Help Print this page 

Document 32011D0633

Title and reference
2011/633/ES: 2011 m. rugsėjo 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl geležinkelio infrastruktūros registro bendrųjų specifikacijų (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 6383) Tekstas svarbus EEE
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; panaikino 32014D0880
OJ L 256, 1.10.2011, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 015 P. 77 - 101

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/633/oj
Multilingual display
Text

1.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 256/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. rugsėjo 15 d.

dėl geležinkelio infrastruktūros registro bendrųjų specifikacijų

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 6383)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/633/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (1), ypač į jos 35 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvos 2008/57/EB 35 straipsnį kiekviena valstybė narė turėtų užtikrinti, kad būtų paskelbtas ir nuolat atnaujinamas infrastruktūros registras. Komisija turėtų patvirtinti registre pateiktas specifikacijas remdamasi Europos geležinkelio agentūros (toliau – Agentūra) parengtu projektu;

(2)

kad registrų duomenys taptų lengvai prieinami kelete valstybių narių, būtinos papildomos bendrosios specifikacijos. Diegiant nacionalinius infrastruktūros registrus ir renkant duomenis, kartu reikėtų parengti ir pateikti kompiuterizuotą bendrąją vartotojų sąsają, veikiančią kaip virtualusis geležinkelio infrastruktūros registras Europos lygmeniu. Valstybės narės, padedamos Agentūros, turėtų bendradarbiauti, kad užtikrintų, jog registrai veiktų, juose būtų visa informacija, jie būtų susiję tarpusavyje ir teiktų vartotojams bendrąją sąsają;

(3)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2008/57/EB 35 straipsnyje nurodytos infrastruktūros registro bendrosios specifikacijos pateiktos šio sprendimo priede.

2 straipsnis

1.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos infrastruktūros registras būtų kompiuterizuotas ir atitiktų 1 straipsnyje nurodytų bendrųjų specifikacijų reikalavimus ne vėliau kaip praėjus trejiems metams nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

2.   Valstybės narės užtikrinta, kad jų registrai būtų susieti tarpusavyje ir su 4 straipsnyje nurodyta bendrąja vartotojų sąsaja ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams nuo sąsajos veikimo pradžios.

3 straipsnis

Agentūra paskelbia taikymo vadovą dėl 1 straipsnyje nurodytų specifikacijų ne vėliau kaip praėjus vieneriems metams nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos ir nuolat jį atnaujina. Taikymo vadove turi būti nuoroda į atitinkamus Techninių sąveikos specifikacijų (TSS) skyrius, kuriuose kiekvienam parametrui nustatyti reikalavimai.

4 straipsnis

1.   Agentūra parengia išsamias specifikacijas ir a) bendrosios vartotojų sąsajos sukūrimo, išbandymo, pateikimo ir veikimo bei b) nacionalinių registrų sujungimo valdymo ir įgyvendinimo planus. Agentūra pateikia juos Komisijai ne vėliau kaip praėjus vieneriems metams nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta bendroji vartotojų sąsaja turi būti internetinė taikomoji programa, palengvinanti prieigą prie infrastruktūros registrų duomenų Europos lygmeniu. Ji turi pradėti veikti ne vėliau kaip praėjus trejiems metams nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

3.   Jei to reikia atsižvelgiant į TSS plėtros pažangą, Agentūra rekomenduoja 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų specifikacijų ir šiame straipsnyje nurodytų išsamių specifikacijų naujinius.

5 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad būtų surinkti ir į jų nacionalinius infrastruktūros registrus įrašyti būtini duomenys, kaip numatyta šio straipsnio 2–5 dalyse. Jos užtikrinta, kad šie duomenys būtų patikimi ir nuolat atnaujinami.

2.   Duomenys, susiję su Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 913/2010 (2) priede apibrėžtais krovinių vežimo koridoriais, surenkami ir įrašomi į nacionalinius infrastruktūros registrus ne vėliau kaip praėjus trejiems metams nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

3.   Duomenys, susiję su infrastruktūros objektais, pradėtais naudoti įsigaliojus Direktyvai 2008/57/EB ir prieš įsigaliojant šiam sprendimui, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis, surenkami ir įrašomi į nacionalinius infrastruktūros registrus ne vėliau kaip praėjus trejiems metams nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

4.   Duomenys, susiję su infrastruktūros objektais, pradėtais naudoti prieš įsigaliojant Direktyvai 2008/57/EB, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis, surenkami ir įrašomi į nacionalinius infrastruktūros registrus pagal 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą nacionalinį įgyvendinimo planą, bet ne vėliau kaip praėjus penkeriems metams nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

5.   Duomenys, susiję su privačiais atsarginiais keliais, pradėtais naudoti prieš įsigaliojant Direktyvai 2008/57/EB, surenkami ir įrašomi į nacionalinius infrastruktūros registrus pagal 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą nacionalinį įgyvendinimo planą, bet ne vėliau kaip praėjus septyneriems metams nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

6.   Duomenys, susiję su infrastruktūros objektais, pradėtais naudoti įsigaliojus šiam sprendimui, surenkami ir įrašomi į nacionalinius infrastruktūros registrus iškart, kai tik tie objektai pradedami naudoti ir kai tik sukuriamas 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas registras.

6 straipsnis

1.   Kiekviena valstybė narė parengia nacionalinį įgyvendinimo planą, skirtą šiuo sprendimu nustatomoms priemonėms įgyvendinti, ir tvarkaraštį. Nacionalinis įgyvendinimo planas pateikiamas Komisijai ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

2.   Agentūra koordinuoja, stebi ir palaiko nacionalinių infrastruktūros registrų įgyvendinimą. Ji pirmiausia įsteigia ir vadovauja grupei, sudarytai iš subjektų, atsakingų už nacionalinių registrų sukūrimą ir priežiūrą, atstovų. Šie subjektai kas keturis mėnesius siunčia Agentūrai įgyvendinimo pažangos ataskaitas. Agentūra reguliariai atsiskaito Komisijai dėl šio sprendimo įgyvendinimo pažangos.

7 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2012 m. kovo 16 d.

8 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms ir Europos geležinkelio agentūrai.

Priimta Briuselyje 2011 m. rugsėjo 15 d.

Komisijos vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 191, 2008 7 18, p. 1.

(2)  OL L 276, 2010 10 20, p. 22.


PRIEDAS

1.   ĮVADAS

1.1.   Techninė taikymo sritis

1)

Ši specifikacija skirta duomenims apie šiuos Sąjungos geležinkelio sistemos posistemius:

a)

struktūriniam infrastruktūros posistemiui;

b)

struktūriniam energijos posistemiui;

c)

struktūriniam stacionarių kontrolės, valdymo ir signalizavimo įrenginių posistemiui.

2)

Šie posistemiai įtraukti į Direktyvos 2008/57/EB II priedo 1 dalies posistemių sąrašą.

1.2.   Geografinė taikymo sritis

Šios specifikacijos geografinė taikymo sritis yra Direktyvoje 2008/57/EB apibrėžta Sąjungos geležinkelio sistema.

1.3.   Atsakomybė

Valstybės narės nusprendžia, kurie subjektai atsako už infrastruktūros registro sukūrimą ir priežiūrą.

1.4.   Apibrėžtys

Šioje specifikacijoje vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   makrolygis– visas geležinkelio tinklas, apibrėžiamas linijos atkarpomis ir funkciniais mazgais;

b)   mikrolygis– detalus geležinkelio tinklas, linijų atkarpų atžvilgiu apibrėžiamas geležinkelio keliais, o funkcinių mazgų atžvilgiu – geležinkelio keliais ir atsarginiais keliais;

c)   linija– vienos ar kelių atkarpų seka, kurią gali sudaryti keli geležinkelio keliai;

d)   linijos atkarpa– linijos dalis tarp gretimų funkcinių mazgų, kurią gali sudaryti keli geležinkelio keliai;

e)   funkcinis mazgas– bet kokia traukinių eismo organizavimo vieta, kurioje traukinių eismas gali prasidėti ir baigtis arba keisti maršrutą ir kurioje teikiamos keleivių ar krovinių vežimo paslaugos; funkcinis mazgas gali būti bet kuri vieta, kurioje keičiasi pagrindinių posistemio parametrų funkcionalumas arba bet kuri vieta tarp valstybių narių ar infrastruktūros valdytojų sričių sienų;

f)   geležinkelio kelias– traukinių eismo judėjimui naudojamas geležinkelio kelias; duomenys apie tarpstotyje esančias pralankas ir aplankas arba tik traukinių naudojimui būtinas geležinkelio atšakas neskelbiami;

g)   atsarginis kelias– bet kuris geležinkelio kelias, kuris nenaudojamas traukinių eismo judėjimui.

