EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0032

2012 m. spalio 25 d. Komisijos direktyva 2012/32/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/98/EB dėl laivų įrenginių Tekstas svarbus EEE

OJ L 312, 10.11.2012, p. 1–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 75 - 135

No longer in force, Date of end of validity: 17/09/2016; panaikino 32014L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/32/oj

10.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/1


KOMISIJOS DIREKTYVA 2012/32/ES

2012 m. spalio 25 d.

kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/98/EB dėl laivų įrenginių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 96/98/EB dėl laivų įrenginių (1), ypač į jos 17 straipsnį,

kadangi:

(1)

laikantis Direktyvos 96/98/EB, turėtų būti taikomos naujausios tarptautinių konvencijų ir bandymo standartų redakcijos;

(2)

nuo tada, kai buvo priimtas paskutinis Direktyvos 96/98/EB pakeitimų teisės aktas, įsigaliojo tarptautinių konvencijų ir taikomų bandymo standartų pakeitimų. Tie pakeitimai turėtų būti įtraukti į Direktyvą 96/98/EB;

(3)

per tą patį laikotarpį Tarptautinė jūrų organizacija ir Europos standartizavimo organizacijos taip pat priėmė Direktyvos 96/98/EB A.2 priede išvardytų įrenginių arba jame neišvardytų, tačiau su minėtos direktyvos tikslais tiesiogiai susijusių įrenginių standartus, įskaitant išsamius bandymo standartus. Todėl tokie įrenginiai turėtų būti atitinkamai įtraukti į A.1 priedą arba perkelti iš A.2 priedo į A.1 priedą;

(4)

todėl Direktyva 96/98/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(5)

tikslinga leisti pereinamuoju laikotarpiu pateikti rinkai arba sumontuoti Bendrijos laive įrangą, kuriai pagal šią direktyvą nuo šiol taikomi suderinti reikalavimai ir kuri pagaminta iki direktyvos įgyvendinimo termino,

(6)

šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komiteto (COSS) nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 96/98/EB A priedas pakeičiamas šios direktyvos priedo tekstu.

2 straipsnis

A.1 priedo 1 skiltyje išvardyti įrenginiai su prierašu „naujas įrenginys“ arba iš A.2 priedo į A.1 priedo sąrašą perkelti įrenginiai, pagaminti iki 2013 m. lapkričio 30 d. laikantis iki tos dienos valstybės narės teritorijoje galiojusios įrenginio tipo patvirtinimo tvarkos, gali būti toliau tiekiami rinkai ir įmontuojami į Bendrijos laivus iki 2015 m. lapkričio 30 d.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2013 m. lapkričio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2013 m. lapkričio 30 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstą.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 46, 1997 2 17, p. 25.


PRIEDAS

A PRIEDAS

Bendra pastaba dėl A priedo. SOLAS taisyklės yra SOLAS konsoliduota 2009 m. versija.

Bendra pastaba dėl A priedo. Kai kurių įrenginių pavadinimus 5 skiltyje atitinka keli to paties pavadinimo įrenginio variantai. Gaminio variantai nurodyti atskirai ir vienas nuo kito atskirti taškine linija. Sertifikavimo tikslu pasirenkamas tik reikiamas gaminio variantas (pvz., A.1/3.3).

Vartojamų santrumpų sąrašas:

 

A.1. 1 pakeitimas, susijęs su kitais nei Tarptautinės jūrų organizacijos standartų dokumentais.

 

A.2. 2 pakeitimas, susijęs su kitais nei Tarptautinės jūrų organizacijos standartų dokumentais.

 

AC klaidų ištaisymas, susijęs su kitais nei Tarptautinės jūrų organizacijos standartų dokumentais.

 

CAT radiolokacinės įrangos kategorija pagal IEC 62388 (2007) 1.3 skirsnį.

 

Circ. aplinkraštis.

 

COLREG Tarptautinės laivų susidūrimo jūroje prevencijos taisyklės.

 

COMSAR Tarptautinės jūrų organizacijos Radijo ryšio, paieškos ir gelbėjimo pakomitetis.

 

EN Europos standartas.

 

ETSI Europos telekomunikacijų standartų institutas.

 

FSS Tarptautinis apsaugos nuo gaisro sistemų kodeksas.

 

FTP Tarptautinis atsparumo ugniai bandymo procedūrų taikymo kodeksas.

 

HSC Greitaeigių plaukiojimo priemonių kodeksas.

 

IBC Tarptautinis nesupakuotų cheminių medžiagų vežimo kodeksas.

 

ICAO Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija.

 

IEC Tarptautinė elektrotechnikos komisija.

 

IGC Tarptautinis laivų, skirtų vežti suskystintas dujas, statybos ir įrangos kodeksas.

 

IMO Tarptautinė jūrų organizacija.

 

ISO Tarptautinė standartizacijos organizacija.

 

ITU Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga.

 

LSA gelbėjimo priemonė.

 

MARPOL Tarptautinė teršimo iš laivų prevencijos konvencija.

