EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0513

2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 513/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų Tekstas svarbus EEE

OL L 145, 2011 5 31, p. 30–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/513/oj

31.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 145/30


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 513/2011

2011 m. gegužės 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

2009 m. vasario 25 d. paskelbtoje Jacques de Larosière pirmininkaujamos aukšto lygio ekspertų grupės, kuriai Komisija buvo suteikusi įgaliojimus, galutinėje ataskaitoje padaryta išvada, kad reikia stiprinti Europos Sąjungos finansų sektoriaus priežiūros sistemą siekiant sumažinti būsimų finansų krizių riziką ir pasekmes. Joje rekomenduojama įgyvendinti išsamiais priežiūros struktūros reformas. Ekspertų grupė taip pat padarė išvadą, kad reikėtų sukurti Europos finansų priežiūros institucijų sistemą (toliau – EFPIS), kuri apimtų tris Europos priežiūros institucijas: vieną – bankininkystės sektoriui, antrą – vertybinių popierių sektoriui ir trečią – draudimo ir profesinių pensijų sektoriui bei rekomendavo sukurti Europos sisteminės rizikos tarybą.

(2)

2009 m. kovo 4 d. komunikate „Europos ekonomikos atkūrimo skatinimas“ Komisija pasiūlė parengti teisės aktų, kuriais būtų sukurta EFPIS, projektus, o 2009 m. gegužės 27 d. komunikate „Europos finansų priežiūra“ ji pateikė išsamesnę informaciją apie galimą tokios naujos priežiūros sistemos struktūrą, pabrėždama kredito reitingų agentūrų priežiūros specifiškumą.

(3)

2009 m. birželio 19 d. išvadose Europos Vadovų Taryba rekomendavo sukurti EFPIS, kurią sudarytų nacionalinių finansų priežiūros institucijų, veikiančių kartu su trimis naujomis Europos priežiūros institucijomis, tinklas. EFPIS turėtų būti siekiama gerinti nacionalinės priežiūros kokybę ir nuoseklumą, stiprinti tarpvalstybiniu mastu veikiančių grupių priežiūrą sudarant priežiūros institucijų kolegijas ir parengti vieną bendrą Europos taisyklių sąvadą, taikomą visiems finansų rinkos dalyviams vidaus rinkoje. Europos Vadovų Taryba pabrėžė, kad Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai turėtų būti suteikti kredito reitingų agentūrų priežiūros įgaliojimai. Taip pat turėtų Komisija turėtų išsaugoti kompetenciją užtikrinti sutarčių, visų pirma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) VII antraštinės dalies I skyriaus, susijusio su bendromis konkurencijos taisyklėmis, reikalavimų laikymąsi vadovaujantis šioms taisyklėms įgyvendinti priimtomis nuostatomis.

(4)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 (4) buvo įsteigta Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (EVPRI).

(5)

Turėtų būti aiškiai apibrėžtas EVPRI kompetencijos mastas, kad finansų rinkos dalyviai galėtų nustatyti instituciją, kompetentingą kredito reitingų agentūrų veiklos srityje. EVPRI turėtų būti suteikta bendroji kompetencija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 (5) spręsti su kredito reitingų agentūrų registracija ir su nuolatine registruotų kredito reitingų agentūrų priežiūra susijusius klausimus.

(6)

EVPRI turėtų būti išimtinai atsakinga už kredito reitingų agentūrų registravimą ir priežiūrą Sąjungoje. Tais atvejais, kai EVPRI paveda konkrečias užduotis kompetentingoms institucijoms, EVPRI ir toliau turėtų išlikti teisiškai atsakinga. Kompetentingų institucijų vadovai ir kiti darbuotai turėtų dalyvauti EVPRI sprendimų priėmimo procese laikydamiesi Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, veikdami kaip EVPRI organų, pavyzdžiui, jos priežiūros tarybos arba jos vidaus grupių, nariai. EVPRI turėtų būti suteikti išimtiniai įgaliojimai sudaryti bendradarbiavimo susitarimus dėl keitimosi informacija su trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis. Šie bendradarbiavimo susitarimai turėtų būti taikomi kompetentingoms institucijoms atsižvelgiant į jų dalyvavimo EVPRI sprendimų priėmimo procese mastą arba joms vykdant užduotis EVPRI vardu.

(7)

Reitinguojamos finansinės priemonės emitento paskirtajai kredito reitingų agentūrai pateikiamos informacijos skaidrumas gali turėti labai didelę pridėtinę vertę rinkos veikimui ir investuotojų apsaugai. Todėl reikėtų apsvarstyti geriausius būdus padidinti informacijos, kuria remiamasi reitinguojant finansines priemones, skaidrumą. Pirma, jei ši informacija būtų atskleidžiama kitoms registruotoms arba sertifikuotoms kredito reitingų agentūroms, tikėtina, kad sustiprėtų kredito reitingų agentūrų konkurencija, nes visų pirma padidėtų neužsakytų reitingų skaičius. Teikiant tokius neužsakytus reitingus turėtų būti skatinama naudotis daugiau nei vienu kiekvienos finansų priemonės reitingu. Be to, tikėtina, kad tai padėtų išvengti galimų interesų konfliktų, ypač kai taikomas modelis „emitentas moka“, ir turėtų padėti gerinti reitingų kokybę. Antra, jei tokia informacija būtų atskleidžiama visai rinkai, galėtų padidėti investuotojų gebėjimas patiems atlikti rizikos analizę, o atlikdami išsamų patikrinimą jie galėtų remtis ta papildoma informacija. Atskleidus tokią informaciją taip pat galėtų sumažėti priklausomumas nuo kredito reitingų agentūrų suteiktų kredito reitingų. Norėdama pasiekti tuos fundamentalius tikslus, Komisija turėtų tuos klausimus išsamiai apsvarstyti, toliau nagrinėdama, kaip tinkamai apibrėžti atskleidimo pareigos apimtį, atsižvelgdama į pakeitimo vertybiniais popieriais vietos rinkoms daromą poveikį, toliau konsultuotis su suinteresuotomis šalimis, stebėti rinkos ir reguliavimo pokyčius ir kitų jurisdikcijų įgytą patirtį. Komisija, atsižvelgdama į tą įvertinimą, turėtų pateikti atitinkamus teisėkūros pasiūlymus. Komisijos vertinimas ir pasiūlymai turėtų sudaryti sąlygas parengti tokią skaidrumo pareigų apibrėžtį, kuri labiausiai atitiktų viešąjį interesą ir investuotojų apsaugos reikalavimus.

(8)

Kadangi kredito reitingai naudojami visoje Sąjungoje, tradicinis buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos ir kitų kompetentingų institucijų atskyrimas, ir priežiūros institucijų kolegijų koordinavimas nėra tinkamiausias būdas vykdyti kredito reitingų agentūrų priežiūrą. Įsteigus EVPRI, tokios struktūros nebereikės. Todėl turėtų būti supaprastintas registracijos procesas ir atitinkamai sutrumpinti terminai.

(9)

EVPRI turėtų būti atsakinga už kredito reitingų agentūrų registraciją ir nuolatinę jų priežiūrą, bet ji neturėtų būti atsakinga už kredito reitingų naudotojų priežiūrą. Todėl kompetentingos institucijos, paskirtos pagal atitinkamus sektorių teisės aktus kredito įstaigoms, investicinėms įmonėms, draudimo įmonėms, gyvybės draudimo įmonėms, perdraudimo bendrovėms, kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektams (KIPVPS), įstaigoms, atsakingoms už profesinių pensijų skyrimą, ir alternatyvaus investavimo fondams prižiūrėti, turėtų likti atsakingos už šių finansų įstaigų ir subjektų, kurių priežiūra vykdoma nacionaliniu lygiu taikant kitas finansinių paslaugų direktyvas ir šių direktyvų taikymo tikslu, naudojimąsi kredito reitingais ir už kredito reitingų naudojimą prospektuose.

(10)

Reikalinga veiksminga priemonė, kurią taikant būtų galima parengti suderintus techninius standartus, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas Reglamentui (EB) Nr. 1060/2009 taikyti kasdieniniame darbe ir visoje Sąjungoje užtikrinti vienodas sąlygas investuotojams bei vartotojams ir tinkamą jų apsaugą. Veiksminga ir tikslinga patikėti rengti techninių standartų projektus EVPRI, kuri yra ypač specializuota įstaiga.

(11)

Kredito reitingų agentūrų srityje EVPRI turėtų pateikti Komisijai techninių reguliavimo standartų projektus dėl informacijos, kurią kredito reitingų agentūra turi pateikti registracijos paraiškoje, dėl informacijos, kurią kredito reitingų agentūra turi pateikti sertifikavimo paraiškoje ir paraiškoje dėl jos sisteminės svarbos finansiniam stabilumui arba finansų rinkų vientisumui įvertinimo, dėl informacijos (įskaitant struktūrą, formatą, pranešimo būdą ir laikotarpį) apie kredito reitingų metodų atitikties Reglamente (EB) Nr. 1060/2009 nustatytiems reikalavimams įvertinimą, kurią kredito reitingų agentūros turi atskleisti, pateikimo, ir dėl reitingų duomenų, kuriuos kredito reitingų agentūros turės periodiškai teikti EVPRI nuolatinei priežiūrai vykdyti, turinio ir formos. Pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 tam, kad tie techniniai reguliavimo standartai būtų teisiškai privalomi, jų projektus turėtų priimti Komisija. Rengdama techninių reguliavimo standartų projektus EVPRI turėtų atsižvelgti į Europos vertybinių popierių priežiūros institucijų komiteto jau paskelbtas gaires ir, jei tinkama ir būtina, jas atnaujinti atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 turinį.

(12)

Tose srityse, kuriose techniniai reguliavimo standartai netaikomi, EVPRI turėtų būti įgaliota skelbti ir atnaujinti neprivalomas gaires su Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 taikymu susijusiais klausimais.

(13)

Kad EVPRI galėtų veiksmingai vykdyti savo pareigas, ji turėtų galėti pateikdama prašymą ar priimdama sprendimą reikalauti, kad kredito reitingų agentūros, kredito reitingavimo veikloje dalyvaujantys asmenys, reitinguojami subjektai ir susijusios trečiosios šalys, trečiosios šalys, kurioms kredito reitingų agentūros pavedė vykdyti tam tikras veiklos funkcijas, ir kitaip glaudžiai ir iš esmės su kredito reitingų agentūromis ar kredito reitingavimo veikla susiję asmenys, pateiktų visą būtiną informaciją. Pastaroji asmenų grupė turėtų apimti, pavyzdžiui, kredito reitingų agentūros darbuotojus, kurie tiesiogiai nedalyvauja reitingavimo veikloje, bet kurie dėl savo funkcijų kredito reitingų agentūroje gali turėti svarbios informacijos apie konkretų atvejį. Į tą kategoriją taip pat gali patekti įmonės, kurios suteikė paslaugų kredito reitingų agentūrai. Kredito reitingais besinaudojančios įmonės į tą kategoriją turėtų nepatekti. Jei EVPRI reikalauja tokios informacijos pateikdama prašymą, prašymo adresatas neįpareigojamas jos pateikti, tačiau tuo atveju, jei jis savanoriškai atsako į gautą prašymą, pateikiama informacija neturėtų būti neteisinga ar klaidinanti. Tokia informacija turėtų būti pateikiama nedelsiant.

(14)

Kad galėtų veiksmingai naudotis jai suteiktais priežiūros įgaliojimais, EVPRI turėtų galėti atlikti tyrimus ir patikrinimus vietoje.

(15)

Kompetentingos institucijos turėtų perduoti bet kokią pagal šį Reglamentą (ES) Nr. 1060/2009 reikalingą informaciją EVPRI, jai padėti ir su ja bendradarbiauti. Be to, EVPRI ir kompetentingos institucijos turėtų glaudžiai bendradarbiauti su sektorių kompetentingomis institucijomis, atsakingomis už Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų įmonių priežiūrą. EVPRI turėtų galėti pavesti konkrečias priežiūros užduotis valstybės narės kompetentingai institucijai, pvz., kai priežiūros užduočiai atlikti reikia su vietos sąlygomis susijusių žinių ir patirties, kurių galima lengviau gauti nacionaliniu lygiu. Užduočių, kurios galėtų būti pavestos, pobūdis apima konkrečias tiriamojo pobūdžio užduotis ir patikrinimus vietoje. Prieš pavesdama užduotis EVPRI konsultuojasi su atitinkama kompetentinga institucija apie išsamiais tokio užduočių pavedimo sąlygas, įskaitant pavedamos užduoties mastą, užduoties atlikimo terminus, ir būtiną informaciją, kurią turi perduoti EVPRI ir kuri turi būti jai perduota. EVPRI kompetentingoms institucijoms turėtų atlyginti už pavestų užduočių vykdymą vadovaudamasi reglamentu dėl mokesčių, kurį Komisija patvirtina pasinaudodama teise priimti deleguotą teisės aktą. EVPRI neturėtų galėti pavesti priimti sprendimus dėl registracijos.

(16)

Būtina užtikrinti, kad kompetentingos institucijos galėtų prašyti EVPRI patikrinti, ar įvykdytos kredito reitingų agentūros registracijos panaikinimo sąlygos, taip pat prašyti, kad EVPRI sustabdytų naudojimąsi reitingais, jei pripažįstama, kad kredito reitingų agentūra nuolat rimtai pažeidžia Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009. EVPRI turėtų įvertinti tokius prašymus ir imtis tinkamų priemonių.

(17)

EVPRI turėtų galėti nustatyti periodiškai mokamas baudas siekiant priversti kredito reitingų agentūras nutraukti pažeidimą, pateikti visą EVPRI reikalaujamą išsamią informaciją arba sutikti, kad būtų atliktas tyrimas arba patikrinimas vietoje.

(18)

EVPRI taip pat turėtų galėti paskirti kredito reitingų agentūroms baudas, kai institucija nustato, kad agentūros tyčia ar dėl aplaidumo pažeidė Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009. Baudos turėtų būti skiriamos atsižvelgiant į pažeidimo sunkumo lygį. Pažeidimai turėtų būti suskirstyti į skirtingas grupes ir pagal jas nustatytas konkretus baudų dydis. Siekdama apskaičiuoti baudos už konkretų pažeidimą dydį, EVPRI turėtų taikyti dviejų pakopų metodą nustatydama bazinį baudos dydį ir pritaikydama, prireikus, korekcinius koeficientus. Bazinis dydis turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į atitinkamos kredito reitingų agentūros metinę apyvartą, o pritaikymas turėtų būti atliekamas taikant atitinkamus koeficientus pagal šį reglamentą ir taip padidinant arba sumažinant bazinį baudos dydį.

