Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1333

2011 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1333/2011, nustatantis bananų prekybos standartus, tų prekybos standartų laikymosi patikros taisykles ir pranešimų teikimo tvarką bananų sektoriuje

OJ L 336, 20.12.2011, p. 23–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 262 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1333/oj

20.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 336/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1333/2011

2011 m. gruodžio 19 d.

nustatantis bananų prekybos standartus, tų prekybos standartų laikymosi patikros taisykles ir pranešimų teikimo tvarką bananų sektoriuje

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1) ypač į jo 121 straipsnio a punktą ir 194 straipsnį ir 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

1994 m. rugsėjo 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2257/94, nustatantis bananų kokybės standartus (2), 1995 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2898/95 dėl bananų kokybės standartų laikymosi (3) ir 2007 m. kovo 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 239/2007, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 404/93 taikymo taisykles dėl pranešimų teikimo tvarkos bananų sektoriuje (4), buvo iš esmės keičiami (5). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėti reglamentai turėtų būti kodifikuoti.

(2)

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 pateikia nuostatas dėl bananų prekybos standartų. Šių standartų tikslas yra užtikrinti, kad į rinką būtų tiekiami vienodos ir tinkamos kokybės produktai, ypač Sąjungoje išaugintų bananų, kurių kokybę reikia stengtis pagerinti, atveju.

(3)

Atsižvelgiant į bananų prekybos praktiką ir į tai, kad Sąjungoje parduodamų bananų veislių įvairovė yra didelė, neprinokusiems bananams turėtų būti nustatyti minimalūs standartai, nepažeidžiant kitiems prekybos etapams ateityje numatomų standartų. Figiniams bananams dėl jų savybių ir dėl jų prekybos ypatumų neturėtų būti taikomi Sąjungos standartai.

(4)

Atsižvelgiant į siekiamus tikslus, yra visiškai priimtina, kad bananus auginančios valstybės narės savo produkcijai savo teritorijose taiko nacionalinius standartus, jei tos taisyklės neprieštarauja Sąjungos standartams ir netrukdo laisvai bananų apyvartai Sąjungoje, tačiau šios taisyklės negali būti taikomos neprinokusiems bananams.

(5)

Būtina atsižvelgti į tai, jog klimato veiksniai apsunkina bananų auginimo sąlygas Maderoje, Azoruose, Algarvėje, Kretoje, Lakonijoje ir Kipre, dėl to bananai neišauga iki mažiausio nustatyto dydžio. Tokius bananus vis tiek turėtų būti leidžiama parduoti, bet tik kaip II klasės.

(6)

Turi būti patvirtintos priemonės, užtikrinančios vienodą taisyklių dėl bananų prekybos standartų taikymą, ypač tikrinant atitikimą standartams.

(7)

Atsižvelgiant bananų polinkį greitai gesti, jų prekybos praktiką ir prekyboje naudojamas tikrinimo procedūras, turėtų būti nustatyta, kad atitikimo standartams patikrinimai atliekami tuose etapuose, kuriuose turi būti taikomi standartai.

(8)

Patikrinti produktai laikomi atitinkančiais standartus. Toks įvertinimas turėtų nepažeisti vėlesnių iš anksto nenumatytų patikrinimų galimybės, iki nokinimo sandėlyje etapo.

(9)

Patikrinimai dėl atitikimo standartams turėtų būti ne sistemingi, o atsitiktiniai, juos atliekanti kompetentinga įstaiga iš parinktos produktų partijos turi atsitiktinai išsirinkti pavyzdį tikrinimui, kuris laikomas būdingu tos produktų partijos pavyzdžiu. Turėtų būti taikomos atitinkamos 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės, (6) nuostatos.

(10)

Bananų prekyboje yra stipri konkurencija. Patys prekybininkai yra įvedę griežtus produktų tikrinimus. Bananų prekybininkams, kurie pateikia atitinkamas garantijas dėl personalo ir produktų priežiūros įrengimų ir gali užtikrinti, kad jų bananai, parduodami Sąjungos šalyse, atitinka Sąjungos standartus, nustatytame etape bananų prekyboje neturėtų būti atliekami tikrinimai. Tokias išimtis turėtų suteikti tos valstybės narės, kurių teritorijoje tokie patikrinimai iš esmės atliekami. Tokios išimtys neturėtų būti taikomos tada, kai nesilaikoma standartų ir su jais susijusių sąlygų.

