EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012O0013

2012/473/ES: 2012 m. liepos 18 d. Europos centrinio banko gairės dėl TARGET2-Securities (ECB/2012/13)

OJ L 215, 11.8.2012, p. 19–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 156 - 166

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/473/oj

11.8.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 215/19


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2012 m. liepos 18 d.

dėl TARGET2-Securities

(nauja redakcija)

(ECB/2012/13)

(2012/473/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalį, 17, 18 ir 22 straipsnius,

kadangi:

(1)

2010 m. balandžio 21 d. ECB/2010/2 Gairėse dėl TARGET2-Securities padaryta daug pakeitimų (1). Siekiant aiškumo, šios Gairės turėtų būti išdėstytos nauja redakcija;

(2)

2006 m. liepos 6 d. Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba nusprendė bendradarbiaudama su centriniais vertybinių popierių depozitoriumais (CVPD) ir kitais rinkos dalyviais ištirti galimybę sukurti naują Eurosistemos paslaugą vertybinių popierių atsiskaitymams centrinio banko pinigais, kuri būtų vadinama TARGET2-Securities (T2S). Kaip dalis Eurosistemos uždavinių pagal ECBS statuto 17, 18 ir 22 straipsnius, T2S siekiama palengvinti poprekybinę integraciją siūlant pagrindinius, neutralius ir nepaisančius sienų paneuropinius atsiskaitymus grynaisiais pinigais ir vertybiniais popieriais centrinio banko pinigais taip, kad CVPD galėtų teikti savo klientams suderintas ir standartizuotas vienalaikio vertybinių popierių ir piniginių lėšų pervedimo atsiskaitymų paslaugas integruotoje techninėje aplinkoje, turinčioje tarptautinių pajėgumų. Kadangi centrinio banko pinigų užtikrinimas yra esminis Eurosistemos uždavinys, T2S yra viešosios paslaugos pobūdžio. Euro zonos nacionaliniai centriniai bankai (NCB) T2S teiks įkaito valdymo paslaugas ir atsiskaitymų centrinio banko pinigais paslaugas;

(3)

ECBS statuto 22 straipsnis įgalioja Eurosistemą užtikrinti „kliringo ir mokėjimo sistemų veiksmingumą ir patikimumą Sąjungoje“. Be to, atsiskaitymais centrinio banko pinigais išvengiama likvidumo rizikos. Todėl jie yra labai svarbūs patikimai poprekybinei vertybinių popierių apyvartai ir finansų rinkai apskritai;

(4)

2008 m. liepos 17 d. Valdančioji taryba nusprendė inicijuoti T2S projektą ir suteikti reikiamus išteklius iki jis bus įvykdytas. Atsižvelgdama į Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France ir Banca d’Italia (toliau – 4CB) pateiktą pasiūlymą, Valdančioji taryba taip pat nusprendė, kad 4CB turėtų plėtoti ir eksploatuoti T2S;

(5)

2012 m. kovo 29 d. Valdančioji taryba priėmė sprendimą ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo ir Sprendimo ECB/2009/6 panaikinimo (2). T2S valdyba – supaprastintas Eurosistemos valdymo organas, kuris rengs pasiūlymus Valdančiajai tarybai dėl esminių strateginių klausimų ir vykdys grynai techninio pobūdžio uždavinius. T2S valdybos įgaliojimai, nustatyti Sprendimo ECB/2012/6 I priede, yra vienas iš T2S valdymo kertinių akmenų. Tuo pat metu Eurosistemos centriniai bankai patikėjo T2S valdybai tam tikrus įgyvendinimo uždavinius, kad ji galėtų būti visapusiškai veiksminga ir veikti visos Eurosistemos vardu;

(6)

šios gairės pirmiausia numato T2S fundamentalius pagrindus jos techninių sąlygų nustatymo, jos rengimo ir veiklos etapais. Toliau plėtojant T2S, gairės papildomos kitais teisės aktais ir susitarimais. Už tai pagrindinė atsakomybė tenka Valdančiajai tarybai.

T2S viduje valdoma trimis lygiais. Pirmuoju valdymo lygiu pagrindinių sprendimų dėl T2S priėmimas tenka Valdančiajai tarybai, kuri prisiima visą atsakomybę už T2S ir pagal ECBS statuto 8 straipsnį priima sprendimus visai Eurosistemai. Antruoju valdymo lygiu buvo sudaryta T2S valdyba, kad padėtų ECB sprendimus priimantiems organams užtikrinti sėkmingą T2S programos įvykdymą laiku. Galiausiai trečiąjį valdymo lygį sudaro 4CB;

(7)

kadangi T2S paslaugos yra siūlomos CVPD, ne euro zonos NCB ir kitiems centriniams bankams pagal sutartinius susitarimus, svarbu nustatyti santykius su jais T2S rengimo, perėjimo ir paskesnės veiklos metu. Tuo tikslu buvo sudarytos CVPD valdymo grupė ir Ne euro zonos valiutų valdymo grupė. Nacionalinės vartotojų grupės yra komunikavimo ir sąveikos su vertybinių popierių atsiskaitymo paslaugų teikėjais ir vartotojais jų nacionalinėje rinkoje forumas. T2S patariamoji grupė yra komunikavimo ir sąveikos tarp Eurosistemos ir T2S suinteresuotųjų išorės subjektų forumas;

(8)

T2S nėra komercinis darinys ir juo nesiekiama konkuruoti su CVPD ar bet kokiu kitu rinkos dalyviu. Taigi, nors T2S finansiniu režimu siekiama visų išlaidų susigrąžinimo, T2S paslaugos neteikiamos siekiant gauti pelno. Dėl Eurosistemos visų investicijų į T2S buvo priimtas vidaus sprendimas, o sprendimu dėl T2S paslaugų kainodaros siekiama visų išlaidų susigrąžinimo. Be to, Eurosistema CVPD atžvilgiu turėtų griežtai taikyti nediskriminavimo principą ir siekti užtikrinti vienodas sąlygas CVPD, perduodantiems savo atsiskaitymų platformos funkcijų vykdymą T2S;

(9)

T2S yra techninė įranga, kuri bus prieinama ne tik atsiskaitymams eurais, bet taip pat bus atvira ne euro zonos NCB ir kitiems centriniams bankams, kurie norėtų dalyvauti sudarydami galimybę vykdyti atsiskaitymus T2S jų valiuta centrinio banko pinigais, kaip numatyta šiose gairėse,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

I   SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   T2S yra paremta viena technine platforma, integruota centrinio banko realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų sistemose. Tai paslauga, kurią Eurosistema teikia CVPD, leidžianti atlikti pagrindinius, neutralius ir nepaisančius sienų atsiskaitymus už vertybinių popierių sandorius vienalaikio vertybinių popierių ir piniginių lėšų pervedimo pagrindu centrinio banko pinigais.