 

MEPC Jūros aplinkos apsaugos komitetas.

 

MSC Saugios laivybos komitetas.

 

NOx azoto oksidai.

 

SOLAS Tarptautinė konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje.

 

SOx sieros oksidai.

 

Reg. taisyklė.

 

Res. rezoliucija.

A.1 PRIEDAS

ĮRANGA, KURIOS IŠSAMAUS BANDYMO STANDARTAI YRA TARPTAUTINIUOSE DOKUMENTUOSE

Visam A.1 priedui taikomos pastabos

a)

Bendra pastaba. Be konkrečiai paminėtų bandymo standartų, tam tikros nuostatos, kurias būtina taikyti atliekant tipo patikrą (tipo patvirtinimą), kaip nustatyta B priede pateiktuose atitikties vertinimo moduliuose, numatytos taikomuose tarptautinių konvencijų ir atitinkamų IMO rezoliucijų bei aplinkraščių reikalavimuose.

b)

1 skiltis. Gali būti taikomas Komisijos direktyvos 2010/68/ES (1) 2 straipsnis (Direktyvos dėl laivų įrenginių A priedo 6 pakeitimas).

c)

1 skiltis. Gali būti taikomas Komisijos direktyvos 2011/75/ES (2) 2 straipsnis (Direktyvos dėl laivų įrenginių A priedo 7 pakeitimas).

d)

2 skiltis. Kai vartojamas terminas „sistemos sudedamosios dalys“, tai gali reikšti, kad vieną sudedamąją dalį, tokių dalių grupę arba visą sistemą reikia išbandyti ir įsitikinti, kad jos atitinka tarptautinius reikalavimus.

e)

5 skiltis. Jeigu remiamasi IMO rezoliucijomis, taikomi tik atitinkamose rezoliucijų priedų dalyse nurodyti bandymo standartai, o pačių rezoliucijų nuostatos netaikomos.

f)

5 skiltis. Taikomos naujausios tarptautinių konvencijų ir bandymo standartų versijos. Siekiant, kad atitinkami standartai būtų identifikuojami teisingai, bandymo ataskaitose, atitinkamuose atitikties sertifikatuose ir atitikties deklaracijose nurodomas konkretus taikytas bandymo standartas ir jo versija.

g)

5 skiltis. Jeigu dvi identifikuojančių standartų grupės sujungtos jungtuku „arba“, kiekviena grupė atitinka visus bandymo reikalavimus, kad būtų laikomasi IMO eksploatavimo standartų; todėl bandymo pagal vieną grupę pakanka, kad būtų įrodytas atitinkamų tarptautinių dokumentų reikalavimų laikymasis. Ir atvirkščiai, kai naudojami kiti skyrybos ženklai (kableliai), taikomos visos išvardytos nuorodos.

h)

6 skiltis. Jeigu nurodytas H modulis, turi būti suprantama, kad turimas omenyje H modulis ir konstrukcijos patikrinimo sertifikatas.

i)

Šio priedo reikalavimais nepažeidžiami tarptautinėse konvencijose nustatyti vežimo reikalavimai.

1.   Gelbėjimo priemonės

4 skiltis. Taikomas IMO MSC 980 aplinkraštis, išskyrus atvejus, kai vietoj jo taikomas specialus 4 skiltyje nurodytas dokumentas.

Nr.

Įrenginio pavadinimas

1974 m. SOLAS taisyklė su pakeitimais, kai būtinas tipo patvirtinimas

1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties vertinimo moduliai

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Gelbėjimo ratai

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Gelbėjimo priemonių vietos signalizavimo žiburiai:

a)

plūdriųjų gelbėjimo priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių),

b)

gelbėjimo ratų,

c)

gelbėjimo liemenių.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/26,

Reg III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Automatiniai gelbėjimo ratų dūminiai signalai

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Gelbėjimo liemenės

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Gelbėjimo liemenėms nepriskiriami apsauginiai vandens kombinezonai ir apsaugos nuo peršalimo kostiumai:

su izoliacija arba be jos.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Gelbėjimo liemenėms priskiriami apsauginiai vandens kombinezonai ir apsaugos nuo peršalimo kostiumai:

su izoliacija arba be jos.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Šiluminės apsaugos priemonės

Reg. III/4,

Reg. X/3

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Parašiutinės signalinės raketos (pirotechnika)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/6,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Rankiniai signaliniai deglai (pirotechnika)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Plūdrieji dūminiai signalai (pirotechnika)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Lyno sviedžiamieji įtaisai

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/18,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Pripučiamieji gelbėjimo plaustai

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Standieji gelbėjimo plaustai

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Neapsiverčiantys gelbėjimo plaustai

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC 48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Dvipusiai gelbėjimo plaustai su tentais

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Gelbėjimo plaustų iškilimą į paviršių užtikrinančios priemonės (hidrostatiniai paleidžiamieji įtaisai)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Gelbėjimosi valtys:

a)

nuleidžiamosios gelbėjimosi valtys:

iš dalies uždengtos,

visiškai uždengtos;

b)

numetamosios gelbėjimosi valtys:

visiškai uždengtos.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Standžiosios gelbėjimo valtys (kateriai)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Pripučiamosios gelbėjimo valtys (kateriai)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Greitaeigės gelbėjimo valtys (kateriai):

a)

pripučiamos;

b)

standžios;

c)

standžiosios (pripučiamos).

