EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0018

2011 m. kovo 1 d. Komisijos direktyva 2011/18/ES, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje II, V ir VI priedai Tekstas svarbus EEE

OJ L 57, 2.3.2011, p. 21–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010 P. 281 - 286

No longer in force, Date of end of validity: 30/10/2020; panaikino 32016L0797

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/18/oj

2.3.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/21


KOMISIJOS DIREKTYVA 2011/18/ES

2011 m. kovo 1 d.

kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje II, V ir VI priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (1), ypač į jos 30 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2008/57/EB nuostatas ir susijusios su jos II–IX priedų pakeitimu, tvirtinamos pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(2)

Kontrolės, valdymo ir signalizavimo posistemis sudarytas iš kelio ir riedmens įrangos, kuri turėtų būti laikoma dviem skirtingais posistemiais. Todėl Direktyvos 2008/57/EB II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(3)

Elektros energijos suvartojimo matavimo įranga yra fiziškai integruota į riedmenis. Todėl Direktyvos 2008/57/EB II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(4)

Pagal Direktyvos 2008/57/EB 17 straipsnio 3 dalį valstybės narės turėtų paskirti institucijas, atsakingas už tikrinimo procedūrų, susijusių su nacionalinėmis taisyklėmis, vykdymą. Todėl Direktyvos 2008/57/EB V ir VI priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti, kad būtų nurodytos šių institucijų taikomos procedūros.

(5)

Dėl Direktyvos 2008/57/EB VI priedo 2 skirsnio ir tarpinės posistemio patikros (laikinos patikros deklaracijos) (toliau – TPP) notifikuotoji įstaiga turėtų pirmiau parengti tarpinės posistemio patikros EB sertifikatą, o tada pareiškėjas turėtų parengti susijusią EB deklaraciją. Todėl Direktyvos 2008/57/EB V ir VI priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2008/57/EB II, V ir VI priedai atitinkamai pakeičiami šios direktyvos I, II ir III prieduose pateiktu tekstu.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima šios direktyvos įgyvendinimo įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioja ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

2.   Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3.   Įpareigojimas šią direktyvą perkelti į nacionalinę teisę ir ją įgyvendinti netaikomas Kipro Respublikai ir Maltos Respublikai, kol jų teritorijose nėra geležinkelių sistemos.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtąją dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. kovo 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 191, 2008 7 18, p. 1.


I PRIEDAS

„II PRIEDAS

POSISTEMIAI

1.   Posistemių sąrašas

Šioje direktyvoje geležinkelių sistema gali būti skirstoma į šiuos posistemius:

a)

pagal struktūrines sritis:

infrastruktūra,

energija,

kelio kontrolė, valdymas ir signalizavimas,

riedmens kontrolė, valdymas ir signalizavimas,

riedmenys;

b)

pagal funkcines sritis:

traukinių eismo organizavimas ir valdymas,

techninė priežiūra,

telematikos priemonės keleivių ir krovinių vežimo paslaugoms.

2.   Posistemių aprašymas

Rengdama atitinkamos techninės sąveikos specifikacijos projektą, agentūra kiekvienam posistemiui ar jo daliai pasiūlo su sąveika susijusių sudedamųjų dalių ir aspektų sąrašą. Iš anksto nesprendžiant, kokie su sąveika susiję aspektai ir sudedamosios dalys bus pasirinkti arba kokia tvarka joms bus pradėtos taikyti techninės sąveikos specifikacijos, posistemius sudaro toliau išvardyti dalykai.

2.1.   Infrastruktūra

Kelias, iešmai, inžineriniai statiniai (tiltai, tuneliai ir kt.), su stotimis susijusi infrastruktūra (platformos, prieigos zonos, įskaitant riboto judumo asmenų reikmes), saugos ir apsaugos įranga.

2.2.   Energija

Elektrifikavimo sistema, įskaitant antžemines linijas ir elektros energijos suvartojimo matavimo sistemos kelio įrangą.

2.3.   Kelio kontrolė, valdymas ir signalizavimas

Visa kelio įranga, būtina saugai užtikrinti ir traukinių, kuriems leista važiuoti tinklu, judėjimui valdyti ir kontroliuoti.