(11)

Atitinkami prekybininkai turėtų pateikti kompetentingoms įstaigoms informaciją, reikalingą patikrinimams atlikti.

(12)

Atitikties sertifikatas, patvirtinantis bananų atitikimą standartams, yra ne dokumentas, lydintis bananus iki galutinio prekybos etapo, bet įrodymas, jog bananai atitinka Sąjungos standartus iki nokinimo sandėlyje etapo, priklausomai nuo standartų taikymo apimties, šį įrodymą pateikiant kompetentingų institucijų prašymu. Reikėtų pabrėžti, kad bananai, neatitinkantys šiame reglamente nustatytų standartų, Sąjungoje negali būti parduodami vartojimui švieži.

(13)

Siekdama prižiūrėti bananų rinkos veikimą, Komisija turėtų gauti informacijos apie Sąjungoje užaugintų bananų auginimą ir pardavimą. Reikėtų nustatyti taisykles, pagal kurias valstybės narės praneštų tokią informaciją.

(14)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1   SKIRSNIS

PREKYBOS STANDARTAI

1 straipsnis

Prekybos standartai bananams, klasifikuojamiems KN kodu 0803 00, išskyrus plantanus, figinius ir perdirbti skirtus bananus, pateikiami I priede.

Šie prekybos standartai taikomi trečiųjų šalių bananams, pateikiant juos į laisvą apyvartą, Sąjungos bananams — per pirmąjį atvežimą į Sąjungos uostą, o tiems bananams, kurie vartotojams pateikiami švieži tame regione, kuriame buvo išauginti - juos išvežant iš pakavimo patalpų.

2 straipsnis

Prekybos standartai, nurodyti 1 straipsnyje, tolesniuose bananų prekybos etapuose neturi įtakos tų nacionalinių taisyklių taikymui, kurios:

a)

netrukdo trečiųjų šalių ar kitų Sąjungos regionų bananų, atitinkančių 1 straipsnyje nurodytus prekybos standartus, laisvai apyvartai; ir

b)

nėra nesuderinamos su 1 straipsnyje nurodytais prekybos standartais.

2   SKIRSNIS

PREKYBOS STANDARTŲ LAIKYMOSI PATIKRA

3 straipsnis

Valstybės narės atlieka patikrinimus pagal šį skirsnį, siekdamos įsitikinti, kad bananai, priskiriami KN kodui 0803 00 išskyrus plantanus, figinius ir perdirbti skirtus bananus, atitinka prekybos standartus, nurodytus 1 straipsnyje.

4 straipsnis

Sąjungos teritorijoje išaugintų bananų patikrinimas dėl atitikimo prekybos standartams nurodytiems 1 straipsnyje atliekamas prieš juos pakraunant į transporto priemones, laikantis nuostatos, kad jie bus parduodami švieži. Toks patikrinimas gali būti atliekamas pakavimo patalpose.

Bananai, parduodami ne jų išauginimo regione, tikrinami be išankstinio įspėjimo, pirmą kartą juos iškrovus kitoje Sąjungos vietoje.

Pirmoje ir antroje pastraipose minimi patikrinimai atliekami, atsižvelgiant į 9 straipsnį.

5 straipsnis

Iš trečiųjų šalių importuoti bananai, prieš juos leidžiant į apyvartą Sąjungoje, patikrinami ar atitinka 1 straipsnyje nurodytus prekybos standartus. Patikrinimas atliekamas valstybėje narėje, kurioje bananai pirmą kartą iškraunami Sąjungos teritorijoje. Jis atliekamas, atsižvelgiant į 9 straipsnį.

