pateikti ar pakeisti bet kada darbo dienos metu per IKM (kai jis yra prieinamas). Periodiniai nurodymai, pateikti po „procedūros pradžios“ pranešimo išsiuntimo konkrečią darbo dieną, yra galiojantys tik kitą darbo dieną. Jei yra keletas periodinių nurodymų kredituoti skirtingas subsąskaitas, jie apmokami pagal jų sumą, pradedant nuo didžiausios. Išorinės sistemos nakties operacijų etape, jei yra periodinių nurodymų, kuriems nepakanka lėšų MM sąskaitoje, tokie nurodymai apmokami remiantis proporcingu visų nurodymų mažinimu;

b)

einamieji nurodymai, kuriuos gali pateikti tik atsiskaitymų bankai (per IKM) arba atitinkama išorinė sistema XML pranešimu vykstant 6 atsiskaitymo procedūrai (apibūdinama laikotarpiu nuo pranešimo „procedūros pradžia“ iki „procedūros pabaiga“) ir kurie apmokami tik kol išorinės sistemos apdorojimo ciklas neprasidėjo. Jei yra išorinės sistemos pateiktas einamasis nurodymas, kuriam nepakanka lėšų MM sąskaitoje, toks nurodymas apmokamas iš dalies;

c)

SWIFT nurodymai, siunčiami MT 202 pranešimu arba automatiškai perduodant į MT 202 iš internetinę prieigą naudojančių dalyvių ekranų, kurie gali būti pateikti tik vykstant 6-ajai atsiskaitymo procedūrai ir tik dienos operacijų etape. Tokie nurodymai apmokami nedelsiant.

8)

6-oji atsiskaitymo procedūra pradedama pranešimu „procedūros pradžia“ ir užbaigiama pranešimu „procedūros pabaiga“, abu šiuos pranešimus siunčia išorinė sistema. Tačiau išorinės sistemos nakties operacijų etape pranešimą „procedūros pradžia“ siunčia ISCB. Pranešimais „procedūros pradžia“ pradedami apmokėti periodiniai nurodymai pervesti likvidumą į subsąskaitas. Pranešimas „procedūros pabaiga“ inicijuoja automatišką likvidumo pervedimą iš subsąskaitos į MM sąskaitą.

9)

Pagal 6-ąją atsiskaitymo procedūrą paskirtos lėšos subsąskaitose įšaldomos tol, kol vyksta išorinės sistemos apdorojimo ciklas (prasidedantis pranešimu „ciklo pradžia“ ir pasibaigiantis pranešimu „ciklo pabaiga“, abu juos siunčia išorinė sistema) ir išlaisvinamos jam pasibaigus. Įšaldytų lėšų balansas apdorojimo ciklo metu gali būti pakeistas dėl atsiskaitymo tarp sistemų mokėjimų arba jei atsiskaitymų bankas perveda likvidumą iš savo MM sąskaitos. ISCB praneša išorinei sistemai apie likvidumo sumažėjimą arba padidėjimą subsąskaitoje dėl atsiskaitymo tarp sistemų mokėjimų. Išorinei sistemai paprašius, ISCB taip pat praneša jai apie dėl atsiskaitymų banko likvidumo pervedimo padidėjusį likvidumą subsąskaitoje.

10)

Kiekvieno išorinės sistemos apdorojimo ciklo metu mokėjimo nurodymai apmokami iš paskirtų lėšų paprastai taikant 5-ąjį algoritmą (kaip nurodyta II priedo I priedėlyje).

11)

Kiekvieno išorinės sistemos apdorojimo ciklo metu atsiskaitymų banko paskirtos lėšos gali būti padidintos kredituojant tam tikrus gaunamus mokėjimus tiesiogiai į jo subsąskaitas, t. y. atkarpas ir išperkamuosius mokėjimus. Tokiais atvejais lėšos pirmiausia turi būti kredituojamos techninėje sąskaitoje, tada, prieš kredituojant lėšas subsąskaitoje (arba MM sąskaitoje), debetuojamos iš šios sąskaitos.

12)

Atsiskaitymą tarp sistemų tarp dviejų sąsaja susietų išorinių sistemų gali inicijuoti tik išorinė sistema (arba jos ISCB jos vardu), kurios dalyvio subsąskaita debetuojama. Mokėjimo nurodymas apmokamas debetuojant mokėjimo nurodyme nurodytą sumą iš mokėjimo nurodymą inicijuojančios išorinės sistemos dalyvio subsąskaitos ir kredituojant kitos išorinės sistemos dalyvio subsąskaitą.

Mokėjimo nurodymą inicijuojančiai išorinei sistemai ir kitai išorinei sistemai pranešama apie atsiskaitymo užbaigimą. Jei jie to prašo, atsiskaitymų bankams apie sėkmingą atsiskaitymą pranešama SWIFT MT 900 arba MT 910 pranešimu. Internetinę prieigą naudojantiems dalyviams pranešama pranešimu per IKM.

13)

Sąsaja susietą modelį naudojančios išorinės sistemos atsiskaitymą tarp sistemų su integruotą modelį naudojančia išorine sistema gali inicijuoti sąsaja susietą modelį naudojanti išorinė sistema (arba jos ISCB jos vardu). Mokėjimo nurodymas apmokamas debetuojant mokėjimo nurodyme nurodytą sumą iš sąsaja susietą modelį naudojančios išorinės sistemos dalyvio subsąskaitos ir kredituojant integruotą modelį naudojančios išorinės sistemos naudojamą veidrodinę sąskaitą. Mokėjimo nurodymo negali inicijuoti integruotą modelį naudojanti išorinė sistema, kurios veidrodinė sąskaita bus kredituojama.

Mokėjimo nurodymą inicijuojančiai išorinei sistemai ir kitai išorinei sistemai pranešama apie atsiskaitymo užbaigimą. Jei jie to prašo, atsiskaitymų bankams apie sėkmingą atsiskaitymą pranešama SWIFT MT 900 arba MT 910 pranešimu. Internetinę prieigą naudojantiems dalyviams pranešama pranešimu per IKM.

B)   Integruotas modelis

14)

Siūlydami 6-ąją atsiskaitymo procedūrą integruotiems modeliams, ISCB ir AB palaiko tokį atsiskaitymą. Jeigu 6-oji atsiskaitymo procedūra naudojama integruotam modeliui dienos operacijų etape, siūlomas tik ribotas funkcionalumas.

15)

Pagal 6-ąją atsiskaitymo procedūrą ir atsižvelgiant į integruotą modelį, ISCB ir ACB siūlo šias likvidumo pervedimo į veidrodinę sąskaitą paslaugos rūšis:

a)

periodiniai nurodymai (dienos operacijų etape ir išorinės sistemos nakties operacijų etape), kuriuos atsiskaitymų bankai gali pateikti ar pakeisti bet kada darbo dienos metu per IKM (kai jis yra prieinamas). Periodiniai nurodymai, pateikti po „procedūros pradžios“ pranešimo išsiuntimo konkrečią darbo dieną, yra galiojantys tik kitą darbo dieną. Jei yra keletas periodinių nurodymų, jie apmokami pagal jų sumą, pradedant nuo didžiausios. Jeigu periodinio nurodymo vykdymas dienos operacijų etape yra nepadengtas, jis bus atmestas. Išorinės sistemos nakties operacijų etape, jei yra periodinių nurodymų, kuriems nepakanka lėšų MM sąskaitoje, tokie nurodymai apmokami remiantis proporcingu visų nurodymų mažinimu;

b)

einamieji nurodymai, kuriuos gali pateikti tik atsiskaitymų bankai (per IKM) arba atitinkama išorinė sistema XML pranešimu vykstant 6 atsiskaitymo procedūrai (apibūdinama laikotarpiu nuo pranešimo „procedūros pradžia“ iki „procedūros pabaiga“) ir kurie apmokami tik kol išorinės sistemos apdorojimo ciklas neprasidėjo. Jei yra einamasis nurodymas, kuriam nepakanka lėšų MM sąskaitoje, toks nurodymas apmokamas iš dalies;

c)

SWIFT nurodymai, siunčiami MT 202 pranešimu, kurie gali būti pateikti tik dienos operacijų etape. Tokie nurodymai apmokami nedelsiant.

16)

Taisyklės dėl pranešimų „procedūros pradžia“ ir „procedūros pabaiga“, taip pat dėl per sąsają susieto modelio ciklo pradžios ir pabaigos taikomos mutatis mutandis.

