EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0112

2012/112/ES: 2012 m. vasario 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl gyvūnų iš ūkių ir gyvūnų, spermos, kiaušialąsčių ir embrionų iš patvirtintų įstaigų, institutų ar centrų sveikatos sertifikatų pavyzdžių iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 92/65/EEB E priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 860) Tekstas svarbus EEE

OL L 50, 2012 2 23, p. 51–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; netiesiogiai panaikino 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/112/oj

23.2.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 50/51


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. vasario 17 d.

kuriuo dėl gyvūnų iš ūkių ir gyvūnų, spermos, kiaušialąsčių ir embrionų iš patvirtintų įstaigų, institutų ar centrų sveikatos sertifikatų pavyzdžių iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 92/65/EEB E priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 860)

(Tekstas svarbus EEE)

(2012/112/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (1), ypač į jos 22 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 92/65/EEB nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, kuriais reglamentuojama prekyba Sąjungoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti tam tikruose specialiuose Sąjungos teisės aktuose. Be to, tos direktyvos E priedo 1 dalyje nustatytas sveikatos sertifikato pavyzdys, skirtas naudoti prekiaujant gyvūnais iš ūkių (kanopiniais, paukščiais, kiškiniais, šunimis, katėmis ir šeškais), o to priedo 3 dalyje nustatytas sveikatos sertifikato pavyzdys, skirtas naudoti prekiaujant gyvūnais, sperma, embrionais ir kiaušialąstėmis iš patvirtintų įstaigų, institutų ar centrų;

(2)

Direktyvos 92/65/EEB 6 straipsnio 3 dalyje nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, kuriais reglamentuojama prekyba kiauliniais gyvūnais, kuriems netaikoma 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (2). Joje, inter alia, nustatyta, kad jei pagal Direktyvą 64/432/EEB kiauliniai gyvūnai nėra iš brucelioze neužkrėstos bandos, per 30 dienų iki išsiuntimo turi būti atliktas jų tyrimas dėl bruceliozės antikūnų, kurio rezultatai turi būti neigiami. Siekiant Sąjungos teisės aktų nuoseklumo dėl to reikėtų iš dalies keisti Direktyvos 92/65/EEB E priedo I dalyje nustatytą sveikatos sertifikato pavyzdį, įterpiant specialią nuorodą į tą reikalavimą;

(3)

2007 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos sprendimu 2007/598/EB dėl priemonių labai patogeniško paukščių gripo, galinčio plisti tarp kitų paukščių, laikomų valstybių narių zoologijos soduose, patvirtintose įstaigose, institutuose ar centruose, prevencijai (3) patvirtinami profilaktinio skiepijimo nuo šios ligos planai tam tikrose valstybėse narėse;

(4)

Sprendimo 2007/598/EB II priedo 4 punkto b papunktyje nustatyta, kad nuo paukščių gripo paskiepyti paukščiai, laikomi pagal Direktyvą 92/65/EEB nepatvirtintuose zoologijos soduose, gavus paskirties valstybės narės leidimą gali būti perkelti į kitas valstybes nares, jei jie atitinka tame sprendime išdėstytus reikalavimus ir kartu, kaip nustatyta tos direktyvos E priedo 1 dalyje, pateikiamas sveikatos sertifikatas, kuriame nurodyta, kad šie paukščiai atitinka Sprendimo 2007/598/EB nuostatas ir nurodytą dieną buvo paskiepyti nuo paukščių gripo;

(5)

tačiau, kaip nurodyta Direktyvos 92/65/EEB 7 straipsnyje, pagal E priedo 1 dalį prie prekybai Sąjungos viduje skirtų paukščių neprivaloma pridėti sveikatos sertifikato, bet pagal tos direktyvos 4 straipsnį privaloma pateikti paties ūkio subjekto surašytą patvirtinimą arba, papūginių paukščių atveju, valstybinio veterinarijos gydytojo arba už ūkį atsakingo veterinarijos gydytojo pasirašytą prekybos dokumentą;

(6)

todėl turėtų būti patikslinta, kad Direktyvos 92/65/EEB E priedo 1 dalyje nustatytą sveikatos sertifikatą reikia pridėti tik vežant nuo paukščių gripo paskiepytus paukščius iš ūkių, kuriuose per paskutinius 12 mėnesių buvo skiepijama nuo paukščių gripo. Dėl to reikėtų iš dalies keisti to priedo 1 dalyje nustatytą sveikatos sertifikato pavyzdį, įterpiant nuorodą į tą skiepijimą;

(7)

Direktyvos 92/65/EEB 10 straipsnyje nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi prekiaujant šunimis, katėmis ir šeškais. Joje, inter alia, nustatyta, kad šie gyvūnai turi atitikti taikytinus 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų ne komerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, ir iš dalies keičiančio Tarybos direktyvą 92/65/EEB (4), nustatytus reikalavimus;

(8)

Reglamento (EB) Nr. 998/2003 6 straipsnyje nustatyta, kad iki 2011 m. gruodžio 31 d. šunys ir katės, įvežami į Airiją, Maltą, Švediją ir Jungtinę Karalystę iš kitų valstybių narių, turi būti paskiepyti ir prieš įvežant turi būti atliktas jų kraujo tyrimas dėl pasiutligės pagal nacionalines taisykles;

