EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0090

2011 m. lapkričio 14 d. Komisijos direktyva 2011/90/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB I priedo II dalis, kurioje numatomos bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo papildomos prielaidos Tekstas svarbus EEE

OJ L 296, 15.11.2011, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 014 P. 216 - 218

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/90/oj

15.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 296/35


KOMISIJOS DIREKTYVA 2011/90/ES

2011 m. lapkričio 14 d.

kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB I priedo II dalis, kurioje numatomos bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo papildomos prielaidos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančią Tarybos direktyvą 87/102/EEB (1) (toliau – vartojimo kredito direktyva), ypač į jos 19 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis valstybių narių patirtimi įgyvendinant Direktyvą 2008/48/EB, I priedo II dalyje pateiktų vienodo bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo prielaidų nepakanka ir jos jau nebeatitinka prekybos sąlygų rinkoje;

(2)

būtina papildyti tas prielaidas naujomis standartų, taikomų bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimui pagal neterminuotą kredito sutartį arba kai pakartotinai grąžinama visa kredito suma, prielaidomis. Be to, būtina nustatyti standartus dėl pradinio kredito lėšų išmokėjimo datos ir mokėjimų, kuriuos turi atlikti vartotojas;

(3)

todėl Direktyvos 2008/48/EB I priedo II dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(4)

šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2008/48/EB 25 straipsnio 1 dalį įsteigto Komiteto nuomonę ir joms neprieštarauja nei Europos Parlamentas, nei Taryba,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2008/48/EB I priedo II dalis iš dalies keičiama pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2013 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 133, 2008 5 22, p. 66.


PRIEDAS

Direktyvos 2008/48/EB I priedo II dalis pakeičiama taip:

„II.

Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo papildomos prielaidos:

a)

jeigu kredito sutartyje vartotojui suteikiama teisė į laisvą lėšų išmokėjimą, laikoma, kad kredito suma išmokama iš karto ir visa;

b)

jeigu kredito sutartyje vartotojui iš esmės suteikiama teisė į laisvą lėšų išmokėjimą, tačiau kartu su skirtingais lėšų išmokėjimo būdais taip pat numatomi kredito sumos ir laikotarpio apribojimai, laikoma, kad kredito suma išmokama anksčiausią kredito sutartyje nurodytą datą laikantis minėtų ribojimų, taikomų lėšų išmokėjimui;

c)

jeigu kredito sutartyje numatomi skirtingi lėšų išmokėjimo būdai su skirtingais mokesčiais ar kredito palūkanų normomis, laikoma, kad bendra kredito suma išmokama taikant didžiausius mokesčius ar kredito palūkanų normas, kurios dažniausiai taikomos šios rūšies kredito sutarties mokėjimo kategorijoms;

d)

kredito su galimybe pereikvoti sąskaitos lėšas atveju laikoma, kad bendra kredito suma turi būti visiškai išmokėta per visą kredito sutarties galiojimo laikotarpį. Jeigu kredito sutarties trukmė nėra žinoma, bendros kredito kainos metinė norma apskaičiuojama darant prielaidą, kad kredito trukmė yra trys mėnesiai;

e)

neterminuotos kredito, išskyrus kreditą su galimybe pereikvoti sąskaitos lėšas, sutarties atveju laikoma, kad:

i)

kreditas suteikiamas vienerių metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo pradinio lėšų išmokėjimo, ir paskutine vartotojo įmoka padengiamas kapitalo, palūkanų ir kitų mokesčių, jeigu jų yra, likutis;

ii)

kapitalą vartotojas grąžina mokėdamas vienodas mėnesines įmokas, pradėtas mokėti suėjus vienam mėnesiui nuo pradinio lėšų išmokėjimo dienos. Tačiau kai visas kapitalas turi būti grąžintas sumokant tik vieną įmoką per kiekvieną mokėjimo laikotarpį, laikoma, kad lėšos vėliau išmokamos ir vartotojas visą kapitalą grąžina per vienerius metus. Palūkanos ir kiti mokesčiai taikomi atsižvelgiant į minėtą lėšų išmokėjimą ir kapitalo grąžinimą bei į kredito sutarties nuostatas;

Taikant šį punktą, neterminuota kredito sutartis laikoma neterminuotos trukmės kredito, įskaitant kreditą, kuris turi būti visiškai grąžintas per nustatytą laikotarpį arba jam pasibaigus, tačiau jį grąžinus gali būti vėl išmokėtas, sutartimi.

f)

kredito, išskyrus kreditą su galimybe pereikvoti sąskaitos lėšas ir neterminuotą kreditą, sutarčių atveju, kaip nurodyta d ir e punktuose pateiktose prielaidose:

i)

jeigu negalima nustatyti kapitalo grąžinimo datos ar sumos, kurią vartotojas turi mokėti, laikoma, kad lėšos grąžinamos anksčiausią kredito sutartyje nurodytą datą ir grąžinama mažiausia kredito sutartyje numatyta suma;

ii)

jeigu kredito sutarties sudarymo data yra nežinoma, pradinio lėšų išmokėjimo data laikoma data, nuo kurios gaunamas trumpiausias laikotarpis iki pirmojo mokėjimo, kurį turi atlikti vartotojas, dienos;

g)

kai, remiantis kredito sutartimi arba d, e arba f punktuose pateiktomis prielaidomis, negalima nustatyti datos ar sumos, kurią vartotojas turi mokėti, laikoma, kad mokėjimas atliktas iki kreditoriaus nurodytų datų bei jo nustatytomis sąlygomis, o kai jos nežinomos:

i)

palūkanų mokesčiai sumokami kartu su grąžinamu kapitalu;

ii)

kaip atskira suma apskaičiuotas ne palūkanų mokestis sumokamas kredito sutarties sudarymo dieną;

iii)

kaip keletas sumų apskaičiuoti ne palūkanų mokesčiai sumokami reguliariais tarpais, pradedant nuo pirmosios kapitalo grąžinimo dienos; jeigu tokių mokėjimų sumos nėra žinomos, laikoma, kad jos yra vienodo dydžio;

iv)

galutine įmoka padengiamas kapitalo, palūkanų ir kitų mokesčių, jeigu jų yra, likutis;

h)

jeigu dėl kredito limito dar nesusitarta, laikoma, kad limitas yra 1 500 EUR;

i)

jeigu ribotam laikotarpiui ar sumai nustatomos skirtingos kredito palūkanų normos ir mokesčiai, viso kredito sutarties galiojimo laikotarpio palūkanų norma ir mokesčiais laikomi didžiausia palūkanų norma ir didžiausi mokesčiai;

j)

vartojimo kredito sutarčių, kurių pradiniam laikotarpiui nustatoma fiksuotoji kredito palūkanų norma, o šio laikotarpio pabaigoje nustatoma nauja kredito palūkanų norma, kuri vėliau periodiškai koreguojama taikant sutartą rodiklį, atveju, bendros kredito kainos metinė norma apskaičiuojama darant prielaidą, kad fiksuotosios kredito palūkanų normos galiojimo laikotarpio pabaigoje kredito palūkanų norma ir norma, nustatyta tuo metu, kai, atsižvelgiant į tuo metu sutarto rodiklio vertę, apskaičiuojama bendros kredito kainos metinė norma, yra vienodos.“


Top