EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0850

2011/850/ES: 2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/107/EB ir 2008/50/EB įgyvendinimo taisyklės, susijusios su keitimusi aplinkos oro kokybės informacija ir aplinkos oro kokybės ataskaitų teikimu (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9068)

OJ L 335, 17.12.2011, p. 86–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 008 P. 285 - 305

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/850/oj

17.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/86


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. gruodžio 12 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/107/EB ir 2008/50/EB įgyvendinimo taisyklės, susijusios su keitimusi aplinkos oro kokybės informacija ir aplinkos oro kokybės ataskaitų teikimu

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9068)

(2011/850/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/107/EB dėl arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenilių aplinkos ore (1), ypač į jos 5 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (2), ypač į jos 28 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2004/107/EB nustatomos siektinos vertės, kurios turi būti pasiektos iki tam tikro termino, bendri išvardytų teršalų vertinimo metodai ir kriterijai, informacija, kurią būtina perduoti Komisijai, taip pat užtikrinama, kad visuomenei būtų prieinama atitinkama informacija apie minėtų teršalų koncentracijos lygį. Direktyvoje reikalaujama, kad būtų patvirtinta išsami informacijos perdavimo tvarka;

(2)

Direktyvoje 2008/50/EB pateiktos pagrindinės aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo nuostatos. Reikalaujama, kad pranešimo apie oro kokybę ir keitimosi ja tikslais būtų nustatyta, kokią informaciją apie aplinkos oro kokybę valstybės narės turi padaryti prieinamą ir per kokį laiką. Be to, joje reikalaujama, kad būtų nustatyta, kaip supaprastinti informacijos perdavimą ir keitimąsi informacija;

(3)

1997 m. sausio 27 d. Tarybos sprendime 97/101/EB, nustatančiame tinklų ir atskirų stočių, matuojančių valstybėse narėse aplinkos oro užterštumą, tarpusavio apsikeitimą informacija ir duomenimis (3), nurodyta informacija apie aplinkos oro kokybę, kurią valstybės narės turi pateikti keisdamosi informacija;

(4)

Direktyvoje 2008/50/EB nustatyta, kad Sprendimas 97/101/EB turi būti panaikintas praėjus dvejiems kalendoriniams metams po įgyvendinimo priemonių, susijusių su informacijos perdavimu ir pranešimu, įsigaliojimo. Todėl Sprendimo 97/101/EB nuostatos turėtų būti perkeltos į šį sprendimą;

(5)

šis sprendimas taikomas metinėms aplinkos oro kokybės vertinimo ataskaitoms ir teikimui informacijos apie planus ir programas, susijusius su tam tikrų aplinkos ore esančių teršalų, kuriems šiuo metu taikomas 2004 m. vasario 20 d. Komisijos sprendimas 2004/224/EB, nustatantis reikalavimus pateikti informaciją apie planus ar programas, kurių reikalaujama pagal Tarybos direktyvą 96/62/EB, kiek tai susiję su tam tikrų teršalų aplinkos ore ribinėmis vertėmis (4), ir 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimas 2004/461/EB, nustatantis anketą, naudotiną darant kasmetines aplinkos oro kokybės įvertinimo ataskaitas pagal Tarybos direktyvas 96/62/EB ir 1999/30/EB bei pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2000/69/EB ir 2002/3/EB (5), ribinėmis vertėmis. Todėl, kad Europos Sąjungos dokumentai būtų aiškūs ir darnūs, tie sprendimai turėtų būti panaikinti;

(6)

Komisija, padedama Europos aplinkos agentūros, turėtų sukurti interneto sąsają, kuri būtų pavadinta „Aplinkos oro kokybės portalas“ ir kurioje valstybės narės turėtų tokią informaciją apie aplinkos oro kokybę pateikti naudoti, o visuomenė galėtų naudotis valstybių narių naudoti pateikta informacija aplinkos klausimais;

(7)

siekiant geriau tvarkyti valstybių narių naudoti pateikiamą informaciją, kuo labiau padidinti šios informacijos naudingumą ir sumažinti administracinę naštą, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės informaciją pateiktų naudoti automatizuotai nuskaitoma standartine forma. Komisija, padedama Europos aplinkos agentūros ir laikydamasi 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB, sukuriančios Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (6), reikalavimų, turėtų parengti šią automatizuotai nuskaitomą standartinę formą. Ypač svarbu, kad Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, organizuotų atitinkamas konsultacijas, be kita ko, ir ekspertų lygmeniu;

(8)

siekdamos sumažinti administracinę naštą ir klaidų tikimybę valstybės narės, pateikdamos informaciją naudoti, turėtų naudotis elektronine interneto priemone, prieinama naudojantis Aplinkos oro kokybės portalu. Ta priemone turėtų būti naudojamasi informacijos nuoseklumui ir duomenų kokybei patikrinti ir pirminiams duomenims kaupti. Kai šiame sprendime reikalaujama, kad būtų pateikta naudoti apibendrinta informacija, apibendrinimas turėtų būti atliekamas naudojantis minėta priemonė. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė naudotis šia priemone nepriklausomai nuo duomenų apie aplinkos oro kokybę teikimo Komisijai ar keitimosi aplinkos oro kokybės duomenimis;

(9)

Europos aplinkos agentūra prireikus turėtų padėti Komisijai tvarkyti Aplinkos oro kokybės portalą ir tobulinti informacijos nuoseklumo, duomenų kokybės tikrinimo ir pirminių duomenų kaupimo priemonę. Visų pirma Europos aplinkos agentūra turėtų padėti Komisijai stebėti duomenų saugyklą ir kontroliuoti, kaip valstybės narės vykdo direktyvose 2004/107/EB ir 2008/50/EB joms nustatytus įpareigojimus;

(10)

valstybėms narėms ir Komisijai būtina rinkti naują informaciją apie aplinkos oro kokybę, ja keistis ir ją vertinti, kad būtų galima geriau suprasti oro taršos poveikį ir kurti tinkamą politiką. Kad būtų lengviau tvarkyti ir lyginti naują informaciją apie oro kokybę, per pagrįstą laiko tarpą po to, kai visuomenei tokia informacija pateikiama naudoti, ji Komisijai turėtų būti pateikiama naudoti ta pačia standartine forma kaip ir patvirtinti duomenys;

(11)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Oro kokybės komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatytos direktyvų 2004/107/EB ir 2008/50/EB įgyvendinimo taisyklės, taikomos:

a)

valstybių narių įsipareigojimui teikti ataskaitas apie aplinkos oro kokybės vertinimą ir valdymą;

b)

valstybių narių keitimuisi informacija apie tinklus bei stotis ir oro kokybės matavimo duomenimis, gautais iš stočių, kurias abipusio keitimosi informacija tikslais valstybės narės yra atrinkusios iš veikiančių stočių.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Be Direktyvos 2004/107/EB 2 straipsnyje, Direktyvos 2007/2/EB 3 straipsnyje ir Direktyvos 2008/50/EB 2 straipsnyje ir jos VII priede nustatytų sąvokų apibrėžčių šiame sprendime taikomos šios apibrėžtys:

1.   stotis– vieta, kurios tame pačiame maždaug 100 m2 plote esančioje vienoje arba daugiau mėginių ėmimo vietų atliekami matavimai arba imami mėginiai;

2.   tinklas– organizacinė struktūra, kurioje aplinkos oro kokybė vertinama atliekant matavimus vienoje arba keliose stotyse;

3.   matavimo konfigūracija– techninės priemonės, naudojamos tam tikroje stotyje vienam teršalui arba vienam iš jo junginių išmatuoti;

4.   matavimo duomenys– informacija apie matavimais nustatytą konkretaus teršalo koncentracijos arba nusėdimo lygį;

5.   modeliavimo duomenys– atliekant skaitmeninį fizinės realybės modeliavimą nustatyta informacija apie konkretaus teršalo koncentracijos arba nusėdimo lygį;

6.   objektyvaus vertinimo duomenys– ekspertams atlikus analizę ir galbūt naudojant statistines priemones nustatyta informacija apie konkretaus teršalo koncentracijos arba nusėdimo lygį;

7.   pirminiai duomenys– taikant didžiausią šiame sprendime numatytą laikinę skyrą nustatyta informacija apie konkretaus teršalo koncentracijos arba nusėdimo lygį;

