EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0626

2011 m. gegužės 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus

OJ L 178, 6.7.2011, p. 1–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 011 P. 138 - 209

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2011/626/oj

6.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 178/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 626/2011

2011 m. gegužės 4 d.

kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (1), ypač į jos 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2010/30/ES nustatyta, kad Komisija turi priimti deleguotuosius teisės aktus dėl su energija susijusių gaminių, kurie turi didelį energijos taupymo potencialą ir kurių veiksmingumo lygiai atliekant lygiavertes funkcijas labai skiriasi, ženklinimo.

(2)

Oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatos buvo nustatytos 2002 m. kovo 22 d. Komisijos direktyva 2002/31/EB, įgyvendinančia Tarybos direktyvą 92/75/EEB, dėl energijos sunaudojimo parodymo, ženklinant buitinius oro kondicionierius (2). Įgyvendinamąja direktyva nustatytos skirtingų technologijų oro kondicionierių skirtingos ženklinimo skalės, o energijos vartojimo efektyvumas nustatytas remiantis veikimu tik visu pajėgumu.

(3)

Oro kondicionierių suvartojama elektros energija sudaro didelę buitinei įrangai reikalingos elektros energijos dalį Sąjungoje. Nors energijos vartojimo efektyvumas jau pagerintas, oro kondicionierių suvartojamos energijos kiekį dar galima gerokai sumažinti.

(4)

Direktyva 2002/31/EB turėtų būti panaikinta, ir šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos naujos nuostatos siekiant užtikrinti, kad energijos vartojimo efektyvumo etiketė skatintų gamintojus aktyviai imtis oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių, ir spartinti efektyviai energiją vartojančių technologijų plėtrą rinkoje.

(5)

Šio reglamento nuostatos turėtų būti taikomos kondicionieriams „oras-oras“, kurių vėsinimo išėjimo galia yra mažesnė kaip 12 kW (arba šildymo išėjimo galia, jei aparate yra tik šildymo funkcija).

(6)

Per pastaruosius kelerius metus oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumas buvo labai sparčiai tobulinamas. Todėl kelios trečiosios šalys įvedė griežtus minimalius energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus ir pradėta diegti naujas energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemas, pagrįstas sezoniniais rodikliais. Efektyviausi šiandieniniai gaminiai, išskyrus vieno ir dviejų ortakių oro kondicionierius, didele dalimi pranoksta Direktyvoje 2002/31/EB nustatytus A efektyvumo lygius.

(7)

Šiuo reglamentu įvedamos dvi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo skalės, pagrįstos pirmine gaminio funkcija ir tam tikrais vartotojui svarbiais aspektais. Kadangi oro kondicionieriai dažniausiai naudojami daline apkrova, jų efektyvumas turėtų būti bandomas pagal sezoninio efektyvumo matavimo metodą, išskyrus vieno ir dviejų ortakių oro kondicionierius. Sezoninio efektyvumo matavimo metode geriau atsižvelgta į inverteriu grindžiamą technologiją ir į šių prietaisų naudojimo sąlygas. Nustačius naują efektyvumo skaičiavimo metodą ir ekologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimo priemone nustačius minimalius energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, aukštesnius negu dabartinė A klasė, oro kondicionieriai turės būti perklasifikuojami. Todėl reikėtų nustatyti naują sekcinių oro kondicionierių, į langą montuojamų oro kondicionierių ir sieninių oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo A-G klasių skalę ir kas dvejus metus ją papildyti vienu „+“ iki bus pasiekta A+++ klasė.

(8)

Vieno ir dviejų ortakių oro kondicionieriams reikėtų toliau taikyti stabilaus energijos vartojimo efektyvumo rodiklius, nes šiuo metu inverterinių oro kondicionierių rinkoje nėra. Kadangi šių gaminių klasifikacijos keisti nereikia, vieno ir dviejų ortakių oro kondicionieriai turėtų būti klasifikuojami pagal A+++-D skalę. Nors šie gaminiai, kuriems būdingas mažesnis energijos vartojimo efektyvumas negu sekcinių oro kondicionierių, gali siekti tik A+ klasę A+++-D skalėje, efektyvesni sekciniai oro kondicionieriai gali būti klasifikuojami iki A+++ energijos vartojimo efektyvumo klasės.

(9)

Šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinta, kad vartotojai gautų tikslesnę palyginamą informaciją apie oro kondicionierių efektyvumą.

(10)

Numatoma, kad šiame reglamente dėl energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo ir reglamento, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos reglamento direktyva 2009/125/EB nustatant oro kondicionierių ekologinio projektavimo reikalavimus (3), kasmet iki 2020 m. pavyktų sutaupyti po 11 TWh elektros energijos, palyginti su padėtimi, jeigu nebūtų imtasi jokių priemonių.

(11)

Oro kondicionieriaus skleidžiamas triukšmas galutiniams naudotojams gali būti svarbus aspektas. Siekiant, kad galutiniai vartotojai galėtų priimti pamatuotą sprendimą, oro kondicionieriaus etiketėje turėtų būti pateikiama informacijos apie gaminio skleidžiamą triukšmą.

(12)

Etiketėje pateikiama informacija turėtų būti gaunama taikant patikimus, tikslius ir pakartojamus matavimo metodus, kuriuos renkantis atsižvelgiama į pripažintą matavimo metodų pažangą, įskaitant 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką (4), I priede išvardytų Europos standartizacijos institucijų priimtus darniuosius standartus, jei jų yra.

(13)

Šiame reglamente turėtų būti nustatyti vienodi oro kondicionierių etiketės formos ir joje pateikiamos informacijos turinio reikalavimai.

(14)

Be to, šiame reglamente turėtų būti nustatyti oro kondicionierių techninių dokumentų ir vardinių parametrų lentelės reikalavimai.

(15)

Be to, šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyti informacijos, kurią privaloma nurodyti oro kondicionierius parduodant bet kokiu nuotolinės prekybos būdu, taip pat jų reklamoje ir techninėje reklaminėje medžiagoje, reikalavimai.

(16)

Tikslinga numatyti šio reglamento nuostatų peržiūrą atsižvelgiant į technologijų pažangą.

(17)

Kad būtų lengviau pereiti nuo Direktyvos 2002/31/EB prie šio reglamento, derėtų nustatyti, kad pagal šio reglamento reikalavimus paženklinti oro kondicionieriai turėtų būti laikomi atitinkančiais Direktyvos 2002/31/EB nuostatas.

(18)

Tiekėjams, pageidaujantiems pateikti rinkai oro kondicionierius, kurie gali atitikti aukštesnės energijos vartojimo efektyvumo klasės reikalavimus, reikėtų leisti pateikti etiketes, kuriose nurodomos tos klasės, anksčiau negu data, nuo kurios tokias klases nurodyti privaloma.

(19)

Todėl Direktyva 2002/31/EB turėtų būti panaikinta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomi elektrinių oro kondicionierių, kurių šaldymo, arba šildymo, jei gaminys šaldymo funkcijos neturi, vardinis pajėgumas yra ≤ 12kW, ženklinimo ir papildomos informacijos apie gaminį pateikimo reikalavimai.

2.   Šis reglamentas netaikomas:

a)

prietaisams, kuriems naudojami ne elektros energijos šaltiniai;

b)

oro kondicionieriams, kurių kondensatoriaus arba garintuvo pusėje arba ir kondensatoriaus, ir garintuvo pusėse oras nenaudojamas kaip šilumnešis.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Kartu su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/30/ES 2 straipsnyje (5) pateiktomis apibrėžtimis taikomos šios:

(1)   oro kondicionierius– įrenginys, kuriuo galima vėsinti arba (ir) šildyti patalpos orą ir kuriame naudojamas garų suspaudimo elektriniu kompresoriumi ciklas, įskaitant papildomų funkcijų, pvz., sausinimo, oro valymo, vėdinimo ar papildomo oro šildymo naudojant elektrinį varžinį kaitinimą, turinčius oro kondicionierius, taip pat prietaisai, kuriuose gali būti naudojamas vanduo (garintuvo pusėje susidarantis kondensatas arba atskirai įpilamas vanduo) garinti ant kondensatoriaus su sąlyga, kad įrenginys gali veikti ir nenaudodamas vandens, t. y. naudodamas tik orą;

(2)   dviejų ortakių oro kondicionierius– oro kondicionierius, kuriame vėsinamas arba šildomas oras pūsti pro kondensatorių (arba garintuvą) imamas iš lauko vienu ortakiu ir išpučiamas į lauką kitu ortakiu ir kuris visas įrengiamas erdvėje, kurios oras bus kondicionuojamas, arti sienos;

(3)   vieno ortakio oro kondicionierius– oro kondicionierius, kuriame vėsinamas arba šildomas oras pūsti pro kondensatorių (arba garintuvą) imamas iš erdvės, kurioje yra įrenginys, ir išpučiamas už tos erdvės ribų;

(4)   vardinis pajėgumas (P vardinis )– įrenginio garų suspaudimo ciklo šaldymo arba šildymo pajėgumas standartinėmis veikimo sąlygomis;

(5)   galutinis vartotojas– oro kondicionierių perkantis arba jį pirkti ketinantis vartotojas;

(6)   pardavimo vieta– oro kondicionierių rodymo ar siūlymo parduoti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma vieta.

Daugiau II–VIII prieduose vartojamų apibrėžčių pateikta I priede.

3 straipsnis

Tiekėjų pareigos

1.   Tiekėjai imasi a–g punktuose nurodytų veiksmų:

a)

kiekvieną oro kondicionierių tiekia su spausdinta etikete, kurioje nurodomos energijos vartojimo efektyvumo klasės, atitinkančios nustatytąsias II priede. Etiketė turi atitikti III priede nustatytą informacijos pateikimo formą ir turinį. Oro kondicionierių, kurie susideda iš viduje ir lauke montuojamų agregatų, kurių pajėgumo santykis yra 1, ir kurie nėra vieno ar dviejų ortakių oro kondicionieriai, atveju spausdintą etiketę pateikia bent lauke montuojamos oro kondicionieriaus dalies pakuotėje. Kitais atvejais informaciją jis gali pateikti ir laisvai prieinamoje interneto svetainėje;

b)

pateikia gaminio vardinių parametrų lentelę, nustatytą IV priede. Oro kondicionierių, kurie susideda iš viduje ir lauke montuojamų prietaisų, kurių pajėgumo santykis yra 1, ir kurie nėra vieno ar dviejų ortakių oro kondicionieriai, atveju gaminio vardinių parametrų lentelę jis pateikia bent lauke montuojamos oro kondicionieriaus dalies pakuotėje. Kitais atvejais informaciją jis gali pateikti ir laisvai prieinamoje interneto svetainėje;

c)

valstybių narių institucijų arba Komisijos prašymu joms elektronine forma pateikia V priede nustatytus techninius dokumentus;

d)

kiekvienoje konkretaus oro kondicionieriaus modelio reklamoje nurodo energijos vartojimo efektyvumo klasę, jei reklamoje atskleidžiama su energija susijusios informacijos arba nurodoma kaina. Jei gali būti daugiau kaip viena energijos vartojimo efektyvumo klasė, atitinkamai tiekėjas arba gamintojas nurodo bent vidutinio šildymo sezono šildymo režimo energijos vartojimo efektyvumo klasę. Tais atvejais, kai galutinis naudotojas negali apžiūrėti siūlomo gaminio, informacija pateikiama taip, kaip nustatyta VI priede;

e)

bet kokioje konkretaus oro kondicionieriaus modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, nurodo to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasę, nustatytą II priede;

f)

pateikia naudojimo instrukcijas;

g)

pakuotėje, gaminio dokumentuose ir visoje reklaminėje medžiagoje, ar ji būtų teikiama elektronine forma ar popieriuje, vieno ortakio oro kondicionieriai vadinami „vietiniais oro kondicionieriais“.

2.   Energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma taip, kaip išdėstyta VII priede.

3.   Oro kondicionierių, išskyrus vieno ir dviejų ortakių oro kondicionierius, etiketės forma turi atitikti nustatytąją III priede.

