Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1206

2011 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1206/2011, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus su apžvalga susiję orlaivių atpažinimo reikalavimai Tekstas svarbus EEE

OJ L 305, 23.11.2011, p. 23–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 181 - 192

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1206/oj

23.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 305/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1206/2011

2011 m. lapkričio 22 d.

kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus su apžvalga susiję orlaivių atpažinimo reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (sąveikos reglamentą) (1), ypač į jo 3 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

pagal 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 549/2004, nustatančio bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) (2), 8 straipsnio 1 dalį Komisija įgaliojo Eurokontrolę parengti su apžvalga susijusius veikimo charakteristikų ir sąveikos Europos oro eismo valdymo tinkle reikalavimus. Šiame reglamente remiamasi 2010 m. liepos 9 d. ataskaita, parengta vykdant minėtus įgaliojimus;

(2)

prieš pradedant konkrečiam orlaiviui teikti oro eismo paslaugas naudojant apžvalgos sistemą, jis turėtų būti atpažintas pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) procedūras;

(3)

kad būtų galima sklandžiai vykdyti veiklą, būtina nuolat ir vienareikšmiškai atpažinti bendrojo oro eismo orlaivius, vykdančius skrydžius pagal skrydžių pagal prietaisus taisykles bendro Europos dangaus oro erdvėje;

(4)

pagal dabar Europoje taikomą orlaivių atpažinimo metodą naudojami pagal ICAO procedūras paskirti atskirieji antrinio apžvalgos radaro atsakiklių kodai (toliau-SSR kodai) ir Europos regiono oro navigacijos planas;

(5)

eismui padidėjus per pastarąjį dešimtmetį, piko metu turimų atskirųjų SSR kodų nuolat pritrūksta, todėl šiuo metu negalima užtikrinti orlaivių atpažinimo Europos oro erdvėje;

(6)

siekiant sumažinti bendrą poreikį skirti atskiruosius SSR kodus, nustatytoje bendro Europos dangaus oro erdvės dalyje turėtų būti suderintai diegiama galimybė pradėti naudoti antžeminei stočiai perduodamo orlaivio atpažinimo kodo funkciją orlaiviams atpažinti;

(7)

kad būtų optimizuotas atskirųjų SSR kodų prieinamumas, tie oro navigacijos paslaugų teikėjai, kurie neturės galimybės naudoti antžeminei stočiai perduodamo orlaivio atpažinimo kodo funkcijos, turėtų įdiegti geresnes ir suderintas automatinio SSR kodų skyrimo orlaiviams priemones;

(8)

kad nereikėtų naudoti atskirųjų SSR kodų bendrojo oro eismo orlaiviams, vykdantiems skrydžius pagal skrydžių pagal prietaisus taisykles, atpažinti, turėtų būti diegiama galimybė visoje bendro Europos dangaus oro erdvėje naudoti antžeminei stočiai perduodamo orlaivio atpažinimo kodo funkciją;

(9)

sumažinti poreikį skirti atskiruosius SSR kodus sumažėjimo naudojant antžeminei stočiai perduodamo orlaivio atpažinimo kodo funkciją geriausiai galima integruotai pradinio skrydžio plano apdorojimo sistemai nustatant skrydžius, kurie atitinka sutarto išskirtinio kodo skyrimo reikalavimus, ir oro navigacijos paslaugų teikėjams paskiriant sutartą išskirtinį kodą tiems skrydžiams, kai orlaivis sėkmingai atpažįstamas naudojant antžeminei stočiai perduodamo orlaivio atpažinimo kodo funkciją;

(10)

antžeminei stočiai perduodamo orlaivio atpažinimo kodo funkciją galima naudoti orlaiviams atpažinti tik tais atvejais, kai oro navigacijos paslaugų teikėjai įdiegia tinkamus apžvalgos jutiklius, apžvalgos duomenų apdorojimo ir skirstymo sistemos funkcijas, skrydžių duomenų apdorojimo sistemos funkcijas, orlaivio ir antžeminės stoties ryšio bei antžeminių stočių tarpusavio ryšio priemones, skrydžių vadovo monitoriaus funkcijas, nustato procedūras ir užtikrina darbuotojų mokymą;

