Help Print this page 

Document 32011R0445

Title and reference
2011 m. gegužės 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 445/2011 dėl subjektų, atsakingų už prekinių vagonų priežiūrą, sertifikavimo sistemos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 653/2007 Tekstas svarbus EEE
  • In force
OJ L 122, 11.5.2011, p. 22–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 268 - 292

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/445/oj
Multilingual display
Text

11.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 445/2011

2011 m. gegužės 10 d.

dėl subjektų, atsakingų už prekinių vagonų priežiūrą, sertifikavimo sistemos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 653/2007

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose ir iš dalies pakeičiančią Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo bei Direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo (1), ypač į jos 14a straipsnį,

atsižvelgdama į 2010 m. liepos 8 d. Europos geležinkelio agentūros rekomendaciją dėl subjektų, atsakingų už priežiūrą, sertifikavimo sistemos,

kadangi:

(1)

Direktyva 2004/49/EB siekiama pagerinti geležinkelių transporto paslaugų patekimą į rinką nustatant bendrus geležinkelių saugos valdymo, reglamentavimo ir priežiūros principus. Be to, Direktyvoje 2004/49/EB numatoma sukurti sistemą, pagal kurią, visoje Europos Sąjungoje taikant tuos pačius sertifikavimo reikalavimus, visiems už prekinių vagonų priežiūrą atsakingiems subjektams būtų užtikrintos vienodos sąlygos.

(2)

Sertifikavimo sistema siekiama suvienodinti reikalavimus ir metodus, pagal kuriuos visoje Europos Sąjungoje būtų vertinami už priežiūrą atsakingų subjektų gebėjimai.

(3)

Nepanaikinant geležinkelio įmonių ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų atsakomybės užtikrinti saugų traukinių eksploatavimą, už priežiūrą atsakingas subjektas, taikydamas techninės priežiūros sistemą, turėtų užtikrinti saugų prekinių vagonų, už kurių priežiūrą jis yra atsakingas, naudojimą. Atsižvelgiant į didelę konstravimo ir techninės priežiūros metodų įvairovę, ši techninės priežiūros sistema turėtų būti procesu grindžiama sistema.

(4)

Geležinkelių infrastruktūros valdytojams prekiniai vagonai reikalingi statybinėms medžiagoms gabenti arba infrastruktūros priežiūros veiklai vykdyti. Geležinkelių infrastruktūros valdytojai prekinius vagonus šiuo tikslu eksploatuoja kaip geležinkelio įmonė. Geležinkelių infrastruktūros valdytojo gebėjimas šiuo tikslu eksploatuoti prekinius vagonus turėtų būti vertinamas atliekant įgaliojimų saugos srityje vertinimą pagal Direktyvos 2004/49/EB 11 straipsnį.

(5)

Traukinio patikras ir stebėseną prieš jam išvykstant arba kelyje paprastai vykdo geležinkelio įmonių vykdomasis personalas arba geležinkelių infrastruktūros valdytojai, vadovaudamiesi savo saugos valdymo sistemoje pagal Direktyvos 2004/49/EB 4 straipsnio 3 dalį nustatyta tvarka.

(6)

Geležinkelio įmonės arba geležinkelio infrastruktūros valdytojai, taikydami savo saugos valdymo sistemą, turėtų užtikrinti, kad būtų kontroliuojami visi su jų veikla, įskaitant naudojimąsi rangovų paslaugomis, susiję pavojaus atvejai. Todėl geležinkelio įmonė dėl visų jos eksploatuojamų vagonų turėtų sudaryti sutartis su subjektais, atsakingais už priežiūrą. Tai galėtų būti geležinkelio įmonės ir už priežiūrą atsakingo subjekto sutartis arba sutarčių grandinė, kuri apimtų ir kitas šalis, pvz., geležinkelių transporto priemonių valdytoją. Šios sutartys turėtų būti sudaromos laikantis geležinkelio įmonės arba geležinkelių infrastruktūros valdytojo saugos valdymo sistemoje nustatytos tvarkos, be kita ko, taikomos informacijos mainams.

(7)

Pagal Direktyvą 2004/49/EB už priežiūrą atsakingo subjekto sertifikatas galioja visoje Europos Sąjungoje. Trečiųjų valstybių įstaigų, paskirtų pagal kriterijus, kurie yra lygiaverčiai šiame reglamente nustatytiems kriterijams, ir atitinkančių reikalavimus, kurie yra lygiaverčiai šiame reglamente nustatytiems reikalavimams, išduoti sertifikatai paprastai turėtų būti pripažįstami lygiaverčiais Europos Sąjungoje išduotiems už priežiūrą atsakingo subjekto sertifikatams.

(8)

Sertifikavimo įstaiga, vertindama paraišką gauti už priežiūrą atsakingo subjekto sertifikatą, vertina pareiškėjo gebėjimą valdyti techninės priežiūros veiklą ir jo paties gebėjimą vykdyti techninės priežiūros funkcijas arba užtikrinti, kad pagal sutartis jas vykdytų kiti subjektai (pvz., techninės priežiūros dirbtuvės), kuriems pavesta vykdyti šias funkcijas ar jų dalį.

(9)

Akreditavimo sistema turėtų būti naudojama kaip pavojaus valdymo priemonė, padedanti užtikrinti, kad akredituotos įstaigos būtų kompetentingos vykdyti savo veiklą. Be to, akreditacija laikoma priemone, skirta užtikrinti už priežiūrą atsakingų subjektų sertifikatų, kuriuos išduoda akredituotos įstaigos, pripažinimą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

(10)

Norint turėti sistemą, pagal kurią sertifikavimo įstaigos visoje Europos Sąjungoje galėtų tikrinti už priežiūrą atsakingus patvirtintus subjektus, svarbu, kad visos įstaigos, galinčios išduoti sertifikatus už priežiūrą atsakingiems subjektams, („sertifikavimo įstaigos“) bendradarbiautų tarpusavyje siekdamos suvienodinti sertifikavimo metodus. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008 (2) nuostatomis turėtų būti parengti ir patvirtinti specialūs akreditavimo reikalavimai

(11)

Siekiant įvertinti šiame reglamente nustatytą sertifikavimo procesą svarbu, kad Europos geležinkelio agentūra (toliau – Agentūra) prižiūrėtų sertifikavimo sistemos vystymą. Kad galėtų vykdyti šią funkciją, Agentūra turi surinkti informaciją apie šioje srityje veikiančių sertifikavimo įstaigų pobūdį ir už priežiūrą atsakingiems subjektams išduotų sertifikatų skaičių. Be to, svarbu, kad Agentūra padėtų koordinuoti sertifikavimo įstaigų veiklą.

(12)

2007 m. birželio 13 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 653/2007 dėl Europos bendros saugos sertifikatų ir paraiškų dokumentų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/49/EB 10 straipsnį formos naudojimo ir dėl saugos sertifikatų, išduodamų pagal Direktyvą 2001/14/EB (3), galiojimo nustatyta standartinė saugos sertifikatų forma. Ši forma turi būti atnaujinta siekiant į ją įtraukti daugiau informacijos apie už priežiūrą atsakingus subjektus. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 653/2007 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(13)

Kol bus pradėta visapusiškai taikyti šiame reglamente numatyta už priežiūrą atsakingų subjektų sertifikavimo sistema, siekiant užtikrinti nepertraukiamą vežimo geležinkeliais paslaugų teikimą, visų pirma tarptautiniu lygmeniu, pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti pripažinta galiojančia šiuo metu taikoma už priežiūrą atsakingų subjektų ir techninės priežiūros dirbtuvių sertifikavimo praktika. Šiuo laikotarpiu nacionalinės saugos institucijos ypatingą dėmesį turėtų skirti sertifikavimo praktikos lygiavertiškumui ir nuoseklumui.

(14)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Direktyvos 2004/49/EB 27 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tikslas

1.   Šiuo reglamentu nustatoma už prekinių vagonų priežiūrą atsakingų subjektų sertifikavimo sistema, kaip nurodyta Direktyvos 2004/49/EB 14a straipsnyje.

2.   Sertifikavimo sistema siekiama pateikti įrodymų, kad už priežiūrą atsakingas subjektas sukūrė savo techninės priežiūros sistemą ir gali laikytis šiame reglamente nustatytų reikalavimų užtikrinti saugią prekinių vagonų, už kurių techninę priežiūrą jis yra atsakingas, eksploatacinę būklę.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Sertifikavimo sistema taikoma visiems už prekinių vagonų, kurie turi būti naudojami Europos Sąjungos geležinkelių tinkle, priežiūrą atsakingiems subjektams.

2.   Techninės priežiūros dirbtuvės ar bet kuri organizacija, kuri imasi vykdyti dalį 4 straipsnyje nurodytų funkcijų, gali savanoriškai taikyti sertifikavimo sistemą, remdamasi 8 straipsnyje ir I priede nurodytais principais.