4.   Oro kondicionierių, išskyrus vieno ir dviejų ortakių oro kondicionierius, III priede nustatyta etiketės forma taikoma pagal tokį grafiką:

a)

oro kondicionierių, išskyrus vieno ir dviejų ortakių oro kondicionierius, tiekiamų rinkai nuo 2013 m. sausio 1 d., etiketės, kuriose nurodytos A, B, C, D, E, F, G energijos vartojimo efektyvumo klasės, turi atitikti III priedą taip: reversiniai oro kondicionieriai – III priedo 1 punkto 1 papunktį, oro kondicionieriai tik su vėsinimo funkcija – III priedo 2 punkto 1 papunktį, o oro kondicionieriai tik su šildymo funkcija – III priedo 3 punkto 1 papunktį;

b)

oro kondicionierių, išskyrus vieno ir dviejų ortakių oro kondicionierius, tiekiamų rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., etiketės, kuriose nurodytos A+, A, B, C, D, E, F, energijos vartojimo efektyvumo klasės, turi atitikti III priedą taip: reversiniai oro kondicionieriai – III priedo 1 punkto 2 papunktį, oro kondicionieriai tik su vėsinimo funkcija – III priedo 2 punkto 2 papunktį, o oro kondicionieriai tik su šildymo funkcija – III priedo 3 punkto 2 papunktį;

c)

oro kondicionierių, išskyrus vieno ir dviejų ortakių oro kondicionierius, tiekiamų rinkai nuo 2017 m. sausio 1 d., etiketės, kuriose nurodytos A++, A+, A, B, C, D, E energijos vartojimo efektyvumo klasės, turi atitikti III priedą taip: reversiniai oro kondicionieriai – III priedo 1 punkto 3 papunktį, oro kondicionieriai tik su vėsinimo funkcija – III priedo 2 punkto 3 papunktį, o oro kondicionieriai tik su šildymo funkcija – III priedo 3 punkto 3 papunktį;

d)

Oro kondicionierių, išskyrus vieno ir dviejų ortakių oro kondicionierius, tiekiamų rinkai nuo 2019 m. sausio 1 d., etiketės, kuriose nurodytos A+++, A++, A+, A, B, C, D energijos vartojimo efektyvumo klasės, turi atitikti III priedą taip: reversiniai oro kondicionieriai – III priedo 1 punkto 4 papunktį, oro kondicionieriai tik su vėsinimo funkcija – III priedo 2 punkto 4 papunktį, o oro kondicionieriai tik su šildymo funkcija – III priedo 3 punkto 4 papunktį;

5.   Dviejų ortakių oro kondicionierių, tiekiamų rinkai nuo 2013 m. sausio 1 d., etiketės, kuriose nurodytos A+++, A++, A+, A, B, C, D energijos vartojimo efektyvumo klasės, turi atitikti III priedą taip: reversiniai oro kondicionierių – III priedo 4 punkto 1 papunktį, oro kondicionieriai tik su vėsinimo funkcija – III priedo 4 punkto 3 papunktį, o oro kondicionieriai tik su šildymo funkcija – III priedo 4 punkto 5 papunktį;

6.   Vieno ortakio oro kondicionierių, tiekiamų rinkai nuo 2013 m. sausio 1 d., etiketės, kuriose nurodytos A+++, A++, A+, A, B, C, D energijos vartojimo efektyvumo klasės, turi atitikti III priedą taip: reversiniai oro kondicionierių – III priedo 5 punkto 1 papunktį, oro kondicionieriai tik su vėsinimo funkcija – III priedo 5 punkto 3 papunktį, o oro kondicionieriai tik su šildymo funkcija – III priedo 5 punkto 5 papunktį;

4 straipsnis

Prekiautojų pareigos

Prekiautojai užtikrina, kad:

a)

pardavimo vietoje esančio oro kondicionieriaus priekinis kraštas arba viršus būtų pažymėtas pagal 3 straipsnio 1 punktą tiekėjų pateikta aiškiai matoma etikete;

b)

prekiaujant oro kondicionieriais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal V ir VI priedą tiekėjo pateikta informacija;

c)

kiekvienoje konkretaus oro kondicionieriaus modelio reklamoje būtų nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė, jei reklamoje atskleidžiama su energija susijusios informacijos arba nurodoma kaina. Jei gali būti daugiau kaip viena energijos vartojimo efektyvumo klasė, tiekėjas arba gamintojas nurodo bent vidutinio šildymo sezono energijos vartojimo efektyvumo klasę.

d)

bet kokioje konkretaus oro kondicionieriaus modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, nurodoma (-os) to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė(s) ir pateikiamos tiekėjo pateiktos naudojimo instrukcijos. Jei gali būti daugiau kaip viena energijos vartojimo efektyvumo klasė, tiekėjas arba gamintojas nurodo bent vidutinio šildymo sezono energijos vartojimo efektyvumo klasę.

e)

pakuotėje, gaminio dokumentuose ir visoje reklaminėje medžiagoje, ar ji būtų teikiama elektronine forma ar popieriuje, vieno ortakio oro kondicionieriai vadinami „vietiniais oro kondicionieriais“.

5 straipsnis

Matavimo metodai

Pagal 3 straipsnį pateiktina informacija nustatoma patikimais, tiksliais ir pakartojamais matavimo metodais, kuriuos renkantis atsižvelgiama į pripažintus pažangiausius skaičiavimo ir matavimo metodus, kaip nurodyta VII priede.

6 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės atitiktį nurodytai energijos vartojimo efektyvumo klasei, atitinkamai metinį arba valandinį suvartojamos energijos kiekį ir skleidžiamo triukšmo vertes įvertina taikydamos VIII priede nurodytą procedūrą.

7 straipsnis

Persvarstymas

Komisija, atsižvelgdama į technologijų pažangą, persvarsto šį reglamentą ne vėliau kaip po penkerių metų nuo jo įsigaliojimo. Visų pirma bus skiriamas dėmesys visiems įvairių gaminių tipų rinkos dalies reikšmingiems pokyčiams.

8 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 2002/31/EB panaikinama nuo 2013 m. sausio 1 d.

9 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

1.   Visi oro kondicionieriai, pateikti rinkai anksčiau kaip 2013 m. sausio 1 d., turi atitikti Direktyvos 2002/31/EB nuostatas.

10 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gegužės 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 153, 2010 6 18, p. 1.

(2)  OL L 86, 2002 4 3, p. 26.

(3)  Dar nepriimtas.

(4)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(5)  OL L 153, 2010 6 18, p. 1.


I PRIEDAS

II–VII prieduose vartojamos apibrėžtys

II–VII prieduose taikomos šios apibrėžtys:

(1)   reversinis oro kondicionierius– oro kondicionierius, kuriuo galima ir vėsinti, ir šildyti;

(2)   standartinės veikimo sąlygos– patalpos temperatūros (Tin) ir lauko temperatūros (Tj) derinys, kuriuo apibūdinamos veikimo sąlygos nustatant garso galios lygį, vardinį pajėgumą, vardinį oro srautą, vardinį energijos vartojimo efektyvumo koeficientą (EERrated) ir (arba) vardinį veiksmingumo koeficientą (COPrated), kaip nustatyta VII priedo 2 lentelėje;

(3)   patalpos temperatūra (Tin)– sausuoju termometru išmatuota patalpos oro temperatūra [°C] (santykinis patalpos oro drėgnumas nustatomas pagal susijusiu drėgnuoju termometru išmatuotą temperatūrą);

(4)   lauko temperatūra (Tj)– sausuoju termometru išmatuota oro temperatūra lauke [°C] (santykinis to oro drėgnumas nustatomas pagal susijusiu drėgnuoju termometru išmatuotą temperatūrą);

(5)   vardinis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EERrated)– įrenginio, veikiančio vėsinimo režimu standartinėmis veikimo sąlygomis, vėsinimo deklaruotojo pajėgumo [kW] ir vardinės vartojamosios galios vėsinimo režimu [kW] santykis;

(6)   vardinis veiksmingumo koeficientas (COPrated)– įrenginio, veikiančio šildymo režimu standartinėmis veikimo sąlygomis, šildymo deklaruotojo pajėgumo [kW] ir vardinės vartojamosios galios šildymo režimu [kW] santykis;

(7)   visuotinio atšilimo potencialas (GWP)– 1 kg šaldalo, naudojamo garų suspaudimo cikle, apskaičiuoto poveikio visuotiniam atšilimui matas, išreiškiamas kg CO2 ekvivalento per 100 metų laikotarpį;

bus atsižvelgiama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 842/2006 (1) I priede nustatytas GWP vertes;

fluorintų šaldalų atveju bus taikomos Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos priimtoje trečiojoje vertinimo ataskaitoje (2) paskelbtos GWP vertės (2001 m. TKKK 100 metų laikotarpiui nustatytos GWP vertės);

nefluorintų dujų atveju bus taikomos pirmojo TKKK vertinimo ataskaitoje (3) paskelbtos GWP vertės 100 metų laikotarpiui;

šaldalų mišinių atveju bendros GWP vertės apskaičiuojamos pagal Reglamento (EB) Nr. 842/2006 I priede pateiktą formulę;

pirmesnėse nuorodose nenurodytų šaldalų atveju remiamasi TKKK Jungtinių Tautų aplinkos programos 2010 m. ataskaita dėl šaldymo ir oro kondicionavimo prietaisų ir šilumos siurblių, paskelbta 2011 m. vasario mėn., arba naujesne ataskaita;

(8)   išjungties veiksena– būsena, kai oro kondicionierius arba patogumo ventiliatorius yra prijungtas prie elektros energijos tinklo ir neatlieka jokios funkcijos; išjungties veiksena taip pat laikomos sąlygos, kuriomis užtikrinamas tik išjungties veiksenos rodymas, taip pat sąlygos, kuriomis teikiamos tik elektromagnetiniam suderinamumui pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/108/EB (4) užtikrinti būtinos funkcijos;

(9)   budėjimo veiksena– būsena, kurioje įrenginys (oro kondicionierius arba patogumo ventiliatorius) yra prijungtas prie elektros energijos tinklo, jo įprastam veikimui užtikrinti yra maitinamas iš šio tinklo ir atlieka tik toliau išvardytas funkcijas, kurios gali trukti neribotą laiką: veikimo aktyvinimo funkcija arba veikimo aktyvinimo funkcija ir tik įjungtos veikimo aktyvinimo funkcijos rodymas ir (arba) informacijos arba būsenos rodymas;

(10)   veikimo aktyvinimo funkcija– funkcija, leidžianti naudojant nuotolinį jungiklį (taip pat ir nuotolinio valdymo pultą), vidaus jutiklį ar laikmatį suaktyvinti kitas veiksenas (taip pat ir aktyviąją veikseną) papildomoms funkcijoms (įskaitant pagrindinę funkciją) įjungti;

(11)   informacijos arba būsenos rodymas– informacijos arba įrangos būsenos (įskaitant laiką) rodymo ekrane nuolatinė funkcija;

(12)   garso galios lygis– A svertinis garso galios lygis [dB(A)] patalpoje ir (arba) lauke, išmatuotas įrenginiui veikiant vėsinimo režimu (arba šildymo režimu, jei gaminys vėsinimo funkcijos neturi) standartinėmis veikimo sąlygomis;

(13)   norminės projektinės sąlygos– norminės projektinės temperatūros, didžiausios perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūros ir didžiausios ribinės veikimo temperatūros reikalavimų derinys, kaip nustatyta VII priedo 3 lentelėje;

(14)   norminė projektinė temperatūra– lauko temperatūra [°C] vėsinimo režimu (Tdesignc) arba šildymo režimu (Tdesignh), kaip aprašyta VII priedo 3 lentelėje, kuriai esant dalinės apkrovos koeficientas lygus 1 ir kuri yra skirtinga, priklausomai nuo nustatyto vėsinimo arba šildymo sezono;

(15)   dalinės apkrovos koeficientas (pl(Tj))– lauko temperatūros minus 16 °C ir norminės projektinės temperatūros minus 16 °C santykis, susijęs su vėsinimo arba šildymo režimu;

(16)   sezonas– vienas iš keturių veikimo sąlygų rinkinių (atitinkančių keturis metų laikus: vienas vėsinimo sezonas, trys šildymo sezonai: vidutinis / vėsesnis / šiltesnis) – jais kiekviename intervale apibūdinamas lauko temperatūrų ir laiko, kurį tos temperatūros pasireiškia per sezoną, išreikšto valandomis, derinys – deklaruojama, kad tą sezoną įrenginys tinkamas naudoti pagal paskirtį;

(17)   intervalas (turi indeksą j)– lauko temperatūros (Tj) ir intervalo trukmės valandomis (hj) derinys, kaip nustatyta VII priedo 1 lentelėje;

(18)   intervalo trukmė valandomis– valandų, kuriomis lauko temperatūra pasireiškia kiekviename intervale, skaičius (hj), kaip nustatyta VII priedo 1 lentelėje;

(19)   sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER)– bendras įrenginio energijos vartojimo efektyvumo koeficientas per visą vėsinimo sezoną, apskaičiuojamas norminį metinį vėsinimo poreikį padalijant iš metinių elektros energijos sąnaudų vėsinimui;

(20)   norminis metinis vėsinimo poreikis (QC)– norminis vėsinimo poreikis [kWh/a] (juo remiantis skaičiuojamas SEER), apskaičiuojamas projektinę apkrovą vėsinimo režimu (Pdesignc) padauginant iš ekvivalentinio aktyviosios veiksenos vėsinimo režimu valandų skaičiaus (HCE);

(21)   ekvivalentinis aktyviosios veiksenos vėsinimo režimu valandų skaičius (HCE)– numanomas metinis valandų, kurias įrenginys turi veikti projektine apkrova vėsinimo režimu (Pdesignc), kad patenkintų norminį metinį vėsinimo poreikį, skaičius [h/a], kaip nustatyta VII priedo 4 lentelėje;

(22)   metinės elektros energijos sąnaudos vėsinimui (QCE)– elektros energijos sąnaudos [kWh/a] norminiam metiniam vėsinimo poreikiui patenkinti, apskaičiuojamos kaip norminio metinio vėsinimo poreikio ir sezoninio energijos vartojimo aktyviąja veiksena efektyvumo koeficiento (SEERon) santykio ir elektros energijos sąnaudų įrenginiui veikiant termostatinės išjungties, budėjimo, išjungties ir karterio šildytuvo veiksenomis per vėsinimo sezoną suma;