2.4.   Riedmens kontrolė, valdymas ir signalizavimas

Visa riedmens įranga, būtina saugai užtikrinti ir traukinių, kuriems leista važiuoti tinklu, judėjimui valdyti ir kontroliuoti.

2.5.   Traukinių eismo organizavimas ir valdymas

Procedūros ir su jomis susijusi įranga, leidžianti įvairiems struktūriniams posistemiams darniai veikti normalaus ir pablogėjusio veikimo režimu, įskaitant visų pirma traukinių formavimą ir valdymą, traukinių eismo planavimą ir valdymą.

Profesinė kvalifikacija, kurios gali reikėti teikiant tarptautines paslaugas.

2.6.   Telematikos priemonės

Pagal I priedą šį posistemį sudaro du elementai:

a)

priemonės keleivių vežimo paslaugoms, įskaitant sistemas, kuriomis prieš kelionę ir kelionės metu keleiviams teikiama informacija, išankstinių užsakymų ir atsiskaitymo sistemas, bagažo tvarkymą ir traukinių tvarkaraščio tvarkymą bei šio tvarkaraščio derinimą su kitų transporto rūšių tvarkaraščiais;

b)

priemonės krovinių vežimo paslaugoms, įskaitant informacijos sistemas (tikralaikį krovinių ir traukinių monitoringą), rūšiavimo ir skirstymo sistemas, išankstinių užsakymų, atsiskaitymų ir sąskaitų-faktūrų tvarkymo sistemas, traukinių tvarkaraščių derinimą su kitų transporto rūšių tvarkaraščiais ir elektroninių važtos dokumentų rengimą.

2.7.   Geležinkelių riedmenys

Visos traukinių įrangos struktūros, valdymo ir kontrolės sistema, elektros srovės ėmikliai, traukos ir energijos transformavimo vienetai, riedmens elektros energijos suvartojimo matavimo įranga, stabdymo, sukabinimo ir važiuoklės įtaisai (vežimėliai, ašys ir kt.) bei pakaba, durys, žmogaus ir mechanizmų sąsajos (mašinisto, traukinio brigados ir keleivių, įskaitant riboto judumo asmenų reikmes), pasyvieji ar aktyvieji saugos įtaisai bei su keleivių ir traukinio brigados narių sveikata susiję reikmenys.

2.8.   Techninė priežiūra

Techninės priežiūros darbų tvarka, su technine priežiūra susijusi įranga, logistikos centrai ir ištekliai privalomai korekcinei ir profilaktinei techninei priežiūrai, kad būtų užtikrinta geležinkelių sistemos sąveika ir garantuotos reikalingos eksploatacinės savybės.“


II PRIEDAS

„V PRIEDAS

POSISTEMIŲ PATIKROS DEKLARACIJA

1.   Posistemių EB patikros deklaracija

EB patikros deklaracija ir prie jos pridedami dokumentai turi būti pažymėti data ir pasirašyti.

Ši deklaracija turi būti grindžiama informacija, gauta atlikus EB posistemių patikros procedūrą, kaip nustatyta VI priedo 2 skirsnyje. Deklaracija turi būti surašyta ta pačia kalba kaip ir techninė byla; joje turi būti bent:

nuorodos į direktyvą,

perkančiosios organizacijos arba gamintojo arba Europos Sąjungoje įsisteigusio jų įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas (nurodyti firmos pavadinimą ir visą adresą; įgaliotojo atstovo atveju taip pat nurodyti perkančiosios organizacijos arba gamintojo firmos pavadinimą),

trumpas posistemio aprašymas,

notifikuotosios įstaigos, kuri atliko 18 straipsnyje nurodytą EB patikrą, pavadinimas ir adresas,

techninėje byloje esančių dokumentų nuorodos,

visos svarbios laikinos arba galutinės nuostatos, kurias turi atitikti posistemiai, ypač, jei taikoma, visi eksploatavimo apribojimai ar sąlygos:

jei EB deklaracija laikina, jos galiojimo trukmė,

pasirašiusiojo asmens tapatybė.

Jei VI priede daroma nuoroda į EB TPP deklaraciją, deklaracijai taikomos šio skirsnio nuostatos.