8.   pirminiai naujausio vertinimo duomenys– pirminiai duomenys, renkami kiekvieno teršalo vertinimo metodą atitinkančiu dažnumu ir neatidėliojant pateikiami naudoti visuomenei;

9.   aplinkos oro kokybės portalas– tinklalapis, kurį padedama Europos aplinkos agentūros tvarko Komisija ir kuriame pateikiama su šio sprendimo įgyvendinimu susijusi informacija, įskaitant duomenų saugyklą;

10.   duomenų saugykla– Europos aplinkos agentūros tvarkoma su aplinkos oro kokybės portalu susieta informacinė sistema, kurią sudaro aplinkos oro kokybės informacija ir duomenys, pateikiami naudoti per valstybių narių kontroliuojamus nacionalinių duomenų perdavimo ir keitimosi duomenimis mazgus;

11.   duomenų rūšis– deskriptorius, pagal kurį, kaip nustatyta šio sprendimo II priedo A dalyje, suskirstomi skirtingais tikslais naudotini panašūs duomenys;

12.   aplinkos apsaugos tikslas– su aplinkos oro kokybe susijęs tikslas, įgyvendintinas per tam tikrą laikotarpį, per nustatytą laikotarpį, jei įmanoma, arba ilgainiui, kaip nustatyta direktyvose 2004/107/EB ir 2008/50/EB.

II   SKYRIUS

INFORMACIJOS PERDAVIMO PROCEDŪROS IR KOKYBĖS KONTROLĖS BENDROS NUOSTATOS

3 straipsnis

Aplinkos oro kokybės portalas ir duomenų saugykla

1.   Komisija, padedama Europos aplinkos agentūros, sukuria duomenų saugyklą, prieinamą naudojantis aplinkos oro kokybės portalu (toliau – portalas).

2.   Valstybės narės 5 straipsnyje nustatyta tvarka į duomenų saugyklą perduoda informaciją, naudojamą pranešimams arba keičiantis informacija.

3.   Duomenų saugyklą tvarko Europos aplinkos agentūra.

4.   Visuomenė gali nemokamai naudotis duomenų saugykla.

5.   Kiekviena valstybė narė paskiria asmenį arba asmenis, atsakingus už visos informacijos, apie kurią pranešta arba kuria pasikeista, perdavimą į duomenų saugyklą jos vardu. Informaciją, apie kurią pranešta arba kuria pasikeista, pateikia naudoti tik paskirti asmenys.

6.   Kiekviena valstybė narė perduoda Komisijai 5 dalyje nurodyto asmens arba asmenų pavardes.

4 straipsnis

Informacijos kodavimas

Komisija, padedama Europos aplinkos agentūros, portale valstybėms narėms pateikia naudoti automatizuotai nuskaitomą standartinį aprašymą, kaip užšifruoti informaciją, kurią šiame sprendime reikalaujama pateikti.

5 straipsnis

Informacijos pateikimo naudoti tvarka

1.   Valstybės narės, laikydamosi I priedo A dalyje nustatytų duomenų teikimo reikalavimų, duomenų saugyklai pateikia naudoti informaciją, kurios reikalaujama šiame sprendime. Ta informacija automatiškai apdorojama elektronine priemone.

2.   1 dalyje nurodyta priemonė naudojama šioms funkcijoms atlikti:

a)

patikrinti pateikiamos naudoti informacijos nuoseklumą;

b)

patikrinti pirminius duomenis, susijusius su konkrečiais duomenų kokybės tikslais, nurodytais Direktyvos 2004/107/EB IV priede ir Direktyvos 2008/50/EB I priede;

c)

sumuoti pirminius duomenis laikantis šio sprendimo I priede ir Direktyvos 2008/50/EB VII bei XI prieduose nustatytų taisyklių.

3.   Kai susumuoti duomenys turi būti pateikti naudoti pagal 6–14 straipsnius, jie apdorojami šio straipsnio 1 dalyje nurodyta priemone.

4.   Komisija patvirtina, kad gavo informaciją.

5.   Jei valstybė narė nori atnaujinti informaciją, pateikdama atnaujintą informaciją duomenų saugyklai ji apibūdina pirminės ir naujos informacijos skirtumus ir nurodo atnaujinimo priežastis.

Komisija patvirtina, kad gavo atnaujintą informaciją. Po patvirtinimo atnaujintoji informacija laikoma oficialia informacija.

III   SKYRIUS

VALSTYBIŲ NARIŲ INFORMACIJOS APIE APLINKOS ORO KOKYBĘ PATEIKIMAS NAUDOTI

6 straipsnis

Zonos ir aglomeracijos

1.   Šio sprendimo 5 straipsnyje nustatyta tvarka valstybės narės pateikia naudoti šio sprendimo II priedo B dalyje nurodytą informaciją apie zonų ir aglomeracijų, kurios nustatytos pagal Direktyvos 2004/107/EB 3 straipsnį ir Direktyvos 2008/50/EB 4 straipsnį ir kuriose kitais kalendoriniais metais turi būti vertinama ir valdoma aplinkos oro kokybė, ribas ir tipą.

Teikiant naudoti informaciją apie zonas ir aglomeracijas, kurioms taikomas Direktyvos 2008/50/EB 22 straipsnyje nurodytas atidėjimas ir leidimas nesilaikyti įpareigojimo, pateikiama nuoroda apie tai.

2.   1 dalyje nurodytą informaciją valstybės narės Komisijai pateikia ne vėliau kaip kiekvienų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Valstybės narės gali nurodyti, kad anksčiau pateikta informacija nepasikeitė.

3.   Jei padaryti zonų ir aglomeracijų ribų ar ir tipų pakeitimai, apie tai valstybės narės Komisijai praneša ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo kalendorinių metų, kuriais tokie pakeitimai padaryti, pabaigos.

7 straipsnis

Vertinimo tvarka

1.   Šio sprendimo 5 straipsnyje nustatyta tvarka valstybės narės, remdamosi Direktyvos 2004/107/EB 4 straipsniu ir Direktyvos 2008/50/EB 5 bei 9 straipsniais, teikia naudoti II priedo C dalyje nurodytą informaciją apie vertinimo tvarką, taikytiną kitais kalendoriniais metais kiekvieno atskirose zonose ir aglomeracijose esančio teršalo atžvilgiu.

2.   1 dalyje nurodytą informaciją valstybės narės Komisijai pateikia naudoti ne vėliau kaip kiekvienų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Valstybės narės gali nurodyti, kad anksčiau pateikta naudoti informacija nepasikeitė.

8 straipsnis

Metodai, kuriuos taikant įrodoma, kad taršos lygis viršijamas dėl taršos iš gamtinių šaltinių ir kelių barstymo smėliu ar druska žiemą, ir į tokį viršijimą neatsižvelgiama

1.   Šio sprendimo 5 straipsnyje nustatyta tvarka valstybės narės, remdamosi Direktyvos 2008/50/EB 20 ir 21 straipsniais, teikia naudoti II priedo D dalyje nurodytą informaciją apie metodus, kuriuos taikant atskirose zonose ir aglomeracijose įrodoma, kad taršos lygis viršijamas dėl taršos iš gamtinių šaltinių ir dėl žiemą smėliu ar druska barstomų kelių, ir į tokį viršijimą neatsižvelgiama.

2.   1 dalyje nurodytą informaciją valstybės narės Komisijai pateikia už visus kalendorinius metus, ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos.

9 straipsnis

Vertinimo metodai

1.   Šio sprendimo 5 straipsnyje nustatyta tvarka valstybės narės pateikia naudoti II priedo D dalyje nurodytą informaciją apie taikomų vertinimo metodų kokybę ir atsekamumą.

2.   1 dalyje nurodytą informaciją valstybės narės Komisijai pateikia už visus kalendorinius metus, ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos.

3.   Jei, remiantis Direktyvos 2004/107/EB 4 straipsniu ir Direktyvos 2008/50/EB 6 bei 9 straipsniais ir 10 straipsnio 6 dalimi, būtini fiksuoti matavimai, informaciją sudaro bent:

a)

matavimo konfigūracija;

b)

lygiavertiškumo įrodymai, kai taikomas nepamatinis metodas;

c)

mėginio ėmimo vietų išdėstymas, vietovės apibūdinimas ir klasifikacija;

d)

duomenų kokybės dokumentai.

