EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1141

2011 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1141/2011, kuriuo dėl kūno skenerių naudojimo ES oro uostuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai Tekstas svarbus EEE

OL L 293, 2011 11 11, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1141/oj

11.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 293/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1141/2011

2011 m. lapkričio 10 d.

kuriuo dėl kūno skenerių naudojimo ES oro uostuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (1), ypač į jo 4 straipsnį ir priedą,

kadangi:

(1)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 2 dalį reikalaujama, kad Komisija patvirtintų bendrąsias priemones neesminiams to reglamento priede nurodytiems bendrųjų pagrindinių standartų elementams pakeisti juos papildant;

(2)

be to, Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Komisija turi patvirtinti išsamias šias Reglamento priede nurodytų bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų, papildytų pagal 4 straipsnio 2 dalį Komisijos patvirtintomis bendrosiomis priemonėmis, įgyvendinimo priemones;

(3)

visų pirma, Komisijos reglamente (EB) Nr. 272/2009 (2), kuriuo papildomi bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai, numatytos to reglamento priedo A dalyje nurodytų tikrinimo metodų, kuriais leidžiama tikrinti keleivius, bendrosios priemonės;

(4)

kūno skeneriai yra veiksmingas keleivių tikrinimo metodas, todėl juos turėtų būti leidžiama naudoti ES oro uostuose įtraukiant kūno skenerius į leidžiamų tikrinimo metodų sąrašą;

(5)

Komisija paprašė savo Atsirandančių ir naujai nustatomų sveikatos pavojų mokslinio komiteto įvertinti galimą kūno skenerių su jonizuojančiąja spinduliuote poveikį žmogaus sveikatai. Nepažeidžiant 1996 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyvos 96/29/Euratomas, nustatančios pagrindinius darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės saugos standartus (3), ir 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamentas ir Tarybos direktyvos 2006/95/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektrotechniniais gaminiais, skirtais naudoti tam tikrose įtampos ribose, suderinimo (4) ir siekiant apsaugoti piliečių sveikatą ir užtikrinti jų saugą, kol kas į keleivių tikrinimo aviacijos saugumo tikslais leidžiamų metodų sąrašą įtraukiami tik kūno skeneriai be jonizuojančiosios spinduliuotės;

(6)

kūno skeneriai turėtų būti naudojami laikantis specialių įgyvendinimo taisyklių, kuriomis leidžiama taikyti šį tikrinimo metodą atskirai arba kartu su kitais tikrinimo metodais kaip pirminę arba antrinę priemonę nustatytomis sąlygomis, kuriomis siekiama užtikrinti pagrindinių teisių apsaugą. Šios taisyklės turi būti atskirai priimtos pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 3 dalį;

(7)

šiuo reglamentu ir pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 3 dalį priimtomis specialiomis įgyvendinimo taisyklėmis nustatant konkrečias kūno skenerių eksploatavimo sąlygas ir suteikiant galimybę keleiviams būti tikrinamiems pagal kitus tikrinimo metodus, nepažeidžiamos pagrindinės teisės ir principai, visų pirma pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, įskaitant pagarbą žmogaus orumui, jo asmeniniam ir šeimyniniam gyvenimui, taip pat pagarbą asmens duomenų apsaugos teisė, vaiko teisės, religijos laisvė ir diskriminavimo draudimas. Šis reglamentas turi būti taikomas atsižvelgiant į šias teises ir principus;

(8)

Komisija glaudžiai bendradarbiaus su sektoriaus atstovais ir valstybėmis narėmis, siekdama užtikrinti, kad ES oro uostuose kuo greičiau būtų įrengti tik kūno skeneriai su automatine grėsmės aptikimo sistema ir kad atvaizdų nebereikėtų analizuoti atvaizdų analizuotojams;

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Civilinės aviacijos saugumo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 272/2009 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 97, 2008 4 9, p. 72.

(2)  OL L 91, 2009 4 3, p. 7.

(3)  OL L 159, 1996 6 29, p. 1.

(4)  OL L 374, 2006 12 27, p. 10.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 272/2009 priedo A dalies pirmos pastraipos 1 punktas papildomas šiuo įrašu:

„f)

kūno skeneriai be jonizuojančiosios spinduliuotės.“


Top