6 straipsnis

1.   Atitikimo standartams patikra atliekama remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 17 straipsniu.

2.   Prekės, kurių negalima patikrinti jas pirmą kartą iškraunant Sąjungos uoste dėl techninių priežasčių, patikrinamos vėliau, vėliausiai jas atvežus į nokinimo sandėlius, o iš trečiųjų šalių importuotos prekės – bet kada prieš jas išleidžiant į laisvą apyvartą.

3.   Užbaigus patikrinimą dėl atitikimo standartams, prekėms, kurios, kaip nustatyta, atitinka standartus, išduodamas II priede pateikto pavyzdžio sertifikatas.

Kad trečiosiose šalyse išauginti bananai galėtų būti paleisti į laisvą apyvartą Sąjungoje, jų patikrinimo sertifikatas pateikiamas muitinės institucijoms.

4.   Jei prekės neatitinka standartų, taikomas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 V priedo 2.7 punktas.

5.   Nepatikrinusi tam tikrų prekių, kompetentinga įstaiga oficialiu antspaudu pažymi 7 straipsnyje numatytą pranešimą arba, importuotų produktų atveju, tinkamai praneša muitinės institucijoms kitomis atitinkamomis priemonėmis.

6.   Prekybininkai sudaro kompetentingai įstaigai visas sąlygas, būtinas patikrai pagal šį skirsnį atlikti.

7 straipsnis

Tikrinami prekybininkai arba jų atstovai, kuriems netaikomos 9 straipsnyje numatytos išimtys, laiku suteikia kompetentingai įstaigai visą informaciją, būtiną produktų partijų identifikacijai, ir tikslius duomenis apie Sąjungoje išaugintų bananų pakavimo ir pakrovimo laiką bei vietą, trečiosiose šalyse ir kituose Sąjungos regionuose išaugintų bananų iškrovimo Sąjungoje bei bananų, kurių neįmanoma patikrinti pirmą kartą iškraunant Sąjungoje, pristatymo į nokinimo sandėlius numatytą laiką bei vietą.

8 straipsnis

1.   Patikrinimus dėl atitikimo standartams atlieka kompetentingų nacionalinių institucijų paskirti departamentai arba įstaigos. Tokie departamentai ir įstaigos privalo pateikti atitinkamas savo pajėgumo garantijas, ypač susijusias su įranga, darbuotojų apmokymu ir patirtimi.

2.   Kompetentingos nacionalinės institucijos gali įpareigoti atlikti patikrinimus šiam tikslui patvirtintas privačias įstaigas, kurios:

a)

turi inspektorius, apmokytus pagal kompetentingų nacionalinių institucijų pripažintą programą;

b)

turi visus įrengimus ir patalpas, reikalingas patikrai ir būtinai analizei atlikti; ir

c)

turi atitinkamus įrengimus informacijai perduoti.

3.   Kompetentingos nacionalinės institucijos nuolat tikrina, kaip atliekami patikrinimai ir ar jie veiksmingi. Jos atima išduotą leidimą, jeigu pastebimi nukrypimai ir neatitikimai, galintys daryti įtaką patikrinimams, arba jeigu nebesilaikoma reikalavimų.

9 straipsnis

1.   Sąjungoje išaugintų arba iš trečiųjų šalių importuotų bananų atitikimas prekybos standartams įvairiuose 4 ir 5 straipsnyje nurodytuose etapuose netikrinamas, jeigu juos parduodantys prekybininkai:

a)

samdo darbuotojus, išmanančius prekybos standartus, ir turi tinkamus bananų priežiūros ir tikrinimo įrengimus;

b)

pildo savo veiklos registrą; ir

c)

pateikia garantijas, kad jų parduodami bananai atitinka prekybos standartus nurodytus 1 straipsnyje.

Atleistiems nuo patikrinimų prekybininkams suteikiamas III priede pateikto pavyzdžio sertifikatas, liudijantis prekybininko atleidimą nuo patikros.