17)

Atsiskaitymą tarp sistemų tarp dviejų integruotą modelį naudojančių išorinių sistemų gali inicijuoti tik išorinė sistema (arba jos ISCB jos vardu), kurios veidrodinė sąskaita debetuojama. Mokėjimo nurodymas apmokamas debetuojant mokėjimo nurodyme nurodytą sumą iš mokėjimo nurodymą inicijuojančios išorinės sistemos naudojamos veidrodinės sąskaitos ir kredituojant kitos išorinės sistemos naudojamą veidrodinę sąskaitą. Mokėjimo nurodymo negali inicijuoti išorinė sistema, kurios veidrodinė sąskaita bus kredituojama.

Mokėjimo nurodymą inicijuojančiai išorinei sistemai ir kitai išorinei sistemai pranešama apie atsiskaitymo užbaigimą. Jei jie to prašo, atsiskaitymų bankams apie sėkmingą atsiskaitymą pranešama SWIFT MT 900 arba MT 910 pranešimu. Internetinę prieigą naudojantiems dalyviams pranešama pranešimu per IKM.

18)

Integruotą modelį naudojančios išorinės sistemos atsiskaitymą tarp sistemų su sąsaja susietą modelį naudojančia išorine sistema gali inicijuoti integruotą modelį naudojanti išorinė sistema (arba jos ISCB jos vardu). Mokėjimo nurodymas apmokamas debetuojant mokėjimo nurodyme nurodytą sumą iš integruotą modelį naudojančios išorinės sistemos naudojamos veidrodinės sąskaitos ir kredituojant kitos išorinės sistemos dalyvio subsąskaitą. Mokėjimo nurodymo negali inicijuoti sąsaja susietą modelį naudojanti išorinė sistema, kurios dalyvio subsąskaita bus kredituojama.

Mokėjimo nurodymą inicijuojančiai išorinei sistemai ir kitai išorinei sistemai pranešama apie atsiskaitymo užbaigimą. Jei jie to prašo, atsiskaitymų bankams apie sėkmingą atsiskaitymą pranešama SWIFT MT 900 arba MT 910 pranešimu. Internetinę prieigą naudojantiems dalyviams pranešama pranešimu per IKM.

15.   Pasirenkami susiję mechanizmai

1)

3-iosios, 4-osios ir 5-osios atsiskaitymo procedūrų atveju ISCB gali pasiūlyti pasirenkamą susijusį mechanizmą „informacinis laikotarpis“. Jeigu išorinė sistema (arba jos vardu jos ISCB) buvo nurodžiusi pasirenkamą laiko tarpą „informacinis laikotarpis“, atsiskaitymų bankas priima IKM transliacinį pranešimą, nurodantį laiką, iki kurio atsiskaitymų bankas gali reikalauti anuliuoti atitinkamą mokėjimo nurodymą. Į tokį reikalavimą ACB atsižvelgia tik tada, jei jis buvo perduotas per išorinę sistemą ir buvo jos patvirtintas. Apmokėjimas pradedamas, jeigu ACB negauna tokio reikalavimo iki laiko tarpo „informacinis laikotarpis“ pabaigos. Gavęs tokį reikalavimą per „informacinį laikotarpį“, ACB:

a)

anuliuoja atitinkamą mokėjimo nurodymą, kai dvišaliam atsiskaitymui naudojama 3-ioji atsiskaitymo procedūra; ir

b)

kai daugiašalių balansų atsiskaitymui naudojama 3-ioji atsiskaitymo procedūra ar kai 4-osios atsiskaitymo procedūros atveju sutrinka visas atsiskaitymas, anuliuoja visus byloje esančius mokėjimo nurodymus ir IKM transliaciniu pranešimu informuoja visus atsiskaitymų bankus ir išorinę sistemą.

2)

Jeigu išorinė sistema siunčia mokėjimo nurodymus prieš numatytą atsiskaitymo laiką („nuo“), nurodymai saugomi, kol sueis numatytas laikas. Šiuo atveju mokėjimo nurodymai į vykdymo fazę patenka tik tada, kai ateina „nuo“ laikas. Šis pasirenkamas mechanizmas gali būti naudojamas 1-ojoje ir 2-ojoje atsiskaitymo procedūrose.

3)

Atsiskaitymo laikotarpis („iki“) leidžia paskirti ribotą laiko tarpą išorinės sistemos atsiskaitymui, kad nebūtų užkirstas kelias ar uždelstas kitų su išorine sistema susijusių ar TARGET2 operacijų apmokėjimas. Jeigu kuris nors mokėjimo nurodymas neapmokamas iki laiko „iki“ arba per nustatytą atsiskaitymo laikotarpį, šie mokėjimo nurodymai yra arba grąžinami, arba, 4-osios ir 5-osios atsiskaitymo procedūrų atveju, gali būti aktyvuojamas garantinių lėšų mechanizmas. Atsiskaitymo laikotarpis („iki“) gali būti numatytas 1–5 atsiskaitymo procedūroms.

4)

Garantinių lėšų mechanizmas gali būti naudojamas, jeigu atsiskaitymų banko lėšų nepakanka padengti jo įsipareigojimams, kylantiems iš išorinės sistemos atsiskaitymo. Kad būtų apmokėti visi mokėjimo nurodymai, įtraukti išorinės sistemos atsiskaityme, šis mechanizmas naudojamas papildomam likvidumui suteikti. Šis mechanizmas gali būti taikomas 4-ajai ir 5-ajai atsiskaitymo procedūroms. Jeigu naudojamas garantinių lėšų mechanizmas, būtina turėti specialią garantinių lėšų sąskaitą, kurioje yra arba pagal pareikalavimą gali atsirasti „atsarginių lėšų“.

16.   Taikomi algoritmai

1)

4-asis algoritmas taikomas 5-ojoje atsiskaitymo procedūroje. Siekiant palengvinti atsiskaitymą ir sumažinti reikalingą likvidumą, įtraukiami visi išorinės sistemos mokėjimo nurodymai (nepriklausomai nuo jų prioriteto). Išorinės sistemos mokėjimo nurodymams, vykdytiniems pagal 5-ąją atsiskaitymo procedūrą, netaikoma vykdymo fazė, ir jie laikomi MM atskirai iki einamojo optimizavimo proceso pabaigos. To paties 4-ojo algoritmo veikimo metu įtraukiamos kelios išorinės sistemos, naudojančios 5-ąją atsiskaitymo procedūrą, jei jos ketina atsiskaityti tuo pačiu metu.

2)

6-ojoje atsiskaitymo procedūroje atsiskaitymų bankas gali paskirti lėšų sumą apmokėti konkrečios išorinės sistemos balansus. Paskyrimas vykdomas atidedant reikalingas lėšas specialioje subsąskaitoje (per sąsają susietas modelis). 5-asis algoritmas taikomas tiek išorinės sistemos nakties operacijų etape, tiek ir dienos operacijų etape. Atsiskaitymo procesas vyksta debetuojant trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų subsąskaitas išorinės sistemos techninės sąskaitos naudai ir tuomet debetuojant išorinės sistemos techninę sąskaitą ilgąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų subsąskaitų naudai. Kredito balansų atveju įrašymas į atsiskaitymų banko MM sąskaitą gali būti tiesioginis, jei išorinė sistema tai nurodė konkrečioje operacijoje. Jeigu vieno ar daugiau debeto mokėjimų apmokėjimas yra nesėkmingas, pvz., dėl išorinės sistemos klaidos, atitinkamas mokėjimas įtraukiamas į eilę subsąskaitoje. 6-ojoje atsiskaitymo procedūroje galima taikyti 5-ąjį algoritmą, veikiantį subsąskaitose. Be to, taikant 5-ąjį algoritmą, nereikia atsižvelgti į jokius limitus ar rezervavimą. Kiekvieno atsiskaitymų banko atveju apskaičiuojama bendra pozicija ir jeigu visos bendros pozicijos yra padengtos, visos operacijos bus apmokėtos. Operacijos, kurios nėra padengtos, grąžinamos atgal į eilę.

17.   Sustabdymo arba nutraukimo pasekmės

Jeigu išorinės sistemos naudojimasis ISS sustabdomas arba nutraukiamas išorinės sistemos mokėjimo nurodymų apmokėjimo ciklo metu, laikoma, kad ISCB yra įgaliotas užbaigti apmokėjimo ciklą išorinės sistemos vardu.