(23)   sezoninis energijos vartojimo aktyviąja veiksena efektyvumo koeficientas (SEERon)– vidutinis aktyviąja veiksena veikiančio įrenginio energijos vartojimo efektyvumo koeficientas, sudarytas iš dalinės apkrovos ir intervalo energijos vartojimo efektyvumo koeficiento (EERbin(Tj)), įvertinto atsižvelgiant į intervalo trukmę valandomis;

(24)   dalinė apkrova– apkrova vėsinimo režimu (Pc(Tj)) arba apkrova šildymo režimu (Ph(Tj)) [kW] esant tam tikrai lauko temperatūrai Tj, apskaičiuojama projektinę apkrovą padauginant iš dalinės apkrovos koeficiento;

(25)   intervalo energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EERbin(Tj))– energijos vartojimo efektyvumo koeficientas, atitinkantis kiekvieną sezono intervalą j, kuriam būdinga lauko temperatūra Tj, nustatomas pagal dalinę apkrovą, deklaruotąjį pajėgumą ir deklaruotąjį energijos vartojimo efektyvumo koeficientą (EERd(Tj)) nustatytuose intervaluose (j), o kitiems intervalams apskaičiuojamas interpoliuojant / ekstrapoliuojant, prireikus taikant blogėjimo koeficientą;

(26)   sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP)– bendras įrenginio veiksmingumo koeficientas, atitinkantis visą nustatytą šildymo sezoną (SCOP vertė taikoma nustatytam šildymo sezonui), apskaičiuojamas norminį metinį šildymo poreikį padalijant iš metinių elektros energijos sąnaudų šildymui;

(27)   norminis metinis šildymo poreikis (QH)– norminis šildymo poreikis [kWh/a] per nustatytą šildymo sezoną (juo remiantis skaičiuojamas SCOP), apskaičiuojamas kaip projektinės apkrovos šildymo režimu (Pdesignh) ir ekvivalentinio aktyviosios veiksenos šildymo režimu valandų skaičiaus (HHE) sandauga;

(28)   ekvivalentinis aktyviosios veiksenos šildymo režimu valandų skaičius (HHE)– numanomas metinis valandų skaičius [h/a], kurį įrenginys turi veikti projektine apkrova šildymo režimu (Pdesignh), kad patenkintų norminį metinį šildymo poreikį, kaip nustatyta VII priedo 4 lentelėje;

(29)   metinės elektros energijos sąnaudos šildymui (QHE)– su nustatytu šildymo sezonu susijusios elektros energijos sąnaudos [kWh/a] nurodytam norminiam metiniam šildymo poreikiui patenkinti, apskaičiuojamos kaip norminio metinio šildymo poreikio ir sezoninio veiksmingumo aktyviąja veiksena koeficiento (SCOPon) santykio ir elektros energijos sąnaudų įrenginiui veikiant termostatinės išjungties, budėjimo, išjungties ir karterio šildytuvo veiksenomis per šildymo sezoną suma;

(30)   sezoninis veiksmingumo aktyviąja veiksena koeficientas (SCOPon)– vidutinis įrenginio veiksmingumo aktyviąja veiksena koeficientas per nustatytą šildymo sezoną, sudarytas iš dalinės apkrovos, pagalbinio elektrinio šildymo pajėgumo (kai reikia) ir intervalo veiksmingumo koeficientų (COPbin(Tj)), įvertintų atsižvelgiant į intervalo trukmę valandomis;

(31)   pagalbinio elektrinio šildytuvo pajėgumas (elbu(Tj))– tikrojo ar menamo pagalbinio šildytuvo, kurio COP yra 1 ir kuriuo papildomas deklaruotasis šildymo pajėgumas (Pdh(Tj)), kad įrenginys išlaikytų dalinę apkrovą šildymo režimu (Ph(Tj)) tuo atveju, kai Pdh(Tj) yra mažesnis kaip Ph(Tj) esant lauko temperatūrai (Tj), šildymo pajėgumas [kW];

(32)   intervalo veiksmingumo koeficientas (COPbin(Tj))– veiksmingumo koeficientas, atitinkantis kiekvieną sezono intervalą j, su kuriuo susijusi lauko temperatūra Tj, nustatomas pagal dalinę apkrovą, deklaruotąjį pajėgumą ir deklaruotąjį veiksmingumo koeficientą (COPd(Tj)) nustatytiems intervalams (j), o kitiems intervalams apskaičiuojamas interpoliuojant / ekstrapoliuojant, prireikus taikant blogėjimo koeficientą;

(33)   deklaruotasis pajėgumas [kW]– gamintojo deklaruotas įrenginio garų suspaudimo ciklo šaldymo (Pdc(Tj)) arba šildymo pajėgumas (Pdh(Tj)), susijęs su lauko temperatūra Tj ir patalpos temperatūra (Tin);

(34)   funkcija– nurodymas, kad įrenginys gali vėsinti patalpos orą, jį šildyti arba ir vėsinti, ir šildyti;

(35)   projektinė apkrova– deklaruotoji vėsinimo apkrova (Pdesignc) ir (arba) deklaruotoji šildymo apkrova (Pdesignh) [kW] esant norminei projektinei temperatūrai:

(36)   deklaruotasis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EERd(Tj))– gamintojo deklaruotas energijos vartojimo efektyvumo koeficientas, taikomas ribotam nustatytų intervalų (j), susijusių su lauko temperatūra (Tj), skaičiui;

(37)   deklaruotasis veiksmingumo koeficientas (COPd(Tj))– gamintojo deklaruotas veiksmingumo koeficientas, taikomas ribotam nustatytų intervalų (j), susijusių su lauko temperatūra (Tj), skaičiui;

(38)   perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra (Tbiv)– šildymo režimui gamintojo deklaruota lauko temperatūra (Tj) [°C], kuriai esant deklaruotasis pajėgumas yra lygus dalinei apkrovai – esant žemesnei temperatūrai nei ši, deklaruotasis pajėgumas turi būti papildytas pagalbinio elektrinio šildytuvo pajėgumu, kad įrenginys išlaikytų dalinę apkrovą šildymo režimu;

(39)   ribinė veikimo temperatūra (Tol)– šildymo režimui gamintojo deklaruota lauko temperatūra [°C] – esant žemesnei temperatūrai oro kondicionierius šildyti negali. Esant žemesnei temperatūrai nei ši, deklaruotasis pajėgumas yra lygus nuliui;

(40)   aktyvioji veiksena– veiksena, atitinkanti laiką valandomis, kai įrenginį veikia pastato vėsinimo arba šildymo apkrova ir yra aktyvinta įrenginio vėsinimo arba šildymo funkcija. Būdamas tokios būsenos įrenginys gali cikliškai įsijungti ir išsijungti, kad būtų pasiekta arba išlaikyta reikiama patalpos oro temperatūra;

(41)   termostatinės išjungties veiksena– veiksena, atitinkanti laiką valandomis, kai įrenginio neveikia vėsinimo arba šildymo apkrova ir, nors vėsinimo arba šildymo funkcija įjungta, įrenginys neaktyvus, nes nėra vėsinimo ar šildymo apkrovos. Todėl ši būsena yra susijusi su lauko temperatūra, o ne patalpos apkrova. Aktyviąja veiksena veikiančio įrenginio įjungimas ir išjungimas nelaikomas termostatine išjungtimi;

(42)   karterio šildytuvo naudojimo veiksena– būsena, kai įrenginyje aktyvinamas šildymo įtaisas siekiant užtikrinti, kad šaldalas netekėtų į kompresorių ir kad paleidžiant kompresorių šaldalo koncentracija alyvoje būtų ribota;

(43)   termostatinės išjungties veiksenos laikas valandomis (HTO)– numanoma įrenginio termostatinės išjungties veiksenos trukmė per metus valandomis [h/a] vertė priklauso nuo nustatyto sezono ir funkcijos;

(44)   budėjimo veiksenos laikas valandomis (HSB)– numanoma įrenginio budėjimo veiksenos trukmė per metus valandomis [h/a] – vertė priklauso nuo nustatyto sezono ir funkcijos;

(45)   išjungties veiksenos laikas valandomis (HOFF)– numanoma įrenginio išjungties veiksenos trukmė per metus valandomis [h/a] – vertė priklauso nuo nustatyto sezono ir funkcijos;

(46)   karterio šildytuvo veiksenos laikas valandomis (HCK)– numanoma įrenginio karterio šildytuvo naudojimo veiksenos trukmė per metus valandomis [h/a] – vertė priklauso nuo nustatyto sezono ir funkcijos;

(47)   vieno ortakio ir dviejų ortakių oro kondicionierių elektros energijos suvartojimas (atitinkamai QSD ir QDD)– vieno arba dviejų ortakių oro kondicionieriaus elektros energijos suvartojimas vėsinimo ir (arba) šildymo režimu (kuris iš jų taikomas) [vieno ortakio – kWh/h, dviejų ortakių – kWh/a];

(48)   pajėgumų santykis– bendro visų patalpoje esančių mazgų deklaruotojo pajėgumo vėsinimo arba šildymo režimu ir lauke esančio mazgo deklaruotojo pajėgumo vėsinimo arba šildymo režimu santykis standartinėmis veikimo sąlygomis.


(1)  OL L 161, 2006 6 14, p. 1.

(2)  TKKK Trečiasis klimato kaitos įvertinimas, 2001 m. Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos ataskaita: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml.

(3)  Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T Houghton, G.J.Jenkins, J.J. Ephraums (ed.) Cambridge University Press, Kembridžas (JK) 1990 m.

(4)  OL L 390, 2004 12 31, p. 24.


II PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo klasės

1.

Oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumas nustatomas pagal VII priede nurodytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Nustatant tiek SEER, tiek SCOP atsižvelgiama į normines projektines sąlygas ir į prietaiso veikimo tam tikra veiksena trukmę valandomis, be to, SCOP nustatomas vidutiniam šildymo sezonui, kaip nustatyta VII priede. Vardinis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EERrated) ir vardinis veiksmingumo koeficientas (COPrated) nustatomi standartinėmis veikimo sąlygomis, nustatytomis VII priede.

1   lentelė

Oro kondicionierių, išskyrus vieno ir dviejų ortakių oro kondicionierius, energijos vartojimo efektyvumo klasės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

SEER

SCOP

A+++

SEER ≥ 8,50

SCOP ≥ 5,10

A++

6,10 ≤ SEER < 8,50

4,60 ≤ SCOP < 5,10

A+

5,60 ≤ SEER < 6,10

4,00 ≤ SCOP < 4,60

A

5,10 ≤ SEER < 5,60

3,40 ≤ SCOP < 4,00

B

4,60 ≤ SEER < 5,10

3,10 ≤ SCOP < 3,40

C

4,10 ≤ SEER < 4,60

2,80 ≤ SCOP < 3,10

D

3,60 ≤ SEER < 4,10

2,50 ≤ SCOP < 2,80

E

3,10 ≤ SEER < 3,60

2,20 ≤ SCOP < 2,50

F

2,60 ≤ SEER < 3,10

1,90 ≤ SCOP < 2,20

G

SEER < 2,60

SCOP < 1,90

2   lentelė

Vieno ir dviejų ortakių oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo klasės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Dviejų ortakių oro kondicionieriai

Vieno ortakio oro kondicionieriai

 

EERrated

COPrated

EERrated

COPrated

A+++

≥ 4,10

≥ 4,60

≥ 4,10

≥ 3,60

A++

3,60 ≤ EER < 4,10

4,10 ≤ COP < 4,60

3,60 ≤ EER < 4,10

3,10 ≤ COP < 3,60

A+

3,10 ≤ EER < 3,60

3,60 ≤ COP < 4,10

3,10 ≤ EER < 3,60

2,60 ≤ COP < 3,10

A

2,60 ≤ EER < 3,10

3,10 ≤ COP < 3,60

2,60 ≤ EER < 3,10

2,30 ≤ COP < 2,60

B

2,40 ≤ EER < 2,60

2,60 ≤ COP < 3,10

2,40 ≤ EER < 2,60

2,00 ≤ COP < 2,30

C

2,10 ≤ EER < 2,40

2,40 ≤ COP < 2,60

2,10 ≤ EER < 2,40

1,80 ≤ COP < 2,00

D

1,80 ≤ EER < 2,10

2,00 ≤ COP < 2,40

1,80 ≤ EER < 2,10

1,60 ≤ COP < 1,80

E

1,60 ≤ EER < 1,80

1,80 ≤ COP < 2,00

1,60 ≤ EER < 1,80

1,40 ≤ COP < 1,60

F

1,40 ≤ EER < 1,60

1,60 ≤ COP < 1,80

1,40 ≤ EER < 1,60

1,20 ≤ COP < 1,40

G

< 1,40

< 1,60

< 1,40

< 1,20


III PRIEDAS

Etiketė

1.   ORO KONDICIONIERIŲ, IŠSKYRUS VIENO ORTAKIO IR DVIEJŲ ORTAKIŲ ORO KONDICIONIERIUS, ETIKETĖ

1.1   Reversiniai oro kondicionieriai, klasifikuojami pagal A–G energijos vartojimo efektyvumo klases

Image

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo;

III.

tekstas „SEER“ ir „SCOP“, atitinkantys vėsinimo ir šildymo funkcijas; mėlynas ventiliatorius su oro bangomis žymi SEER, o raudonas ventiliatorius su oro bangomis žymi SCOP;

IV.

energijos vartojimo efektyvumas; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma prietaiso energijos vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys. Nurodomas vėsinimo ir šildymo funkcijų energijos vartojimo efektyvumas. Šildymo atveju būtina nurodyti vidutinio šildymo sezono energijos vartojimo efektyvumo vertę. Šiltesnio ir vėsesnio sezono energijos vartojimo efektyvumo vertės nėra privalomos;

V.

apie vėsinimo režimą nurodoma: projektinė apkrova kW, suapvalinta iki dešimtųjų;

VI.

apie šildymo režimą nurodoma: ne daugiau kaip 3 šildymo sezonų projektinė apkrova kW, suapvalinta iki dešimtųjų. Jei kurio nors šildymo sezono projektinės apkrovos vertė nenurodoma, ji žymima ženklu „X“;

VII.

apie vėsinimo režimą nurodoma: sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER vertė), suapvalintas iki dešimtųjų;

VIII.

apie šildymo režimą nurodoma: ne daugiau kaip 3 šildymo sezonų sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP vertė), suapvalintas iki dešimtųjų. Jei kurio nors šildymo sezono SCOP vertė nenurodoma, ji žymima ženklu „X“;

IX.