4.   Jei konkrečioje zonoje ar aglomeracijoje taikomi indikatoriniai matavimai, kaip nurodyta Direktyvos 2004/107/EB 4 straipsnyje ir Direktyvos 2008/50/EB 6 bei 9 straipsniuose ir 10 straipsnio 6 dalyje, informaciją sudaro bent:

a)

taikomas matavimo būdas;

b)

mėginių ėmimo vietos ir teritorija (plotas), kurioje jos yra;

c)

patvirtinimo metodas;

d)

duomenų kokybės dokumentacija.

5.   Jei konkrečioje zonoje ar aglomeracijoje taikomi modeliavimo metodai, kaip nurodyta Direktyvos 2004/107/EB 4 straipsnyje ir Direktyvos 2008/50/EB 6 ir 9 straipsniuose, informaciją sudaro bent:

a)

modeliavimo sistemos ir įvesties duomenų apibūdinimas;

b)

modelio patvirtinimas remiantis matavimais;

c)

apimta teritorija;

d)

duomenų kokybės dokumentacija.

6.   Jei konkrečioje zonoje ar aglomeracijoje taikomas objektyvus vertinimas, kaip nurodyta Direktyvos 2004/107/EB 4 straipsnyje ir Direktyvos 2008/50/EB 6 ir 9 straipsniuose, informaciją sudaro bent:

a)

vertinimo metodo apibūdinimas;

b)

duomenų kokybės dokumentacija.

7.   Be to, valstybės narės pateikia naudoti II priedo D dalyje nurodytą taikomų vertinimo metodų kokybės ir atsekamumo informaciją, susijusią su stotimis bei tinklais, valstybių narių atrinktais, kad pagal 1 straipsnio b punktą būtų galima keistis informacija, susijusia su I priedo B dalyje nurodytais teršalais, jei įmanoma, I priedo C dalyje papildomai nurodytais teršalais ir tam tikslui minėtame portale nurodytais papildomais teršalais. Informacijai, kuria keičiamasi, taikomi šio straipsnio 1–6 punktai.

10 straipsnis

Pirminiai patvirtinti vertinimo duomenys ir pirminiai atnaujinti vertinimo duomenys

1.   Šio sprendimo 5 straipsnyje nustatyta tvarka valstybės narės pateikia naudoti II priedo E dalyje nurodytą informaciją apie pirminius patvirtintus vertinimo duomenis, gautus iš visų mėginių ėmimo vietų, kuriose vertinimo tikslais renkami matavimo duomenys, kaip pagal 9 straipsnį nurodė valstybės narės, susijusius su I priedo B ir C dalyse išvardytais teršalais.

Jei konkrečioje zonoje ar aglomeracijoje taikomi modeliavimo metodai, II priedo E dalyje nurodytą informaciją valstybės narės pateikia naudoti pagal didžiausią laikinę skyrą.

2.   Pirminiai patvirtinti vertinimo duomenys Komisijai pateikiami už visus kalendorinius metus kaip išsamus duomenų rinkinys ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos.

3.   Kai valstybės narės naudojasi Direktyvos 2008/50/EB 20 straipsnio 2 dalyje ir 21 straipsnio 3 dalyje numatyta galimybe, jos pateikia naudoti informaciją apie taršos kiekį iš gamtinių šaltinių pagal Direktyvos 2008/50/EB 20 straipsnio 1 dalį ir apie taršos kiekį, susidariusį dėl žiemą smėliu ar druska barstomų kelių pagal Direktyvos 2008/50/EB 21 straipsnio 1 ir 2 dalį.

Informaciją sudaro:

a)

duomenys apie teritoriją, kurioje taikomas išskaičiavimas;

b)

pirminiai patvirtinti vertinimo duomenys, kurie pateikiami naudoti pagal šio straipsnio 1 dalį ir kurie gali būti priskirti taršai iš gamtinių šaltinių arba dėl žiemą smėliu ar druska barstomų kelių;

c)

metodų, apie kuriuos pranešama pagal 8 straipsnį, taikymo rezultatai.

4.   Be to, valstybės narės pateikia naudoti II priedo E dalyje nurodytą informaciją apie pirminius atnaujintus vertinimo duomenis, susijusią su stotimis ir tinklais, kuriuos valstybės narės atrinko konkrečiam tikslui – pateikti naudoti naujausią informaciją tinklams ir stotims, kuriuos valstybės narės atrinko, kad pagal 1 straipsnio b dalį būtų galima keistis informacija, susijusia su I priedo B dalyje nurodytais teršalais, jei įmanoma, I priedo C dalyje papildomai nurodytais teršalais ir tam tikslui minėtame portale nurodytais papildomais teršalais.

5.   Valstybės narės dar pateikia naudoti II priedo E dalyje nurodytą informaciją apie pirminius patvirtintus vertinimo duomenis, susijusią su stotimis ir tinklais, kuriuos valstybės narės atrinko, kad pagal 1 straipsnio b dalį būtų galima keistis informacija, susijusia su I priedo B dalyje nurodytais teršalais, jei įmanoma, I priedo C dalyje papildomai nurodytais teršalais ir tam tikslui minėtame portale nurodytais papildomais teršalais. Informacijai, kuria keičiamasi, taikoma šio straipsnio 2 ir 3 dalys.

6.   Pirminiai naujausio vertinimo duomenys pagal 4 dalį Komisijai pateikiami naudoti laikinai ir per pagrįstą laiką nuo šių duomenų paskelbimo viešai pagal Direktyvos 2008/50/EB 26 straipsnį, kai tai yra duomenys apie teršalus, tam tikslui nurodytus šio sprendimo I priedo B dalyje; duomenų pateikimo dažnumas atitinka kiekvieno teršalo vertinimo metodą.

Informaciją sudaro:

a)

įvertinti koncentracijos lygiai;

b)

kokybės kontrolės būklės nurodymas.

7.   Pagal 4 dalį pateikta naudoti pirminė atnaujinta informacija atitinka pagal 6, 7 ir 9 straipsnius pateiktą informaciją.

8.   Valstybės narės gali atnaujinti pagal 4 straipsnį pateiktus naudoti pirminius atnaujintus vertinimo duomenis atsižvelgdama į tolesnę kokybės kontrolę. Pirminė informacija pakeičiama atnaujintąja, ir aiškiai nurodomas jos statusas.

11 straipsnis

Apibendrinti patvirtinti vertinimo duomenys

1.   Naudojant 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą priemonę pateikiama II priedo E dalyje nurodyta informacija apie suvestinius patvirtintus vertinimo duomenis; remiamasi valstybių narių pagal 10 straipsnį pateikta naudoti informacija apie pirminius patvirtinto vertinimo duomenis.

2.   Naudojant šią priemonę pateikiama informacija apie teršalus, kuriems taikomi privalomosios monitoringo reikalavimai, apima suvestinį išmatuotą koncentracijos lygį visose mėginių ėmimo vietose, apie kurias valstybės narės pateikia naudoti informaciją pagal 9 straipsnio 3 dalies c punktą.

3.   Naudojant minėtą priemonę paruoštą informaciją apie teršalus, kurių atžvilgiu nustatyti aplinkosaugos tikslai, sudaro koncentracijos lygis, išreikštas metrinės sistemos vienetais ir susietas su I priedo B dalyje nurodytu nustatytuoju aplinkosaugos tikslu, taip pat tokia informacija:

a)

metinis vidurkis, jei nustatytas siekiamas metinis vidurkis arba ribinė vertė;

b)

bendras valandų, kai buvo viršytos taršos ribinės vertės, skaičius, jei nustatyta valandos ribinė vertė;

c)

bendras dienų, kai buvo viršytos taršos ribinės vertės, skaičius, jei nustatyta dienos ribinė vertė, arba KD10 90,4 procentilio tuo konkrečiu atveju, kai atliekami ne nuolatiniai, o atsitiktiniai matavimai;

d)

bendras dienų, kai buvo viršytos taršos ribinės vertės, skaičius, jei nustatytas didžiausias siektinas dienos aštuonių valandų vidurkis arba ribinė vertė;

e)

AOT40, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/50/EB VII priedo A dalyje, kai nustatyta siektina ozono vertė augmenijai apsaugoti;

f)

vidutinio poveikio rodiklis, kai siekiama sumažinti KD2,5 poveikį ir taikomas įsipareigojimas dėl poveikio koncentracijos.