18.   Įkainių sąrašas ir sąskaitų pateikimas

1)

Išorinei sistemai, naudojančiai ISS arba dalyvio sąsają, neatsižvelgiant į sąskaitų, kurias ji gali turėti ISCB ir (arba) ACB, skaičių, taikomas įkainių sąrašas, susidedantis iš trijų elementų, kaip nustatyta toliau.

a)

Kiekvienai išorinei sistemai taikomas 1 000 eurų dydžio fiksuotas mėnesinis įkainis (I fiksuotas įkainis).

b)

Antrą mėnesinį fiksuotą įkainį nuo 417 eurų iki 4 167 eurų, proporcingai nuo pagrindinės bendrosios išorinės sistemos atsiskaitymo eurais operacijų vertės (II fiksuotas įkainis):

Grupė

Nuo (milijonų EUR/diena)

Iki (milijonų EUR/diena)

Metinis įkainis (EUR)

Mėnesinis įkainis (EUR)

1

0

mažiau nei 1 000

5 000

417

2

1 000

mažiau nei 2 500

10 000

833

3

2 500

mažiau nei 5 000

20 000

1 667

4

5 000

mažiau nei 10 000

30 000

2 500

5

10 000

mažiau nei 50 000

40 000

3 333

6

daugiau nei 50 000

50 000

4 167

Išorinės sistemos atsiskaitymų eurais operacijų bendrąją vertę ISCB apskaičiuoja kartą per metus, remdamasis tokia bendrąja verte praėjusiais metais, ir apskaičiuota bendroji vertė taikoma apskaičiuoti užmokestį nuo kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 d.

c)

Įkainį už operaciją, apskaičiuotą taip pat, kaip ir pagal sąrašą, nustatytą II priedo VI priedėlyje TARGET2 dalyviams. Išorinė sistema gali pasirinkti vieną iš dviejų variantų: arba mokėti vienodo dydžio 0,80 euro užmokestį už mokėjimo nurodymą (A variantas) arba mokėti užmokestį, apskaičiuojamą proporcingai mažėjančia tvarka (B variantas), priklausomai nuo tokių pakeitimų:

i)

B varianto atveju, mokėjimo nurodymų apimties grupių ribos dalinamos iš dviejų; ir

ii)

150 eurų (pagal A variantą) arba 1 875 eurų (pagal B variantą) fiksuotas mėnesinis įkainis taikomas papildomai šalia I fiksuoto įkainio ir II fiksuoto įkainio.

2)

Bet kuris užmokestis, mokėtinas už išorinės sistemos pateiktą mokėjimo nurodymą arba gautą mokėjimą per dalyvio sąsają arba ISS, išimtinai priskiriamas šiai išorinei sistemai. Valdančioji taryba gali nustatyti išsamesnes taisykles per ISS atliekamoms operacijoms, kurios gali būti apmokestinamos, apibrėžti.

3)

Kiekviena išorinė sistema gauna sąskaitą iš savo atitinkamo ISCB už praėjusį mėnesį pagal įkainius, nurodytus 1 punkte, ne vėliau kaip penktą ateinančio mėnesio darbo dieną. Mokėjimai atliekami ne vėliau kaip dešimtą šio mėnesio darbo dieną į ISCB nurodytą sąskaitą arba debetuojami iš išorinės sistemos nurodytos sąskaitos.

4)

Šiame straipsnyje kiekviena išorinė sistema, kuri yra apibrėžta kaip sistema Direktyvoje 98/26/EB, vertinama atskirai, net jei dvi ar daugiau iš jų yra valdomos to paties juridinio asmens. Ta pati taisyklė taikoma išorinėms sistemoms, kurios nėra apibrėžtos pagal Direktyvą 98/26/EB; tuo atveju išorinės sistemos identifikuojamos pagal šiuos kriterijus: a) formalus susitarimas, pagrįstas sutartinėmis arba įstatyminėmis priemonėmis, pvz., dalyvių ir sistemos valdytojo susitarimas; b) daugiašalė narystė; c) bendros taisyklės ir standartizuoti susitarimai; ir d) skirtos tarp dalyvių atlikti mokėjimų ir (arba) vertybinių popierių tarpuskaitą, įskaitymą ir (arba) apmokėjimą.


V PRIEDAS

PAPILDOMOS IR PATIKSLINTOS SUDERINTOS DALYVAVIMO TARGET2 NAUDOJANT INTERNETINĘ PRIEIGĄ TAISYKLĖS

1 straipsnis

Taikymo sritis

II priede išdėstytos taisyklės taikomos dalyviams, naudojantiems internetinę prieigą prie vienos ar daugiau MM sąskaitų, atsižvelgiant į šio priedo nuostatas.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame priede, greta II priede pateiktų apibrėžčių, taikomos tokios apibrėžtys:

1)

sertifikavimo įstaigos (certification authorities) – vienas arba daugiau NCB, Valdančiosios tarybos paskirtas veikti Eurosistemos vardu išduodant, tvarkant, atšaukiant ir atnaujinant elektroninius sertifikatus;

2)

elektroniniai sertifikatai arba sertifikatai (electronic certificates arba certificates) – sertifikavimo įstaigų išduota elektroninė byla, kuri susieja viešąjį raktą su asmeniu ir kuri naudojama šiems tikslams: paliudyti, kad viešasis raktas priklauso asmeniui, patvirtinti turėtojo tapatybę, patikrinti to asmens parašą arba užkoduoti tam asmeniui skirtą pranešimą. Sertifikatai laikomi fizinėje laikmenoje, pvz. lustinėje kortelėje arba USB atmintinėje, ir nuorodos į sertifikatus apima tokias fizines laikmenas. Sertifikatai yra reikalingi dalyvių tapatybės patvirtinimo procese jiems jungiantis prie TARGET2 per internetą ir teikiant mokėjimo pranešimus arba valdymo pranešimus;

3)

sertifikato turėtojas (certificate holder) – įvardintas atskiras asmuo, kurį TARGET2 dalyvis identifikavo ir jam leido turėti internetinę prieigą prie dalyvio TARGET2 sąskaitos. Jo prašymą gauti sertifikatą patikrino dalyvio buveinės NCB ir perdavė sertifikavimo įstaigoms, kurios tada pristatė sertifikatą, susiejantį viešąjį raktą su dalyvio tapatybę identifikuojančiais duomenimis;

4)

internetinė prieiga (internet-based access) reiškia, kad dalyvis pasirinko MM sąskaitą, kuria galima naudotis tik per prieigą internetu, ir dalyvis mokėjimo pranešimus arba kontrolinius pranešimus į TARGET2 pateikia internetu;

5)

interneto paslaugos teikėjas (internet service provider) – bendrovė arba organizacija, t. y. tinklų sąsaja, TARGET2 dalyvio naudojama prieigai prie jo TARGET2 sąskaitos naudojantis internetine prieiga.

3 straipsnis

Netaikomos nuostatos

Internetinės prieigos atveju netaikomos šios II priedo nuostatos:

4 straipsnio 1 dalies c punktas ir 2 dalies d punktas; 5 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys; 6 ir 7 straipsniai; 11 straipsnio 8 dalis; 14 straipsnio 1 dalies a punktas; 17 straipsnio 2 dalis; 23–26 straipsniai; 41 straipsnis; taip pat I, VI ir VII priedėliai.

4 straipsnis

Papildomos ir patikslintos nuostatos

Internetinės prieigos atveju šios II priedo nuostatos taikomos patikslinus jas taip:

1.

2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Šie priedėliai yra sudėtinė šių taisyklių dalis ir taikomi dalyviams, besinaudojantiems internetine prieiga prie MM sąskaitos:

 

V priedo IA priedėlis. Mokėjimo nurodymų apdorojimo internetinės prieigos atveju techninės specifikacijos

 

V priedo IIA priedėlis. Įkainių sąrašas ir sąskaitų pateikimas internetinės prieigos atveju

 

II priedėlis. TARGET2 kompensavimo schema

 

III priedėlis. Nuomonių dėl gebėjimų ir šalies pavyzdinės sąlygos

 

IV priedėlis, išskyrus jo 7 dalies b punktą. Veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų procedūros

 

V priedėlis. Veikimo tvarkaraštis“.

2.

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   [Įterpti CB pavadinimą] yra paslaugų pagal šias Taisykles teikėjas dalyviams. BTP teikiančių NCB ir (arba) sertifikavimo įstaigų veikimas ir neveikimas laikomi [įterpti CB pavadinimą] veikimu ir neveikimu, už kuriuos jis prisiima atsakomybę pagal toliau pateiktą 31 straipsnį. Dalyvavimas, remiantis šiomis Taisyklėmis, nesukuria sutartinių santykių tarp dalyvių ir BTP teikiančių NCB, kai jie veikia kaip BTP teikiantys NCB. Nurodymai, pranešimai arba informacija, kuriuos dalyvis gauna iš BTP arba siunčia į ją dėl paslaugų, teikiamų pagal šias Taisykles, laikomi gautais iš [įterpti CB pavadinimą]arba nusiųstais į jį.“; ir

b)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Dalyvavimas TARGET2 vyksta dalyvaujant TARGET2 komponento sistemoje. Šios taisyklės apibrėžia TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] dalyvių ir [įterpti CB pavadinimą] abipuses teises ir pareigas. Mokėjimo nurodymų apdorojimo taisyklės (IV antraštinė dalis) taikomos visiems bet kurio TARGET2 dalyvio pateiktiems mokėjimo nurodymams arba gautiems mokėjimams, atsižvelgiant į V priedą.“

3.