2.   PASKIRTIS

2.1.   Bendrosios nuostatos

Infrastruktūros registras naudojamas planavimo tikslais, projektuojant naujus traukinius ir rengiant maršrutus prieš pradedant naudojimą. Todėl infrastruktūros registras tinkamas toliau aprašytiems procesams.

2.2.   Riedmenų posistemių projektavimas

TSS ir paskelbtų nacionalinių techninių taisyklių laikymasis yra esminis pradėjus naujų posistemių projektavimą arba esamų posistemių perprojektavimą ir per visą gamybos procesą. Infrastruktūros registro parametrų turėtų būti laikomasi siekiant laikytis infrastruktūros charakteristikų pagal numatytą riedmenų paskirtį.

2.3.   Stacionarių įrenginių techninio suderinamumo užtikrinimas

1)

Paskelbtoji įstaiga tikrina posistemių atitiktį taikomoms TSS, remdamasi atitinkamų TSS ir registrų informacija. Tai apima sąsajų su sistema, į kurią jie įtraukti, patikrą. Sąsajų techninio suderinamumo patikrą galima užtikrinti remiantis infrastruktūros registru.

2)

Valstybių narių paskirtos institucijos tikrina posistemių atitiktį, kai taikomos nacionalinės taisyklės, o infrastruktūros registru galima remtis sąsajų techniniam suderinamumui patikrinti tokiais atvejais.

2.4.   Sąjungos geležinkelio tinklo sąveikos stebėjimas

Turi būti užtikrintas sąveikos pažangos skaidrumas, kad būtų galima reguliariai stebėti Sąjungos sąveikaus tinklo plėtrą.

2.5.   Maršruto tinkamumo planuojamam traukiniui užtikrinimas

1)

Prieš įsigydama iš infrastruktūros valdytojo prieigą prie tinklo, geležinkelio įmonė, naudodamasi infrastruktūros registru, tikrina maršruto tinkamumą numatomam traukinių eismui. Geležinkelio įmonė turi būti tikra, kad numatytas naudoti maršrutas tiks jos traukiniui.

2)

Geležinkelio įmonė parenka transporto priemones atsižvelgdama į visus leidime pradėti naudoti nustatytus apribojimus ir galimą maršrutą, kuriuo numatyta važinėti traukiniui:

a)

visos traukinio transporto priemonės turi atitikti reikalavimus, taikomus maršrutams, kuriais tas traukinys važinės, ir

b)

traukinys, kaip transporto priemonių junginys, turi atitikti atitinkamo maršruto techninius apribojimus.

3.   INFRASTRUKTŪROS REGISTRO SAVYBĖS

3.1.   Geležinkelio tinklo struktūros įtraukimas į registrą

1)

Valstybės narės, įtraukdamos geležinkelio tinklą į infrastruktūros registrą, padalija jį į linijos atkarpas ir funkcinius mazgus. Šis registro lygis vadinamas makrolygiu.

2)

Skelbiami „linijos atkarpos“ punktai, susiję su infrastruktūra, energija, kontrolės, valdymo ir signalizavimo posistemiais, priskiriami infrastruktūros elementui „geležinkelio kelias“ (vad. mikrolygis).

3)

Skelbiami „funkcinio mazgo“ punktai, susiję su infrastruktūros posistemiu, priskiriami infrastruktūros elementams „geležinkelio kelias“ ir „atsarginis kelias“ (vad. mikrolygis).

3.2.   Infrastruktūros registro punktai

1)

Punktai skelbiami ir jų formatas nustatomas, kaip nurodyta 1 lentelėje.

2)

1 lentelėje kaip „privalomi“ nurodyti punktai skelbiami visais atvejais. Kaip „kiti“ nurodyti punktai priklauso nuo aplinkybių ir skelbiami, kai to reikalauja valstybės narės.

3)

1 lentelėje punktų taikymas tinklo tipui nurodytas vartojant šias santrumpas:

—   TSS– linijos tikrinamos pagal TSS,

—   esamos– linijos, pradėtos naudoti prieš įsigaliojant Direktyvai 2008/57/EB ir dar nepatikrintos pagal TSS,

—   TEN PG (paprastųjų geležinkelių transeuropinis tinklas), TEN GG (greitųjų geležinkelių transeuropinis tinklas), Ne TEN (nepriklauso transeuropiniam tinklui)– linijos, priklausančios atitinkamam tinklo tipui, neatsižvelgiant į tai, ar jos patikrintos pagal TSS, ar ne,

—   visos– visos Sąjungos linijos.

1 lentelė.

Infrastruktūros registro punktai

Numeris

Pavadinimas

Formatas

Apibrėžtis

Privalomi [P]/kiti [K]

1

VALSTYBĖ NARĖ

1.1

LINIJOS ATKARPA

1.1.1

GELEŽINKELIO KELIAS

1.1.1.0.0

Bendroji informacija

1.1.1.0.0.1

Infrastruktūros valdytojo pavadinimas

[Rašmenų eilutė]

Infrastruktūros valdytojas – tai bet kuri įstaiga ar įmonė, visų pirma atsakinga už geležinkelio infrastruktūros sukūrimą ir priežiūrą (Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/14/EB 2 straipsnio h punktą).

P

1.1.1.0.0.2

Nacionalinė linijos identifikacija

[Rašmenų eilutė]

Unikali linijos identifikacija arba unikalus linijos numeris valstybėje narėje.

K

1.1.1.0.0.3

Geležinkelio kelio identifikacija

[Rašmenų eilutė]

Unikali linijos identifikacija arba unikalus linijos numeris atkarpoje.

P

1.1.1.0.0.4

Geležinkelio kelio pradžia

[WGS84 + NNN.NN + Rašmenų eilutė]

Geografinės koordinatės pagal standartinę pasaulinę geodezijos sistemą ir kilometras ar mylia, susiję su linijos identifikacija geležinkelio kelio atkarpos pradžioje įprasta važiavimo kryptimi. Jei galimos abi kryptys, bet kuris galas gali būti „pradžia“.

P

1.1.1.0.0.5

Funkcinis mazgas geležinkelio kelio pradžioje

[Rašmenų eilutė]

Funkcinio mazgo pavadinimas geležinkelio kelio pradžioje įprasta važiavimo kryptimi.

K

1.1.1.0.0.6

Geležinkelio kelio pabaiga

[WGS84 + NNN.NN + Rašmenų eilutė]

Geografinės koordinatės pagal standartinę pasaulinę geodezijos sistemą ir kilometras ar mylia, susiję su linijos identifikacija geležinkelio kelio atkarpos pradžioje įprasta važiavimo kryptimi. Jei galimos abi kryptys, bet kuris galas gali būti „pabaiga“.

P

1.1.1.0.0.7

Funkcinis mazgas geležinkelio kelio pabaigoje

[Rašmenų eilutė]

Funkcinio mazgo pavadinimas geležinkelio kelio pabaigoje įprasta važiavimo kryptimi.

K

1.1.1.1

Infrastruktūros posistemis

1.1.1.1.1

Geležinkelio kelio patikros deklaracijos

1.1.1.1.1.1

Geležinkelio kelio patikros EB deklaracija (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EB deklaracijos numeris, laikantis formato reikalavimų, nustatytų „Praktinių susitarimų dėl sąveikos dokumentų perdavimo dokumente“ (ERA/INF/10–2009/INT).