šildymo ir vėsinimo funkcijų per metus suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus. Jei kurio nors klimato tipo energijos vartojimo efektyvumo vertė nenurodoma, ji žymima ženklu „X“;

X.

oro kondicionieriaus patalpos ir lauko mazgų garso galios lygiai, išreikšti dB(A) re1 pW, suapvalinti iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

XI.

Europos žemėlapis, kuriame pavaizduoti trys orientaciniai šildymo sezonai ir atitinkamų spalvų kvadratėliai.

Visos vertės, kurias reikalaujama nurodyti, nustatomos pagal VII priedą.

b)

Etiketės forma turi atitikti nustatytąją 1.5 punkte. Nukrypstant nuo šios nuostatos, jei modeliui pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 (1) suteiktas Europos Sąjungos ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

1.2   Reversiniai oro kondicionieriai, klasifikuojami pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo A+ iki F

Image

a)

Etiketėje pateikiama 1.1 punkte nurodyta informacija.

b)

Etiketės formos ypatybės atitinka 1.5 punktą.

1.3   Reversiniai oro kondicionieriai, klasifikuojami pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo A++ iki E

Image

a)

Etiketėje pateikiama 1.1 punkte nurodyta informacija.

b)

Etiketės formos ypatybės atitinka 1.5 punktą.

1.4   Reversiniai oro kondicionieriai, klasifikuojami pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D

Image

a)

Etiketėje pateikiama 1.1 punkte nurodyta informacija.

b)

Etiketės formos ypatybės atitinka 1.5 punktą.

1.5.   Etiketės forma

Image

Pagal ją:

i)

Etiketė yra ne mažesnė kaip 120 mm pločio ir 210 mm aukščio. Jeigu etiketė spausdinama didesnių matmenų, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

ii)

fonas turi būti baltos spalvos;

iii)

Spalvos koduojamos pagal CMYK (žalsvai mėlyna, raudonai purpurinė, geltona ir juoda) sistemą vadovaujantis tokiu pavyzdžiu: 00-70-X-00: 0 % žalsvai mėlynos, 70 % raudonai purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos).

iv)

etiketė turi atitikti visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą paveikslą):

Image

ES ženklo apvado linija. Linija – 5 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai, 3,5 mm.

Image

ES logotipas: Spalvos: X-80–00–00 ir 00–00-X-00.

Image

Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00.

Piktograma atitinka pavaizduotąją: ES ženklas ir energijos ženklas:

plotis – 102 mm, aukštis – 20 mm.

Image

Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, ilgis – 103,6 mm.

Image

SEER ir SCOP nuorodos.

 

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai, 3,5 mm.

 

Tekstas: Calibri regular 10 pt, didžiosios raidės, 100 % juodas.

Image

A–G skalė.

Rodyklė: aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:

aukščiausia klasė: X-00-X-00

antra klasė: 70-00-X-00,

trečia klasė: 30-00-X-00,

ketvirta klasė: 00-00-X-00,

penkta klasė: 00-30-X-00,

šešta klasė: 00-70-X-00,

žemiausia (-ios) klasė (-ės) – 00-X-X-00.

Tekstas: Calibri bold 16 pt, didžiosios raidės, baltas.

Image

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (-ės).

Rodyklė: plotis – 11 mm, aukštis – 10 mm, 100 % juoda;

Tekstas: Calibri bold 18 pt, didžiosios raidės, baltas.

Image

Energija.

Tekstas: Calibri regular 9 pt, didžiosios raidės, 100 % juodas.

Image

Vardinis vėsinimo ir šildymo pajėgumas (kW).

Tekstas „kW“: Calibri regular 10 pt, 100 % juodas.

Vertė „XY, Z“: Calibri bold 11 pt, 100 % juodas.

Image

SCOP ir SEER vertės, suapvalintos iki dešimtųjų.

Tekstas „SEER“ arba „SCOP“: Calibri regular 10 pt, didžiosios raidės, 100 % juodas.

Vertė „X, Y“: Calibri bold 11 pt, 100 % juodas.

Image

Per metus suvartojamos energijos kiekis (kWh/metus).

Tekstas „kWh/annum“: Calibri regular 10 pt, 100 % juodas.

Vertė „XY“: Calibri bold 11 pt, 100 % juodas.

Image

Skleidžiamas triukšmas.

Apvadas: 2 pt, spalva: 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai, 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 15 pt, 100 % juodas;

Calibri regular 12 pt, 100 % juodas.

Image

Europos žemėlapis ir spalvoti kvadratėliai.

Spalvos:

Oranžinė: 00-46-46-00.

Žalia: 59-00-47-00.

Mėlyna: 54-08-00-00.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas.

Image

Tiekėjo modelio žymuo.

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 102 × 13 mm plote.

Image

Laikotarpis.

Tekstas: Calibri bold 10 pt.

2   ORO KONDICIONIERIŲ, IŠSKYRUS DVIEJŲ ORTAKIŲ IR VIENO ORTAKIO ORO KONDICIONIERIUS, ETIKETĖ

2.1   Tik vėsinimo funkciją turintys oro kondicionieriai, klasifikuojami pagal A–G energijos vartojimo efektyvumo klases

Image

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo;

III.

tekstas „SEER“ ir mėlynas ventiliatorius su oro bangomis;

IV.

energijos vartojimo efektyvumas; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

V.

vėsinimo projektinė apkrova kW, suapvalinta iki dešimtųjų;

VI.

sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER vertė), suapvalintas iki dešimtųjų;

VII.

iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas per metus suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus);

VIII.

patalpoje veikiančios oro kondicionieriaus dalies ir lauke sumontuotos dalies garso galios lygiai, išreikšti dB(A) re1 pW, suapvalinti iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

Visos vertės, kurias reikalaujama nurodyti, nustatomos pagal VII priedą.

b)

Etiketės forma turi atitikti nustatytąją 2.5 punkte. Nukrypstant nuo šios nuostatos, jei modeliui pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 suteiktas Europos Sąjungos ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

2.2   Tik vėsinimo funkciją turintys oro kondicionieriai, klasifikuojami pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo A+ iki F

Image

a)

Etiketėje pateikiama 2.1 punkte nurodyta informacija.

b)

Etiketės formos ypatybės atitinka 2.5 punktą.

2.3   Tik vėsinimo funkciją turintys oro kondicionieriai, klasifikuojami pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo A++ iki E

Image

a)

Etiketėje pateikiama 2.1 punkte nurodyta informacija.

b)

Etiketės formos ypatybės atitinka 2.5 punktą.

2.4   Tik vėsinimo funkciją turintys oro kondicionieriai, klasifikuojami pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D

Image

a)

Etiketėje pateikiama 2.1 punkte nurodyta informacija.

b)

Etiketės formos ypatybės atitinka 2.5 punktą.

2.5   Etiketės forma

Image

Pagal ją:

i)

etiketė yra ne mažesnė kaip 100 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu etiketė spausdinama didesnių matmenų, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas;

ii)

fonas turi būti baltos spalvos;

iii)

Spalvos koduojamos pagal CMYK (žalsvai mėlyna, raudonai purpurinė, geltona ir juoda) sistemą vadovaujantis tokiu pavyzdžiu: 00-70-X-00: 0 % žalsvai mėlynos, 70 % raudonai purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos;

iv)

etiketė turi atitikti visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą paveikslą):

Image

ES ženklo apvado linija. linijos storis – 5 pt, spalva: 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai, 3,5 mm.

Image

ES logotipas: Spalvos: X-80–00–00 ir 00–00-X-00.

Image

Energijos ženklas.

 

Spalva: X-00-00-00.

 

Piktograma atitinka pavaizduotąją: ES ženklas ir energijos ženklas: plotis – 93 mm,

 

aukštis – 18 mm.

Image

Linija po ženklais. 1 pt, spalva: 100 % žalsvai mėlyna, ilgis – 93,7 mm.

Image

SEER nuoroda.

Tekstas: Calibri regular 10 pt, didžiosios raidės, 100 % juodas.

Image

A–G skalė.

Rodyklė: aukštis – 7 mm, tarpelis – 1,3 mm, spalvos:

aukščiausia klasė: X-00-X-00,

antra klasė: 70-00-X-00,

trečia klasė: 30-00-X-00,

ketvirta klasė: 00-00-X-00,

penkta klasė: 00-30-X-00,

šešta klasė: 00-70-X-00,

žemiausia (-ios) klasė (-ės) – 00-X-X-00.

Tekstas: Calibri bold 18 pt, didžiosios raidės, baltas.

Image

Energijos vartojimo efektyvumo klasė.

Rodyklė: plotis – 23 mm, aukštis – 15 mm, 100 % juoda;

Tekstas: Calibri bold 29 pt, didžiosios raidės, baltas.

Image

Energija.

Tekstas: Calibri regular 8 pt, didžiosios raidės, 100 % juodas.

Image

Vardinis pajėgumas kW.

 

Tekstas „kW“: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

 

Vertė „XY, Z“: Calibri bold 22 pt, 100 % juodas.

Image

SEER vertė, suapvalinta iki dešimtųjų.

Apvadas: 3 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai, 3,5 mm.

Tekstas „SEER“: Calibri regular 14 pt, didžiosios raidės, 100 % juoda.

Vertė „X,Y“: Calibri bold 22 pt, 100 % juodas.

Image

Per metus suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus).

Tekstas „kWh/annum“: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

Vertė „XY“: Calibri bold 22 pt, 100 % juodas.

Image

Skleidžiamas triukšmas.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai, 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold, 22 pt, 100 % juoda.

Tekstas: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas.

Image

Tiekėjo modelio žymuo.

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 90 × 15 mm plote.

Image

Laikotarpis.

Tekstas: Calibri bold 10 pt.

3   ORO KONDICIONIERIŲ, IŠSKYRUS DVIEJŲ ORTAKIŲ IR VIENO ORTAKIO ORO KONDICIONIERIUS, ETIKETĖ

3.1   Tik šildymo funkciją turintys oro kondicionieriai, klasifikuojami pagal A–G energijos vartojimo efektyvumo klases

Image

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo;

III.

tekstas „SCOP“ ir raudonas ventiliatorius su oro bangomis;

IV.

energijos vartojimo efektyvumas; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys. Būtina nurodyti bent vidutinio šildymo sezono energijos vartojimo efektyvumo vertę. Šiltesnio ir vėsesnio sezono energijos vartojimo efektyvumo vertės nėra privalomos;

V.

ne daugiau kaip 3 šildymo sezonų šildymo projektinė apkrova kW, suapvalinta iki dešimtųjų. Jei kurio nors šildymo sezono projektinės apkrovos vertės nenurodomos, jos žymimos ženklu „X“;

VI.

ne daugiau kaip 3 šildymo sezonų sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP), suapvalintas iki dešimtųjų. Jei kurio nors šildymo sezono SCOP vertės nenurodomos, jos žymimos ženklu „X“;

VII.

iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas per metus suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus); Jei kurio nors šildymo sezono per metus suvartojamos energijos kiekis nenurodomas, jis žymimas ženklu „X“;

VIII.

patalpoje veikiančios oro kondicionieriaus dalies ir lauke sumontuotos dalies garso galios lygiai, išreikšti dB(A) re1 pW, suapvalinti iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

IX.

Europos žemėlapis, kuriame pavaizduoti trys orientaciniai šildymo sezonai ir atitinkamų spalvų kvadratėliai.

