Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0667

2011/667/: 2011 m. spalio 10 d. Komisijos sprendimas dėl sąlygų, kuriomis suderintai taikomos su judriojo palydovinio ryšio paslaugomis susijusios reikalavimų vykdymo užtikrinimo taisyklės pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 626/2008/EB 9 straipsnio 3 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 7001) Tekstas svarbus EEE

OJ L 265, 11.10.2011, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 041 P. 267 - 269

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/667/oj

11.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 265/25


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. spalio 10 d.

dėl sąlygų, kuriomis suderintai taikomos su judriojo palydovinio ryšio paslaugomis susijusios reikalavimų vykdymo užtikrinimo taisyklės pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 626/2008/EB 9 straipsnio 3 dalį

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 7001)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/667/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 626/2008/EB dėl sistemų, kuriomis teikiamos judriojo palydovinio ryšio paslaugos (MSS), atrankos ir leidimų išdavimo (1), ypač į jo 9 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Sprendimo Nr. 626/2008/EB tikslas – padėti plėtoti judriojo palydovinio ryšio paslaugų konkurencingą vidaus rinką visoje Sąjungoje ir užtikrinti, kad šias paslaugas teikti atrinkti operatoriai palaipsniui įgyvendintų visų valstybių narių aprėptį;

(2)

visų pirma, pagal šį sprendimą sukuriama bendrajai judriojo palydovinio ryšio sistemų, kuriose naudojama 2 GHz dažnių juosta, susidedanti iš 1 980–2 010 MHz radijo spektro, skirto Žemė–kosmosas ryšiui, ir 2 170–2 200 MHz radijo spektro, skirto kosmosas–Žemė ryšiui, operatorių atrankai skirta procedūra;

(3)

2009 m. gegužės 13 d. Komisijos sprendime 2009/449/EB dėl judriojo palydovinio ryšio paslaugų (MSS) teikimo europinių sistemų operatorių atrankos (2) išvardyti atrinkti operatoriai ir atitinkami dažniai;

(4)

pagal Sprendimo Nr. 626/2008/EB 7 straipsnio 1 dalį valstybės narės turėtų užtikrinti, kad atrinkti pareiškėjai turėtų teisę naudoti konkrečius Sprendime 2009/449/EB nustatytus radijo dažnius ir turėtų teisę naudoti judriojo palydovinio ryšio sistemą, laikydamiesi su laikotarpiu ir paslaugų teikimo zona susijusių savo įsipareigojimų;

(5)

konkrečių radijo dažnių naudojimo, taip pat judriojo palydovinio ryšio sistemos naudojimo teisėms taikomos Sprendimo Nr. 626/2008/EB 7 straipsnio 2 dalyje nustatytos bendrosios sąlygos. Visų pirma, atrinkti operatoriai turi naudoti paskirtą radijo spektrą judriojo palydovinio ryšio paslaugoms teikti, iki 2011 m. gegužės 13 d. jie turi įvykdyti pastarojo sprendimo priede išvardytus 6–9 projekto etapus ir turi laikytis visų savo paraiškose prisiimtų įsipareigojimų;

(6)

atitikties šioms bendrosioms sąlygoms kontrolė ir reikalavimų vykdymo užtikrinimas, įskaitant bet kokio bendrųjų sąlygų pažeidimo galutinį vertinimą, turėtų būti vykdomi nacionaliniu lygiu;

(7)

nacionalinės reikalavimų vykdymo užtikrinimo taisyklės turėtų atitikti Sąjungos teisę, ypač 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (3) 10 straipsnį;

(8)

dėl tarpvalstybinio bendrųjų sąlygų, numatytų Sprendimo Nr. 626/2008/EB 7 straipsnio 2 dalyje, pobūdžio būtina Sąjungos lygiu suderinti nacionalines procedūras, pagal kurias valstybės narės užtikrina reikalavimų vykdymą. Jei nacionalinės reikalavimų vykdymo užtikrinimo procedūros, susijusios, visų pirma, su tyrimu, laiko nustatymu ir visų taikomų priemonių pobūdžiu, būtų taikomos nenuosekliai, atsirastų tokių priemonių įvairovė, o tai nesuderinama su judriojo palydovinio ryšio paslaugų visos Europos pobūdžiu;