12 straipsnis

Aplinkosaugos tikslų įgyvendinimas

1.   Šio sprendimo 5 straipsnyje nustatyta tvarka valstybės narės pateikia naudoti II priedo G dalyje nurodytą informaciją apie direktyvose 2004/107/EB ir 2008/50/EB nustatytų aplinkosaugos tikslų įgyvendinimą.

2.   1 dalyje nurodyta informacija Komisijai pateikiama už visus kalendorinius metus, ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos.

Informaciją sudaro:

a)

pareiškimas, kad kiekvienoje konkrečioje zonoje ir aglomeracijose įgyvendinti visi aplinkosaugos tikslai, įskaitant informaciją apie visų taikomų leistinųjų nuokrypių viršijimą;

b)

prireikus pareiškimas, kad ribinės vertės zonoje viršijamos dėl taršos iš gamtinių šaltinių;

c)

prireikus pareiškimas, kad KD10 ribinės vertės konkrečios zonos ar aglomeracijos aplinkos ore viršijamos dėl kietųjų dalelių resuspensijos žiemą smėliu ir druska barstant kelius;

d)

informacija apie tai, kaip vykdomas įsipareigojimas dėl KD2,5 poveikio koncentracijos.

3.   Kai viršijamas taršos lygis, pateikiama naudoti informacija apima ir informaciją apie teritoriją, kurioje jis viršytas, ir poveikį patiriančių žmonių skaičių.

4.   Pateikiama naudoti informacija yra suderinama su tų pačių kalendorinių metų zonų nustatymo duomenimis, pateikiamais naudoti pagal 6 straipsnį, ir su suvestiniais patvirtintais vertinimo duomenimis, pateikiamais naudoti pagal 11 straipsnį.

13 straipsnis

Oro kokybės planai

1.   Šio sprendimo 5 straipsnyje nustatyta tvarka valstybės narės pateikia naudoti šio sprendimo II priedo H, I, J ir K dalyse nurodytą informaciją apie oro kokybės planus, kaip reikalaujama Direktyvos 2008/50/EB 23 straipsnyje, įskaitant:

a)

oro kokybės plano privalomuosius elementus, kaip remiantis Direktyvos 2008/50/EB 23 straipsniu nurodyta tos direktyvos XV priedo A dalyje;

b)

nuorodas į tai, kur visuomenė gali rasti nuolat atnaujinamą informaciją apie oro kokybės planų įgyvendinimą.

2.   Informacija Komisijai pateikiama naudoti neatidėliojant ir ne vėliau kaip per dvejus metus nuo kalendorinių metų, kai pirmą kartą pastebėta, kad viršytos ribinės vertės, pabaigos.

14 straipsnis

Direktyvoje 2004/107/EB nustatytų siektinų verčių įgyvendinimo priemonės

1.   Šio sprendimo 5 straipsnyje nustatyta tvarka valstybės narės pateikia naudoti šio sprendimo II priedo K dalyje nurodytą informaciją apie priemones, kurių imamasi, kad būtų laikomasi siektinų verčių, kaip reikalaujama Direktyvos 2004/107/EB 5 straipsnio 2 dalyje.

2.   Informacija Komisija pateikiama naudoti ne vėliau kaip per dvejus metus nuo tų metų, kai pastebėta, kad viršytos ribinės vertės, ir dėl to pradėta taikyti priemonė.

IV   SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimai 2004/224/EB ir 2004/461/EB panaikinami nuo 2014 m. sausio 1 d.

16 straipsnis

Taikymas

1.   Šis sprendimas taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies informaciją, teiktiną pagal 6 ir 7 straipsnius, valstybės narės pirmą kartą pateikia naudoti ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d.

17 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 12 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  OL L 23, 2005 1 26, p. 3.

(2)  OL L 152, 2008 6 11, p. 1.

(3)  OL L 35, 1997 2 5, p. 14.

(4)  OL L 68, 2004 3 6, p. 27.

(5)  OL L 156, 2004 4 30, p. 78.

(6)  OL L 108, 2007 4 25, p. 1.


I PRIEDAS

A)   Duomenų teikimo reikalavimai

1.   Pranešimas apie laiką

Visos nuorodos į laiką pateikiamos laikantis ISO standarto 8601:2004(E); naudojamas išplėstinis formatas (MMMM-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm), įskaitant informaciją apie skirtumus, palyginti su pasauliniu koordinuotuoju laiku (angl. UTC).

Laiko žymuo reiškia matavimo laikotarpio pabaigą.

2.   Skaitmenų skaičius ir suapvalinimas

Duomenys turėtų būti pateikiami naudojant tiek pat skaitmenų, kiek jų naudojama monitoringo tinkle.

Suapvalinimas turi būti paskutinis žingsnis atliekant kiekvieną skaičiavimą, t. y. suapvalinama prieš pat lyginant rezultatą su aplinkosaugos tikslu ir tik vieną kartą. Jei tai nebus padaryta, sistema pateiktus duomenis suapvalins pagal komercinio apvalinimo taisykles.

3.   Lygiavertiškumas

Jei konkrečioje vietoje taikoma daugiau nei vienas vertinimo metodas, duomenys turėtų būti pateikiami naudojant metodą, kuris parodo mažiausią neapibrėžtį toje konkrečioje vietoje.

4.   Standartizavimas

Abipusiam keitimuisi informacija turėtų būti taikomos Direktyvos 2004/107/EB IV priedo IV dalyje ir Direktyvos 2008/50/EB VI priedo C dalyje pateiktos nuostatos.

5.   Nuostatos dėl KD2,5

Ribinės vertės ir leistinas nuokrypis

Pagal Direktyvos 2008/50/EB XIV priedo E dalį atitinkamais metais KD2,5 taikoma tokia ribinės vertės (RV) ir leistinojo nuokrypio (LN) suma:

Metai

RV + LN

2008

30

2009

29

2010

29

2011

28

2012

27

2013

26

2014

26

2015

25

Vidutinio poveikio rodiklio (VPR) apskaičiavimas pagal Direktyvos 2008/50/EB XIV priedo A dalį

Apskaičiuojamas kiekvienų atskirų metų KD2,5 metinis vidurkis kiekvienoje atrinktoje mėginių ėmimo vietoje. Iš atitinkamos pateiktos naudoti informacijos turi būti aiškus mėginių ėmimo vietų parinkimas.

Galiojantys metiniai vidurkiai, atitinkantys duomenų kokybės tikslus visose nustatytose valstybės narės VPR vietose, sudaro metinį vidurkį.

Ši procedūra kartojama kiekvieniems iš trejų metų, VPR nustatomas iš tų trijų metinių vidurkių išvedant vieną vidurkį.

VPR pateikiamas kasmet kaip trejų metų slenkantis vidurkis. Jei kuriuos nors duomenis, kurie galėtų turėti tiesioginio ar netiesioginio (atrenkant mėginių ėmimo vietą) poveikio VPR, reikia atnaujinti, būtina atnaujinti visą susijusią informaciją.

B)   Aplinkosaugos tikslai ir pranešimams naudojami duomenys

Formulė

Apsaugos objektas

Aplinkosaugos tikslo tipas (kodas (1))

Vertinimų vidurkinimo laikotarpis

Su aplinkosaugos tikslu susijusių duomenų pateikimas

Aplinkosaugos tikslo skaitmeninės vertės

(leistinas RV viršijimo atvejų skaičius)

Teršalai, kurių atnaujintus ir galiojančius duomenis reikia pateikti

NO2

Sveikata

RV

Viena valanda

Valandų, kai viršytos RV ir RVLNT, skaičius per kalendorinius metus

200 μg/m3 (18)

RVLNT

RV

Vieni kalendoriniai metai

Metinis vidurkis

40 μg/m3

RVLNT

PS

Viena valanda

Trys iš eilės valandos, kai viršytos PS (vietovėse, kurios yra tipinės pagal oro kokybę, bent 100 km2 teritorijoje arba visoje zonoje ar aglomeracijoje, pasirenkant mažesnę)

400 μg/m3

NOx

Augmenija

KTL

Vieni kalendoriniai metai

Metinis vidurkis

30 μg/m3

KD10

Sveikata

RV

Viena diena

Dienų skaičius per kalendorinius metus, kai buvo viršytos RV

50 μg/m3 (35)

90,4 procentilio

RV

Vieni kalendoriniai metai

Metinis vidurkis

40 μg/m3

TDSD (2)