3.   5, 7 ir 12 straipsniuose nuorodos į geležinkelių infrastruktūros valdytoją suprantamos kaip nuorodos, susijusios su jo prekinių vagonų eksploatavimo veikla statybinėms medžiagoms gabenti ir infrastruktūros priežiūrai vykdyti. Laikoma, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas prekinius vagonus šiuo tikslu eksploatuoja kaip geležinkelio įmonė.

3 straipsnis

Apibrėžtys

1.   Šiame reglamente taikomos Direktyvos 2004/49/EB 3 straipsnyje nustatytos apibrėžtys.

2.   Be to, taikomos šios apibrėžtys:

a)   akreditavimas– akreditavimas, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 10 dalyje;

b)   Už priežiūrą atsakingo subjekto sertifikatas– už priežiūrą atsakingam subjektui Direktyvos 2004/49/EB 14a straipsnio 4 dalyje numatytais tikslais išduotas sertifikatas;

c)   sertifikavimo įstaiga– pagal 10 straipsnį paskirta įstaiga, atsakinga už subjektų, atsakingų už priežiūrą, sertifikavimą remiantis II priede nustatytais kriterijais;

d)   prekinis vagonas– nesavaeigė transporto priemonė, skirta prekėms ar kitoms medžiagoms, naudotinoms, pavyzdžiui, statybų ar infrastruktūros priežiūros veikloje, gabenti;

e)   techninės priežiūros dirbtuvė– kilnojamasis ar nekilnojamasis subjektas, turintis personalą, taip pat ir už valdymą atsakingą personalą, priemones ir infrastruktūrą, parengtus ir pritaikytus vykdyti transporto priemonių, jų dalių, komponentų ar mazgų priežiūros veiklą;

f)   techninės priežiūros patvirtinimas– geležinkelių riedmenų parko techninės priežiūros valdytojui pateiktas techninę priežiūrą vykdančio subjekto užtikrinimas, kad techninė priežiūra atlikta pagal techninės priežiūros paslaugų užsakymą;

g)   grąžinimas eksploatuoti– techninės priežiūros patvirtinimu, kurį už priežiūrą atsakingas subjektas pateikia eksploatuotojui, pvz., geležinkelio įmonei arba geležinkelių transporto priemonių valdytojui, grindžiamas užtikrinimas, kad visi atitinkami techninės priežiūros darbai baigti ir vagonas, kurio eksploatavimas anksčiau buvo nutrauktas, gali būti saugiai eksploatuojamas, galbūt su laikinais eksploatavimo apribojimais.

4 straipsnis

Techninės priežiūros sistema

1.   Techninės priežiūros sistema apima tokias funkcijas:

a)

valdymo funkciją, kurią vykdantis subjektas atlieka subjektų, kurie vykdo b ir d punktuose nurodytas techninės priežiūros funkcijas, priežiūrą ir koordinavimą, taip pat užtikrina geležinkelių sistemoje naudojamų prekinių vagonų saugą;

b)

techninės priežiūros vystymo funkciją, kurią vykdantis subjektas atsako už techninės priežiūros dokumentų tvarkymą, įskaitant dokumentų sandaros tvarkymą, remdamasis konstrukcijos ir eksploatavimo duomenimis, taip pat veiklos rezultatais ir sukaupta patirtimi;

c)

geležinkelių riedmenų parko techninės priežiūros valdymo funkciją, kurią vykdantis subjektas tvarko prekinio vagono eksploatavimo nutraukimą techninei priežiūrai atlikti ir jo grąžinimą eksploatuoti po techninės priežiūros darbų; ir

d)

techninės priežiūros vykdymo funkciją, kurią vykdantis subjektas atlieka reikalingą prekinio vagono arba jo dalių techninę priežiūrą, įskaitant techninės priežiūros patvirtinimo dokumentų rengimą.

2.   Už priežiūrą atsakingas subjektas užtikrina, kad 1 dalyje nurodytas funkcijas vykdantys subjektai atitiktų III priede nustatytus reikalavimus ir vertinimo kriterijus.

3.   Už priežiūrą atsakingas subjektas valdymo funkciją vykdo pats, tačiau 1 dalies b–d punktuose nurodytas techninės priežiūros funkcijas arba jų dalį gali pavesti vykdyti kitoms susitariančiosioms šalims, atsižvelgdamas į 8 straipsnio nuostatas. Naudodamasis rangovo paslaugomis, už priežiūrą atsakingas subjektas užtikrina, kad būtų taikomi I priede nustatyti principai.

4.   Nepriklausomai nuo sudarytų rangos sutarčių, už priežiūrą atsakingas subjektas atsako už jo valdomos techninės priežiūros veiklos rezultatus ir nustato tos veiklos stebėsenos sistemą.

5 straipsnis

Techninės priežiūros procese dalyvaujančių šalių ryšiai

1.   Kiekviena geležinkelio įmonė arba geležinkelių infrastruktūros valdytojas, prieš išleisdami savo eksploatuojamus prekinius vagonus, užtikrina, kad būtų paskirtas už jų priežiūrą atsakingas patvirtintas subjektas ir kad kiekvienas vagonas būtų eksploatuojamas pagal sertifikate nurodytą taikymo sritį.

2.   Visos techninės priežiūros procese dalyvaujančios šalys keičiasi svarbia su technine priežiūra susijusia informacija pagal III priedo I.7 ir I.8 skirsniuose išvardytus kriterijus.

3.   Geležinkelio įmonė, remdamasi susitarimais, eksploatavimo tikslais gali paprašyti pateikti informaciją apie prekinio vagono techninę priežiūrą. Už prekinio vagono priežiūrą atsakingas subjektas į minėtus prašymus atsako tiesiogiai arba per kitas susitariančiąsias šalis.

4.   Už priežiūrą atsakingas subjektas, remdamasis susitarimais, gali paprašyti pateikti informaciją apie prekinio vagono eksploataciją. Į tokius prašymus geležinkelio įmonė arba geležinkelių infrastruktūros valdytojas atsako tiesiogiai arba per kitas susitariančiąsias šalis.

5.   Visos susitariančiosios šalys keičiasi informacija apie sutrikimus, avarijas, riktus, vos neįvykusias avarijas ir kitus pavojingus įvykius, susijusius su sauga, taip pat visus galimus prekinių vagonų naudojimo apribojimus.

6.   Už priežiūrą atsakingų subjektų sertifikatai pripažįstami kaip įrodymas, kad geležinkelio įmonė arba geležinkelių infrastruktūros valdytojas gali atitikti su technine priežiūra ir rangovų bei tiekėjų kontrole susijusius reikalavimus, nurodytus 2010 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1158/2010 dėl bendrojo saugos būdo, skirto įvertinti, kaip laikomasi reikalavimų geležinkelių saugos sertifikatui gauti (4), ir 2010 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1169/2010 dėl bendrojo saugos būdo, skirto įvertinti, kaip laikomasi reikalavimų įgaliojimams geležinkelių saugos srityje gauti (5), II priedo B.1, B.2, B.3 ir C.1 punktuose, nebent nacionalinė saugos institucija gali įrodyti, kad kyla didelis saugos pavojus.

7.   Jei susitariančioji šalis, visų pirma geležinkelio įmonė, turi pagrįstą priežastį manyti, kad tam tikras už priežiūrą atsakingas subjektas neatitinka Direktyvos 2004/49/EB 14a straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų arba šiame reglamente nustatytų sertifikavimo reikalavimų, ji nedelsdama apie tai informuoja sertifikavimo įstaigą. Sertifikavimo įstaiga imasi atitinkamų veiksmų, kad įvertintų, ar pranešimas apie neatitikimą yra pagrįstas, ir apie savo tyrimo rezultatus informuoja susijusias šalis (įskaitant, jei taikoma, kompetentingą nacionalinę saugos instituciją).

8.   Jei už priežiūrą atsakingas subjektas pasikeičia, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB (6) 33 straipsnio 3 dalyje nurodytas registracijos turėtojas apie tai tinkamu laiku informuoja Komisijos sprendimo 2007/756/EB (7) 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą registravimo įstaigą, kad pastaroji galėtų atnaujinti nacionalinį transporto priemonių registrą.

Buvęs už priežiūrą atsakingas subjektas techninės priežiūros dokumentus pateikia registracijos turėtojui arba naujam už priežiūrą atsakingam subjektui.

Kai buvęs už priežiūrą atsakingas subjektas išbraukiamas iš nacionalinio transporto priemonių registro, jis atleidžiamas nuo atsakomybės. Jei buvusio už priežiūrą atsakingo subjekto išregistravimo dieną joks naujas subjektas nėra patvirtinęs, kad sutinka būti už priežiūrą atsakingu subjektu, transporto priemonės registracija laikinai sustabdoma.

6 straipsnis

Sertifikavimo įstaigos

1.   Už priežiūrą atsakingų subjektų sertifikatus išduoda bet kuri kompetentinga sertifikavimo įstaiga, kurią pasirenka paraišką gauti sertifikatą teikiantis už priežiūrą atsakingas subjektas.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad sertifikavimo įstaigos atitiktų II priede išdėstytus bendruosius kriterijus ir principus, taip pat sektoriuje vėliau taikomų akreditavimo sistemų reikalavimus.

