Help Print this page 

Document 32012L0045

Title and reference
2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos direktyva 2012/45/ES, kuria Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais priedai antrą kartą priderinami prie mokslo ir technikos pažangos Tekstas svarbus EEE
  • In force
OJ L 332, 4.12.2012, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 164 - 165

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/45/oj
Multilingual display
Text

4.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/18


KOMISIJOS DIREKTYVA 2012/45/ES

2012 m. gruodžio 3 d.

kuria Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais priedai antrą kartą priderinami prie mokslo ir technikos pažangos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (1), ypač į jos 8 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnyje, II priedo II.1 skirsnyje ir III priedo III.1 skirsnyje daroma nuoroda į nuostatas, pateiktas tarptautinėse sutartyse dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais, geležinkeliais ir vandens keliais, kaip apibrėžta tos direktyvos 2 straipsnyje;

(2)

šių tarptautinių sutarčių nuostatos atnaujinamos kas dvejus metus. Todėl paskutinės pakeistos šių sutarčių redakcijos taikomos nuo 2013 m. sausio 1 d., numatant pereinamąjį laikotarpį iki 2013 m. birželio 30 d.;

(3)

todėl Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnis, II priedo II.1 skirsnis ir III priedo III.1 skirsnis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(4)

šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Pavojingų krovinių vežimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2008/68/EB pakeitimai

Direktyva 2008/68/EB iš dalies keičiama taip:

1.

I priedo I.1 skirsnis pakeičiamas taip:

„I.1.   ADR

ADR A ir B priedai, taikytini nuo 2013 m. sausio 1 d.; susitariama, kad žodžių junginys „Susitariančioji Šalis“, kur tinka, pakeičiamas žodžių junginiu „valstybė narė“.“

2.

II priedo II.1 skirsnis pakeičiamas taip:

„II.1.   RID

RID priedas, pateikiamas COTIF C priedėlyje, taikytinas nuo 2013 m. sausio 1 d.; susitariama, kad žodžių junginys „RID Susitariančioji Šalis“, kur tinka, pakeičiamas žodžių junginiu „valstybė narė“.“

3.

III priedo III.1 skirsnis pakeičiamas taip:

„III.1.   ADN

Prie ADN pridėtos taisyklės, taikytinos nuo 2013 m. sausio 1 d., ir ADN 3 straipsnio f bei h punktai, 8 straipsnio 1 bei 3 dalys; susitariama, kad žodžių junginys „Susitariančioji Šalis“, kur tinka, pakeičiamas žodžių junginiu „valstybė narė“.“

2 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2013 m. birželio 30 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 260, 2008 9 30, p. 13.


Top