(19)

Šiuo reglamentu nustatomi koeficientai, susiję su sunkinančiomis ir lengvinančiomis aplinkybėmis, siekiant suteikti EVPRI priemones, kurios būtinos norint nuspręsti dėl kredito reitingų agentūros padaryto pažeidimo sunkumui proporcingos baudos skyrimo, atsižvelgiant į aplinkybes, kuriomis buvo padarytas tas pažeidimas.

(20)

Prieš priimdama sprendimą paskirti baudas arba periodiškai mokamas baudas, EVPRI turėtų suteikti asmenims, kurių atžvilgiu taikoma procedūra, galimybę būti išklausytiems, kad būtų užtikrinamos jų teisės į gynybą.

(21)

Valstybės narės turėtų išlaikyti kompetenciją nustatyti ir įgyvendinti taisykles dėl sankcijų, taikomų finansų įstaigoms ir kitiems subjektams pažeidus pareigą reguliavimo tikslais naudoti tik pagal Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 registruotų kredito reitingų agentūrų suteiktus kredito reitingus.

(22)

Šiuo reglamentu neturėtų būti sukurtas precedentas, kad Europos priežiūros institucijos paskiria finansines arba nefinansines sankcijas finansų rinkos dalyviams arba kitoms įmonėms už kitų rūšių veiklą.

(23)

EVPRI neturėtų skirti baudų ar periodiškai mokamų baudų tais atvejais, kai ankstesnis išteisinamasis ar apkaltinamasis nuosprendis yra priimtas dėl tų pačių faktų arba iš esmės tokių pačių faktų, ir, pasibaigus pagal nacionalinę teisę vykdomam baudžiamajam procesui, yra įgijęs res judicata galią.

(24)

Turėtų būti įmanoma užtikrinti EVPRI paskirtų baudų ar periodiškai mokamų baudų mokėjimą ir šį mokėjimo užtikrinimą turėtų reglamentuoti civilinio proceso taisyklės, galiojančios tos valstybės, kurios teritorijoje jis yra vykdomas, teritorijoje. Civilinio proceso taisyklės neturėtų apimti baudžiamojo proceso taisyklių, bet galėtų apimti administracinio proceso taisykles.

(25)

Kredito reitingų agentūrai padarius pažeidimą, EVPRI turėtų galėti imtis įvairių priežiūros priemonių, įskaitant toliau išvardytas priemones, tačiau jomis neapsiribojant: reikalauti kredito reitingų agentūros nutraukti pažeidimą, sustabdyti reitingų naudojimą, reguliavimo tikslais laikinai uždrausti kredito reitingų agentūrai suteikti reitingus ir kraštutiniu atveju – panaikinti registraciją, jei kredito reitingų agentūra rimtai arba pakartotinai pažeidė Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009. EVPRI turėtų taikyti priežiūros priemones atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį ir sunkumą bei turėtų laikytis proporcingumo principo. Prieš priimdama sprendimą dėl priežiūros priemonių, EVPRI turėtų suteikti asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, galimybę būti išklausytiems, kad būtų užtikrinamos jų teisės į gynybą.

(26)

Šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, kurie visų pirma pripažįstami Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ir pagal valstybių narių konstitucines tradicijas. Atitinkamai šis reglamentas turėtų būti aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į tas teises ir principus, įskaitant susijusius su spaudos ir saviraiškos laisve žiniasklaidoje, asmenų, kurie nekalba teismo proceso kalba arba jos nesupranta, teise į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas kaip bendros teisės į teisingą bylos nagrinėjimą dalimi.

(27)

Siekiant teisinio tikrumo, reikėtų nustatyti aiškias pereinamojo laikotarpio priemones dėl kompetentingų institucijų bylų ir darbinių dokumentų perdavimo EVPRI.

(28)

Perdavus priežiūros įgaliojimus iš kompetentingų institucijų EVPRI, kompetentingos institucijos atlikta kredito reitingų agentūros registracija turėtų likti galioti visoje Sąjungoje.

(29)

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus pagal SESV 290 straipsnį dėl trečiųjų šalių reguliavimo ir priežiūros sistemos lygiavertiškumo vertinimo kriterijų keitimo ir tolesnio jų tikslinimo, siekiant atsižvelgti į pokyčius finansų rinkose, nustatyti mokesčių taisykles ir išsamias taisykles dėl baudų ir periodiškai mokamų baudų ir keisti Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 priedus. Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų metu Komisija rengtų tinkamas konsultacijas, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu.

(30)

Rengdama deleguotus teisės aktus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkamų dokumentų informacija būtų laiku ir nuolat perduodama Europos Parlamentui ir Tarybai.

(31)

Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų būti suteikti trys mėnesiai nuo pranešimo dienos pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva svarbiose rūpestį keliančios srityse tą laikotarpį turėtų būti galima pratęsti trimis mėnesiais. Europos Parlamentui ir Tarybai taip pat turi būti sudaryta galimybė informuoti kitas institucijas apie savo ketinimą nepareikšti prieštaravimų. Taip anksti priimti deleguotus teisės aktus ypač tinkama tuomet, kai reikia laikytis galutinių terminų, pavyzdžiui, kai pagrindiniame teisės akte nustatyti tvarkaraščiai, dėl kurių Komisija turi priimti deleguotą teisės aktą.

(32)

Deklaracijoje dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio, pridėtoje prie tarpvyriausybinės konferencijos, per kurią buvo patvirtinta Lisabonos sutartis, Baigiamojo akto, Konferencija atkreipė dėmesį į Komisijos ketinimą toliau konsultuotis su valstybių narių paskirtais ekspertais rengiant deleguotų teisės aktų projektus finansinių paslaugų srityje pagal jos nusistovėjusią praktiką.

(33)

1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (6) taikoma tvarkant asmens duomenis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009.

(34)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 asmens duomenų tvarkymui taikomos visos 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (7) nuostatos.

(35)

Kadangi šio reglamento tikslų, t. y. sukurti efektyvią ir veiksmingą kredito reitingų agentūrų priežiūros sistemą vienai bendrai priežiūros institucijai pavedant vykdyti kredito reitingų nustatymo veiklos priežiūrą Sąjungoje, sukurti kredito reitingų agentūroms vieną kontaktinį centrą ir užtikrinti, kad kredito reitingų agentūros nuosekliai taikytų taisykles, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl Europos masto struktūros ir kredito reitingų nustatymo veiklos, kuri bus prižiūrima, poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(36)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 1 dalis papildoma šiais punktais:

„p)   kompetentingos institucijos– institucijos, kurias kiekviena valstybė narė paskiria pagal 22 straipsnį;

q)   sektorių teisės aktai– 4 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodyti Sąjungos teisės aktai;

r)   sektorių kompetentingos institucijos– nacionalinės kompetentingos institucijos, pagal atitinkamus sektorių teisės aktus paskirtos kredito įstaigoms, investicinėms įmonėms, draudimo įmonėms, gyvybės draudimo įmonėms, perdraudimo bendrovėms, kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektams (KIPVPS), įstaigoms, atsakingoms už profesinių pensijų skyrimą, bei alternatyvaus investavimo fondams prižiūrėti.“;

2)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Kredito įstaigos, kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/48/EB, investicinės įmonės, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/39/EB, draudimo bendrovės, kurioms taikoma 1973 m. liepos 24d. Pirmoji Tarybos direktyva 73/239/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginio draudimo, išskyrus gyvybės draudimą, veiklos pradėjimu ir vykdymu, derinimo (8), gyvybės draudimo bendrovės, kaip apibrėžta 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo (9), perdraudimo bendrovės, kaip apibrėžta 2005 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/68/EB dėl perdraudimo (10), KIPVPS, kaip apibrėžta 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVS), derinimo (11), įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų skyrimą, kaip apibrėžta Direktyvoje 2003/41/EB, ir alternatyvaus investavimo fondai reguliavimo tikslais gali naudotis kredito reitingais tik jeigu juos suteikė Sąjungoje įsisteigusios ir pagal šį reglamentą įregistruotos kredito reitingų agentūros.

b)

3 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

b, c ir d punktai pakeičiami taip:

„b)

kredito reitingų agentūra patikrino ir bet kuriuo metu Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), įsteigtai 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 (12), (toliau –EVPRI), gali įrodyti, kad trečiosios valstybės kredito reitingų agentūros vykdoma kredito reitingavimo veikla, kurios rezultatas – kredito reitingo, kuris turi būti patvirtintas, suteikimas, atitinka reikalavimus, kurie yra bent tokie pat griežti, kaip nustatytieji 6–12 straipsniuose;

c)

EVPRI gebėjimas vertinti ir stebėti, ar trečiojoje valstybėje įsteigta kredito reitingų agentūra laikosi b punkte nurodytų reikalavimų, yra nevaržomas;

d)

EVPRI prašymu kredito reitingų agentūra pateikia visą informaciją, kurios reikia EVPRI siekiant nuolat stebėti, kaip laikomasi šio reglamento reikalavimų;

ii)

h punktas pakeičiamas taip:

„h)

EVPRI ir atitinkama trečiojoje valstybėje įsisteigusi kredito reitingų agentūros priežiūros institucija yra sudariusios tinkamą susitarimą dėl bendradarbiavimo. EVPRI užtikrina, kad tokiame susitarime dėl bendradarbiavimo būtų numatytas bent:

i)

EVPRI ir atitinkamos trečiojoje valstybėje įsisteigusios kredito reitingų agentūros priežiūros institucijos keitimosi informacija mechanizmas; ir

ii)

priežiūros veiklos koordinavimo procedūros, kad EVPRI galėtų nuolat stebėti kredito reitingų nustatymo veiklą, kurios rezultatas – patvirtinto kredito reitingo suteikimas.“;

3)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   1 dalyje nurodyta kredito reitingų agentūra gali pateikti sertifikavimo paraišką. Paraiška pagal atitinkamas 15 straipsnio nuostatas teikiama EVPRI.“;

b)

3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„3.   EVPRI nagrinėja sertifikavimo paraišką ir priima sprendimą dėl jos pagal 16 straipsnyje nustatytą procedūrą. Sprendimas dėl sertifikavimo grindžiamas šio straipsnio 1 dalies a–d punktuose nustatytais kriterijais.“;

c)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   1 dalyje nurodyta kredito reitingų agentūra taip pat gali pateikti paraišką taikyti išimtį nuo:

a)

atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį – kai kurių ar visų I priedo A skirsnyje ir 7 straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų, jei kredito reitingų agentūra gali įrodyti, kad, atsižvelgiant į jos veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą, taip pat į kredito reitingų teikimo pobūdį ir įvairovę, šie reikalavimai yra neproporcingi;

b)

reikalavimo dėl fizinio buvimo Sąjungoje, jei toks reikalavimas sudarytų pernelyg didelę naštą ir, atsižvelgiant į jos veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą, taip pat į kredito reitingų teikimo pobūdį ir įvairovę, būtų neproporcingas.

Paraišką dėl išimties pagal pirmos pastraipos a arba b punktą kredito reitingų agentūra teikia kartu su sertifikavimo paraiška. Vertindama tokią paraišką EVPRI atsižvelgia į 1 dalyje nurodytos kredito reitingų agentūros dydį, jos veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą bei jos vykdomo kredito reitingų suteikimo pobūdį ir įvairovę, o taip pat į kredito reitingų agentūros suteiktų kredito reitingų poveikį vienos ar daugiau valstybių narių finansų rinkų finansiniam stabilumui ir vientisumui. Remdamasi tais pagrindais, EVPRI gali suteikti 1 dalyje nurodytai kredito reitingų agentūrai tokią išimtį.“;

d)

5 dalis išbraukiama;

e)

6 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Siekdama atsižvelgti į pokyčius finansų rinkose Komisija pasinaudodama teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 38a straipsnį ir laikydamasi 38b ir 38c straipsniuose nustatytų sąlygų patvirtina priemones dėl šios dalies antros pastraipos a, b ir c punktuose nustatytų kriterijų tolesnio tikslinimo arba dalinio pakeitimo.“;

f)

7 ir 8 dalys pakeičiamos taip:

„7.   EVPRI sudaro susitarimus dėl bendradarbiavimo su atitinkamomis trečiųjų valstybių, kurių teisės ir priežiūros sistemos pagal 6 dalį pripažintos lygiavertėmis šiam reglamentui, priežiūros institucijomis. Tokiuose susitarimuose numatoma bent ši informacija:

a)

EVPRI ir atitinkamomis trečiųjų valstybių priežiūros institucijų keitimosi informacija mechanizmas; ir

b)

procedūros, susijusios su priežiūros veiklos koordinavimu.

8.   20 ir 24 straipsniai mutatis mutandis taikomi sertifikuotoms kredito reitingų agentūroms ir jų suteiktiems kredito reitingams.“;

4)

6 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

pirmosios pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:

„3.   Kredito reitingų agentūros prašymu EVPRI gali kredito reitingų agentūrai taikyti išimtį nuo I priedo A skirsnio 2, 5 ir 6 punktuose bei 7 straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų, jei kredito reitingų agentūra gali įrodyti, kad dėl jos veiklos pobūdžio, apimties ir sudėtingumo bei dėl kredito reitingų suteikimo pobūdžio ir įvairovės, šie reikalavimai yra neproporcingi ir kad:“;

b)

antra pastraipa pakeičiama taip:

„EVPRI užtikrina, kad kredito reitingų agentūrų grupės atveju bent viena iš grupei priklausančių kredito reitingų agentūrų nebūtų atleista nuo I priedo A skirsnio 2, 5 ir 6 punktuose bei 7 straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų vykdymo.“;

5)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Užsakomosios paslaugos

Užsakomosios paslaugos, susijusios su svarbiomis veiklos funkcijomis, neturi būti vykdomos taip, kad iš esmės pablogėtų kredito reitingų agentūros vidaus kontrolės kokybė ir EVPRI gebėjimas prižiūrėti, ar kredito reitingų agentūros vykdo pareigas pagal šį reglamentą.“;

6)

10 straipsnio 6 pastraipa pakeičiama taip:

„6.   Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad EVPRI arba bet kurios kitos kompetentingos institucijos pavadinimas nebūtų vartojamas taip, kad būtų nurodoma ar daroma užuomina apie tai, kad EVPRI ar bet kuri kompetentinga institucija patvirtina kredito reitingų agentūros kredito reitingus ar kredito reitingų nustatymo veiklą arba jiems pritaria.“;

7)

11 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Kredito reitingų agentūra pateikia EVPRI įsteigtai centrinei duomenų saugyklai informaciją apie ankstesnius savo veiklos rezultatus, įskaitant reitingų kitimo dažnumą, ir informaciją apie anksčiau suteiktus kredito reitingus ir jų pokyčius. Kredito reitingų agentūra informaciją šiai saugyklai teikia standartine forma, kaip nurodo EVPRI. EVPRI viešai paskelbia šią informaciją ir kasmet skelbia informacijos apie pagrindinius pastebėtus pokyčius santrauką.