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Nuleidimo įtaisai su lynais ir gerve (keltuvai)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Plūdriųjų gelbėjimo priemonių iškilimą į paviršių užtikrinantys paleidžiamieji įtaisai

Perkelta į A.2/1.3.

A.1/1.23

Gelbėjimosi valčių numetimo iš laivo įrenginiai

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Gelbėjimo plaustų nuleistuvai

(keltuvai)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/12,

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Greitaeigių gelbėjimo valčių (katerių) nuleistuvai

(keltuvai)

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Paleidžiamasis mechanizmas:

a)

gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) (nuleidžiamų lynu arba lynais);

b)

gelbėjimo plaustų (nuleidžiamų lynu arba lynais).

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, VI (3),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Evakuacijos iš laivo sistemos

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/15,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Gelbėjimo priemonės

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Laipinimo kopėčios

Reg. III/4,

Reg. III/11,

Reg. X/3.

Reg. III/11,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO MSC.1/Circ.1285.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30

Šviesogrąžės medžiagos

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Plūdriosios gelbėjimo priemonės dvipusio ryšio VHF radiotelefonas

Perkelta į A.1/5.17 ir A.1/5.18

A.1/1.32

9 GHz paieškos ir gelbėjimo radaro atsakiklis (SART)

Perkelta į A.1/4.18.

A.1/1.33

Gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) radaro atšvaitas

(pasyvusis)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.164(78).

EN ISO 8729(1998),

EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

Arba

EN ISO 8729(1998),

IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

Arba

ISO 8729–1 (2010),

EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

Arba

ISO 8729–1 (2010),

IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) kompasas

Perkelta į A.1/4.23.

A.1/1.35

Nešiojamosios gaisro gesinimo priemonės gelbėjimosi valtyse ir gelbėjimo valtyse (kateriuose)

Perkelta į A.1/3.38.

A.1/1.36

Gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) eigos varikliai

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Gelbėjimo valties (katerio) pakabinamasis eigos variklis

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) paieškos prožektoriai

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Dvipusiai atvirieji gelbėjimo plaustai

Reg. III/4,

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 10 priedas,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 11 priedas.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10 priedas,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 11 priedas.

B + D

B + F

A.1/1.40

Mechaninis locmano keltuvas

Perkelta į A.1/4.48.

A.1/1.41

Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių) kėlimo gervės:

a)

nuleidžiamosios gelbėjimosi valtys;

b)

numetamosios gelbėjimosi valtys;

c)

gelbėjimo plaustai;

d)

standžiosios gelbėjimo valtys (kateriai);

e)

greitaeigės gelbėjimo valtys (kateriai).

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/17,

Reg. III/23,

Reg. III/24,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Locmano kopėčios

Perkelta į A.1/4.49.

A.1/1.43

Žr. A.1 priedo b punktą

Standžiosios (pripučiamos) gelbėjimo valtys

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

2.   Jūrų taršos prevencija

Nr.

Įrenginio pavadinimas

1973/1978 m. MARPOL taisyklė su pakeitimais, kai būtinas tipo patvirtinimas

1973/1978 m. MARPOL taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties vertinimo moduliai

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Alyvos filtravimo įranga (išvalytame vandenyje alyvos ne daugiau kaip 15 ppm)

I priedas, Reg. 14.

I priedas, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ.643.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Alyvos ir vandens tarpfazinės ribos aptiktuvai

I priedas, Reg. 32.

I priedas, Reg. 32.

IMO Res. MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Alyvos kiekio matuokliai

I priedas, Reg. 14.

I priedas, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ.643.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Valymo agregatai, jungiami prie alyva užteršto vandens atskyrimo įrangos (alyvos kiekis išleidžiamame vandenyje ne didesnis kaip 15 ppm)

Specialiai palikta tuščia.

A.1/2.5

Tanklaivio naftos išleidimo stebėjimo ir kontrolės sistema

I priedas, Reg. 31.

I priedas, Reg. 31.

IMO Res. MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Nuotekų valymo įrenginiai

IV priedas, Reg. 9.

IV priedas, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.159(55).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Laivų krosnys atliekoms deginti

VI priedas, Reg. 16.

VI priedas, Reg.16.

IMO Res. MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

Laive sumontuoti NOx analizatoriai, skirti 2008 m. techniniame kodekse numatytam NOx tiesioginio matavimo ir stebėjimo procesui

IMO Res. MEPC.176(58) - (persvarstytas MARPOL VI priedas, Reg. 13)

IMO Res. MEPC.176(58) - (persvarstytas MARPOL VI priedas, Reg. 13);

IMO Res. MEPC.177(58) - (NOx 2008 m. techninis kodeksas)

IMO MEPC.1/Circ.638.