Visos vertės, kurias reikalaujama nurodyti, nustatomos pagal VII priedą.

b)

Etiketės forma turi atitikti nustatytąją 3.5 punkte. Nukrypstant nuo šios nuostatos, jei modeliui pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 suteiktas Europos Sąjungos ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

3.2   Tik šildymo funkciją turintys oro kondicionieriai, klasifikuojami pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo A+ iki F

Image

a)

Etiketėje pateikiama 3.1 punkte nurodyta informacija.

b)

Etiketės formos ypatybės atitinka 3.5 punktą.

3.3   Tik šildymo funkciją turintys oro kondicionieriai, klasifikuojami pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo A++ iki E

Image

a)

Etiketėje pateikiama 3.1 punkte nurodyta informacija.

b)

Etiketės formos ypatybės atitinka 3.5 punktą.

3.4   Tik šildymo funkciją turintys oro kondicionieriai, klasifikuojami pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D

Image

a)

Etiketėje pateikiama 3.1 punkte nurodyta informacija.

b)

Etiketės formos ypatybės atitinka 3.5 punktą.

3.5   Etiketės forma

Image

Pagal ją:

i)

etiketė yra ne mažesnė kaip 100 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu etiketė spausdinama didesnių matmenų, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas;

ii)

fonas turi būti baltos spalvos;

iii)

Spalvos yra šios CMYK spalvos: žalsvai mėlyna, raudonai purpurinė, geltona ir juoda vadovaujantis tokiu pavyzdžiu: 00-70-X-00: 0 % žalsvai mėlynos, 70 % raudonai purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos;

iv)

etiketė turi atitikti visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą paveikslą):

Image

ES ženklo apvado linija. linijos storis – 5 pt, spalva: 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai, 3,5 mm.

Image

ES logotipas. Spalvos: X-80–00–00 ir 00–00-X-00.

Image

Energijos ženklas. Spalva: X-00-00-00.

Piktograma atitinka pavaizduotąją: ES ženklas ir energijos ženklas: plotis – 93 mm, aukštis – 18 mm.

Image

Linija po ženklais. 1 pt, spalva: 100 % žalsvai mėlyna, ilgis: 93,7 mm.

Image

SCOP nuoroda.

Tekstas: Calibri regular 10 pt, didžiosios raidės, 100 % juodas.

Image

A–G skalė.

Rodyklė: aukštis – 7 mm, tarpelis – 1,3 mm, spalvos:

aukščiausia klasė: X-00-X-00,

antra klasė: 70-00-X-00,

trečia klasė: 30-00-X-00,

ketvirta klasė: 00-00-X-00,

penkta klasė: 00-30-X-00,

šešta klasė: 00-70-X-00,

žemiausia (-ios) klasė (-ės) – 00-X-X-00.

Tekstas: Calibri bold 18 pt, didžiosios raidės, baltas.

Image

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (-ės).

Rodyklė: plotis – 11 mm, aukštis – 10 mm, 100 % juoda;

Tekstas: Calibri bold 18 pt, didžiosios raidės, baltas.

Image

Vardinis pajėgumas kW.

Tekstas „kW“: Calibri regular 10 pt, 100 % juodas.

Vertė „XY, Z“: Calibri bold 11 pt, 100 % juoda.

Image

SCOP vertės, suapvalintos iki dešimtųjų.

Tekstas „SCOP“: Calibri regular 10 pt, didžiosios raidės, 100 % juodas.

Vertė „X,Y“: Calibri bold 11 pt, 100 % juoda.

Image

Per metus suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus).

Tekstas „kWh/annum“: Calibri regular 10 pt, 100 % juodas.

Vertė „XY“: Calibri bold 11 pt, 100 % juoda.

Image

Skleidžiamas triukšmas.

Kraštinė: 2 pt, spalva: 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai, 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 15 pt, 100 % juoda.

Tekstas: Calibri regular 12 pt, 100 % juoda.

Image

Europos žemėlapis ir spalvoti kvadratėliai.

Spalvos:

 

Oranžinė: 00-46-46-00.

 

Žalia: 59-00-47-00.

 

Mėlyna: 54-08-00-00.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas.

Image

Tiekėjo modelio žymuo.

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 90 × 15 mm plote.

Image

Energija.

Tekstas: Calibri regular 8 pt, didžiosios raidės, 100 % juodas.

Image

Laikotarpis.

Tekstas: Calibri bold 10, pt.

4.   DVIEJŲ ORTAKIŲ ORO KONDICIONIERIŲ ETIKETĖ

4.1   Reversiniai dviejų ortakių oro kondicionieriai, klasifikuojami pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D

Image

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo;

III.

tekstas „EER“ ir „COP“, atitinkantys vėsinimo ir šildymo funkcijas; mėlynas ventiliatorius su oro bangomis žymi EER, o raudonas ventiliatorius su oro bangomis žymi COP;

IV.

energijos vartojimo efektyvumas; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma prietaiso energijos vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys. Nurodomas energijos vartojimo efektyvumas gaminiui ir vėsinant, ir šildant.

V.

Vardinis vėsinimo ir šildymo pajėgumas (kW), suapvalintas iki dešimtųjų.

VI.

EERrated ir COPrated vertės, suapvalintos iki dešimtųjų.

VII.

gaminiui tiek šildant, tiek vėsinant per valandą suvartojamos energijos kiekis (kw/60 min), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

VIII.

patalpoje veikiančios oro kondicionieriaus mazgo garso galios lygis, išreikštas dB(A) re1 pW, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

Visos vertės, kurias reikalaujama nurodyti, nustatomos pagal VII priedą.

b)

Etiketės forma turi atitikti nustatytąją 4.2 punkte. Nukrypstant nuo šios nuostatos, jei modeliui pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 suteiktas Europos Sąjungos ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

4.2   Etiketės forma

Image

Pagal ją:

i)

etiketė yra ne mažesnė kaip 100 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu etiketė spausdinama didesnių matmenų, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas;

ii)

fonas turi būti baltos spalvos;

iii)

spalvos yra šios CMYK spalvos: žalsvai mėlyna, raudonai purpurinė, geltona ir juoda vadovaujantis tokiu pavyzdžiu: 00-70-X-00: 0 % žalsvai mėlynos, 70 % raudonai purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos;

iv)

ženklas turi atitikti visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą paveikslą):

Image

ES ženklo apvado linija. linijos storis – 5 pt, spalva: 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai, 3,5 mm.

Image

ES logotipas: Spalvos: X-80–00–00 ir 00–00-X-00.

Image

Energijos ženklas. Spalva: X-00-00-00.

Piktograma atitinka pavaizduotąją: ES ženklas ir energijos ženklas: plotis – 82 mm, aukštis – 16 mm.

Image

Linija po ženklais. 1 pt, spalva: 100 % žalsvai mėlyna, ilgis: 92,5 mm.

Image

EER ir COP nuorodos.

Tekstas: Calibri regular 10 pt, 100 % juodas.

Image

A–G skalė.

Rodyklė: aukštis – 7 mm, tarpelis – 1,3 mm, spalvos:

aukščiausia klasė: X-00-X-00,

antra klasė: 70-00-X-00,

trečia klasė: 30-00-X-00,

ketvirta klasė: 00-00-X-00,

penkta klasė: 00-30-X-00,

šešta klasė: 00-70-X-00,

žemiausia (-ios) klasė (-ės) – 00-X-X-00.

Tekstas:

Calibri bold 18 pt, didžiosios raidės, baltas;

Calibri bold 7 pt, baltas.

Image

Energijos vartojimo efektyvumo klasės.

Rodyklė: plotis – 11 mm, aukštis – 10 mm, 100 % juoda;

Tekstas:

Calibri bold 18 pt, didžiosios raidės, baltas.

Calibri bold 7 pt, baltas.

Image

Energija.

Tekstas: Calibri regular 8 pt, didžiosios raidės, 100 % juodas.

Image

Žodžio „minutė“ vertimas.

Tekstas: Calibri regular 7 pt, didžiosios raidės, 100 % juodas.

Image

Vardinis vėsinimo ir šildymo pajėgumas (kW).

Tekstas „kW“: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

Vertė „XY, Z“: Calibri bold 22 pt, 100 % juodas.

Image

COP ir EER vertės, suapvalintos iki dešimtųjų.

Tekstas „EER“ ir „COP“: Calibri regular 14 pt, didžiosios raidės, 100 % juoda.

Vertė „X,Y“: Calibri bold 22 pt, 100 % juodas.

Image

Per valandą suvartojamos energijos kiekis (kWh/60 min).

Tekstas „kWh/60 min*“: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

Vertė „XY“: Calibri bold 22 pt, 100 % juodas.

Image

Skleidžiamas triukšmas.

Apvadas: 2 pt, spalva: 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai, 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 22 pt, 100 % juoda.

Tekstas: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas.

Image

Tiekėjo modelio žymuo.

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 82 × 10,5 mm plote.

Image

Laikotarpis.

Tekstas: Calibri bold 10 pt.

4.3   Tik vėsinimo funkciją turintys dviejų ortakių oro kondicionieriai, klasifikuojami pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D

Image

a)

etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo;

III.

tekstas „EER“ ir mėlynas ventiliatorius su oro bangomis;

IV.

energijos vartojimo efektyvumas; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma prietaiso energijos vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

V.

vėsinimo vardinis pajėgumas kW, suapvalintas iki dešimtųjų;

VI.

EERrated vertė, suapvalinta iki dešimtųjų;

VII.

iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas per valandą suvartojamos energijos kiekis (kWh / 60 min);

VIII.

patalpoje veikiančios oro kondicionieriaus mazgo garso galios lygis, išreikštas dB(A) re1 pW, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

Visos vertės, kurias reikalaujama nurodyti, nustatomos pagal VII priedą.

b)

Etiketės forma turi atitikti nustatytąją 4.4 punkte. Nukrypstant nuo šios nuostatos, jei modeliui pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 suteiktas Europos Sąjungos ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

4.4   Etiketės forma

Image

Pagal ją:

i)

etiketė yra ne mažesnė kaip 100 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu etiketė spausdinama didesnių matmenų, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas;

ii)

fonas turi būti baltos spalvos;

iii)

spalvos koduojamos pagal CMYK (žalsvai mėlyna, raudonai purpurinė, geltona ir juoda) sistemą vadovaujantis tokiu pavyzdžiu: 00-70-X-00: 0 % žalsvai mėlynos, 70 % raudonai purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos;

iv)

ženklas turi atitikti visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą paveikslą):

Image

ES ženklo apvado linija. linijos storis – 5 pt, spalva: 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai, 3,5 mm.

Image

ES logotipas. Spalvos: X-80–00–00 ir 00–00-X-00.

Image

Energijos ženklas. Spalva: X-00-00-00.

Piktograma atitinka pavaizduotąją: ES ženklas ir energijos ženklas: plotis – 82 mm, aukštis – 16 mm.

Image

Linija po ženklais. 1 pt, spalva: 100 % žalsvai mėlyna, ilgis – 92,5 mm.

Image

EER nuoroda.

Tekstas: Calibri regular 10 pt, didžiosios raidės, 100 % juodas.

Image

A–G skalė.

Rodyklė: aukštis – 7 mm, tarpelis – 1,3 mm, spalvos:

aukščiausia klasė: X-00-X-00,

antra klasė: 70-00-X-00,

trečia klasė: 30-00-X-00,

ketvirta klasė: 00-00-X-00,

penkta klasė: 00-30-X-00,

šešta klasė: 00-70-X-00,

žemiausia (-ios) klasė (-ės) – 00-X-X-00.

Tekstas:

Calibri bold 18 pt, didžiosios raidės, baltas;

Calibri bold 7 pt, baltas.

Image

Energijos vartojimo efektyvumo klasė.

Rodyklė: plotis – 20 mm, aukštis – 15 mm, 100 % juoda;

Tekstas:

Calibri bold 30 pt, didžiosios raidės, baltas;

Calibri bold 14 pt, baltas.

Image

Energija.

Tekstas: Calibri regular 8 pt, didžiosios raidės, 100 % juodas.

Image

Žodžio „minutė“ vertimas.

Tekstas: Calibri regular 7 pt, 100 % juodas.

Image

Vardinis pajėgumas kW.

Tekstas „kW“: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

Vertė „XY, Z“: Calibri bold 22 pt, 100 % juoda.

Image

EER vertė, suapvalinta iki dešimtųjų.

Tekstas „EER“: Calibri regular 14 pt, didžiosios raidės, 100 % juoda.

Vertė „X,Y“: Calibri bold 22 pt, 100 % juodas.

Image

Per valandą suvartojamos energijos kiekis (kWh/60 min).

Tekstas „kWh/60 min*“: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

Vertė „XY“: Calibri bold 22 pt, 100 % juodas.

Image

Skleidžiamas triukšmas.

Apvadas: 2 pt, spalva: 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai, 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 22 pt, 100 % juoda.

Tekstas: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas.

Image

Tiekėjo modelio žymuo.

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 82 × 10,5 mm plote.

Image

Laikotarpis.

Tekstas: Calibri bold 10 pt.

4.5   Tik šildymo funkciją turintys dviejų ortakių oro kondicionieriai, klasifikuojami pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D

Image

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo;

III.

tekstas „COP“ ir raudonas ventiliatorius su oro bangomis;

IV.

energijos vartojimo efektyvumas; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma prietaiso energijos vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

V.