(11)

faktinės oro navigacijos paslaugų teikėjų galimybės naudotis antžeminei stočiai perduodamo orlaivio atpažinimo kodo funkcija ir taip sumažinti pavienių SSR kodų skyrimo poreikį priklauso nuo to, ar orlaivyje yra antžeminei stočiai perduodamo orlaivio atpažinimo kodo funkcijos įranga, ar tų orlaivių maršrutai yra nenutrūkstamoje šią galimybę teikiančių sistemų aprėptyje, ir svarbiausio reikalavimo užtikrinti, kad skrydžiai būtų vykdomi veiksmingai ir saugiai;

(12)

kad būtų išvengta galimai klaidingo orlaivių atpažinimo, skrydžių vadovai turėtų būti įspėjami apie netyčinį to paties SSR kodo paskyrimą daugiau nei vienam orlaiviui;

(13)

vienodas specialių procedūrų taikymas bendro Europos dangaus oro erdvėje - lemiamas veiksnys užtikrinant sąveiką ir sklandžią veiklą;

(14)

visus įgyvendinant šį reglamentą atliekamus įrangos ir paslaugų pakeitimus valstybės narės turėtų nurodyti ICAO Europos oro navigacijos plane pagal įprastą pakeitimo procedūrą;

(15)

kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 549/2004 1 straipsnio 2 dalyje, šis reglamentas neturėtų būti taikomas karinėms operacijoms ir mokymui;

(16)

siekiant išlaikyti arba pagerinti esamą veiklos saugos lygį, iš valstybių narių turėtų būti reikalaujama užtikrinti, kad suinteresuotosios šalys atliktų saugos vertinimą, kurį sudaro pavojaus nustatymo, rizikos vertinimo ir mažinimo procesai. Siekiant tuos procesus darniai įdiegti sistemose, kurioms taikomas šis reglamentas, kartu su visais sąveikos ir veikimo charakteristikų reikalavimais reikia nustatyti konkrečius saugos reikalavimus;

(17)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 552/2004 sąveikos įgyvendinimo taisyklėse turėtų būti nustatytos specialios atitikties vertinimo procedūros, pagal kurias būtų vertinama sudedamųjų dalių atitiktis arba tinkamumas naudoti ir atliekama sistemų patikra;

(18)

tuo atveju, kai oro eismo paslaugas, visų pirma teikiamas bendrojo oro eismo orlaiviams, prižiūri kariškiai, dėl pirkimo apribojimų gali būti neįmanoma užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento;

(19)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro dangaus komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi reikalavimai sistemoms, kurias naudojant teikiama apžvalgos informacija, tų sistemų sudedamosioms dalims ir susijusioms procedūroms siekiant užtikrinti vienareikšmišką ir nuolatinį orlaivių atpažinimą Europos oro eismo valdymo tinkle.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas apžvalgos paslaugų grandinei, kurią sudaro:

a)

orlaiviuose sumontuotos apžvalgos sistemų sudedamosios dalys ir su jomis susijusios procedūros;

b)

antžeminės apžvalgos sistemos, jų sudedamosios dalys ir susijusios procedūros;

c)

oro eismo paslaugų sistemos ir procedūros, visų pirma skrydžių duomenų apdorojimo sistemos, apžvalgos duomenų apdorojimo sistemos ir žmogaus ir įrangos sąsajos sistemos;

d)

apžvalgos duomenims skirstyti naudojamos antžeminių stočių tarpusavio ryšio bei orlaivio ir antžeminės stoties ryšio sistemos, jų sudedamosios dalys ir susijusios procedūros.

2.   Šis reglamentas taikomas visiems bendrojo oro eismo orlaiviams, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 551/2004 (3) 1 straipsnio 3 dalyje nustatytoje oro erdvėje vykdantiems skrydžius pagal skrydžių pagal prietaisus taisykles.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojami Reglamento (EB) Nr. 549/2004 2 straipsnyje apibrėžti terminai.

Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   orlaivio atpažinimo kodas– raidžių arba skaičių grupė ar jų derinys, kuris sutampa su orlaivio šaukiniu, naudojamu palaikant orlaivio ir antžeminės stoties ryšį, arba yra to šaukinio kodinis atitikmuo ir kuris naudojamas orlaiviui atpažinti antžeminėms stotims palaikant tarpusavio ryšį oro eismo paslaugoms teikti;

2)   SSR kodas– vienas iš 4 096 antrinio apžvalgos radaro tapatybės kodų, kuriuos gali perduoti orlaivyje sumontuota apžvalgos sistemos sudedamoji dalis;

3)   atskirasis SSR kodas– antrinio apžvalgos radaro keturių skaitmenų kodas, kurio du paskutiniai skaitmenys yra ne „00“;

4)   antžeminei stočiai perduodamas orlaivio atpažinimo kodas– orlaivio atpažinimo kodas, orlaivyje sumontuotos apžvalgos sistemos dalies perduodamas antžeminei apžvalgos sistemos daliai;

5)   išskirtinis kodas– individualus specialiosios paskirties SSR kodas;

6)   skrydis per oro erdvę– skrydis, per kurį orlaivis iš gretimo sektoriaus įskrenda į nustatytą oro erdvę, ją perskrenda ir iš jos išskrenda į gretimą sektorių;

7)   atvykstamasis skrydis– skrydis, per kurį orlaivis iš gretimo sektoriaus įskrenda į nustatytą oro erdvę, ja skrenda ir nutūpia joje esančiame aerodrome;

8)   išvykstamasis skrydis– skrydis, kurį orlaivis pradeda nustatytoje oro erdvėje esančiame aerodrome, skrenda nustatyta oro erdve ir nutūpia joje esančiame aerodrome arba iš jos išskrenda į gretimą sektorių;

9)   veiklos vykdytojas– asmuo, organizacija ar įmonė, naudojantys ar ketinantys naudoti vieną ar kelis orlaivius;

10)   kodų paskyrų sąrašas– bendro SSR kodų paskirstymo valstybėms narėms ir oro eismo paslaugų tarnyboms dokumentas, dėl kurio susitaria valstybės narės ir kuris skelbiamas ICAO Europos regiono oro navigacijos plane;

11)   sąveikioji apžvalgos grandinė– apžvalgos grandinė, kurioje apžvalgos duomenų elementams nustatyti reikalingos ir antžeminė, ir orlaivyje sumontuota dalys;

12)   integruota pradinio skrydžio plano apdorojimo sistema– Europos oro eismo valdymo tinklo sistemos sudedamoji dalis, kuria centralizuotai teikiama skrydžių planų apdorojimo ir skirstymo paslauga, susijusi su skrydžių planų priėmimu, tvirtinimu ir skirstymu oro erdvėje, kuriai taikomas šis reglamentas.

4 straipsnis

Veikimo charakteristikų reikalavimai

1.   Už oro eismo paslaugų I priede nustatytoje oro erdvėje teikimą atsakingos valstybės narės užtikrina, kad būtų įgyvendinta galimybė atpažinti orlaivius naudojant antžeminei stočiai perduodamą orlaivio atpažinimo kodą:

a)

bent 50 % visų skrydžių per nustatytą konkrečios valstybės narės oro erdvę ir

b)

bent 50 % bendro visų atvykstamųjų ir išvykstamųjų skrydžių, susijusių su nustatyta konkrečios valstybės narės oro erdve, skaičiaus.

2.   Oro navigacijos paslaugų teikėjai užtikrina, kad ne vėliau kaip 2020 m. sausio 2 d. sąveikioji apžvalgos paslaugų grandinė būtų pajėgi atpažinti orlaivius naudodama antžeminei stočiai perduodamą orlaivio atpažinimo kodo funkciją.

3.   Oro navigacijos paslaugų teikėjai, atpažįstantys orlaivius pagal antžeminei stočiai perduodamą orlaivio atpažinimo kodo funkciją užtikrina, kad būtų laikomasi II priede išdėstytų reikalavimų.

4.   Oro navigacijos paslaugų teikėjai, už I priede nustatytos oro erdvės ribų atpažįstantys konkrečius orlaivius pagal atskiruosius SSR kodus, užtikrina, kad būtų laikomasi III priede išdėstytų reikalavimų.

5.   Oro navigacijos paslaugų teikėjai užtikrina, kad:

a)

prireikus būtų diegiamos 2 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytos sistemos siekiant užtikrinti atitiktį šio straipsnio 3 ir 4 dalyse išdėstytiems reikalavimams;

b)

prireikus būtų diegiamos 2 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytos sistemos ar procedūros, kad skrydžių vadovai būtų įspėjami apie netyčinį to paties SSR kodo paskyrimą keliems orlaiviams.