(9)

grynai nacionalinių sąlygų vykdymo užtikrinimas neturėtų būti šio sprendimo taikymo srities dalykas, taip pat jis neturėtų būti taikomas reikalavimų vykdymo užtikrinimo priemonėms, susijusioms su kitomis sąlygomis nei Sprendimo Nr. 626/2008/EB 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos bendrosios sąlygos. Atsižvelgiant į iš esmės nacionalinį visų konkrečių sąlygų, susijusių su judriojo palydovinio ryšio sistemų papildomais antžeminiais komponentais, aspektą, Sprendimo Nr. 626/2008/EB 8 straipsnio 3 dalyje nurodytų bendrųjų sąlygų reikalavimų vykdymo užtikrinimas neturėtų būti įtrauktas į šio sprendimo taikymo sritį;

(10)

siekiant užtikrinti atitiktį bendrajame leidime įtvirtintoms bendrosioms sąlygoms ir (arba) suteiktų radijo dažnių naudojimo teisėms, reikalavimų vykdymo užtikrinimo priemones gali pagal Direktyvos 2002/20/EB 10 straipsnį priimti atrinktiems operatoriams leidimus išdavusios valstybės narės;

(11)

Direktyvos 2002/20/EB 10 straipsnyje numatytas laipsniškas reikalavimų vykdymo užtikrinimo metodas, pagal kurį per pirmąjį etapą tiriamas įtariamas pažeidimas ir priimamos reikalavimų vykdymo užtikrinimo priemonės, jei taikytina. Pagal Direktyvos 2002/20/EB 10 straipsnio 3 dalį tokiose priemonėse turėtų būti nustatytas pagrįstas laikas operatoriui užtikrinti atitiktį tai priemonei. Apskritai, nustatant pagrįstą atitikties užtikrinimo laiką, turėtų būti atsižvelgiama į ypatingą palydovų sektoriaus, susijusio pažeidimo ir numatomos taisomosios priemonės pobūdį. Visų pirma, jei dėl atitikties bet kuriai susijusiai bendrajai sąlygai užtikrinimo reikėtų paleisti palydovą, priimtose priemonėse gali būti numatytas veiksmų planas su tarpiniais žingsniais ir atitinkamais laikotarpiais. Per antrąjį etapą, pradedamą dėl nepašalintų rimtų ir pasikartojančių pažeidimų, gali būti panaikintos naudojimo teisės;

(12)

šiuo sprendimu neturėtų būti pažeistos atitinkamų nacionalinių institucijų galios priimti laikinas priemones pagal Direktyvos 2002/20/EB 10 straipsnio 6 dalyje numatytas sąlygas;

(13)

pagal šį sprendimą Komisijai pateikti leidimus išdavusių valstybių narių pranešimai apie nustatytus faktus neturi įtakos kitos valstybės narės galimybei pateikti rašytines pastabas atsižvelgiant į diskusijas Ryšių komitete;

(14)

Sprendimo Nr. 626/2008/EB 7 straipsnio 2 dalyje numatytos bendrosios sąlygos yra neatsiejama pagrindinių nacionalinės teisės aktų, kuriais reguliuojama leidimus gavusių operatorių veikla, dalis, tačiau atitikties kiekvienoje valstybėje narėje kontrolei, ypač įtariamo tų bendrųjų sąlygų pažeidimo esminių faktų analizei, būtina žinoti visus faktinius tarpvalstybinio pobūdžio elementus bei poveikį ir gali reikėti informacijos apie paslaugos teikimą kitose valstybėse narėse. Nuoseklesnį ir veiksmingesnį reikalavimų vykdymą visoje Sąjungoje užtikrinti padėtų dalijimasis informacija apie įvairių nacionalinių institucijų nustatytus faktus ir apie susijusių leidimus gavusių operatorių pareikštas nuomones. Be to, suderinta reikalavimų vykdymo užtikrinimo trukmė turėtų padidinti teisinį tikrumą susijusiems leidimus gavusiems operatoriams;

