EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0877

2011/877/ES: 2011 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/8/EB nustatomos atskirosios elektros energijos ir šilumos gamybos naudingumo suderintosios atskaitinės vertės ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2007/74/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9523)

OJ L 343, 23.12.2011, p. 91–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 004 P. 109 - 114

No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2015; panaikino 32015R2402

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/877/oj

23.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 343/91


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. gruodžio 19 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/8/EB nustatomos atskirosios elektros energijos ir šilumos gamybos naudingumo suderintosios atskaitinės vertės ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2007/74/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9523)

(2011/877/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/8/EB dėl termofikacijos skatinimo, remiantis naudingosios šilumos paklausa vidaus energetikos rinkoje, ir iš dalies keičiančią Direktyvą 92/42/EEB (1), ypač į jos 4 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvą 2004/8/EB Komisija Sprendime 2007/74/EB (2) nustatė atskirosios elektros energijos ir šilumos gamybos naudingumo suderintąsias atskaitines vertes, kurias sudaro matrica tam tikrų verčių, diferencijuotų pagal atitinkamus veiksnius, įskaitant pastatymo metus ir kuro rūšis;

(2)

atskirosios elektros energijos ir šilumos gamybos suderintąsias naudingumo atskaitines vertes Komisija, atsižvelgdama į technologijos naujoves bei energijos šaltinių pasiskirstymo pokyčius, pirmą kartą turi peržiūrėti 2011 m. vasario 21 d., o vėliau – kas ketveri metai;

(3)

Komisija, atsižvelgdama į valstybių narių pateiktus duomenis, surinktus realiomis darbinio naudojimo sąlygomis, peržiūrėjo atskirosios elektros energijos ir šilumos gamybos naudingumo suderintąsias atskaitines vertes; Atsižvelgiant į geriausių galimų ir ekonomiškai pagrįstų technologijų pokyčius 2006–2011 m. peržiūros laikotarpiu, nustatyta, kad taikant atskirosios elektros energijos gamybos naudingumo suderintąsias atskaitines vertes termofikacijos įrenginiams, pastatytiems 2006 m. sausio 1 d. ir vėliau, neturėtų būti atsižvelgiama į termofikacijos įrenginio pastatymo metus, kaip reikalaujama Sprendime 2007/74/EB. Tačiau, siekiant atsižvelgti į nustatytus geriausių galimų ir ekonomiškai pagrįstų technologijų pokyčius, termofikacijos įrenginiams, pastatytiems 2005 m. ar anksčiau, atskaitinės vertės ir toliau turėtų būti taikomos atsižvelgiant į pastatymo metus. Be to, remiantis naujausia patirtimi ir analizės rezultatais, atlikus peržiūrą nustatyta, kad su klimato sąlygomis susiję pataisos koeficientai turėtų būti taikomi ir toliau. Su išvengtais tinklo nuostoliais susiję pataisos koeficientai taip pat turėtų būti tebetaikomi, nes per pastaruosius metus tinklo nuostoliai nepasikeitė. Be to, su išvengtais tinklo nuostoliais susiję pataisos koeficientai taip pat turėtų būti taikomi medieną ir biodujas naudojantiems įrenginiams;

(4)

atlikus peržiūrą, nerasta įrodymų, kad katilų energijos vartojimo efektyvumas per aptariamą laikotarpį pagerėjo, todėl atskirosios šilumos gamybos naudingumo suderintosios atskaitinės vertės neturėtų būti siejamos su pastatymo metais. Su klimato sąlygomis susijusių pataisos koeficientų taikyti nereikėjo, nes šilumos gamybos iš kuro termodinamika nelabai priklauso nuo aplinkos temperatūros. Be to, nereikėjo taikyti su šilumos energijos tinklo nuostoliais susijusių pataisos koeficientų, nes šiluma visada naudojama šalia gamybos vietos;

(5)

investicijoms į termofikaciją ir investuotojų pasitikėjimui išlaikyti reikia stabilių sąlygų. Todėl taip pat reikėtų numatyti, kad šiuo metu galiojančios elektros energijos ir šilumos gamybos naudingumo suderintosios atskaitinės vertės būtų taikomos ir 2012–2015 m. laikotarpiu;

