EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0208

2011 m. kovo 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 208/2011, kuriuo dėl ES etaloninių laboratorijų sąrašų ir pavadinimų iš dalies keičiami Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedas, Reglamentas (EB) Nr. 180/2008 ir Reglamentas (EB) Nr. 737/2008 Tekstas svarbus EEE

OJ L 58, 3.3.2011, p. 29–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 281 - 287

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/09/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/208/oj

3.3.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 58/29


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 208/2011

2011 m. kovo 2 d.

kuriuo dėl ES etaloninių laboratorijų sąrašų ir pavadinimų iš dalies keičiami Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedas, Reglamentas (EB) Nr. 180/2008 ir Reglamentas (EB) Nr. 737/2008

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/426/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių arklinių šeimos gyvūnų importą iš trečiųjų šalių ir jų judėjimą (1), ypač į jos 19 straipsnio iv punktą,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (2), ypač į jo 32 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 2006 m. spalio 24 d. Tarybos direktyvą 2006/88/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, ir dėl tam tikrų vandens gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės (3), ypač į jos 55 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 882/2004 nustatytos Bendrijos etaloninių maisto, pašarų, gyvūnų sveikatos ir gyvų gyvūnų tyrimo laboratorijų bendrosios užduotys, pareigos ir joms keliami reikalavimai. Bendrijos etaloninės maisto ir pašarų tyrimo laboratorijos išvardytos to reglamento VII priedo I dalyje, o gyvūnų sveikatos ir gyvų gyvūnų – II dalyje.

(2)

2008 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 180/2008 dėl Bendrijos etaloninės laboratorijos arklių ligoms tirti, išskyrus afrikinę arklių ligą, ir iš dalies keičiančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedą (4) Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), kuriai priklauso gyvūnų patologijų ir zoonozių bei arklių patologijų ir ligų mokslinių tyrimų laboratorijos, esanti Prancūzijoje, paskirta Bendrijos etalonine laboratorija arklių ligoms, išskyrus afrikinę arklių ligą, tirti.

(3)

2008 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 737/2008, kuriuo skiriamos Bendrijos etaloninės vėžiagyvių ligų, pasiutligės ir galvijų tuberkuliozės tyrimų laboratorijos, nustatomi papildomi Bendrijos etaloninių pasiutligės ir galvijų tuberkuliozės tyrimų laboratorijų įsipareigojimai ir užduotys, ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedas (5), Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA)) paskirta Bendrijos etalonine pasiutligės tyrimų laboratorija.

(4)

Prancūzija ir Danija oficialiai pranešė Komisijai apie pakeitimus, susijusius su tuose reglamentuose minėtų laboratorijų pavadinimu. Be to, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priede išvardytos laboratorijos, anksčiau vadintos Bendrijos etaloninėmis laboratorijomis, dabar turėtų būti vadinamos Europos Sąjungos (ES) etaloninėmis laboratorijomis.

(5)

Svarbu, kad ES etaloninių laboratorijų, nustatytų reglamentuose (EB) Nr. 882/2004, Nr. 180/2008 ir Nr. 737/2008, sąrašas būtų nuolat atnaujinamas. Todėl tie reglamentai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 180/2008 1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

1.   Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), kuriai priklauso gyvūnų sveikatos bei arklių ligų tyrimo laboratorijos, esanti Prancūzijoje, nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d. skiriama ES etalonine laboratorija arklių ligoms, išskyrus afrikinę arklių ligą, tirti.

2.   1 dalyje nurodytos ES etaloninės laboratorijos funkcijos, užduotys ir darbo tvarka bendradarbiaujant su laboratorijomis, atsakingomis už užkrečiamųjų arklinių šeimos gyvūnų ligų nustatymą valstybėse narėse, yra išdėstytos šio reglamento priede.“

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 737/2008 2 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy (priklausanti Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Prancūzija) nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d. skiriama ES etalonine pasiutligės tyrimų laboratorija.“

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. kovo 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 42.

(2)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(3)  OL L 328, 2006 11 24, p. 14.

(4)  OL L 56, 2008 2 29, p. 4.