3.   Kredito reitingų agentūra kasmet ne vėliau kaip kovo 31 d. pateikia EVPRI informaciją, susijusią su I priedo E skirsnio II dalies 2 punkto klausimais.“;

8)

14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Registracija galioja visoje Sąjungos teritorijoje, kai įsigalioja pagal 16 straipsnio 3 dalį arba 17 straipsnio 3 dalį EVPRI priimtas sprendimas dėl kredito reitingų agentūros registracijos.“;

b)

3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Kredito reitingų agentūra nedelsdama informuoja EVPRI apie visus reikšmingus pradinės registracijos sąlygų pasikeitimus, taip pat apie bet kokį Sąjungoje atidarytą arba uždarytą filialą.“;

c)

4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:

„4.   Nepažeidžiant 16 arba 17 straipsnio, EVPRI registruoja kredito reitingų agentūrą, jei, remdamasi paraiškos išnagrinėjimo rezultatais ir atsižvelgdama į 4 ir 6 straipsnius, ji padaro išvadą, jog kredito reitingų agentūra atitinka šiame reglamente nustatytas kredito reitingų suteikimo sąlygas.

5.   EVPRI negali nustatyti registracijos reikalavimų, kurie nenumatyti šiame reglamente.“;

9)

15–21 straipsniai pakeičiami taip:

„15 straipsnis

Registracijos paraiška

1.   Kredito reitingų agentūra pateikia registracijos paraišką EVPRI. Toje paraiškoje pateikiama informacija apie II priede išdėstytus klausimus.

2.   Kai registracijos paraišką teikia kredito reitingų agentūrų grupė, grupės nariai įgalioja vieną iš grupės narių grupės vardu pateikti EVPRI visas registracijos paraiškas. Įgaliotoji kredito reitingų agentūra pateikia informaciją apie II priede išdėstytus klausimus apie kiekvieną grupės narį.

3.   Kredito reitingų agentūra pateikia paraišką bet kuria oficialiąja Sąjungos institucijų kalba. 1958 m. balandžio 15 d. Reglamento Nr. 1, nustatančio kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje (13), nuostatos mutatis mutandis taikomos palaikant bet kokius EVPRI ir kredito reitingų agentūrų bei jų darbuotojų ryšius.

4.   Per 20 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos EVPRI įvertina, ar paraiška yra visiškai užpildyta. Jei paraiška yra nevisiškai užpildyta, EVPRI nustato terminą, iki kurio kredito reitingų agentūra turi pateikti papildomą informaciją.

Nustačiusi, kad paraiška yra visiškai užpildyta, EVPRI apie tai praneša atitinkamai kredito reitingų agentūrai.

16 straipsnis

EVPRI atliekamas kredito reitingų agentūros registracijos paraiškos nagrinėjimas

1.   EVPRI per 45 darbo dienas nuo 15 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodyto pranešimo dienos išnagrinėja kredito reitingų agentūros registracijos paraišką, atsižvelgdama į tai, ar kredito reitingų agentūra atitinka šiame reglamente nustatytas sąlygas.

2.   EVPRI gali pratęsti paraiškos nagrinėjimo laikotarpį 15 darbo dienų, visų pirma tais atvejais, kai kredito reitingų agentūra:

a)

numato patvirtinti kredito reitingus, nurodytus 4 straipsnio 4 dalyje;

b)

numato pasinaudoti užsakomosiomis paslaugomis; arba

c)

prašo taikyti išimtį nuo reikalavimų vykdymo vadovaujantis 6 straipsnio 3 dalimi.

3.   EVPRI visapusiškai pagrįstą sprendimą registruoti arba atsisakyti registruoti priima per 45 darbo dienas nuo 15 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodyto pranešimo gavimo dienos arba per 60 darbo dienų nuo tokio pranešimo gavimo dienos tais atvejais, kai taikoma šio straipsnio 2 dalis.

4.   EVPRI pagal 3 dalį priimtas sprendimas įsigalioja penktą darbo dieną po jo priėmimo.

17 straipsnis

EVPRI atliekamas kredito reitingų agentūrų grupės registracijos paraiškų nagrinėjimas

1.   EVPRI per 55 darbo dienas nuo 15 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodyto pranešimo dienos išnagrinėja kredito reitingų agentūrų grupės registracijos paraiškas, atsižvelgdama į tai, ar šios kredito reitingų agentūros atitinka šiame reglamente nustatytas sąlygas.

2.   EVPRI gali pratęsti paraiškos nagrinėjimo laikotarpį 15 darbo dienų, visų pirma tais atvejais, kai kuri nors iš kredito reitingų agentūrų grupės narių:

a)

numato patvirtinti kredito reitingus, nurodytus 4 straipsnio 4 dalyje;

b)

numato pasinaudoti užsakomosiomis paslaugomis; arba

c)

prašo taikyti išimtį nuo reikalavimų vykdymo vadovaujantis 6 straipsnio 3 dalimi.

3.   EVPRI visapusiškai pagrįstą individualų sprendimą registruoti ar atsisakyti registruoti kiekvienos grupei priklausančios kredito reitingo agentūros atžvilgiu priima per 55 darbo dienas nuo 15 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodyto pranešimo dienos arba per 70 darbo dienų nuo tokio pranešimo dienos tais atvejais, kai taikoma šio straipsnio 2 dalis.

4.   EVPRI pagal 3 dalį priimtas sprendimas įsigalioja penktą darbo dieną po jo priėmimo.

18 straipsnis

Pranešimas apie sprendimą registruoti arba atsisakyti registruoti ir įregistruotų kredito reitingų agentūrų sąrašo paskelbimas

1.   EVPRI atitinkamai kredito reitingų agentūrai apie savo sprendimą praneša per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pagal 16, 17 arba 20 straipsnius dienos. Kai EVPRI atsisako registruoti kredito reitingų agentūrą arba panaikina kredito reitingų agentūros registraciją, savo sprendime ji nurodo visas priežastis.

2.   EVPRI praneša Komisijai, Europos priežiūros institucijai (Europos bankininkystės institucijai), įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010 (14) (EBI), Europos priežiūros institucijai (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai), įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/2010 (15) (EDPPI), kompetentingoms institucijoms ir sektorių kompetentingoms institucijoms apie bet kokius sprendimus, priimtus pagal 16, 17 arba 20 straipsnius.

3.   EVPRI savo svetainėje skelbia pagal šį reglamentą įregistruotų kredito reitingų agentūrų sąrašą. Tas sąrašas atnaujinamas per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pagal 16, 17 arba 20 straipsnius dienos. Atnaujintą sąrašą Komisija per 30 dienų nuo tokio atnaujinimo skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

19 straipsnis

Registracijos ir priežiūros mokesčiai

1.   EVPRI kredito reitingų agentūroms taiko mokesčius pagal šį reglamentą ir pagal 2 dalyje nurodytą reglamentą dėl mokesčių. Tais mokesčiais visiškai padengiamos EVPRI būtinos išlaidos, susijusios su kredito reitingų agentūrų registracija bei priežiūra, ir kompensuojamos išlaidos, kurių gali kilti kompetentingoms institucijoms atliekant darbą pagal šį reglamentą, visų pirma susijusios su bet kurių užduočių pavedimu pagal 30 straipsnį.

2.   Komisija priima reglamentą dėl mokesčių. Tuo reglamentu visų pirma nustatomos mokesčių rūšys ir už ką jie turi būti mokami, tų mokesčių dydžiai, jų mokėjimo tvarka ir EVPRI kompensavimo kompetentingoms institucijoms už išlaidas, kurių gali kilti joms atliekant darbą pagal šį reglamentą, visų pirma susijusią su bet kurių užduočių pavedimu pagal 30 straipsnį, tvarka.

Kredito reitingų agentūros mokėtino mokesčio dydis turi padengti visas administracines išlaidas ir būti proporcingas atitinkamos kredito reitingų agentūros apyvartai.

Komisija pirmoje pastraipoje nurodytą reglamentą priima pasinaudodama teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 38a straipsnį bei laikydamasi 38b ir 38c straipsniuose nustatytų sąlygų.

20 straipsnis

Registracijos panaikinimas

1.   Nepažeisdama 24 straipsnio EVPRI panaikina kredito reitingų agentūros registraciją, kai kredito reitingų agentūra:

a)

aiškiai atsisako registracijos arba nepateikia jokių kredito reitingų per paskutinius šešis mėnesius;

b)

yra įregistruota pateikus melagingą informaciją arba pasinaudodama kitomis neteisėtomis priemonėmis; arba

c)

nebeatitinka tų sąlygų, pagal kurias ji buvo registruota.

2.   Valstybės narės, kurioje naudojami atitinkamos kredito reitingų agentūros suteikti kredito reitingai, kompetentinga institucija, kuri mano, kad įvykdytą viena iš 1 dalyje nurodytų sąlygų, gali paprašyti EVPRI išsiaiškinti, ar yra sąlygų panaikinti atitinkamos kredito reitingų agentūros registraciją. Jei EVPRI nusprendžia nepanaikinti atitinkamos kredito reitingų agentūros registracijos, ji pateikia dėl to išsamias priežastis.

3.   Sprendimas dėl registracijos panaikinimo nedelsiant įsigalioja visoje Sąjungoje, taikant 24 straipsnio 4 dalyje nurodytą pereinamąjį laikotarpį dėl kredito reitingų naudojimo.

II   SKYRIUS

EVPRI VYKDOMA PRIEŽIŪRA

21 straipsnis

EVPRI

1.   Nepažeisdama 25a straipsnio, EVPRI užtikrina, kad būtų taikomas šis reglamentas.

2.   Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsniu, EVPRI skelbia ir atnaujina gaires dėl EVPRI, kompetentingų institucijų ir sektorių kompetentingų institucijų bendradarbiavimo įgyvendinant šį reglamentą ir atitinkamus sektorių teisės aktus, įskaitant procedūras ir išsamias sąlygas, susijusias su užduočių pavedimu.

3.   Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsniu, EVPRI ne vėliau kaip 2011 m. birželio 7 d., bendradarbiaudama su EBI ir EDPPI, paskelbia arba atnaujina patvirtinimo tvarkos pagal šio reglamento 4 straipsnio 3 dalį taikymo gaires.

4.   Ne vėliau kaip 2012 m. sausio 2 d. EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10 straipsnį pateikia Komisijai patvirtinti techninių reguliavimo standartų projektus dėl:

a)

informacijos, kurią kredito reitingų agentūra turi pateikti savo registracijos paraiškoje, kaip nurodyta II priede;

b)

informacijos, kurią kredito reitingų agentūra turi pateikti kartu su sertifikavimo paraiška ir dėl sisteminės svarbos finansiniam stabilumui ar finansų rinkų vientisumui įvertinimo, kaip nurodyta 5 straipsnyje;

c)

informacijos, kurią kredito reitingų agentūros atskleidžia pagal 11 straipsnio 2 dalį ir I priedo E skirsnio II dalies 1 punktą, pateikimo, įskaitant jos struktūrą, formatą, metodą ir laikotarpį;

d)

kredito reitingų metodų atitikties 8 straipsnio 3 dalyje nurodytiems reikalavimams įvertinimo;

e)

reitingų duomenų, kuriuos kredito reitingų agentūros turi periodiškai teikti EVPRI nuolatinei priežiūrai vykdyti, turinio ir formos.

5.   EVPRI kasmet, o pirmą kartą ne vėliau kaip 2012 m. sausio 1 d., skelbia šio reglamento taikymo ataskaitą. Toje ataskaitoje visų pirma pateikiamas vertinimas, kaip pagal šį reglamentą įregistruotos kredito reitingų agentūros įgyvendina I priedą.

6.   EVPRI kasmet Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai teikia ataskaitą apie EVPRI priimtas priežiūros priemones ir paskirtas sankcijas, įskaitant, baudas ir periodiškai mokamas baudas.

7.   Vykdydama savo užduotis EVPRI bendradarbiauja su EBI ir EPI EDPPI, taip pat prieš skelbdama bei atnaujindama 2, 3 ir 4 dalyse nurodytas gaires ir pateikdama techninių reguliavimo standartų projektus konsultuojasi su EBI ir EDPPI.

10)

Įterpiamas šis straipsnis:

„22a straipsnis

Grįžtamojo patikrinimo pareigos laikymosi nagrinėjimas

1.   Vykdydama nuolatinę pagal šį reglamentą registruotų kredito reitingų agentūrų priežiūrą EVPRI reguliariai nagrinėja, ar laikomasi 8 straipsnio 3 dalies.

2.   Nepažeidžiant 23 straipsnio, atlikdama 1 dalyje nurodytą nagrinėjimą EVPRI:

a)

tikrina, ar kredito reitingo agentūros vykdo grįžtamąjį patikrinimą;

b)

analizuoja to grįžtamojo patikrinimo rezultatus; ir

c)

tikrina, ar kredito reitingų agentūros yra nustačiusios procesus, pagal kuriuos jų reitingo metodologijose būtų atsižvelgiama į grįžtamojo patikrinimo rezultatus.“;

11)

23–27 straipsniai pakeičiami taip:

„23 straipsnis

Nesikišimas į reitingų turinį ar metodus

Vykdydamos pareigas pagal šį reglamentą, EVPRI, Komisija ar valstybių narių valdžios institucijos nesikiša į kredito reitingų turinį ar metodus.