2.   Posistemių patikros deklaracija, kai taikomos nacionalinės taisyklės

Jei VI priede daroma nuoroda į posistemių patikros deklaraciją, kai taikomos nacionalinės taisyklės, tai deklaracijai taikomos, mutatis mutandi, 1 skirsnio nuostatos.“


III PRIEDAS

„VI PRIEDAS

POSISTEMIŲ PATIKROS PROCEDŪRA

1.   BENDRIEJI PRINCIPAI

Vykdant posistemio patikros procedūrą tikrinama ir patvirtinama, kad:

posistemis suprojektuotas, sukonstruotas ir įrengtas taip, kad atitiktų jam nustatytus esminius reikalavimus, ir

kad galima leisti jį eksploatuoti.

2.   EB PATIKROS PROCEDŪRA

2.1.   Įžanga

EB patikra – procedūra, kurią vykdydama notifikuotoji įstaiga tikrina ir patvirtina, kad posistemis:

atitinka taikomą (-as) techninę (-es) sąveikos specifikaciją (-as),

atitinka atsižvelgiant į Sutartį parengtus kitus teisės aktus.

2.2.   Posistemio dalys ir etapai

2.2.1   Tarpinė posistemio patikra (TPP)

Posistemis gali būti padalytas į tam tikras dalis arba gali būti tikrinamas tam tikrais patikros procedūros etapais, jei taip nurodyta techninėse sąveikos specifikacijose arba jei prireikus to prašo pareiškėjas.

Tarpinė posistemio patikra – procedūra, kurią vykdydama notifikuotoji įstaiga tikrina ir patvirtina tam tikras posistemio dalis arba tam tikrus patikros procedūros etapus.

Atlikusi TPP procedūrą pareiškėjo pasirinkta notifikuotoji įstaiga išduoda EB TPP sertifikatą, o pareiškėjas savo ruožtu prireikus parengia EB TPP deklaraciją. TPP sertifikate ir TPP deklaracijoje turi būti nurodyta, pagal kurias techninės sąveikos specifikacijas įvertinta atitiktis.

2.2.2   Posistemio dalys

Pareiškėjas gali pateikti prašymą dėl kiekvienos dalies TPP. Kiekviena dalis tikrinama visais 2.2.3 skirsnyje aprašytais etapais.

2.2.3   Patikros procedūros etapai

Posistemis arba tam tikros posistemio dalys tikrinami visais toliau išvardytais etapais:

bendras projektas,

gamyba: konstravimas, įskaitant visų pirma civilinės inžinerijos darbus, gaminimą, sudedamųjų dalių surinkimą ir bendrą suderinimą,

galutinis išbandymas.

Pareiškėjas gali kreiptis dėl projektavimo (įskaitant tipo bandymų) etapo ir gamybos etapo TPP.

2.3.   Patikros sertifikatas

2.3.1.   Notifikuotoji įstaiga, atsakinga už EB patikrą, įvertina posistemio projektą, gamybą ir galutinį išbandymą ir parengia EB patikros sertifikatą pareiškėjui, kuris savo ruožtu parengia EB patikros deklaraciją. EB patikros deklaracijoje turi būti nurodyta, pagal kurias techninės sąveikos specifikacijas įvertinta atitiktis.

Jei posistemio atitiktis susijusiai techninei (-ėms) sąveikos specifikacijai (-oms) neįvertinta (pavyzdžiui, jei taikoma išlyga, jei atnaujinimui ar patobulinimui taikomos ne visos techninės sąveikos specifikacijos, jei numatytas pereinamasis techninės sąveikos specifikacijos laikotarpis arba specifiniais atvejais), EB sertifikate tiksliai nurodoma, kuriai (-oms) techninei (-ėms) sąveikos specifikacijai (-oms) arba jos (jų) daliai (-ims) notifikuotoji įstaiga, vykdydama EB patikros procedūrą, atitikties nepatikrino.