2.   Šios gairės nustato T2S vidaus valdymo taisykles. Jos taip pat nustato T2S pagrindines savybes, apibrėždamos T2S valdybos ir 4CB atitinkamas funkcijas ir atsakomybę, taip pat jų santykius techninių sąlygų nustatymo, rengimo ir veiklos etapuose. Jos taip pat nurodo pagrindinius sprendimus, kuriuos Valdančioji taryba turės priimti dėl T2S. Be to, šios gairės numato visų šių su T2S susijusių dalykų pagrindinius principus: a) finansinio režimo, teisių ir garantijų; b) kaip bus nustatomi CVPD prieiga prie T2S ir sutartiniai santykiai su CVPD; c) kaip kitos nei euro valiutos tampa tinkamos naudojimui T2S; d) T2S rengimo.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiose gairėse:

1)   centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (CVPD)– subjektas, kuris: a) sudaro sąlygas sukurti vertybinius popierius ir daryti apie juos įrašus vertybinių popierių sąskaitose ir (ar) prižiūri ir administruoja vertybinius popierius kitų asmenų vardu, teikdamas vertybinių popierių sąskaitas ar jas valdydamas; b) eksploatuoja arba suteikia vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą pagal 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (3) 2 straipsnio a punktą arba, ne Europos ekonominėje erdvėje (EEE) esančių subjektų atveju, pagal atitinkamus nacionalinius Direktyvą 98/26/EB atitinkančius teisės aktus ir (ar) yra reguliuojamas centrinio banko; ir c) yra pripažintas kaip CVPD pagal nacionalinius reguliavimo ir (ar) teisės aktus ir (ar) gauna kompetentingos institucijos leidimą veikti arba yra jos reguliuojamas kaip CVPD;

2)   vienalaikis vertybinių popierių ir piniginių lėšų pervedimas– vertybinių popierių atsiskaitymo mechanizmas, kuris vertybinių popierių pervedimą ir piniginių lėšų pervedimą susieja taip, kad užtikrintų, jog vertybiniai popieriai perduodami tik jei atliekamas atitinkamas mokėjimas;

3)   euro zonos NCB– valstybės narės, kurios valiuta yra euro, NCB;

4)   Eurosistemos centrinis bankas– arba euro zonos NCB, arba, atitinkamais atvejais, ECB;

5)   Pamatinis susitarimas– sutartinis pamatas, kurį CVPD ir Eurosistema sudarė rengimo ir veiklos etapu;

6)   Bendrosios funkcinės techninės sąlygos (BFTS)– T2S veiklos taikomosios programos bendras funkcinis aprašymas, kuris bus parengtas siekiant laikytis T2S vartotojų reikalavimų. Jos apims tokius elementus kaip funkcinė struktūra (sritys, moduliai ir sąveikos), koncepciniai modeliai, duomenų modelis ir duomenų srauto procesas;

7)   2 ir 3 lygių susitarimas– tiekimo ir veiklos susitarimas, dėl kurio susitaria T2S valdyba ir 4CB, kurį tvirtina Valdančioji taryba ir vėliau pasirašo Eurosistemos centriniai bankai ir 4CB, su prireikus padarytais daliniais pakeitimais. Jame pateikiama papildoma informacija apie 4CB, T2S valdybos ir Eurosistemos centrinių bankų uždavinius ir atsakomybę;

8)   ne euro zonos NCB– valstybės narės, kurios valiuta nėra euro, NCB;

9)   veiklos etapas– laikotarpis, prasidedantis pirmam CVPD perėjus į T2S;

10)   kitas centrinis bankas– Sąjungai nepriklausančios šalies centrinis bankas;

11)   mokėjimų tvarkaraštis– dalinių įmokų 4CB išlaidoms padengti mokėjimo eilę nurodantis tvarkaraštis;

12)   susitarimas dėl paslaugų lygio– ir 4CB Eurosistemai teiktinų paslaugų lygį apibrėžiantis susitarimas, ir Eurosistemos CVPD teiktinų paslaugų lygį apibrėžiantis susitarimas, susijęs su T2S;

13)   techninių sąlygų nustatymo ir rengimo etapas– laikotarpis, prasidedantis Valdančiajai tarybai patvirtinus VRD ir pasibaigiantis prasidėjus veiklos etapui;

14)   T2S veiklos taikomoji programa– Eurosistemos vardu 4CB sukurta ir eksploatuojama programinė įranga, kuria siekiama sudaryti sąlygas Eurosistemai teikti T2S paslaugas T2S platformoje;

15)   T2S pakeitimų ir naujų versijų valdymo tvarka– taisyklių ir procedūrų rinkinys, taikomas kiekvienu atveju, kai inicijuojamas T2S paslaugų pakeitimas;

16)   T2S platforma– aparatinė įranga ir visos programinės įrangos sudėtinės dalys, t. y. visa naudojama programinė įranga, išskyrus T2S veiklos taikomąją programą, kurių reikia T2S veiklos taikomajai programai veikti ir ją eksploatuoti;

17)   T2S programa– rinkinys susijusių veiklos rūšių ir produktų, reikalingų parengti T2S iki visiško visų CVPD, pasirašiusių Pamatinį susitarimą, ir visų Eurosistemos centrinių bankų, ne euro zonos NCB ir kitų centrinių bankų perėjimo;

18)   T2S valdyba– pagal Sprendimą ECB/2012/6 sudarytas Eurosistemos valdymo organas, kurio uždavinys – rengti pasiūlymus Valdančiajai tarybai dėl esminių strateginių klausimų ir vykdyti su T2S susijusius grynai techninio pobūdžio uždavinius;

19)   T2S projekto sąskaita– T2S sąskaita, naudojama dalinėms įmokoms, kompensacijoms ir mokesčiams rinkti ir mokėti; Projekto sąskaita gali turėti subsąskaitų skirtingų rūšių pinigų srautams atskirti. Ji nėra biudžetinio pobūdžio;

20)   T2S paslaugos– paslaugos, kurias Eurosistema teikia CVPD ir centriniams bankams pagal Eurosistemos ir CVPD, ne euro zonos NCB ar kitų centrinių bankų sudarytus sutartinius susitarimus;

21)   T2S vartotojai– CVPD dalyviai, juridiniai ar fiziniai asmenys, sudarę sutartinius santykius su CVPD, kad veikla, susijusi su jų vertybinių popierių atsiskaitymais, būtų vykdoma T2S, arba centrinio banko, kurio valiuta gali būti naudojama su atsiskaitymais susijusiai veiklai T2S, nariai, sudarę sutartinius santykius su tuo centriniu banku, kad grynųjų pinigų apdorojimo veikla, susijusi su jų vertybinių popierių atsiskaitymais, būtų vykdoma T2S;

22)   Išsamios funkcinės vartotojų techninės sąlygos (IFVTS)– T2S išorinius duomenų srautus nuo vienos taikomosios programos iki kitos valdančių funkcijų išsamus aprašymas. Jos apims vartotojams reikalingą informaciją, kad jie galėtų pritaikyti ar parengti savo vidines informacines sistemas prisijungimui prie T2S;

23)   Vartotojo vadovas– dokumentas, aprašantis, kaip T2S vartotojai gali naudotis įvairiomis T2S programinės įrangos funkcijomis, kurios yra prieinamos „vartotojo programai“ (ekraniniu) režimu;

24)   Vartotojo reikalavimų dokumentas (VRD)– ECB 2008 m. liepos 3 d. paskelbtas ir vėliau taikant T2S pakeitimų ir naujų versijų valdymo tvarką iš dalies pakeistas vartotojo reikalavimus T2S nustatantis dokumentas.