23a straipsnis

Naudojimasis 23b–23d straipsniuose nurodytais įgaliojimais

Pagal 23b–23d straipsnius EVPRI ar EVPRI bet kuriam jos pareigūnui ar kitam EVRPI įgaliotam asmeniui suteiktais įgaliojimais negalima naudotis reikalaujant atskleisti informaciją ar dokumentus, kuriems taikomas profesinės paslapties reikalavimas.

23b straipsnis

Prašymai suteikti informaciją

1.   EVPRI pateiktu prašymu ar priimtu sprendimu gali reikalauti, kad kredito reitingų agentūros, kredito reitingavimo veikloje dalyvaujantys asmenys, reitinguojami subjektai ir susijusios trečiosios šalys, taip pat trečiosios šalys, kurioms kredito reitingų agentūros pateikė užsakymą vykdyti veiklos funkcijas ar veiklą, ir asmenys, kitaip glaudžiai ir iš esmės susiję su kredito reitingų agentūromis ar kredito reitingavimo veikla, pateiktų visą informaciją, būtiną jai vykdyti pareigas pagal šį reglamentą.

2.   Siųsdama prašymą suteikti informaciją pagal 1 dalį EVPRI:

a)

nurodo šį straipsnį kaip prašymo teisinį pagrindą;

b)

nurodo prašymo tikslą;

c)

nurodo, kokios informacijos yra prašoma;

d)

nustato informacijos pateikimo terminą;

e)

informuoja asmenį, kurio prašoma informacijos, kad jis neprivalo pateikti šios informacijos, tačiau bet koks atsakymas į prašymą suteikti informaciją neturi būti neteisingas ar klaidinantis;

f)

nurodo 36a straipsnyje, skaitomame kartu su III priedo II skirsnio 7 punktu, numatytą baudą, jei atsakymai į užduotus klausimus yra neteisingi ar klaidinantys.

3.   Prašydama pateikti informaciją remdamasi sprendimu pagal 1 dalį EVPRI:

a)

nurodo šį straipsnį kaip prašymo teisinį pagrindą;

b)

nurodo prašymo tikslą;

c)

nurodo reikalaujamą informaciją;

d)

nustato informacijos pateikimo terminą;

e)

nurodo 36b straipsnyje numatytas periodiškai mokamas baudas, jei pateikiama ne visa prašoma informacija;

f)

nurodo 36a straipsnyje, skaitomame kartu su III priedo II skirsnio 7 punktu, numatytą baudą, jei atsakymai į užduotus klausimus yra neteisingi ar klaidinantys; ir

g)

nurodo teisę apskųsti sprendimą Apeliacijų taryboje ir prašyti, kad jis būtų peržiūrėtas Teisingumo Teisme pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 60 ir 61 straipsnius.

4.   Prašomą suteikti informaciją teikia 1 dalyje nurodyti asmenys ar jų atstovai, o juridinių asmenų arba asociacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, atveju – asmenys, įgalioti jiems atstovauti pagal įstatymus ar įstatus. Tinkamai įgalioti teisininkai gali teikti šią informaciją savo klientų vardu. Visa atsakomybė už informacijos išsamumą, teisingumą ir tikrumą tenka pastariesiems.

5.   EVPRI nedelsdama perduoda prašymo arba savo sprendimo kopiją valstybės narės, kurios teritorijoje gyvena ar yra įsisteigę 1 dalyje nurodyti asmenys susiję su prašymu suteikti informaciją, kompetentingai institucijai.

23c straipsnis

Bendrieji tyrimai

1.   Siekdama vykdyti šiame reglamente nustatytas pareigas, EVPRI gali vykdyti visus būtinus su 23b straipsnio 1 dalyje nurodytais asmenimis susijusius tyrimus. Tuo tikslu EVPRI įgalioti pareigūnai ir kiti asmenys turi įgaliojimus:

a)

nagrinėti visus dokumentus, duomenis, procedūras ir kitą medžiagą, susijusią su jos užduočių vykdymu, neatsižvelgiant į laikmenas, kuriose jie saugomi;

b)

daryti ar gauti šių dokumentų, duomenų, procedūrų ir kitos medžiagos patvirtintas kopijas ar išrašus iš jų;

c)

pakviesti bet kurį 23b straipsnio 1 dalyje nurodytą asmenį arba jo atstovus ar darbuotojus, kad jie pateiktų paaiškinimus žodžiu arba raštu dėl faktų ar dokumentų, susijusių su patikrinimo dalyku, ir užrašyti atsakymus;

d)

apklausti visus kitus fizinius ar juridinius asmenis, kurie sutinka būti apklausti, siekiant gauti informacijos, susijusios su tyrimo dalyku;

e)

reikalauti telefono ir duomenų srauto duomenų.

2.   EVRPI įgalioti pareigūnai ir kiti asmenys, EVPRI 1 dalyje nurodytiems tyrimams atlikti, savo įgaliojimais naudojasi pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame nurodomas tyrimo dalykas ir tikslas. Tame įgaliojime taip pat nurodomos 36b straipsnyje nustatytos periodiškai mokamos baudos, taikomos tais atvejais, jei pateikiami ne visi reikalingi dokumentai, duomenys, procedūros arba bet kokia kita medžiaga, arba atsakymai į klausimus, užduotus 23b straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, arba jie yra neišsamūs, bei nurodomos 36a straipsnyje, skaitomame kartu su III priedo II skirsnio 8 punktu, nustatytos baudos, jei atsakymai į klausimus, užduotus 23b straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, yra neteisingi ar klaidinantys.

3.   23b straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys turi leisti atlikti EVPRI sprendimu pradėtus tyrimus. Sprendime nurodomas tyrimo dalykas ir tikslas, 36b straipsnyje nustatytos periodiškai mokamos baudos, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 taikomos teisių gynimo priemonės bei teisė prašyti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme.

4.   Likus pakankamai laiko iki tyrimo, EVPRI praneša valstybės narės, kurios teritorijoje turi būti atliekamas tyrimas, kompetentingai institucijai apie tyrimą ir nurodo įgaliotų asmenų pavardes. Atitinkamos kompetentingos institucijos pareigūnai EVPRI prašymu padeda tiems įgaliotiems asmenims atlikti pareigas. Atitinkamos kompetentingos institucijos pareigūnai pateikę prašymą taip pat gali dalyvauti tyrime.

5.   Jeigu pagal nacionalines taisykles reikia gauti teisminės institucijos leidimą norint reikalauti 1 dalies e punkte nurodytų telefoninių pokalbių ir duomenų srauto duomenų, tokiam leidimui gauti pateikiamas prašymas. Prašymas išduoti tokį leidimą taip pat gali būti pateikiamas kaip atsargumo priemonė.

6.   Jei pateikiamas prašymas 5 dalyje nurodytam leidimui gauti, nacionalinė teisminė institucija patikrina, ar EVPRI sprendimas yra autentiškas ir ar numatytos prievartos priemonės nėra savavališkos ar pernelyg didelės atsižvelgiant į tyrimo dalyką. Tikrindama prievartos priemonių proporcingumą, nacionalinė teisminė institucija gali paprašyti EVPRI pateikti išsamių paaiškinimų. Toks išsamių paaiškinimų prašymas visų pirma gali būti susijęs su pagrindu, kuriuo remdamasi EVPRI įtaria esant šio reglamento pažeidimų, taip pat su įtariamo pažeidimo sunkumu ir asmens, kurio atžvilgiu bus taikomos prievartos priemonės, dalyvavimo pobūdžiu. Vis dėlto nacionalinė teisminė institucija negali tikrinti paties tyrimo būtinumo ar reikalauti, kad jai būtų pateikta EVPRI byloje esanti informacija. EVPRI sprendimo teisėtumą gali peržiūrėti tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismas laikantis Reglamente (ES) Nr. 1095/2010 nustatytos procedūros.

23d straipsnis

Patikrinimai vietoje

1.   Siekdama vykdyti šiame reglamente nustatytas pareigas, EVPRI gali atlikti visus būtinus patikrinimus vietoje 23b straipsnio 1 dalyje nurodytų juridinių asmenų verslo patalpose. Kai to reikia dėl tinkamo patikrinimų atlikimo ir veiksmingumo, EVPRI gali atlikti patikrinimus vietoje be išankstinio perspėjimo.

2.   EVPRI įgalioti pareigūnai ir kiti asmenys, patikrinimui vietoje atlikti, gali patekti į visas juridinių asmenų, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, verslo patalpas bei teritoriją pagal EVPRI sprendimą ir turi visus 23c straipsnio 1 dalyje išvardytus įgaliojimus. Jie taip pat įgalioti užplombuoti bet kurias verslo patalpas ir knygas ar dokumentus tokiam laikotarpiui ir tiek, kiek tai yra būtina patikrinimui atlikti.

3.   EVPRI įgalioti pareigūnai ir kiti asmenys, patikrinimui vietoje atlikti, savo įgaliojimais naudojasi pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame tiksliai nurodomas patikrinimo dalykas ir tikslas bei 36b straipsnyje nustatytos periodiškai mokamos baudos, kurios taikomos jei atitinkami asmenys neleidžia atlikti patikrinimo. Likus pakankamai laiko iki patikrinimo, EVPRI praneša apie patikrinimą valstybės narės, kurioje jis turi būti atliekamas, kompetentingai institucijai.

4.   23b straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys turi leisti atlikti EVPRI sprendimu nurodytus patikrinimus vietoje. Sprendime nurodomas patikrinimo dalykas ir tikslas, nustatoma data, kada jis turi prasidėti, ir nurodomos 36b straipsnyje nustatytos periodiškai mokamos baudos, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 taikomos teisių gynimo priemonės bei teisė prašyti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme. EVPRI priima tokius sprendimus pasikonsultavusi su valstybės narės, kurioje atliekamas patikrinimas, kompetentinga institucija.

5.   Valstybės narės, kurioje bus atliekamas patikrinimas, kompetentingos institucijos pareigūnai bei tos institucijos įgalioti ar paskirti pareigūnai EVPRI prašymu aktyviai padeda EVPRI įgaliotiems pareigūnams ir kitiems asmenims. Tuo tikslu jiems suteikiami 2 dalyje nustatyti įgaliojimai. Atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos pareigūnai pateikę prašymą taip pat gali dalyvauti patikrinimuose vietoje.

6.   EVPRI taip pat gali prašyti kompetentingų institucijų jos vardu atlikti specifines tiriamojo pobūdžio užduotis ir patikrinimus vietoje, kaip numatyta šiame straipsnyje ir 23c straipsnio 1 dalyje. Tuo tikslu kompetentingos institucijos naudojasi tokiais pačiais įgaliojimais kaip EVPRI, kaip nustatyta šiame straipsnyje ir 23c straipsnio 1 dalyje.

7.   Jei EVPRI įgalioti pareigūnai ir kiti lydintieji asmenys nustato, kad asmuo priešinasi pagal šį straipsnį nurodytam atlikti patikrinimui, atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija suteikia jiems būtiną paramą, prireikus prašydama policijos ar kitos lygiavertės teisėsaugos institucijos pagalbos, kad jie galėtų atlikti patikrinimą vietoje.

8.   Jei 1 dalyje numatytam patikrinimui vietoje atlikti arba 7 dalyje numatytai paramai suteikti pagal nacionalines taisykles reikia teisminės institucijos leidimo, tokiam leidimui gauti pateikiamas prašymas. Prašymas išduoti tokį leidimą taip pat gali būti pateikiamas kaip atsargumo priemonė.

9.   Jei pateikiamas prašymas dėl 8 dalyje nurodyto leidimo, nacionalinė teisminė institucija patikrina, ar EVPRI sprendimas yra autentiškas ir ar numatytos prievartos priemonės nėra savavališkos ar pernelyg didelės atsižvelgiant į patikrinimo dalyką. Tikrindama prievartos priemonių proporcingumą, nacionalinė teisminė institucija gali paprašyti EVPRI pateikti išsamių paaiškinimų. Toks išsamių paaiškinimų prašymas visų pirma gali būti susijęs su pagrindu, kuriuo remdamasi EVPRI įtaria esant šio reglamento pažeidimų, ir su įtariamo pažeidimo sunkumu ir asmens, kurio atžvilgiu bus taikomos prievartos priemonės, dalyvavimo pobūdžiu. Vis dėlto nacionalinė teisminė institucija negali tikrinti paties patikrinimo būtinumo ar reikalauti, kad jai būtų pateikta EVPRI byloje esanti informacija. EVPRI sprendimo teisėtumą gali peržiūrėti tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismas laikantis Reglamente (ES) Nr. 1095/2010 nustatytos procedūros.

23e straipsnis

Priežiūros priemonių taikymo ir baudų skyrimo procedūros taisyklės

1.   Jei, vykdydama pagal šį reglamentą nustatytas pareigas, EVPRI nustato, kad yra pagrįstų įrodymų, jog gali egzistuoti faktų, kurie gali būti priskirti vienam ar daugiau III priede išvardytų pažeidimų, EVPRI paskiria nepriklausomą už tyrimą atsakingą pareigūną ištirti šį atvejį. Už tyrimą atsakingas pareigūnas nedalyvauja ar nedalyvavo atliekant tiesioginę ar netiesioginę atitinkamos kredito reitingų agentūros priežiūrą ar registraciją ir savo funkcijas vykdo nepriklausomai nuo EVPRI priežiūros tarybos.

2.   Už tyrimą atsakingas pareigūnas tiria tariamus pažeidimus, atsižvelgdamas į asmenų, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, pastabas, ir pateikia EVPRI priežiūros tarybai išsamią bylą su išvadomis.

Siekdamas vykdyti savo užduotis, už tyrimą atsakingas pareigūnas gali pasinaudoti teise reikalauti suteikti informaciją pagal 23b straipsnį ir atlikti tyrimus bei patikrinimus vietoje pagal 23c ir 23d straipsnius. Naudodamasis tokiomis teisėmis, už tyrimą atsakingas pareigūnas laikosi 23a straipsnio.

Už tyrimą atsakingas pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, turi turėti galimybę susipažinti su visais dokumentais ir informacija, kurią surinko EVPRI vykdydama priežiūros veiklą.