P – TSS

1.1.1.1.1.2

Geležinkelio kelio EI (eksploatuojamos infrastruktūros) atitikties įrodymo deklaracija (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EI atitikties deklaracijos numeris, laikantis formato reikalavimų, nustatytų „Praktinių susitarimų dėl sąveikos dokumentų perdavimo dokumente“ (ERA/INF/10–2009/INT).

K – esamos

1.1.1.1.2

Eksploataciniai parametrai

1.1.1.1.2.1

Linijos tipas

[RN]

viena parinktis iš nustatyto sąrašo:

I/II/III/IV/V/VI/VII

Linijos svarba (pagrindinė ar kita) ir sąveikos parametrų užtikrinimo būdas (nauja ar atnaujinta), kaip apibrėžta PG INF TSS. Šis parametras taikomas tik TEN linijoms.

P – TEN GG

P – TEN PG

1.1.1.1.2.2

Eismo tipas

[A]

viena parinktis iš nustatyto sąrašo:

P/F/P

Nurodo TSS kategorijos linijoje vyraujantį eismą tikslinėje sistemoje ir atitinkamus pagrindinius parametrus (keleivinė, krovininė, mišrioji), kaip apibrėžta PG INF TSS. Šis parametras taikomas ir Ne TEN linijoms.

P

1.1.1.1.2.3

Krovumas

[Rašmenų eilutė]

EN 15528:2008 (A priede) nustatyto ir tame standarte kaip „linijos kategorija“ nurodyto klasifikavimo rezultatas. Jis reiškia infrastruktūros gebėjimą atlaikyti linija ar jos atkarpa važinėjančių transporto priemonių sukeliamas vertikaliąsias apkrovas; taikoma įprastam eismui kaip EN linijos kategorijos ir leidžiamo greičio derinys pagal E priedą arba TSS E priedą (linijos kategorija-greitis, pvz.: E5-100, D4xL-100).

P

1.1.1.1.2.4

Didžiausiasis leidžiamas greitis

[NNN]

Vardinis didžiausiasis funkcinis greitis linijoje pagal infrastruktūros, energijos, kontrolės valdymo ir signalizavimo posistemių charakteristikas, išreiškiamas kilometrais per valandą, išskyrus Jungtinę Karalystę, kur jis išreiškiamas myliomis per valandą.

P

1.1.1.1.2.5

Temperatūros intervalas

viena parinktis iš nustatyto sąrašo:

 

T1 (nuo – 25 iki + 40)

 

T2 (nuo – 40 iki + 35)

 

T3 (nuo – 25 iki + 45)

 

Tx (nuo – 40 iki + 50)

Temperatūros intervalas pagal EN 50125–1:1999 4.3 poskyrį, taikomas neribotai linijos prieigai.

P

1.1.1.1.2.6

Didžiausiasis aukštis

[NNNN]

Didžiausiasis linijos atkarpos aukštis virš jūros lygio pagal normalųjį Amsterdamo nulinį tašką (Normaal Amsterdams Peil, NAP). NAP – tai vertikaliojo matavimo atskaitos taškas, naudojamas didesnėje Europos dalyje, nuo kurio matuojama metrais.

P

1.1.1.1.2.7

Sunkių klimato sąlygų buvimas

[T/N]

Klimato sąlygos linijoje būna sunkios arba normalios. Sniego, ledo ir krušos sąlygos [EN 50125–1:1999 4.6 poskyris] apibrėžtos PG LOK (lokomotyvų) 4.2.6.1.5 ir KEL (keleivinio transporto) TSS.

P

1.1.1.1.3

Linijos išdėstymas

1.1.1.1.3.1

Sąveikos gabaritas

[AA]

viena parinktis iš nustatyto sąrašo:

GA/GB/GC

EN 15273–3:2009 C priede apibrėžti GA, GB arba GC gabaritai

P

1.1.1.1.3.2

Tarptautiniai gabaritai

[Rašmenų eilutė]

Tarptautinis gabaritas (EN 15273–3:2009 D priedo D.1–D.3 skyriai) arba tarptautinis gabaritas (EN 15273–3:2009 C priedo C.2.1 poskyris), išskyrus GA, GB ir GC.

P

1.1.1.1.3.3

Nacionaliniai gabaritai

[Rašmenų eilutė]

Vietinis gabaritas, apibrėžtas EN 15273:3–2009, arba kitoks vietinis gabaritas.

K

1.1.1.1.3.4

Universaliųjų konteinerių standartinio jungtinio transporto aprašo numeris

[A NN arba A NNN]

viena parinktis iš nustatyto sąrašo:

 

C 22, C 32, C 45, C 70, C 80, kitas

 

C 341, C 349, C 351,

 

C 364, C 400, C 410, kitas

Jungtinio transporto naudojant universaliuosius konteinerius kodavimas apibrėžtas UIC kodekse 596–6. Techninis numeris sudaromas iš vagono suderinamumo kodo (1 raidė) ir standartinio jungtinio transporto aprašo numerio (2 skaitmenys, kai plotis ≤ 2 550 mm, arba 3 skaitmenys, kai plotis > 2 550 ≤ 2 600 mm).

K

1.1.1.1.3.5

Puspriekabių standartinio jungtinio transporto aprašo numeris

[A NN arba A NNN]

viena parinktis iš nustatyto sąrašo:

 

P 22, P 32, P 45, P 70, P 80, kitas

 

P 339, P 341, P 349,

 

P 351, P 359, P 364,

 

P 400, P 410, kitas

Jungtinio transporto naudojant universaliuosius konteinerius kodavimas apibrėžtas UIC kodekse 596–6. Techninis numeris sudaromas iš vagono suderinamumo kodo (1 raidė) ir standartinio jungtinio transporto aprašo numerio (2 skaitmenys, kai plotis ≤ 2 550 mm, arba 3 skaitmenys, kai plotis > 2 550 ≤ 2 600 mm).

K

1.1.1.1.3.6

Nuolydžio aprašas

[NN.N]

[NNN.NN + Rašmenų eilutė]

Nuolydžiai (išreikšti milimetrais metrui) ir nuolydžio pokyčio vietos. Kilometras ar mylia, susiję su linijos identifikacija įprasta važiavimo kryptimi. Duomenys pateikiami kaip informacijos grandinė: nuolydis-vieta-nuolydis-vieta-…-nuolydis.

P

1.1.1.1.3.7

Mažiausiasis horizontalios kreivės spindulys

[NNNNN]

Mažiausiasis horizontalios kreivės spindulys.

P

1.1.1.1.4

Geležinkelio kelio parametrai

1.1.1.1.4.1

Vardinis vėžės plotis

[NNNN]

viena parinktis iš nustatyto sąrašo:

1000, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668

Viena vertė, išreikšta milimetrais ir nurodanti vėžės plotį. Jei linija sudaryta iš kelių geležinkelio kelių, duomenų rinkinys skelbiamas kiekvienai bėgių porai, naudojamai kaip atskiras kelias.

P

1.1.1.1.4.2

Pakylos stygius

[NNN]

Didžiausiasis pakylos stygius, išreikštas milimetrais ir apibrėžiama kaip skirtumas tarp sudarytos pakylos ir didesnės pusiausvyros pakylos, pagal kurią suprojektuota linija.

Jei šoninis pagreitis yra, pvz., 1,0 m/s2, gali būti skelbiama 153 mm vertė.

P

1.1.1.1.4.3

Lygiaverčio kūgiškumo eksploatacinės ribos

[T + nuoroda/N]

Lygiavertis kūgiškumas – tai kūgiškų ratų poros, kurios šoninio judėjimo kinematinis bangos ilgis toks pat, kaip tam tikros ratų poros tiesiame kelyje ir didelio spindulio posūkiuose, kūgio kampo liestinė. Eksploatacinės ribos tebėra neišspręstas klausimas; reikia pateikti nuorodą į nacionalines taisykles, jei tokios yra.