šildymo vardinis pajėgumas kW, suapvalintas iki dešimtųjų;

VI.

COPrated vertė, suapvalinta iki dešimtųjų;

VII.

iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas per valandą suvartojamos energijos kiekis (kWh / 60 min);

VIII.

patalpoje veikiančios oro kondicionieriaus mazgo garso galios lygis, išreikštas dB(A) re1 pW, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

Visos vertės, kurias reikalaujama nurodyti, nustatomos pagal VII priedą.

b)

Etiketės forma turi atitikti nustatytąją 4.6 punkte. Nukrypstant nuo šios nuostatos, jei modeliui pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 suteiktas Europos Sąjungos ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

4.6   Etiketės forma

Image

Pagal ją:

i)

etiketė yra ne mažesnė kaip 100 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu etiketė spausdinama didesnių matmenų, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas;

ii)

fonas turi būti baltos spalvos;

iii)

spalvos koduojamos pagal CMYK (žalsvai mėlyna, raudonai purpurinė, geltona ir juoda) sistemą vadovaujantis tokiu pavyzdžiu: 00-70-X-00: 0 % žalsvai mėlynos, 70 % raudonai purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos;

iv)

etiketė turi atitikti visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą paveikslą):

Image

ES ženklo apvado linija. linijos storis – 5 pt, spalva: 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai, 3,5 mm.

Image

ES logotipas. Spalvos: X-80–00–00 ir 00–00-X-00.

Image

Energijos ženklas. Spalva: X-00-00-00.

Piktograma atitinka pavaizduotąją: ES ženklas ir energijos ženklas: plotis – 82 mm, aukštis – 16 mm.

Image

Linija po ženklais. 1 pt, spalva: 100 % žalsvai mėlyna, ilgis – 92,5 mm.

Image

COP nuoroda.

Tekstas: Calibri regular 10 pt, didžiosios raidės, 100 % juodas.

Image

A–G skalė.

Rodyklė: aukštis – 7 mm, tarpelis – 1,3 mm, spalvos:

aukščiausia klasė: X-00-X-00,

antra klasė: 70-00-X-00,

trečia klasė: 30-00-X-00,

ketvirta klasė: 00-00-X-00,

penkta klasė: 00-30-X-00,

šešta klasė: 00-70-X-00,

žemiausia (-ios) klasė (-ės) – 00-X-X-00.

Tekstas:

Calibri bold 18 pt, didžiosios raidės, baltas;

Calibri bold 7 pt, baltas.

Image

Energijos vartojimo efektyvumo klasė.

Rodyklė: plotis – 20 mm, aukštis – 15 mm, 100 % juoda;

Tekstas:

Calibri bold 30 pt, didžiosios raidės, baltas;

Calibri bold 14 pt, baltas.

Image

Energija.

Tekstas: Calibri regular 8 pt, didžiosios raidės, 100 % juodas.

Image

Žodžio „minutė“ vertimas.

Tekstas: Calibri regular 7 pt, 100 % juodas.

Image

Vardinis pajėgumas kW.

Tekstas „kW“: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

Vertė „XY, Z“: Calibri bold 22 pt, 100 % juodas.

Image

COP vertė, suapvalinta iki dešimtųjų.

Tekstas „COP“: Calibri regular 14 pt, didžiosios raidės, 100 % juoda.

Vertė „X,Y“: Calibri bold 22, 100 % juodas.

Image

Per valandą suvartojamos energijos kiekis (kWh/60 min).

Tekstas „kWh/60 min*“: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

Vertė „XY“: Calibri bold 22 pt, 100 % juodas.

Image

Skleidžiamas triukšmas.

Apvadas: 2 pt, spalva: 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai, 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 22 pt, 100 % juoda.

Tekstas: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas.

Image

Tiekėjo modelio žymuo.

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 82 × 10,5 mm plote.

Image

Laikotarpis.

Tekstas: Calibri bold 10 pt.

5.   VIENO ORTAKIO ORO KONDICIONIERIŲ ETIKETĖ

5.1   Reversiniai vieno ortakio oro kondicionieriai, klasifikuojami pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D

Image

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo;

III.

tekstas „EER“ ir „COP“, atitinkantys vėsinimo ir šildymo funkcijas; mėlynas ventiliatorius su oro bangomis žymi EER, o raudonas ventiliatorius su oro bangomis žymi COP;

IV.

energijos vartojimo efektyvumas; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma prietaiso energijos vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys. Nurodomas energijos vartojimo efektyvumas gaminiui ir vėsinant, ir šildant.

V.

vėsinimo ir šildymo vardinis pajėgumas (kW), suapvalintas iki dešimtųjų.

VI.

EERrated ir COPrated vertės, suapvalintos iki dešimtųjų.

VII.

gaminiui tiek šildant, tiek vėsinant per valandą suvartojamos energijos kiekis (kw/60 min), suapvalintas iki dešimtųjų;

VIII.

patalpoje veikiančios oro kondicionieriaus mazgo garso galios lygis, išreikštas dB(A) re1 pW, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

Visos vertės, kurias reikalaujama nurodyti, nustatomos pagal VII priedą.

b)

Etiketės forma turi atitikti nustatytąją 5.2 punkte. Nukrypstant nuo šios nuostatos, jei modeliui pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 suteiktas Europos Sąjungos ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

5.2   Etiketės forma

Image

Pagal ją:

i)

etiketė yra ne mažesnė kaip 100 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu etiketė spausdinama didesnių matmenų, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas;

ii)

fonas turi būti baltos spalvos;

iii)

spalvos koduojamos pagal CMYK (žalsvai mėlyna, raudonai purpurinė, geltona ir juoda) sistemą vadovaujantis tokiu pavyzdžiu: 00-70-X-00: 0 % žalsvai mėlynos, 70 % raudonai purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos;

iv)

etiketė turi atitikti visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą paveikslą):

Image

ES ženklo apvado linija. linijos storis – 5 pt, spalva: 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai, 3,5 mm.

Image

ES logotipas. Spalvos: X-80–00–00 ir 00–00-X-00.

Image

Energijos ženklas. Spalva: X-00-00-00.

Piktograma atitinka pavaizduotąją: ES ženklas ir energijos ženklas: plotis – 82 mm, aukštis – 16 mm.

Image

Linija po ženklais. 1 pt, spalva: 100 % žalsvai mėlyna, ilgis – 92,5 mm.

Image

EER ir COP nuorodos.

Apvadas: 2 pt, spalva: 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai, 3,5 mm.

Tekstas: Calibri regular 10 pt, didžiosios raidės, 100 % juoda.

Image

A–G skalė.

Rodyklė: aukštis – 7 mm, tarpelis – 1,3 mm, spalvos:

aukščiausia klasė: X-00-X-00,

antra klasė: 70-00-X-00,

trečia klasė: 30-00-X-00,

ketvirta klasė: 00-00-X-00,

penkta klasė: 00-30-X-00,

šešta klasė: 00-70-X-00,

žemiausia (-ios) klasė (-ės) – 00-X-X-00.

Tekstas:

Calibri bold 18 pt, didžiosios raidės, baltas;

Calibri bold 7 pt, baltas.

Image

Energijos vartojimo efektyvumo klasės.

Rodyklė: plotis – 11 mm, aukštis – 10 mm, 100 % juoda;

Tekstas: Calibri bold 18 pt, didžiosios raidės, baltas.

Image

Energija.

Tekstas: Calibri regular 8 pt, didžiosios raidės, 100 % juodas.

Image

Žodžio „minutė“ vertimas.

Tekstas: Calibri regular 7 pt, 100 % juodas.

Image

Vėsinimo ir šildymo vardinis pajėgumas (kW).

Tekstas „kW“: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

Vertė „XY, Z“: Calibri bold 22 pt, 100 % juodas.

Image

EER ir COP vertės, suapvalintos iki dešimtųjų.

Tekstas: Calibri regular 14 pt, didžiosios raidės, 100 % juoda.

Vertė „X,Y“: Calibri bold 22 pt, 100 % juodas.

Image

Per valandą suvartojamos energijos kiekis (kWh/60 min).

Tekstas „kWh/60 min*“: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

Vertė „XY“: Calibri bold 22 pt, 100 % juodas.

Image

Skleidžiamas triukšmas.

Apvadas: 2 pt, spalva: 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai, 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 22 pt, 100 % juoda.

Tekstas: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas.

Image

Tiekėjo modelio žymuo.

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 82 × 10,5 mm plote.

Image

Laikotarpis.

Tekstas: Calibri bold 10 pt.

5.3   Tik vėsinimo funkciją turintys vieno ortakio oro kondicionieriai, klasifikuojami pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D

Image

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo;

III.

tekstas „EER“ ir mėlynas ventiliatorius su oro bangomis;

IV.

energijos vartojimo efektyvumas; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma prietaiso energijos vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

V.

vėsinimo vardinis pajėgumas kW, suapvalintas iki dešimtųjų;

VI.

EERrated vertė, suapvalinta iki dešimtųjų;

VII.

per valandą suvartojamos energijos kiekis (kWh/60 min), suapvalintas iki dešimtųjų;

VIII.

patalpoje veikiančios oro kondicionieriaus mazgo garso galios lygis, išreikštas dB(A) re1 pW, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

Visos vertės, kurias reikalaujama nurodyti, nustatomos pagal VII priedą.

b)

Etiketės forma turi atitikti nustatytąją 5.4 punkte. Nukrypstant nuo šios nuostatos, jei modeliui pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 suteiktas Europos Sąjungos ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

5.4   Etiketės forma

Image

Pagal ją:

i)

etiketė yra ne mažesnė kaip 100 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu etiketė spausdinama didesnių matmenų, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas;

ii)

fonas turi būti baltos spalvos;

iii)

spalvos yra šios CMYK spalvos: žalsvai mėlyna, raudonai purpurinė, geltona ir juoda vadovaujantis tokiu pavyzdžiu: 00-70-X-00: 0 % žalsvai mėlynos, 70 % raudonai purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos;

iv)

etiketė turi atitikti visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą paveikslą):

Image

ES ženklo apvado linija. linijos storis – 5 pt, spalva: 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai, 3,5 mm.

Image

ES logotipas. Spalvos: X-80–00–00 ir 00–00-X-00.

Image

Energijos ženklas. Spalva: X-00-00-00.

Piktograma atitinka pavaizduotąją: ES ženklas ir energijos ženklas: plotis – 82 mm, aukštis – 16 mm.

Image

Linija po ženklais. 1 pt, spalva: 100 % žalsvai mėlyna, ilgis – 92,5 mm.

Image

EER nuoroda.

Tekstas: Calibri regular 10 pt, didžiosios raidės, 100 % juodas.

Image

A–G skalė.

Rodyklė: aukštis – 7 mm, tarpelis – 1,3 mm, spalvos:

aukščiausia klasė: X-00-X-00,

antra klasė: 70-00-X-00,

trečia klasė: 30-00-X-00,

ketvirta klasė: 00-00-X-00,

penkta klasė: 00-30-X-00,

šešta klasė: 00-70-X-00,

žemiausia (-ios) klasė (-ės) – 00-X-X-00.

Tekstas:

Calibri bold 18 pt, didžiosios raidės, baltas;

Calibri bold 7 pt, baltas.

Image

Energijos vartojimo efektyvumo klasė.

Rodyklė: plotis – 20 mm, aukštis – 15 mm, 100 % juoda;

Tekstas:

Calibri bold 30 pt, didžiosios raidės, baltas;

Calibri bold 14 pt, didžiosios raidės, baltas.

Image

Energija.

Tekstas: Calibri regular 8 pt, didžiosios raidės, 100 % juodas.

Image

Žodžio „minutė“ vertimas.

Tekstas: Calibri regular 7 pt, 100 % juodas.

Image

Vardinis pajėgumas kW.

Tekstas „kW“: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

Vertė „XY, Z“: Calibri bold 22 pt, 100 % juodas.

Image

EER vertė, suapvalinta iki dešimtųjų.

Tekstas „EER“: Calibri regular 14 pt, didžiosios raidės, 100 % juoda.

Vertė „X,Y“: Calibri bold 22 pt, 100 % juodas.

Image

Per valandą suvartojamos energijos kiekis (kWh/60 min).

Tekstas „kWh/60 min*“: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

Vertė „XY“: Calibri bold 22 pt, 100 % juodas.

Image

Skleidžiamas triukšmas.

Apvadas: 2 pt, spalva: 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai, 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 22 pt, 100 % juoda.

Tekstas: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas.

Image

Tiekėjo modelio žymuo.

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 82 × 10,5 mm plote.

Image

Laikotarpis.

Tekstas: Calibri bold 10 pt.

5.5   Tik šildymo funkciją turintys vieno ortakio oro kondicionieriai, klasifikuojami pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D

Image

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo;

III.

tekstas „COP“ ir raudonas ventiliatorius su oro bangomis;

IV.

energijos vartojimo efektyvumas; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

V.

šildymo vardinis pajėgumas kW, suapvalintas iki dešimtųjų;

VI.