(9)

be to, minėto reglamento 16 straipsnyje nustatyta, kad iki 2011 m. gruodžio 31 d. Suomija, Airija, Malta, Švedija ir Jungtinė Karalystė gali reikalauti, kad į jų teritoriją gyvūnai augintiniai būtų įvežami laikantis tam tikrų papildomų nacionalinių reikalavimų dėl echinokokozės, o Airija, Malta ir Jungtinė Karalystė – dėl erkių;

(10)

siekiant užtikrinti tęstinę sveikatos apsaugą nuo Echinococcus multilocularis Airijoje, Maltoje, Suomijoje ir Jungtinėje Karalystėje, priimtas 2011 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1152/2011 dėl prevencinių sveikatos priemonių siekiant kontroliuoti tarp šunų plintančią Echinococcus multilocularis sukeltą infekciją, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 998/2003 (5). Jis turi būti taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.;

(11)

dėl to reikėtų išbraukti Direktyvos 92/65/EEB E priedo 1 dalyje nustatytame sveikatos sertifikato pavyzdyje pateiktas nuorodas į Reglamento (EB) Nr. 998/2003 6 ir 16 straipsnius ir, šunų atžvilgiu, pakeisti nuoroda į Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1152/2011;

(12)

todėl Direktyvos 92/65/EEB E priedo 1 dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(13)

Direktyvos 92/65/EEB 13 straipsnyje nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, kuriais reglamentuojama prekyba tos direktyvos A ir B prieduose išvardytoms ligoms neatsparių rūšių gyvūnais ir jų sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais, kurie vežami iš pagal tos direktyvos C priedą patvirtintų įstaigų, institutų ar centrų arba į juos;

(14)

tam tikrų rūšių gyvūnų sperma, kiaušialąstės ir embrionai gali būti užšaldyti ir ilgai saugomi, todėl tikėtina, kad išduodant sveikatos sertifikatą gyvūno donoro nebus įmanoma patikrinti. Todėl reikia iš dalies keisti Direktyvos 92/65/EEB E priedo 3 dalyje nustatytą sveikatos sertifikato pavyzdį, nurodant, kad gyvūnas donoras buvo sveikas ir neturėjo klinikinių ligos požymių surinkimo dieną arba sertifikato išdavimo dieną;

(15)

Sprendimo 2007/598/EB II priedo 4 punkto a papunktyje nustatyta, kad nuo paukščių gripo paskiepyti paukščiai, laikomi patvirtintose įstaigose, institutuose ar centruose, įskaitant zoologijos sodus, gali būti perkelti tik į patvirtintas kitų valstybių narių įstaigas, institutus ar centrus, įskaitant zoologijos sodus, jei jie atitinka tame sprendime išdėstytus reikalavimus ir kartu, kaip nustatyta Direktyvos 92/65/EEB E priedo 3 dalyje, pateikiamas sveikatos sertifikatas, kuriame nurodyta, kad šie paukščiai buvo paskiepyti nuo paukščių gripo pagal Komisijos sprendimą 2006/474/EB (6). Kadangi tas sprendimas buvo panaikintas ir pakeistas Sprendimu 2007/598/EB, ta nuoroda turėtų būti pakeista nuoroda į Sprendimą 2007/598/EB;

(16)

todėl Direktyvos 92/65/EEB E priedo 3 dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(17)

todėl Direktyva 92/65/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(18)

siekiant išvengti prekybos sutrikimų, pereinamuoju laikotarpiu laikantis tam tikrų sąlygų reikėtų leisti naudoti pagal Direktyvos 92/65/EEB E priedo 1 ir 3 dalis prieš šiuo sprendimu padarytus pakeitimus išduotus sveikatos sertifikatus;

(19)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 92/65/EEB E priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Pereinamuoju laikotarpiu iki 2012 m. birželio 30 d. valstybės narės gali leisti prekiauti gyvūnais iš ūkių ir gyvūnais, sperma, embrionais ir kiaušialąstėmis iš patvirtintų įstaigų, institutų ar centrų, kartu pateikiant sveikatos sertifikatą, kuris išduotas ne vėliau kaip 2012 m. vasario 29 d. pagal Direktyvos 92/65/EEB E priedo 1 ir 3 dalyse prieš šiuo sprendimu padarytus pakeitimus nustatytus pavyzdžius.

3 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2012 m. kovo 1 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. vasario 17 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54.

(2)  OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64.

(3)  OL L 230, 2007 9 1, p. 20.

(4)  OL L 146, 2003 6 13, p. 1.

(5)  OL L 296, 2011 11 15, p. 6.

(6)  OL L 187, 2006 7 8, p. 37.


PRIEDAS

Direktyvos 92/65/EEB E priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 dalis pakeičiama taip:

„1 dalis.   Sveikatos sertifikatas, skirtas prekiauti gyvūnais iš ūkių (kanopiniais, nuo paukščių gripo paskiepytais paukščiais, kiškiniais, šunimis, katėmis ir šeškais) 92/65 EI

Image

Image

Image

2)

3 dalis pakeičiama taip:

„3 dalis.   Sveikatos sertifikatas, skirtas prekiauti gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais iš patvirtintų institucijų, institutų ar centrų 92/65 EIII

Image

Image


Top