Viena diena

Per kalendorinius metus išskaičiuotos dienos, kai viršyta TDSD

netaikoma

Vieni kalendoriniai metai

Išskaičiuota iš metinio vidurkio

netaikoma

TIGŠV (2)

Viena diena

Per kalendorinius metus išskaičiuotos dienos, kai viršyta TIGŠV

netaikoma

Vieni kalendoriniai metai

Išskaičiuota iš metinio vidurkio

netaikoma

KD2,5

Sveikata

IDPK

Iš eilės trys kalendoriniai metai

Vidutinis poveikio rodiklis (apskaičiavimo ieškokite Direktyvoje 2008/50/EB)

20 μg/m3

PMT

pagal Direktyvos 2008/50/EB XIV priedo B dalį

SV

Vieni kalendoriniai metai

Metinis vidurkis

25 μg/m3

RV

RVMT

SO2

Sveikata

RV

Viena valanda

Per kalendorinius metus išskaičiuotos valandos, kai buvo viršytos RV

350 μg/m3 (24)

Viena diena

Dienų, kai viršytos RV, skaičius per kalendorinius metus

125 μg/m3 (3)

PS

Viena valanda

Trys iš eilės einančios valandos, kai viršytos RV (vietovėse, kuriose oro kokybė matuojama maždaug 100 km2 teritorijoje arba visoje zonoje ar aglomeracijoje, pasirenkant mažesnę)

500 μg/m3

TIGŠV (2)

Viena valanda

Per kalendorinius metus išskaičiuotos valandos, kai viršyta TIGŠV

netaikoma

Viena diena

Per kalendorinius metus išskaičiuotos dienos, kai viršyta TIGŠV

netaikoma

Augmenija

KTL

Vieni kalendoriniai metai

Metinis vidurkis

20 μg/m3

Žiema

Vidutinė vertė žiemos mėnesiais (x-1 metų spalio 1 d. – x metų kovo 31 d.)

20 μg/m3

O3

Sveikata

SV

Didžiausias dienos 8 val. vidurkis

Dienų skaičius, kai didžiausias dienos 8 val. vidurkis viršijo siektiną vidutinę trijų metų vertę

120 μg/m3 (25)

IT

Didžiausias dienos 8 val. vidurkis

Dienų skaičius per kalendorinius metus, kai didžiausias dienos 8 val. vidurkis viršijo ilgalaikį tikslą

120 μg/m3

IS

Viena valanda

Valandų, kai viršytas IS, skaičius per kalendorinius metus

180 μg/m3

PS

Viena valanda

Valandų, kai viršytas PS, skaičius per kalendorinius metus

240 μg/m3

Augmenija

SV

gegužės 1 d.–liepos 31 d.

AOT40 (apskaičiavimo ieškokite Dir. 2008/50/EB VII priede)

18 000 μg/m3·h

IT

gegužės 1 d.–liepos 31 d.

AOT40 (apskaičiavimo ieškokite Dir. 2008/50/EB VII priede)

6 000 μg/m3 ·h

CO

Sveikata

RV

Didžiausias dienos 8 val. vidurkis

Dienų, kai didžiausias (paros) 8 val. vidurkis viršijo ribinę vertę, skaičius

10 mg/m3

Teršalai, kurių tik patvirtintus duomenis reikia pateikti

Benzenas

Sveikata

RV

Vieni kalendoriniai metai

Metinis vidurkis

5 μg/m3

Švinas

Sveikata

RV

Vieni kalendoriniai metai

Metinis vidurkis

0,5 μg/m3

Kadmis

Sveikata

SV

Vieni kalendoriniai metai

Metinis vidurkis

5 ng/m3

Arsenas

Sveikata

SV

Vieni kalendoriniai metai

Metinis vidurkis

6 ng/m3

Nikelis

Sveikata

SV

Vieni kalendoriniai metai

Metinis vidurkis

10 ng/m3

B(a)P

Sveikata

SV

Vieni kalendoriniai metai

Metinis vidurkis

1 ng/m3

C)   Teršalai, kuriems taikomi monitoringo reikalavimai

Į šį sąrašą įtraukti visi teršalai, kuriems taikomi direktyvose 2004/107/EB ir 2008/50/EB nurodyti stebėjimo reikalavimai. Sąrašą, kuriame nurodyti kiti teršalai, kurių duomenimis valstybės narės keičiasi, turi Europos aplinkos agentūra, kuri jį pateikia portale.

AIRBASE kodas

Teršalo formulė

Teršalo pavadinimas

Matavimo vienetas

Dujiniai neorganiniai teršalai

1

SO2

Sieros dioksidas

μg/m3

8

NO2

Azoto dioksidas

μg/m3

9

NOx  (3)

Azoto oksidai

μg/m3

7

O3

Ozonas

μg/m3

10

CO

Anglies monoksidas

mg/m3

Kietosios dalelės (KD)

5

KD10

KD10

μg/m3

6001

KD2,5

KD2,5

μg/m3

KD2,5 sudedamosios medžiagos

1047

SO4 2 + kiet. dalelėse KD2,5

Sulfatas kiet. dalelėse KD2,5

μg/m3

1046

NO3 - KD2,5

Nitratas KD2,5

μg/m3

1045

NH4 + KD2,5

Amonis KD2,5

μg/m3

1771

elem. C KD2,5

Elementinė anglis KD2,5

μg/m3

1772

org. C KD2,5

Organinė angles KD2,5

μg/m3

1629

Ca2 + KD2,5

Kalcis KD2,5

μg/m3

1659

Mg2 + KD2,5

Magnis KD2,5

μg/m3

1657

K + KD2,5

Kalis KD2,5

μg/m3

1668

Na + KD2,5

Natris KD2,5

μg/m3

1631

Cl-KD2,5

Chloridas KD2,5

μg/m3

Sunkieji metalai

5012

Pb

Švinas kiet. dalelėse KD10

μg/m3

5014

Cd

Kadmis KD10

ng/m3

5018

As

Arsenas KD10

ng/m3

5015

Ni

Nikelis KD10

ng/m3

Sunkiųjų metalų KT iškritos

2012

Pb KD

šlapios/suminės Pb iškritos

μg/m2 per parą

2014

Cd iškritos

šlapios/suminės Cd iškritos

μg m2 per parą

2018

As iškritos

šlapios/suminės As iškritos

μg/m2 per parą

2015

Ni iškritos

šlapios/suminės Ni iškritos

μg/m2 per parą

7013

Hg iškritos

šlapios/suminės Hg iškritos

μg/m2 per parą

Gyvsidabris

4013

Elementinis dujinis Hg

Elementinis dujinis gyvsidabris

ng/m3

4813

Suminis dujinis Hg

Suminis dujinis Hg

ng/m3

653

Reaktyvusis dujinis Hg

Reaktyvusis dujinis gyvsidabris

ng/m3

5013

Hg kietosiose dalelėse

Gyvsidabris kietosiose dalelėse

ng/m3

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai

5029

B(a)P

Benzo(a)pirenas kiet. dalelėse KD10

ng/m3

5610

Benzo(a)antracenas

Benzo(a)antracenas KD10

ng/m3

5617

Benzo(b)fluorantenas

Benzo(b)fluorantenas KD10

ng/m3

5759

Benzo(j)fluorantenas

Benzo(j)fluorantenas KD10

ng/m3

5626

Benzo(k)fluorantenas

Benzo(k)fluorantenas KD10

ng/m3

5655

Indeno(1,2,3,-cd)pirenas

Indeno(1,2,3,-cd)pirenas KD10

ng/m3

5763

Dibenzo(a,h)antracenas

Dibenzo(a,h)antracenas KD10

ng/m3

Policiklinių aromatinių angliavandenilių iškritos

7029

B(a)P

Benzo(a)pirene iškritos

μg/m2per parą

611

Benzo(a)antracenas

Benzo(a)antraceno iškritos

μg/m2per parą

618

Benzo(b)fluorantenas

Benzo(b)fluoranteno iškritos

μg/m2per parą

760

Benzo(j)fluorantenas

Benzo(j)fluoranteno iškritos

μg/m2per parą

627

Benzo(k)fluorantenas

Benzo(k)fluoranteno iškritos

μg/m2per parą

656

Indeno(1,2,3,-cd)pirenas

Indeno(1,2,3,-cd)pireno iškritos

μg/m2per parą

7419

Dibenzo(a,h)antracenas

Dibenzo(a,h)antraceno iškritos

μg/m2per parą

Lakūs organiniai komponentai

20

C6H6

Benzenas

μg/m3

428

C2H6

Etanas

μg/m3

430

C2H4

Etenas (etilenas)