(6)

remiantis duomenimis, surinktais realiomis darbinio naudojimo sąlygomis, nenustatyta, kad peržiūros laikotarpiu faktiniai pažangiausių įrenginių veiklos rezultatai būtų statistiškai reikšmingai pagerėję. Todėl Sprendime 2007/74/EB nustatytos 2006–2011 m. atskaitinės vertės turėtų būti taikomos ir 2012–2015 m. laikotarpiu;

(7)

atlikus peržiūrą nustatyta, kad šiuo metu taikomi su klimato sąlygomis ir išvengtais tinklo nuostoliais susiję pataisos koeficientai yra pagrįsti;

(8)

be to, patvirtinta, kad visu laikotarpiu šilumos gamybai reikia taikyti vieną atskaitinių verčių rinkinį ir kad reikia atsisakyti su klimato sąlygų skirtumais ir tinklo nuostoliais susijusių pataisos koeficientų;

(9)

atsižvelgiant į pagrindinį Direktyvos 2004/8/EB tikslą skatinti termofikaciją ir taip taupyti energiją, reikėtų sukurti paskatų atnaujinti senesnius termofikacijos įrenginius, kad būtų pagerintas jų energijos vartojimo efektyvumas. Dėl šių priežasčių termofikacijos įrenginiui taikomos elektros energijos gamybos naudingumo atskaitinės vertės turėtų būti sugriežtintos vienuoliktaisiais metais, skaičiuojamais nuo įrenginio pastatymo metų;

(10)

šis metodas atitinka reikalavimą, kad suderintosios naudingumo atskaitinės vertės būtų pagrįstos Direktyvos 2004/8/EB III priedo f punkte nustatytais principais;

(11)

turėtų būti nustatytos persvarstytos atskirosios elektros energijos ir šilumos gamybos naudingumo suderintosios atskaitinės vertės. Todėl Sprendimą 2007/74/EB reikėtų panaikinti;

(12)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Termofikacijos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Suderintųjų naudingumo atskaitinių verčių nustatymas

Atskirosios elektros energijos ir šilumos gamybos naudingumo suderintosios atskaitinės vertės yra tokios, kokios nustatytos atitinkamai I ir II prieduose.

2 straipsnis

Suderintųjų naudingumo atskaitinių verčių taikymas

1.   Valstybės narės taiko I priede nustatytas suderintąsias naudingumo atskaitines vertes, susietas su termofikacijos įrenginio pastatymo metais. Šios suderintosios naudingumo atskaitinės vertės taikomos 10 metų, kurie skaičiuojami nuo termofikacijos įrenginio pastatymo metų.

2.   Nuo vienuoliktųjų metų, kurie skaičiuojami nuo termofikacijos įrenginio pastatymo metų, valstybės narės taiko suderintąsias naudingumo atskaitines vertes, kurios pagal 1 dalį taikomos 10 metų senumo termofikacijos įrenginiui. Šios suderintosios naudingumo atskaitinės vertės taikomos vienerius metus.

3.   Šiame straipsnyje termofikacijos įrenginio pastatymo metai – tai pirmieji elektros energijos gamybos kalendoriniai metai.

3 straipsnis

Atskirosios elektros energijos gamybos naudingumo suderintųjų atskaitinių verčių pataisos koeficientai

1.   Valstybės narės taiko III priedo a punkte nustatytus pataisos koeficientus, kuriais, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės vidutines klimato sąlygas, patikslinamos I priede nustatytos suderintosios naudingumo atskaitinės vertės.

Jei, remiantis oficialiais meteorologiniais duomenimis, nustatyta, kad valstybės narės teritorijoje metinė aplinkos temperatūra skiriasi 5 °C arba daugiau, ta valstybė narė, pranešusi Komisijai, pirmoje pastraipoje nurodytu tikslu gali naudoti kelias klimato zonas, taikydama III priedo b punkte nustatytą metodą.

2.   Valstybės narės taiko IV priede nustatytus pataisos koeficientus, kuriais, atsižvelgdamos į išvengtus tinklo nuostolius, patikslina I priede nustatytas suderintąsias naudingumo atskaitines vertes.

3.   Jei valstybės narės taiko ir III priedo a punkte, ir IV priede nustatytus pataisos koeficientus, tai prieš taikydamos IV priedą jos taiko III priedo a punktą.