3.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, skirtų užtikrinti, kad sertifikavimo įstaigų priimtiems sprendimams būtų taikoma teisminė kontrolė.

4.   Siekdamos suvienodinti paraiškų vertinimo metodus, sertifikavimo įstaigos bendradarbiauja tarpusavyje tiek valstybių narių, tiek Europos Sąjungos lygmeniu.

5.   Agentūra organizuoja ir palengvina sertifikavimo įstaigų bendradarbiavimą.

7 straipsnis

Už priežiūrą atsakingų subjektų sertifikavimo sistema

1.   Sertifikavimas grindžiamas už priežiūrą atsakingo subjekto gebėjimų laikytis taikomų III priede nustatytų reikalavimų ir juos sistemingai taikyti vertinimu. Jis apima priežiūros sistemą, skirtą užtikrinti, kad taikomų reikalavimų būtų nuolat laikomasi ir po to, kai išduodamas už priežiūrą atsakingo subjekto sertifikatas.

2.   Už priežiūrą atsakingi subjektai paraišką sertifikatui gauti teikia naudodami atitinkamą IV priede pateiktą formą ir pateikia III priede nurodytų procedūrų patvirtinamuosius dokumentus. Jie nedelsdami pateikia visą sertifikavimo įstaigos prašomą papildomą informaciją. Vertindamos paraiškas, sertifikavimo įstaigos taiko III priede nustatytus reikalavimus ir vertinimo kriterijus.

3.   Sertifikavimo įstaiga priima sprendimą ne vėliau kaip per keturis mėnesius po to, kai už priežiūrą atsakingas subjektas, teikiantis paraišką gauti sertifikatą, jai pateikia visą būtiną ir visą prašomą pateikti papildomą informaciją. Sertifikavimo įstaiga, prieš išduodama sertifikatą, atlieka būtiną vertinimą už priežiūrą atsakingo subjekto veiklos vietoje ar vietose. Sprendimas dėl sertifikato išdavimo už priežiūrą atsakingam subjektui pranešamas naudojant atitinkamą V priede nustatytą formą.

4.   Už priežiūrą atsakingo subjekto sertifikatas galioja ne ilgiau kaip penkerius metus. Sertifikato turėtojas nedelsdamas informuoja sertifikavimo įstaigą apie visus reikšmingus aplinkybių, į kurias buvo atsižvelgta išduodant pirmąjį sertifikatą, pasikeitimus, kad sertifikavimo įstaiga galėtų nuspręsti, ar sertifikatas turi būti iš dalies pakeistas, atnaujintas ar atšauktas.

5.   Sertifikavimo įstaiga išsamiai išdėsto priežastis, kuriomis grindžiamas kiekvienas jos sprendimas. Sertifikavimo įstaiga apie savo sprendimą informuoja už priežiūrą atsakingą subjektą ir jam išdėsto savo sprendimo priežastis, kartu nurodydama apeliacinio proceso tvarką, terminus ir apeliacinės institucijos kontaktinius duomenis.

6.   Siekdama patikrinti, ar už priežiūrą atsakingi subjektai vis dar atitinka III priede nustatytus kriterijus, sertifikavimo įstaiga bent kartą per metus vykdo pasirinktų vietų, kuriose vykdoma visų rūšių veikla, geografiniu atžvilgiu ir pagal veiklos pobūdį būdinga jos patvirtintiems už priežiūrą atsakingiems subjektams, patikrinimą.

7.   Jei sertifikavimo įstaiga nustato, kad už priežiūrą atsakingas subjektas nebetenkina reikalavimų, kuriais remiantis buvo išduotas už priežiūrą atsakingo subjekto sertifikatas, ji, atsižvelgdama į neatitikties lygį, su atsakingu už priežiūrą subjektu suderina veiklos gerinimo planą arba apriboja sertifikato taikymo sritį, arba sustabdo jo galiojimą.

Jei sertifikavimo reikalavimų arba veiklos gerinimo planų nesilaikoma nuolat, sertifikavimo įstaiga apriboja už priežiūrą atsakingo subjekto sertifikato taikymo sritį arba sertifikatą paskelbia negaliojančiu, nurodydama savo sprendimo priežastis, taip pat apeliacinio proceso tvarką, terminus ir apeliacinės institucijos kontaktinius duomenis.

8.   Geležinkelio įmonei arba geležinkelių infrastruktūros valdytojui teikiant paraišką gauti saugos sertifikatą arba įgaliojimus saugos srityje, taikomi šie su jo eksploatuojamais prekiniais vagonais susiję reikalavimai:

a)

jei prekinių vagonų priežiūrą atlieka pareiškėjas, pastarasis kartu su paraiška, jei turi, pateikia galiojantį už priežiūrą atsakingo subjekto sertifikatą arba jo kaip už priežiūrą atsakingo subjekto gebėjimai vertinami vykdant paraiškos gauti saugos sertifikatą arba įgaliojimus saugos srityje procedūrą;

b)

jei prekinių vagonų priežiūrą vykdo ne pareiškėjas, o kitos šalys, jis, taikydamas savo saugos valdymo sistemą, užtikrina bet kokio su jo veikla, įskaitant tokių vagonų eksploatavimą, susijusio pavojaus kontrolę – tuo atveju visų pirma taikomos šio reglamento 5 straipsnio nuostatos.

Sertifikavimo įstaigos ir nacionalinės saugos institucijos visada aktyviai keičiasi nuomonėmis, kad būtų išvengta bet kokio vertinimo dubliavimo.

8 straipsnis

Techninės priežiūros funkcijas pagal rangos sutartį vykdančio subjekto sertifikavimo sistema

1.   Jei už priežiūrą atsakingas subjektas nusprendžia sudaryti rangos sutartį dėl vienos ar daugiau 4 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytų funkcijų arba jų dalies, atlikus savanorišką rangovo sertifikavimą pagal šiuo reglamentu nustatytą sertifikavimo sistemą, daroma prielaida, kad už priežiūrą atsakingas subjektas atitinka taikomus III priede nustatytus reikalavimus, nes šie reikalavimai taikomi atliekant savanorišką rangovo sertifikavimą. Jei toks sertifikavimas neatliekamas, už priežiūrą atsakingas subjektas pateikia sertifikavimo įstaigai įrodymus, kad jis atitinka visus III priede nustatytus reikalavimus, susijusius su funkcijomis, kurias jis nusprendžia perduoti vykdyti pagal rangos sutartį.

2.   Sertifikatus techninės priežiūros funkcijoms arba jų daliai pagal rangos sutartį vykdyti išduoda sertifikavimo įstaigos, vadovaudamosi ta pačia 6 ir 7 straipsniuose ir 10 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka, pritaikydamos ją prie konkretaus pareiškėjo atvejo. Sertifikatai galioja visoje Europos Sąjungoje.

Vertindamos paraiškas gauti sertifikatus techninės priežiūros funkcijoms arba jų daliai pagal rangos sutartį vykdyti, sertifikavimo įstaigos vadovaujasi I priede nustatytais principais.

9 straipsnis

Priežiūros režimo reikšmė

Jei nacionalinė saugos institucija pagrįstai mano, kad konkretus už priežiūrą atsakingas subjektas neatitinka Direktyvos 2004/49/EB 14a straipsnio 3 dalies reikalavimų arba šiame reglamente nustatytų sertifikavimo reikalavimų, ji nedelsdama priima būtiną sprendimą ir apie tai informuoja Komisiją, Agentūrą, kitas kompetentingas institucijas, sertifikavimo įstaigą ir kitas suinteresuotąsias šalis.

10 straipsnis

Informacijos Komisijai ir Agentūrai teikimas

1.   Ne vėliau kaip 2011 m. lapkričio 30 d. valstybės narės Komisijai praneša, ar sertifikavimo įstaigos yra akredituotos ar pripažintos įstaigos, ar nacionalinės saugos institucijos. Be to, apie visus pasikeitimus jos Komisijai praneša per vieną mėnesį nuo tokio pasikeitimo dienos.

2.   Ne vėliau kaip 2012 m. gegužės 31 d. valstybės narės Agentūrai praneša apie pripažintas sertifikavimo įstaigas. Reglamente (EB) Nr. 765/2008 apibrėžtos akreditacijos įstaigos informuoja Agentūrą apie akredituotas sertifikavimo įstaigas. Be to, apie visus pasikeitimus Agentūrai turi būti pranešta per vieną mėnesį nuo pasikeitimo dienos.

3.   Sertifikavimo įstaigos per savaitę nuo sprendimo priėmimo dienos Agentūrai praneša apie visus išduotus, iš dalies pakeistus, atnaujintus arba atšauktus už priežiūrą atsakingų subjektų sertifikatus arba specialioms funkcijoms pagal 4 straipsnio 1 dalį vykdyti išduotus sertifikatus, naudodamos V priede nustatytas formas.