4 straipsnio 2 dalies e punktas pakeičiamas taip:

„e)

kredito įstaigas arba bet kuriuos a–c punktuose išvardytų rūšių subjektus, jei abiem atvejais jie yra įsteigti šalyje, su kuria Sąjunga yra sudariusi monetarinį susitarimą, leidžiantį bet kuriam tokiam subjektui dalyvauti Sąjungos mokėjimo sistemose pagal monetariniame susitarime nustatytas sąlygas, jei toje šalyje taikomas atitinkamas teisinis režimas prilygsta atitinkamiems Sąjungos teisės aktams.“

4.

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies a punkto i papunktis pakeičiamas taip:

„1.   Per prieigą internetu naudojamai MM sąskaitai atidaryti TARGET2-[įterpti CB pavadinimą/šalies nuorodą], besikreipiantys dalyviai turi:

a)

atitikti šiuos techninius reikalavimus:

i)

įrengti, valdyti, eksploatuoti ir stebėti IT infrastruktūrą, reikalingą prisijungti prie TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], ir teikti jai mokėjimo nurodymus, bei užtikrinti jos saugumą, kaip nustatyta V priedo IA priedėlio techninėse specifikacijose. Tam atlikti besikreipiantys dalyviai gali pasitelkti trečiąsias šalis, bet patys išlieka atsakingi; ir“; ir

b)

pridedamas šis 1 dalies c punktas:

„c)

nurodyti, kad jie pageidauja naudotis savo MM sąskaita per prieigą internetu, ir pateikti prašymą dėl atskiros MM sąskaitos TARGET2, jei jie taip pat pageidauja turėti prieigą prie TARGET2 per tinklo paslaugos teikėją. Pareiškėjai pateikia tinkamai užpildytą prašymo išduoti elektroninius sertifikatus, reikalingus prisijungti prie TARGET2 per internetinę prieigą, formą.“

5.

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Internetinę prieigą naudojantys dalyviai gali tik žiūrėti TARGET2 katalogą tiesioginio ryšio metu, ir negali jo platinti nei viduje, nei išorėje.“; ir

b)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Dalyviai pripažįsta, kad [įterpti CB pavadinimą] ir kiti CB gali skelbti dalyvių pavadinimus ir BIC.“

6.

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   [Įterpti CB pavadinimą] teikia V priede aprašytą internetinę prieigą. Jei šios taisyklės ar teisės aktai nenumato kitaip, kad įvykdytų savo pareigas pagal šias taisykles, [įterpti CB pavadinimą] naudoja visas pagrįstai įmanomas priemones, negarantuodamas rezultato.

2.   Internetinę prieigą prie TARGET2 naudojantys dalyviai moka V priedo IIA priedėlyje nustatytus įkainius.“; ir

b)

pridedama ši 5 dalis:

„5.   Dalyviai atlieka abu šiuos dalykus:

a)

aktyviai ir reguliariai kiekvieną darbo dieną tikrina visą jiems per IKM prieinamą informaciją, ypač informaciją, susijusią su svarbiais sistemos įvykiais (pvz., pranešimus apie išorinių sistemų atsiskaitymą) ir dalyvio pašalinimu ar laikinu jo dalyvavimo sustabdymu. [įterpti CB pavadinimą] neatsako už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl to, kad dalyvis neatliko tokių tikrinimų; ir

b)

visą laiką užtikrina atitiktį V priedo IA priedėlyje nurodytiems saugumo reikalavimams, ypač kiek tai susiję su sertifikatų saugojimu, ir turi taisykles bei tvarką, reikalingą užtikrinti, kad sertifikatų turėtojai žinotų savo pareigas, susijusias su sertifikatų saugumo užtikrinimu.“

7.

11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pridedama ši 5a dalis:

„5a.   Dalyviai yra atsakingi už savalaikį prašymų išduoti elektroninius sertifikatus, reikalingus prieigai prie TARGET2 naudojant internetinę prieigą, formų atnaujinimą ir už naujų prašymų išduoti tokius elektroninius sertifikatus formų pateikimą [įterpti CB pavadinimą]. Dalyviai yra atsakingi už su jais susijusios informacijos, kurią [įterpti CB pavadinimą] įveda į TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], tikslumo patikrinimą.“; ir

b)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   [Įterpti CB pavadinimą] laikomas turinčiu teisę perduoti sertifikavimo įstaigoms visą su dalyviais susijusią informaciją, kuri sertifikavimo įstaigoms gali būti reikalinga.“

8.

12 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7.   [Įterpti CB pavadinimą] padaro prieinamą sąskaitų dienos ataskaitą tokią paslaugą užsisakiusiems dalyviams.“

9.

13 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

tiesioginio debeto nurodymai, gauti pagal tiesioginio debeto įgaliojimą. Internetinę prieigą naudojantys dalyviai iš savo MM sąskaitos negali siųsti tiesioginio debeto nurodymų;“.

10.

14 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

mokėjimo pranešimas atitinka TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] formatavimo taisykles bei sąlygas ir yra atliktas V priedo IA priedėlyje apibrėžtas dvigubo įrašo patikrinimas;“.

11.

16 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Internetinę prieigą naudojantiems dalyviams neleidžiama naudoti JL grupės funkcijų savo per prieigą internetu naudojamos MM sąskaitos atžvilgiu, taip pat neleidžiama jungti tos per prieigą internetu naudojamos MM sąskaitos su jokia kita jų turima TARGET2 sąskaita. Limitai gali būti nustatomi tik visai JL grupei. Limitai nenustatomi atskirai JL grupės nario MM sąskaitai.“

12.

18 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Kai naudojamas vėliausio debeto laiko indikatorius, priimtas mokėjimo nurodymas grąžinamas kaip neapmokėtas, jei jis negali būti apmokėtas iki nurodyto debeto laiko. Likus 15 minučių iki nustatyto debeto laiko nurodantysis dalyvis informuojamas per IKM; jam per IKM nesiunčiamas automatinis pranešimas. Nurodantysis dalyvis taip pat gali naudoti vėliausio debeto laiko indikatorių tik kaip įspėjimo indikatorių. Tokiais atvejais šis mokėjimo nurodymas nėra grąžinamas.“

13.

21 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Mokėtojo prašymu [įterpti CB pavadinimą] gali nuspręsti pakeisti labai skubaus mokėjimo nurodymo vietą eilėje (išskyrus labai skubius mokėjimo nurodymus atliekant 5-ąją ir 6-ąją atsiskaitymų procedūras), jei šis pakeitimas neturės įtakos sklandžiam išorinių sistemų atsiskaitymui TARGET2 arba kitaip nesukels sisteminės rizikos.“

14.

28 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Kad apsaugotų savo sistemas nuo neteisėtos prieigos ir naudojimo, internetinę prieigą naudojantys dalyviai įgyvendina atitinkamas saugumo priemones, ypač tas, kurios yra nurodytos V priedo IA priedėlyje. Dalyviai išimtinai patys atsako už savo sistemų konfidencialumo apsaugą, vientisumą ir prieinamumą.“; ir

b)

pridedama ši 4 dalis:

„4.   Internetinę prieigą naudojantys dalyviai nedelsdami praneša [įterpti CB pavadinimą] apie kiekvieną įvykį, galintį turėti įtakos sertifikatų galiojimui, ypač apie V priedo IA priedėlyje nurodytus įvykius, įskaitant, be apribojimų, visus praradimo ar netinkamo naudojimo atvejus.“

15.

29 straipsnis pakeičiamas taip:

„29 straipsnis

IKM naudojimas

1.   IKM:

a)

suteikia galimybę dalyviams pateikti mokėjimus;

b)

suteikia galimybę dalyviams gauti su jų sąskaitomis susijusią informaciją ir valdyti likvidumą;

c)

gali būti naudojamas inicijuoti likvidumo pervedimo nurodymus; ir

d)

suteikia dalyviams prieigos prie sistemos pranešimų galimybę.

2.   Išsamesnė techninė informacija apie IKM, naudotiną internetinės prieigos atveju, pateikiama V priedo IA priedėlyje.“

16.

32 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jie šiose taisyklėse nenumatyta kitaip, visi TARGET2 mokėjimų ir su mokėjimų apdorojimu susiję pranešimai, pvz., debeto arba kredito patvirtinimai ar sąskaitos išrašai, tarp [įterpti CB pavadinimą] ir dalyvių padaromi prieinami dalyviui per IKM.“; ir

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei sutrinka dalyvio ryšys, dalyvis naudoja kitas pranešimų perdavimo priemones, nustatytas II priedo IV priedėlyje. Tokiais atvejais, išsaugotas elektronine forma arba atspausdintas [įterpti CB pavadinimą] pateiktas pranešimas priimamas kaip įrodymas.“

17.

