Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1312

2011 m. gruodžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1312/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 nuostatos dėl tam tikrų finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų ar kurioms gresia tokie sunkumai

OJ L 339, 21.12.2011, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 007 P. 245 - 247

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; panaikino 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1312/oj

21.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 339/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1312/2011

2011 m. gruodžio 19 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 nuostatos dėl tam tikrų finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų ar kurioms gresia tokie sunkumai

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 42 ir 43 straipsnius,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

beprecedentė pasaulinė finansų krizė ir beprecedentis ekonomikos nuosmukis labai pakenkė ekonomikos augimui ir finansiniam stabilumui bei labai pablogino keleto valstybių narių finansinę ir ekonominę padėtį. Visų pirma, tam tikros valstybės narės patiria didelių sunkumų arba joms tokie sunkumai gresia, pirmiausia tie, kurie susiję su ekonomikos augimo ir finansinio stabilumo užtikrinimo problemomis bei su deficito ir skolos rodiklių blogėjimu, o tą iš dalies lemia tarptautinė ekonominė bei finansinė aplinka;

(2)

nors jau imtasi svarbių priemonių neigiamiems krizės padariniams sušvelninti, įskaitant teisėkūros sistemos pakeitimus, finansų krizės poveikis realiajai ekonomikai, darbo rinkai ir piliečiams yra plačiai juntamas. Spaudimas nacionaliniams finansiniams ištekliams didėja, todėl dabar turėtų būti imtasi tolesnių veiksmų, kad tas spaudimas būtų sumažintas maksimaliai ir optimaliai panaudojant Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP) lėšas;

(3)

remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 122 straipsnio 2 dalimi, kurioje numatyta galimybė teikti Sąjungos finansinę paramą valstybei narei, kai ji patiria sunkumų ar kai dėl išimtinių jos nekontroliuojamų aplinkybių jai gresia dideli sunkumai, 2010 m. gegužės 11 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 407/2010, kuriuo nustatoma Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė (3), tokia priemonė nustatyta, siekiant išsaugoti Sąjungos finansinį stabilumą;

(4)

Tarybos įgyvendinimo sprendimu 2011/77/ES (4) ir Tarybos įgyvendinimo sprendimu 2011/344/ES (5) tokia Sąjungos finansinė parama atitinkamai suteikta Airijai ir Portugalijai. Graikija patyrė didelių finansinio stabilumo užtikrinimo sunkumų iki Reglamento (EB) Nr. 407/2010 įsigaliojimo ir gavo finansinę paramą, inter alia, iš kitų euro zonos valstybių narių;

(5)

2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo (6) sukurta priemonė, pagal kurią Taryba suteiks vidutinės trukmės finansinę paramą, kai euro neįsivedusi valstybė narė patirs mokėjimų balanso sunkumų arba kils didelė grėsmė, kad tokių sunkumų bus;

(6)

Tarybos sprendimu 2009/102/EB (7), Tarybos sprendimu 2009/290/EB (8) ir Tarybos sprendimu 2009/459/EB (9) atitinkamai Vengrijai, Latvijai ir Rumunijai suteikta tokia finansinė parama;

(7)

laikotarpis, kuriuo Airija, Vengrija, Latvija, Portugalija ir Rumunija gali gauti finansinę paramą, nustatytas atitinkamuose Tarybos sprendimuose. Paramos Vengrijai laikotarpis baigėsi 2010 m. lapkričio 4 d.;

(8)

Graikijai skirtas Kreditorių susitarimas, sudarytas kartu su Susitarimu dėl paskolos, įsigaliojo 2010 m. gegužės 11 d. Kreditorių susitarime numatyta, kad galiojimo laikotarpis baigsis praėjus trejiems metams nuo to susitarimo datos;

(9)

2011 m. liepos 11 d. septyniolikos euro zonos valstybių narių finansų ministrai pasirašė Europos stabilumo mechanizmo (toliau – ESM) kūrimo sutartį. Ta sutartis pasirašyta po 2011 m. kovo 25 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimo 2011/199/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 136 straipsnis, kiek tai susiję su stabilumo mechanizmu, taikytinu valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro (10). Numatoma, kad ne vėliau kaip 2013 m. ESM perims dabartines Europos finansinio stabilumo fondo (toliau – EFSF) ir Europos finansinė padėties stabilizavimo priemonės (toliau – EFPSP) užduotis;

(10)

Europos Vadovų Taryba savo 2011 m. birželio 23 ir 24 d. išvadose palankiai įvertino Komisijos ketinimą didinti sąveiką tarp Graikijai skirtos paskolos programos ir Sąjungos fondų bei parėmė pastangas didinti Graikijos gebėjimą panaudoti Sąjungos lėšas, kad būtų skatinamas augimas ir užimtumas, dėmesį sutelkiant į konkurencingumo didinimą ir darbo vietų kūrimą. Be to, Europos Vadovų Taryba palankiai įvertino ir parėmė tai, kad Komisija kartu su valstybėmis narėmis parengė išsamią techninės paramos Graikijai programą. Šiuo 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (11) daliniu pakeitimu prisidedama prie tokių sąveikos užtikrinimo pastangų;