4 straipsnis

Termofikacijos įrenginio atnaujinimas

Jei esamas termofikacijos įrenginys atnaujinamas, o atnaujinimui skirtos investicijų išlaidos viršija 50 % naujam panašiam termofikacijos įrenginiui skiriamų investicijų išlaidų, taikant 2 straipsnį, pirmieji atnaujinto termofikacijos įrenginio elektros energijos gamybos kalendoriniai metai laikomi to įrenginio pastatymo metais.

5 straipsnis

Kuro mišinys

Jei termofikacijos įrenginyje naudojamas kelių rūšių kuras, atskirosios gamybos naudingumo suderintosios atskaitinės vertės taikomos proporcingai įvairių kuro rūšių energijos sąnaudų svertiniam vidurkiui.

6 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2007/74/EB panaikinamas.

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Günther OETTINGER

Komisijos narys


(1)  OL L 52, 2004 2 21, p. 50.

(2)  OL L 32, 2007 2 6, p. 183.


I PRIEDAS

Atskirosios elektros energijos gamybos naudingumo suderintosios atskaitinės vertės (nurodytos 1 straipsnyje)

Toliau pateiktoje lentelėje atskirosios elektros energijos gamybos naudingumo suderintosios atskaitinės vertės grindžiamos apatiniu šilumingumu ir ISO standarte nustatytomis sąlygomis (15 °C aplinkos temperatūra, 1,013 baro slėgis, 60 % santykinė drėgmė).

 

Pastatymo metai:

Kuro rūšis:

2001 m. ir anksčiau

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006–2011 m.

2012–2015 m.

Kietasis kuras

Antracitas ir koksas

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Lignitas ir lignito briketai

40,3

40,7

41,1

41,4

41,6

41,8

41,8

Durpės ir durpių briketai

38,1

38,4

38,6

38,8

38,9

39,0

39,0

Mediena

30,4

31,1

31,7

32,2

32,6

33,0

33,0

Žemės ūkio biomasė

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Biologiškai skaidžios (komunalinės) atliekos

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Neatsinaujinančios (komunalinės ir pramoninės) atliekos

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Skalūnų alyva

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

39,0

39,0

Skystasis kuras

Nafta (gazolis ir likutinis mazutas), suskystintos naftos dujos

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Biodegalai

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Biologiškai skaidžios atliekos

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Neatsinaujinančios atliekos

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Dujinis kuras

Gamtinės dujos

51,7

51,9

52,1

52,3

52,4

52,5

52,5

Naftos perdirbimo dujos ir vandenilis

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Biodujos

40,1

40,6

41,0

41,4

41,7

42,0

42,0

Koksavimo dujos, aukštakrosnių dujos, kitos atliekinės dujos, atgautoji atliekinė šiluma

35

35

35

35

35

35

35


II PRIEDAS

Atskirosios šilumos gamybos naudingumo suderintosios atskaitinės vertės (nurodytos 1 straipsnyje)

Toliau pateiktoje lentelėje atskirosios šilumos gamybos naudingumo suderintosios atskaitinės vertės grindžiamos apatiniu šilumingumu ir ISO standarte nustatytomis sąlygomis (15 °C aplinkos temperatūra, 1,013 baro slėgis, 60 % santykinė drėgmė).

 

Kuro rūšis

Garas arba karštas vanduo

Tiesioginis išmetamųjų dujų panaudojimas (1)

Kietasis kuras

Antracitas ir koksas

88

80

Lignitas ir lignito briketai

86

78

Durpės ir durpių briketai

86

78

Mediena

86

78

Žemės ūkio biomasė

80

72

Biologiškai skaidžios (komunalinės) atliekos

80

72

Neatsinaujinančios (komunalinės ir pramoninės) atliekos

80

72

Skalūnų alyva

86

78

Skystasis kuras

Nafta (gazolis ir likutinis mazutas), suskystintos naftos dujos

89

81

Biodegalai

89

81

Biologiškai skaidžios atliekos

80

72

Neatsinaujinančios atliekos

80

72

Dujinis kuras

Gamtinės dujos

90

82

Naftos perdirbimo dujos ir vandenilis

89

81

Biodujos

70

62

Koksavimo dujos, aukštakrosnių dujos, kitos atliekinės dujos, atgautoji atliekinė šiluma

80

72


(1)  Tiesioginiam kaitinimui taikomos vertės turėtų būti naudojamos, jei temperatūra yra 250 °C arba aukštesnė.