34 straipsnio 4 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Kai internetinę prieigą naudojantiems dalyviams toks IKM transliacinis pranešimas padaromas prieinamu, laikoma, kad jie buvo informuoti apie dalyvio dalyvavimo TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] arba kitoje TARGET2 komponento sistemoje nutraukimą arba sustabdymą. Dalyviai prisiima bet kokius nuostolius, kilusius dėl mokėjimo nurodymo pateikimo dalyviams, kurių dalyvavimas sustabdytas arba nutrauktas, jei tas mokėjimo nurodymas į TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] buvo įtrauktas po to, kai IKM transliacinis pranešimas buvo padarytas prieinamu.“

18.

39 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Laikoma, kad dalyviai žino ir laikosi visų savo įsipareigojimų, susijusių su teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo, su padidinta platinimo rizika susijusios branduolinės veiklos ir branduolinių ginklų pristatymo sistemų plėtojimo prevenciją, ypač įgyvendindami atitinkamas priemones, susijusias su bet kokiais jų MM sąskaitose debetuojamais arba kredituojamais mokėjimais. Prieš užmegzdami sutartinius santykius su interneto paslaugų teikėju, prieigą internetu naudojantys dalyviai susipažįsta su to interneto paslaugų teikėjo duomenų pakartotinio pateikimo politika.“

19.

40 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Išskyrus atvejus, kai šiose taisyklėse numatyta kitaip, visi pagal šias taisykles reikalaujami arba leidžiami pranešimai siunčiami registruotu paštu, faksimiliniu ryšiu ar kitokiu rašytiniu būdu. Pranešimai, skirti [įterpti CB pavadinimą], pateikiami [įterpti CB pavadinimą] [įterpti mokėjimų sistemų departamento arba atitinkamo CB padalinio pavadinimą] vadovui [įterpti atitinkamą CB adresą] arba [įterpti CB BIC adresą]. Pranešimai, skirti dalyviui, siunčiami dalyvio kartkartėmis [įterpti CB pavadinimą] nurodomu adresu, fakso numeriu arba BIC adresu.“

20.

45 straipsnis pakeičiamas taip:

„45 straipsnis

Atskiriamumas

Jei kuri nors šių taisyklių arba V priedo nuostata yra arba tampa nebegaliojanti, tai nekliudo taikyti visų kitų šių taisyklių arba V priedo nuostatų.“

IA priedėlis

MOKĖJIMO NURODYMŲ APDOROJIMO INTERNETINĖS PRIEIGOS ATVEJU TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Greta taisyklių, mokėjimo nurodymų apdorojimui naudojant internetinę prieigą taikomos šios nuostatos:

1.   Techniniai dalyvavimo TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] reikalavimai infrastruktūrai, tinklui ir formatams

1)

Kiekvienas internetinę prieigą naudojantis dalyvis privalo prisijungti prie TARGET2 IKM, naudodamas tokius vietos klientą, operacinę sistemą ir interneto naršyklę, kaip nurodyta priede „Internetinis dalyvavimas: sistemos reikalavimai internetinei prieigai“, prie Vartotojo detaliųjų funkcinių specifikacijų (VDFS), pagal apibrėžtus parametrus. Kiekvieno dalyvio MM sąskaita identifikuojama aštuonių arba 11 ženklų BIC. Be to, kad galėtų dalyvauti TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], kiekvienas dalyvis privalo atlikti testus, kad įrodytų savo techninius ir operacinius gebėjimus.

2)

Mokėjimo nurodymų pateikimui ir apsikeitimui mokėjimo pranešimais MM, kaip pranešimo siuntėjas (gavėjas) naudojamas TARGET2 platformos BIC, TRGTXEPMLVP. Internetinę prieigą naudojančiam dalyviui siunčiamuose mokėjimo nurodymuose toks dalyvis-gavėjas turi būti nurodytas institucijos-gavėjos lauke. Internetinę prieigą naudojančio dalyvio teikiamuose mokėjimo nurodymuose toks dalyvis nurodomas kaip nurodymą teikianti institucija.

3)

Internetinę prieigą naudojantys dalyviai naudoja viešojo rakto infrastruktūros paslaugas, kaip nurodyta „Vartotojo vadove: internetinės prieigos viešojo rakto sertifikavimo paslauga“.

2.   Mokėjimo pranešimų rūšys

1)

Internetinę prieigą naudojantys dalyviai gali atlikti šių rūšių mokėjimus:

a)

kliento mokėjimus, t. y. kredito pervedimus, kurių nurodantysis ir (ar) gaunantysis klientas nėra finansinės institucijos;

b)

kliento mokėjimus STP, t. y. kredito pervedimus, kurių nurodantysis ir (ar) gaunantysis klientas nėra finansinės institucijos, vykdomus nenutrūkstamo proceso būdu;

c)

pervedimus iš banko į banką, siekiant, kad lėšos judėtų tarp finansinių institucijų;

d)

padengiamuosius mokėjimus, kuriais siekiama, kad tarp finansinių institucijų judėtų lėšos, susijusios su pirminiu kliento kredito pervedimu.

Be to, internetinę prieigą prie MM sąskaitos naudojantys dalyviai gali gauti tiesioginio debeto nurodymus.

2)

Dalyviai laikosi laukų užpildymo sąlygų, kaip apibrėžta VDFS 1 knygos 9.1.2.2 dalyje.

3)

Laukų turinys patikrinamas TARGET2-[įterpti šalies/CB nuorodą] lygmenyje pagal VDFS reikalavimus. Dalyviai dėl laukų turinio tarpusavyje gali nustatyti specialias taisykles. Tačiau TARGET2-[įterpti šalies/CB nuorodą] atskirai netikrinama, ar dalyviai laikosi tokių taisyklių.

4)

Internetinę prieigą naudojantys dalyviai gali per TARGET2 atlikti padengiamuosius mokėjimus, t. y. mokėjimus, kuriuos atlieka bankai korespondentai, kad įvykdytų (padengtų) kredito pervedimo pranešimus, pateiktus kliento bankui kitomis, labiau tiesioginėmis priemonėmis. IKM nerodomi padengiamuosiuose mokėjimuose esantys duomenys apie klientą.

3.   Tikrinimas dėl dvigubo įrašo

1)

Visi mokėjimo nurodymai patikrinami dėl dvigubo įrašo, siekiant pašalinti tuos mokėjimo nurodymus, kurie per klaidą buvo pateikti daugiau negu vieną kartą.

2)

Tikrinami šių rūšių pranešimų laukai:

Rekvizitai

Pranešimo dalis

Laukas

Siuntėjas

Pagrindinė antraštė

BIC adresas

Pranešimo rūšis

Pranešimo antraštė

Pranešimo rūšis

Gavėjas

Pranešimo antraštė

Paskirties adresas

Operacijos identifikacinis numeris (TRN)

Tekstinis laukas

:20

Susijusi nuoroda

Tekstinis laukas

:21

Vykdymo data

Tekstinis laukas

:32

Suma

Tekstinis laukas

:32

3)

Jeigu visi 2 punkte aprašyti naujai pateikto mokėjimo nurodymo laukai sutampa su jau priimto mokėjimo nurodymo laukais, naujai pateiktas mokėjimo nurodymas grąžinamas.

4.   Klaidų kodai

Jeigu mokėjimo nurodymas atmetamas, per IKM pateikiamas atmetimo pranešimas, kuriame, naudojant klaidų kodus, nurodoma atmetimo priežastis. Klaidų kodai yra apibrėžti VDFS 9.4.2 dalyje.

5.   Iš anksto nustatyti apmokėjimo laikai

1)

Mokėjimo nurodymų, kuriuose vartojamas anksčiausio debeto laiko indikatorius, atveju vartojamas kodinis žodis „/FROTIME/“.

2)

Mokėjimo nurodymų, kuriuose vartojamas vėliausio debeto laiko indikatorius, atveju galimi du variantai:

a)

kodinis žodis „/REJTIME/“: jeigu mokėjimo nurodymas negali būti apmokėtas iki nurodyto debeto laiko, mokėjimo nurodymas grąžinamas;

b)

kodinis žodis „/TILTIME/“: jeigu mokėjimo nurodymas negali būti apmokėtas iki nurodyto debeto laiko, mokėjimo nurodymas negrąžinamas, bet įtraukiamas į atitinkamą eilę.

Abiem atvejais, jeigu mokėjimo nurodymas, kuriame vartojamas vėliausio debeto laiko indikatorius, nėra apmokėtas likus 15 minučių iki jame nurodyto laiko, per IKM automatiškai siunčiamas priminimas.