(15)

pagal Direktyvos 2002/20/EB 10 straipsnio 5 dalį rimtų ir pasikartojančių pažeidimų atvejais gali būti nuspręsta neleisti teikti paslaugų arba sustabdyti ar panaikinti konkrečių radijo dažnių naudojimo teises, jei priemonės, kuriomis siekiama per pagrįstą laiką užtikrinti atitiktį, nedavė rezultatų. Konkrečiu judriojo palydovinio ryšio paslaugų teikimo atveju sprendimas panaikinti arba sustabdyti naudojimo teises turi reikšmingą tarpvalstybinį poveikį. Be to, priklausomai nuo nacionalinės procedūros, gali reikėti tinkamų priemonių, pavyzdžiui, sustabdymo, kurias pritaikius leidimas būtų panaikintas galutinai. Todėl atėmimo arba sustabdymo priemonės turėtų būti priimtos tik po to, kai valstybės narės pasidalins nuomonėmis ir jas aptars Ryšių komitete;

(16)

kadangi šio sprendimo tikslo – t. y. apibrėžti su leidimu teikti judriojo palydovinio ryšio paslaugas ir (arba) su teise naudoti atrinktus radijo dažnius siejamas bendrąsias sąlygas, kuriomis suderintai visoje Europos Sąjungoje taikomos reikalavimų vykdymo užtikrinimo taisyklės – valstybės narės vienos negali deramai pasiekti ir todėl dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio šio tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, Sąjunga gali patvirtinti priemones laikydamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(17)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Ryšių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas, tikslas ir taikymo sritis

1.   Šiuo sprendimu nustatomos sąlygos, kuriomis suderintai taikomos valstybių narių vykdymo užtikrinimo taisyklės, taikytinos leidimą gavusiam judriojo palydovinio ryšio sistemų operatoriui, jei, kaip įtariama, pažeistos su jo leidimu siejamos bendrosios sąlygos.

2.   Atsižvelgiant į tarpvalstybinį judriojo palydovinio ryšio paslaugų pobūdį, drauge su Ryšiu komitetu vykdomu derinimu siekiama, visų pirma, padėti vienodai suprasti esminius įtariamo pažeidimo faktus ir to pažeidimo sunkumą, siekiant nuoseklaus nacionalinių taisyklių, kuriomis užtikrinamas reikalavimų vykdymas, taikymo visoje Europos Sąjungoje, įskaitant suderintą visų priemonių, kurių imtasi, laiką, ypač jei pažeidimai panašaus pobūdžio.

3.   Šis sprendimas netaikomas reikalavimų vykdymo užtikrinimo priemonėms, susijusioms su kitomis sąlygomis nei Sprendimo Nr. 626/2008/EB 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos bendrosios sąlygos.

2 straipsnis

Apibrėžtys

1.   Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos Sprendime Nr. 626/2008/EB.

2.   Kitų terminų apibrėžtys:

—   leidimą gavęs operatorius– pagal Sprendimą 2009/449/EB atrinktas operatorius, kuriam suteikta teisė remiantis bendruoju leidimu arba individualiomis naudojimo teisėmis naudoti Sprendime 2009/449/EB nurodytus konkrečius radijo dažnius ir (arba) teisė naudoti judriojo palydovinio ryšio sistemą,

—   bendrosios sąlygos– bendrosios sąlygos, kurios pagal Sprendimo Nr. 626/2008/EB 7 straipsnio 2 dalį taikomos leidimą gavusio operatoriaus teisėms,

—   leidimą išdavusi valstybė narė– valstybė narė, leidimus gavusiems operatoriams suteikusi teises remiantis bendruoju leidimu arba individualiomis naudojimo teisėmis naudoti konkrečius Sprendime 2009/449/EB nurodytus radijo dažnius ir (arba) teisę naudoti judriojo palydovinio ryšio sistemą.

3 straipsnis

Suderintas bendrųjų sąlygų vykdymo užtikrinimas

1.   Jei leidimą išdavusi valstybė narė nustato, kad leidimą gavęs operatorius nesilaiko vienos arba daugiau bendrųjų sąlygų, ir pagal Direktyvos 2002/20/EB 10 straipsnio 2 dalį praneša tam operatoriui apie savo nustatytus faktus, ji tuo pačiu metu informuoja Komisiją, kuri, savo ruožtu, informuoja kitas valstybes nares.