2.   Prekybininkus nuo patikrinimų, jiems paprašius, atleidžia tikrinantys departamentai arba įstaigos, kuriuos paskyrė kompetentinga nacionalinė institucija tos valstybės narės, kurioje bananai buvo išauginti, jei jie parduodami tame Sąjungos regione, kur jie ir buvo išauginti, arba tos valstybės narės, kurioje bananai iškraunami, jei jie parduodami Sąjungos regione, kuriame nebuvo išauginti, arba yra importuoti iš trečiųjų šalių. Prekybininkai atleidžiami ilgiausiai trejų metų laikotarpiui, kuris pasibaigus pratęsiamas. Toks atleidimas galioja visoje Sąjungos rinkoje, jei jis suteikiamas prekėms, iškrautoms jį išdavusioje valstybėje narėje.

Departamentai ir įstaigos panaikina atleidimus, jeigu jos pastebi nukrypimus ir neatitikimus, darančius įtaką bananų atitikimui prekybos standartams nurodytiems 1 straipsnyje, arba jeigu nebetenkinamos šio straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos. Atleidimai panaikinami laikinai arba visam laikui, atsižvelgiant į nustatytų trūkumų rimtumą.

Valstybės narės registruoja bananų prekybininkus, atleistus nuo patikrinimų, kiekvienam iš jų suteikia registracijos numerį ir imasi atitinkamų priemonių tokiai informacijai platinti.

3.   Valstybių narių kompetentingi departamentai ir įstaigos periodiškai tikrina bananų, kuriuos parduoda šio straipsnio 1 dalyje nurodyti prekybininkai, kokybę ir vertina, kaip yra laikomasi toje dalyje nustatytų sąlygų. Atleisti prekybininkai taip pat sudaro visas sąlygas tokiems patikrinimams atlikti.

Valstybių narių kompetentingi departamentai ir įstaigos praneša Komisijai prekiautojų, kuriems suteikta šiame straipsnyje numatyta išimtis, sąrašą ir bet kokį šių išimčių atšaukimą.

10 straipsnis

Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant vėlesnių iš anksto nenumatytų patikrinimų, kurie atliekami produktams iki jų patekimo į nokinimo sandėlį.

3   SKIRSNIS

PRANEŠIMAI

11 straipsnis

1.   Valstybės narės kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pranešime Komisijai nurodo šią informaciją:

a)

Sąjungoje užaugintų bananų kiekį, kuris yra parduodamas:

i)

auginimo regione;

ii)

už auginimo regiono ribų;

b)

Sąjungoje užaugintų žalių bananų, kurie parduodami jų auginimo regione, vidutinę pardavimo kainą vietos rinkoje;

c)

žalių bananų, kurie buvo užauginti Sąjungoje ir parduodami už auginimo regiono ribų, vidutines pardavimo kainas pristatymo į pirmąjį iškrovimo uostą etape (prekės neiškrautos);

d)

numatomus a, b ir c punktuose nurodytą informaciją dviem vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais.

2.   Auginimo regionai yra:

a)

Kanarų salos;

b)

Gvadelupa;

c)

Martinika;

d)

Madera, Azorai ir Algarvė;

e)

Kreta ir Lakonija;

f)

Kipras.

3.   Ataskaitiniai laikotarpiai kalendoriniais metais yra:

a)

sausio–balandžio mėn.;

b)

gegužės–rugpjūčio mėn.;

c)

rugsėjo–gruodžio mėn.

Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pranešimai pateikiami ne vėliau kaip iki antro mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, penkioliktos dienos.

4.   Šiame skirsnyje nurodyti pranešimai pateikiami remiantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 792/2009 (7).

12 straipsnis

Reglamentai (EB) Nr. 2257/94, (EB) Nr. 2898/95 ir (EB) Nr. 239/2007 yra panaikinami.

Nuorodos į panaikintus reglamentus laikomos nuorodomis į šį reglamentą, ir skaitomos pagal VI priede pateiktą atitikmenų lentelę.

13 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 245, 1994 9 20, p. 6.

(3)  OL L 304, 1995 12 16, p. 17.

(4)  OL L 67, 2007 3 7, p. 3.

(5)  Žr. V priedą.

(6)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.

(7)  OL L 228, 2009 9 1, p. 3.