3.   Užbaigęs tyrimą ir prieš pateikdamas EVPRI priežiūros tarybai bylą su išvadomis, už tyrimą atsakingas pareigūnas asmenims, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, suteikia galimybę būti išklausytiems tais klausimais, dėl kurių atliekamas tyrimas. Už tyrimą atsakingas pareigūnas savo išvadas grindžia tik tais faktais, dėl kurių asmuo, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, galėjo pateikti pastabų.

Atliekant pagal šį straipsnį tyrimą turi būti visapusiškai gerbiamos atitinkamų asmenų teisės į gynybą.

4.   Už tyrimą atsakingas pareigūnas EVPRI priežiūros tarybai pateikdamas bylą su savo išvadomis apie tai praneša asmenims, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas. Asmenys, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, turi teisę susipažinti su byla, atsižvelgiant į kitų asmenų teisėtą interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su byla netaikoma konfidencialiai informacijai, kuri daro poveikį trečiosioms šalims.

5.   Remdamasi byla, kurioje pateiktos už tyrimą atsakingo pareigūno išvados, ir, atitinkamiems asmenims paprašius, išklausiusi asmenis, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, pagal 25 ir 36c straipsnius, EVPRI priežiūros taryba priima sprendimą, ar asmenys, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, padarė vieną ar daugiau III priede išvardytų pažeidimų, ir tokiu atveju taiko priežiūros priemonę pagal 24 straipsnį bei skiria baudą pagal 36a straipsnį.

6.   Už tyrimą atsakingas pareigūnas nedalyvauja EVPRI priežiūros tarybos svarstymuose ir niekaip kitaip nesikiša į EVPRI priežiūros tarybos sprendimų priėmimo procesą.

7.   Komisija priima papildomas naudojimosi teise paskirti baudas ar periodiškai mokamas baudas taisykles, įskaitant teisių į gynybą nuostatas, pereinamojo laikotarpio nuostatas ir baudų ar periodiškai mokamų baudų surinkimą, bei priima išsamias taisykles dėl baudų skyrimo ir jų mokėjimo užtikrinimo senaties terminų.

Pirmoje pastraipoje nurodytos taisyklės patvirtinamos pasinaudojant teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 38a straipsnį bei laikantis 38b ir 38c straipsniuose nustatytų sąlygų.

8.   EVPRI, vykdydama šiame reglamente nustatytas pareigas, nustačiusi pagrįstų įrodymų, jog gali egzistuoti faktų, kurie gali būti priskirti baudžiamajai veikai, baudžiamosios atsakomybės klausimus perduoda spręsti atitinkamoms nacionalinėms institucijoms. Be to, EVPRI neskiria baudų ar periodiškai mokamų baudų tais atvejais, kai ankstesnis išteisinamasis ar apkaltinamasis nuosprendis, yra priimtas dėl tų pačių faktų arba iš esmės tokių pačių faktų, ir, pasibaigus pagal nacionalinę teisę vykdomam baudžiamajam procesui, yra įgijęs res judicata galią.

24 straipsnis

EVPRI taikomos priežiūros priemonės

1.   Kai EVPRI priežiūros taryba pagal 23e straipsnio 5 punktą padaro išvadą, kad kredito reitingų agentūra padarė vieną iš III priede išvardytų pažeidimų, ji priima vieną ar daugiau iš toliau išvardytų sprendimų:

a)

panaikinti tos kredito reitingų agentūros registraciją;

b)

įvesti laikiną visoje Sąjungoje galiojantį draudimą tai kredito reitingų agentūrai teikti kredito reitingus iki bus nutrauktas pažeidimas;

c)

sustabdyti tos kredito reitingų agentūros suteiktų kredito reitingų naudojimą reguliavimo tikslais visoje Sąjungoje iki bus nutrauktas pažeidimas;

d)

reikalauti kredito reitingų agentūros nutraukti pažeidimą;

e)

viešai paskelbti pranešimus.

2.   EVPRI priežiūros taryba, priimdama 1 dalyje nurodytus sprendimus, atsižvelgia į pažeidimo pobūdį ir sunkumą, įskaitant šiuos kriterijus:

a)

pažeidimo trukmę ir dažnumą;

b)

tai, ar dėl pažeidimo paaiškėjo dideli ar sisteminiai įmonės procedūrų arba jos valdymo sistemų ar vidaus kontrolės trūkumai;

c)

tai, ar dėl pažeidimo buvo lengviau padaryti finansinį nusikaltimą, pažeidimas buvo finansinio nusikaltimo priežastimi arba finansinis nusikaltimas kitaip sietinas su pažeidimu;

d)

tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl aplaidumo.

3.   EVPRI priežiūros taryba, prieš priimdama 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytus sprendimus, apie tai informuoja EBI ir EDPPI.

4.   Priėmus 1 dalies a ir c punktuose nurodytus sprendimus, kredito reitingai gali būti toliau naudojami reguliavimo tikslais laikotarpiu, kuris neviršija:

a)

dešimties darbo dienų nuo tos dienos, kai EVPRI viešai paskelbė sprendimą pagal 5 dalį, jei kitos pagal šį reglamentą įregistruotos kredito reitingų agentūros yra suteikusios tos pačios finansinės priemonės arba to paties subjekto kredito reitingus; arba

b)

trijų mėnesių nuo tos dienos, kai EVPRI viešai paskelbė sprendimą pagal 5 dalį, jei kitos pagal šį reglamentą įregistruotos kredito reitingų agentūros nėra suteikusios tos pačios finansinės priemonės arba to paties subjekto kredito reitingų.

EVPRI priežiūros taryba išimtinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su galimu rinkos sutrikimu ar finansiniu nestabilumu, įskaitant, EBI ar EDPPI pateikus prašymą, gali pratęsti pirmos pastraipos b punkte nurodytą laikotarpį trims mėnesiams.

5.   EVPRI priežiūros taryba nepagrįstai nedelsdama praneša atitinkamai kredito reitingų agentūrai apie pagal 1 dalį priimtą sprendimą, ir perduoda tokį sprendimą kompetentingoms institucijoms bei sektorių kompetentingoms institucijoms, Komisijai, EBI ir EDPPI. Ji tokį sprendimą viešai paskelbia savo svetainėje per 10 darbo dienų nuo jo priėmimo dienos.

Viešai paskelbdama sprendimą, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, EVPRI priežiūros taryba taip pat viešai paskelbia atitinkamos kredito reitingų agentūros teisę apskųsti sprendimą, taip pat tai, kad atitinkamais atvejais toks apeliacinis skundas jau pateiktas, nurodydama, kad toks apeliacinis skundas neturi stabdomojo poveikio, bei tai, kad priežiūros taryba gali sustabdyti ginčijamo sprendimo taikymą pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 60 straipsnio 3 dalį.

25 straipsnis

Atitinkamų asmenų išklausymas

1.   EVPRI priežiūros taryba, prieš priimdama 24 straipsnio 1 dalyje numatytus sprendimus, asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, suteikia galimybę būti išklausytiems tais klausimais, dėl kurių EVPRI padarė išvadas. EVPRI priežiūros taryba grindžia savo sprendimus tik tomis išvadomis, dėl kurių asmenys, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, turėjo galimybę pateikti pastabų.

Pirmoji pastraipa netaikoma, jei būtina imtis skubių veiksmų, kad nebūtų padaryta didelė ir neišvengiama žala finansų sistemai. Tokiu atveju EVPRI priežiūros taryba gali priimti laikiną sprendimą ir turi suteikti atitinkamiems asmenims galimybę būti išklausytiems kuo greičiau po sprendimo priėmimo.

2.   Procedūros metu visapusiškai gerbiamos asmenų, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, teisės į gynybą. Jie turi teisę susipažinti su EVPRI bylos medžiaga, atsižvelgiant į teisėtą kitų asmenų interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su byla netaikoma konfidencialiai informacijai.

25a straipsnis

Sektorių kompetentingos institucijos, atsakingos už 4 straipsnio 1 dalies taikymo priežiūrą ir jos reikalavimų laikymosi užtikrinimą (kredito reitingų naudojimas)

Sektorių kompetentingos institucijos atsako už 4 straipsnio 1 dalies taikymo priežiūrą ir jos reikalavimų laikymosi užtikrinimą pagal atitinkamus sektorių teisės aktus.

III   SKYRIUS

EVPRI, KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ IR SEKTORIŲ KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMAS

26 straipsnis

Pareiga bendradarbiauti

EVPRI, EBI, EDPPI, kompetentingos institucijos ir sektorių kompetentingos institucijos bendradarbiauja, kai to reikia šio reglamento ir atitinkamų sektorių teisės aktų tikslams įgyvendinti.

27 straipsnis

Keitimasis informacija

1.   EVPRI, kompetentingos institucijos ir sektorių kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos vienos kitoms pateikia informaciją, būtiną jų pareigoms vykdyti pagal šį reglamentą ir pagal atitinkamus sektorių teisės aktus.

2.   EVPRI gali centriniams bankams, Europos centrinių bankų sistemai ir Europos centriniam bankui, atsižvelgdama į jų, kaip pinigų politiką įgyvendinančių institucijų, funkcijas, Europos sisteminės rizikos valdybai ir tam tikrais atvejais kitoms viešosios valdžios institucijoms, atsakingoms už mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų priežiūrą, perduoti jų užduotims vykdyti skirtą konfidencialią informaciją. Be to, tokioms institucijoms ar įstaigoms neužkertamas kelias perduoti EVPRI informaciją, kurios jai gali prireikti vykdant savo pareigas pagal šį reglamentą.“;

12)

28 ir 29 straipsniai išbraukiami;

13)

30, 31 ir 32 straipsniai pakeičiami taip:

„30 straipsnis

EVPRI užduočių pavedimas kompetentingoms institucijoms

1.   EVPRI gali pavesti specifines priežiūros užduotis valstybės narės kompetentingai institucijai, atsižvelgiant į EVPRI paskelbtas gaires pagal 21 straipsnio 2 dalį, kai tai yra būtina, kad priežiūros užduotis būtų tinkamai atlikta. Tos specifinės priežiūros užduotys visų pirma gali apimti teisę pateikti prašymus suteikti informaciją pagal 23b straipsnį ir atlikti tyrimus bei patikrinimus vietoje pagal 23d straipsnio 6 dalį.

2.   Prieš pavesdama užduotį, EVPRI konsultuojasi su atitinkama kompetentinga institucija. Tokia konsultacija susijusi su šiais klausimais:

a)

pavedamos užduoties mastu;

b)

pavestos užduoties atlikimo terminais; ir

c)

būtina informacija, kurią turi perduoti EVPRI ir kuri turi būti jai perduota.

3.   Vadovaudamasi pagal 19 straipsnio 2 dalį Komisijos priimtu reglamentu dėl mokesčių, EVPRI kompensuoja kompetentingai institucijai vykdant pavestas užduotis patirtas išlaidas.

4.   EVPRI periodiškai peržiūri 1 dalyje nurodytą pavedimą. Užduočių pavedimą galima bet kuriuo metu atšaukti.

Užduočių pavedimas nedaro poveikio EVPRI atsakomybei ir neapriboja EVPRI gebėjimo vadovauti pavestos užduoties vykdymui bei prižiūrėti, kaip ji atliekama. Atsakomybė už priežiūrą pagal šį reglamentą, įskaitant sprendimus dėl registracijos, galutinį vertinimą ir tolesnius sprendimus dėl pažeidimų, neperduodama.

31 straipsnis

Kompetentingų institucijų pranešimai ir laikino sustabdymo prašymai

1.   Jei valstybės narės kompetentinga institucija nustato, kad jos teritorijoje arba kitos valstybės narės teritorijoje yra vykdomi arba buvo įvykdyti veiksmai, prieštaraujantys šio reglamento nuostatoms, ji apie tą faktą kuo aiškiau praneša EVPRI. Kompetentinga institucija taip pat gali pasiūlyti EVPRI, kad ji įvertintų poreikį pasinaudoti 23b ir 23c straipsniuose įtvirtintomis teisėmis tuose veiksmuose dalyvaujančios kredito reitingų agentūros atžvilgiu, jei ji mano, kad tai yra tinkama tyrimo tikslais.

EVPRI imasi tinkamų veiksmų. Ji turi informuoti pranešančią kompetentingą instituciją apie rezultatus ir, kiek tai įmanoma, apie svarbius laikinus pokyčius.

2.   Nedarant poveikio 1 dalyje nurodytai pareigai pranešti, jei valstybės narės pranešančioji kompetentinga institucija mano, kad įregistruota kredito reitingų agentūra, kurios reitingai naudojami tos valstybės narės teritorijoje, pažeidžia pareigas pagal šį reglamentą, o pažeidimai yra pakankamai sunkūs ir tęstiniai ir todėl gali turėti didelį poveikį investuotojų apsaugai arba tos valstybės narės finansų sistemos stabilumui, pranešančioji kompetentinga institucija gali prašyti EVPRI sustabdyti 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų finansų įstaigų ir kitų subjektų naudojimąsi atitinkamos kredito reitingų agentūros suteiktais kredito reitingais reguliavimo tikslais. Pranešančioji kompetentinga institucija pateikia EVPRI visas savo prašymo priežastis.

Jei EVPRI mano, kad prašymas nepagrįstas, ji raštu nurodydama priežastis informuoja pranešančiąją kompetentingą instituciją. Jei EVPRI mano, kad prašymas pagrįstas, ji imasi tinkamų priemonių šiam klausimui išspręsti.

32 straipsnis

Profesinė paslaptis

1.   Pareiga saugoti profesinę paslaptį taikoma EVPRI, kompetentingoms institucijoms ir visiems asmenims, kurie dirba ar dirbo EVPRI, kompetentingose institucijose arba kitam asmeniui, kuriam EVPRI pavedė savo užduotis, įskaitant auditorius ir EVPRI samdomus ekspertus. Profesine paslaptimi laikoma informacija neatskleidžiama jokiam kitam asmeniui ar institucijai, nebent jos atskleidimas yra būtinas teismo procesui.