3)

Jeigu vartojamas kodinis žodis „/CLSTIME/“, mokėjimas apdorojamas taip pat, kaip 2 dalies b punkte nurodytas mokėjimo nurodymas.

6.   Mokėjimo nurodymų apmokėjimas vykdymo fazėje

1)

Priešpriešinio apmokėjimo patikrinimas ir, jei reikia, išplėstinis priešpriešinio apmokėjimo patikrinimas (abi sąvokos apibrėžtos 2 ir 3 dalyse) atliekami mokėjimo nurodymų atžvilgiu vykdymo fazėje, kad būtų atliktas greitas, likvidumą tausojantis atskirasis mokėjimo nurodymų apmokėjimas.

(2)

Priešpriešinio apmokėjimo patikrinimu nustatoma, ar yra gavėjo mokėjimo nurodymų, esančių labai skubios arba, jei tokios nėra, skubios eilės priekyje, kurie gali būti apmokėti priešpriešiniu būdu mokėtojo mokėjimo nurodymo atžvilgiu (toliau – priešpriešinio mokėjimo nurodymai). Jei priešpriešinio mokėjimo nurodymo lėšų nepakanka atitinkamam mokėtojo mokėjimo nurodymui vykdymo fazėje apmokėti, nustatoma, ar mokėtojo MM sąskaitoje yra pakankamai lėšų.

3)

Jei priešpriešinio apmokėjimo patikrinimas rodo, kad toks apmokėjimas neįmanomas, [įterpti CB pavadinimą] gali taikyti išplėstinį priešpriešinio mokėjimo patikrinimą. Išplėstiniu priešpriešinio apmokėjimo patikrinimu nustatoma, ar yra priešpriešinio mokėjimo nurodymų kurioje nors gavėjo eilėje nepriklausomai nuo to, kada jie buvo įtraukti į eilę. Tačiau, jeigu gavėjo eilėje yra didesnio prioriteto mokėjimo nurodymų, skirtų kitiems TARGET2 dalyviams, FIFO principas gali būti netaikomas tik jei tokio priešpriešinio mokėjimo nurodymo apmokėjimas padidintų gavėjo likvidumą.

7.   Eilėje esančių mokėjimo nurodymų apmokėjimas

1)

Eilėse esančių mokėjimo nurodymų apdorojimas priklauso nuo to, kokį prioritetą jiems priskyrė nurodantysis dalyvis.

2)

Mokėjimo nurodymai labai skubiose ir skubiose eilėse apmokami taikant 6 dalyje aprašytus priešpriešinio mokėjimo patikrinimus, pradedant nuo eilės priekyje esančio mokėjimo nurodymo, tuo atveju kai likvidumas didėja arba kai yra intervencija eilės lygmenyje (kai keičiamas eiliškumas, apmokėjimo laikas ar prioritetas arba kai mokėjimo nurodymas atšaukiamas).

3)

Mokėjimo nurodymai, įskaitant visus neapmokėtus labai skubius ir skubius mokėjimo nurodymus, paprastojoje eilėje apmokami nuolat. Taikomi įvairūs optimizavimo mechanizmai (algoritmai). Jeigu algoritmas yra tinkamas, įtraukti mokėjimo nurodymai yra apmokami; jeigu algoritmas yra netinkamas, įtraukti mokėjimo nurodymai lieka eilėje. Trys algoritmai (1–3) taikomi priešpriešinio apmokėjimo srautams. 4-asis algoritmas taikomas 5-ajai atsiskaitymo procedūrai (kaip apibrėžta VDFS 2.8.1 dalyje), skirtai palengvinti išorinių sistemų mokėjimo nurodymų apmokėjimą. Siekiant optimizuoti išorinės sistemos labai skubių operacijų apmokėjimą dalyvių subsąskaitose, taikomas specialus algoritmas (5-asis algoritmas).

a)

Pagal 1-ąjį algoritmą („viskas arba nieko“) [įterpti CB pavadinimą] tiek kiekvieno santykio, kuriam yra nustatytas dvišalis limitas, tiek visos santykių, kuriems yra nustatytas daugiašalis limitas, sumos atžvilgiu:

i)

apskaičiuoja kiekvienos TARGET2 dalyvio MM sąskaitos bendrą likvidumo poziciją, nustatydamas, ar bendra visų eilėje esančių pateikiamų ir gautinų mokėjimo nurodymų suma yra neigiama, ar teigiama, ir, jei ji neigiama, patikrina, ar ji neviršija to dalyvio naudotinų lėšų (bendra likvidumo pozicija sudaro „suminę likvidumo poziciją“); ir

ii)

patikrina, ar nepažeidžiami kiekvieno TARGET2 dalyvio kiekvienai atitinkamai MM sąskaitai nustatyti limitai ir rezervavimas.

Jeigu šių skaičiavimų ir patikrinimų rezultatas kiekvienos atitinkamos MM sąskaitos atžvilgiu yra teigiamas, [įterpti CB pavadinimą] ir kiti susiję CB tuo pačiu metu atlieka visus mokėjimus atitinkamų TARGET2 dalyvių MM sąskaitose.

b)

Pagal 2-ąjį algoritmą („dalinis“), [įterpti CB pavadinimą]:

i)

apskaičiuoja ir patikrina kiekvienos atitinkamos MM sąskaitos likvidumo pozicijas, limitus ir rezervavimą, kaip ir pagal 1-ąjį algoritmą; ir

ii)

jeigu vienos ar daugiau atitinkamos MM sąskaitos suminė likvidumo pozicija yra neigiama, išskiria atskirus mokėjimo nurodymus, kol kiekvienos atitinkamos MM sąskaitos suminė likvidumo pozicija tampa teigiama.

Po to, [įterpti CB pavadinimą] ir kiti susiję CB, jei yra pakankamai lėšų, tuo pačiu metu apmoka visus likusius mokėjimus (išskyrus išskirtus mokėjimo nurodymus) atitinkamų TARGET2 dalyvių MM sąskaitose.

Išskirdamas mokėjimo nurodymus, [įterpti CB pavadinimą] pradeda nuo TARGET2 dalyvio MM sąskaitos su didžiausia neigiama sumine likvidumo pozicija ir nuo eilės gale esančio mažiausio prioriteto mokėjimo nurodymo. Šis atrankos procesas taikomas tik trumpą laiką, kurį [įterpti CB pavadinimą] nustato savo nuožiūra.

c)

Pagal 3-ąjį algoritmą („daugybinis“), [įterpti CB pavadinimą]:

i)

palygina TARGET2 dalyvių MM sąskaitų poras, siekdamas nustatyti, ar eilėje esantys mokėjimo nurodymai gali būti apmokėti tų dviejų TARGET2 dalyvių MM sąskaitų naudotinomis lėšomis ir laikantis šių dalyvių nustatytų limitų (pradedama nuo TARGET2 dalyvių MM sąskaitų poros su mažiausiu skirtumu tarp vienas kitam skirtų mokėjimo nurodymų), o susiję CB tuo pačiu metu įrašo tuos mokėjimus tų dviejų TARGET2 dalyvių MM sąskaitose; ir

ii)

jeigu MM sąskaitų poros, aprašytos i punkte, atveju likvidumas yra nepakankamas dvišalei pozicijai apmokėti, išskiria atskirus mokėjimo nurodymus, kol likvidumas tampa pakankamas. Šiuo atveju susiję CB tuo pačiu metu apmoka likusius mokėjimus, išskyrus išskirtuosius, abiejose TARGET2 dalyvių MM sąskaitose.

Atlikęs patikrinimus, nurodytus i ir ii punktuose, [įterpti CB pavadinimą] patikrina daugiašalio apmokėjimo pozicijas (tarp dalyvio MM sąskaitos ir kitų TARGET2 dalyvių MM sąskaitų, kurių atžvilgiu yra nustatytas daugiašalis limitas). Šiuo tikslu mutatis mutandis taikoma i–ii punktuose aprašyta tvarka.

d)

Pagal 4-ąjį algoritmą („dalinis ir išorinės sistemos atsiskaitymas“) [įterpti CB pavadinimą] laikosi tokios pačios tvarkos kaip ir 2-ojo algoritmo atveju, bet neišskirdamas mokėjimo nurodymų išorinės sistemos (kuri tuo pačiu metu apmoka daugiašaliu pagrindu) apmokėjimo atžvilgiu.

e)

Pagal 5-ąjį algoritmą („išorinės sistemos atsiskaitymas per subsąskaitas“) [įterpti CB pavadinimą] laikosi tokios pačios tvarkos kaip ir 1-ojo algoritmo atveju, tačiau skirtumas yra toks, kad [įterpti CB pavadinimą] pradeda taikyti 5-ąjį algoritmą per išorinės sistemos sąsają (Ancillary System Interface) ir tikrina tik tai, ar dalyvių subsąskaitose yra pakankamai lėšų. Be to, neatsižvelgiama į limitus ir rezervavimą. 5-asis algoritmas taip pat veikia nakties atsiskaitymų metu.