COPrated vertė, suapvalinta iki dešimtųjų;

VII.

iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas per valandą suvartojamos energijos kiekis (kWh/60 min);

VIII.

patalpoje veikiančios oro kondicionieriaus mazgo garso galios lygis, išreikštas dB(A) re1 pW, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

Visos vertės, kurias reikalaujama nurodyti, nustatomos pagal VII priedą.

b)

Etiketės forma turi atitikti nustatytąją 5.6 punkte. Nukrypstant nuo šios nuostatos, jei modeliui pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 suteiktas Europos Sąjungos ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

5.6   Etiketės forma

Image

Pagal ją:

i)

etiketė yra ne mažesnė kaip 100 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu etiketė spausdinama didesnių matmenų, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas;

ii)

fonas turi būti baltos spalvos;

iii)

spalvos yra šios CMYK spalvos: žalsvai mėlyna, raudonai purpurinė, geltona ir juoda vadovaujantis tokiu pavyzdžiu: 00-70-X-00: 0 % žalsvai mėlynos, 70 % raudonai purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos;

iv)

etiketė turi atitikti visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą paveikslą):

Image

ES ženklo apvado linija. linijos storis – 5 pt, spalva: 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai, 3,5 mm.

Image

ES logotipas. Spalvos: X-80–00–00 ir 00–00-X-00.

Image

Energijos ženklas. Spalva: X-00-00-00.

Piktograma atitinka pavaizduotąją: ES ženklas ir energijos ženklas: plotis – 82 mm, aukštis – 16 mm.

Image

Linija po ženklais. 1 pt, spalva: 100 % žalsvai mėlyna, ilgis – 92,5 mm.

Image

COP nuoroda.

Tekstas: Calibri regular 10 pt, didžiosios raidės, 100 % juodas.

Image

A–G skalė.

Rodyklė: aukštis – 7 mm, tarpelis – 1,3 mm, spalvos:

aukščiausia klasė: X-00-X-00,

antra klasė: 70-00-X-00,

trečia klasė: 30-00-X-00,

ketvirta klasė: 00-00-X-00,

penkta klasė: 00-30-X-00,

šešta klasė: 00-70-X-00,

žemiausia (-ios) klasė (-ės) – 00-X-X-00.

Tekstas:

Calibri bold 18 pt, didžiosios raidės, baltas;

Calibri bold 7 pt, baltas.

Image

Energijos vartojimo efektyvumo klasė.

Rodyklė: plotis – 20 mm, aukštis – 15 mm, 100 % juoda;

Tekstas:

Calibri bold 30 pt, didžiosios raidės, baltas;

Calibri bold 14 pt, didžiosios raidės, baltas.

Image

Energija.

Tekstas: Calibri regular 8 pt, didžiosios raidės, 100 % juodas.

Image

Žodžio „minutė“ vertimas.

Tekstas: Calibri regular 7 pt, 100 % juodas.

Image

Vardinis pajėgumas kW.

Tekstas „kW“: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

Vertė „XY, Z“: Calibri bold 22 pt, 100 % juodas.

Image

COP vertė, suapvalinta iki dešimtųjų.

Tekstas „COP“: Calibri regular 14 pt, didžiosios raidės, 100 % juoda.

Vertė „X,Y“: Calibri bold 22 pt, 100 % juodas.

Image

Per valandą suvartojamos energijos kiekis (kWh per 60 min).

Tekstas „kWh/60 min*“: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

Vertė „XY“: Calibri bold 22 pt, 100 % juodas.

Image

Skleidžiamas triukšmas.

Apvadas: 2 pt, spalva: 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai, 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 22 pt, 100 % juoda;

Tekstas: Calibri regular 14 pt, 100 % juoda.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas.

Image

Tiekėjo modelio žymuo.

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 82 × 10,5 mm plote.

Image

Laikotarpis.

Tekstas: Calibri bold 10 pt.


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.


IV PRIEDAS

Gaminio vardinių parametrų lentelė

1.

Informacija gaminio vardinių parametrų lentelėje pateikiama toliau nustatyta tvarka:

a)

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

b)

vidaus oro kondicionieriaus arba patalpoje ir lauke esančių oro kondicionieriaus mazgų modelio žymuo;

c)

nepažeidžiant jokių Europos Sąjungos ekologinio ženklo suteikimo sistemos reikalavimų, jei modeliui suteiktas Europos Sąjungos ekologinis ženklas pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010, gali būti pridedama ekologinio ženklo kopija;

d)

standartinėmis sąlygomis vėsinimo ir (arba) šildymo režimu veikiančio prietaiso skleidžiamo garso galios lygiai viduje ir lauke;

e)

naudojamo šaldalo pavadinimas ir visuotinio atšilimo potencialo vertė bei toks standartinis tekstas:

„Šaldalo nuotėkis prisideda prie klimato kaitos. Jei šaldalo nutekėtų į atmosferą, mažesnį visuotinio atšilimo potencialą turintis šaldalas mažiau prisidėtų prie visuotinio atšilimo negu didesnį visuotinio atšilimo potencialą turintis šaldalas. Šiame prietaise yra skysto šaldalo, kurio visuotinio atšilimo potencialas yra [xxx]. Tai reiškia, kad jei 1 kg šio šaldalo nutekėtų į atmosferą, poveikis visuotiniam atšilimui būtų [xxx] kartų didesnis negu 1 kg CO2 nuotėkio per 100 metų. Niekada nebandykite patys taisyti šaldalo kontūro ar išrinkti prietaiso. Visuomet kreipkitės į profesionalus.“

2.

Be to, gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodoma tokia informacija apie vėsinimo režimą, jei oro kondicionieriaus efektyvumas nurodomas remiantis sezoniniu energijos vartojimo efektyvumo koeficientu (SEER):

a)

modelio (mazgo modelio arba mazgų derinio modelio) SEER ir energijos vartojimo efektyvumo klasė prietaisui veikiant vėsinimo režimu, nustatyta pagal I ir VII priedų apibrėžtis ir bandymų procedūras ir laikantis II priede nustatytų klasių ribų;

b)

orientacinis metinis per vėsinimo sezoną suvartojamos energijos kiekis QCE (kWh/metus), nustatytas pagal atitinkamai I ir VII priedų apibrėžtis ir bandymų procedūras. Šis kiekis apibūdinamas taip: „Suvartojamos energijos kiekis – „XYZ“ kWh per metus, grindžiamas įprasto bandymo rezultatais. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo to, kaip prietaisas naudojamas ir kur jis pastatytas.“

c)

vėsinimo režimo projektinė apkrova Pdesignc (kW), nustatyta pagal atitinkamai I ir VII priedų apibrėžtis ir bandymų procedūras.

3.

Be to, gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodoma tokia informacija apie šildymo režimą, jei oro kondicionieriaus efektyvumas nurodomas remiantis sezoniniu veiksmingumo koeficientu (SCOP):

a)

agregato ar jų derinio modelio SCOP ir energijos vartojimo efektyvumo klasė prietaisui veikiant šildymo režimu, nustatyta pagal I ir VII priedų apibrėžtis ir bandymų procedūras ir laikantis II priede nustatytų klasių ribų;

b)

orientacinis metinis per vidutinį šildymo sezoną suvartojamos energijos kiekis QHE (kWh/metus), nustatytas pagal atitinkamai I ir VII priedų apibrėžtis ir bandymų procedūras. Šis kiekis apibūdinamas taip: „Suvartojamos energijos kiekis – „XYZ“ kWh per metus, grindžiamas įprasto bandymo rezultatais. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo to, kaip prietaisas naudojamas ir kur jis pastatytas.“

c)

Kiti šildymo sezonai, kuriais tinkama naudoti prietaisą, šiltesnio (neprivaloma) arba vėsesnio (neprivaloma) I priede apibrėžto sezono pasirinkimo galimybės;

d)

šildymo režimo projektinė apkrova Pdesignc (kW), nustatyta pagal I ir VII priedų apibrėžtis ir bandymų procedūras;

e)

deklaruotasis pajėgumas ir pagalbinis šildymo pajėgumas, numatytas apskaičiuojant SCOP norminėmis projektinėmis sąlygomis.

4.

Be to, gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodoma tokia informacija, jei oro kondicionieriaus efektyvumas nurodomas remiantis energijos vartojimo efektyvumo koeficientu (EERrated) arba veiksmingumo koeficientu (COPrated):

a)

modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė, nustatyta pagal I ir VII priedų apibrėžtis ir bandymų procedūras ir laikantis II priede nustatytų klasių ribų;

b)

dviejų ortakių oro kondicionierių atveju nurodomas orientacinis per valandą suvartojamos elektros energijos kiekis QDD (kWh/60 min), nustatytas pagal I ir VII priedų apibrėžtis ir bandymų procedūras. Šis kiekis apibūdinamas taip: „Suvartojamos energijos kiekis – „X,Y“ kWh per 60 minučių, grindžiamas įprasto bandymo rezultatais. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo to, kaip prietaisas naudojamas ir kur jis pastatytas.“

c)

vieno ortakio oro kondicionierių atveju nurodomas orientacinis per valandą suvartojamos elektros energijos kiekis QSD (kWh/60 min), nustatytas pagal I ir VII priedų apibrėžtis ir bandymų procedūras. Šis kiekis apibūdinamas taip: „Suvartojamos energijos kiekis – „X,Y“ kWh per 60 minučių, grindžiamas įprasto bandymo rezultatais. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo to, kaip prietaisas naudojamas ir kur jis pastatytas.“

d)

prietaiso vėsinimo pajėgumas Prated (kW), nustatytas pagal I ir VII priedų apibrėžtis ir bandymų procedūras;

e)

prietaiso šildymo pajėgumas Prated (kW), nustatytas pagal I ir VII priedų apibrėžtis ir bandymų procedūras;

5.

Keliems to paties tiekėjo modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę.

6.

Vardinių parametrų lentelėje nurodomą informaciją galima pateikti kaip spalvotą ar nespalvotą etiketės kopiją. Jeigu pasirenkamas šis informacijos pateikimo būdas, 1–4 punktuose nurodyta informacija, kuri ne visada įtraukiama į etiketę, taip pat turi būti pateikta.


V PRIEDAS

Techniniai dokumentai

3 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus techninius dokumentus sudaro bent toliau išvardyti duomenys:

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b)

prietaiso modelio bendras aprašymas, kurio pakaktų vienareikšmiškai ir lengvai jį identifikuoti. Vieno ortakio oro kondicionieriai vadinami „vietiniais oro kondicionieriais“;

c)

jeigu taikoma, nuoroda į taikytus darniuosius standartus;

d)

jei taikoma, kiti taikyti skaičiavimo metodai, matavimo standartai ir specifikacijos;

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybės duomenys ir parašas;

f)

jei taikoma, techniniai matavimo parametrai, nustatyti pagal VII priedą:

i)

bendrieji matmenys;

ii)

oro kondicionieriaus tipas;

iii)

informacija apie tai, ar prietaisas skirtas tik vėsinti arba tik šildyti, ar turi šias abi funkcijas;

iv)

II priede apibrėžta modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė;

v)

vieno arba dviejų ortakių oro kondicionierių atveju nurodomi energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EERrated) ir veiksmingumo koeficientas (COPrated), o visų kitų oro kondicionierių atveju nurodomi sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER) ir sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP);

vi)

šildymo sezonas, kuriuo prietaisas yra tinkamas naudoti pagal paskirtį;

vii)

garso galios lygis, išreikštas dB(A) re1 pW ir suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

viii)

naudojamo šaldalo pavadinimas ir visuotinio atšilimo potencialas.

g)

pagal VII priedą atlikto skaičiavimo rezultatai.

Po šių pirmiau išvardytų duomenų tiekėjai gali pateikti papildomos informacijos.

Jeigu į techninių dokumentų rinkinį įtraukta tam tikro oro kondicionieriaus modelio informacija buvo nustatyta atlikus skaičiavimą, kuriam naudoti projekto duomenys, arba ji buvo nustatyta ekstrapoliuojant kitų lygiaverčių oro kondicionierių duomenis ar buvo taikomi abu metodai, tokiu atveju dokumentuose pateikiami išsamūs šio skaičiavimo ar ekstrapoliavimo arba abiejų metodų ir bandymų, kurių siekdami patikrinti atlikto skaičiavimo tikslumą ėmėsi tiekėjai, duomenys. Kartu su informacija taip pat pateikiamas visų kitų lygiaverčių prietaisų modelių, apie kuriuos informacija buvo nustatyta minėtu būdu, sąrašas.


VI PRIEDAS

Informacija, pateikiama, kai galutinis naudotojas negali apžiūrėti siūlomo gaminio

1.