2.3.2.   Jei EB TPP sertifikatai išduoti, notifikuotoji įstaiga, atsakinga už posistemio EB patikrą, atsižvelgia į šiuos EB TPP sertifikatus ir, prieš išduodama EB patikros sertifikatą,

patikrina, ar EB TPP sertifikatai tiksliai atitinka reikiamus techninės (-ių) sąveikos specifikacijos (-ų) reikalavimus,

patikrina visus į EB TPP sertifikatą (-us) neįtrauktus aspektus ir

patikrina galutinį viso posistemio išbandymą.

2.4.   Techninė byla

EB patikros deklaracijos techninėje byloje turi būti:

su projektu susijusios techninės charakteristikos, įskaitant atitinkamo posistemio bendruosius ir detalius projektinius brėžinius, elektrines ir hidraulines schemas, valdymo grandynus, duomenų apdorojimo ir automatinių sistemų aprašymą, eksploatavimo ir techninės priežiūros dokumentus ir t. t.,

5 straipsnio 3 dalies d punkte nurodytų posistemio sąveikos sudedamųjų dalių sąrašas,

EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijų, kurios pirmiau minėtoms sudedamosioms dalims turi būti pateiktos pagal šios direktyvos 13 straipsnį, kopijos ir tam tikrais atvejais – atitinkami apskaičiavimai bei notifikuotųjų įstaigų remiantis bendromis techninėmis specifikacijomis atliktų bandymų ir ekspertizių dokumentų kopijos,

turimas (-i) EB TPP sertifikatas (-ai); tokiais atvejais, jei būtina, pateikiama (-os) EB TPP deklaracija (-os), kuri (-os) pridedama (-os) prie EB patikros sertifikato, įskaitant notifikuotosios įstaigos atliktos galiojimo patikros rezultatus,

notifikuotosios įstaigos, atsakingos už EB patikrą, pasirašytas EB patikros sertifikatas su atitinkamais apskaičiavimais, kuriame patvirtinama, kad posistemis atitinka visus susijusios (-ių) techninės (-ių) sąveikos specifikacijos (-ų) reikalavimus, ir nurodomos visos per patikrą užfiksuotos ir nepašalintos abejonės, prie EB patikros sertifikato taip pat turėtų būti pridėtos tikrinimo ir audito ataskaitos, kurias parengia ta pati įstaiga atlikdama savo užduotį, kaip nurodyta 2.5.3 ir 2.5.4 punktuose,

EB sertifikatai išduoti pagal kitus teisės aktus, parengtus atsižvelgiant į Sutartį,

jei pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 352/2009 (1) būtinas saugus integravimas, pareiškėjas į techninę bylą įtraukia vertintojo parengtą Direktyvos 2004/49/EB 6 straipsnio 3 dalyje nurodytų bendrųjų saugos būdų pavojui įvertinti ataskaitą.

2.5.   Monitoringas

2.5.1.   EB monitoringo tikslas – užtikrinti, kad atsižvelgiant į techninę bylą taikomi įsipareigojimai būtų įvykdyti posistemio gamybos metu.

2.5.2.   Notifikuotoji įstaiga, atsakinga už gamybos tikrinimą, turi turėti galimybę nuolat patekti į statybos aikšteles, gamybos cechus, sandėliavimo patalpas ir tam tikrais atvejais – į ruošinių gamybos arba bandymų atlikimo patalpas ir apskritai į visas patalpas, kurios, jos manymu, turi būti prieinamos, kad ji galėtų atlikti savo užduotį. Notifikuotoji įstaiga turi iš pareiškėjo gauti visus tam tikslui reikalingus dokumentus, visų pirma įgyvendinimo planus ir su posistemiu susijusius techninius dokumentus.

2.5.3.   Notifikuotoji įstaiga, atsakinga už įgyvendinimo tikrinimą, turi atlikti periodinį auditą, kad patvirtintų, jog laikomasi reikiamos (-ų) techninės (-ių) sąveikos specifikacijos (-ų). Tiems, kurie yra atsakingi už įgyvendinimą, ji turi pateikti audito ataskaitą. Gali būti būtina, kad ji dalyvautų tam tikruose statybos darbų etapuose.