II   SKIRSNIS

T2S VALDYMAS

3 straipsnis

Vidaus valdymo lygiai

T2S viduje valdoma trimis lygiais. 1 lygis – tai Valdančioji taryba, 2 lygis – T2S valdyba, o 3 lygis – 4CB.

4 straipsnis

Valdančioji taryba

1.   Valdančioji taryba atsako už vadovavimą T2S, jos bendrąjį valdymą ir kontrolę. Ji taip pat atsako už galutinį sprendimų dėl T2S priėmimą ir sprendžia dėl 2 ir 3 lygiams konkrečiai nepriskirtų uždavinių paskirstymo.

2.   Pirmiausia Valdančiosios tarybos kompetencijai priklauso šie dalykai:

a)

atsakomybė už T2S valdymą vykdant visą šią veiklą:

i)

sprendžiant dėl bet kokio su T2S valdymu susijusio klausimo; prisiimant atsakomybę už visą T2S ir todėl priimant galutinį sprendimą kilus bet kokiam ginčui;

ii)

priimant ad hoc sprendimus dėl T2S valdybai ar 4CB priskirtų uždavinių;

iii)

paskiriant T2S valdybai ir (arba) 4CB vėlesnių ar papildomų konkrečių su T2S susijusių uždavinių vykdymą, apibrėžiant, kokius su tuo susijusius sprendimus ji pasilieka sau;

iv)

priimant bet kokį sprendimą dėl T2S valdybos organizavimo;

b)

pagal atitinkamos grupės taisykles pateiktų T2S patariamosios grupės, Ne euro zonos valiutų valdymo grupės (NEVVG) ir CVPD valdymo grupės (CVG) narių prašymų sprendimas;

c)

sprendimų dėl T2S pagrindinio finansinio režimo priėmimas, būtent dėl:

i)

T2S paslaugų kainodaros politikos;

ii)

T2S išlaidų metodikos;

iii)

finansinių priemonių pagal 12 straipsnį;

d)

sprendimų dėl CVPD prisijungimo kriterijų priėmimas;

e)

T2S plano santraukos tvirtinimas ir priėmimas; T2S programos pažangos stebėsena ir sprendimų dėl priemonių, kuriomis sumažinamas bet koks T2S įgyvendinimo uždelsimas, priėmimas;

f)

sprendimų dėl T2S pagrindinių veiklos aspektų priėmimas, būtent dėl:

i)

T2S veikimo sistemos, įskaitant incidentų ir krizių valdymo strategiją;

ii)

T2S informacijos saugumo sistemos;

iii)

T2S pakeitimų ir naujų versijų valdymo tvarkos;

iv)

T2S testavimo strategijos;

v)

T2S perėjimo strategijos;

vi)

T2S rizikos valdymo sistemos;

g)

pagrindinės sutartinės sistemos patvirtinimas, būtent:

i)

susitarimų tarp 2 ir 3 lygių;

ii)

susitarimų dėl paslaugų lygio, dėl kurių susitaria T2S valdyba, CVPD ir Eurosistemos centriniai bankai, taip pat ir su 4CB;

iii)

sutarčių su CVPD, dėl kurių susitaria T2S valdyba kartu su Eurosistemos centriniais bankais ir CVPD;

iv)

sutarčių su ne euro zonos NCB, kitais centriniais bankais ar kitomis kompetentingomis pinigų institucijomis, įskaitant atitinkamus susitarimus dėl paslaugų lygio;

h)

atsakomybė imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti priežiūros taisyklių ir principų vykdymą;

i)

sprendimų dėl CVPD perėjimo į T2S pradžios datos priėmimas.

5 straipsnis

T2S valdyba

T2S valdybos sudėtis ir įgaliojimai yra nustatyti Sprendime ECB/2012/6. T2S valdyba yra atsakinga už Valdančiosios tarybos nustatytoje bendroje sistemoje 2 lygiui priskirtus uždavinius.

6 straipsnis

4CB

1.   4CB parengia T2S ir ją eksploatuoja; jie teikia T2S valdybai informaciją apie savo vidaus organizaciją ir darbo pasiskirstymą.

Visų pirma, 4CB atlieka visus šiuos uždavinius:

a)

remdamiesi VRD ir T2S valdybos pateiktomis gairėmis, pagal T2S plano santrauką rengia BFTS, IFVTS ir Vartotojo vadovus;

b)

Eurosistemos vardu rengia ir kuria T2S, o pagal T2S plano santrauką, VRD, BFTS, IFVTS ir kitas sąlygas bei paslaugų lygius teikia T2S techninius komponentus;

c)

užtikrina T2S prieinamumą T2S valdybai pagal patvirtintus tvarkaraštį, sąlygas ir paslaugų lygius;

d)

T2S finansinių priemonių pagal 12 straipsnį kontekste teikia T2S valdybai:

i)

išlaidų, kurias jie patirs rengdami ir eksploatuodami T2S, sąmatos projektą tokia forma, kad atitinkamas Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) arba Eurosistemos komitetas ir (arba) išorės auditoriai galėtų ją įvertinti ir (arba) atlikti jos auditą;

ii)

finansinį pasiūlymą, įskaitant rūšį, mokėjimų tvarkaraštį ir apimamą laikotarpį;

e)

gauna visas licencijas, kurios būtinos T2S kurti ir eksploatuoti bei sudaryti galimybę Eurosistemai teikti T2S paslaugas CVPD;

f)

įgyvendina T2S pakeitimus pagal T2S pakeitimų ir naujų versijų valdymo tvarką;

g)

pagal savo kompetenciją atsako į Valdančiosios tarybos arba T2S valdybos suformuluotus prašymus;

h)

T2S valdybai koordinuojant rengia apmokymus, teikia techninę bei operacinę paramą testavimams ir perėjimui;

i)

derasi dėl 2 ir 3 lygių susitarimo su T2S valdyba dalinių pakeitimų.

2.   4CB solidariai atsako Eurosistemai už savo uždavinių įvykdymą. Atsakomybė taikoma ir sukčiavimo, tyčinio nusižengimo bei didelio neatsargumo atvejais. Atsakomybės režimas išsamiau apibrėžiamas 2 ir 3 lygių susitarime.

3.   4CB pirmiau minėtų uždavinių vykdymo perdavimas išorės tiekėjams arba subranga neapriboja 4CB atsakomybės Eurosistemai ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams ir yra matomi T2S valdybai.