IMO Res. MEPC.177(58) - (NOx 2008 m. techninis kodeksas)

EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

Arba

IMO Res. MEPC.177(58) - (NOx 2008 m. techninis kodeksas)

IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

Įranga, kurios veikimas grindžiamas kitomis technologinėmis SOx

išmetalų ribojimo priemonėmis

Perkelta į A.2/2.4.

A.1/2.10

Žr. A.1 priedo c pastabą

Laivo išmetamųjų dujų valymo sistemos

IMO Res. MEPC.176(58) - (persvarstytas MARPOL VI priedas, Reg. 4),

IMO Res. MEPC.184(59).

IMO Res. MEPC.176(58) - (persvarstytas MARPOL VI priedas, Reg. 4)

IMO Res. MEPC.184(59).

B + D

B + E

B + F

G

3.   Priešgaisrinė apsauga

Nr.

Įrenginio pavadinimas

1974 m. SOLAS taisyklė su pakeitimais, kai būtinas tipo patvirtinimas

1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties vertinimo moduliai

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Sunkiai užsidegančios pagrindinės denio dangos medžiagos

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code),

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Nešiojamieji ugnies gesintuvai

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. II-2/18,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

EN 3–7 (2004), įskaitant A.1 (2007),

EN 3–8 (2006), įskaitant AC (2007),

EN 3–9 (2006), įskaitant AC (2007),

EN 3–10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Ugniagesių reikmenys: apsauginė apranga (apsaugos nuo karščio kostiumas)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Apsauginė ugniagesių apranga:

EN 469 (2005), įskaitant A1 (2006) ir AC (2006).

Ugniagesių apsauginė apranga. Specializuotų ugniagesių šviesą atspindinti apranga:

EN 1486 (2007).

Ugniagesių apsauginė apranga. Apsauginė apranga su šviesą atspindinčiu išoriniu paviršiumi:

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Ugniagesių reikmenys: apsauginiai batai

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 15090 (2006),

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Ugniagesių reikmenys: apsauginės pirštinės

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 659 (2003), įskaitant A1 (2008) ir AC (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Ugniagesių reikmenys: apsauginis šalmas

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 443 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Autonominis suslėgto oro kvėpavimo aparatas

Pastaba. Naudojant avarijose, kuriose išsiskiria pavojingos medžiagos, reikalinga padidinto slėgio kaukė.

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Ir, kai aparatų naudojimas susijęs su krovinio avarija,

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 14,

IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 14.

EN 136 (1998), įskaitant AC (2003),

EN 137 (2006).

Ir, kai aparatų naudojimas susijęs su krovinio avarija,

ISO 23269–3(2011).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Dujokaukės arba respiratoriaus oro tiekimo aparatas

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.

Pastaba. Ši įranga skirta tik greitaeigiams laivams, pastatytiems pagal 1994 HSC Code nuostatas.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.

EN 14593–1 (2005),

EN 14593–2 (2005), įskaitant AC (2005),

EN 14594 (2005), įskaitant AC (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

1974 m. SOLAS Reg. II-2/12 nurodytosioms lygiavertės sprinklerinių gesinimo sistemų, įrengtų gyvenamosiose ir tarnybinėse patalpose ir valdymo postuose, sudedamosios dalys (taikoma antgaliams ir jų charakteristikoms)

(Į šį įrenginį įeina greitaeigių laivų (HSC) stacionariųjų sprinklerinių sistemų antgaliai)

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/9,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.44(65),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

IMO MSC/Circ.912.

IMO Res. A.800(19).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Mašinų patalpose įrengtų slėginių sprinklerinių gaisro gesinimo vandeniu sistemų antgaliai

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC/Circ.1165, A priedėlis.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

Gaisrui atsparios „A“ ir „B“ klasių pertvaros:

a)

„A“ klasės pertvaros,

b)

„B“ klasės pertvaros.

„A“ klasė:

Reg. II-2/3.2.

„B“ klasė:

Reg. II-2/3.4.

Reg.II-2/9, ir,

„A“ klasė:

Reg. II-2/3.2.

IMO MSC/Circ. 1005 (lengvosioms konstrukcijoms).

„B“ klasė:

Reg. II-2/3.4.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Liepsnos plitimo į tanklaivio krovinių tankus stabdymo įtaisai

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/16.

Reg II-2/4,

Reg II-2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2007),

IMO MSC/Circ.677.

Kiti įrenginiai, išskyrus vožtuvus:

 

B + D

 

B + E

 

B + F

Vožtuvai:

B + F

A.1/3.13

Nedegiosios medžiagos

Reg. II-2/3,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Kitos medžiagos nei plienas vamzdžiams, išvedamiems per „A“ ir „B“ pertvaras

Įrenginys įtrauktas į A.1/3.26 ir A.1/3.27.