4)

Tačiau mokėjimo nurodymai, kurie, pradėjus taikyti kuriuos nors iš 1–4 algoritmų, atsiduria vykdymo fazėje, gali būti vykdymo fazėje tuoj pat apmokėti, jeigu atitinkamų TARGET2 dalyvių MM sąskaitų pozicijos ir limitai yra suderinami tiek su šių mokėjimo nurodymų apmokėjimu, tiek su mokėjimo nurodymų apmokėjimu pagal šią optimizavimo procedūrą. Tačiau du algoritmai negali būti taikomi tuo pačiu metu.

5)

Dienos operacijų etape algoritmai taikomi vienas po kito. Jei nėra dar neatlikto išorinės sistemos vienalaikio daugiašalio apmokėjimo, laikomasi tokios sekos:

a)

1-asis algoritmas;

b)

jei 1-ojo algoritmo taikymas nepavyksta, tada taikomas 2-asis algoritmas;

c)

jei 2-ojo algoritmo taikymas nepavyksta, tada taikomas 3-iasis algoritmas, o jeigu 2-ojo algoritmo taikymas pavyksta, kartojamas 1-asis algoritmas.

Kai išorinės sistemos atžvilgiu yra dar neatliktas vienalaikis daugiašalis apmokėjimas (5-oji procedūra), taikomas 4-asis algoritmas.

6)

Algoritmai taikomi lanksčiai, nustatant iš anksto apibrėžtą laiko tarpą tarp skirtingų algoritmų taikymo, kad būtų užtikrintas minimalus laiko tarpas tarp dviejų algoritmų veikimo. Laiko seka kontroliuojama automatiškai. Galimas rankinis reguliavimas.

7)

Mokėjimo nurodymas neperrikiuojamas (nekeičiama jo vieta eilėje) bei neatšaukiamas, kol jam taikomas algoritmas. Prašymai perrikiuoti ar atšaukti mokėjimo nurodymą yra įtraukiami į eilę ir joje laikomi, kol algoritmo taikymas pabaigiamas. Jeigu atitinkamas mokėjimo nurodymas yra apmokamas taikant algoritmą, prašymai šį nurodymą perrikiuoti ar atšaukti pašalinami. Jei mokėjimo nurodymas neapmokėtas, į dalyvio prašymus tuoj pat atsižvelgiama.

8.   IKM naudojimas

1)

IKM gali būti naudojamas mokėjimo nurodymams įvesti.

2)

IKM gali būti naudojamas informacijai gauti ir likvidumui valdyti.

3)

Išskyrus kaupiamuosius mokėjimo nurodymus ir informaciją apie pastovius duomenis, tik šios darbo dienos duomenys yra prieinami per IKM. Informacija ekrane pateikiama tik anglų kalba.

4)

Informacija pateikiama taikant „užklausų“ režimą, t. y. kiekvienas dalyvis turi paprašyti informacijos, kad ją gautų. Dalyviai visos darbo dienos metu reguliariai tikrina, ar IKM atsirado svarbių pranešimų.

5)

Internetinę prieigą naudojantys dalyviai gali naudotis tik vartotojo programai režimu (U2A). U2A leidžia tiesioginę komunikaciją tarp dalyvio ir IKM. Informacija pateikiama AK veikiančioje naršyklėje. Išsamesnė informacija pateikiama IKM vartotojo žinyne.

6)

Kiekvienas dalyvis turi bent vieną darbo vietą su prieiga prie interneto, kad turėtų prieigą prie IKM U2A režimu.

7)

Prieigos prie IKM teisės suteikiamos naudojant sertifikatus, kurių naudojimas išsamiau aprašytas 10–13 dalyse.

8)

Dalyviai taip pat gali naudoti IKM likvidumo pervedimams:

a)

[įterpti, jei taikytina] iš jų MM sąskaitos į jų ne MM sąskaitą;

b)

tarp MM sąskaitos ir dalyvio subsąskaitų; ir

c)

iš MM sąskaitos į išorinės sistemos valdomą veidrodinę sąskaitą.

9.   VDFS, IKM vartotojo žinynas ir „Vartotojo vadovas: internetinės prieigos viešojo rakto sertifikavimo paslauga“

Išsamesnė informacija ir pavyzdžiai, paaiškinantys šias taisykles, pateikiami VDFS ir IKM vartotojo žinyne, kartkartėmis iš dalies pakeičiamame ir skelbiamame [įterpti CB pavadinimą] interneto svetainėje bei TARGET2 interneto svetainėje anglų kalba, bei „Vartotojo vadove: internetinės prieigos viešojo rakto sertifikavimo paslauga“.

10.   Sertifikatų išdavimas, sustabdymas, reaktyvavimas, atšaukimas ir atnaujinimas

1)

Dalyvis prašo [įterpti CB pavadinimą] išduoti sertifikatus, leidžiančius jam prisijungti prie TARGET2 [įterpti CB/šalies nuorodą] naudojant internetinę prieigą.

2)

Dalyvis prašo [įterpti CB pavadinimą] sustabdyti ir reaktyvuoti sertifikatus, taip pat atšaukti ir atnaujinti sertifikatus, kai sertifikato turėtojas daugiau nepageidauja turėti prieigos prie TARGET2 arba jei dalyvis nutraukia savo veiklą TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], pvz., dėl susijungimo ar įsigijimo.

3)

Dalyvis imasi visų atsargumo ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų, kad sertifikatai būtų naudojami tik pagal Suderintas taisykles.

4)

Dalyvis nedelsdamas praneša [įterpti CB pavadinimą]apie visus esminius informacijos, esančios formose, pateiktose [įterpti CB pavadinimą] prašant išduoti sertifikatus, pasikeitimus.

11.   Sertifikatų naudojimo sąlygos dalyviams

1)

Dalyvis užtikrina, kad visi sertifikatai būtų saugomi, ir imasi griežtų organizacinių bei techninių priemonių, kad išvengtų žalos trečiosioms šalims, bei užtikrintų, kad kiekvieną sertifikatą naudotų tik tas konkretus sertifikato turėtojas, kuriam jis buvo išduotas.

2)

Dalyvis nedelsdamas pateikia visą [įterpti CB pavadinimą] prašomą informaciją ir garantuoja tos informacijos patikimumą. Dalyviai visą laiką išlieka visiškai atsakingi už prašant išduoti sertifikatus [įterpti CB pavadinimą] pateiktos informacijos tuometinį ir paskesnį tikslumą.

3)

Dalyvis prisiima visišką atsakomybę, kad užtikrins, kad visi jo išduotų sertifikatų turėtojai laikys jiems skirtus sertifikatus atskirai nuo slaptųjų PIN ir PUK kodų.

4)

Dalyvis prisiima visišką atsakomybę, kad užtikrins, kad nė vienas iš jo sertifikatų turėtojų nenaudos sertifikatų kitokiai veiklai ir tikslams, negu tie, kuriems sertifikatai buvo išduoti.

5)

Dalyvis tuoj pat informuoja [įterpti CB pavadinimą] apie visus prašymus ir priežastis sustabdyti, reaktyvuoti, atšaukti ar atnaujinti sertifikatus.

6)

Dalyvis tuoj pat pateikia prašymą [įterpti CB pavadinimą] sustabdyti visus sertifikatus ar juose esančius raktus, kurie turi trūkumų arba kurių sertifikatų turėtojai nebeturi.

7)

Dalyvis tuoj pat praneša [įterpti CB pavadinimą] apie kiekvieną sertifikatų praradimo ar vagystės atvejį.

12.   Saugumo reikalavimai

1)

Kompiuterių sistema, kurią internetinę prieigą naudojantis dalyvis naudoja prisijungimui prie TARGET2, laikoma dalyviui nuosavybės teise priklausančiose arba jo nuomojamose patalpose. Prieiga prie TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] leidžiama tik iš tokių patalpų ir, pašalinant galimas abejones, neleidžiama nuotolinė prieiga.

2)

Visa dalyvio kompiuterių sistemose naudojama programinė įranga įdiegiama ir pritaikoma individualiam vartotojui laikantis dabartinių tarptautinių IT saugumo standartų, kurie apima bent jau tokius reikalavimus, kurie yra aprašyti 12 dalies 3 ir 13 dalies 4 punktuose. Dalyvis įdiegia tinkamas priemones, konkrečiai įskaitant apsaugos nuo virusų (anti-virus) ir kenkimo programinės įrangos (malware), apsaugos nuo sukčiavimo (anti-phishing) priemones, sistemos apsaugos stiprinimo (hardening) ir pataisų valdymo (patch management) procedūras. Visas tokias priemones ir procedūras dalyvis reguliariai atnaujina.