7 straipsnis

Santykiai su suinteresuotaisiais išorės subjektais

1.   T2S patariamoji grupė yra komunikavimo ir sąveikos tarp Eurosistemos ir T2S suinteresuotųjų išorės subjektų forumas. T2S patariamoji grupė teikia konsultacijas T2S valdybai, o išskirtiniais atvejais gali pateikti kai kuriuos klausimus Valdančiajai tarybai.

2.   T2S patariamajai grupei pirmininkauja T2S valdybos pirmininkas. T2S patariamosios grupės sudėtis ir įgaliojimai yra nustatyti priede.

3.   T2S patariamoji grupė atlieka savo funkcijas pagal T2S patariamosios grupės parengtą ir T2S valdybos patvirtintą darbo reglamentą.

4.   CVG – T2S valdymo organas, kuris dėl Pamatiniame susitarime nurodytų klausimų priima nutarimus ir teikia nuomones CVPD, pasirašiusių Pamatinį susitarimą, vardu. CVG įgaliojimai pridedami prie Pamatinio susitarimo.

5.   NEVVG – T2S valdymo organas, kuris dėl Valiutos dalyvavimo susitarime nurodytų klausimų priima nutarimus ir teikia nuomones ne euro zonos NCB ir kitų centrinių bankų, pasirašiusių Valiutos dalyvavimo susitarimą, vardu. NEVVG įgaliojimai pridedami prie Pamatinio susitarimo.

6.   Nacionalinės vartotojų grupės yra komunikavimo ir sąveikos su vertybinių popierių atsiskaitymo paslaugų teikėjais ir vartotojais jų nacionalinėje rinkoje forumas, kuriuo siekiama prisidėti prie T2S rengimo ir įgyvendinimo bei įvertinti T2S poveikį nacionalinėms rinkoms. Nacionalinėms vartotojų grupėms paprastai pirmininkauja atitinkami NCB. Nacionalinių vartotojų grupių sudėtis ir įgaliojimai yra nustatyti priede.

8 straipsnis

Geras valdymas

1.   Siekdami išvengti interesų konflikto tarp Eurosistemos T2S paslaugų teikimo ir jos reguliavimo funkcijų, Eurosistemos centriniai bankai užtikrina, kad:

a)

T2S valdybos nariai tiesiogiai nedalyvautų T2S ar CVPD, kurie perduoda atsiskaitymų operacijas vykdyti T2S, priežiūros veikloje. Jie negalėtų būti Eurosistemos (ECBS) komiteto, atsakingo už tokią priežiūrą, nariais. Jie negalėtų būti Eurosistemos Informacinių technologijų valdymo komiteto (EITVK) ir Vidaus audito komiteto nariais, ir

b)

T2S priežiūra ir T2S veikla būtų atskirtos.

2.   T2S valdyba yra įpareigota teikti ataskaitas, ji yra kontroliuojama ir atliekamas jos auditas, kaip nustatyta šiose gairėse. Su T2S rengimu, veikla ir išlaidomis susijęs auditas inicijuojamas ir vykdomas remiantis atitinkamo audito atlikimo metu galiojančioje Valdančiosios tarybos ECBS audito politikoje nustatytais principais ir tvarka.

9 straipsnis

Bendradarbiavimas ir keitimasis informacija

1.   T2S rengimo ir veiklos metu 4CB ir T2S valdyba bendradarbiauja tarpusavyje, keičiasi informacija ir teikia vieni kitiems techninę ir kitą pagalbą.

2.   4CB, kiti Eurosistemos centriniai bankai ir T2S valdyba nedelsdami praneša vieni kitiems apie bet kokius dalykus, galinčius iš esmės paveikti T2S rengimą ar kūrimą bei veiklą, ir stengiasi sumažinti bet kokią su tuo susijusią riziką.

3.   T2S valdyba reguliariai teikia Valdančiajai tarybai ataskaitas apie T2S programos rengimą ir T2S veiklą. Šios ataskaitos siunčiamos EITVK, kuris gali konsultuoti ECB sprendimų priėmimo organus. Mokėjimų ir atsiskaitymo sistemų komitetui (MASK) šios ataskaitos siunčiamos žiniai.

4.   T2S valdyba dalijasi su MASK nariais savo posėdžių darbotvarkėmis, santraukomis ir susijusiais dokumentais, kad šie nariai, esant poreikiui, galėtų pateikti savo įnašą.

5.   Prireikus T2S valdyba gali kreiptis į bet kurį kompetentingą ECBS komitetą konsultacijos, o tokiam komitetui paprašius – teikti jam konsultacijas.

6.   4CB teikia T2S valdybai reguliarias ataskaitas apie T2S programą ir T2S veiklą.

7.   T2S valdybos ir 4CB atskaitomybės pareigų turinys ir išsami tvarka apibrėžiama 2 ir 3 lygių susitarime.

III   SKIRSNIS

FINANSINIS REŽIMAS

10 straipsnis

Kainodaros politika

T2S kainodaros politika yra grindžiama šiais pagrindiniais principais: ne pelno siekimo, visų išlaidų susigrąžinimo ir CVPD nediskriminavimo.

11 straipsnis

Išlaidų ir apskaitos metodika

1.   T2S taikoma Eurosistemos bendroji išlaidų metodika ir 2010 m. lapkričio 11 d. Gairės ECB/2010/20 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (4), išskyrus atvejus, kai Valdančioji taryba nusprendžia kitaip.

2.   T2S valdyba labai ankstyvame etape įtraukia atitinkamus ECBS (Eurosistemos) komitetus į vertinimą, ar:

a)

T2S išlaidų sąmatų projektų ir metinių T2S išlaidų apskaičiavimo kontekste tinkamai vykdoma Eurosistemos bendroji išlaidų metodika, ir

b)

T2S išlaidų ir turto pripažinimo kontekste ECB ir 4CB tinkamai vykdo Gaires ECB/2010/20.

12 straipsnis

Finansinės priemonės

1.   T2S valdyba teikia Valdančiajai tarybai pasiūlymus dėl T2S finansinio režimo, kuris apima T2S išlaidas, t. y. 4CB ir ECB išlaidas rengiant, palaikant ir eksploatuojant T2S, koregavimo.

2.   Pasiūlyme taip pat nurodomi:

a)

pasiūlymo tipas;

b)

mokėjimų tvarkaraštis;

c)

apimamas laikotarpis;

d)

išlaidų dalijimosi mechanizmas;

e)

kapitalo išlaidos.

3.   Valdančioji taryba sprendžia dėl T2S finansinio režimo.

13 straipsnis

Mokėjimai

1.   Eurosistemos vardu ECB laikoma T2S projekto sąskaita. T2S projekto sąskaita nėra biudžetinio pobūdžio; ji naudojama visiems su T2S išlaidomis susijusiems išankstiniams mokėjimams, dalinėms įmokoms, kompensacijoms ir T2S naudojimo mokesčiams rinkti ir mokėti.