A.1/3.15

Kitos medžiagos nei plienas naftos arba kuro tiekimo vamzdžiams:

a)

vamzdžiai ir jungiamosios detalės,

b)

vožtuvai,

c)

lankstieji vamzdžių junginiai,

d)

metalinės vamzdžių sudedamosios dalys su atspariu ir elastometriniu sandarinimu.

Reg. II-2/4,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, 10,

IMO MSC/Circ.1120.

Vamzdžiai ir jungiamosios detalės:

IMO Res. A.753(18).

Vožtuvai:

ISO 10497 (2010).

Lankstieji vamzdžių junginiai:

EN ISO 15540 (2001)

EN ISO 15541 (2001).

Metalinės vamzdžių sudedamosios dalys su atspariu ir elastometriniu sandarinimu.

ISO 19921 (2005),

ISO 19922 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Gaisrinės durys

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

IMO MSC.1/Circ.1319.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Gaisrinių durų valdymo sistemų sudedamosios dalys.

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Lėto liepsnos plitimo dengiamosios medžiagos ir grindų dangos:

a)

dekoratyvinė fanera,

b)

dažų dangos,

c)

grindų dangos,

d)

izoliaciniai vamzdžių apgaubai,

e)

rengiant „A“, „B“ ir „C“ klasės pertvaras naudojami klijai,

f)

degieji kanalai.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Portjeros, užuolaidos ir kitos kabamosios tekstilinės medžiagos ir plėvelės

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code),

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Apmušti baldai

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

Reg.X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code),

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Patalynė

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code),

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Automatinės priešgaisrinės sklendės

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code),

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Nedegiosios kanalų angos „A“ klasės pertvarose

Perkelta į A.1/3.26.

A.1/3.24

Elektros kabelių pereigos „A“ klasės pertvarose

Perkelta į A.1/3.26(a).

A.1/3.25

Ugniai atsparūs „A“ ir „B“ klasės langai ir borto iliuminatoriai

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Angos „A“ klasės pertvarose:

a)

elektros kabelių pereigų,

b)

vamzdžių, ventiliacinių kanalų, ortakių ir kt.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

IMO MSC.1/Circ.1276.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Angos „B“ klasės pertvarose:

a)

elektros kabelių pereigų,

b)

vamzdžių, ventiliacinių kanalų, ortakių ir kt.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Sprinklerinės sistemos (taikoma tik šių sistemų purkštukams).

(Į šį įrenginį įeina greitaeigių laivų (HSC) stacionariųjų sprinklerinių sistemų antgaliai)

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.44(65),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

IMO MSC/Circ.912.

ISO 6182–1 (2004).

Arba

EN 12259–1 (1999), įskaitant A1 (2001), A2 (2004) ir A3 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Gaisrinės žarnos

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 14540 (2004), įskaitant A.1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Nešiojamoji deguonies analizės ir dujų aptikimo įranga

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008), arba IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

IEC 60092–504 (2001), įskaitant IEC 60092–504 1 klaidų ištaisymą (2011),

IEC 60533 (1999),

ir kai taikytina:

a)

1 kategorijai (saugi zona):

EN 50104 (2010),

EN 60079–29–1 (2007).

b)

2 kategorijai (sprogių dujų aplinkos):

EN 50104 (2010),

EN 60079–29–1 (2007),

EN 60079–0 (2009),

EN 60079–1 (2007), įskaitant IEC 60079–1 1 klaidų ištaisymą (2008),

EN 60079–10–1 (2009),

EN 60079–11 (2007),

EN 60079–15 (2010),

EN 60079–26 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Greitaeigių laivų (HSC) stacionariųjų sprinklerinių sistemų antgaliai

Įrenginys išbrauktas, nes jis įtrauktas į A.1/3.9 ir A.1/3.28.

A.1/3.32

Ugnies plitimo ribojimo medžiagos (išskyrus baldų) greitaeigiuose laivuose

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Ugnies plitimo ribojimo medžiagos greitaeigių laivų baldams

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1102.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Greitaeigių laivų ugnies plitimo ribojimo pertvaros

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Greitaeigių laivų gaisrinės durys

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Greitaeigių laivų automatinės gaisrinės sklendės

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1102.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Angos greitaeigių laivų ugnies plitimo ribojimo pertvarose:

a)

elektros kabelių pereigų,

b)

vamzdžių, ventiliacinių kanalų, ortakių ir kt.

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Nešiojamosios gaisro gesinimo priemonės gelbėjimosi valtyse ir gelbėjimo valtyse (kateriuose)

Reg. III/4,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

Reg. III/34,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,

IMO MSC.1/Circ.1313.

EN 3–7 (2004), įskaitant A1 (2007),

EN 3–8 (2006), įskaitant AC (2007),

EN 3–9 (2006), įskaitant AC (2007),

EN 3–10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Mašinų patalpose ir krovinio siurblių skyriuose įrengtų lygiaverčių gaisro gesinimo vandeniu purškiamųjų sistemų antgaliai

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC/Circ.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Žemai įrengtos apšvietimo sistemos (tik sudedamosios dalys)

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

Reg. II-2/13,

IMO Res. A.752(18),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

IMO Res. A.752(18)

arba

ISO 15370 (2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Gelbėjimosi kvėpavimo priemonės (EEBD)

Reg. II-2/13.