2.   Visa informacija, kurią pagal šį reglamentą gauna ar tarpusavyje keičiasi EVPRI, kompetentingos institucijos, sektorių kompetentingos institucijos ir kitos institucijos bei įstaigos, nurodytos 27 straipsnio 2 dalyje, laikoma konfidencialia, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos perdavimo metu EVPRI arba kompetentinga institucija, arba kita atitinkama institucija ar įstaiga nurodo, kad ši informacija gali būti atskleidžiama, arba jei jos atskleidimas yra būtinas teismo procesui.“;

14)

33 straipsnis išbraukiamas;

15)

34 ir 35 straipsniai pakeičiami taip:

„34 straipsnis

Susitarimas dėl keitimosi informacija

EVPRI gali sudaryti susitarimus dėl bendradarbiavimo dėl keitimosi informacija su trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis, tik jeigu atskleidžiamai informacijai taikomos profesinės paslapties garantijos yra ne mažesnės už nustatytąsias 32 straipsnyje.

Toks keitimasis informacija skirtas tų priežiūros institucijų užduotims vykdyti.

Perduodama asmens duomenis trečiajai valstybei, EVPRI taiko 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (16).

35 straipsnis

Trečiųjų valstybių pateiktos informacijos atskleidimas

EVPRI gali atskleisti informaciją, gautą iš trečiųjų valstybių priežiūros institucijų tik jei EVPRI arba tos institucijos yra gavusios aiškų informaciją perdavusios kompetentingos institucijos sutikimą ir, prireikus, informacija atskleidžiama tik tais tikslais, kuriems ta kompetentinga institucija yra davusi sutikimą, arba jei toks atskleidimas būtinas teismo procesui.

16)

IV antraštinės dalies I skyriaus pavadinimas „Sankcijos, komiteto procedūra ir ataskaitos“ pakeičiamas pavadinimu „Sankcijos, baudos, periodiškai mokamos baudos, komiteto procedūra, deleguoti įgaliojimai ir ataskaitų teikimas“.

17)

36 straipsnio pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:

„Valstybės narės nustato sankcijas už 4 straipsnio 1 dalies pažeidimus reglamentuojančias taisykles ir imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti jų įgyvendinimą. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Valstybės narės užtikrina, kad sektoriaus kompetentinga institucija atskleistų kiekvieną sankciją, kuri buvo taikoma už 4 straipsnio 1 dalies pažeidimus, išskyrus atvejus, kai toks atskleidimas sukeltų rimtą pavojų finansų rinkoms arba pernelyg pakenktų dalyvaujančioms šalims.“;

18)

Įterpiami šie straipsniai:

„36a straipsnis

Baudos

1.   Kai EVPRI priežiūros taryba pagal 23e straipsnio 5 dalį padaro išvadą, kad kredito reitingų agentūra tyčia ar dėl aplaidumo padarė vieną iš III priede išvardytų pažeidimų, ji priima sprendimą dėl baudos skyrimo pagal 2 dalį.

Kredito reitingų agentūros pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jei EVPRI nustatė objektyvius faktorius, patvirtinančius, kad kredito reitingų agentūra arba jos vyresnioji vadovybė veikė sąmoningai darydama pažeidimą.

2.   1 dalyje nurodytų baudų bazinių dydžių ribos:

a)

už III priedo I skirsnio 1–5, 11–15, 19, 20, 23, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50 ir 51 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 500 000 EUR ir ne didesnės kaip 750 000 EUR baudos;

b)

už III priedo I skirsnio 6–8, 16–18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 37–40, 42, 45–47, 48, 49, 52 ir 54 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 300 000 EUR ir ne didesnės kaip 450 000 EUR baudos;

c)

už III priedo I skirsnio 9, 10, 26, 36, 44 ir 53 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 100 000 EUR ir ne didesnės kaip 200 000 EUR baudos;

d)

už III priedo II skirsnio 1, 6, 7 ir 8 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 50 000 EUR ir ne didesnės kaip 150 000 EUR baudos;

e)

už III priedo II skirsnio 2, 4 ir 5 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 25 000 EUR ir ne didesnės kaip 75 000 EUR baudos;

f)

už III priedo II skirsnio 3 punkte nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 10 000 EUR ir ne didesnės kaip 50 000 EUR baudos;

g)

už III priedo III skirsnio 1–3 ir 11 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 150 000 EUR ir ne didesnės kaip 300 000 EUR baudos;

h)

už III priedo III skirsnio 4, 6, 8 ir 10 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 90 000 EUR ir ne didesnės kaip 200 000 EUR baudos;

i)

už III priedo III skirsnio 5, 7 ir 9 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 40 000 EUR ir ne didesnės kaip 100 000 EUR baudos.

Kad nuspręstų, kokį bazinį baudų dydį – mažesnį, vidutinį ar didesnį – taikyti, atsižvelgiant į pirmoje pastraipoje nurodytas ribas, EVPRI atsižvelgia į atitinkamos kredito reitingų agentūros praėjusių ūkinių metų metinę apyvartą. Mažesnis bazinis baudų dydis taikomas kredito reitingų agentūroms, kurių metinė apyvarta mažesnė kaip 10 mln. EUR, vidutinis – kredito reitingų agentūroms, kurių metinė apyvarta yra nuo 10 mln. iki 50 mln. EUR, ir didesnis bazinis baudų dydis taikomas kredito reitingų agentūroms, kurių metinė apyvarta didesnė kaip 50 mln. EUR.

3.   Prireikus, remiantis 2 dalyje nustatytomis ribomis nustatyti baziniai dydžiai koreguojami atsižvelgiant į sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes, taikant IV priede nustatytus atitinkamus koeficientus.

Atitinkamas sunkinančių aplinkybių koeficientas iš eilės taikomas baziniam baudų dydžiui. Jei taikomi keli sunkinančių aplinkybių koeficientai, skirtumas tarp bazinio baudų dydžio ir baudų dydžio, gaunamo pritaikius kiekvieną atskirą sunkinančių aplinkybių koeficientą, pridedamas prie bazinio baudų dydžio.

Atitinkamas lengvinančių aplinkybių koeficientas iš eilės taikomas baziniam baudų dydžiui. Jei taikomi keli lengvinančių aplinkybių koeficientai, skirtumas tarp bazinio baudų dydžio ir baudų dydžio, gaunamo pritaikius kiekvieną atskirą lengvinančių aplinkybių koeficientą, atimamas iš bazinio baudų dydžio.

4.   Nepaisant 2 ir 3 dalių, baudos dydis neviršija atitinkamos kredito reitingų agentūros praėjusių ūkinių metų 20 % metinės apyvartos, o tais atvejais, kai kredito reitingų agentūra dėl pažeidimo tiesiogiai arba netiesiogiai gavo finansinės naudos, baudos dydis neturi būti mažesnis už gautą naudą.

Jei dėl kredito reitingų agentūros veiksmo ar neveikimo padaryti keli III priede nurodyti pažeidimai, taikoma tik su vienu iš tų pažeidimų susijusi didžiausia bauda, kuri apskaičiuojama pagal 2 ir 3 dalis.

36b straipsnis

Periodiškai mokamos baudos

1.   EVPRI priežiūros taryba sprendimu skiria periodiškai mokamas baudas, kad priverstų:

a)

kredito reitingų agentūrą nutraukti pažeidimą pagal sprendimą, priimtą laikantis 24 straipsnio 1 dalies d punkto;

b)

23b straipsnio 1 dalyje nurodytą asmenį pateikti visą informaciją, kurios reikalauta pagal 23b straipsnį priimtu sprendimu;

c)

23b straipsnio 1 dalyje nurodytą asmenį sutikti, kad būtų atliktas tyrimas, ir visų pirma pateikti išsamius dokumentus, duomenis, procedūras arba bet kokią kitą reikalingą medžiagą, taip pat papildyti ir pataisyti kitą informaciją, pateiktą atliekant tyrimą, kuris pradėtas remiantis pagal 23c straipsnį priimtu sprendimu;

d)

23b straipsnio 1 dalyje nurodytą asmenį sutikti, kad būtų atliktas patikrinimas vietoje, nurodytas atlikti pagal 23d straipsnį priimtu sprendimu.

2.   Periodiškai mokamos baudos turi būti veiksmingos ir proporcingos. Periodiškai mokama bauda taikoma už kiekvieną uždelstą dieną iki kredito reitingų agentūra arba atitinkamas asmuo neįvykdo atitinkamo 1 dalyje nurodyto sprendimo.

3.   Nepaisant 2 dalies, periodiškai mokamų baudų dydis yra 3 % praėjusių ūkinių metų vidutinės dienos apyvartos arba fizinių asmenų atveju – atitinkamai 2 % praėjusių kalendorinių metų vidutinių dienos pajamų. Jos apskaičiuojamos nuo sprendime dėl periodiškai mokamos baudos skyrimo nustatytos dienos.

4.   Periodiškai mokamos baudos gali būti skiriamos ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui nuo pranešimo apie EVPRI sprendimą.

36c straipsnis

Asmenų, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, išklausymas

1.   EVPRI priežiūros taryba, prieš priimdama sprendimą dėl baudos ir (arba) periodiškai mokamos baudos skyrimo pagal 36a straipsnį ir 36b straipsnio 1 dalies a–d punktus, asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, suteikia galimybę būti išklausytiems tais klausimais, dėl kurių EVPRI pateikė išvadas. EVPRI priežiūros taryba grindžia savo sprendimus tik tomis išvadomis, dėl kurių asmenys, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, turėjo galimybę pareikšti pastabų.

2.   Procedūros metu visapusiškai gerbiamos asmenų, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, teisės į gynybą. Jie turi teisę susipažinti su EVPRI bylos medžiaga, atsižvelgiant į teisėtą kitų asmenų interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su bylos medžiaga negalioja konfidencialiai informacijai ir EVPRI vidaus parengiamiesiems dokumentams.

36d straipsnis

Baudų ir periodiškai mokamų baudų paskelbimas, pobūdis, mokėjimo užtikrinimas ir paskirstymas

1.   EVPRI viešai paskelbia apie kiekvieną baudą ir periodiškai mokamą baudą, paskirtą pagal 36a ir 36b straipsnius, išskyrus atvejus, kai toks viešas paskelbimas sukeltų rimtą pavojų finansų rinkoms arba pernelyg pakenktų dalyvaujančioms šalims.

2.   Pagal 36a ir 36b straipsnius nustatytos baudos ir periodiškai mokamos baudos yra administracinio pobūdžio.

3.   Pagal 36a ir 36b straipsnius paskirtos baudos ir periodiškai mokamos baudos turi būti vykdomos.

Vykdymą reglamentuoja civilinio proceso taisyklės, galiojančios toje valstybėje, kurioje jis vykdomas. Vykdomąjį raštą neatliekant jokių formalumų, tik patikrinus sprendimo autentiškumą, prie sprendimo prideda institucija, kurią šiam tikslui paskiria kiekvienos valstybės narės vyriausybė ir apie kurią praneša EVPRI ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

Suinteresuotos šalies prašymu atlikus šiuos formalumus, ji gali pradėti vykdymo procedūrą pagal nacionalinę teisę kreipdamasi tiesiogiai į kompetentingą organą.

Vykdymą galima sustabdyti tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu. Tačiau sprendimų vykdymo teisėtumo kontrolė priklauso atitinkamos valstybės narės teismų jurisdikcijai.

4.   Baudų ir periodiškai mokamų baudų sumos skiriamos į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą.

36e straipsnis

Sprendimų peržiūra Europos Sąjungos Teisingumo Teisme

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi neribotą jurisdikciją peržiūrėti sprendimus, kuriais EVPRI yra skyrusi baudą arba nustačiusi periodiškai mokamą baudą. Jis gali panaikinti, sumažinti ar padidinti paskirtą baudą arba periodiškai mokamą baudą.“;

19)

37 straipsnis pakeičiamas taip:

„37 straipsnis

Priedų pakeitimai

Komisija gali patvirtinti priemones, kuriomis iš dalies keičiami priedai, išskyrus III priedą, pasinaudodama teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 38a straipsnį bei laikydamasi 38b ir 38c straipsnių sąlygų, kad būtų atsižvelgta į pasikeitimus finansų rinkose, įskaitant pasikeitimus tarptautiniu lygiu, visų pirma susijusius su naujomis finansinėmis priemonėmis.“;

20)

38 straipsnio 2 dalis išbraukiama;

21)

Įterpiamas šis straipsnis:

„38a straipsnis

Delegavimas

1.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 5 straipsnio 6 dalies trečioje pastraipoje, 19 straipsnio 2 dalyje, 23e straipsnio 7 dalyje ir 37 straipsnyje nurodytus deleguotus teisės aktus ketverių metų laikotarpiui nuo 2011 m. birželio 1 d. Komisija pateikia ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki ketverių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų delegavimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas ar Taryba jį atšaukia pagal 38b straipsnį.

2.   Kai tik Komisija priima deleguotą teisės aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

3.   Įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 38b ir 38c straipsniuose nustatytų sąlygų.

38b straipsnis

Delegavimo atšaukimas

1.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 5 straipsnio 6 dalies trečioje pastraipoje, 19 straipsnio 2 dalyje, 23e straipsnio 7 dalyje ir 37 straipsnyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

2.   Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi informuoti kitą instituciją ir Komisiją per protingą terminą iki galutinio sprendimo priėmimo dienos, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti.

3.   Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą datą. Sprendimas neturi poveikio jau galiojančių deleguotų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

38c straipsnis

Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

1.   Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto per tris mėnesius nuo pranešimo dienos.

Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

2.   Jeigu praėjus 1 dalyje nurodytam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, deleguotas teisės aktas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jo nuostatose nurodytą dieną.

Deleguotas teisės aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to laikotarpio pabaigos, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją, kad nepareikš prieštaravimų.