6.   Valstybės narės užtikrina, kad:

a)

II priedo 1 punkte nurodytai centralizuotai skrydžių planų apdorojimo ir paskirstymo tarnybai būtų deklaruotos oro erdvės dalys siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi šio straipsnio 1 ir 2 dalių ir šios dalies b punkto reikalavimų;

b)

integruota pradinio skrydžio plano apdorojimo sistema visiems susijusiems oro navigacijos paslaugų teikėjams pateikia informaciją apie skrydžius, atitinkančius c punkte nurodyto išskirtinio kodo naudojimo reikalavimus;

c)

visos valstybės narės, koordinuodamos veiksmus su trečiosiomis Europos šalimis, susitaria dėl vieno išskirtinio kodo, skiriamo tik tiems orlaiviams, kurie atpažįstami pagal antžeminei stočiai perduodamą orlaivio atpažinimo kodo funkciją.

5 straipsnis

Saugos reikalavimai

1.   Valstybės narės užtikrina, kad prieš atlikdami bet kokius naudojamų 2 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytų sistemų pakeitimus ar pradėdami diegti naujas sistemas, atitinkami subjektai atliktų saugos vertinimą, įskaitant pavojaus nustatymą, rizikos vertinimą ir mažinimą.

2.   Atliekant 1 dalyje nurodytą vertinimą atsižvelgiama bent į IV priede išdėstytus reikalavimus.

6 straipsnis

Sudedamųjų dalių atitiktis arba tinkamumas naudoti

Šio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų sistemų sudedamųjų dalių gamintojai arba Sąjungoje įsisteigę jų įgaliotieji atstovai, prieš parengdami Reglamento (EB) Nr. 552/2004 5 straipsnyje nurodytą sudedamosios dalies EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaraciją, įvertina tos sudedamosios dalies atitiktį arba tinkamumą naudoti pagal V priede išdėstytus reikalavimus.

Tačiau sertifikavimo procesai, atitinkantys Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2008 (4) reikalavimus, laikomi priimtinomis sudedamųjų dalių atitikties vertinimo procedūromis, jei vykdant tuos procesus įrodoma atitiktis šiuo reglamentu nustatytiems taikomiems veikimo charakteristikų ir saugos reikalavimams.

7 straipsnis

Sistemų patikra

1.   Oro navigacijos paslaugų teikėjai, galintys įrodyti arba įrodę, kad jie atitinka VI priede išdėstytas sąlygas, atlieka 2 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytų sistemų patikrą pagal VII priedo A dalyje išdėstytus reikalavimus.

2.   Oro navigacijos paslaugų teikėjai, negalintys įrodyti, kad jie atitinka VI priede išdėstytas sąlygas, 2 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytų sistemų patikrai atlikti sudaro subrangos sutartį su paskelbtąja įstaiga. Patikra atliekama pagal VII priedo B dalyje išdėstytus reikalavimus.

3.   Sertifikavimo procesai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 216/2008 reikalavimus, laikomi priimtinomis sistemų patikros procedūromis, jei vykdant tuos procesus įrodoma atitiktis šiuo reglamentu nustatytiems veikimo charakteristikų ir saugos reikalavimams.

8 straipsnis

Papildomi reikalavimai oro navigacijos paslaugų teikėjams

1.   Oro navigacijos paslaugų teikėjai užtikrina, kad visi atitinkami darbuotojai būtų deramai supažindinti su šiame reglamente išdėstytais reikalavimais ir kad jie būtų tinkamai išmokyti vykdyti savo pareigas.

2.   Oro navigacijos paslaugų teikėjai:

a)

parengia ir tvarko veiklos vadovus, kuriuose pateikiami būtini nurodymai ir informacija, kad visi atitinkami darbuotojai galėtų taikyti šį reglamentą;

b)

užtikrina, kad a punkte nurodyti vadovai būtų prieinami ir nuolat atnaujinami ir kad juos atnaujinant ir platinant būtų taikomas tinkamas kokybės ir dokumentų konfigūracijos valdymas;

c)

užtikrina, kad darbo metodai ir veiklos procedūros atitiktų šį reglamentą.