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3,

IMO MSC/Circ.849.

ISO 23269–1 (2008) ir kitaip:

gelbėjimosi autonominiams atvirosios apytakos suslėgto oro kvėpavimo aparatams su ištisine veido kauke arba kandikliniu mazgu:

EN 402(2003).

gelbėjimosi autonominiams atvirosios apytakos suslėgto oro kvėpavimo aparatams su gaubtu:

EN 1146(2005).

gelbėjimosi autonominiams uždarosios apytakos suslėgto oro kvėpavimo aparatams:

EN 13794(2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Inertinių dujų sistemų sudedamosios dalys

Reg. II-2/4.

Reg. II-2/4,

IMO Res. A.567(14),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

IMO MSC/Circ.353,

IMO MSC/Circ.387,

IMO MSC/Circ.485,

IMO MSC/Circ.450 Rev.1,

IMO MSC/Circ.731,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO MSC/Circ.353.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Gruzdintuvių gaisro gesinimo sistemų (automatinių arba rankinių) antgaliai

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

ISO 15371 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Ugniagesių reikmenys: gelbėjimo lynas

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3,

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Mašinų patalpose ir krovinio siurblių skyriuose įrengtų lygiaverčių gaisro gesinimo dujomis sistemų sudedamosios dalys (gesinimo medžiaga, slėginiai vožtuvai, antgaliai)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC/Circ.848,

IMO MSC.1/Circ.1313,

IMO MSC.1/Circ.1316,

IMO MSC.1/Circ.1317.

IMO MSC/Circ.848,

IMO MSC.1/Circ.1317.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Mašinų patalpose įrengtos lygiavertės gaisro gesinimo dujomis sistemos (aerozolinės sistemos)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC.1/Circ.1270,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC.1/Circ. 1270, įskaitant 1 klaidų ištaisymą.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentratas stacionariosioms gaisro gesinimo didelio plėtimosi putomis sistemoms mašinų patalpose ir krovinio siurblių skyriuose

Pastaba. Stacionariosios gaisro gesinimo didelio plėtimosi putomis sistemos (įskaitant sistemas, naudojančias patalpų, kuriose jos veikia, orą) mašinų patalpose ir krovinio siurblių skyriuose vis tiek turi būti išbandytos su patvirtintu koncentratu pagal administracijos reikalavimus.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6.

IMO MSC/Circ.670.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

„A“ kategorijos mašinų patalpų stacionariųjų vietinių gaisro gesinimo vandeniu sistemų sudedamosios dalys

(antgalių ir eksploatacinių charakteristikų nustatymo bandymai)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO MSC.1/Circ.1387.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Stacionariųjų gaisro gesinimo vandeniu sistemų, įrengtų ro-ro patalpose ir specialiosiose patalpose, antgaliai, atitinkantys nurodytuosius rezoliucijoje A.123(V)

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

Reg. X/3.

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. A.123(V),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO MSC.1/Circ.1272.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Cheminėms medžiagoms atspari apsauginė apranga

Perkelta į A.2/3.9.

A.1/3.51

Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Reg. II-2/7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9,

IMO MSC.1/Circ.1242,

IMO MSC.1/Circ.1313.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo įranga. Elektros instaliacija laivuose:

EN 54–2 (1997), įskaitant AC (1999) ir A1 (2006).

Energijos tiekimo įranga:

EN 54–4 (1997), įskaitant AC (1999), A1 (2002) ir A2 (2006).

Šilumos aptiktuvai – taškiniai aptiktuvai:

EN 54–5 (2000), įskaitant A1 (2002).

Dūmų aptiktuvai – taškiniai aptiktuvai, kurių veikimas pagrįstas šviesos sklaida, šviesos praleidimu arba jonizacija:

EN 54–7 (2000), įskaitant A1 (2002) ir A2 (2006).

Liepsnos aptiktuvai – taškiniai aptiktuvai:

EN 54–10 (2002), įskaitant A1 (2005).

Rankiniai priešgaisrinės signalizacijos prietaisai:

EN 54–11 (2001), įskaitant A1 (2005).

Trumpojo jungimo skyrikliai:

EN 54–17 (2007), įskaitant AC (2007).

Įėjimo ir (arba) išėjimo įtaisai:

EN 54–18 (2005), įskaitant AC (2007).

Kabeliai:

EN 60332–1-1 (2004).

Ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose:

IEC 60092–504 (2001), įskaitant IEC 60092–504 1 klaidų ištaisymą (2011),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Stacionarieji ir kilnojamieji gesintuvai

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 1866–1 (2007).

Arba

ISO 11601 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Gaisro signalizavimo įtaisai. Garsiniai signalizatoriai

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Reg. II-2/7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9,

IMO MSC.1/Circ.1313.