2.5.4.   Be to, notifikuotoji įstaiga gali neįspėjusi apsilankyti darbų aikštelėse arba gamybos cechuose. Tokių apsilankymų metu notifikuotoji įstaiga gali atlikti visą arba dalinį auditą. Tiems, kurie yra atsakingi už įgyvendinimą, ji turi pateikti tikrinimo protokolą ir, jei reikia, audito ataskaitą.

2.5.5.   Norėdama išduoti EB tinkamumo naudoti deklaraciją, nurodytą IV priedo 2 dalyje, notifikuotoji įstaiga turi turėti galimybę stebėti posistemį, kuriame įmontuotos sąveikos sudedamosios dalys, kad įvertintų tų dalių tinkamumą naudoti geležinkelių aplinkoje, jei to reikalaujama pagal atitinkamą techninę sąveikos specifikaciją.

2.6.   Pateikimas

Visą 2.4 skirsnyje nurodytą bylą saugo pareiškėjas kaip atsakingos notifikuotosios įstaigos išduoto (-ų) EB TPP sertifikato (-ų), jei tokį (-ius) turi, įrodymą arba kaip patikros sertifikato, kurį išdavė už posistemio EB patikrą atsakinga notifikuotoji įstaiga, įrodymą. Byla turi būti pridėta prie EB patikros deklaracijos, kurią pareiškėjas siunčia kompetentingai institucijai, kurios jis prašo leidimo pradėti eksploatuoti posistemį.

Bylos kopiją pareiškėjas turi laikyti visą posistemio eksploatavimo laiką. Paprašius ji turi būti nusiųsta bet kuriai kitai valstybei narei.

2.7.   Skelbimas

Kiekviena notifikuotoji įstaiga turi periodiškai skelbti svarbią informaciją apie:

gautus EB patikros ir TPP prašymus,

sąveikos sudedamųjų dalių atitikties ir (arba) tinkamumo naudoti įvertinimo prašymus,

išduotus arba atsisakytus išduoti EB TPP sertifikatus,

išduotus arba atsisakytus išduoti EB atitikties ir (arba) tinkamumo naudoti sertifikatus,

išduotus arba atsisakytus išduoti EB patikros sertifikatus.

2.8.   Kalba

Bylos ir EB patikros procedūrų korespondencija turi būti parašytos valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs pareiškėjas, ES oficialiąja kalba arba pareiškėjo vartojama ES oficialiąja kalba.

3.   PATIKROS PROCEDŪRA, KAI TAIKOMOS NACIONALINĖS TAISYKLĖS

3.1.   Įžanga

Patikros procedūra, kai taikomos nacionalinės taisyklės, – procedūra, kurią vykdydama, pagal 17 straipsnio 3 dalį paskirta įstaiga (paskirtoji įstaiga) tikrina ir patvirtina, kad posistemis atitinka nacionalines taisykles, apie kurias pranešta pagal 17 straipsnio 3 dalį.

3.2.   Patikros sertifikatas

Už patikros procedūrą, kai taikomos nacionalinės taisyklės, atsakinga paskirtoji įstaiga parengia pareiškėjui skirtą patikros sertifikatą.

Sertifikate tiksliai nurodoma, kuriai (-oms) nacionalinei (-ėms) taisyklei (-ėms) atitiktį patikrino paskirtoji įstaiga vykdydama patikros procedūrą, įskaitant taisykles, susijusias su dalimis, kurioms taikoma nukrypimo nuo techninės sąveikos specifikacijos išlyga arba tos dalys atnaujinamos arba patobulinamos.

Kai taikomos nacionalinės taisyklės, susijusios su riedmenį sudarančiais posistemiais, paskirtoji įstaiga padalija sertifikatą į dvi dalis: vienoje dalyje pateikiamos nuorodos į nacionalines taisykles, kurios susijusios tik su riedmens ir atitinkamo tinklo suderinamumu, o kitoje dalyje nurodomos visos kitos taisyklės.

3.3.   Techninė byla

Patikros, kai taikomos nacionalinės taisyklės, atveju į 2.4 punkte nurodytą techninę bylą turi būti įtraukta prie patikros sertifikato pridedama techninė byla ir joje pateikiami posistemio atitikčiai nacionalinėms taisyklėms įvertinti būtini techniniai duomenys.“


(1)  OL L 108, 2009 4 22, p. 4.


Top