3.   Jeigu Europos Parlamentas ar Taryba per 1 dalyje nurodytą laikotarpį pareiškia prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, šis aktas neįsigalioja. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 296 straipsnio nuostatas prieštaravimus pareiškusi institucija nurodo prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto priežastis.“;

22)

39 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis išbraukiama;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Ne vėliau kaip 2011 m. liepos 1 d. Komisija, atsižvelgdama į kredito reitingų agentūrų trečiosiose valstybėse reguliavimo ir priežiūros sistemos pokyčius, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl tų pokyčių ir 40 straipsnyje nurodytų pereinamojo laikotarpio nuostatų poveikio Sąjungos finansų rinkų stabilumui.“;

23)

Įterpiamas šis straipsnis:

„39a straipsnis

EVPRI ataskaita

Ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d. EVPRI įvertina personalo ir išteklių poreikius, kurie atsirado dėl pagal šį reglamentą prisiimtų teisių ir pareigų, ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.“;

24)

40 straipsnio trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Egzistuojančios kredito reitingų agentūros gali toliau teikti kredito reitingus, kuriuos reguliavimo tikslais gali naudoti 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos finansų įstaigos ir kiti subjektai, jeigu neatsisakoma jų registruoti. Atsisakymo registruoti atveju taikomos 24 straipsnio 4 ir 5 dalys.“;

25)

Įterpiamas šis straipsnis:

„40a straipsnis

Su EVPRI susijusios pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Visos su priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veikla kredito reitingų agentūrų srityje susijusios funkcijos ir pareigos, kurios buvo pavestos kompetentingoms institucijoms, nepriklausomai nuo to, ar jos veikė kaip buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, ar ne, ir priežiūros institucijų kolegijoms, jei jos buvo įsteigtos, nustoja galioti 2011 m. liepos 1 d.

Vis dėlto registracijos paraiška, kurią buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos arba atitinkama kolegija gavo ne vėliau kaip 2010 m. rugsėjo 7d., EVPRI neperduodama, ir sprendimą registruoti arba atsisakyti registruoti priima tos institucijos arba atitinkama kolegija.

2.   Nepažeidžiant 1 dalies antros pastraipos, 1 dalyje nurodytą dieną EVPRI perima visas bylas ir darbinius dokumentus, susijusius su priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veikla kredito reitingų agentūrų srityje, įskaitant bet kokį vykdomą nagrinėjimą ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veiksmus, arba jų patvirtintas kopijas.

3.   1 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos ir kolegijos užtikrina, kad visi turimi dokumentai ir darbiniai dokumentai arba jų patvirtintos kopijos kuo skubiau ir ne vėliau kaip 2011 m. liepos 1 d. būtų perduoti EVPRI. Tos kompetentingos institucijos ir kolegijos taip pat teikia EVPRI visą būtiną pagalbą ir patarimus, siekdamos palengvinti efektyvų ir veiksmingą priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veiklos kredito reitingų agentūrų srityje perdavimą ir perėmimą.

4.   EVPRI veikia kaip teisėta 1 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų ir kolegijų teisių perėmėja bet kokiame administraciniame arba teismo procese dėl tų kompetentingų institucijų ir kolegijų vykdytos priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veiklos, susijusios su klausimais, kuriems taikomas šis reglamentas.

5.   Perdavus įgaliojimus EVPRI, bet kokia kredito reitingų agentūros registracija, kurią pagal III antraštinės dalies I skyrių atliko šio straipsnio 1 dalyje nurodyta kompetentinga institucija, lieka galioti.

6.   Ne vėliau kaip 2014 m. liepos 1 d. EVPRI vykdydama savo nuolatinę priežiūrą atlieka bent vieną kiekvienos jos priežiūros įgaliojimams priskirtos kredito reitingų agentūros patikrinimą.“;

26)

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

27)

Pridedami II priede nustatyti priedai.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2011 m. gegužės 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkė

GYŐRI E.


(1)  OL C 337, 2010 12 14, p. 1.

(2)  OL C 54, 2011 2 19, p. 37.

(3)  2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2011 m. balandžio 11 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

(5)  OL L 302, 2009 11 17, p. 1.

(6)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(7)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(8)  OL L 228, 1973 8 16, p. 3.

(9)  OL L 345, 2002 12 19, p. 1.

(10)  OL L 323, 2005 12 9, p. 1.

(11)  OL L 302, 2009 11 17, p. 32.“;

(12)  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.”;

(13)  OL 17, 1958 10 6, p. 385.

(14)  OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

(15)  OL L 331, 2010 12 15, p. 48.“;

(16)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.“;


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

A skirsnio 2 punkto paskutinė pastraipa pakeičiama taip:

„Nepriklausomų administracinės arba priežiūros tarybos narių nuomonės klausimais, minimais a–d punktuose, periodiškai pateikiamos tarybai ir perduodamos EVPRI, jai to paprašius.“;

2)

B skirsnio 8 punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

„8.

7 punkte minimos apskaitos ir audito sekos dokumentai laikomi registruotos kredito reitingų agentūros patalpose ne mažiau kaip penkerius metus ir pateikiami EVPRI, jai to paprašius.“;

3)

E skirsnio II antraštinės dalies 2 punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

„2.

kasmet – šią informaciją:

a)

20 didžiausių kredito reitingų agentūros klientų pagal iš jos gautas pajamas sąrašą;

b)

tų kredito reitingų agentūros klientų, kurių indėlis į kredito reitingų agentūros pajamų gavimo augimą per ankstesnius finansinius metus viršijo bendrą kredito reitingų agentūros pajamų augimą tais metais daugiau negu 1,5 karto, sąrašą. Kiekvienas toks klientas įtraukiamas į sąrašą tik tuo atveju, jei tais metais iš jo gautos pajamos sudarė daugiau negu 0,25 % visų kredito reitingų agentūros pajamų pasauliniu lygiu; ir

c)

per metus suteiktų kredito reitingų sąrašas, kuriame nurodoma, kokia jų dalis buvo neužsakyti kredito reitingai.“


II PRIEDAS

Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas šiais priedais:

III PRIEDAS

24 straipsnio 1 dalyje ir 36a straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų sąrašas

I.   Pažeidimai, susiję su interesų konfliktais, organizaciniais ar veiklos reikalavimais

1.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 4 straipsnio 3 dalį, patvirtindama trečiojoje valstybėje suteiktą kredito reitingą nesilaikydama toje dalyje nustatytų sąlygų, išskyrus atvejus, kai tas pažeidimas įvykdomas dėl priežasties, kurios kredito reitingų agentūra negali žinoti ar kontroliuoti.

2.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 4 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą, panaudodama trečiojoje valstybėje suteikto kredito reitingo patvirtinimą, siekdama išvengti šio reglamento reikalavimų vykdymo.

3.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 1 punktu, nesudarydama administracinės arba priežiūros tarybos.

4.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 2 punkto pirma pastraipa, neužtikrindama, kad jos komerciniai interesai nepakenktų kredito reitingavimo veiklos nepriklausomumui ar tikslumui.

5.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 2 dalies antra pastraipa, paskirdama vyresniąją vadovybę, kuri neturi geros reputacijos ar neturi pakankamai įgūdžių arba patirties ar negali užtikrinti patikimo ir protingo vadovavimo kredito reitingų agentūrai.

6.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 2 punkto trečia pastraipa, nepaskirdama reikiamo nepriklausomų administracinės arba priežiūros tarybos narių skaičiaus.

7.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 2 punkto ketvirta pastraipa, nustatydama su kredito reitingų agentūros veiklos rezultatais susietą nepriklausomų jos administracinės arba priežiūros tarybos narių atlyginimo sistemą ar kuri nėra taip nustatyta, jog užtikrintų jų nepriklausomumą, arba nustatydama ilgesnę kaip penkerių metų nepriklausomų jos administracinės arba priežiūros tarybos narių kadenciją ar atnaujinamą kadenciją; arba atleisdama nepriklausomą administracinės arba priežiūros tarybos narį kitu nei netinkamo elgesio ar profesinio nekompetentingumo atveju.

8.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 2 punkto penkta pastraipa, paskirdama administracinės arba priežiūros tarybos narius, kurie neturi pakankamų žinių finansinių paslaugų srityje; arba kai kredito reitingų agentūra pateikia struktūrizuotų finansinių instrumentų kreditų vertinimo reitingus, nepaskirdama bent vieno nepriklausomo nario ir vieno kito vyresniojo lygio valdybos nario, kuris turi išsamių žinių ir patirties struktūrinių finansinių instrumentų rinkoje

9.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 2 punkto šešta pastraipa, neužtikrindama, kad nepriklausomi administracinės arba priežiūros tarybos nariai atliktų užduotis atlikti to punkto šeštoje pastraipoje nurodytų bet kurių klausimų stebėseną.

10.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 2 punkto septinta pastraipa, neužtikrindama, kad nepriklausomi administracinės arba priežiūros tarybos nariai savo nuomones klausimais, nurodytais to punkto šeštoje pastraipoje , pateiktų tarybai periodiškai ar pateiktų tas nuomones EVPRI, jai to paprašius.

11.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 3 punktu, nenustatydama tinkamos politikos ar procedūrų, užtikrinančių, kad būtų vykdomos jos pareigos pagal šį reglamentą.

12.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 4 punktu, neturėdama patikimų administracinių ar apskaitos procedūrų, vidaus kontrolės priemonių, efektyvių rizikos vertinimo procedūrų arba efektyvių informacinių sistemų kontrolės ar apsaugos priemonių; ar neįgyvendindama ar neišlaikydama sprendimų priėmimo procedūrų ar organizacinių struktūrų, kaip reikalaujama pagal tą punktą.

13.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 5 punktu, neįsteigdama ar nepalaikydama nuolatinio ir veiksmingo atitikties užtikrinimo funkcijos padalinio (atitikties užtikrinimo funkcija), kuris veiktų savarankiškai.

14.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, siejant ją su I priedo A skirsnio 6 punkto pirma pastraipa, neužtikrindama, kad būtų įvykdytos to punkto pirmoje pastraipoje nustatytos sąlygos, leidžiančios tinkamai ir nepriklausomai vykdyti atitikties užtikrinimo funkciją.

15.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 7 punktu, nesudarydama tinkamų ir veiksmingų organizacinių ar administracinių susitarimų, skirtų visiems I priedo B skirsnio 1 punkte nurodytiems interesų konfliktams išvengti, nustatyti, šalinti arba juos valdyti ir atskleisti, arba nesiimdama priemonių, kad būtų registruojamos visos svarbios grėsmės, kylančios kredito reitingavimo veiklos nepriklausomumui, įskaitant grėsmes I priedo C skirsnyje nurodytų taisyklių, taikytinų reitingų analitikams, taikymui, ir apsaugos priemones, taikomas šioms grėsmėms sumažinti.

16.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 8 punktu, nenaudodama atitinkamų sistemų, išteklių ar procedūrų, skirtų jos kredito reitingavimo veiklos tęstinumui ir teisėtumui užtikrinti.

17.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 9 punktu, nenustatydama peržiūros funkcijos:

a)

skirtos jos metodams, pavyzdžiams ir pagrindinėms reitingavimo prielaidoms arba jų svarbiems pokyčiams arba pakeitimams arba tų metodų, pavyzdžių ir pagrindinių reitingavimo prielaidų, kai jie yra naudojami arba juos ketinama naudoti naujų finansinių priemonių vertinimui, tinkamumui periodiškai peržiūrėti;

b)

nepriklausomos nuo verslo padalinių, kurie atsakingi už kredito reitingavimo veiklą; arba

c)

kuria būtų teikiamos ataskaitos administracinei ar priežiūros tarybai.

18.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 10 punktu, nestebėdama ar nevertindama savo sistemų, vidaus kontrolės priemonių ir pagal šį reglamentą sudarytų susitarimų tinkamumo ir veiksmingumo ar nesiimdama atitinkamų priemonių šiems trūkumams šalinti.

19.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 1 punktu, nenustatydama, nešalindama arba nevaldydama ir aiškiai ar akivaizdžiai neatskleisdama esamų arba galimų interesų konfliktų, kurie galėtų turėti įtakos jos reitingų analitikų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, kurių paslaugomis naudojasi arba kurių paslaugas kontroliuoja kredito reitingų agentūra ir kurie tiesiogiai dalyvauja suteikiant kredito reitingus, ar asmenų, tvirtinančių kredito reitingus, analizei ir vertinimams.

20.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 3 punkto pirma pastraipa, suteikdama kredito reitingą bet kuriomis aplinkybėmis, nustatytomis to punkto pirmoje pastraipoje, arba, jeigu kredito reitingas jau suteiktas, nedelsiant nepaskelbdama, kad kredito reitingo suteikimui galėjo būti daroma įtaka tomis aplinkybėmis.

21.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 3 punkto antra pastraipa, nedelsiant neįvertindama, ar yra priežasčių suteikti naują reitingą arba panaikinti jau suteiktą kredito reitingą.

22.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 4 punkto pirma pastraipa, suteikdama reitinguojamam subjektui arba susijusiai trečiajai šaliai konsultavimo paslaugų, susijusių su to reitinguojamo subjekto arba susijusios trečiosios šalies bendrovės arba teisine struktūra, turtu, įsipareigojimais ar veikla.

23.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 4 punkto trečios pastraipos pirma dalimi, neužtikrindama, kad teikiant pagalbines paslaugas nekiltų interesų konfliktas su kredito reitingavimo veikla.

24.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 5 punktu, neužtikrindama, kad reitingų analitikai arba reitingus tvirtinantys asmenys neteiktų pasiūlymų ar rekomendacijų, susijusių su struktūrizuotų finansinių priemonių, kurioms kredito reitingų agentūra turi suteikti kredito reitingą, kūrimu.

25.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 6 punktu, nesukurdama savo ataskaitų teikimo ar komunikacijos kanalų, kad užtikrintų B skirsnio 1 punkte nurodytų asmenų nepriklausomumą nuo kitos kredito reitingų agentūros veiklos, vykdomos komerciniu pagrindu.

26.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 8 punkto antra pastraipa, nelaikydama dokumentų ne mažiau kaip trejus metus, kai jos registracija buvo panaikinta.

27.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 1 dalį, neužtikrindama, kad reitingų analitikai, jos darbuotojai ar visi kiti fiziniai asmenys, kurių paslaugomis ji naudojasi arba kurių paslaugas ji kontroliuoja, ir kurie tiesiogiai dalyvauja kredito reitingavimo veikloje, turėtų tinkamų žinių ir patirties vykdyti pavestas pareigas.

28.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 2 dalį, neužtikrindama, kad 7 straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo nepradėtų derybų dėl mokesčio ar atlygio su bet kokiu reitinguojamu subjektu, susijusia trečiąja šalimi ar bet kokiu asmeniu, tiesiogiai ar netiesiogiai kontrolės ryšiais susijusiu su reitinguojamu subjektu, arba jose nedalyvautų.