9 straipsnis

Papildomi reikalavimai veiklos vykdytojams

1.   Veiklos vykdytojai imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad su apžvalgos įranga dirbantys ir jos techninę priežiūrą vykdantys darbuotojai būtų deramai supažindinti su atitinkamomis šio reglamento nuostatomis ir tinkamai išmokyti vykdyti savo pareigas, o lakūno kabinoje būtų nurodymai, kaip naudotis ta įranga.

2.   Veiklos vykdytojai imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad antžeminei stočiai perduodamo atpažinimo kodo funkcija prireikus būtų teikiama orlaiviui, kaip nustatyta 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

3.   Veiklos vykdytojai užtikrina, kad 4 dalyje nurodytas antžeminei stočiai perduodamo orlaivio atpažinimo kodo funkcijos nustatymas atitiktų Komisijos reglamento (EB) Nr. 1033/2006 (5) priedo 2 punkte nurodyto skrydžio plano 7 punkto.

4.   Veiklos vykdytojai, naudojantys orlaivius, kuriuose yra galimybė skrydžio metu keisti 2 dalyje nurodytą antžeminei stočiai perduodamo orlaivio atpažinimo kodo funkciją, užtikrina, kad antžeminei stočiai perduodamo orlaivio atpažinimo kodo funkcija nebūtų keičiama skrydžio metu, nebent to pareikalautų oro navigacijos paslaugų teikėjas.

10 straipsnis

Papildomi reikalavimai valstybėms narėms

Valstybės narės užtikrina, kad būtų laikomasi šio reglamento reikalavimų, įskaitant atitinkamos informacijos paskelbimą nacionaliniuose oro navigacijos informacijos leidiniuose.

11 straipsnis

Išimtys

1.   Konkrečiu atveju, kai artėjimo tūpti zonoje oro eismo paslaugas teikia arba prižiūri kariškiai ir dėl pirkimo apribojimų negalima laikytis 4 straipsnio 2 dalies reikalavimų, valstybės narės ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. Komisijai praneša datą, nuo kurios bus laikomasi orlaivių atpažinimo naudojant antžeminei stočiai perduodamą orlaivio atpažinimo kodą reikalavimų; ta data turi būti ne vėlesnė kaip 2025 m. sausio 2 d.

2.   Pasikonsultavusi su tinklo valdytoju, ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. Komisija gali persvarstyti išimtis, apie kurias pranešta pagal šio straipsnio 1 dalį, galinčias turėti didelį poveikį Europos oro eismo valdymo tinklui.

12 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. vasario 9 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 26.

(2)  OL L 96, 2004 3 31, p. 1.

(3)  OL L 96, 2004 3 31, p. 20.

(4)  OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(5)  OL L 186, 2006 7 7, p. 46.


I PRIEDAS

4 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodyta oro erdvė

4 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodytai oro erdvei priskiriami šie skrydžių informacijos regionai (FIR) ir viršutiniai skrydžių informacijos regionai (UIR):

1)

Vienos FIR,

2)

Prahos FIR,

3)

Briuselio FIR ir UIR,

4)

Bordo, Bresto, Marselio, Paryžiaus ir Reimso FIR ir Prancūzijos UIR,

5)

Brėmeno, Langeno ir Miuncheno FIR ir Hanoverio ir Reino UIR,

6)

Atėnų FIR ir Elados UIR,

7)

Budapešto FIR,

8)

Brindisio FIR ir UIR, Milano FIR ir UIR ir Romos FIR ir UIR,

9)

Amsterdamo FIR,

10)

Bukarešto FIR.


II PRIEDAS

4 straipsnio 3 dalyje nurodyti veikimo charakteristikų reikalavimai

1.

Oro erdvės dalys, kuriose orlaiviai atpažįstami pagal antžeminei stočiai perduodamo orlaivio atpažinimo kodo funkciją, deklaruojamos centralizuotai skrydžių planų apdorojimo ir paskirstymo tarnybai, kad ši įtrauktų atitinkamą informaciją į integruotą pradinio skrydžio plano apdorojimo sistemą.

2.