Garsiniai signalizatoriai

EN 54–3 (2001), įskaitant A1 (2002) ir A2(2006),

IEC 60092–504 (2001), įskaitant IEC 60092–504 1 klaidų ištaisymą (2011),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Stacionari deguonies analizės ir dujų aptikimo įranga

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008), arba IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

IEC 60092–504 (2001), įskaitant IEC 60092–504 1 klaidų ištaisymą (2011),

IEC 60533 (1999),

ir kai taikytina:

a)

4 kategorijai (saugi zona):

EN 50104 (2010).

b)

3 kategorijai (sprogių dujų aplinkos):

EN 50104 (2010),

EN 60079–0 (2009),

EN 60079–29–1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Dvejopos paskirties tipo antgaliai

(purškimo arba čiurkšlės)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

Priešgaisrinių tarnybų naudojami rankiniai švirkštai. Sudėtiniai PN 16 švirkštai:

EN 15182–1 (2007), įskaitant A1(2009),

EN 15182–2 (2007), įskaitant A1(2009).

Priešgaisrinių tarnybų naudojami rankiniai švirkštai. Ištisinės čiurkšlės ir (arba) fiksuoto čiurkšlės išpurškimo kampo PN 16 švirkštai:

EN 15182–1 (2007), įskaitant A1(2009),

EN 15182–3 (2007), įskaitant A1(2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Gaisrinės žarnos (susukamos ant būgno)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 671–1 (2001), įskaitant AC (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Gaisro gesinimo vidutinio plėtimosi putomis sistemų sudedamosios dalys – denių stacionarieji putų generatoriai tanklaiviams

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10.8.1,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14,

IMO MSC.1/Circ.1239,

IMO MSC.1/Circ.1276.

IMO MSC/Circ.798.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Gaisro gesinimo sistemų mažo plėtimosi putomis sudedamosios dalys mašinų patalpų ir tanklaivio denio apsaugai

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, 14,

IMO MSC.1/Circ.1239,

IMO MSC.1/Circ.1276,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC.1/Circ.1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Cheminių medžiagų tanklaivių stacionariųjų gaisro gesinimo sistemų plėtriosios putos

Reg. II-2/1,

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code).

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code),

IMO MSC/Circ.553.

IMO MSC.1/Circ.1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Kajučių balkonuose įrengtų slėginių sprinklerinių gaisro gesinimo vandeniu stacionariųjų sistemų antgaliai

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC.1/Circ.1268.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

Uždarųjų patalpų gaisro gesinimo didelio plėtimosi putomis sistemos mašinų patalpų ir krovinio siurblių skyrių apsaugai

Pastaba. Uždarųjų patalpų gaisro gesinimo didelio plėtimosi putomis sistemos mašinų patalpose ir krovinio siurblių skyriuose turi būti išbandytos naudojant patvirtintą koncentratą pagal administracijos reikalavimus.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10.

IMO MSC.1/Circ.1271.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

Žr. A.1 priedo c pastabą

Gesinimo sausais cheminiais milteliais sistemos

Reg. II-2/1.

Reg. II-2/1,

Tarptautinis laivų, skirtų vežti suskystintas dujas, statybos ir įrangos kodeksas, 11 skyrius.

IMO MSC.1/Circ.1315.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.63

Buvęs A.2/3.15

Dūmų aptikimo sistemų su mėginio ėmimo funkcija sudedamosios dalys

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10,

ir:

Gaisro aptikimo ir signalizavimo įranga. Elektros instaliacija laivuose:

EN 54–2 (1997), įskaitant AC (1999) ir A1 (2006).

Energijos tiekimo įranga:

EN 54–4 (1997), įskaitant AC (1999), A1 (2002) ir A2 (2006).

Įsiurbiamieji dūmų aptiktuvai:

EN 54–20 (2006), įskaitant AC (2008).

Ir, kai taikoma, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose:

IEC 60092–504 (2001), įskaitant IEC 60092–504 1 klaidų ištaisymą (2011),

IEC 60533 (1999).

Ir, kai taikoma, sprogių dujų aplinkos:

EN 60079–0 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.64

Buvęs A.2/3.25

„C“ klasės pertvaros

Reg. II-2/3.

Reg. II-2/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.65

(naujas įrenginys)

Stacionariosios angliavandenilių dujų aptikimo sistemos

Reg. II-2/4.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 16,

IMO MSC.1/Circ.1370.

IMO MSC.1/Circ.1370,

EN 60079–29–1 (2007),

IEC 60092–504 (2001), įskaitant IEC 60092–504 1 klaidų ištaisymą (2011),

IEC 60533 (1999),

EN/IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.66

(naujas įrenginys)

Evakuacijos nurodymų sistemos, naudojamos kaip žemai įrengtų apšvietimo sistemų alternatyva

Reg. II-2/13.

Reg. II-2/13,

IMO MSC.1/Circ.1168.