4.   Agentūra registruoja visą pagal 2 ir 3 dalis pateiktą informaciją ir apie tai informuoja visuomenę.

11 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 653/2007 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 653/2007 I priedas pakeičiamas šio reglamento VI priedo tekstu.

12 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Nepažeidžiant 9 straipsnio taikomos toliau išdėstytos pereinamojo laikotarpio nuostatos.

2.   Nuo 2012 m. gegužės 31 d. visi už priežiūrą atsakingų subjektų sertifikatai už prekinių vagonų priežiūrą atsakingiems subjektams išduodami pagal šį reglamentą, nepažeidžiant Direktyvos 2004/49/EB 14a straipsnio 8 dalies.

3.   Sertifikatai, kuriuos sertifikavimo įstaiga išdavė ne vėliau kaip 2012 m. gegužės 31 d. remdamasi principais ir kriterijais, kurie yra tolygūs 2009 m. gegužės 14 d. valstybių narių pasirašytame Susitarimo memorandume, kuriuo nustatomi pagrindiniai už prekinių vagonų priežiūrą atsakingų subjektų bendros sertifikavimo sistemos principai, nustatytiems principams ir kriterijams, jų pradinį galiojimo laikotarpį ne ilgiau kaip iki 2015 m. gegužės 31 d. pripažįstami lygiaverčiais pagal šį reglamentą išduotiems už priežiūrą atsakingų subjektų sertifikatams.

4.   Sertifikatai, kuriuos sertifikavimo įstaiga už priežiūrą atsakingiems subjektams išdavė ne vėliau kaip 2012 m. gegužės 31 d. remdamasi prieš įsigaliojant šiam reglamentui galiojusiais nacionaliniais teisės aktais, kurie yra tolygūs šiam reglamentui, visų pirma, kurie atitinka 6 ir 7 straipsnius ir I ir III priedus, jų pradinį galiojimo laikotarpį ne ilgiau kaip iki 2015 m. gegužės 31 d. pripažįstami lygiaverčiais pagal šį reglamentą išduotiems už priežiūrą atsakingų subjektų sertifikatams.

5.   Sertifikatai, išduoti techninės priežiūros dirbtuvėms ne vėliau kaip 2014 m. gegužės 31 d. remiantis prieš įsigaliojant šiam reglamentui galiojusiais nacionaliniais teisės aktais, kurie yra tolygūs šiam reglamentui, jų pradinį galiojimo laikotarpį ne ilgiau kaip iki 2017 m. gegužės 31 d. pripažįstami lygiaverčiais pagal šį reglamentą išduodamiems techninės priežiūros dirbtuvių, kurios perima techninės priežiūros vykdymo funkciją, sertifikatams.

6.   Nepažeidžiant 3–5 dalių, ne vėliau kaip 2012 m. gegužės 31 d. nacionaliniame geležinkelių riedmenų registre užregistruoti už prekinių vagonų priežiūrą atsakingi subjektai pagal šį reglamentą patvirtinami ne vėliau kaip 2013 m. gegužės 31 d. Šiuo laikotarpiu pačių už priežiūrą atsakingų subjektų pateikti pareiškimai dėl atitikties šio reglamento arba 2009 m. gegužės 14 d. valstybių narių pasirašyto Susitarimo memorandumo, kuriuo nustatomi pagrindiniai už prekinių vagonų priežiūrą atsakingų subjektų bendros sertifikavimo sistemos principai, atitinkamiems reikalavimams pripažįstami lygiaverčiais pagal šį reglamentą išduodamiems už priežiūrą atsakingų subjektų sertifikatams.

7.   Geležinkelio įmonėms ir geležinkelių infrastruktūros valdytojams, kurie pagal Direktyvos 2004/49/EB 10 ir 11 straipsnius patvirtinti ne vėliau kaip 2012 m. gegužės 31 d., pradiniu jų sertifikato galiojimo laikotarpiu nereikia teikti paraiškos gauti už priežiūrą atsakingo subjekto sertifikatą vagonų, už kuriuos jie atsako kaip už priežiūrą atsakingi subjektai, techninei priežiūrai vykdyti.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gegužės 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 164, 2004 4 30, p. 44.

(2)  OL L 218, 2008 8 13, p. 30.

(3)  OL L 153, 2007 6 14, p. 9.

(4)  OL L 326, 2010 12 10, p. 11.

(5)  OL L 327, 2010 12 11, p. 13.

(6)  OL L 191, 2008 7 18, p. 1.

(7)  OL L 305, 2007 11 23, p. 30.


I PRIEDAS

Principai, kurie turi būti taikomi organizacijoms, teikiančioms paraiškas gauti sertifikatą techninės priežiūros funkcijoms vykdyti pagal rangos susitarimą su atsakingu už priežiūrą subjektu

1.

Įstaigos arba organizacijos, kuri iš subjekto, atsakingo už priežiūrą, perima vykdyti vieną ar daugiau techninės priežiūros funkcijų (techninės priežiūros vystymo, geležinkelių riedmenų parko techninės priežiūros valdymo, techninės priežiūros vykdymo funkcijas) arba jų dalį, sertifikavimui taikomi šie III priede nustatyti reikalavimai ir vertinimo kriterijai:

a)

III priedo I dalyje nustatyti reikalavimai ir vertinimo kriterijai, pritaikyti prie organizacijos tipo ir paslaugų masto;

b)

reikalavimai ir vertinimo kriterijai, taikomi konkrečią (-as) techninės priežiūros funkciją (-as) vykdančiam subjektui.

2.

Techninės priežiūros dirbtuvių, kurios perima techninės priežiūros vykdymo funkciją, sertifikavimui taikomi šie III priede nustatyti reikalavimai ir vertinimo kriterijai:

a)

III priedo I skyriuje nustatyti reikalavimai ir vertinimo kriterijai, kurie turi būti pritaikyti prie konkrečios techninės priežiūros dirbtuvių, kurios atlieka techninės priežiūros vykdymo funkciją, veiklos;

b)

techninės priežiūros vykdymo funkciją atliekančiam subjektui taikoma tvarka.


II PRIEDAS

Sertifikavimo įstaigų, vertinančių už priežiūrą atsakingus subjektus ir išduodančių už priežiūrą atsakingų subjektų sertifikatus, akreditavimo arba pripažinimo kriterijai

1.   ORGANIZACIJA

Sertifikavimo įstaiga turi pateikti dokumentus, kuriais pagrįstų savo organizacinę struktūrą, nurodydama administracijos ir kitų sertifikavimą vykdančio personalo, taip pat visų komitetų pareigas, atsakomybę ir įgaliojimus. Jei sertifikavimo įstaiga yra apibrėžta juridinio asmens dalis, informacijoje apie struktūrą turi būti nurodyti hierarchijos ryšiai ir ryšiai su kitomis to paties juridinio asmens dalimis.

2.   NEPRIKLAUSOMUMAS

Sertifikavimo įstaiga, priimdama sprendimus, organizaciniu ir funkciniu požiūriu turi būti nepriklausoma nuo geležinkelio įmonių, geležinkelių infrastruktūros valdytojų, geležinkelių transporto priemonių valdytojų, gamintojų ir už priežiūrą atsakingų subjektų ir neteikia panašių paslaugų.

Turi būti užtikrintas už patikrinimus, susijusius su sertifikavimu, atsakingų darbuotojų nepriklausomumas. Jokiems pareigūnams neturi būti atlyginama remiantis atliktų patikrinimų skaičiumi ar tų patikrinimų rezultatais.

3.   KOMPETENCIJA

Sertifikavimo įstaiga ir paskirtas personalas turi turėti reikalingą profesinę kompetenciją, visų pirma susijusią su prekinių vagonų priežiūros organizavimu ir atitinkama priežiūros sistema.

Sertifikavimo įstaiga turi įrodyti, kad:

a)

turi didelę valdymo sistemų vertinimo patirtį;

b)

žino taikomus teisės aktų reikalavimus.

Už priežiūrą atsakingų subjektų priežiūrai vykdyti suburta grupė turi turėti patirties atitinkamose srityse ir, visų pirma, įrodyti, kad turi:

a)

tinkamų žinių apie taikomus Europos teisės aktus ir tuos teisės aktus išmano;

b)

susijusių techninių sugebėjimų;

c)

ne mažiau kaip trejų metų bendrą patirtį, susijusią su technine priežiūra;

d)

pakankamai patirties prekinių vagonų techninės priežiūros srityje arba bent techninės priežiūros lygiaverčiuose pramonės sektoriuose patirties.

4.   NEŠALIŠKUMAS

Sertifikavimo įstaigos sprendimai turi būti grindžiami objektyviais sertifikavimo įstaigos gautais atitikties arba neatitikties įrodymais ir jos sprendimams neturi daryti įtakos kiti interesai arba kitos šalys.

5.   ATSAKOMYBĖ

Sertifikavimo įstaiga neatsako už nuolatinės atitikties sertifikavimo reikalavimams užtikrinimą.

Sertifikavimo įstaiga atsakinga už pakankamų ir objektyvių įrodymų, kuriais būtų grindžiamas sprendimas dėl sertifikavimo, vertinimą.

