Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0503

2012 m. rugsėjo 13 d. Tarybos sprendimas 2012/503/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas 2010/452/BUSP dėl Europos Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje EUMM Georgia

OJ L 249, 14.9.2012, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 258 - 259

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/503/oj

14.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 249/13


TARYBOS SPRENDIMAS 2012/503/BUSP

2012 m. rugsėjo 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas 2010/452/BUSP dėl Europos Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje EUMM Georgia

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį, 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi,

(1)

2010 m. rugpjūčio 12 d. Taryba priėmė sprendimą 2010/452/BUSP (1), kuriuo buvo pratęstas 2008 m. rugsėjo 15 d. įsteigtos Europos Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje (toliau – „EUMM Georgia“ arba „misija“) įgaliojimų terminas. To sprendimo galiojimas baigiasi 2012 m. rugsėjo 14 d.;

(2)

2012 m. gegužės 15 d. Politinis ir saugumo komitetas (toliau – PSK) patvirtino rekomendacijas dėl EUMM Georgia ateities strateginės peržiūros;

(3)

EUMM Georgia įgaliojimai turėtų būti dar kartą pratęsti dvylikos mėnesių laikotarpiui, remiantis dabartiniais jos įgaliojimais;

(4)

misija bus vykdoma tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti pasiekti Sutarties 21 straipsnyje nustatytus Sąjungos išorės veiksmų tikslus;

(5)

todėl Sprendimą 2010/452/BUSP reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2010/452/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1.

7 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Visi darbuotojai laikosi misijos specialių būtiniausių veiklos saugumo standartų ir misijos saugumo plano, kuriuo remiama Sąjungos saugumo veiksmų vietoje politika. Siekdami apsaugoti ES įslaptintą informaciją, kuri personalui yra patikėta vykdant pareigas, visi personalo nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų 2011 m. kovo 31 d. Tarybos sprendime 2011/292/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (2).

2.

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Saugumas

1.   Civilinis operacijos vadas vadovauja misijos vado vykdomam saugumo priemonių planavimui ir užtikrina jų tinkamą bei veiksmingą įgyvendinimą EUMM Georgia tikslu pagal 5 ir 9 straipsnius.

2.   Misijos vadas yra atsakingas už misijos saugumą ir užtikrina, kad būtų laikomasi misijai taikytinų būtiniausių saugumo reikalavimų pagal Sąjungos politiką dėl personalo, dislokuoto už Sąjungos ribų vykdyti veiksmų pagal Sutarties V antraštinę dalį ir ją papildančius dokumentus, saugumo.

3.   Misijos vadui padeda vyresnysis už misijos saugumą atsakingas pareigūnas, kuris yra atskaitingas misijos vadui ir taip pat palaiko glaudžius darbinius santykius su Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT).

4.   Pagal OPLAN EUMM Georgia darbuotojai, prieš pradėdami eiti pareigas, dalyvauja privalomuose mokymuose saugumo klausimais. Jie taip pat reguliariai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose misijos vietoje, kuriuos organizuoja vyresnysis misijos saugumo pareigūnas.

5.   Misijos vadas užtikrina ES įslaptintos informacijos apsaugą pagal Sprendimą 2011/292/ES.“;

3.

14 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Orientacinė finansavimo suma, skirta su misija susijusioms išlaidoms padengti nuo 2012 m. rugsėjo 15 d. iki 2013 m. rugsėjo 14 d., yra 20 900 000 EUR.“;

4.

16 straipsnis pakeičiamas taip:

„16 straipsnis

Įslaptintos informacijos teikimas

1.   Vadovaujantis Sprendimu 2011/292/ES, vyriausiasis įgaliotinis įgaliojamas atitinkamais atvejais ir pagal misijos vykdymo reikmes teikti su šiuo sprendimu susijusioms trečiosioms valstybėms šiai misijai parengtą ES įslaptintą informaciją ir dokumentus, pažymėtus ne aukštesnio kaip „CONFIDENTIEL UE/ES CONFIDENTIAL“ laipsnio slaptumo žyma.

2.   Vadovaujantis Sprendimu 2011/292/ES, vyriausiasis įgaliotinis taip pat įgaliojamas pagal misijos reikmes teikti JT ir ESBO šiai misijai parengtą ES įslaptintą informaciją ir dokumentus, pažymėtus ne aukštesnio kaip „RESTREINT UE/ES RESTRICTED“ laipsnio slaptumo žyma. Šiuo tikslu parengiami vyriausiojo įgaliotinio ir JT bei ESBO kompetentingų organų susitarimai.

3.   Atsiradus konkrečioms ir su veikla susijusioms neatidėliotinoms reikmėms, vyriausiasis įgaliotinis taip pat įgaliojamas teikti priimančiajai valstybei šiai misijai parengtą ES įslaptintą informaciją ir dokumentus, pažymėtus ne aukštesnio kaip „RESTREINT UE/ES RESTRICTED“ laipsnio slaptumo žyma, vadovaujantis Sprendimu 2011/292/ES. Šiuo tikslu parengiami vyriausiojo įgaliotinio ir priimančiosios valstybės kompetentingų valdžios institucijų susitarimai.

4.   Vyriausiajam įgaliotiniui leidžiama teikti su šiuo sprendimu susijusioms trečiosioms valstybėms neįslaptintus ES dokumentus, susijusius su Tarybos svarstymais dėl misijos, ir kuriems pagal Tarybos darbo taisyklių 6 straipsnio 1 dalį (3) taikomas profesinio slaptumo reikalavimas.

5.   Vyriausiasis įgaliotinis 1–4 dalyse nurodytus įgaliojimus ir kompetenciją sudaryti 2 ir 3 dalyse nurodytus susitarimus gali deleguoti asmenims, kurie yra jam pavaldūs, civiliniam operacijos vadui ir (arba) misijos vadui.

5.

17 straipsnis pakeičiamas taip:

„17 straipsnis

Misijos peržiūra

Remiantis misijos vado ir EIVT ataskaita, PSK kas šešis mėnesius pateikiamas misijos peržiūros dokumentas.“;

6.

18 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jis nustoja galioti 2013 m. rugsėjo 14 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL L 213, 2010 8 13, p. 43.

(2)  OL L 141, 2011 5 27, p. 17.“;

(3)  2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/937/ES, patvirtinantis Tarybos darbo tvarkos taisykles (OL L 325, 2009 12 11, p. 35).“;


Top