4 straipsnio b dalyje nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a)

II priede apibrėžta modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė;

b)

oro kondicionierių, išskyrus vieno ir dviejų ortakių oro kondicionierius, atveju nurodoma:

i)

sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER) ir (arba) sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP);

ii)

projektinė apkrova (kW);

iii)

metinis elektros energijos suvartojimas;

iv)

vėsinimo ir (arba) visi šildymo (vidutinis, vėsesnis, šiltesnis), sezonas (-ai), kuriuo (-iais) prietaisas yra tinkamas naudoti;

c)

vieno ortakio ir dviejų ortakių oro kondicionierių atveju nurodoma:

i)

energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EER) ir (arba) veiksmingumo koeficientas (COP);

ii)

vardinis pajėgumas (kW);

iii)

dviejų ortakių oro kondicionierių per valandą vėsinimui ir (arba) šildymui suvartojamos elektros energijos kiekis;

iv)

vieno ortakio oro kondicionierių per valandą vėsinimui ir (arba) šildymui suvartojamos elektros energijos kiekis;

d)

garso galios lygis, išreikštas dB(A) re1 pW ir suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

e)

naudojamo šaldalo pavadinimas ir visuotinio atšilimo potencialas (GWP).

2.

Jeigu taip pat nurodoma kita į vardinių parametrų lentelę įtraukta informacija, jos pateikimo forma ir tvarka turi atitikti IV priedo nuostatas.

3.

Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama visa šiame priede nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti.


VII PRIEDAS

Matavimas ir skaičiavimas

1.

Šio reglamento reikalavimų laikymosi ir patikros, ar laikomasi tų reikalavimų, tikslais matavimai ir skaičiavimai atliekami pagal darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitą patikimą, tikslų ir pakartojamą metodą, kuriame atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo metodus ir kurio rezultatai laikomi mažos neapibrėžties rezultatais.

2.

Nustatant sezoninį energijos suvartojimą, sezoninį energijos vartojimo efektyvumo koeficientą (SEER) ir sezoninį veiksmingumo koeficientą (SCOP), atsižvelgiama į šiuos dalykus:

a)

Europos sezonines sąlygas, nustatytas šio priedo 1 lentelėje;

b)

normines projektines sąlygas, kaip apibrėžta šio priedo 3 lentelėje;

c)

elektros energijos suvartojimą visomis susijusiomis veiksenomis, taikant laikotarpius, apibrėžtus šio priedo 4 lentelėje;

d)

energijos vartojimo efektyvumo blogėjimo dėl ciklinio veikimo pobūdžio (jei taikoma) poveikį, atsižvelgiant į vėsinimo ir (arba) šildymo pajėgumo valdymo tipą;

e)

sezoninių veiksmingumo koeficientų pataisas atsižvelgiant į sąlygas, kuriomis įrenginio šildymo pajėgumas per mažas šildymo apkrovai išlaikyti;

f)

pagalbinio šildytuvo (jei taikoma) poveikį, į kurį atsižvelgiama skaičiuojant sezoninį įrenginio efektyvumą šildymo režimu.

3.

Jei su tam tikru modeliu, kuris yra patalpoje ir lauke esančių agregatų derinys, susijusi informacija gauta atliekant skaičiavimus remiantis konstrukcija ir (arba) ekstrapoliavimu pagal kitų derinių duomenis, dokumentuose turėtų būti pateikiami išsamūs tokių skaičiavimų ir (arba) ekstrapoliavimo, taip pat skaičiavimų tikslumui patikrinti atliktų bandymų, duomenys (įskaitant matematinio modelio, pagal kurį apskaičiuotos tokių derinių eksploatacinės charakteristikos, ir matavimų, atliktų siekiant patikrinti šį modelį, duomenis).

4.

Vieno ortakio ir dviejų ortakių oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EERrated) ir, kai taikoma, veiksmingumo koeficientas (COPrated) nustatomi standartinėmis veikimo sąlygomis, kaip apibrėžta šio priedo 2 lentelėje.

5.

Skaičiuojant elektros energijos suvartojimą vėsinimo ir (arba) šildymo režimu atsižvelgiama į elektros energijos suvartojimą įrenginiui veikiant visomis susijusiomis veiksenomis, prireikus taikant laikotarpius, apibrėžtus šio priedo 4 lentelėje.

1   lentelė

Vėsinimo sezono ir šildymo sezono „vidutinio“, „šiltesnio“ ir „vėsesnio“ verčių intervalai (j), lauko temperatūra (Tj) °C ir intervalo trukmė valandomis (hj). st = sausuoju termometru išmatuota temperatūra

VĖSINIMO SEZONAS

 

ŠILDYMO SEZONAS

 

 

 

 

 

 

Vidutinis

Šiltesnis

Vėsesnis

j

#

Tj

°C

hj

h

 

j

#

Tj

°C

hjA

h

hj W

h

hjC

h

 

st

 

 

 

st

 

 

 

1

17

205

 

1–8

– 30– – 23

0

0

0

2

18

227

 

9

–22

0

0

1

3

19

225

 

10

–21

0

0

6

4

20

225

 

11

–20

0

0

13

5

21

216

 

12

–19

0

0

17

6

22

215

 

13

–18

0

0

19

7

23

218

 

14

–17

0

0

26

8

24

197

 

15

–16

0

0

39

9

25

178

 

16

–15

0

0

41

10

26

158

 

17

–14

0

0

35

11

27

137

 

18

–13

0

0

52

12

28

109

 

19

–12

0

0

37

13

29

88

 

20

–11

0

0

41

14

30

63

 

21

–10

1

0

43

15

31

39

 

22

–9

25

0

54

16

32

31

 

23

–8

23

0

90

17

33

24

 

24

–7

24

0

125

18

34

17

 

25

–6

27

0

169

19

35

13

 

26

–5

68

0

195

20

36

9

 

27

–4

91

0

278

21

37

4

 

28

–3

89

0

306

22

38

3

 

29

–2

165

0

454

23

39

1

 

30

–1

173

0

385

24

40

0

 

31

0

240

0

490

 

 

 

 

32

1

280

0

533

 

 

 

 

33

2

320

3

380

 

 

 

 

34

3

357

22

228

 

 

 

 

35

4

356

63

261

 

 

 

 

36

5

303

63

279

 

 

 

 

37

6

330

175

229

 

 

 

 

38

7

326

162

269

 

 

 

 

39

8

348

259

233

 

 

 

 

40

9

335

360

230

 

 

 

 

41

10

315

428

243

 

 

 

 

42

11

215

430

191

 

 

 

 

43

12

169

503

146

 

 

 

 

44

13

151

444

150

 

 

 

 

45

14

105

384

97

 

 

 

 

46

15

74

294

61

Iš viso

 

2 602

 

 

 

4 910

3 590

6 446


2   lentelė

Standartinės veikimo sąlygos, sausuoju termometru išmatuota oro temperatūra (skliaustuose nurodyta drėgnuoju termometru išmatuota temperatūra)

Prietaisas

Funkcija

Patalpos oro temperatūra

(°C)

Lauko oro temperatūra

(°C)

oro kondicionieriai, išskyrus vieno ortakio oro kondicionierius

vėsinimas

27 (19)

35 (24)

šildymas

20 (maks. 15)

7(6)

vieno ortakio oro kondicionieriai

vėsinimas

35 (24)

35 (24) (1)

šildymas

20 (12)

20 (12) (1)


3   lentelė

Norminės projektinės sąlygos, sausuoju termometru išmatuota oro temperatūra (skliaustuose nurodyta drėgnuoju termometru išmatuota temperatūra)

Funkcija / sezonas

Patalpos oro temperatūra

(°C)

Lauko oro temperatūra

(°C)

Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra

(°C)

Ribinė veikimo temperatūra

(°C)

 

Tin

Tdesignc/Tdesignh

Tbiv

Tol

vėsinimas

27 (19)

Tdesignc = 35 (24)

netaikoma

netaikoma

šildymas – „vidutinis“

20 (15)

Tdesignh = – 10 (– 11)

maks. 2

maks. – 7

šildymas – „šiltesnis“

Tdesignh = 2 (1)

maks. 7

maks. 2

šildymas – „vėsesnis“

Tdesignh = – 22 (– 23)

maks. – 7

maks. – 15


4   lentelė

Tam tikro tipo prietaiso veikimo tam tikra veiksena trukmė valandomis, taikoma skaičiuojant elektros energijos suvartojimą

Prietaiso tipas / funkcija (jei taikoma)

Vienetai

Šildymo sezonas

Įjungties veiksena

Termostatinės išjungties veiksena

Budėjimo veiksena

Išjungties veiksena

Karterio šildytuvo veiksena

 

 

 

vėsinimas – HCE

šildymas – HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Oro kondicionieriai, išskyrus dviejų ortakių ir vieno ortakio oro kondicionierius

Vėsinimo režimas, jei prietaisas gali tik vėsinti

valandos per metus

 

350

221

2 142

5 088

7 760

Vėsinimo ir šildymo režimai, jei prietaisas gali veikti abiem režimais

Vėsinimo režimas

valandos per metus

 

350

221

2 142

0

2 672

Šildymo režimas

valandos per metus

Vidutinis

1 400

179

0

0

179

Šiltesnis

1 400

755

0

0

755

Vėsesnis

2 100

131

0

0

131

Šildymo režimas, jei prietaisas gali tik šildyti

valandos per metus

Vidutinis

1 400

179

0

3 672

3 851

Šiltesnis

1 400

755

0

4 345

4 476

Vėsesnis

2 100

131

0

2 189

2 944

Dviejų ortakių oro kondicionieriai

 

 

vėsinimas – HCE

šildymas – HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Vėsinimo režimas, jei prietaisas gali tik vėsinti

h/60 min

 

1

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

Vėsinimo ir šildymo režimai, jei prietaisas gali veikti abiem režimais

Vėsinimo režimas

h/60 min

 

1

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

Šildymo režimas

h/60 min

 

1

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

Šildymo režimas, jei prietaisas gali tik šildyti

h/60 min

 

1

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

Vieno ortakio oro kondicionieriai

 

 

vėsinimas – HCE

šildymas – HHE

 

 

 

 

Vėsinimo režimas

h/60 min

 

1

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

Šildymo režimas

h/60 min

 

1

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma


(1)  Vieno ortakio oro kondicionierių atveju pro kondensatorių (garintuvą) vėsinimo (šildymo) režimu tiekiamas ne lauko, o patalpos oras.


VIII PRIEDAS

Rinkospriežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, valstybių narių valdžios institucijos, tikrindamos atitiktį II priede nustatytiems reikalavimams, taiko toliau nustatytą patikros procedūrą.

1.

Valstybės narės valdžios institucijos išbando vieną įrenginį.

2.

Laikoma, kad oro kondicionieriaus (išskyrus vieno ortakio ir dviejų ortakių oro kondicionierius) modelis atitinka šio reglamento I priede išdėstytus jam taikomus reikalavimus, jei jo sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER) arba sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP), jei taikytina, yra ne mažesnis kaip deklaruota vertė minus 8 %. SEER ir SCOP vertės nustatomos pagal II priedą.

Laikoma, kad vieno ortakio arba dviejų ortakių oro kondicionieriaus modelis atitinka šio reglamento I priede išdėstytus jam taikomus reikalavimus, jei išjungties veiksenos ir budėjimo veiksenos rezultatai neviršija ribinių verčių daugiau kaip 10 % ir jei energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EERrated) arba (jei taikoma) veiksmingumo koeficientas (COPrated) yra ne mažesnis kaip deklaruota vertė minus 10 %. EER ir COP vertės nustatomos pagal II priedą.

Laikoma, kad oro kondicionieriaus modelis atitinka šiame reglamente nustatytus jam taikomus reikalavimus, jei didžiausio garso galios lygis neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 2 dB(A).

3.

Jeigu 2 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, rinkos priežiūrą vykdanti institucija išbando tris papildomus atsitiktine tvarka atrinktus to paties modelio vienetus.

4.

Laikoma, kad oro kondicionieriaus modelis (išskyrus vieno ortakio ir dviejų ortakių oro kondicionierius) atitinka šio reglamento I priede išdėstytus jam taikomus reikalavimus, jei trijų to modelio vienetų sezoninio energijos vartojimo efektyvumo koeficiento (SEER), arba (jei taikoma) sezoninio veiksmingumo koeficiento (SCOP) vidurkis yra ne mažesnis kaip deklaruota vertė minus 8 %. SEER ir SCOP vertės nustatomos pagal II priedą.

Laikoma, kad vieno ortakio arba dviejų ortakių oro kondicionieriaus modelis atitinka šio reglamento I priede išdėstytus jam taikomus reikalavimus, jei trijų to modelio vienetų išjungties veiksenos rezultatų vidurkis ir budėjimo veiksenos rezultatų vidurkis neviršija ribinių verčių daugiau kaip 10 % ir jei energijos vartojimo efektyvumo koeficiento (EERrated) arba veiksmingumo koeficiento (COPrated) vidurkis yra ne mažesnis kaip deklaruota vertė minus 10 %. EER ir COP vertės nustatomos pagal II priedą.

Laikoma, kad oro kondicionieriaus modelis atitinka šiame reglamente nustatytus jam taikomus reikalavimus, jei trijų to modelio vienetų garso galios lygio rezultatai neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 2 dB(A).

5.

Jeigu 4 punkte nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad modelis neatitinka šio reglamento reikalavimų.

Atitikties šiam reglamentui ir jos patikrinimo tikslais valstybės narės taiko II priede nurodytas procedūras ir darniuosius standartus, kurių numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba kitus patikimus, tikslius ir pakartojamus skaičiavimo ir matavimo metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus.


Top