P

1.1.1.1.4.4

Bėgio pokrypis

[1:NN]

viena parinktis iš nustatyto sąrašo:

1:20/1:30/1:40

Kampas, apibrėžiantis kelyje esančio bėgio galvutės pokrypį bėgių plokštumos (važiuojamojo paviršiaus) atžvilgiu, lygus kampui tarp bėgių simetrijos ašies (arba lygiaverčio simetriško tokio paties galvutės profilio bėgio) ir bėgių plokštumos statmens.

P

1.1.1.1.4.5

Skalda

[T/T + nuoroda/N]

Aerodinaminis reiškinys, dėl kurio skalda pagal GG TSS metama arba išsviedžiama didesniu kaip 190 km/h greičiu. Skaldos įtraukimas yra neišspręstas GG INF TSS klausimas. Jei yra nacionalinės taisyklės, turi būti pateikta nuoroda į jas.

P – TEN GG

1.1.1.1.5

Iešmai ir bėgių sankryžos

1.1.1.1.5.1

Iešmų ir bėgių sankryžų eksploatacinių verčių atitiktis TSS

[T/N + nuoroda]

Iešmai ir bėgių sankryžos prižiūrimi atsižvelgiant į TSS nustatytus eksploatacinius ribinius matmenis. Jei esamoms linijoms taikomos ne tokios griežtos ribos kaip TSS, pasirinkama „ne“ ir pateikiama nuoroda į dokumentą su išsamia specifikacija.

P – esamos

1.1.1.1.5.2

Mažiausiasis rato skersmuo bukosioms kryžmėms

[NNN]

Nejudamųjų bukųjų kryžmių didžiausiasis ilgis be kreipimo pagrįstas mažiausiuoju eksploatuojamo rato skersmeniu, Jei vertė mažesnė už nurodytą TSS, ji turi būti nurodyta, kai linijos neatitinka TSS. Skersmuo pateikiamas milimetrais.

K – esamos

1.1.1.1.6

Geležinkelio kelio atsparumas veikiančioms apkrovoms

1.1.1.1.6.1

Didžiausiasis traukinio lėtėjimas

[N.N]

Išilginio geležinkelio kelio atsparumo riba esamose linijose, kurios neatitinka TSS, pateikiama kaip didžiausiasis leidžiamas traukinio lėtėjimas ir išreiškiama metrais per sekundę kvadratu.

K – esamos

1.1.1.1.6.2

Sūkurinių srovių stabdžių naudojimas

[Rašmenų eilutė]

viena parinktis iš nustatyto sąrašo:

leidžiama/leidžiama tik avariniam stabdymui/neleidžiama

Sūkurinių srovių stabdžių naudojimo apribojimų nuoroda.

P

1.1.1.1.6.3

Magnetinių stabdžių naudojimas

[Rašmenų eilutė]

viena parinktis iš nustatyto sąrašo:

leidžiama/leidžiama tik avariniam stabdymui/neleidžiama

Magnetinių stabdžių naudojimo apribojimų nuoroda.

P

1.1.1.1.7

Sveikata, sauga ir aplinkosauga

1.1.1.1.7.1

Būtina riedmenų priešgaisrinė kategorija

[A]

viena parinktis iš nustatyto sąrašo:

N/A/B

Nustatyta tikimybė, kad keleivinis traukinys, kuriame kilęs gaisras, išliks funkcionalus nustatytą laikotarpį, apibrėžtą SGT (saugos geležinkelių tuneliuose) TSS ir PG LOK bei KEL TSS. Kai tuneliai ar pakeltos geležinkelio kelio atkarpos trumpi (< 1 km), netaikoma (N).

P – TSS

K – esamos

1.1.1.1.7.2

Būtina nacionalinė riedmenų priešgaisrinė kategorija

[Rašmenų eilutė]

Nustatyta tikimybė, kad keleivinis traukinys, kuriame kilęs gaisras, išliks funkcionalus nustatytą laikotarpį, apibrėžtą nacionalinėse taisyklėse, jeigu jos yra.

K – esamos

1.1.1.1.7.3

Antbriaunio tepimo naudojimas

[A]

viena parinktis iš nustatyto sąrašo:

būtinas/leidžiamas/draudžiamas

Traukinyje įrengto antbriaunių tepimo įtaiso naudojimas yra būtinas/leidžiamas/draudžiamas.

P – TEN PG

P – Ne TEN

1.1.1.1.7.4

Pervažų buvimas

[T/N]

Pervažų buvimas linijos atkarpoje.

P – TEN PG

P – Ne TEN

1.1.1.1.7.5

Pervažose leidžiamas pagreitis

[N.N]

Traukinio pagreičio riba stojant netoli pervažos, išreiškiama metrais per sekundę kvadratu, jei nustatyta pagal nacionalines taisykles.

K – TEN PG

K – Ne TEN

1.1.1.1.8

Tunelis

1.1.1.1.8.1

Infrastruktūros valdytojo pavadinimas

[Rašmenų eilutė]

Infrastruktūros valdytojas – tai bet kuri įstaiga ar įmonė, visų pirma atsakinga už geležinkelio infrastruktūros sukūrimą ir priežiūrą (Direktyvos 2001/14/EB 2 straipsnio h punktą).

P

1.1.1.1.8.2

Tunelio identifikacija

[Rašmenų eilutė]

Unikali tunelio identifikacija arba unikalus tunelio numeris valstybėje narėje.

K

1.1.1.1.8.3

Tunelio pradžia

[WGS84 + NNN.NN + Rašmenų eilutė]

Geografinės koordinatės pagal standartinę pasaulinę geodezijos sistemą ir kilometras ar mylia, susiję su linijos identifikacija tunelio pradžioje.

P

1.1.1.1.8.4

Tunelio pabaiga

[WGS84 + NNN.NN + Rašmenų eilutė]

Geografinės koordinatės pagal standartinę pasaulinę geodezijos sistemą ir kilometras ar mylia, susiję su linijos identifikacija tunelio pabaigoje.

P

1.1.1.1.8.5

Tunelio patikros EB deklaracija (SGT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EB deklaracijos numeris, laikantis formato reikalavimų, nustatytų „Praktinių susitarimų dėl sąveikos dokumentų perdavimo dokumente“ (ERA/INF/10–2009/INT).

P – TSS

1.1.1.1.8.6

Tunelio EI atitikties įrodymo deklaracija (SGT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EI atitikties deklaracijos numeris, laikantis formato reikalavimų, nustatytų „Praktinių susitarimų dėl sąveikos dokumentų perdavimo dokumente“ (ERA/INF/10–2009/INT).

K – esamos

1.1.1.1.8.7

Tunelio ilgis

[NNNNN]

Tikrasis tunelio ilgis (metrais) nuo galo iki galo ties bėgio viršaus lygiu. Reikalaujama tik ilgesniems kaip 100 m tuneliams.

P

1.1.1.1.8.8

Skerspjūvio plotas

[NNN]

Mažiausiasis tikrasis tunelio skerspjūvio plotas (kvadratiniais metrais).

P

1.1.1.1.8.9

Avarijos likvidavimo priemonių planas

[T/N]

Kiekvienam tuneliui skirtas planas, parengtas pagal infrastruktūros valdytojo nurodymą, kai reikia, bendradarbiaujant su geležinkelio įmonėmis, gelbėjimo tarnybomis ir atitinkamomis institucijomis. Jis atitinka esamas gelbėjimosi, evakuacijos ir gelbėjimo priemones (SGT TSS, Komisijos sprendimas 2008/163/EB).

P – TSS

K – esamos

1.1.1.2

Energijos posistemis

1.1.1.2.1

Geležinkelio kelio patikros deklaracija

1.1.1.2.1.1

Geležinkelio kelio patikros EB deklaracija (ENE)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EB deklaracijos numeris, laikantis formato reikalavimų, nustatytų „Praktinių susitarimų dėl sąveikos dokumentų perdavimo dokumente“ (ERA/INF/10–2009/INT).

P – TSS

1.1.1.2.1.2

Geležinkelio kelio EI atitikties įrodymo deklaracija (ENE)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EI atitikties deklaracijos numeris, laikantis formato reikalavimų, nustatytų „Praktinių susitarimų dėl sąveikos dokumentų perdavimo dokumente“ (ERA/INF/10–2009/INT).