2.   T2S valdyba Eurosistemos vardu valdo T2S projekto sąskaitą. Patvirtinus ir priėmus 4CB produktus, T2S programos valdyba tvirtina dalinių įmokų mokėjimą 4CB pagal sutartą mokėjimų tvarkaraštį, patvirtintą Valdančiosios tarybos ir nustatytą 2 ir 3 lygių susitarime.

14 straipsnis

Eurosistemos teisės į T2S

1.   T2S veiklos taikomoji programa yra visiška Eurosistemos nuosavybė.

2.   Tuo tikslu 4CB suteikia Eurosistemai licencijas dėl intelektinės nuosavybės teisių, reikalingų tam, kad Eurosistema galėtų pagal taikytinas taisykles ir bendrus paslaugų lygius, taip pat lygiateisiškumo pagrindais, teikti CVPD visas T2S paslaugas. 4CB atlygina Eurosistemai už bet kokius trečiųjų šalių pateiktus reikalavimus dėl pažeidimo, susijusius su tokiomis intelektinės nuosavybės teisėmis.

3.   4CB ir T2S valdyba 2 ir 3 lygių susitarime susitaria dėl išsamių Eurosistemos teisių į T2S. 18 straipsnyje nustatytą valiutos dalyvavimo susitarimą pasirašiusių institucijų teisės bus nustatomos tokiame susitarime.

IV   SKIRSNIS

CENTRINIAI VERTYBINIŲ POPIERIŲ DEPOZITORIUMAI

15 straipsnis

CVPD prisijungimo kriterijai

1.   CVPD yra tinkami gauti prieigą prie T2S paslaugų, jeigu:

a)

apie juos buvo pranešta pagal Direktyvos 98/26/EB 10 straipsnį arba, jei CVPD priklauso ne EEE jurisdikcijai, jie veikia pagal tokią teisinę ir reguliavimo sistemą, kuri atitinka galiojančią Sąjungoje;

b)

kompetentingos institucijos juos teigiamai įvertino pagal CESR/ECBS Vertybinių popierių atsiskaitymų sistemų rekomendacijas;

c)

kiekvieną vertybinį popierių (ISIN), kuriam jie yra CVPD emitentai (arba CVPD techniniai emitentai), jie padaro prieinamą kitiems CVPD T2S, jei jie to prašo;

d)

jie įsipareigoja nediskriminuodami pasiūlyti kitiems T2S esantiems CVPD pagrindinę saugomo turto aptarnavimo paslaugą;

e)

jie įsipareigoja kitiems T2S esantiems CVPD vykdyti savo atsiskaitymus centrinio banko pinigais T2S, jeigu valiuta yra prieinama T2S.

2.   Taisyklės dėl CVPD prisijungimo kriterijų yra nustatytos 2011 m. lapkričio 16 d. Sprendime ECB/2011/20, kuriuo nustatomos centrinių vertybinių popierių depozitoriumų tinkamumo gauti prieigą prie TARGET2-Securities paslaugų kriterijų įgyvendinimo išsamios taisyklės ir tvarka (5), ir yra įgyvendinamos sutartiniuose susitarimuose tarp Eurosistemos centrinių bankų ir CVPD.

3.   ECB savo interneto svetainėje skelbia ir atnaujina sąrašą, kuriame nurodomi CVPD, kuriems leidžiama atsiskaityti T2S.

16 straipsnis

Sutartiniai santykiai su CVPD

1.   Sutartys tarp Eurosistemos centrinių bankų ir CVPD, įskaitant susitarimus dėl paslaugų lygio, turi būti visiškai suderintos.

2.   T2S valdyba kartu su Eurosistemos centriniais bankais derasi dėl sutarčių su CVPD dalinių pakeitimų.

3.   Sutartis su CVPD ir jų dalinius pakeitimus tvirtina Valdančioji taryba, o vėliau pasirašo šalies, kurioje yra CVPD buveinė, Eurosistemos centrinis bankas arba, ne euro zonoje esančių CVPD atveju, ECB; abiem atvejais veikiama visų Eurosistemos centrinių bankų vardu. Airijos atveju sutartį pasirašo valstybės narės, kuri pagal Direktyvos 98/26/EB 10 straipsnį pranešė apie vertybinių popierių atsiskaitymų sistemą, Eurosistemos centrinis bankas.

17 straipsnis

Reguliavimo reikalavimų laikymasis

1.   T2S valdyba siekia remti tai, kad CVPD nuolat laikytųsi atitinkamų teisinių, reguliavimo ir priežiūros reikalavimų.

2.   T2S valdyba svarsto, ar ECB turėtų išleisti rekomendacijas, kad skatintų teisės aktų koregavimą lygioms CVPD prieigos prie T2S paslaugų teisėms užtikrinti, ir teikia su tuo susijusius pasiūlymus Valdančiajai tarybai.

V   SKIRSNIS

KITOS NEI EURO VALIUTOS

18 straipsnis

Įtraukimo į T2S tinkamumo sąlygos

1.   Kita nei euro EEE valiuta yra tinkama naudoti T2S, jeigu ne euro zonos NCB, kitas centrinis bankas arba kita už tokią valiutą atsakinga institucija sudaro su Eurosistema valiutos dalyvavimo susitarimą ir Valdančioji taryba patvirtino tokios valiutos tinkamumą.

2.   Ne EEE valiuta yra tinkama naudoti T2S, jeigu Valdančioji taryba patvirtino tokios valiutos tinkamumą ir jei:

a)

atsiskaitymams ta valiuta taikoma teisinė, reguliavimo ir priežiūros sistema numato iš esmės tokį patį arba aukštesnį teisinio tikrumo lygį kaip ir galiojanti Sąjungoje;

b)

tokios valiutos įtraukimas į T2S turėtų teigiamą poveikį T2S indėliui į Sąjungos vertybinių popierių atsiskaitymų rinką;

c)

kitas centrinis bankas ar kita už tokią valiutą atsakinga institucija sudaro su Eurosistema abipusiai patenkinamą valiutos dalyvavimo susitarimą.

3.   Pagal T2S valdybos įgaliojimus, ne euro zonos NCB ir kiti centriniai bankai gali būti atstovaujami T2S valdyboje.

VI   SKIRSNIS

T2S PROGRAMOS RENGIMAS

19 straipsnis

T2S plano santrauka

1.   Remdamasi T2S valdybos pateiktais pasiūlymais, Valdančioji taryba vertina, tvirtina ir priima T2S plano santraukos dalinius pakeitimus.

2.   T2S valdyba, remdamasi T2S plano santrauka, sudaro veiklos planą. Veiklos planas ir jo atnaujinimai skelbiami ir apie juos pranešama T2S suinteresuotiesiems subjektams.

3.   Jei yra didelė rizika, kad T2S plano santraukos esminis rodiklis nebus pasiektas, T2S valdyba nedelsdama praneša apie tai Valdančiajai tarybai ir pasiūlo priemones bet kokiam T2S įgyvendinimo vėlavimui sumažinti.