I PRIEDAS

Bananų prekybos standartai

I.   PRODUKTO APIBRĖŽTIS

Šie standartai taikomi IV priede nurodytiems Musa (AAA) spp., Cavendish ir Gros Michel veislių (kultūrinių veislių) pogrupių bananams ir hibridams, kurie, paruošti ir supakuoti, vartotojams tiekiami švieži. Šie standartai netaikomi plantanams, pramoniniam perdirbimui skirtiems bananams bei figiniams bananams.

II.   KOKYBĖ

Šie standartai apibrėžia kokybės reikalavimus, taikomus neprinokusiems bananams po jų paruošimo ir supakavimo.

A.   Minimalūs reikalavimai

Atsižvelgiant į specialias kiekvienos klasės nuostatas ir leistinus nuokrypius nuo normos, visų klasių bananai turi būti:

žali ir neprinokę,

nepažeisti,

tvirti,

sveiki: produktai, kurie dėl puvimo arba gedimo yra netinkami vartoti, pašalinami,

švarūs, be matomų pašalinių medžiagų,

be kenkėjų,

nepažeisti kenkėjų,

su nepažeistu, nesulenktu, nepakenktu grybelio ir neišdžiūvusiu kotu,

su pašalintomis piestelėmis,

vaisiai neturi būti blogai susiformavę ar nenormaliai susirietę,

nesumaigyti,

nepakenkti žemos temperatūros,

ne per daug drėgni išorėje,

be jokio pašalinio kvapo ir (arba) skonio.

Be to, kekės ir jų dalys turi turėti:

pakankamai normalios spalvos vainiką, kuris būtų sveikas ir neužkrėstas grybelinėmis ligomis,

švariai nupjautą, nenusklembtą ir nesudraskytą vainiką be stiebo liekanų.

Bananai turi būti taip subrendę ir tokios būklės, kad:

nenukentėtų vežant ir tvarkant, ir

paskirties vietą pasiektų tokios būklės, kad galėtų pakankamai subręsti.

B.   Klasifikavimas

Bananai skirstomi į tris klases:

i)   „Aukščiausia“ klasė

Šios klasės bananai turi būti ypač geros kokybės. Jie turi turėti savo veislei ir (arba) komercinei rūšiai būdingas savybes.

Vaisiai turi būti be trūkumų, išskyrus nedidelius paviršiaus pažeidimus, kurių bendras plotas būtų ne didesnis nei 1 cm2 viso vaisiaus ploto ir nepakenktų kekių arba jų dalių bendrai išvaizdai, kokybei, išsilaikymui arba pakuotės išvaizdai.

ii)   I klasė

Šios klasės bananai turi būti geros kokybės. Jie turi turėti savo veislei ir (arba) komercinei rūšiai būdingas savybes.

Tačiau atskiri bananai gali turėti toliau išvardytų nedidelių trūkumų, jei jie nekenkia bendrai kekių ar jų dalių išvaizdai, kokybei, išsilaikymui ar pakuotės išvaizdai:

nežymių formos pakitimų,

nežymių žievės trūkumų, atsiradusių nuo trinties, arba kitų paviršiaus pažeidimų, kurių bendras plotas sudaro ne daugiau kaip 2 cm2 vaisiaus paviršiaus.

Dėl šių nedidelių paviršiaus trūkumų negali būti pažeistas vaisiaus minkštimas.

iii)   II klasė

Šiai klasei priklauso bananai, kurie pagal savo kokybę nepatenka į aukštesnes klases, bet atitinka minimalius pirmiau nurodytus reikalavimus.

Jei bananai atitinka pagrindinius kokybės, išsilaikymo ir pateikimo reikalavimus, leidžiami tokie atskirų vaisių trūkumai:

formos pakitimai,

žievės trūkumai, atsiradę dėl įdrėskimų, trinties ar kitų priežasčių, jei šių trūkumų bendras plotas sudaro ne daugiau kaip 4 cm2 vaisiaus minkštimas.

Dėl šių paviršiaus trūkumų negali būti pažeistas vaisiaus minkštimas.