K – esamos

1.1.1.2.2

Kabamoji kontaktinė linija

1.1.1.2.2.1

Energijos tiekimo sistema (įtampa ir dažnis)

[Rašmenų eilutė]

viena parinktis iš nustatyto sąrašo:

neelektrifikuota/ ~ 25 kV, 50 Hz/ ~ 15 kV, 16,7 Hz/= 3kV/= 1,5kV/= (specialus atvejis FR)/= 750 V/kita (nurodyti vardinę įtampą ir dažnį bei intervalus)

Vardinė įtampa ir dažnis, jei atitinka EN 50163:2004. Jei EN nurodytas intervalas viršijamas, skelbiama didžiausioji nuolatinė įtampos vertė (didžiausioji vertė nurodoma skliaustuose).

P

1.1.1.2.2.2

Didžiausioji traukinio srovė

[NNNN]

Didžiausioji leidžiama traukinio srovė amperais (A).

P

1.1.1.2.2.3

Didžiausioji pantografo imama srovė stovint

[NNN]

Didžiausioji leidžiama nuolatinės srovės sistemų stovinčio traukinio srovė amperais (A).

P

1.1.1.2.2.4

Regeneracinio stabdymo leidimo turėjimas

[T/N]

Regeneracinis stabdymas leidžiamas ar ne.

P

1.1.1.2.2.5

Vardinis kontaktinio laido aukštis

[N.NN]

Kontaktinio laido aukščio vardinė vertė ties atrama normaliomis sąlygomis metrais.

P – TSS

1.1.1.2.2.6

Didžiausiasis kontaktinio laido aukštis

[N.NN]

Kontaktinio laido aukščio didžiausioji vertė ties atrama normaliomis sąlygomis metrais.

P – TEN GG

P – TEN PG

P – Ne TEN

1.1.1.2.2.7

Mažiausiasis kontaktinio laido aukštis

[N.NN]

Kontaktinio laido aukščio mažiausioji vertė ties atrama normaliomis sąlygomis metrais.

P – TEN GG

P – TEN PG

P – Ne TEN

1.1.1.2.3

Pantografas

1.1.1.2.3.1

Leidžiamos pantografo galvutės

[Rašmenų eilutė]

kelios parinktys iš nustatyto sąrašo:

1 950 mm (1 tipas)/1 950 mm (2 tipas)/1 950 mm (PL)/1 800 mm (NO, SE)/1 600 mm (EP)/1 600 mm (GB, CTRL)/1 600 mm (GB)/1 450 mm/kita (nurodyti)

Viena ar daugiau pantografo galvučių pagal Riedmenų TSS arba EN 50367:2006.

P

1.1.1.2.3.2

Reikiamas pakeltų pantografų skaičius ir atstumas tarp jų

[Rašmenų eilutė]

Didžiausias linijoje leidžiamas pakeltų pantografų skaičius. Mažiausiasis atstumas tarp pantografų galvučių vidurio linijų, jei pakelti du ar daugiau pantografų, metrais. Vertės nustatomos pagal atkarpos „didžiausiąjį leidžiamą greitį“.

P

1.1.1.2.3.3

Leidžiama kontaktinės juostos medžiaga

[Rašmenų eilutė]

kelios parinktys iš nustatyto sąrašo:

varis/anglis/anglis su priedais/anglis plakiruota variu/kita

Vienas ar keli kontaktinės juostos medžiagos tipai, leidžiami naudoti linijoje.

P

1.1.1.2.4

Kabamųjų kontaktinių linijų atskirties atkarpos

1.1.1.2.4.1

Fazių atskirties buvimas

[T + nuoroda/N]

Jei linijos atkarpoje yra fazių atskirtis, pateikiama nuoroda į išsamų aprašą.

P

1.1.1.2.4.2

Sistemų atskirties buvimas

[T + nuoroda/N]

Jei linijos atkarpoje yra sistemų atskirtis, pateikiama nuoroda į išsamų aprašą.

P

1.1.1.2.5

Riedmenų reikalavimai

1.1.1.2.5.1

Reikiamas srovės ribojimas traukinyje

[T/N]

Reikalavimas, kad traukinyje esančiu įrenginiu būtų galima nustatyti didžiausiąją srovę traukiniui.

P – TEN PG

P – Ne TEN

1.1.1.2.5.2

Leidžiama vidutinė kontakto jėga

[Rašmenų eilutė]

arba

[NNN]

Vidutinė linijoje leidžiama kontakto jėga. Jėga nurodoma kaip nustatyta kreivė arba niutonais išreikšta vertė.

P

1.1.1.2.5.3

Būtinas automatinio numetimo įtaisas

[T/N]

Transporto priemonėje būtinas automatinio numetimo įtaisas pagal EN 50206–1.

P

1.1.1.3

Kontrolės, valdymo ir signalizavimo (KVS) posistemis

1.1.1.3.1

Geležinkelio kelio patikros deklaracijos

1.1.1.3.1.1

Geležinkelio kelio patikros EB deklaracija (KVS)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EB deklaracijos numeris, laikantis formato reikalavimų, nustatytų „Praktinių susitarimų dėl sąveikos dokumentų perdavimo dokumente“ (ERA/INF/10–2009/INT).

P – TSS

1.1.1.3.1.2

Geležinkelio kelio EI atitikties įrodymo deklaracija (KVS)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EI atitikties deklaracijos numeris, laikantis formato reikalavimų, nustatytų „Praktinių susitarimų dėl sąveikos dokumentų perdavimo dokumente“ (ERA/INF/10–2009/INT).

K – esamos

1.1.1.3.2

A klasė. Traukinio apsaugos sistema (Europos traukinių valdymo sistema, ETVS)

1.1.1.3.2.1

ETVS lygis

[Rašmenų eilutė]

viena parinktis iš nustatyto sąrašo:

ne/1/2/3

Skirtingais EGEVS (Europos geležinkelio eismo valdymo sistema)/ETVS taikymo lygiais išreiškiami galimi funkciniai geležinkelio kelio ir traukinio sąryšiai. Lygiai nustatomi pirmiausia atsižvelgiant į traukinyje naudojamą įrangą, į tai, kaip geležinkelio kelio informacija pasiekia traukinio įrangą, ir į tai, kokios funkcijos apdorojamos atitinkamai geležinkelio kelio ir traukinio įrangoje.

P

1.1.1.3.2.2

ETVS pagrindas.versija (x.y)

[N.N.N]

viena parinktis iš nustatyto sąrašo:

(2.2.2)/2.3.0/2.3.0.d/3.0.0

Linijoje įrengtas ETVS pagrindas (jei versija nėra visiškai suderinama, ji nurodoma skliausteliuose).

P

1.1.1.3.2.3

Linijos prieigai būtina ETVS duomenų pildymo funkcija

[T/N]

Duomenų pildymo funkcija yra tinklo prieigos kriterijus.

K

1.1.1.3.2.4

Linijoje įrengta ETVS duomenų pildymo funkcija

[Rašmenų eilutė]

viena parinktis iš nustatyto sąrašo:

 

nėra

 

tinklas

 

GSM-R

 

tinklas ir GSM-R

Informacija apie įrengtą geležinkelio kelio įrangą, galinčią perduoti 1 lygio įrangai skirtą duomenų pildymo informaciją tinklu arba GSM-R.

K

1.1.1.3.2.5

Įdiegta ETVS nacionalinė taikomoji programa

Skaičius iš nustatyto sąrašo

44 paketas yra priemonė nacionalinėms taikomosioms programoms, skirtoms duomenims perduoti tarp traukinio ir geležinkelio kelio, naudojant į ETVS įtrauktą įrangą. Agentūros interneto svetainėje pateikiamos NID_XUSER vertės, kurias Agentūra tvarko ETVS kintamiesiems skirtame dokumente.

Nacionalinė taikomoji programa įrengiama linijoje.