III PRIEDAS

Su vidutinėmis klimato sąlygomis susiję pataisos koeficientai ir su atskirosios elektros energijos gamybos naudingumo suderintųjų atskaitinių verčių taikymu susijusių klimato zonų nustatymo metodas (nurodyta 3 straipsnio 1 dalyje)

a)   Su vidutinėmis klimato sąlygomis susiję pataisos koeficientai

Su aplinkos temperatūra susijusi pataisa grindžiama valstybės narės vidutinės metinės temperatūros ir ISO standarte nustatytų sąlygų (15 °C) skirtumu.

Pataisa bus atliekama taip:

i)

už kiekvieną laipsnį virš 15 °C temperatūros naudingumas sumažinamas 0,1 procentinio punkto;

ii)

už kiekvieną laipsnį žemiau 15 °C temperatūros naudingumas padidinamas 0,1 procentinio punkto.

Pavyzdys:

kai valstybėje narėje vidutinė metinė temperatūra yra 10 °C, toje valstybėje narėje esančio termofikacijos įrenginio atskaitinė vertė turi būti padidinama 0,5 procentinio punkto.

b)   Klimato zonų nustatymo metodas

Kiekvienos klimato zonos ribos bus nustatomos pagal vidutinės metinės aplinkos temperatūros, kuri skiriasi bent 4 °C, izotermes (skaičiuojant sveikais Celsijaus laipsniais). Vidutinių metinių aplinkos temperatūrų, taikomų gretimose klimato zonose, temperatūros skirtumas bus bent 4 °C.

Pavyzdys:

valstybėje narėje vidutinė metinė aplinkos temperatūra A vietoje yra 12 °C, o B vietoje – 6 °C. Skirtumas yra daugiau kaip 5 °C. Valstybė narė turi galimybę nustatyti dvi klimato zonas, kurias skiria 9 °C izotermė: taigi viena klimato zona yra tarp 9 °C ir 13 °C izotermių, o vidutinė metinė aplinkos temperatūra joje yra 11 °C; kita klimato zona yra tarp 5 °C ir 9 °C izotermių, o vidutinė metinė aplinkos temperatūra joje yra 7 °C.


IV PRIEDAS

Atskirosios elektros energijos gamybos naudingumo suderintųjų atskaitinių verčių taikymui skirti su išvengtais tinklo nuostoliais susiję pataisos koeficientai (nurodyti 3 straipsnio 2 dalyje)

Įtampa

Į tinklą eksportuotai elektros energijai

Vietoje suvartotai elektros energijai

> 200 kV

1

0,985

100–200 kV

0,985

0,965

50–100 kV

0,965

0,945

0,4–50 kV

0,945

0,925

< 0,4 kV

0,925

0,860

Pavyzdys:

100 kWel termofikacijos įrenginys su gamtinėmis dujomis varomu stūmokliniu varikliu pagamina 380 V elektros energijos. 85 % šitos elektros sunaudojama savo reikmėms, o 15 % tiekiama į tinklą. Įrenginys pastatytas 1999 m. Metinė aplinkos temperatūra yra 15 °C (taigi netaikoma su klimatu susijusi pataisa).

Kaip nustatyta šio sprendimo 2 straipsnyje, termofikacijos įrenginiams, kurie senesni kaip 10 metų, turėtų būti taikomos atskaitinės vertės, kurios taikomos 10 metų senumo įrenginiams. Pagal šio sprendimo I priedą 1999 m. pastatytam gamtines dujas naudojančiam neatnaujintam įrenginiui 2011 m. turi būti taikoma 2001 metams nustatyta atskaitinė vertė – 51,7 %. Atlikus su tinklo nuostoliais susijusią pataisą, atskirosios elektros energijos gamybos naudingumo atskaitinė vertė šiame termofikacijos įrenginyje (remiantis šiame priede pateiktų koeficientų svertiniu vidurkiu) turėtų būti:

Ref Εη = 51,7 % * (0,860 * 85 % + 0,925 * 15 %) = 45,0 %.


Top