6.   ATVIRUMAS

Sertifikavimo įstaiga turi sudaryti sąlygas laiku viešai susipažinti su atitinkama informacija apie jos vykdomo audito ir sertifikavimo tvarką arba tokią informaciją atskleisti. Be to, siekdama stiprinti pasitikėjimą sertifikavimo principingumu ir patikimumu, ji turi teikti informaciją apie visų organizacijų sertifikavimo statusą (įskaitant sertifikato suteikimą, jo galiojimo laiko pratęsimą, sertifikato patvirtinimą ar atnaujinimą, jo galiojimo sustabdymą, taikymo srities apribojimą arba sertifikato panaikinimą). Atvirumo principas reiškia, kad sudaroma galimybė susipažinti su atitinkama informacija arba kad tokia informacija atskleidžiama.

7.   KONFIDENCIALUMAS

Kad sertifikavimo įstaiga įgytų išskirtinę teisę susipažinti su informacija, reikalinga atitikčiai sertifikavimo reikalavimams tinkamai įvertinti, ji turi išsaugoti visos komercinės informacijos apie klientą konfidencialumą.

8.   REAGAVIMAS Į SKUNDUS

Sertifikavimo įstaiga turi nustatyti tvarką, pagal kurią reaguotų į skundus dėl sprendimų ir kitos su sertifikavimu susijusios veiklos.

9.   ATSAKOMYBĖ IR FINANSAVIMAS

Sertifikavimo įstaiga turi sugebėti įrodyti, kad įvertino vykdant sertifikavimo veiklą kylančius pavojus ir turi tinkamas priemones (įskaitant draudimą arba išteklius) įpareigojimams, atsirandantiems kiekvienoje jos veiklos srityje ir su ta veikla susijusioje geografinėje srityje, vykdyti.


III PRIEDAS

Organizacijoms, teikiančioms paraiškas gauti už priežiūrą atsakingo subjekto sertifikatą arba sertifikatą techninės priežiūros funkcijoms vykdyti pagal rangos susitarimą su atsakingu už priežiūrą subjektu, taikomi reikalavimai ir vertinimo kriterijai

I.   Valdymo funkciją vykdančiam subjektui taikomi reikalavimai ir vertinimo kriterijai

1.   Vadovavimas – įsipareigojimas vystyti ir taikyti organizacijos techninės priežiūros sistemą ir nuolat gerinti jos veiksmingumą

Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią:

a)

būtų nustatyta ir organizacijos generalinio (-ės) direktoriaus (-ės) arba jo ar jos atstovo patvirtinta techninės priežiūros politika, kuri atitiktų organizacijos tipą ir paslaugų mastą;

b)

būtų užtikrinta, kad atsižvelgiant į teisinę sistemą būtų nustatyti saugos tikslai, kurie atitiktų organizacijos tipą, veiklos mastą ir susijusius pavojus;

c)

atsižvelgiant į bendrus organizacijos saugos tikslus, sauga būtų įvertinta pagal bendruosius saugos rodiklius;

d)

būtų rengiami planai ir procedūros organizacijos saugos tikslams pasiekti;

e)

būtų užtikrinti ištekliai, reikalingi visiems procesams, kuriais užtikrinama atitiktis šiame priede išdėstytiems reikalavimams, vykdyti;

f)

būtų nustatytas ir valdomas kitos valdymo veiklos poveikis techninės priežiūros sistemai;

g)

būtų užtikrinta, kad aukščiausioji vadovybė būtų susipažinusi su veiklos stebėsenos ir audito rezultatais ir prisiimtų bendrą atsakomybę už techninės priežiūros sistemos pakeitimų įgyvendinimą;

h)

būtų užtikrinta, kad darbuotojams ir darbuotojų atstovams būtų tinkamai atstovaujama ir su jais būtų konsultuojamasi nustatant, vystant, stebint ir peržiūrint visų susijusių procesų, kuriuose gali dalyvauti personalas, saugos aspektus.

2.   Pavojaus vertinimas – taikant struktūrinį metodą siekiama įvertinti su prekinių vagonų priežiūra susijusius pavojus, įskaitant tiesiogiai su eksploatavimo procesais susijusius ir dėl kitų organizacijų arba asmenų veiklos kylančius pavojus, ir nustatyti tinkamas pavojaus kontrolės priemones

2.1.

Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią:

a)

nagrinėjami tiesiogiai su organizacijos vykdoma veikla susiję pavojai, įskaitant dėl defektų ir konstrukcijos neatitikties ar gedimų per eksploatavimo laiką kylančius pavojus;

b)

vertinami a punkte nurodyti pavojai;

c)

kuriamos ir diegiamos pavojaus kontrolės priemonės.

2.2.

Organizacija turi pasirūpinti tvarka ir priemonėmis, siekdama pripažinti poreikį ir įsipareigojimą bendradarbiauti su geležinkelių transporto priemonių valdytojais, geležinkelio įmonėmis, geležinkelių infrastruktūros valdytojais arba kitomis suinteresuotomis šalimis.

2.3.

Organizacija turi nustatyti pavojaus vertinimo tvarką, pagal kurią būtų tvarkomi įrangos, procedūrų, organizavimo, personalo parinkimo ar sąsajų pakeitimai ir taikomas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 352/2009 (1).

2.4.

Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią vertinant pavojų būtų atsižvelgta į poreikį nustatyti, sudaryti ir palaikyti tinkamą darbo aplinką, atitinkančią Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės aktų, visų pirma Tarybos direktyvos 89/391/EEB, reikalavimus (2).

3.   Stebėsena – taikant struktūrinį metodą siekiama užtikrinti, kad būtų nustatytos ir tinkamai veiktų pavojaus kontrolės priemonės, kurios padėtų siekti organizacijos tikslų

3.1.

Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią būtų reguliariai renkami, stebimi ir analizuojami atitinkami saugos duomenys, įskaitant:

a)

duomenis apie atitinkamų procesų veikimą;

b)

procesų rezultatus (įskaitant visas pagal sutartis teikiamas paslaugas ir produktus);

c)

duomenis apie pavojaus kontrolės priemonių veiksmingumą;

d)

informaciją apie patirtį, gedimus, defektus ir taisymą, susijusius su kasdieniniu įrenginių eksploatavimu ir priežiūra.

3.2.

Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią užtikrintų, kad apie avarijas, riktus, vos neįvykusias avarijas ir kitus pavojingus įvykius būtų pranešama, jie būtų registruojami, tiriami ir analizuojami.

3.3.

Kad galėtų periodiškai peržiūrėti visus procesus, organizacija turi nustatyti nepriklausomą, nešališką ir skaidriai veikiančią vidaus audito sistemą. Ši sistema turi būti grindžiama tvarka, pagal kurią būtų:

a)

rengiamas vidaus audito planas, kurį būtų galima persvarstyti, atsižvelgiant į ankstesnio audito rezultatus ir veiklos stebėjimą;

b)

analizuojami ir vertinami audito rezultatai;

c)

siūlomos ir įgyvendinamos specialios taisomosios priemonės ir (arba) veiksmai;

d)

tikrinamas ankstesnių priemonių ir (arba) veiksmų veiksmingumas.

4.   Nuolatinis gerinimas – taikant struktūrinį metodą siekiama analizuoti informaciją, surinktą vykdant reguliarią stebėseną ir auditą arba iš kitų atitinkamų šaltinių, ir pasinaudojant rezultatais kaupti žinias ir taikyti prevencinius arba korekcinius veiksmus ir taip išlaikyti arba pagerinti saugą

Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią užtikrintų, kad:

a)

būtų ištaisyti nustatyti trūkumai;

b)

būtų įgyvendinti nauji pasiekimai saugos srityje;

c)

vidaus audito rezultatai būtų naudojami sistemai tobulinti;

d)

prireikus būtų įgyvendinami prevenciniai arba korekciniai veiksmai siekiant užtikrinti, kad per visą įrangos eksploatavimo ir veiklos vykdymo laiką geležinkelių sistema atitiktų standartus ir kitus reikalavimus;

e)

atitinkama su avarijų, riktų, vos neįvykusių avarijų ir kitų pavojingų įvykių tyrimu ir priežastimis susijusi informacija būtų panaudota žinioms kaupti ir prireikus priimti saugai pagerinti skirtas priemones;

f)

rekomendacijos, kurias pateikia nacionalinė saugos institucija, nacionalinė tyrimo institucija, taip pat atlikus pramonės sektoriaus arba vidaus tyrimus pateiktos svarbios rekomendacijos būtų įvertintos ir, jei reikia, įgyvendintos;

g)

geležinkelio įmonių ir (arba) geležinkelių infrastruktūros valdytojų ir geležinkelių transporto priemonių valdytojų pateiktos arba iš kitų susijusių šaltinių gautos atitinkamos ataskaitos ir (arba) informacija būtų įvertintos ir į jas būtų atsižvelgta.