K

1.1.1.3.2.6

Funkcinių apribojimų ar sąlygų buvimas

[T + nuoroda/N]

Apribojimai ir sąlygos dėl dalinės atitikties KVS TSS.

K

1.1.1.3.2.7

Neprivalomosios ETVS funkcijos

[Rašmenų eilutė]

Šių neprivalomųjų ETVS funkcijų naudojimas gali pagerinti linijos funkcionavimą. Jos skirtos tik informacijai ir nėra linijos prieigos kriterijai.

K

1.1.1.3.3

A klasė. Radijas (GSM-R)

1.1.1.3.3.1

GSM-R versija

[Rašmenų eilutė]

Kelios parinktys iš nustatyto sąrašo:

 

ne/1/2/3

 

nėra, 6/14, 7/15

Linijoje įrengto GSM-R FRS ir SRS versijos numeris.

P

1.1.1.3.3.2

Mažiausias traukinyje veikiančių mobiliųjų GSM-R duomenų perdavimo aparatų skaičius

[Rašmenų eilutė]

Kelios parinktys iš nustatyto sąrašo:

ne/1/2/3

Mobiliųjų duomenų perdavimo aparatų skaičius, būtinas sklandžiam traukinio važiavimui užtikrinti. Nereikšminga saugai ir nesusiję su sąveika.

P

1.1.1.3.3.3

Neprivalomosios GSM-R funkcijos

[Rašmenų eilutė]

Kelios parinktys iš nustatyto sąrašo:

sienos kirtimo vadovas/sienos kirtimo balisė/sienos kirtimo radijas/…

Šių neprivalomųjų GSM-R funkcijų naudojimas gali pagerinti linijos funkcionavimą. Jos skirtos tik informacijai ir nėra linijos prieigos kriterijai.

K

1.1.1.3.4

A klasė. Traukinio aptikimo sistema

1.1.1.3.4.1

A klasės traukinio aptikimo sistemos buvimas

[T + nuoroda/N]

Neišspręstas klausimas su nuoroda į nacionalines taisykles, jeigu jos yra.

K

1.1.1.3.5

B klasė. Traukinio apsaugos sistemos

1.1.1.3.5.1

Įrengtos B klasės ir (arba) kitos traukinio apsaugos, valdymo ir perspėjamosios sistemos (sistema ir, jei taikoma, versija)

[Rašmenų eilutė]

Kelios parinktys iš nustatyto sąrašo:

LZB DE/LZB Ispanija/LZB AT/TVM430/PZB 90/kitos (nurodyti)

Linijoje įrengtos normaliai veikiančios B klasės ir (arba) kitos traukinio apsaugos, valdymo ir perspėjamosios sistemos.

P

1.1.1.3.5.2

Daugiau kaip vienos traukinyje įrengtos B klasės ir (arba) kitos traukinio apsaugos, valdymo ir perspėjamosios sistemos poreikis

[Rašmenų eilutė]

Kelios parinktys iš nustatyto sąrašo:

KVB/kitos (nurodyti)

Traukinyje būtinos kelios kartu veikiančios B klasės ir (arba) kitos traukinio apsaugos, valdymo ir perspėjamosios sistemos.

P

1.1.1.3.6

B klasė. Radijas

1.1.1.3.6.1

Įrengtos B klasės ir (arba) kitos radijo sistemos (sistema ir, jei taikoma, versija)

[Rašmenų eilutė]

Kelios parinktys iš nustatyto sąrašo:

UIC radijas 1–4 skyriai/BR 1845/VR traukinio radijas/kitos (nurodyti)

Linijoje įrengtos normaliai veikiančios B klasės ir (arba) kitos radijo sistemos.

P

1.1.1.3.7

Pereiga tarp sistemų

1.1.1.3.7.1

Perjungimo tarp skirtingų apsaugos, valdymo ir perspėjamosios sistemų buvimas

[T + nuoroda/N]

Perjungimas tarp ETVS ir B klasės bei tarp B klasės ir B klasės sistemų važiuojant. Įranga priklauso nuo vietos sąlygų.

K – esamos

1.1.1.3.7.2

Perjungimo tarp skirtingų radijo sistemų buvimas

[T + nuoroda/N]

Perjungimas tarp GSM-R ir B klasės bei tarp B klasės ir B klasės radijo sistemų ir ne ryšio sistemų važiuojant. Įranga priklauso nuo vietos sąlygų.

K – esamos

1.1.1.3.8

B klasė. Traukinio aptikimo sistemos

1.1.1.3.8.1

Traukinio aptikimo sistemos tipai

[Rašmenų eilutė]

Kelios parinktys iš nustatyto sąrašo:

geležinkelio kelio grandinė/ratų detektorius/tinklas

Įrengtų traukinio aptikimo sistemų tipai. Tai padeda greitai nustatyti, kurie su traukinio aptikimu susiję parametrai taikomi konkrečiai geležinkelio linijos atkarpai (ne visi parametrai taikomi visų tipų traukinio aptikimo sistemoms).

P

1.1.1.3.8.2

Didžiausiasis leidžiamas atstumas tarp dviejų gretimų ašių

[NNNNN]

Atstumas nurodomas milimetrais.

Susijęs su mažiausiuoju traukinio aptikimo atkarpos ilgiu. Šis reikalavimas susijęs su mažiausiuoju signalizavimo atkarpos ilgiu, būtinu, kad transporto priemonė ar junginys jos neaprėptų, dėl ko traukinio aptikimo sistema galėtų pranešti, kad atkarpa „neužimta“.

P

1.1.1.3.8.3

Mažiausiasis leidžiamas atstumas tarp dviejų gretimų ašių

[NNNN]

Atstumas nurodomas milimetrais.

Susijęs su ašių skaitikliu, ratų jutikliu ar specialiu atveju. Ašių skaitiklių sistema turi galėti išskirti ašies aptikimą 2 gretimais skaitikliais pakankamai didele skyra; priešingu atveju bus skaičiuojama klaidingai.

P

1.1.1.3.8.4

Mažiausiasis leidžiamas atstumas tarp pirmos ir paskutinės ašių

[NNNN]

Atstumas nurodomas milimetrais.

Susijęs su geležinkelio kelio elektros grandinėmis ar atitinkamais specialiais atvejais. Elektros jungtyse tarp gretimų geležinkelio kelio grandinių gali būti sritis, kurioje neužtikrinamas transporto priemonės ašies aptikimas.

P

1.1.1.3.8.5

Didžiausiasis leidžiamas transporto priemonės iškyšos ilgis

[NNNN]

Ilgis nurodomas milimetrais.

Susijęs su geležinkelio kelio elektros grandinėmis ir ašių skaitikliais. Traukinio aptikimo sistema turi galėti aptikti pirmąją ašį prieš traukinio iškyšai pasiekiant pavojingą vietą priekyje, taip pat – paskutinę ašį, kol traukinio galas palieka pavojingą vietą. „Iškyša“ taikoma abiem transporto priemonės ar traukinio galams (priekiniam ir galiniam).

P

1.1.1.3.8.6

Mažiausiasis leidžiamas rato apvado plotis

[NNN]

Plotis nurodomas milimetrais.

Susijęs su ašių skaitikliais, pedalais ir paminomis. Ašių skaitiklio aptikties lauką veikia pravažiuojantis ratas. Apvado plotis turi būti pakankamai didelis, kad tas laukas būtų pakankamai paveiktas ir užtikrintų aptikimą.

P

1.1.1.3.8.7

Mažiausiasis leidžiamas rato skersmuo

[NNN]

Skersmuo nurodomas milimetrais.

Suderinamumas su ašių skaitikliais. Ašių skaitiklio aptikties lauko poveikio sritis (ant rato antbriaunio paviršiaus) yra susijusi su rato skersmeniu.

P

1.1.1.3.8.8

Mažiausiasis leidžiamas antbriaunio storis

[NN.N]

Storis nurodomas milimetrais.

Suderinamumas su ašių skaitikliais, pedalais ir paminomis. Ašių skaitiklio aptikties lauką veikia pravažiuojantis ratas. Antbriaunio storis turi būti pakankamai didelis, kad tas laukas būtų pakankamai paveiktas ir užtikrintų aptikimą.