III.   DYDIS

Dydis nustatomi pagal:

vaisiaus valgomo minkštimo ilgį, kuris išreiškiamas centimetrais ir matuojamas išilgai išgaubto paviršiaus nuo žiedo pabaigos iki vaiskočio pagrindo,

laipsnį, t. y. įvertinimą pagal vaisiaus skersinio pjūvį tarp šoninių paviršių ir vidurio, statmenai išilginei ašiai, išreiškiamą milimetrais.

Matuojant vaisiaus ilgį ir nustatant laipsnį, imama:

kekės išorinės eilės vidurinis vaisius,

vaisius, esantis kekės dalies išorinėje eilėje šalia pjūvio, dalinančio kekę.

Mažiausias leistinas ilgis yra 14 cm, mažiausias laipsnis — 27 mm.

Išimties trečiai daliai tvarka trumpesniais negu 14 cm bananais, išaugintais Maderoje, Azoruose, Algarvėje, Kretoje, Lakonijoje ir Kipre, gali būti prekiaujama Sąjungoje, bet jie turi priklausyti II klasei.

IV.   LEISTINI NUOKRYPIAI

Kiekvienai pakuotei leidžiami kokybės ir dydžio nuokrypiai nuo nurodytos klasės reikalavimų.

A.   Kokybės nuokrypiai

i)   „Aukščiausia“ klasė

Bananai, kurie netenkina aukščiausios klasės reikalavimų, bet atitinka I klasės reikalavimus, arba, išskirtiniais atvejais, neviršija pastarosios klasės leistinų nuokrypių, gali sudaryti 5 % viso bananų skaičiaus arba svorio.

ii)   I klasė

Bananai, kurie netenkina I klasės reikalavimų, bet atitinka II klasės reikalavimus, arba, išskirtiniais atvejais, neviršija pastarosios klasės leistinų nuokrypių, gali sudaryti 10 % viso bananų skaičiaus arba svorio.

iii)   II klasė

Bananai, kurie netenkina nei II klasės reikalavimų, nei minimalių reikalavimų, gali sudaryti 10 % viso bananų skaičiaus arba svorio, išskyrus produktus, pažeistus puvinio ar kitaip sugedusius ir dėl to netinkamus vartoti.

B.   Dydžio nuokrypiai

Visų klasių bananai, kurie neatitinka dydžio reikalavimų, bet ne daugiau kaip 1 cm mažiausiam 14 cm ilgiui, gali sudaryti 10 % viso bananų skaičiaus arba svorio.

V.   PATEIKIMAS

A.   Vienodumas

Visų pakuočių turinys turi būti vienodas. Jose esantys bananai turi būti tos pačios kilmės, veislės ir (arba) komercinės rūšies ir kokybės.

Matomoji kiekvienos pakuotės turinio dalis turi atitikti visą pakuotės turinį.

B.   Pakavimas

Bananai turi būti supakuoti taip, kad būtų tinkamai apsaugoti.

Medžiagos, naudojamos pakuotės viduje, turi būti naujos, švarios ir tokios kokybės, kad apsaugotų porus nuo išorinio ar vidinio sužalojimo. Medžiagos, ypač popierius ar spaudai su prekės žymomis, gali būti naudojamos, jei spausdinant ar ženklinant buvo naudojamas netoksinis rašalas ar klijai.

Pakuotėse negali būti jokių pašalinių medžiagų.

C.   Pateikimas

Bananai turi būti pateikiami kekėmis, kekių dalimis arba bent po keturis vaisius. Bananus taip pat galima pateikti pavieniais vaisiais.

Leidžiama pateikti kekių dalis, kuriose trūksta ne daugiau kaip dviejų vaisių, jei stiebas nenutrauktas, o švariai nupjautas ir gretimi vaisiai nepažeisti.

Kiekvienoje eilėje gali būti ne daugiau kaip viena kekės dalis iš trijų vaisių, jei jie savo savybėmis nesiskiria nuo kitų pakuotės vaisių.

Tuose regionuose, kur bananai auginami, jų kekės gali būti parduodamos su didžiuoju kotu.