5.   Struktūra ir atsakomybė – taikant struktūrinį metodą siekiama nustatyti atskirų asmenų ir asmenų grupių atsakomybę, kad būtų užtikrintas organizacijos saugos tikslų įgyvendinimas

5.1.

Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią visoje organizacijoje būtų paskirstyta atsakomybė už visus susijusius procesus.

5.2.

Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią būtų aiškiai apibrėžtos su sauga susijusios atsakomybės sritys, atsakomybė aiškiai paskirstyta konkrečioms su jomis susijusioms funkcijoms ir nustatytos šių atsakomybės sričių sąsajos. Ši tvarka apima anksčiau nurodytą organizacijos ir geležinkelių transporto priemonių valdytojų, taip pat, jei taikoma, geležinkelio įmonių ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų santykiams taikomą tvarką.

5.3.

Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią užtikrintų, kad deleguotą atsakomybę turintis organizacijos personalas turėtų įgaliojimus, kompetenciją ir reikiamus išteklius savo pareigoms vykdyti. Atsakomybė ir kompetencija turėtų būti tarpusavyje susijusios ir suderintos su paskirtu vaidmeniu, o įgaliojimas turi būti raštiškas.

5.4.

Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią užtikrintų veiklos, susijusios su atitinkamais organizacijoje vykstančiais procesais, koordinavimą.

5.5.

Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią saugos valdymo pareigas einantys asmenys būtų atskaitingi už savo veiklos rezultatus.

6.   Kompetencijos valdymas – taikant struktūrinį metodą siekiama užtikrinti, kad darbuotojai turėtų reikiamų sugebėjimų, būtinų siekiant, kad organizacijos tikslai bet kokiomis aplinkybėmis būtų įgyvendinami saugiai, efektyviai ir veiksmingai

6.1.

Organizacija turi nustatyti kompetencijos valdymo sistemą, pagal kurią būtų numatyta:

a)

nustatyti pareigas, kurias vykdantis personalas būtų atsakingas už visų sistemos procesų, būtinų siekiant laikytis šiame priede nustatytų reikalavimų, vykdymą;

b)

nustatyti pareigas, susijusias su saugos užduotimis;

c)

atitinkamas užduotis skirti reikiamą kompetenciją turinčiam personalui.

6.2.

Organizacijos kompetencijos valdymo sistemoje turi būti nustatyta personalo kompetencijos valdymo tvarka, kuri būtų taikoma bent:

a)

nustatant žinias, įgūdžius ir patirtį, atitinkančius pareigas ir būtinus vykdant su sauga susijusias užduotis;

b)

atrankos principams, įskaitant pagrindinį išsilavinimo lygį, psichologinį tinkamumą ir gerą fizinę būklę;

c)

pradiniam parengimui ir kvalifikacijos suteikimui arba įgytos kompetencijos bei įgūdžių patvirtinimui;

d)

užtikrinant, kad visi darbuotojai suprastų, kokia aktuali ir svarbi yra jų veikla ir kaip jie prisideda siekiant saugos tikslų;

e)

tęstiniam mokymui ir periodiškam turimų žinių bei įgūdžių atnaujinimui;

f)

atitinkamais atvejais periodiškai tikrinant kompetenciją, psichologinį tinkamumą ir fizinę būklę;

g)

kai reikia, specialioms priemonėms avarijų ir (arba) riktų atvejais arba ilgai nesant darbe.

7.   Informavimas – taikant struktūrinį metodą siekiama užtikrinti, kad visais organizacijos lygmenimis nuomones teikiantys ir sprendimus priimantys asmenys galėtų susipažinti su svarbia informacija

7.1.

Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią būtų nustatyti pranešimų teikimo kanalai ir taip būtų užtikrinta, kad pačiame subjekte ir jam palaikant ryšius su kitais veikėjais, įskaitant geležinkelių infrastruktūros valdytojus, geležinkelio įmones ir geležinkelių transporto priemonių valdytojus, būtų tinkamai ir neatidėliotinai keičiamasi aiškiai pateikiama informacija apie visus susijusius procesus ir ši informacija tiek savo organizacijoje, tiek kitose organizacijose būtų perduodama tinkamas pareigas einančiam asmeniui.

7.2.

Siekdama užtikrinti tinkamą keitimąsi informacija, organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią:

a)

būtų gaunama ir apdorojama konkreti informacija;

b)

konkreti informacija būtų nustatoma, rengiama ir skleidžiama;

c)

būtų sudarytos sąlygos gauti patikimą ir naujausią informaciją.

7.3.

Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią užtikrintų, kad pagrindinė veiklos informacija būtų:

a)

aktuali ir pagrįsta;

b)

tiksli;

c)

išsami;

d)

tinkamai atnaujinta;

e)

kontroliuojama;

f)

nuosekli ir lengvai suprantama (įskaitant vartojamą kalbą);

g)

pateikiama personalui prieš ją pradedant taikyti;

h)

lengvai prieinama personalui ir prireikus darbuotojams būtų pateikiamos dokumentų kopijos.

7.4.

Reikalavimai, išdėstyti 7.1, 7.2 ir 7.3 punktuose, visų pirma taikomi šiai veiklos informacijai:

a)

informacijai, susijusiai su nacionaliniuose geležinkelių riedmenų registruose esančios prekinių vagonų, kurių techninę priežiūrą atlieka organizacija, identifikavimo (įskaitant priemones) ir registracijos informacijos tikslumo ir išsamumo tikrinimu;

b)

techninės priežiūros dokumentams;

c)

informacijai apie paramą, teikiamą geležinkelių transporto priemonių valdytojams ir atitinkamais atvejais kitoms šalims, įskaitant geležinkelio įmones ir (arba) geležinkelių infrastruktūros valdytojus;

d)

informacijai apie personalo kvalifikaciją ir vėliau vykdant techninės priežiūros vystymo veiklą atliekamą kontrolę;

e)

informacijai apie veiklą (įskaitant ridą, veiklos rūšis ir mastą, riktus ir (arba) avarijas) ir geležinkelio įmonių, geležinkelių transporto priemonių valdytojų ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų prašymus;

f)

įrašams apie atliktą techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie vykdant patikras nustatytus trūkumus ir tokius geležinkelio įmonių arba geležinkelių infrastruktūros valdytojų taisomuosius veiksmus kaip traukinio patikros ir stebėsena prieš jam išvykstant arba esant kelyje;

g)

techninės priežiūros patvirtinimo ir grąžinimo eksploatuoti dokumentams;

h)

techninės priežiūros paslaugų užsakymams;

i)

techninei informacijai, kuri kaip techninės priežiūros nurodymai turi būti teikiama geležinkelio įmonėms ir (arba) infrastruktūros valdytojams ir geležinkelių transporto priemonių valdytojams;

j)

informacijai, teikiamai avariniais atvejais, kai pablogėja eksploatacinė sauga, kuri gali apimti:

i)

informaciją apie nustatytus eksploatavimo apribojimus arba specialias eksploatavimo sąlygas, taikomus prekiniams vagonams, kurių priežiūrą vykdo organizacija, arba kitoms tos pačios serijos transporto priemonėms, net jei jų techninę priežiūrą vykdo kiti už priežiūrą atsakingi subjektai; ši informacija taip pat turėtų būti perduota visoms susijusioms šalims.

ii)

skubią informaciją tokiais su sauga susijusiais klausimais, kaip vykdant techninę priežiūrą nustatytas bendro kelių rūšių ar serijų transporto priemonėms komponento defektas;

k)

visai susijusiai informacijai ir (arba) duomenims, kurie reikalingi siekiant sertifikavimo įstaigai ir atitinkamiems užsakovams (įskaitant geležinkelių transporto priemonių valdytojus) pateikti metinę techninės priežiūros ataskaitą; kai prašoma, ataskaita taip pat turi būti pateikiama nacionalinėms saugos institucijoms.

8.   Dokumentavimas – taikant struktūrinį metodą siekiama užtikrinti visos susijusios informacijos atsekamumą

8.1.

Organizacija turi nustatyti tinkamą tvarką, pagal kurią užtikrintų, kad visi susiję procesai būtų tinkamai dokumentuojami.

8.2.

Organizacija turi nustatyti tinkamą tvarką, pagal kurią būtų:

a)

reguliariai stebimi ir atnaujinami visi susiję dokumentai;

b)

formuojami, rengiami ir platinami visi susiję dokumentai ir valdomi jų pakeitimai;

c)

priimami, renkami ir archyvuojami visi susiję dokumentai.

9.   Pavedimas vykdyti veiklą pagal sutartis – taikant struktūrinį metodą siekiama užtikrinti, kad pagal subrangos sutartis vykdoma veikla būtų valdoma tinkamai, kad būtų įgyvendinti organizacijos tikslai.

9.1.

Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią užtikrintų, kad būtų nustatyti su sauga susiję produktai ir paslaugos.

9.2.