μg/m3

432

HC≡CH

Etinas (acetilenas)

μg/m3

503

H3C-CH2-CH3

Propanas

μg/m3

505

CH2 = CH-CH3

Propenas

μg/m3

394

H3C-CH2-CH2-CH3

n-butanas

μg/m3

447

H3C-CH(CH3)2

2-metilpropranas (i-butanas)

μg/m3

6005

H2C = CH-CH2-CH3

1-butenas

μg/m3

6006

H3C-CH = CH-CH3

trans-2-butenas

μg/m3

6007

H3C-CH = CH-CH3

cis-2-butenas

μg/m3

24

CH2 = CH-CH = CH2

1,3-butadienas

μg/m3

486

H3C-(CH2)3-CH3

n-pentanas

μg/m3

316

H3C-CH2-CH(CH3)2

2-metilbutanas (i-pentanas)

μg/m3

6008

H2C = CH-CH2-CH2-CH3

1-pentenas

μg/m3

6009

H3C-HC = CH-CH2-CH3

2-pentenas

μg/m3

451

CH2 = CH-C(CH3) = CH2

2-metil-1,3-butadienas (izoprenas)

μg/m3

443

C6H14

n-hexane

μg/m3

316

(CH3)2-CH-CH2-CH2-CH3

2-metilpentanas (i-heksanas)

μg/m3

441

C7H16

n-heptanas

μg/m3

475

C8H18

n-octanas

μg/m3

449

(CH3)3-C-CH2-CH-(CH3)2

2,2,4-trimethylpentane (i-octane)

μg/m3

21

C6H5-C2H5

Toluenas

μg/m3

431

m,p-C6H4(CH3)2

Etilo benzenas

μg/m3

464

o-C6H4-(CH3)2

m, p-ksilenas

μg/m3

482

C6H3-(CH3)3

o-ksilenas

μg/m3

6011

C6H3(CH3)3

1,2,4-trimetilbenzenas

μg/m3

6012

C6H3(CH3)3

1,2,3-trimetilbenzenas

μg/m3

6013

C6H3(CH3)3

1,3,5-trimetilbenzenas

μg/m3

32

THC(NM)

Iš viso ne metano angliavandenilių

μg/m3

25

HCHO

Metanalis (formaldehidas)

μg/m3


(1)  RV – ribinė vertė, RVLN – ribinė vertė ir leistinas nuokrypis, SV – siektina vertė, IT – ilgalaikis tikslas, IS – informavimo slenkstis, PS – pavojaus slenkstis, KTL – kritinis taršos lygis, TIGŠV – taršos iš gamtinių šaltinių vertinimas, TDSD – taršos dėl kelių barstymo smėliu ir druska žiemą vertinimas, PMT – poveikio mažinimo tikslas, IDPK – įsipareigojimas dėl poveikio koncentracijos.

(2)  Naujų duomenų pateikti nereikia.

(3)  Gali būti pateikiami NOx arba bendro NO ir NO2 kiekio matavimo toje pačioje vietoje rezultatai. Turi būti pateikiama kaip μg NO2/m3.


II PRIEDAS

A)   Bendrųjų duomenų tipai

Kai pagal šio priedo B–K dalis turi būti pateikti naudoti tam tikro tipo duomenys, turi būti įtraukta visa prie kiekvieno iš toliau išvardytų duomenų tipų nurodyta informacija.

1)   Duomenų tipas „Duomenys ryšiams“

1.

Atsakingos institucijos, įstaigos ar organizacijos pavadinimas

2.

Atsakingo asmens vardas ir pavardė

3.

Interneto svetainės adresas

4.

Adresas

5.

Telefono numeris

6.

E. pašto adresas

2)   Duomenų tipas „Ribinės vertės viršijimo atvejai“

1.

Viršijimo atvejis kodas

2.

Viršytas aplinkosaugos tikslas

3.

Teritorija, kurioje nustatytas viršijimo atvejis (duomenų tipas „Erdvinis mastas“)

4.

Teritorijos klasifikacija

5.

Administraciniai vienetai

6.

Apytikris teritorijos, kurioje nustatytas RV pagal aplinkosaugos tikslą viršijimas, plotas

7.

Apytikris kelio, kuriame nustatytas RV pagal aplinkosaugos tikslą viršijimas, ilgis

8.

Monitoringo stotys, esančios teritorijoje, kurioje nustatytas RV viršijimas (nuoroda į D)

9.

Sumodeliuotas viršijimas (nuoroda į D)

10.

Apytikris nuolatinių gyventojų skaičius teritorijoje, kur nustatytas RV viršijimas

11.

Apytikris plotas, kuriame dėl RV pagal aplinkosaugos tikslą viršijimo daromas poveikis ekosistemoms ir (arba) augmenijai

12.

Ataskaitiniai metai

3)   Duomenų tipas „Aplinkosaugos tikslas“

1.

Tikslo tipas

2.

Vertinimo vidurkinimo laikotarpis

3.

Apsaugos objektas

4)   Duomenų tipas „Erdvinis matas“

1.

Kaip koordinatės pateikiama GIS informacija

5)   Duomenų tipas „Erdvinis stebėjimas“

1.

Erdvinio vertinimo duomenys

6)   Duomenų tipas „Paskelbimas“

1.

Paskelbimas

2.

Pavadinimas

3.

Autorius (-ai)

4.

Paskelbimo data

5.

Leidėjas

6.

Internetinė nuoroda

7)   Duomenų tipas „Pakeitimo dokumentacija“

1.

Pakeitimas

2.

Pakeitimo aprašymas

B)   Informacija apie zonas ir aglomeracijas (6 straipsnis)

1.

Teikėjas (duomenų tipas „Duomenys ryšiams“)

2.

Pakeitimo dokumentacija (duomenų tipas „Pakeitimo dokumentacija“)

3.

Zonos kodas

4.

Zonos pavadinimas

5.

Zonos tipas

6.

Zonos ribos (duomenų tipas „Erdvinis mastas“)

7.

Zonos istorija: taikymo pradžios ir pabaigos data

8.

Ankstesnė zona (nuoroda į B)

9.

Nuolatiniai gyventojai

10.

Atskaitos metai

11.

Matuojamo teršalo kodas

12.

Apsaugos objektas (tikslas)

13.

Leidimas nesilaikyti įpareigojimo arba termino atidėjimas pagal Direktyvos 2008/50/EB 22 straipsnį

C)   Informacija apie vertinimo tvarką (7 straipsnis)

1.

Teikėjas (Duomenų tipas „Duomenys ryšiams“)

2.

Pakeitimo dokumentacija (Duomenų tipas „Pakeitimo dokumentacija“)

3.

Informacija apie zoną (nuoroda į B)

4.

Teršalas

5.

Aplinkos apsaugos tikslas (duomenų tipas „Aplinkos apsaugos tikslas“)

6.

Vertinimo ribos pasiekimas

7.

Vertinimo ribų klasifikavimo metai

8.

Klasifikavimo dokumentai (internetinė nuoroda)

9.

Vertinimo tipas

10.

Vertinimo tipo aprašymas

11.

Atskiri vertinimo metaduomenys, įskaitant stoties kodą ir informaciją apie vietą (nuoroda į D)

12.

Už oro kokybės vertinimą atsakinga institucija (duomenų tipas „Duomenys ryšiams“)

13.

Už matavimo sistemų patvirtinimą atsakinga institucija (duomenų tipas „Duomenys ryšiams“)

14.

Už matavimų tikslumą atsakinga institucija (duomenų tipas „Duomenys ryšiams“)

15.

Už vertinimo metodo nagrinėjimą atsakinga institucija (duomenų tipas „Duomenys ryšiams“)

16.

Už kokybės užtikrinimo visoje valstybės teritorijoje koordinavimą atsakinga institucija (duomenų tipas „Duomenys ryšiams“)

17.

Už bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisija atsakinga institucija (duomenų tipas „Duomenys ryšiams“)

D)   Informacija apie vertinimo metodus (8 ir 9 straipsniai)

i)   Bendroji informacija apie visus matavimo metodus

1.