IMO MSC.1/Circ.1168.

B + D

B + E

B + F

4.   Navigacijos įranga

4 skirsniui „Navigacijos įranga“ taikomos pastabos.

5 skiltis.

 

IEC 61162 serija reiškia šiuos „Jūrų navigacijos ir radijo ryšio įranga ir sistemos. Skaitmeniniai sietuvai“ standartus:

a)

IEC 61162–1, 4.0 leid. (2010–11), 1 dalis „Vienas pranešimų siuntėjas ir daug gavėjų“;

b)

IEC 61162–2, 1.0 leid. (1998–09), 2 dalis „Vienas pranešimų siuntėjas ir daug gavėjų. Perdavimas didele sparta“;

c)

IEC 61162–3, 1.1 leid., konsol. su 1 pakeitimu (2010–11), 3 dalis „Nuosekliojo duomenų perdavimo priemonių tinklas“:

IEC 61162–3, 1.0 leid. (2008–05), 3 dalis „Nuosekliojo duomenų perdavimo priemonių tinklas“,

IEC 61162–3-am1, 1.0 leid. (2010–06), 1 pakeitimas, 3 dalis „Nuosekliojo duomenų perdavimo priemonių tinklas“;

d)

IEC 61162–400, 1.0 leid. (2001–11), 400 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Įvadas ir bendrieji principai“:

IEC 61162–401, 1.0 leid. (2001–11), 401 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Taikomojo lygmens profilis“,

IEC 61162–402, 1.0 leid. (2005–09), 402 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Dokumentų ir bandymų reikalavimai“,

IEC 61162–410, 1.0 leid. (2001–11), 410 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Siuntimo lygmens profilio reikalavimai ir pagrindinis siuntimo lygmens profilis“,

IEC 61162–420, 1.0 leid. (2001–11), 420 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Taikomųjų standartų reikalavimai ir pagrindiniai taikomieji standartai“,

IEC 61162–450, 1.0 leid. (2011–06), 450 dalis „Keletas siųstuvų ir keletas imtuvų. Eterneto sujungimas“.

 

EN 61162 serija reiškia šiuos „Jūrų navigacijos ir radijo ryšio įranga ir sistemos. Skaitmeniniai sietuvai“ standartus:

a)

EN 61162–1, (2011), 1 dalis „Vienas pranešimų siuntėjas ir daug gavėjų“;

b)

EN 61162–2, (1998), 2 dalis „Vienas pranešimų siuntėjas ir daug gavėjų. Perdavimas didele sparta“;

c)

EN 61162–3, (2008), 3 dalis „Nuosekliojo duomenų perdavimo priemonių tinklas“:

EN 61162–3-am1, (2010), 1 pakeitimas, 3 dalis „Nuosekliojo duomenų perdavimo priemonių tinklas“;

d)

EN 61162–400, (2002), 400 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Įvadas ir bendrieji principai“:

EN 61162–401 (2002) 401 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Taikomojo lygmens profilis“,

EN 61162–402, (2005), 402 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Dokumentų ir bandymų reikalavimai“,

EN 61162–410, (2002), 410 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Siuntimo lygmens profilio reikalavimai ir pagrindinis siuntimo lygmens profilis“,

EN 61162–420, (2002), 420 dalis „Daug pranešimų siuntėjų ir daug gavėjų. Laivų sistemų sujungimas. Taikomųjų standartų reikalavimai ir pagrindiniai taikomieji standartai“,

EN 61162–450, (2011), 450 dalis „Keletas siųstuvų ir keletas imtuvų. Eterneto sujungimas“.

Nr.

Įrenginio pavadinimas

1974 m. SOLAS taisyklė su pakeitimais, kai būtinas tipo patvirtinimas

1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikoma, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties vertinimo moduliai

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetinis kompasas

a)

„A“ klasė – laivams,

b)

„B“ klasė – gelbėjimosi valtims ir gelbėjimo valtims (kateriams)

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.382(X),

IMO Res. A.694(17).

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

Arba

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Laivo kurso siųstuvas THD (magnetinis metodas)

Reg. V/18,

Reg. V/19,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.116(73),

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

EN 61162 serija,

ISO 22090–2 (2004), įskaitant 2005 m. klaidų ištaisymą,

EN 62288 (2008).

Arba

IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

IEC 61162 serija.

ISO 22090–2 (2004), įskaitant 2005 m. klaidų ištaisymą,

IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Girokompasas

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.424(XI),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.191(79).

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

EN 61162 serija,

EN 62288 (2008).

Arba

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002), įskaitant IEC 60945 1 klaidų ištaisymą (2008),

IEC 61162 serija,

IEC 62288 1.0 leid. (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radiolokacinė įranga

Perkelta į A.1/4.34, A.1/4.35 ir A.1/4.36.

A.1/4.5

Automatinė kurso žymėjimo priemonė (ARPA)

Perkelta į A.1/4.34.

A.1/4.6

Echolotai

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.224(VII),

IMO Res. A.694(17),