(5)  OL L 201, 2008 7 30, p. 29.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedas pakeičiamas taip:

„VII PRIEDAS

EUROPOS SĄJUNGOS (ES) ETALONINĖS LABORATORIJOS

(Anksčiau vadintos BENDRIJOS ETALONINĖMIS LABORATORIJOMIS)

I.   ES ETALONINĖS MAISTO IR PAŠARŲ TYRIMO LABORATORIJOS

1.   ES etaloninė pieno ir pieno produktų tyrimo laboratorija

ANSES – Laboratoire de sécurité des aliments

Mezon Alforas

Prancūzija

2.   ES etaloninės zoonozių (salmonelių) analizės ir tyrimo laboratorijos

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Bilthovenas

Nyderlandai

3.   ES etaloninė jūrinių biotoksinų stebėjimo laboratorija

Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA)

Vigas

Ispanija

4.   ES etaloninė dvigeldžių moliuskų virusinio ir bakterinio užterštumo stebėjimo laboratorija

The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas)

Veimutas

Jungtinė Karalystė

5.   ES etaloninė Listeria monocytogenes tyrimo laboratorija

ANSES – Laboratoire de sécurité des aliments

Mezon Alforas

Prancūzija

6.   ES etaloninė koaguliazę gaminančių stafilokokų, tarp jų ir auksinio stafilokoko, tyrimo laboratorija

ANSES – Laboratoire de sécurité des aliments

Mezon Alforas

Prancūzija

7.   ES etaloninė Escherichia coli bakterijų, tarp jų verotoksiną gaminančių E. coli bakterijų (VTEC), tyrimo laboratorija

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Roma

Italija

8.   ES etaloninė kampilobakterijų tyrimo laboratorija

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

Upsala

Švedija

9.   ES etaloninė parazitų (ypač trichinelių, echinokokų ir Anisakis) tyrimo laboratorija

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Roma

Italija

10.   ES etaloninė atsparumo mikrobams tyrimo laboratorija

Fødevareinstituttet

Danmarks Tekniske Universitet

Kopenhaga

Danija

11.   ES etaloninė gyvūninių baltymų pašaruose tyrimo laboratorija

Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W)

Žanblu

Belgija

12.   ES etaloninės veterinarinių vaistų likučių ir teršalų gyvūninės kilmės maisto produktuose tyrimo laboratorijos

a)

Likučių, išvardytų Direktyvos 96/23/EB I priedo A 1, 2, 3, 4 grupėse ir B 2 d ir B 3 d grupėse, tyrimo laboratorija:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Bilthovenas

Nyderlandai

b)

Likučių, išvardytų Direktyvos 96/23/EB I priedo B 1 ir B 3 e grupėse, ir karbadokso bei olakvindokso tyrimo laboratorija:

ANSES – Laboratoire de Fougères

Prancūzija

c)

Likučių, išvardytų Direktyvos 96/23/EB I priedo A 5 grupėje ir B 2 a, b, e grupėse, tyrimo laboratorija:

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Berlynas

Vokietija

d)

Likučių, išvardytų Direktyvos 96/23/EB I priedo B 3 c grupėje, tyrimo laboratorija:

Instituto Superiore di Sanità

Roma

Italija

13.   ES etaloninė užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE) tyrimo laboratorija

Laboratorija, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 999/2001 X priedo B skyriuje:

The Veterinary Laboratories Agency

Adlstonas

Jungtinė Karalystė

14.   ES etaloninė priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje, tyrimo laboratorija

Laboratorija, nurodyta 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), II priede:

Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras

Gelis

Belgija

15.   ES etaloninė genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) tyrimo laboratorija

Laboratorija, nurodyta 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (2) priede:

Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras

Ispra

Italija

16.   ES etaloninė medžiagų, skirtų liestis su maisto produktais, tyrimo laboratorija

Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras

Ispra

Italija

17.   ES etaloninės pesticidų likučių tyrimo laboratorijos

a)

Grūdai ir pašarai:

Fødevareinstituttet

Danmarks Tekniske Universitet

Kopenhaga

Danija

b)

Gyvūninės kilmės maisto produktai ir prekės, kuriuose yra didelis kiekis riebalų:

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Freiburgas

Vokietija

c)

Vaisiai ir daržovės, įskaitant prekes, kuriuose yra didelis vandens ir rūgščių kiekis:

Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)

Burchaasotas (Valensija)

Ispanija

Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG)

Almerija

Ispanija

d)

Pavienių likučių nustatymo metodai:

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart

Felbachas

Vokietija

18.   ES etaloninė sunkiųjų metalų pašaruose ir maisto produktuose tyrimo laboratorija

Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras

Gelis

Belgija

19.   ES etaloninė mikotoksinų tyrimo laboratorija

Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras

Gelis

Belgija

20.   ES etaloninė policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) tyrimo laboratorija

Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras

Gelis

Belgija

21.   ES etaloninė dioksinų ir PCB pašaruose ir maisto produktuose tyrimo laboratorija

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Freiburgas

Vokietija

II.   ES ETALONINĖS GYVŪNŲ SVEIKATOS IR GYVŲ GYVŪNŲ TYRIMO LABORATORIJOS

1.   ES etaloninė klasikinio kiaulių maro tyrimo laboratorija

Laboratorija, nurodyta 2001 m. spalio 23 d. Tarybos direktyvoje 2001/89/EB dėl Bendrijos klasikinio kiaulių maro kontrolės priemonių (3).