VII   SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20 straipsnis

2 ir 3 lygių susitarimas

1.   Atsižvelgiant į šias gaires, 2 ir 3 lygių susitarime pateikiama papildoma informacija apie 4CB, T2S valdybos ir Eurosistemos centrinių bankų uždavinius ir atsakomybę.

2.   2 ir 3 lygių susitarimas ir jo dalinių pakeitimų projektai pateikiami Valdančiajai tarybai tvirtinti, o tada juos pasirašo Eurosistema ir 4CB.

21 straipsnis

Ginčų sprendimas

1.   Jei susijusios šalys negali tarpusavio sutarimu išspręsti su šiomis gairėmis reguliuojamu klausimu susijusio ginčo, bet kuri susijusi šalis gali pateikti šį klausimą Valdančiajai tarybai, kad ji priimtų sprendimą.

2.   2 ir 3 lygių susitarimas nustato, kad T2S valdyba arba 4CB gali bet kokį iš 2 ir 3 lygių susitarimo kylantį ginčą pateikti Valdančiajai tarybai.

22 straipsnis

Panaikinimas

1.   Gairės ECB/2010/2 panaikinamos.

2.   Nuorodos į panaikintas gaires laikomos nuorodomis į šias gaires.

23 straipsnis

Įsigaliojimas

Šios gairės įsigalioja praėjus dviem dienoms po jų priėmimo.

24 straipsnis

Adresatai ir įgyvendinimo priemonės

Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2012 m. liepos 18 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 118, 2010 5 12, p. 65.

(2)  OL L 117, 2012 5 1, p. 13.

(3)  OL L 166, 1998 6 11, p. 45.

(4)  OL L 35, 2011 2 9, p. 31.

(5)  OL L 319, 2011 12 2, p. 117.


PRIEDAS

T2S PATARIAMOJI GRUPĖ

ĮGALIOJIMAI

1.   Preambulė ir tikslai

Vadovaudamasi Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutu Eurosistema siekia pasiūlyti centriniams vertybinių popierių depozitoriumams (CVPD) ir centriniams bankams TARGET2-Securities (T2S) paslaugas Europoje. T2S paslaugos leidžia pagrindinius, neutralius ir nepaisančius sienų atsiskaitymus už vertybinių popierių sandorius vienalaikio vertybinių popierių ir piniginių lėšų pervedimo pagrindu centrinio banko pinigais. Tai atliekama viena technine platforma, integruota visų dalyvaujančių valiutų centrinių bankų realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų sistemose.

Dėl tiekiamų T2S paslaugų Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba, kaip pagrindinis Eurosistemos sprendimų priėmimo organas, sudarė T2S patariamąją grupę (PG), kad užtikrintų, jog T2S ir toliau tenkins rinkos poreikius. PG išlaiko savo, kaip Eurosistemos patariamojo organo visais su T2S susijusiais klausimais, vaidmenį. PG taip pat gali teikti patarimus CVPD valdymo grupei ir Ne euro zonos valiutų valdymo grupei.

2.   Atsakomybė ir uždaviniai

PG yra atsakinga už:

pagalbą palaikant T2S aprėptį apibrėžiančių dokumentų nuoseklumą, ypač jų visapusę atitiktį Vartotojo reikalavimų dokumentui;

pagalbą Eurosistemai vykdant T2S aprėptį apibrėžiančių dokumentų peržiūrą ir nustatant prašymų padaryti pakeitimus prioritetiškumą, laikantis Pamatinio susitarimo (PS) „Valdymo“ ir „Pakeitimų ir naujų versijų valdymo“ tvarkaraščiuose nustatytos taikytinos tvarkos;

pagalbą Eurosistemai adaptuojant kainodaros sistemą;

tolesnį su T2S susijusį derinimo darbų vertybinių popierių atsiskaitymų srityje skatinimą ir paramą įgyvendinimo rinkoje pastangoms;

patarimų dėl Valdančiosios tarybos, T2S valdybos, CVPD valdymo grupės ir Ne euro zonos valiutų valdymo grupės priimtinų sprendimų, kurie, T2S valdybos nuomone, yra reikšmingi T2S vartotojams, teikimą;

patarimų dėl praktikos ir politikos, kuriomis prisidedama prie veiksmingo ir ekonomiškai efektyvaus T2S įgyvendinimo poprekybinėje T2S aplinkoje, teikimą;

patarimų dėl veiklos klausimų teikimą;

patarimų kilus ginčams tarp Eurosistemos ir vieno ar daugiau CVPD ir (ar) tarp Eurosistemos ir vieno ar daugiau ne euro zonos centrinių bankų (NCB) teikimą, laikantis PA ir Valiutų dalyvavimo susitarime (VDS) nustatytos ginčų sprendimo tvarkos.

Kiekvienas visateisis PG narys gali:

pasiūlyti patarimą su T2S susijusiais klausimais;

inicijuoti pakeitimo prašymą, laikydamasis PS „Pakeitimų ir naujų versijų valdymo“ tvarkaraštyje nustatytos tvarkos.

3.   Sudėtis ir kadencija

PG sudaro pirmininkas, sekretorius, visateisiai nariai ir stebėtojai.

PG pirmininkauja T2S valdybos pirmininkas. PG sekretorius yra ypač didelę patirtį turintis ECB darbuotojas. Jį skiria PG pirmininkas. ECB teikia PG sekretoriui veiklos ir sekretoriato pagalbą. Pirmininkas gali paskirti sekretorių pavaduojantį asmenį, kuris pakeistų sekretorių išimtiniais atvejais.

PG visateisiu nariu turi teisę tapti bet kurios iš šių grupių atstovas:

a)

centrinių bankų:

ECB ir kiekvienam valstybių narių, kurių valiuta yra euro, NCB atstovauja po vieną visateisį narį. Valstybei narei įsivedus eurą, jos NCB dalyvaus kaip PG visateisis narys nuo euro įsivedimo dienos. Ne euro zonos centriniam bankui, kuris pasirašė VDS ir iš karto dalyvauja T2S, nuo pasirašymo dienos taip pat atstovaus vienas visateisis narys. Centrinio banko atstovą skiria atitinkamo centrinio banko valdytojas ar pirmininkas, vadovaudamasis taikytinu centrinio banko statutu;

b)

CVPD:

visi CVPD valdymo grupės visateisiai nariai yra PG visateisiai nariai. Išimties tvarka ir atspindint jų dalį atsiskaitymų apimtyje, Euroclear Group turi keturis narius, Clearstream Group – keturis, o Monte Titoli – du (1). Ši sudėtis įšaldoma vieniems metams nuo T2S veiklos pradžios, kuriems pasibaigus Valdančioji taryba peržiūrės papildomus narius, kad atspindėtų esamą atsiskaitymų apimtį T2S;

c)

vartotojų:

Vartotojų suinteresuotųjų subjektų grupė ir CVPD grupė PG turi tiek pat narių, kad rinkos T2S suinteresuotųjų subjektų grupėms būtų atstovaujama lygiai. Valdančioji taryba skiria vartotojų atstovą, remdamasi T2S valdybos siūlymu. T2S valdybos pasiūlymas suformuojamas įvertinus gautas Europos bankų federacijos, Europos taupomųjų bankų grupės, Europos kooperatinių bankų asociacijos, Europos finansų rinkų asociacijos ir Europos tarpuskaitos namų asociacijos paraiškas, siekiant atspindėti skirtingų vartotojų, įskaitant mažas ir dideles institucijas ir rinkas, vidaus ir tarptautinius subjektus ir skirtingas vartotojų teikiamų paslaugų apimtis, interesų T2S pusiausvyrą, daugiausiai dėmesio skiriant vartotojams, T2S vykdantiems didelės apimties vertybinių popierių veiklą eurais ar kitomis valiutomis, kuriomis galimas atsiskaitymas T2S, nepriklausomai nuo jų įregistravimo vietos. Iš kiekvienos iš šių institucijų pareiškėjų atrenkama bent po vieną. Be to, taikomi šie reikalavimai:

i)

ne mažiau kaip vienuolika visateisių narių atstovauja didžiausiems komerciniams bankams;

ii)

ne mažiau kaip du visateisiai nariai atstovauja tarptautiniams investicijų bankams;

iii)

ne mažiau kaip du visateisiai nariai atstovauja bankams, kurie užsiima vertybinių popierių atsiskaitymo veikla savo vietinių klientų poreikiams patenkinti;

iv)

ne mažiau kaip vienas visateisis narys atstovauja pagrindinei sandorio šaliai.

Kiekvienos šių institucijų ir organizacijų vadovai turi teisę paskirti po vieną PG stebėtoją:

Europos finansų rinkų asociacijos (angl. k. the Association for Financial Markets in Europe),

Europos kooperatinių bankų asociacijos (angl. k. the European Association of Co-operative Banks),

Europos bankų federacijos (angl. k. the European Banking Federation),

Europos tarpuskaitos namų asociacijos (angl. k. the European Association of Clearing Houses),

Europos taupomųjų bankų grupės (angl. k. the European Savings Bank Group),

Europos vertybinių popierių biržų federacijos (angl. k. the Federation of European Securities Exchanges),

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos,

Europos Komisijos,

Eurosistemos priežiūros funkcijos,

po vieną kiekvieno iš 4CB atstovą (šie atstovai savo nuomonę PG pateikia vieningai).

Be to, T2S valdybos nariai kviečiami į PG posėdžius kaip stebėtojai.

Kiekvienas paskirtasis asmuo yra tinkamo vyresniškumo lygio ir turi atitinkamos techninės patirties. Skiriantieji subjektai užtikrina, kad paskirtasis asmuo turėtų pakankamai laiko aktyviam dalyvavimui PG darbe.

Siekiant apriboti PG dydį, ne daugiau kaip du visateisiai nariai ar stebėtojai iš vieno centrinio banko gali dalyvauti PG tuo pačiu metu. Ši taisyklė netaikoma PG pirmininkui, kad būtų pakankamai neutralumo.

Visateisiai nariai ir stebėtojai skiriami dvejų metų kadencijai, kuri gali būti atnaujinta. Vartotojų nariams atsistatydinus jų įprastinės kadencijos metu, juos pakeičiančius narius gali paskirti T2S valdyba, įvertinusi iš atitinkamų vartotojų organizacijų gautas paraiškas. PG įgaliojimai prasideda 2012 m. liepą. Jie pakeičia PG įgaliojimus ir darbo reglamentą, pradžioje parengtą techninių sąlygų nustatymo etapui ir pratęstą iki PS įsigaliojimo. Nauji įgaliojimai baigiasi pakeitus PS ir VDS nauju susitarimu ir (arba) pasirašiusioms šalims nutraukus PS ir VDS.

4.   Atskaitomybė

PG teikia patarimus T2S valdybai. Gavusi prašymą, PG taip pat gali teikti patarimus CVPD valdymo grupei ir Ne euro zonos valiutų valdymo grupei. Išimtiniais atvejais PG gali teikti patarimus tiesiogiai Valdančiajai tarybai, jeigu PG mano, kad kilo grėsmė T2S pagrindiniams principams ar kitiems esminiams T2S elementams.

Valdančioji taryba ir T2S valdyba (dėl Valdančiosios tarybos T2S valdybai deleguotų klausimų) gali teikti PG bendro pobūdžio gaires tiek savo iniciatyva, tiek gavusi prašymą.

5.   Darbo tvarka

Visateisiai nariai turi teisę dalyvauti priimant sprendimus PG. Stebėtojai turi teisę dalyvauti PG posėdžiuose, bet negali dalyvauti jos sprendimų priėmimo procese.

PG sprendimai priimami kaip patarimai arba nutarimai dėl PG darbo arba pogrupių darbo organizavimo. PG patarimai, priklausomai nuo aplinkybių, siunčiami tiesiai T2S valdybai, Valdančiajai tarybai, CVPD valdymo grupei ar Ne euro zonos valiutų valdymo grupei. PG patarimai ir nutarimai turėtų būti priimami bendru sutarimu. Jei negalima pasiekti bendro sutarimo, PG pirmininkas gali nuspręsti įvertinti pritarimo konkrečiam sprendimui laipsnį, ir tuo atveju jos patarimai ir nutarimai priimami paprasta visateisių PG narių dauguma. PG pirmininkas ir sekretorius neturi teisės dalyvauti priimant patarimus ir nutarimus.

Esant poreikiui, PG gali įsteigti struktūrinius padalinius, kurie padėtų jai dirbti. Ji derina veiksmus su darbą organizuojančia T2 valdyba, kad visi susiję valdymo organai būtų tinkamai įtraukti ir panašia veikla papildomai neužsiimtų struktūriniai padaliniai.

Paprastai PG posėdžiauja ne mažiau kaip du kartus per metus. Pirmininkas gali šaukti papildomus posėdžius. Jų datos turi būti praneštos PG iš anksto, likus pakankamai laiko. Paprastai posėdžiai vyksta ECB patalpose. Be to, PG pirmininkas gali pasiūlyti PG pateikti jos patarimus kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, rašytine tvarka.

PG dirba atvirai ir skaidriai, o PG dokumentai skelbiami T2S interneto svetainėje. Darbo tvarka bus išsamiai aprašyta PG parengtame ir T2S valdybos patvirtintame darbo reglamente.