Teikėjas (duomenų tipas „Duomenys ryšiams“)

2.

Pakeitimo dokumentacija (duomenų tipas „Pakeitimo dokumentacija“)

3.

Vertinimo tipas

4.

Informacija apie zoną (nuoroda į B)

5.

Teršalas

ii)   Informacija apie fiksuotus matavimus

1.

Matavimo konfigūracijos kodas

2.

Europinis stoties kodas

3.

Tinklo kodas

4.

Nacionalinis stoties kodas

5.

Stebėjimo stoties pavadinimas

6.

Savivaldybės pavadinimas

7.

Pirma ir paskutinė matavimo diena

8.

Matavimo tipas

9.

Matavimo/mėginių ėmimo/analizės metodas

10.

Matavimo/mėginių ėmimo įranga (jei įmanoma)

11.

Aptikimo riba (jei nustatyta)

12.

Atitikimo įrodymas

13.

Atitikimo įrodymas – dokumentacija (internetinė nuoroda)

14.

Mėginių ėmimo laikas

15.

Mėginių ėmimo intervalas

16.

Tipinės teritorijos geografinis mastas (duomenų tipas „Erdvinis mastas“) (jeigu įmanoma)

17.

Tipiškumo vertinimas (jei įmanoma)

18.

Tipiškumo dokumentacija (internetinė nuoroda) (jeigu įmanoma)

19.

Mėginio ėmimo vieta. Oro ėmiklio aukštis nuo žemės

20.

Mėginio ėmimo vieta. Horizontalus atstumas nuo oro ėmiklio iki artimiausio pastato (eismo stotys)

21.

Mėginio ėmimo vieta. Atstumas nuo oro ėmiklio iki artimiausios kelio juostos (eismo stotys)

22.

Stočių klasifikacija atsižvelgiant į vyraujančius išmetamųjų teršalų šaltinius, kurie yra svarbūs pasirenkant kiekvieno teršalo matavimo būdą

23.

Pagrindiniai šaltiniai (eismas, buitinis šildymas, pramonės šaltiniai arba šaltinių zona ir t. t.) (jeigu yra)

24.

Atstumas nuo vyraujančio pramonės šaltinio arba šaltinio zonos (pramonės stotys)

25.

Nuoroda į stoties eksploatacijos laiką. Eksploatacijos pradžia ir pabaiga

26.

Geografinės stebėjimo stoties koordinatės: ilguma, platuma ir aukštis

27.

Informacijos apie stotį dokumentacija, įskaitant žemėlapius ir nuotraukas (internetinė nuoroda) (jeigu yra)

28.

Teritorijos klasifikacija

29.

Atstumas iki pagrindinės jungties (eismo stotys)

30.

Įvertintas eismo intensyvumas (eismo stotys)

31.

Sunkiajam transportui skirta eismo dalis (eismo stotys, jei įmanoma)

32.

Eismo greitis (eismo stotys, jei įmanoma)

33.

Kanjono tipo gatvės – gatvės (kelio) plotis (eismo stotys, jeigu yra)

34.

Kanjono tipo gatvės – vidutinis pastatų fasadų aukštis (eismo stotys, jeigu yra)

35.

Tinklo pavadinimas

36.

Tinklas. Eksploatacijos pradžia ir pabaiga

37.

Už tinklo valdymą atsakinga institucija (duomenų tipas „Duomenys ryšiams“)

38.

Taršos, susijusios su kelių barstymu smėliu ar druska žiemą, vertinimo metodas (jei taikomas Direktyvos 2008/50/EB 21 straipsnis)

39.

Taršos iš gamtinių šaltinių vertinimo metodas (jei taikomas Direktyvos 2008/50/EB 21 straipsnis)

40.

Duomenų kokybės tikslai. Laiko aprėptis

41.

Duomenų kokybės tikslai. Duomenų surinkimas

42.

Duomenų kokybės tikslai. Neapibrėžties įvertinimas

43.

Duomenų kokybės tikslai. Atsekamumo ir neapibrėžties vertinimo dokumentacija

44.

Duomenų kokybės tikslai. Kokybės užtikrinimo/kokybės kontrolės (angl. QA/QC) dokumentacija (internetinė nuoroda)

iii)   Indikatorinių matavimų informacija

1.

Indikatorinio matavimo kodas

2.

Matavimo metodo aprašymas

3.

Matavimo tipas

4.

Matavimo metodas

5.

Matavimo ir (arba) mėginių ėmimo įranga (jeigu yra)

6.

Aptikimo riba (jeigu yra)

7.

Mėginio ėmimo laikas

8.

Mėginių ėmimo intervalas

9.

Geografinės koordinatės: geografinė ilguma, platuma ir aukštis

10.

Taršos, susijusios su kelių barstymu smėliu ar druska žiemą, vertinimo metodas (jei taikomas Direktyvos 2008/50/EB 21 straipsnis)

11.

Taršos iš gamtinių šaltinių vertinimo metodas (jei taikomas Direktyvos 2008/50/EB 20 straipsnis)

12.

Duomenų kokybės tikslai. Laiko aprėptis

13.

Duomenų kokybės tikslai. Duomenų surinkimas

14.

Duomenų kokybės tikslai. Neapibrėžties įvertinimas

15.

Duomenų kokybės tikslai. Atsekamumo ir neapibrėžties vertinimo dokumentacija

16.

Duomenų kokybės tikslai. Kokybės užtikrinimo/kokybės kontrolės (angl. QA/QC) dokumentacija (internetinė nuoroda)

iv)   Modeliavimo informacija

1.

Modeliavimo kodas

2.

Aplinkosauginio tikslo tipas (duomenų tipas „Aplinkosaugos tikslas“)

3.

Modeliavimo metodas. Pavadinimas

4.

Modeliavimo metodas. Aprašymas

5.

Modeliavimo metodas. Dokumentacija (internetinė nuoroda)

6.

Modeliavimo metodas. Patvirtinimas matavimais

7.

Modeliavimo metodas. Patvirtinimas matavimais vietose, apie kurias nepranešta pagal oro kokybės direktyvas

8.

Modeliavimo laikotarpis

9.

Modeliavimo vieta (duomenų tipas „Erdvinis mastas“)

10.

Erdvinis išdėstymas

11.

Taršos, susijusios su kelių barstymu smėliu ar druska žiemą, vertinimo metodas (jei taikomas Direktyvos 2008/50/EB 21 straipsnis)

12.

Taršos iš gamtinių šaltinių vertinimo metodas (jei taikomas Direktyvos 2008/50/EB 20 straipsnis)

13.

Duomenų kokybės tikslai. Neapibrėžties vertinimas

14.

Duomenų kokybės tikslai. Kokybės užtikrinimo/kokybės kontrolės (angl. QA/QC) dokumentacija (internetinė nuoroda)

v)   Objektyvaus vertinimo informacija

1.

Objektyvaus vertinimo kodas

2.

Aprašymas

3.

Objektyvaus vertinimo teritorija (duomenų tipas „Erdvinis mastas“)

4.

Duomenų kokybės tikslas. Neapibrėžties vertinimas

5.

Duomenų kokybės tikslai. Atsekamumo ir neapibrėžties vertinimo dokumentacija

6.

Duomenų kokybės tikslai. Kokybės užtikrinimo/kokybės kontrolės (angl. QA/QC) dokumentacija (internetinė nuoroda)

E)   Informacija apie pirminius patvirtinto vertinimo duomenis ir pirminius naujausio vertinimo duomenis (10 straipsnis)

1.

Teikėjas (duomenų tipas „Duomenys ryšiams“)

2.

Pakeitimo dokumentacija (duomenų tipas „Pakeitimo dokumentacija“)

3.

Versijos numeris

4.

Teršalas

5.

Teršalo matavimo vienetas

6.

Vertinimo tipas

7.

Vertinimo metodas (nuoroda į D)

8.

Mėginio ėmimo pradžia ir pabaiga

9.

Laiko vienetai ir imčių atrankos vienetų skaičius

10.

Matavimo vertė (įskaitant teršalų koncentracijos lygį, siejamą su gamtiniais šaltiniais ir kelių barstymu smėliu ir druska žiemą (jei taikomi Direktyvos 2008/50/EB 20 ir 21 straipsnis))

11.