P

1.1.1.3.8.9

Mažiausiasis leidžiamas antbriaunio aukštis

[NN.N]

Aukštis nurodomas milimetrais.

Suderinamumas su ašių skaitikliais, pedalais ir paminomis. Ašių skaitiklio aptikties lauką veikia pravažiuojantis ratas. Antbriaunio aukštis turi būti pakankamai didelis, kad tas laukas būtų pakankamai paveiktas ir užtikrintų aptikimą.

P

1.1.1.3.8.10

Didžiausiasis leidžiamas antbriaunio aukštis

[NN.N]

Aukštis nurodomas milimetrais.

Suderinamumas su ašių skaitikliais, pedalais ir paminomis. Ašių skaitiklio aptikties lauką veikia pravažiuojantis ratas. Turi būti nustatytas antbriaunio aukščio matmenų intervalas: h(min)–h(mat).

P

1.1.1.3.8.11

Mažiausioji leidžiama ašies apkrova

[N.N]

Apkrova nurodoma tonomis.

Suderinamumas su ašių skaitikliais, pedalais ir paminomis. Mažiausioji ašies apkrova suaktyvina pedalus ir paminas. Be to, mažiausioji ašies apkrova turi teigiamą poveikį rato ir bėgio tarpusavio varžai, tai svarbu geležinkelio kelio elektros grandinių veikimui.

P

1.1.1.3.8.12

Erdvės be metalo aplink ratus taisyklių buvimas

[T + nuoroda/N]

Suderinamumas ašių skaitiklių ratų jutikliais. Ašių skaitiklių veikimo principas pagrįstas elektromagnetinio lauko sutrikdymu. Sutrikdymas turi įvykti tik dėl rato pravažiavimo, o ne dėl riedmenų aplinkinių dalių. Neišspręstas klausimas su nuoroda į nacionalines taisykles, jeigu jos yra.

P

1.1.1.3.8.13

Transporto priemonės metalo masės taisyklių buvimas

[T + nuoroda/N]

Suderinamumas su indukciniais kontūrais. Metalo masė turi poveikį kontūrinėms aptikimo sistemoms. Neišspręstas klausimas su nuoroda į nacionalines taisykles, jeigu jos yra.

P

1.1.1.3.8.14

Būtinos rato medžiagos feromagnetinės charakteristikos

[T/N]

Suderinamumas ašių skaitiklių ratų jutikliais. Ši charakteristika būtina ašių skaitiklių elektromagnetinio lauko sutrikdymui sukurti, kad būtų užtikrintas tinkamas aptikimas.

KVS TSS reikalavimas netikslus.

P

1.1.1.3.8.15

Didžiausioji leidžiama tariamoji varža tarp ratų poros ratų

[N.NN]

Tariamoji varža nurodoma omais.

Suderinamumas su geležinkelio kelio elektros grandinėmis. Elektros grandinė gali aptikti riedmenis tik tada, jei tariamoji varža tarp bėgių neviršija tam tikros vertės. Šią vertę nusako ratų poros priešingų ratų tariamosios varžos vertė ir rato bei bėgio paviršiaus sąlyčio varža. Čia pateikiamas sąsajos reikalavimas yra susijęs tik su elektrine varža tarp ratų poros priešingų ratų važiuojamųjų paviršių.

P

1.1.1.3.8.16

Mažiausioji leidžiama tariamoji varža tarp pantografo ir ratų

[N.NN]

Tariamoji varža nurodoma omais.

Suderinamumas su geležinkelio kelio elektros grandinėmis. Elektrinių grandinių aptikimo sistemose maitinimo sistemos generuojamos harmonikos gali sukelti trikdžių ir per kontaktinį tinklą galima perdava iš vieno geležinkelio kelio į kitą. Tam užkerta kelią pakankamai didelė transporto priemonės tariamoji varža.

P

1.1.1.3.8.17

Didžiausioji barstymo smėliu sparta

[Rašmenų eilutė]

Viena parinktis iš nustatyto sąrašo:

500 g/800 g/kita (nurodyti)

Didžiausias kiekis per 30 s. Suderinamumas su geležinkelio kelio elektros grandinėmis. Per daug smėlio sukelia riziką, kad traukiniai bus neaptikti keliuose su elektros grandinėmis.

P

1.1.1.3.8.18

Būtina galimybė mašinistui išjungti barstymą smėliu

[T/N]

Suderinamumas su geležinkelio kelio elektros grandinėmis tose vietose, kur barstymas smėliu draudžiamas.

P

1.1.1.3.9

Su elektromagnetiniais trikdžiais susiję parametrai

1.1.1.3.9.1

Grįžtamosios srovės bėgiuose taisyklių buvimas

[T + nuoroda/N]

Suderinamumas su geležinkelio kelio elektros grandinėmis ir ašių skaitiklių ratų detektoriais. Traukos srovės harmonikos bėgiuose gali trikdyti kelio grandinių veikimą. Nuolatinė srovė bėgiuose gali prisotinti ašių skaitiklių detektorius ir jie nustos veikę. Neišspręstas klausimas su nuoroda į nacionalines taisykles, jeigu jos yra.

P

1.1.1.3.9.2

Elektros, magnetinių ir elektromagnetinių laukų taisyklių buvimas

[T + nuoroda/N]

Suderinamumas su ratų detektoriais. Riedmenų generuojami elektromagnetiniai laukai gali trikdyti ašių skaitiklių ir ratų detektorių veikimą. Neišspręstas klausimas su nuoroda į nacionalines taisykles, jeigu jos yra.

P

1.1.1.3.10

Linijos sistema suprastėjusiomis sąlygomis

1.1.1.3.10.1

ETVS lygis suprastėjusiomis sąlygomis

[Rašmenų eilutė]

viena parinktis iš nustatyto sąrašo:

ne/1/2/3

Sistema suprastėjusiomis sąlygomis. Sutrikus normalaus lygio ETVS veikimui, traukinio judėjimą galima prižiūrėti kitu ETVS lygiu. Pvz., 1 lygis kaip 2 lygio suprastėjusių sąlygų režimas.

P

1.1.1.3.10.2

B klasės ir (arba) kitos traukinio apsaugos, valdymo ir perspėjamosios sistemos suprastėjusiomis sąlygomis

[Rašmenų eilutė]

Keli pasirinkimai iš nustatyto sąrašo:

LZB DE/LZB Ispanija/LZB AT/TVM430/PZB 90/kitos (nurodyti)

Sistema suprastėjusiomis sąlygomis. Sutrikus normalaus veikimo ETVS lygiui, traukinio judėjimą galima prižiūrėti kitu būdu. Pvz., traukinio naudojimas saugomas B klasės sistema ir (arba) linijos signalais.

P

1.1.1.3.11

Su stabdžiais susiję parametrai

1.1.1.3.11.1

Mažiausiasis būtinas stabdžių veiksmingumas

[T + nuoroda/N]

Greičio kontrolei skirtoms stabdymo kreivėms skaičiuoti.

Su stabdžių veiksmingumu susijęs reikalavimas gali priklausyti nuo:

Atstumo tarp dviejų gretimų signalų (kelio atkarpos ilgio)

Traukinio greičio

Traukinio masės

Nuolydžio

K

1.1.1.3.12

Kiti su KVS susiję parametrai

1.1.1.3.12.1

Palaikomas pasvirimas

[T + nuoroda/N]

Pasvirimo palaikymo funkcija padeda greičiau važiuoti posūkiuose ir sutrumpinti važiavimo linija trukmę, kai joje įrengta ETVS (traukiniams su ETVS taikant specialią traukinių kategoriją „pasvyrantieji traukiniai“); be šios funkcijos palaikymo net su ETVS pasvyrantieji traukiniai posūkiais važiuoja kaip normalūs traukiniai, laikydamiesi griežtesnių greičio apribojimų.

K

1.2

FUNKCINIS MAZGAS

1.2.0.0.0

Bendroji informacija

1.2.0.0.0.1

Funkcinio mazgo pavadinimas

[Rašmenų eilutė]

Pavadinimas paprastai susijęs su miestu ar kaimu arba eismo kontrolės paskirtimi.