(11)

siekiant sudaryti palankesnes Sąjungos lėšų valdymo sąlygas, padėti sparčiau diegti investicijas atitinkamose valstybėse narėse ir regionuose ir didinti tokių lėšų poveikį ekonomikai, būtina leisti EŽŪFKP įnašo lygį padidinti iki 95 % reikalavimus atitinkančių viešųjų išlaidų regionuose, atitinkančiuose reikalavimus pagal konvergencijos tikslą, ir iki 85 % reikalavimus atitinkančių viešųjų išlaidų kituose regionuose, kurie patiria didelių finansinio stabilumo užtikrinimo sunkumų;

(12)

remiantis bendraisiais principais, taikomais pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005, didesnis bendro finansavimo lygis turi būti taikomas tik mokėjimams, kurie turi būti atliekami po to, kai Komisija patvirtina atitinkamas kaimo plėtros programas, įskaitant naujus finansinius planus. Todėl taip pat būtina nustatyti procedūrą, pagal kurią valstybės narės galėtų pasinaudoti ta galimybe, taip pat priemonę, kuria ta galimybė bus užtikrinta;

(13)

laikiną bendro finansavimo lygio padidinimą reikėtų svarstyti taip pat atsižvelgiant į visoms valstybėms narėms aktualius biudžeto apribojimus ir tie biudžeto apribojimai turėtų tinkamai atsispindėti Europos Sąjungos bendrajame biudžete. Be to, kadangi pagrindinis priemonės tikslas – spręsti konkrečius šiuo metu patiriamus sunkumus, jos taikymo laikotarpį reikėtų apriboti padengiant išlaidas, kurias mokėjimo agentūros patirs iki 2013 m. gruodžio 31 d.;

(14)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(15)

dėl to, kad būtina greitai spręsti ekonominės krizės problemą, šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto jį paskelbus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 70 straipsnyje po 4b dalies įterpiama ši dalis:

„4c.   Nukrypstant nuo viršutinių ribų, nustatytų 3, 4 ir 5 dalyse, EŽŪFKP įnašas gali būti padidintas iki 95 % reikalavimus atitinkančių viešųjų išlaidų regionuose, atitinkančiuose reikalavimus pagal konvergencijos tikslą, taip pat atokiausiuose regionuose ir mažosiose Egėjo jūros salose, ir iki 85 % reikalavimus atitinkančių viešųjų išlaidų kituose regionuose. Šie lygiai taikomi reikalavimus atitinkančioms išlaidoms, kurios iš naujo nurodytos kiekvienoje patvirtintoje išlaidų deklaracijoje ir kurios patirtos laikotarpiu, per kurį valstybė narė atitinka vieną iš šių sąlygų:

a)

finansinė parama jai teikiama pagal 2010 m. gegužės 11 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 407/2010, kuriuo nustatoma Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė (12), arba ši parama jai teikiama kitų euro zonos valstybių narių iki to reglamento įsigaliojimo;

b)

vidutinės trukmės finansinė parama jai teikiama pagal 2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo (13);

c)

finansinė parama jai teikiama pagal Europos stabilumo mechanizmo kūrimo sutartį.

Valstybė narė, norinti pasinaudoti pirmoje pastraipoje numatyta išimtimi, Komisijai pateikia prašymą atitinkamai pakeisti jos kaimo plėtros programą. Išimtis taikoma nuo tada, kai Komisija patvirtina programos pakeitimą, ir nustoja galioti, kai valstybė narė nebeatitinka bet kurios iš sąlygų, nustatytų pirmos pastraipos a, b ar c punktuose. Bet kuriuo atveju pirmoje pastraipoje numatyta išimtis taikoma tik išlaidoms, kurias mokėjimo agentūros patirs iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Kai pirmoje pastraipoje numatyta išimtis nustoja galioti, valstybė narė Komisijai išsiunčia pasiūlymą pakeisti programą, įskaitant naują finansavimo planą, kuriame laikomasi didžiausių lygių, galiojusių iki išimties įsigaliojimo.

Jei valstybė narė Komisijai pasiūlymo pakeisti jos kaimo plėtros programą, įskaitant naują finansavimo planą, nepateikia tą dieną, kai vadovaujantis antra pastraipa nustoja galioti išimtis, arba jei finansavimo plane, apie kurį pranešta, nesilaikoma 3, 4 ir 5 dalyse nustatytų didžiausių lygių, tie lygiai automatiškai įsigalioja nuo tos dienos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 19 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. KOROLEC


(1)  2011 m. spalio 27 d. nuomonė.

(2)  2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2011 m. gruodžio 15 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 118, 2010 5 12, p. 1.

(4)  OL L 30, 2011 2 4, p. 34.

(5)  OL L 159, 2011 6 17, p. 88.

(6)  OL L 53, 2002 2 23, p. 1.

(7)  OL L 37, 2009 2 6, p. 5.

(8)  OL L 79, 2009 3 25, p. 39.

(9)  OL L 150, 2009 6 13, p. 8.

(10)  OL L 91, 2011 4 6, p. 1.

(11)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1.

(12)  OL L 118, 2010 5 12, p. 1.

(13)  OL L 53, 2002 2 23, p. 1.“


Top