29.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 3 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 3 punkto a papunkčiu, neužtikrindama, kad to skirsnio 1 punkte nurodytas asmuo imtųsi visų pagrįstų priemonių, kad apsaugotų kredito reitingų agentūrai priklausantį turtą ar dokumentus nuo sukčiavimo, vagystės ar piktnaudžiavimo, atsižvelgdamas į jų veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą ir į jų vykdomos kredito reitingavimo veiklos pobūdį ir įvairovę.

30.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 3 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 5 punktu, sukeldama neigiamų padarinių to skirsnio 1 punkte nurodytam asmeniui, kai tas asmuo praneša informaciją atitikties užtikrinimo pareigūnui apie tai, kad kitas asmuo, nurodytas to skirsnio 1 punkte, dalyvavo veikloje, kurią jis laiko neteisėta.

31.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 3 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 6 punktu, neperžiūrėdama atitinkamų reitingų analitiko darbų per paskutinius dvejus metus iki jo išėjimo iš darbo, reitingų analitikui išėjus iš darbo ir perėjus dirbti į reitinguojamą subjektą, kurio kredito reitingavimo procese analitikas anksčiau dalyvavo, arba į finansų įmonę, su kuria reitingų analitikas turėjo ryšių vykdydamas savo pareigas kredito reitingų agentūroje.

32.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 3 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 1 punktu, neužtikrindama, kad tame punkte nurodytas asmuo nepirktų, neparduotų bet kurių tame punkte nurodytų finansinių priemonių arba nedalyvautų su tokiomis priemonėmis susijusiuose sandoriuose.

33.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 3 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 2 punktu, neužtikrindama, kad to skirsnio 1 punkte nurodytas asmuo nedalyvautų ir kitaip nedarytų įtakos nustatant kredito reitingą, kaip nustatyta to skirsnio 2 punkte.

34.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 3 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 3 punkto b, c ir d papunkčiais, neužtikrindama, kad to skirsnio 1 punkte nurodytas asmuo neatskleistų ar nenaudotų informacijos arba tokia informacija nesidalintų, kaip nurodyta tuose punktuose.

35.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 3 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 4 punktu, neužtikrindama, kad to skirsnio 1 punkte nurodytas asmuo neprašytų arba nepriimtų pinigų, dovanų ar paslaugų iš bet kurio asmens, su kuriuo kredito reitingų agentūra yra susijusi komerciniais ryšiais.

36.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 3 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 7 punktu, neužtikrindama, kad to skirsnio 1 punkte nurodytas asmuo neužimtų pagrindinių vadovaujamų pareigų reitinguojamame subjekte arba susijusioje trečiojoje šalyje 6 mėnesius nuo kredito reitingo suteikimo dienos.

37.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 4 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 8 punkto a papunkčio pirma pastraipa, neužtikrindama, kad pagrindinis reitingų analitikas dalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su tuo pačiu reitinguojamu subjektu arba susijusiomis trečiosiomis šalimis, ne ilgiau kaip ketverius metus.

38.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 4 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 8 punkto b papunkčio pirma pastraipa, neužtikrindama, kad reitingų analitikas dalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su tuo pačiu reitinguojamu subjektu arba susijusiomis trečiosiomis šalimis, ne ilgiau kaip penkerius metus.

39.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 4 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 8 punkto c papunkčio pirma pastraipa, neužtikrindama, kad kredito reitingus tvirtinantis asmuo dalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su tuo pačiu reitinguojamu subjektu arba susijusiomis trečiosiomis šalimis, ne ilgiau kaip septynerius metus.

40.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 4 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 8 punkto antra pastraipa, neužtikrindama, kad to 8 punkto pirmos pastraipos a, b ir c papunkčiuose nurodytas asmuo nedalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su reitinguojamu subjektu arba susijusiomis trečiosiomis šalimis, nurodytais tuose punktuose, dvejus metus pasibaigus tuose papunkčiuose nustatytiems laikotarpiams.

41.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 5 dalį, nustatydama nuo pajamų, kurias kredito reitingų agentūra gauna iš reitinguojamų subjektų ar susijusių trečiųjų šalių, dydžio priklausomą atlyginimą ar veiklos vertinimą.

42.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 2 dalį, nepriimdama ar neįgyvendindama tinkamų priemonių, kad užtikrintų, jog jos suteikti kredito reitingai būtų pagrįsti išsamia visos jai prieinamos informacijos, kuri laikoma reikšminga jos analizei pagal jos reitingavimo metodus, analize, taip pat neužtikrindama šių priemonių vykdymo.

43.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 3 dalį, netaikydama griežtų, sistemingų bei vientisų metodų, kurie tikrinami remiantis ankstesne patirtimi, įskaitant grįžtamąjį patikrinimą.

44.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą, atsisakydama kredito reitingą suteikti subjektui ar finansinei priemonei dėl to, kad kita kredito reitingų agentūra yra anksčiau suteikusi reitingą šio subjekto ar finansinės priemonės daliai.

45.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą, neregistruodama visų atvejų, kai suteikdama kredito reitingus ji nesilaikė esamų kitos kredito reitingų agentūros parengtų pagrindinio turto ar struktūrizuotų finansinių priemonių reitingų ir nepagrįsdama tokio nevienodo vertinimo.

46.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 5 dalies pirmo sakinio nuostatas, nestebėdama savo kredito reitingų ar nuolat bent kartą per metus neperžiūrėdama kredito reitingų ar metodų.

47.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 5 dalies antrą sakinį, nenustatydama vidaus tvarkos, skirtos stebėti, kokį poveikį makroekonominių arba finansų rinkų sąlygų pokyčiai daro kredito reitingams.

48.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 6 dalies b punktą, kai yra pasikeitę kredito reitingavimo veikloje naudojami metodai, modeliai ar pagrindinės reitingavimo prielaidos, neperžiūrėdama kredito reitingų pagal tą punktą arba tuo metu nestebėdama tų reitingų.

49.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 6 dalies c punktą, iš naujo nesuteikdama kredito reitingo, kuris buvo pagrįstas metodais, modeliais ar pagrindinėms reitingavimo prielaidomis, kurie buvo pakeisti ir šie pasikeitimai turi bendrą jungtinį poveikį tam kredito reitingui.

50.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 9 straipsnį užsakydama atlikti svarbias veiklos funkcijas taip, kad dideliu mastu pakenkiama kredito reitingų agentūros vidaus kontrolės kokybei ir EVPRI gebėjimui prižiūrėti, kaip kredito reitingų agentūra vykdo pareigas pagal šį reglamentą.

51.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo D skirsnio I dalies 4 punkto antra pastraipa, suteikdama kredito reitingą arba nepanaikindama jau suteikto kredito reitingo tuo atveju, kai trūksta patikimų duomenų arba naujo tipo finansinės priemonės struktūra yra sudėtinga, arba turimos informacijos kokybė yra nepakankama ar kelia rimtų klausimų dėl to, ar kredito reitingų agentūra gali suteikti patikimą kredito reitingą.

52.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 6 dalį, naudodama EVPRI arba kitos kompetentingos institucijos pavadinimą taip, kad būtų nurodoma ar daroma užuomina apie tai, kad EVPRI arba kita kompetentinga institucija patvirtina kredito reitingų agentūros kredito reitingus ar kredito reitingavimo veiklą arba jiems pritaria.

53.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 13 straipsnį, imdama mokestį už pagal 8-12 straipsnius pateiktą informaciją.

54.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 14 straipsnio 1 dalį, nesikreipdama dėl registracijos pagal 2 straipsnio 1 dalį, jei ji yra Sąjungoje įsteigtas juridinis asmuo.

II.   Pažeidimai, susiję su priežiūros veiklos kliūtimis

1.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 7 punktu, neužtikrindama, kad būtų vedama jos kredito reitingavimo veiklos apskaita arba audito seka, kaip reikalaujama pagal tas nuostatas.

2.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 8 punkto pirma pastraipa, nelaikydama to skirsnio 7 punkte nurodytų apskaitos ar audito sekos dokumentų bent penkerius metus arba jų nepateikdama EVPRI.

3.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 9 punktu, nelaikydama dokumentų, kuriuose išdėstomos atitinkamos kredito reitingų agentūros ir reitinguojamo subjekto arba susijusių trečiųjų šalių teisės ir pareigos pagal susitarimą teikti kredito reitingavimo paslaugas, tol, kol trunka santykiai su tuo reitinguojamu subjektu arba susijusia trečiąja šalimi.

4.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 11 straipsnio 2 dalį nesudarydama galimybės gauti reikalingą informaciją arba nepateikdama tos informacijos reikalaujama forma, kaip nurodyta toje dalyje.

5.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 11 straipsnio 3 dalį, skaitomą kartu su I priedo E skirsnio II dalies 2 punktu, nepateikdama EVPRI savo pagalbinių paslaugų sąrašo.

6.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 14 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, neinformuodama arba ne laiku informuodama EVPRI apie visus reikšmingus pradinės registracijos sąlygų pasikeitimus.

7.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 23b straipsnio 1 dalį, pateikdama neteisingą arba klaidinančią informaciją, gavusi prašymą pateikti informaciją pagal 23b straipsnio 2 dalį arba reaguodama į sprendimą, kuriuo reikalaujama pateikti informaciją pagal 23b straipsnio 3 dalį.

8.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 23c straipsnio 1 dalies c punktą, pateikdama neteisingus arba klaidinančius atsakymus į klausimus, pateiktus pagal 23c straipsnio 1 dalies c punktą.

III.   Pažeidimai, susiję su atskleidimo nuostatomis

1.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 2 punktu, viešai neatskleisdama reitinguojamų subjektų arba susijusių trečiųjų šalių, iš kurių ji gauna daugiau negu 5 % savo metinių pajamų, pavadinimų.

2.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 4 punkto trečios pastraipos antra dalimi, galutinėje reitingavimo ataskaitoje nepranešdama apie pagalbinę paslaugą, suteiktą reitinguojamam subjektui arba susijusiai trečiajai šaliai.

3.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 1 dalį, viešai neskelbdama metodų, pavyzdžių ir pagrindinių reitingavimo prielaidų, kuriais ji remiasi vykdydama kredito reitingavimo veiklą, kaip apibūdinta I priedo E skirsnio I dalies 5 punkte.

4.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 6 dalies a punktą, jei pasikeitus metodams, modeliams ar pagrindinėms reitingavimo prielaidoms nedelsdama nepraneša apie numatomą kredito reitingų, kuriems tai turės įtakos, mastą.

5.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 1 dalį, neatskleisdama sprendimų nutraukti kredito reitingavimą, įskaitant visas sprendimo priėmimo priežastis.

6.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo D skirsnio I dalies 1 ar 2 punktu, 4 punkto pirma pastraipa arba 5 punktu arba su I priedo D skirsnio II dalimi, nepateikdama informacijos, kurią pateikiant reitingą tomis nuostatomis reikalaujama pateikti.

7.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo D skirsnio I dalies 3 punkto pirma dalimi, neinformuodama reitinguojamo subjekto bent 12 valandų prieš kredito reitingo paskelbimą.

8.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 3 dalį, neužtikrindama, kad kredito reitingų kategorijos, kurios priskiriamos struktūrizuotoms finansinėms priemonėms, aiškiai išsiskirtų naudojant papildomą simbolį, jas atskiriantį nuo reitingų kategorijų, naudojamų bet kokiems kitiems subjektams, finansinėms priemonėms ar finansinėms pareigoms vertinti.

9.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 4 dalį, neatskleisdama savo politikos ir procedūrų, susijusių su neužsakytais kredito reitingais.

10.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 5 dalį, nepateikdama pagal tą dalį reikalaujamos informacijos, suteikdama neužsakytą kredito reitingą arba nepažymėdama neužsakyto kredito reitingo kaip neužsakyto.

11.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 11 straipsnio 1 dalį, neatskleisdama visos informacijos arba nedelsdama neatnaujindama informacijos, susijusios su I priedo E skirsnio I dalies klausimais.

IV PRIEDAS

Koeficientų, susijusių su sunkinančiomis ir lengvinančiomis aplinkybėmis taikant 36a straipsnio 3 dalį, sąrašas

36a straipsnio 2 dalyje nurodytiems baziniams dydžiams sumuojant, remiantis kiekviena iš šių sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių, taikomi šie koeficientai:

I.   Korekciniai koeficientai, susiję su sunkinančiomis aplinkybėmis

1.

Jei pažeidimas padarytas pakartotinai, už kiekvieną jo pakartojimą taikomas papildomas koeficientas yra 1,1.

2.

Jei pažeidimas buvo vykdomas ilgiau nei šešis mėnesius, taikomas koeficientas yra 1,5.

3.

Jei pažeidimas atskleidė sisteminius kredito reitingų agentūros veiklos organizavimo, ypač jos procedūrų, valdymo sistemų ar vidaus kontrolės, trūkumus, taikomas koeficientas yra 2,2.

4.

Jei pažeidimas turi neigiamą poveikį atitinkamos kredito reitingų agentūros suteikiamų reitingų kokybei, taikomas koeficientas yra 1,5.

5.

Jei pažeidimas padarytas tyčia, taikomas koeficientas yra 2.

6.

Jei nustačius pažeidimą nesiimta veiksmų jam ištaisyti, taikomas koeficientas yra 1,7.

7.

Jei kredito reitingų agentūros vyresnioji vadovybė nebendradarbiavo su EVPRI šiai atliekant tyrimus, taikomas koeficientas yra 1,5.

II.   Korekciniai koeficientai, susiję su lengvinančiomis aplinkybėmis:

1.

Jei pažeidimas susijęs su III priedo II ir III skirsniuose išvardytais pažeidimais ir buvo vykdomas trumpiau nei 10 darbo dienų, taikomas koeficientas yra 0,9.

2.

Jei kredito reitingų agentūros vyresnioji vadovybė gali įrodyti, kad ji ėmėsi visų būtinų veiksmų pažeidimui išvengti, taikomas koeficientas yra 0,7.

3.

Jei kredito reitingų agentūra skubiai, veiksmingai ir visapusiškai informavo EVPRI apie pažeidimą, taikomas koeficientas yra 0,4.

4.

Jei kredito reitingų agentūra savanoriškai ėmėsi priemonių, kad užtikrintų, jog ateityje nebebūtų galima padaryti panašaus pažeidimo, taikomas koeficientas yra 0,6.


Top