3)

Dalyvis internetinei prieigai sukuria šifruoto ryšio kanalą su TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą].

4)

Vartotojų kompiuterių paskyros dalyvio kompiuterizuotose darbo vietose neturi administratoriaus privilegijų. Privilegijos teikiamos laikantis „mažiausių privilegijų“ principo.

5)

Dalyvis visą laiką saugo internetinei prieigai prie TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] naudojamas kompiuterių sistemas tokiu būdu:

a)

Jie saugo kompiuterių sistemas ir kompiuterizuotas darbo vietas nuo nesankcionuotos fizinės prieigos ir prieigos per tinklą, visą laiką naudodami ugniasienę (firewall) kompiuterių sistemoms ir kompiuterizuotoms darbo vietoms apsaugoti nuo internetu ateinančio duomenų srauto, o kompiuterizuotas darbo vietas – nuo nesankcionuotos prieigos per vidaus tinklą. Jie naudoja ugniasienę, saugančią nuo ateinančio duomenų srauto, bei ugniasienę kompiuterizuotose darbo vietose, užtikrinančią, kad tik sankcionuotos programos komunikuotų su išore.

b)

Kompiuterizuotose darbo vietose dalyviams leidžiama įdiegti tik tą programinę įrangą, kuri yra reikalinga prieigai prie TARGET2 ir kuri yra sankcionuota pagal dalyvio vidaus saugumo politiką.

c)

Dalyviai visą laiką užtikrina, kad kompiuterizuotose darbo vietose veikiančios programinės įrangos taikomosios programos būtų reguliariai atnaujinamos ir joms taikomos naujausios versijos pataisos. Tai ypač taikytina operacinei sistemai, interneto naršyklei ir įskiepiams (plug-ins).

d)

Dalyviai visą laiką riboja duomenų srautą, išeinantį iš kompiuterizuotų darbo vietų į darbui itin svarbias svetaines bei į svetaines, reikalingas teisėtam ir pagrįstam programinės įrangos atnaujinimui.

e)

Dalyviai užtikrina, kad visi itin svarbūs duomenų vidaus srautai į kompiuterizuotas darbo vietas ar iš jų būtų apsaugoti nuo atskleidimo ir kenkėjiškų pakeitimų, ypač jeigu per tinklą perduodamos rinkmenos (files).

6)

Dalyvis užtikrina, kad jo sertifikatų turėtojai visą laiką laikytųsi saugaus naršymo praktikos, įskaitant tokias priemones:

a)

rezervuoti tam tikras kompiuterizuotas darbo vietas prieigai prie tokios pačios aukštos svarbos lygio svetainių ir prisijungti prie tų svetainių tik iš tų kompiuterizuotų darbo vietų;

b)

visada atnaujinti naršymo seansą prieš ir po to, kai prisijungiama prie TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] internetinės prieigos būdu;

c)

patikrinti kiekvieno serverio saugiųjų sujungimų lygmens (SSL) liudijimo tikrumą kiekvieną kartą registruojantis į TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] internetinės prieigos būdu;

d)

įtariai vertinti elektroninius laiškus, atrodančius taip, lyg jie būtų nuo TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], ir niekada nepranešti sertifikato slaptažodžio, jeigu jo prašoma, nes TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] niekada neklaus sertifikato slaptažodžio nei elektroniniu laišku, nei kitais būdais.

7)

Dalyvis visada įgyvendina tokius valdymo principus, kad sumažintų riziką savo sistemai:

a)

sukurti naudotojų valdymo praktiką, užtikrinančią, kad būtų sukurti ir sistemoje išliktų tik sankcionuoti naudotojai, ir turėti tikslų ir atnaujintą sankcionuotų naudotojų sąrašą;

b)

sutikrinti dienos mokėjimų duomenų srautą, kad būtų aptikti neatitikimai tarp sankcionuoto ir faktinio išsiųstų ir gautų dienos mokėjimų duomenų srauto;

c)

užtikrinti, kad sertifikato turėtojas tuo pačiu metu, kai yra prisijungęs prie TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], nenaršytų jokių kitų interneto svetainių.

13.   Papildomi saugumo reikalavimai

1)

Dalyvis visą laiką atitinkamomis organizacinėmis ir (ar) techninėmis priemonėmis užtikrina, kad naudotojo identifikatoriais, atskleistais siekiant kontroliuoti prieigos teises (prieigos teisių peržiūra) nebūtų piktnaudžiaujama ir ypač kad jų nesužinotų nesankcionuoti asmenys.

2)

Dalyvis yra sukūręs naudotojų administravimo procesą, užtikrinantį, kad atitinkamo naudotojo identifikatorius būtų nedelsiant ir visam laikui ištrinamas tuo atveju, jei darbuotojas ar kitas sistemos naudotojas dalyvio patalpose palieka dalyvio organizaciją.

3)

Dalyvis yra sukūręs naudotojų administravimo procesą ir nedelsdamas bei visam laikui blokuoja naudotojų identifikatorius, kuriems yra iškilęs pavojus, įskaitant atvejus, kai sertifikatai pametami, pavagiami arba apie slaptažodį sužinoma sukčiaujant.

4)

Jei dalyvis negali pašalinti saugumo trūkumų arba sąrankos (configuration) klaidų, pvz., atsiradusių dėl kenkimo programinės įrangos užkrėstų sistemų, po trijų atvejų BTP teikiantys NCB gali visam laikui užblokuoti visus to dalyvio naudotojų identifikatorius.

IIA priedėlis

ĮKAINIŲ SĄRAŠAS IR SĄSKAITŲ PATEIKIMAS INTERNETINĖS PRIEIGOS ATVEJU

Įkainiai tiesioginiams dalyviams

1.

Mėnesinis įkainis tiesioginiams dalyviams už mokėjimo nurodymų apdorojimą TARGET2-[įrašyti CB/šalies nuorodą] yra 70 eurų internetinės prieigos įkainis už MM sąskaitą, taip pat 150 eurų už MM sąskaitą ir vienodo dydžio 0,80 euro įkainis už operaciją (debeto įrašą);

2.

Papildomas mėnesinis įkainis tiesioginiams dalyviams, kurie pageidauja, kad jų sąskaitos BIC nebūtų skelbiamas TARGET2 kataloge, yra 30 eurų už sąskaitą.

3.

[Įterpti CB pavadinimą] nemokamai išleidžia iki penkių aktyvių sertifikatų vieno dalyvio kiekvienai MM sąskaitai ir juos nemokamai tvarko. [Įterpti CB pavadinimą] renka 50 eurų užmokestį už kiekvieną papildomą paskesnį aktyvų sertifikatą. [Įterpti CB pavadinimą] renka metinį 11 eurų tvarkymo užmokestį už kiekvieną papildomą paskesnį sertifikatą. Aktyvūs sertifikatai galioja trejus metus.

Sąskaitų pateikimas

4.

Tiesioginiams dalyviams taikomos šios sąskaitų pateikimo taisyklės. Tiesioginis dalyvis gauna sąskaitą, nurodančią už praėjusį mėnesį mokėtiną užmokestį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio penktos darbo dienos. Mokėjimas atliekamas iki to mėnesio dešimtos darbo dienos į [įterpti CB pavadinimą] nurodytą sąskaitą debetuojant to dalyvio MM sąskaitą.


VI PRIEDAS

PANAIKINTOS GAIRĖS IR JŲ PAKEITIMAI

 

Gairės ECB/2007/2 (OL L 237, 2007 9 8, p. 1).

 

Gairės ECB/2009/9 (OL L 123, 2009 5 19, p. 94).

 

Gairės ECB/2009/21 (OL L 260, 2009 10 3, p. 31).

 

Gairės ECB/2010/12 (OL L 261, 2010 10 5, p. 6).

 

Gairės ECB/2011/2 (OL L 86, 2011 4 1, p. 75).

 

Gairės ECB/2011/15 (OL L 279, 2011 10 26, p. 5).


VII PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Gairės ECB/2007/2

Šios gairės

1–4 straipsniai

1–4 straipsniai

5–6 straipsniai

5 straipsnis

7 straipsnis

6 straipsnis

8 straipsnis

9–11 straipsniai

7 straipsnis

12 straipsnis

8 straipsnis

13 straipsnis

9 straipsnis

14 straipsnis

10 straipsnis

15 straipsnis

11 straipsnis

16 straipsnis

17–24 straipsniai

12 straipsnis

25 straipsnis

14 straipsnis

26 straipsnis

15 straipsnis

27 straipsnis

16 straipsnis

28 straipsnis

I–V priedai

I–V priedai


Top