VI.   ŽYMĖJIMAS

Ant kiekvienos pakuotės raidėmis ant tos pačios pusės, įskaitomai, neištrinamai ir iš išorės gerai matomai turi būti nurodyta tokia informacija:

A.   Identifikacija

Pakuotojas ir (ar) siuntėjas

Pavadinimas/pavardė ir adresas ar oficialiai suteiktas ar priimtas žymėjimo kodas.

B.   Produkto pobūdis

žodis „Bananai“, jei turinys nematomas iš išorės,

veislės ar komercinės rūšies pavadinimas.

C.   Produkto kilmė

Kilmės šalis ir, kai išauginama Sąjungoje:

rajonas, kuriame produktai išauginti, bei

pasirinktinai nacionalinis, regioninis ar vietinis vietovės pavadinimas.

D.   Prekybinė specifikacija

klasė,

grynasis svoris,

dydis, t. y. pateikiamas mažiausias ilgis ir, pasirinktinai, didžiausias ilgis.

E.   Oficiali kontrolės žyma (pasirinktinai).


II PRIEDAS

Image


III PRIEDAS

Sertifikatas, liudijantis prekybininko atleidimą nuo bananų prekybos standartų laikymosi patikros

Image


IV PRIEDAS

Sąjungoje parduodamų desertinių bananų pagrindinių grupių, pogrupių ir kultūrinių veislių sąrašas

Grupė

Pogrupis

Pagrindinės kultūrinės veislės

(nepilnas sąrašas)

AA

Sweet fig

Sweet fig, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo

AB

Ney-Poovan

Ney Poovan, Safet Velchi

AAA

Cavendish

Dwarf Cavendish

Giant Cavendish

Lacatan

Poyo (Robusta)

Williams

Americani

Valery

Arvis

Gros Michel

Gros Michel („Big Mike“)

Highgate

Hybrids

Flhorban 920

Pink fig

Figue Rose

Figue Rose Verte

Ibota

 

AAB

Fig apple

Fig apple, Silk

Pome (Prata)

Pacovan

Prata Ana

Mysore

Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo


V PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2257/94

(OL L 245, 1994 9 20, p. 6)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1135/96

(OL L 150, 1996 6 25, p. 38)

tik 1 straipsnis ir tiek, kiek jis susijęs su vokiečių kalbos versija

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 386/97

(OL L 60, 1997 3 1, p. 53)

tik 1 straipsnis ir tiek, kiek jis susijęs su anglų ir švedų kalbų versijomis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 228/2006

(OL L 39, 2006 2 10, p. 7)

 

Komisijos reglamentas (EC) Nr. 2898/95

(OL L 304, 1995 12 16, p. 17)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 465/96

(OL L 65, 1996 3 15, p. 5)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1135/96

(OL L 150, 1996 6 25, p. 38)

tik 2 straipsnis ir tiek, kiek jis susijęs su anglų kalbos versija

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 386/97

(OL L 60, 1997 3 1, p. 53)

tik 2 straipsnis ir tiek, kiek jis susijęs su ispanų kalbos versija

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 239/2007

(OL L 67, 2007 3 7, p. 3)

 

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 557/2010

(OL L 159, 2010 6 25, p. 13)

tik 6 straipsnis


VI PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 2257/94

Reglamentas (EB) Nr. 2898/95

Reglamentas (EB) Nr. 239/2007

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio įžanginė dalis

2 straipsnio įžanginė dalis

2 straipsnio pirma įtrauka

2 straipsnio a punktas

2 straipsnio antra įtrauka

2 straipsnio b punktas

3 straipsnis

13 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

IV priedas

1 straipsnis

3 straipsnis

2 straipsnis

4 straipsnis

3 straipsnis

5 straipsnis

4 straipsnis

6 straipsnis

5 straipsnis

7 straipsnis

6 straipsnis

8 straipsnis

7 straipsnis

9 straipsnis

8 straipsnis

10 straipsnis

9 straipsnis

I priedas

II priedas

II priedas

III priedas

1 straipsnis

11 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

12 straipsnis

V priedas

VI priedas


Top