Sumodeliuota vertė (duomenų tipas „Erdvinis stebėjimas“), įskaitant teršalų koncentracijos lygį, siejamą su gamtiniais šaltiniais ir kelių barstymu smėliu ir druska žiemą [jei taikomi Direktyvos 2008/50/EB 20 ir 21 straipsnis]

12.

Pagrįstumas

13.

Patvirtinimas

F)   Informacija apie pateiktus apibendrintus duomenis (11 straipsnis)

1.

Vertinimo kodas

2.

Informacija apie zoną (nuoroda į B)

3.

Teršalas

4.

Teršalo matavimo vienetas

5.

Aplinkosaugos tikslas (duomenų tipas „Aplinkosaugos tikslas“)

6.

Vertinimo tipas

7.

Vertinimo metodas (nuoroda į D)

8.

Nuoroda į laiką. Duomenų sumavimo laikotarpio pradžia ir pabaiga

9.

Suminė matavimų vertė

10.

Suminė modeliavimo vertė (duomenų tipas „Erdvinis stebėjimas“)

11.

Duomenų kokybės tikslas. Laiko aprėptis

12.

Duomenų kokybės tikslas. Duomenų surinkimas

13.

Duomenų kokybės tikslas. Neapibrėžties vertinimas

14.

Pagrįstumas

15.

Patvirtinimas

G)   Informacija apie aplinkosaugos tikslo įgyvendinimą (12 straipsnis)

Ši informacija turi apimti visas zonas bei aglomeracijas ir visiškai sutapti su informacija apie suvestinius teršalų, kuriems nustatytas aplinkosaugos tikslas, patvirtinto vertinimo duomenis (pagal šio priedo F dalį).

1.

Teikėjas (duomenų tipas „Duomenys ryšiams“)

2.

Ataskaitiniai metai

3.

Pakeitimo dokumentacija (duomenų tipas „Pakeitimo dokumentacija“)

4.

Informacija apie zoną (nuoroda į B)

5.

Ribinės vertės viršijimo atvejis (duomenų tipas „Ribinės vertės viršijimo atvejis“)

6.

Teršalas

7.

Vertinimo informacija (nuoroda į D)

8.

Aplinkosaugos tikslo viršijimas

9.

Aplinkosaugos tikslo ir leistinojo nuokrypio viršijimas

10.

Viršijimas atsižvelgiant į gamtinius šaltinius

11.

Viršijimas atsižvelgiant į kelių barstymą smėliu ir druska žiemą

12.

Ribinės vertės viršijimo atvejis atsižvelgus į taršą iš gamtinių šaltinių ir dėl kelių barstymo smėliu ir druska žiemą (duomenų tipas „Ribinės vertės viršijimo atvejis“)

13.

Bendras viršijimo atvejų skaičius (pagal 8–11)

H)   Informacija apie oro kokybės planus (13 straipsnis)

1.

Teikėjas (duomenų tipas „Duomenys ryšiams“)

2.

Pakeitimo dokumentacija (duomenų tipas „Pakeitimo dokumentacija“)

3.

Oro kokybės planas. Kodas

4.

Oro kokybės planas. Pavadinimas

5.

Oro kokybės planas. Ataskaitiniai metai, kai pirmą kartą viršyta RV

6.

Kompetentinga institucija (duomenų tipas „Duomenys ryšiams“)

7.

Oro kokybės planas. Būklė

8.

Oro kokybės planas. Įtraukti teršalai

9.

Oro kokybės planas. Oficialaus priėmimo (patvirtinimo) diena

10.

Oro kokybės planas. Įgyvendinimo grafikas

11.

Nuoroda į oro kokybės planą (internetinė nuoroda)

12.

Nuoroda į įgyvendinimą (internetinė nuoroda)

13.

Paskelbimas (duomenų tipas „Paskelbimas“)

14.

Atitinkamo RV viršijimo atvejo (-ų) kodas (nuoroda į K)

I)   Informacija apie šaltinių paskirstymą (13 straipsnis)

1.

RV viršijimo atvejo kodas (-ai) (nuoroda į G)

2.

Ataskaitiniai metai

3.

Regiono foninė koncentracija – bendra

4.

Regiono foninė koncentracija – valstybėje narėje

5.

Regiono foninė koncentracija – tarpvalstybinė

6.

Regiono foninė koncentracija – gamtinė

7.

Miestų foninės koncentracijos padidėjimas – bendras

8.

Miestų foninės koncentracijos padidėjimas – transportas

9.

Miestų foninės koncentracijos padidėjimas – pramonė, įskaitant šilumos ir elektros gamybą

10.

Miestų foninės koncentracijos padidėjimas – žemės ūkis

11.

Miestų foninės koncentracijos padidėjimas – prekybos ir buitinis sektorius

12.

Miestų foninės koncentracijos padidėjimas – krovinių gabenimas

13.

Miestų foninės koncentracijos padidėjimas – visureigiai (ne keliais) judantys mechanizmai

14.

Miestų foninės koncentracijos padidėjimas – natūrali (gamtinė) tarša

15.

Miestų foninės koncentracijos padidėjimas – tarpvalstybinis

16.

Vietinis padidėjimas – bendras

17.

Vietinis padidėjimas – eismas

18.

Vietinis padidėjimas – pramonė, įskaitant šilumos ir elektros gamybą

19.

Vietinis padidėjimas – žemės ūkis

20.

Vietinis padidėjimas – prekybos ir buitinis sektorius

21.

Vietinis padidėjimas – kovinių gabenimas

22.

Vietinis padidėjimas – visureigiai judantys mechanizmai

23.

Vietinis padidėjimas – natūrali (gamtinė) tarša

24.

Vietinis padidėjimas – tarpvalstybinis

J)   Informacija apie tų metų, kuriais bus pasiekti aplinkosaugos tikslai, scenarijų (13 straipsnis)

1.

RV viršijimo atvejo kodas (nuoroda į G)

2.

Scenarijaus kodas

3.

Oro kokybės plano kodas (nuoroda į H)

4.

Ataskaitiniai metai, kuriems rengiami planai

5.

Ataskaitiniai metai, nuo kurių prasideda prognozės/planavimas

6.

Išskirstymas pagal šaltinius (nuoroda į I)

7.

Paskelbimas (duomenų tipas „Paskelbimas“)

8.

Pradinė padėtis. Išmetimo scenarijaus aprašymas

9.

Pradinė padėtis. Visas atitinkamame erdviniame vienete išmetamas kiekis

10.

Pradinė padėtis. Įtrauktos priemonės (nuoroda į K)

11.

Pradinė padėtis. Tikėtina koncentracija numatytais metais

12.

Pradinė padėtis. Tikėtinas atvejų, kai viršijamos RV, skaičius numatytais metais

13.

Projektas (prognozė). Išmetimo scenarijaus aprašymas

14.

Projektas. Visas atitinkamame erdviniame vienete išmetamas kiekis

15.

Projektas. Įtrauktos priemonės (nuoroda į K)

16.

Projektas. Tikėtina koncentracija numatytais metais

17.

Projektas. Tikėtinas atvejų, kai viršijamos RV, skaičius numatytais metais

K)   Informacija apie priemones (13 ir 14 straipsniai)

1.

RV viršijimo atvejo kodas (-ai) (nuoroda į G)

2.

Oro kokybės plano kodas (nuoroda į H)

3.

Vertinimo scenarijaus kodas (nuoroda į J)

4.

Priemonė – kodas

5.

Priemonė – pavadinimas

6.

Priemonė – aprašymas

7.

Priemonė – klasifikacija

8.

Priemonė – tipas

9.

Priemonė – valdymo lygmuo

10.

Priemonė – laikotarpis

11.

Priemonė – paveiktas šaltinio sektorius

12.

Priemonė – geografinis (paveiktų taršos šaltinių) mastas

13.

Įgyvendinimo išlaidų sąmata (jeigu yra)

14.

Planuojamas įgyvendinimas – pradžia ir pabaiga (datos)

15.

Data, kai priemonė visiškai įsigalios

16.

Kitos svarbiausios įgyvendinimo datos

17.

Pažangos stebėjimo rodiklis

18.

Metinis taršos mažėjimas dėl taikomos priemonės

19.

Tikėtinas poveikis koncentracijos lygiui numatytais metais (jei taikoma)

20.

Tikėtinas poveikis RV viršijimo atvejų skaičiui numatytais metais (jei taikoma)


Top