Organizacija, kuriai rangovai ir (arba) tiekėjai tiekia su sauga susijusius produktus ir teikia tokias paslaugas, turi nustatyti tvarką, pagal kurią vykdydama atranką patikrintų:

a)

rangovų, subrangovų ir tiekėjų kompetenciją;

b)

ar rangovų, subrangovų ir tiekėjų techninės priežiūros ir valdymo sistema yra tinkama ir patvirtinta dokumentais.

9.3.

Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią būtų apibrėžti tokiems rangovams ir tiekėjams taikomi reikalavimai.

9.4.

Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią būtų kontroliuojamos tiekėjų ir (arba) rangovų žinios apie pavojus, kuriuos jie gali sukelti organizacijos veiklai.

9.5.

Jei rangovo arba tiekėjo techninės priežiūros ir (arba) valdymo sistema yra patvirtinta, 3 punkte nurodytas stebėsenos procesas gali būti taikomas tik 3.1 punkto b papunktyje nurodytiems pagal sutartis vykdomos veiklos procesų rezultatams.

9.6.

Turi būti aiškiai apibrėžti, žinomi ir pagal susitariančiųjų šalių susitarimą paskirti bent pagrindiniai toliau nurodytiems procesams taikomi principai:

a)

su geležinkelio saugos klausimais susijusi atsakomybė ir užduotys;

b)

įsipareigojimai, susiję su aktualios informacijos perdavimu tarp abiejų šalių;

c)

su sauga susijusių dokumentų atsekamumas.

II.   Techninės priežiūros vystymo funkciją vykdančiam subjektui taikomi reikalavimai ir vertinimo kriterijai

1.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią nustatytų ir valdytų visą techninės priežiūros veiklą, turinčią įtakos saugai ir saugai svarbiems komponentams.

2.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią užtikrintų, kad būtų laikomasi esminių sąveikos reikalavimų, įskaitant atnaujinimus per visą eksploatavimo laiką, imantis šių veiksmų:

a)

užtikrinant atitiktį specifikacijoms, susijusioms su atitinkamose techninėse sąveikos specifikacijose (TSS) nurodytais pagrindiniais sąveikos parametrais;

b)

bet kokiomis aplinkybėmis tikrinant techninės priežiūros bylos atitiktį leidimui pradėti eksploatuoti (įskaitant visus nacionalinės saugos institucijos reikalavimus), atitikties TSS deklaracijoms, patikros deklaracijoms ir techninei bylai;

c)

valdant visus vykdant techninę priežiūrą atliekamus pakeitimus, laikantis Direktyvos 2008/57/EB ir atitinkamų TSS reikalavimų;

d)

nustatant poreikį atlikti pavojaus vertinimą, susijusį su galimu minėtų pakeitimų poveikiu geležinkelio sistemos saugai;

e)

valdant visų techninių pakeitimų, turinčių poveikį transporto priemonės sistemų vientisumui, konfigūraciją.

3.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią planuotų specialiai techninės priežiūros veiklai vykdyti skirtos ir reikalingos įrangos, įrenginių ir įrankių įsigijimą ir prisidėtų prie aprūpinimo jais. Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią tikrintų, kad ši įranga, įrenginiai ir įrankiai būtų naudojami, laikomi ir prižiūrimi pagal jų techninės priežiūros grafiką ir laikantis jų techninės priežiūros reikalavimų.

4.   Pradėdama eksploatuoti prekinius vagonus, organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią būtų:

a)

gauti pradiniai dokumentai ir surinkta pakankamai informacijos apie planuojamą veiklą;

b)

analizuojami pradiniai dokumentai ir parengiama pirmoji techninės priežiūros byla, taip pat atsižvelgiant į visuose susijusiuose garantiniuose dokumentuose nustatytus įsipareigojimus;

c)

užtikrinta, kad pirmoji techninė priežiūra būtų atlikta taip, kaip nurodyta pirmosios techninės priežiūros byloje.

5.   Siekdama, kad techninės priežiūros byla būtų atnaujinama per visą prekinio vagono eksploatavimo laiką, organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią būtų:

a)

renkama bent informacija, susijusi su:

i)

vykdomos veiklos rūšimi ir mastu, įskaitant eksploatavimo riktus, kurie galėtų turėti įtakos prekinių vagonų saugos vientisumui, bet jais neapsiribojant;

ii)

planuojamos veiklos rūšimi ir mastu;

iii)

faktiškai vykdoma technine priežiūra;

b)

nustatytas atnaujinimo poreikis, atsižvelgiant į sąveikos ribines vertes;

c)

teikiami ir tvirtinami pasiūlymai dėl pakeitimų ir šie pasiūlymai įgyvendinami, siekiant priimti aiškiais kriterijais pagrįstą sprendimą, atsižvelgiant į pavojaus vertinimo rezultatus;

d)

užtikrinamas tinkamas pakeitimų įgyvendinimas.

6.   Kai techninės priežiūros vystymo funkciją vykdančiam subjektui taikomas kompetencijos valdymo procesas, turi būti atsižvelgta bent į šiuos poveikį saugai turinčius veiksnius:

a)

techninės priežiūros bylos pakeitimų ir vykdant techninę priežiūrą pasiūlytų pakeitimų svarbos vertinimą;

b)

kompetenciją inžinerijos srityje, reikalingą techninės priežiūros bylos sudarymui ir pakeitimams, taip pat pakeitimų vykdant techninę priežiūrą parengimui, vertinimui, tikrinimui ir tvirtinimui valdyti;

c)

sujungimo technologijas (įskaitant suvirinimą ir sujungimą), stabdžių sistemas, aširačius ir traukos įrangą, neardomųjų bandymų metodus ir techninės priežiūros veiklą, taikomus specialiems prekinių vagonų komponentams, naudojamiems pavojingiesiems kroviniams gabenti, pvz., cisternoms ir čiaupams.

7.   Kai techninės priežiūros vystymo funkciją vykdančiam subjektui taikomas dokumentavimo procesas, turi būti užtikrintas bent šių elementų atsekamumas:

a)

dokumentų, susijusių su pakeitimų vykdant techninę priežiūrą parengimu, vertinimu, tikrinimu ir tvirtinimu;

b)

transporto priemonių konfigūracijos, įskaitant su sauga susijusius komponentus, bet jais neapsiribojant;

c)

įrašų apie atliktus techninės priežiūros darbus;

d)

tyrimų, susijusių su sukaupta patirtimi, rezultatų;

e)

visų vėlesnių techninės priežiūros bylos, įskaitant pavojaus vertinimą, versijų;

f)

techninės priežiūros vykdymo ir geležinkelių riedmenų parko techninės priežiūros valdymo kompetencijos ir šiose srityse vykdomos veiklos kontrolės ataskaitų;

g)

techninės pagalbinės informacijos, kuri turi būti teikiama geležinkelių transporto priemonių valdytojams, geležinkelio įmonėms ir infrastruktūros valdytojams.

III.   Geležinkelių riedmenų parko techninės priežiūros valdymo funkciją vykdančiam subjektui taikomi reikalavimai ir vertinimo kriterijai

1.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią prieš pateikdama techninės priežiūros paslaugų užsakymus galėtų patikrinti už priežiūrą atsakingo subjekto kompetenciją, galimybes ir gebėjimus. Todėl techninės priežiūros dirbtuvės turi turėti reikiamą kvalifikaciją, kad galėtų priimti sprendimus dėl techninės priežiūros vykdymo funkciją atliekančiam subjektui taikomų techninės kompetencijos reikalavimų.

2.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią sudarytų darbų paketą ir parengtų bei teiktų techninės priežiūros paslaugų užsakymus.

3.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią prekiniai vagonai būtų tinkamu laiku atiduodami techninei priežiūrai atlikti.

4.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią būtų nutraukiamas prekinio vagono eksploatavimas techninei priežiūrai atlikti arba nustačius defektus.

5.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią būtų nustatomos būtinos kontrolės priemonės, taikomos atliekamai techninei prekinių vagonų priežiūrai ir jų techninės priežiūros patvirtinimui.

6.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią būtų rengiamas pranešimas dėl grąžinimo eksploatuoti, atsižvelgiant į techninės priežiūros patvirtinimo dokumentus.

7.   Kai geležinkelių riedmenų parko techninės priežiūros valdymo funkciją vykdančiam subjektui taikomas kompetencijos valdymo procesas, turi būti atsižvelgiama bent į grąžinimą eksploatuoti.

8.   Kai traukinių parko techninės priežiūros valdymo funkciją vykdančiam subjektui taikomas informavimo procesas, techninės priežiūros vykdymo funkciją vykdančiam subjektui turi būti pateikiama bent ši informacija:

a)

taikomos taisyklės ir techninės specifikacijos;

b)

kiekvieno prekinio vagono techninės priežiūros planas;

c)

atsarginių dalių sąrašas, įskaitant pakankamai išsamų kiekvienos atsarginės dalies aprašymą, kad jas būtų galima pakeisti lygiavertėmis dalimis, turinčiomis tokias pačias garantijas;

d)

medžiagų sąrašas, įskaitant pakankamai išsamų jų naudojimo aprašymą ir būtiną informaciją apie sveikatos apsaugą ir saugą;

e)

dokumentų rinkinys, kuriame būtų nustatytos poveikį saugai turinčios veiklos specifikacijos ir komponentams taikomi įsikišimo ir jų naudojimo apribojimai;

f)

komponentų arba sistemų, kuriems taikomi teisiniai reikalavimai, sąrašas (įskaitant stabdžių rezervuarus ir cisternas pavojingiesiems kroviniams gabenti) ir tų reikalavimų sąrašas;

g)

visa svarbi papildoma su sauga susijusi informacija, atsižvelgiant į organizacijos atliktą pavojaus vertinimą.