2.   Kai Komisija kitoms valstybėms narėms perduoda 1 dalyje nurodytą informaciją, kitos leidimus išdavusios valstybės narės tiria, ar atitinkamos bendrosios sąlygos nepažeistos jų jurisdikcijos srityje ir susijusiam leidimą gavusiam operatoriui suteikia galimybę pareikšti savo nuomonę.

3.   Per penkis mėnesius po to, kai Komisija perduoda 1 dalyje nurodytą informaciją valstybėms narėms, leidimus išdavusios valstybės narės perduoda savo nustatytų faktų santrauką ir susijusio leidimą gavusio operatoriaus pateiktą nuomonę Komisijai, kuri, savo ruožtu, informuoja visas kitas valstybes nares. Per aštuonis mėnesius po to, kai Komisija perduoda 1 dalyje nurodytą informaciją valstybėms narėms, Komisija sušaukia Ryšių komiteto posėdį, kad išnagrinėtų įtariamą pažeidimą ir prireikus aptartų reikiamas atitikties užtikrinimo priemones siekiant 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų tikslų.

4.   Valstybės narės susilaiko nuo bet kokio galutinio sprendimo dėl įtariamo pažeidimo priėmimo iki 3 dalyje nurodyto Ryšių komiteto posėdžio.

5.   Po 3 dalyje nurodyto Ryšių komiteto posėdžio kiekviena leidimą išdavusi valstybė narė, pagal Direktyvos 2002/20/EB 10 straipsnio 2 dalį susijusiam leidimą gavusiam operatoriui pranešusi apie savo nustatytus faktus ir padariusi išvadą, kad pažeista viena arba daugiau bendrųjų sąlygų, imasi reikiamų ir proporcingų priemonių, kad susijęs leidimą gavęs operatorius užtikrintų atitiktį bendrosioms sąlygoms, įskaitant finansines sankcijas, išskyrus susijusio leidimą gavusio operatoriaus turimo bet kurio leidimo arba teisės atėmimą arba, jei taikytina pagal nacionalinės teisės aktus, jų galiojimo sustabdymą.

6.   Jei bendrųjų sąlygų pažeidimai rimti arba pasikartojantys, leidimą išdavusi valstybė narė, kuri pritaikiusi 5 dalyje nurodytas priemones ketina priimti sprendimą dėl leidimo atėmimo pagal Direktyvos 2002/20/EB 10 straipsnio 5 dalį, apie savo ketinimą informuoja Komisiją ir pateikia visų priemonių, kurių ėmėsi leidimą gavęs operatorius siekdamas atitikties reikalavimų vykdymo užtikrinimo priemonėms, santrauką. Šią informaciją Komisija perduoda kitoms valstybėms narėms.

7.   Per tris mėnesius po to, kai Komisija valstybėms narėms perduoda 6 dalyje nurodytą informaciją, sušaukiamas Ryšių komiteto posėdis, kurio tikslas – suderinti leidimo panaikinimą atsižvelgiant į 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus tikslus. Tuo metu visos leidimus išdavusios valstybės narės susilaiko nuo sprendimų priėmimo, jei jais remiantis būtų panaikintas susijusio leidimą gavusio operatoriaus turimas bet kuris leidimas ar naudojimo teisė arba, jei taikytina pagal nacionalinės teisės aktus, sustabdytas jų galiojimas.

8.   Po 7 dalyje nurodyto Ryšių komiteto posėdžio leidimus išdavusios valstybės narės gali priimti reikiamus sprendimus, siekdamos panaikinti susijusiam leidimą gavusiam operatoriui išduotą leidimą.

9.   Apie visus 5 ir 8 dalyje nurodytus reikalavimų vykdymo užtikrinimo sprendimus ir priežastis, kuriomis jie grindžiami, per savaitę nuo jų priėmimo pranešama susijusiam leidimą gavusiam operatoriui ir Komisijai, kuri informuoja kitas valstybes nares.

4 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 10 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Pirmininko pavaduotoja


(1)  OL L 172, 2008 7 2, p. 15.

(2)  OL L 149, 2009 6 12, p. 65.

(3)  OL L 108, 2002 4 24, p. 21.


Top