Išskyrus atvejus, kai galioja viena iš 3 punkte nurodytų sąlygų, pagal 4 straipsnio 6 dalies c punktą nustatytas išskirtinis kodas paskiriamas išskrendančiam orlaiviui arba orlaiviui, kuriam pagal 6 punktą reikia pakeisti kodą, kai taikomos šios sąlygos:

a)

antžeminei stočiai perduodamas orlaivio atpažinimo kodas sutampa su atitinkamu įrašu to orlaivio skrydžio plane;

b)

integruota pradinio skrydžio plano apdorojimo sistema yra pranešusi, kad orlaivis atitinka išskirtinio kodo skyrimo reikalavimus.

3.

Išskirtinis kodas 2 punkte nurodytam orlaiviui neskiriamas, jei taikoma bent viena iš šių sąlygų:

a)

sugedus antžeminiam apžvalgos jutikliui oro navigacijos paslaugų teikėjas ėmėsi nenumatytais atvejais taikomų priemonių orlaiviams paskirti atskiruosius SSR kodus;

b)

dėl ypatingų nenumatytais atvejais kariškių taikomų priemonių oro navigacijos paslaugų teikėjai turi orlaiviams skirti atskiruosius SSR kodus;

c)

orlaivis, atitinkantis 4 straipsnio 6 dalies c punkte nustatytus išskirtinio kodo skyrimo reikalavimus, išskrenda iš 1 punkte nurodytos oro erdvės dalies ar yra kitaip nukreipiamas už jos ribų.

4.

Orlaiviams, kuriems 4 straipsnio 6 dalies c punkte nurodytas išskirtinis kodas nepaskirtas, skiriamas SSR kodas pagal valstybių narių sutartą ir su Europos trečiosiomis šalimis suderintą kodų paskyrų sąrašą.

5.

Paskyrus orlaiviui SSR kodą, kai tik įmanoma, patikrinama, ar lakūno nustatytas SSR kodas atitinka skrydžiui paskirtą kodą.

6.

Automatiškai tikrinama, ar kaimyninių valstybių oro navigacijos paslaugų teikėjų perduodamiems orlaiviams galima palikti pagal valstybių narių sutartą ir su Europos trečiosiomis šalimis suderintą kodų paskyrų sąrašą paskirtus SSR kodus.

7.

Su kaimyniniais oro navigacijos paslaugų teikėjais, kurie orlaivius atpažįsta naudodami atskiruosius SSR kodus, sudaromi oficialūs susitarimai, kuriuose nustatomi bent šie dalykai:

a)

kaimyniniai oro navigacijos paslaugų teikėjai įpareigojami perduoti orlaivį su patikrintu atskiruoju SSR kodu, paskirtu pagal valstybių narių sutartą ir su Europos trečiosiomis šalimis suderintą kodų paskyrų sąrašą;

b)

įpareigojimas priimančiąsias tarnybas informuoti apie visus pastebėtus orlaivyje sumontuotos apžvalgos sistemos dalies veikimo sutrikimus.


III PRIEDAS

4 straipsnio 4 dalyje nurodyti veikimo charakteristikų reikalavimai

Atskiros sistemos, naudojamos SSR kodams skirti, turi šias funkcines galimybes:

a)

SSR kodai automatiškai skiriami orlaiviams pagal valstybių narių sutartą ir su Europos trečiosiomis šalimis suderintą kodų paskyrų sąrašą;

b)

tikrinama, ar kaimyninių valstybių oro navigacijos paslaugų teikėjų perduodamiems orlaiviams galima palikti pagal valstybių narių sutartą ir su Europos trečiosiomis šalimis suderintą kodų paskyrų sąrašą paskirtus SSR kodus;

c)

SSR kodai skirstomi į kategorijas, kad kodus būtų galima skirti diferencijuotai;

d)

skirtingų c punkte nurodytų kategorijų SSR kodai skiriami atsižvelgiant į skrydžio kryptį;

e)

tas pats SSR kodas skiriamas keliems tuo pačiu metu skirtingomis nesusikertančiomis kryptimis vykdomiems skrydžiams.


IV PRIEDAS

5 straipsnyje nurodyti reikalavimai

1.

Veikimo charakteristikų reikalavimai, nurodyti 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 5 dalies b punkte ir 6 dalyje.

2.

Papildomi reikalavimai, nurodyti 9 straipsnio 1–4 dalyse.


V PRIEDAS

6 straipsnyje nurodyti sudedamųjų dalių atitikties arba tinkamumo naudoti vertinimo reikalavimai

1.