NACIONALINĖ VARTOTOJŲ GRUPĖ

ĮGALIOJIMAI

1.   Tikslai

Nacionalinė vartotojų grupė (NVG) sutelkia vertybinių popierių atsiskaitymo paslaugų teikėjus ir vartotojus jų nacionalinėse rinkose tam, kad prisidėtų prie TARGET2-Securities (T2S) rengimo, įgyvendinimo ir veiklos. Jos sukuria forumus, per kuriuos nacionalinių rinkų dalyviai įtraukiami į T2S patariamosios grupės (PG) darbą, ir oficialų ryšį tarp PG ir nacionalinių rinkų. Jos veikia ir kaip T2S programos tarnybos ruporas, ir kaip įnašo PG dėl visų PG svarstomų klausimų teikėjos. Kaip tokios, jos taip pat gali pasiūlyti klausimus PG svarstymui.

NVG gali būti įtrauktos į pakeitimų ir naujų versijų valdymo procesą ir gali atlikti svarbų vaidmenį vertinant tokius prašymus, kiek tai susiję su nacionalinių rinkų veikimu. NVG turėtų priimti T2S principą siekti vengti perkelti nacionalinius ypatumus į T2S ir turėtų aktyviai skatinti derinimą.

2.   Atsakomybė ir uždaviniai

T2S dalyvaujančiose rinkose NVG yra atsakingos už:

T2S funkcionalumo, ypač bet kokių T2S vartotojo reikalavimų pakeitimų, poveikio jų nacionalinei rinkai vertinimą; tai atliekant, tinkamas dėmesys turėtų būti atkreiptas į „supaprastintos T2S“ koncepciją, kuria siekiama išvengti nacionalinių ypatumų ir skatinti derinimą;

prisidėjimą prie stebėsenos ir įgyvendinimo uždavinių, susijusių su T2S derinimo veikla, kurią vykdyti padeda PG;

esminių nacionalinės rinkos interesų pristatymą PG;

žinių apie T2S visuose nacionalinės vertybinių popierių bendruomenės segmentuose skleidimą;

pagalbos nacionalinei bendruomenei atstovaujantiems PG nariams teikimą.

Vykdydamos savo uždavinius NVG laikosi aukštų skaidrumo standartų, kurie yra labai svarbus T2S elementas.

Nors šie įgaliojimai daugiausiai dėmesio skiria T2S dalyvaujančioms rinkoms, T2S dar nedalyvaujančios rinkos taip pat kviečiamos sudaryti NVG. Jei tokia rinka nusprendžia sudaryti NVG, ji veikia pagal panašius įgaliojimus, kad paruoštų savo rinką dalyvauti T2S.

3.   Sudėtis ir kadencija

NVG sudaro pirmininkas, sekretorius ir nariai.

Pageidautina, kad NVG pirmininkas būtų PG visateisis narys arba stebėtojas. Šį vaidmenį paprastai atliks atitinkamo nacionalinio centrinio banko vadovaujantysis pareigūnas. Tuo atveju, kai atitinkamas centrinis bankas nepateikia ar nepaskiria NVG pirmininko, pirmininką paskiria PG pirmininkas, siekdamas atitinkamos rinkos pagrindinių dalyvių bendro sutarimo. Jei pirmininkas nėra PG narys, PG narys turėtų koordinuoti PG ir NVG pirmininko veiklą tam, kad užtikrintų glaudų ryšį tarp PG ir NVG. Jei nė vienas kurios nors NVG narys nedalyvauja PG, NVG siekia glaudžiai bendradarbiauti su PG sekretoriumi, kad būtų informuota apie T2S įvykius.

euro zonos šalyse sekretorių suteikia atitinkamas nacionalinis centrinis bankas; kitose šalyse NVG sekretorių paskiria NVG pirmininkas, pageidautina, nacionalinio centrinio banko teikimu. Tikimasi, kad sekretorius dalyvaus T2S programos tarnybos per NVG ekspertų tinklą rengiamuose NVG sekretoriams skirtuose reguliariuose pasitarimuose. T2S nedalyvaujančių rinkų NVG sekretoriai NVG ekspertų tinkle gali dalyvauti kaip svečiai.

NVG narius sudaro atitinkami PG nariai ir stebėtojai (arba jų paskirti vyresnieji atstovai, kurie yra priimtini NVG pirmininkui), ir papildomi asmenys, pagal savo žinias ir statusą iš esmės atstovaujantys visoms nacionalinės rinkos vartotojų ir tiekėjų kategorijoms, įskaitant grynųjų pinigų ekspertus. Taigi NVG nariais gali būti CVPD, brokeriai, bankai, investicijų bankai, saugomą turtą aptarnaujantys asmenys, emitentai ir (arba) jų atstovai, pagrindinės sandorių šalys, biržos ir daugiašalės prekybos sistemos, atitinkamas nacionalinis centrinis bankas, reguliavimo institucijos ir atitinkamos bankų asociacijos.

NVG įgaliojimai pasibaigia tuo pat metu kaip ir PG įgaliojimai, t. y. pakeitus Pamatinį susitarimą ir Valiutų dalyvavimo susitarimą nauju susitarimu ir (ar) nutraukus Pamatinį susitarimą ir Valiutų dalyvavimo susitarimą su visais pasirašiusiais CVPD ir ne euro zonos centriniais bankais.

4.   Darbo tvarka

NVG sprendžia tik su T2S susijusius klausimus. Jos yra kviečiamos aktyviai siekti informacijos aktualiais klausimais iš T2S programos tarnybos ir laiku teikti nacionalinį požiūrį į PG sekretoriaus pateiktus ar NVG iškeltus klausimus. T2S programos tarnyba reguliariai teikia informaciją NVG apie T2S dalyvaujančias rinkas ir organizuoja posėdžius su NVG sekretoriais per NVG ekspertų tinklą, kad skatintų NVG ir T2S programos tarnybos sąveiką.

NNG stengsis reguliariai posėdžiauti atsižvelgdamos į PG posėdžių tvarkaraštį, kad galėtų teikti patarimus nacionaliniams PG nariams. Tačiau jokie tokie patarimai PG narių neįpareigoja. NVG taip pat gali per PG sekretorių teikti PG rašytines pastabas ir prašyti PG nario pristatyti jos nuomonę.

NVG sekretorius siekia išplatinti darbotvarkę ir susijusius dokumentus diskusijai NVG posėdyje ne mažiau kaip prieš penkias darbo dienas iki posėdžio. NVG posėdžio santrauka bus skelbiama T2S interneto svetainėje ir, jei manoma, kad tai tikslinga, atitinkamo NCB interneto svetainėje. Pageidautina, kad ji būtų paskelbta anglų kalba ir, esant poreikiui, atitinkama nacionaline kalba per tris savaites po kiekvieno NVG posėdžio.

NVG nariai bus skelbiami T2S interneto svetainėje. T2S interneto svetainėje NVG taip pat skelbs NVG kontaktinį elektroninio pašto adresą tam, kad nacionalinių rinkų dalyviai žinotų, į ką kreiptis, norėdami pareikšti savo nuomonę.


(1)  Ši sudėtis nustatoma darant prielaidą, kad Euroclear Group T2S dalyvauja per Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France ir Euroclear Nederland, o Clearstream Group dalyvauja per Clearstream Banking Frankfurt ir LuxCSD.


Top