2.   ES etaloninė afrikinės arklių ligos tyrimo laboratorija

Laboratorija, nurodyta 1992 m. balandžio 29 d Tarybos direktyvoje 92/35/EEB, nustatančioje afrikinės arklių ligos kontrolės taisykles ir kovos su ja priemones (4).

3.   ES etaloninė paukščių gripo tyrimo laboratorija

Laboratorija, nurodyta 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvoje 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių ir panaikinančioje Direktyvą 92/40/EEB (5).

4.   ES etaloninė Niukaslo ligos tyrimo laboratorija

Laboratorija, nurodyta 1992 m. liepos 14 d. Tarybos direktyvoje 92/66/EB, nustatančioje Bendrijos Niukaslo ligos kontrolės priemones (6).

5.   ES etaloninė kiaulių vezikulinės ligos tyrimo laboratorija

Laboratorija, nurodyta 1992 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyvoje 92/119/EEB, nustatančioje Bendrijos bendrąsias tam tikrų gyvūnų ligų kontrolės priemones ir konkrečias priemones nuo kiaulių vezikulinės ligos (7).

6.   ES etaloninė žuvų ligų tyrimo laboratorija

Veterinærinstituttet

Afdeling for Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr

Danmarks Tekniske Universitet

Orhusas

Danija

7.   ES etaloninė moliuskų ligų tyrimo laboratorija

Ifremer – Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer

La Trambladas

Prancūzija

8.   ES etaloninė skiepijimo nuo pasiutligės veiksmingumo stebėjimo laboratorija

Laboratorija, nurodyta 2000 m. kovo 20 d. Tarybos sprendime 2000/258/EB dėl specialios institucijos, atsakingos už kriterijų, būtinų standartizuojant pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus, nustatymą, skyrimo (8).

9.   ES etaloninė mėlynojo liežuvio ligos tyrimo laboratorija

Laboratorija, nurodyta 2000 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyvoje 2000/75/EB, nustatančioje mėlynojo liežuvio ligos kontrolės ir likvidavimo reikalavimus (9).

10.   ES etaloninė afrikinio kiaulių maro tyrimo laboratorija

Laboratorija, nurodyta 2002 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvoje 2002/60/EB, nustatančioje konkrečius reikalavimus dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės ir iš dalies pakeičiančioje Direktyvos 92/119/EEB nuostatas dėl Tešeno ligos ir afrikinio kiaulių maro (10).

11.   ES etaloninė zootechnikos laboratorija

Laboratorija, nurodyta 1996 m. liepos 23 d. Tarybos sprendime 96/463/EB dėl etaloninės įstaigos, atsakingos už bendradarbiavimą suvienodinant grynaveislių veislinių galvijų tyrimo metodus ir rezultatų įvertinimą, paskyrimo (11).

12.   ES etaloninė snukio ir nagų ligos tyrimo laboratorija

Laboratorija, nurodyta 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyvoje 2003/85/EB dėl Bendrijos snukio ir nagų ligos kontrolės priemonių, naikinančioje Direktyvą 85/511/EEB, Sprendimus 89/531/EEB bei 91/665/EEB ir iš dalies keičiančioje Direktyvą 92/46/EEB (12).

13.   ES etaloninė bruceliozės tyrimo laboratorija

ANSES – Laboratoire de santé animale

Mezon Alforas

Prancūzija

14.   ES etaloninė laboratorija arklių ligoms, išskyrus afrikinę arklių ligą, tirti

ANSES – Laboratoire de santé animale/Laboratoire de pathologie équine

Mezon Alforas

Prancūzija

15.   ES etaloninė vėžiagyvių ligų tyrimo laboratorija

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas)

Veimutas

Jungtinė Karalystė

16.   ES etaloninė pasiutligės tyrimų laboratorija

ANSES – Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy

Malzevilis

Prancūzija

17.   ES etaloninė galvijų tuberkuliozės tyrimų laboratorija

VISAVET – Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid

Madridas

Ispanija“


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

(3)  OL L 316, 2001 12 1, p. 5.

(4)  OL L 157, 1992 6 10, p. 19.

(5)  OL L 10, 2006 1 14, p. 16.

(6)  OL L 260, 1992 9 5, p. 1.

(7)  OL L 62, 1993 3 15, p. 69.

(8)  OL L 79, 2000 3 30, p. 40.

(9)  OL L 327, 2000 12 22, p. 74.

(10)  OL L 192, 2002 7 20, p. 27.

(11)  OL L 192, 1996 8 2, p. 19.

(12)  OL L 306, 2003 11 22, p. 1.


Top