9.   Kai geležinkelių riedmenų parko techninės priežiūros valdymo funkciją vykdančiam subjektui taikomas informavimo procesas, suinteresuotąsias šalis reikia informuoti bent apie grąžinimą eksploatuoti ir, be kita ko, pateikti naudotojams (geležinkelio įmonėms ir geležinkelių infrastruktūros valdytojams) svarbią informaciją apie naudojimo apribojimus.

10.   Kai geležinkelių riedmenų parko techninės priežiūros valdymo funkciją vykdančiam subjektui taikomas dokumentavimo procesas, turi būti registruojama bent ši informacija:

a)

techninės priežiūros paslaugų užsakymai;

b)

informacija apie grąžinimą eksploatuoti, įskaitant geležinkelio įmonėms ir geležinkelių infrastruktūros valdytojams svarbią informaciją apie naudojimo apribojimus.

IV.   Techninės priežiūros vykdymo funkciją vykdančiam subjektui taikomi reikalavimai ir vertinimo kriterijai

1.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią būtų:

a)

tikrinamas geležinkelių riedmenų parko techninės priežiūros valdymo funkciją vykdančio subjekto pateiktos informacijos, susijusios su užsakytomis paslaugomis, išsamumas ir tinkamumas;

b)

tikrinama, kaip naudojami atitinkami būtini techninės priežiūros dokumentai ir kiti standartai, kurie taikomi pagal techninės priežiūros paslaugų užsakymus teikiamoms techninės priežiūros paslaugoms;

c)

užtikrinama, kad visas susijęs personalas galėtų susipažinti su visomis techninės priežiūros paslaugų užsakymuose pateiktomis techninės priežiūros specifikacijomis (pvz., jos būtų įtrauktos į vidaus darbo instrukcijas);

d)

užtikrinama, kad visas susijęs personalas galėtų susipažinti su visomis techninės priežiūros paslaugų užsakymuose pateiktomis techninės priežiūros specifikacijomis, apibrėžtomis taikomuose nuostatuose ir specialiuose standartuose (pvz., jos būtų įtrauktos į vidaus darbo instrukcijas).

2.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią užtikrintų, kad:

a)

komponentai (įskaitant atsargines dalis) ir medžiagos būtų naudojami kaip nurodyta techninės priežiūros paslaugų užsakymuose ir tiekėjo dokumentuose;

b)

komponentai ir medžiagos būtų laikomi, tvarkomi ir gabenami taip, kad jie nesidėvėtų ir nebūtų gadinami, ir vadovaujantis techninės priežiūros paslaugų užsakymuose ir tiekėjo dokumentuose pateiktais nurodymais;

c)

visi komponentai ir medžiagos, įskaitant tuos, kuriuos pateikė užsakovas, atitiktų taikomose nacionalinėse ir tarptautinėse taisyklėse ir atitinkamuose techninės priežiūros paslaugų užsakymuose nustatytus reikalavimus.

3.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią nustatytų, identifikuotų, parūpintų, registruotų ir užtikrintų galimybę naudoti tinkamą įrangą, įrenginius ir priemones, kad pagal techninės priežiūros paslaugų užsakymus ir kitas taikomas specifikacijas galėtų teikti techninės priežiūros paslaugas ir užtikrinti:

a)

saugų techninės priežiūros vykdymą, įskaitant techninę priežiūrą atliekančio personalo sveikatos apsaugą ir saugą;

b)

ergonomines sąlygas ir sveikatos apsaugą, įskaitant, be kita ko, sąsajas tarp naudotojų ir informacinių technologijų sistemų arba diagnostinės įrangos.

4.   Kai būtina užtikrinti pagrįstus rezultatus, organizacija turi nustatyti procedūras, pagal kurias užtikrintų, kad jos matavimo įranga būtų:

a)

kalibruojama arba tikrinama tiksliai nustatytais intervalais arba prieš ją naudojant, vadovaujantis tarptautiniais, nacionaliniais arba pramoniniais matavimo standartais; jei tokių standartų nėra, būtina registruoti, kuo remiantis atliekamas kalibravimas arba tikrinimas;

b)

suderinta arba, jei būtina, pakartotinai suderinta;

c)

identifikuota, kad būtų galima nustatyti kalibravimo statusą;

d)

apsaugota nuo derinimo, dėl kurio matavimo rezultatas taptų negaliojančiu;

e)

saugoma nuo sugadinimo ir nusidėvėjimo ją tvarkant, prižiūrint ir laikant.

5.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią užtikrintų, kad visa įranga, įrenginiai ir priemonės būtų tinkamai naudojami, kalibruojami, saugomi ir prižiūrimi pagal dokumentuose nustatytas procedūras.

6.   Organizacija turi nustatyti tvarką, pagal kurią tikrintų, ar techninės priežiūros darbai vykdomi pagal techninės priežiūros paslaugų užsakymus ir rengtų pranešimus dėl techninės priežiūros patvirtinimo, nurodydama galimus eksploatavimo apribojimus.

7.   Kai techninės priežiūros vykdymo funkciją atliekančiam subjektui taikomas pavojaus vertinimo procesas (visų pirma, I skyriaus 2.4 punktas), darbo aplinka apima ne tik dirbtuves, kuriose vykdomi techninės priežiūros darbai, bet ir prie dirbtuvių pastatų esančius geležinkelio kelius bei visas vietas, kuriose vykdoma techninės priežiūros veikla.

8.   Kai techninės priežiūros vykdymo funkciją vykdančiam subjektui taikomas kompetencijos valdymo procesas, turi būti atsižvelgta bent į šiuos poveikį saugai turinčius veiksnius:

a)

sujungimo technologijas (įskaitant suvirinimą ir sujungimą);

b)

neardomuosius bandymus;

c)

galutinį transporto priemonės bandymą ir techninės priežiūros patvirtinimą;

d)

stabdžių sistemos, aširačių ir traukos įrangos techninę priežiūrą ir prekinių vagonų specialių komponentų, naudojamų gabenant pavojinguosius krovinius, pvz., cisternų, čiaupų ir t. t., techninę priežiūrą;

e)

kitas nustatytas specialias sritis, turinčias įtakos saugai.

9.   Kai techninės priežiūros vykdymo funkciją vykdančiam subjektui taikomas informavimo procesas, geležinkelių riedmenų parko techninės priežiūros valdymo funkciją ir techninės priežiūros vystymo funkciją vykdantiems subjektams turi būti pateikiama bent informacija apie:

a)

darbus, atliktus pagal techninės priežiūros paslaugų užsakymus;

b)

visus su sauga susijusius galimus trūkumus arba defektus, kuriuos nustatytų organizacija;

c)

techninės priežiūros patvirtinimą.

10.   Kai techninės priežiūros vykdymo funkciją vykdančiam subjektui taikomas dokumentavimo procesas, turi būti registruojama bent ši informacija:

a)

aiškiai identifikuojama visa įranga, įrenginiai ir priemonės, susiję su poveikį saugai turinčia veikla;

b)

visi atlikti techninės priežiūros darbai, be kita ko, nurodant personalą, naudotas priemones, įrenginius, atsargines dalis ir medžiagas ir atsižvelgiant į:

i)

atitinkamas šalies, kurioje įsteigta organizacija, taisykles;

ii)

techninės priežiūros paslaugų užsakymuose nustatytus reikalavimus, kurie apima su įrašais susijusius reikalavimus;

iii)

galutinio bandymo rezultatus ir sprendimą dėl techninės priežiūros patvirtinimo;

c)

kontrolės priemonės, kurių reikalaujama techninės priežiūros paslaugų užsakymų ir techninės priežiūros patvirtinimo dokumentuose;

d)

kalibravimo ir tikrinimo rezultatai; jei programinė įranga naudojama stebėsenai ir matavimams pagal specialius poreikius atlikti, prieš pirmąjį jos naudojimą turi būti pateikiamas patvirtinimas ir, jei reikia, pakartotinai patvirtinama, kad naudojantis ta programine įranga gali būti atliekamos pageidaujamos užduotys.

e)

ankstesnių matavimo rezultatų pagrįstumas, kai nustatoma, kad matavimo prietaisas neatitinka reikalavimų.


(1)  OL L 108, 2009 4 29, p. 4.

(2)  OL L 183, 1989 6 29, p. 1.


IV PRIEDAS

Image

Image

Image

Image


V PRIEDAS

Image

Image

Image


VI PRIEDAS

„I PRIEDAS

Image


Top