Tikrinant atitiktį įrodoma, kad bandymų sąlygomis naudojamos sudedamosios dalys atitinka šiuo reglamentu nustatytus atitikties arba tinkamumo naudoti reikalavimus.

2.

Gamintojas vadovauja vykdant atitikties vertinimo veiklą ir visų pirma:

a)

nustato tinkamas bandymų sąlygas;

b)

užtikrina, kad bandymų plane sudedamosios dalys būtų apibūdintos bandymo sąlygomis;

c)

tikrina, ar į bandymų planą įtraukti visi taikomi reikalavimai;

d)

užtikrina, kad techniniai dokumentai ir bandymų planas būtų nuoseklūs ir kokybiškai parengti;

e)

planuoja bandymų atlikimą, parenka darbuotojus, įrenginius ir bandymų stendo konstrukciją;

f)

atlieka bandymų plane numatytus patikrinimus ir bandymus;

g)

parengia raštišką patikrinimų ir bandymų rezultatų ataskaitą.

3.

Gamintojas užtikrina, kad 6 straipsnyje nurodytos sudedamosios dalys bandymo sąlygomis atitiktų taikomus šio reglamento reikalavimus.

4.

Sėkmingai užbaigęs atitikties arba tinkamumo naudoti vertinimą, gamintojas savo atsakomybe parengia EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaraciją, kurioje pagal Reglamento (EB) Nr. 552/2004 III priedo 3 punktą pirmiausiai nurodo, kuriuos taikomus šio reglamento reikalavimus atitinka sudedamoji dalis ir susijusias tos dalies naudojimo sąlygas.


VI PRIEDAS

7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos sąlygos

1.

Oro navigacijos paslaugų teikėjas savo organizacijoje turi taikyti ataskaitų teikimo metodus, kurie padėtų užtikrinti ir įrodyti, kad patikros veikla vykdoma nešališkai ir nepriklausomai.

2.

Oro navigacijos paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad patikros procesuose dalyvaujantys darbuotojai savo pareigas vykdytų laikydamiesi griežčiausių profesinio sąžiningumo ir aukščiausios techninės kompetencijos reikalavimų, kad tikrinimų rezultatais suinteresuoti asmenys arba asmenų grupės jiems nedarytų įtakos ir neteiktų jokių paskatų, ypač finansinių, kurios galėtų turėti įtakos darbuotojų priimamiems sprendimams arba jų atliekamų patikrinimų rezultatams.

3.

Oro navigacijos paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad patikros procesuose dalyvaujantys darbuotojai galėtų naudotis įranga, reikalinga nustatytiems patikrinimams tinkamai atlikti.

4.

Oro navigacijos paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad patikros procesuose dalyvaujantys darbuotojai būtų įgiję reikiamą techninį ir profesinį pasirengimą, gerai išmanytų patikros, kurią tie darbuotojai turi atlikti, reikalavimus, turėtų pakankamos minėtų veiksmų patirties ir gebėtų parengti deklaracijas, įrašus ir ataskaitas, įrodančias, kad patikrinimai buvo atlikti.

5.

Oro navigacijos paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad patikros procesuose dalyvaujantys darbuotojai patikrinimus gebėtų atlikti nešališkai. Darbuotojų atlyginimas neturi priklausyti nuo atliktų patikrinimų skaičiaus ar tų patikrinimų rezultatų.


VII PRIEDAS

A   DALIS

7 straipsnio 1 dalyje nurodyti sistemų patikros reikalavimai

1.

Atliekant 2 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytų sistemų patikrą vertinimo sąlygomis, atitinkančiomis tų sistemų naudojimo sąlygas, įrodoma, kad jos atitinka šiuo reglamentu nustatytus veikimo charakteristikų ir saugos reikalavimus.

2.

2 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytų sistemų patikra atliekama pagal atitinkamą ir pripažintą bandymų praktiką.

3.

Bandymų priemonės, kuriomis atliekama 2 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytų sistemų patikra, turi turėti atitinkamas funkcijas.

4.

Atliekant 2 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytų sistemų patikrą parengiama Reglamento (EB) Nr. 552/2004 IV priedo 3 punkte nurodyta techninė byla, kurioje turi būti šie elementai:

a)

įgyvendinimo aprašymas;

b)

prieš pradedant naudoti sistemą atliktų patikrinimų ir bandymų ataskaita.

5.

Oro navigacijos paslaugų teikėjas vadovauja vykdant patikros veiklą ir visų pirma:

a)

nustato tinkamas veikimo ir techninio vertinimo sąlygas, atitinkančias naudojimo sąlygas;

b)

patikrina, ar bandymų plane 2 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytos sistemos apibūdintos veikimo ir techninio vertinimo sąlygomis;

c)

patikrina, ar bandymų plane atsižvelgta į visus taikomus šiuo reglamentu nustatytus, veikimo charakteristikų ir saugos reikalavimus;

d)

užtikrina, kad techniniai dokumentai ir bandymų planas būtų nuoseklūs ir kokybiškai parengti;

e)

suplanuoja bandymų atlikimą, parenka darbuotojus, įrenginius ir bandymų stendo konfigūraciją;

f)

atlieka bandymų plane numatytus patikrinimus ir bandymus;

g)

parengia raštišką patikrinimų ir bandymų rezultatų ataskaitą.

6.

Oro navigacijos paslaugų teikėjas užtikrina, kad 2 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytos sistemos veikimo vertinimo sąlygomis atitiktų šiuo reglamentu nustatytus veikimo charakteristikų ir saugos reikalavimus.

7.

Sėkmingai užbaigęs atitikties patikrą, oro navigacijos paslaugų teikėjas parengia sistemų EB patikros deklaraciją ir, kaip reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 552/2004 6 straipsnyje, kartu su technine byla pateikia ją nacionalinei priežiūros institucijai.

B   DALIS

7 straipsnio 2 dalyje nurodyti sistemų patikros reikalavimai

1.

Atliekant 2 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytų sistemų patikrą vertinimo sąlygomis, atitinkančiomis tų sistemų naudojimo sąlygas, įrodoma, kad jos atitinka šiuo reglamentu nustatytus veikimo charakteristikų ir saugos reikalavimus.

2.

2 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytų sistemų patikra atliekama pagal atitinkamą ir pripažintą bandymų praktiką.

3.

Bandymų priemonės, kuriomis atliekama 2 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytų sistemų patikra, turi turėti atitinkamas funkcijas.

4.

Atliekant 2 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytų sistemų patikrą parengiama Reglamento (EB) Nr. 552/2004 IV priedo 3 punkte nurodyta techninė byla, kurioje turi būti šie elementai:

a)

įgyvendinimo aprašymas;

b)

prieš pradedant naudoti sistemą atliktų patikrinimų ir bandymų ataskaita.

5.

Oro navigacijos paslaugų teikėjas nustato veikimo ir techninio vertinimo sąlygas, kurios atitinka naudojimo sąlygas, ir pasirūpina, kad patikrą atliktų paskelbtoji įstaiga.

6.

Paskelbtoji įstaiga vadovauja vykdant patikros veiklą ir visų pirma:

a)

patikrina, ar bandymų plane 2 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytos sistemos apibūdintos veikimo ir techninio vertinimo sąlygomis;

b)

patikrina, ar bandymų plane atsižvelgta į visus taikomus šiuo reglamentu nustatytus veikimo charakteristikų ir saugos reikalavimus;

c)

užtikrina, kad techniniai dokumentai ir bandymų planas būtų nuoseklūs ir kokybiškai parengti;

d)

suplanuoja bandymų atlikimą, parenka darbuotojus, įrenginius ir bandymų stendo konfigūraciją;

e)

atlieka bandymų plane numatytus patikrinimus ir bandymus;

f)

parengia raštišką patikrinimų ir bandymų rezultatų ataskaitą.

7.

Paskelbtoji įstaiga užtikrina, kad 2 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytos sistemos veikimo vertinimo sąlygomis atitiktų šiuo reglamentu nustatytus veikimo charakteristikų ir saugos reikalavimus.

8.

Sėkmingai užbaigusi patikrinimo užduotis, paskelbtoji įstaiga parengia su atliktomis užduotimis susijusį atitikties sertifikatą.

9.

Tada oro navigacijos paslaugų teikėjas parengia EB sistemos patikros deklaraciją ir, kaip reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 552/2004 6 straipsnyje, kartu su technine byla pateikia ją nacionalinei priežiūros institucijai.


Top