K

1.2.0.0.0.2

Funkcinio mazgo atpažinimo kodas

[AANNNNNNNNNNNNNN]

SEDP sudarytas TAF TSS skirtas kodas, nurodytas CEN CWA15541:2006–06. Jį sudaro dvi šalies kodo raidės ir keturiolika vietos kodo skaitmenų.

P

1.2.0.0.0.3

Nacionalinis funkcinio mazgo atpažinimo kodas

[Rašmenų eilutė]

Unikali funkcinio mazgo identifikacija arba unikalus funkcinio mazgo numeris valstybėje narėje.

K

1.2.0.0.0.4

Funkcinio mazgo tipas

[Rašmenų eilutė]

keli pasirinkimai iš nustatyto sąrašo:

stotis/keleivių sustojimas/krovinių terminalas/mazginė stotis/ manevravimo stotis/kitas (nurodyti)

Objekto tipas pagal vyraujančią (-ias) darbinę (-es) funkciją (-as).

P

1.2.0.0.0.5

Funkcinio mazgo vieta

[WGS84 + NNN.NN + Rašmenų eilutė]

Geografinės koordinatės pagal standartinę pasaulinę geodezijos sistemą ir kilometras ar mylia, susiję su linijos identifikacija ir apibrėžiantys funkcinio mazgo vietą. Tai paprastai yra funkcinio mazgo vidurys.

P

1.2.1

GELEŽINKELIO KELIAS

1.2.1.0.0

Bendroji informacija

1.2.1.0.0.1

Infrastruktūros valdytojo pavadinimas

[Rašmenų eilutė]

Infrastruktūros valdytojas – tai bet kuri įstaiga ar įmonė, visų pirma atsakinga už geležinkelio infrastruktūros sukūrimą ir priežiūrą (Direktyvos 2001/14/EB 2 straipsnio h punktą).

P

1.2.1.0.0.2

Geležinkelio kelio identifikacija

[Rašmenų eilutė]

Unikali geležinkelio kelio identifikacija arba unikalus numeris su funkciniu mazgu.

P

1.2.1.0.1

Geležinkelio kelio patikros deklaracijos

1.2.1.0.1.1

Geležinkelio kelio patikros EB deklaracija (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EB deklaracijos numeris, laikantis formato reikalavimų, nustatytų „Praktinių susitarimų dėl sąveikos dokumentų perdavimo dokumente“ (ERA/INF/10–2009/INT).

P – TSS

1.2.1.0.1.2

Geležinkelio kelio EI atitikties įrodymo deklaracija (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EI atitikties deklaracijos numeris, laikantis formato reikalavimų, nustatytų „Praktinių susitarimų dėl sąveikos dokumentų perdavimo dokumente“ (ERA/INF/10–2009/INT).

K – esamos

1.2.1.0.2

Eksploataciniai parametrai

1.2.1.0.2.1

Linijos tipas

[RN]

viena parinktis iš nustatyto sąrašo:

I/II/III/IV/V/VI/VII

Linijos svarba (pagrindinė ar kita) ir sąveikos parametrų užtikrinimo būdas (nauja ar atnaujinta), kaip apibrėžta PG INF TSS. Šis parametras taikomas tik TEN linijų funkciniams mazgams.

P – TEN GG

P – TEN PG

1.2.1.0.2.2

Eismo tipas

[A]

viena parinktis iš nustatyto sąrašo:

P/F/P

Nurodo TSS kategorijos linijoje vyraujantį eismą tikslinėje sistemoje ir atitinkamus pagrindinius parametrus (keleivinė, krovininė, mišrioji), kaip apibrėžta PG INF TSS. Šis parametras taikomas ir Ne TEN linijų funkciniams mazgams.

P

1.2.1.0.3

Linijos išdėstymas

1.2.1.0.3.1

Sąveikos gabaritas

[AA]

viena parinktis iš nustatyto sąrašo:

GA/GB/GC

EN 15273–3:2009 C priede apibrėžti GA, GB arba GC gabaritai.

P

1.2.1.0.3.2

Tarptautiniai gabaritai

[Rašmenų eilutė]

Tarptautinis gabaritas (EN 15273–3:2009 D priedo D.1–D.3 skyriai) arba tarptautinis gabaritas (EN 15273–3:2009 C priedo C.2.1 poskyris), išskyrus GA, GB ir GC.

P

1.2.1.0.3.3

Nacionaliniai gabaritai

[Rašmenų eilutė]

Vietinis gabaritas, apibrėžtas EN 15273:3–2009, arba kitoks vietinis gabaritas.

K

1.2.1.0.4

Geležinkelio kelio parametrai

1.2.1.0.4.1

Vardinis vėžės plotis

[NNNN]

viena parinktis iš nustatyto sąrašo:

1000, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668

Viena vertė, išreikšta milimetrais ir nurodanti vėžės plotį. Jei linija sudaryta iš kelių geležinkelio kelių, duomenų rinkinys skelbiamas kiekvienai bėgių porai, naudojamai kaip atskiras kelias.

P

1.2.1.0.5

Tunelis

1.2.1.0.5.1

Infrastruktūros valdytojo pavadinimas

[Rašmenų eilutė]

Infrastruktūros valdytojas – tai bet kuri įstaiga ar įmonė, visų pirma atsakinga už geležinkelio infrastruktūros sukūrimą ir priežiūrą (Direktyvos 2001/14/EB 2 straipsnio h punktą).

P

1.2.1.0.5.2

Tunelio identifikacija

[Rašmenų eilutė]

Unikali tunelio identifikacija arba unikalus tunelio numeris valstybėje narėje.

K

1.2.1.0.5.3

Tunelio patikros EB deklaracija (SGT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EB deklaracijos numeris, laikantis formato reikalavimų, nustatytų „Praktinių susitarimų dėl sąveikos dokumentų perdavimo dokumente“ (ERA/INF/10–2009/INT).

P – TSS

1.2.1.0.5.4

Tunelio EI atitikties įrodymo deklaracija (SGT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EI atitikties deklaracijos numeris, laikantis formato reikalavimų, nustatytų „Praktinių susitarimų dėl sąveikos dokumentų perdavimo dokumente“ (ERA/INF/10–2009/INT).

K – esamos

1.2.1.0.5.5

Tunelio ilgis

[NNNNN]

Tikrasis tunelio ilgis (metrais) nuo galo iki galo ties bėgio viršaus lygiu. Reikalaujama tik ilgesniems kaip 100 m tuneliams.

K

1.2.1.0.5.6

Avarijos likvidavimo priemonių planas

[T/N]

Kiekvienam tuneliui skirtas planas, parengtas pagal infrastruktūros valdytojo nurodymą, kai reikia, bendradarbiaujant su geležinkelio įmonėmis, gelbėjimo tarnybomis ir atitinkamomis institucijomis. Jis turi atitikti esamas gelbėjimosi, evakuacijos ir gelbėjimo priemones (SGT TSS, Sprendimas 2008/163/EB).

P – TSS

K – esamos

1.2.1.0.6

Platforma

1.2.1.0.6.1

Infrastruktūros valdytojo pavadinimas

[Rašmenų eilutė]

Infrastruktūros valdytojas – tai bet kuri įstaiga ar įmonė, visų pirma atsakinga už geležinkelio infrastruktūros sukūrimą ir priežiūrą (Direktyvos 2001/14/EB 2 straipsnio h punktą).

P

1.2.1.0.6.2

Platformos identifikacija

[Rašmenų eilutė]

Unikali platformos identifikacija arba unikalus platformos numeris su funkciniu mazgu.

P

1.2.1.0.6.3

Platformos klasifikacija

[Rašmenų eilutė]

viena parinktis iš nustatyto sąrašo:

GG TEN/PG TEN/Ne TEN

Platforma naudojama kaip GG TEN, PG TEN arba Ne TEN dalis.

P

1.2.1.0.6.4

Žmonių su judėjimo negalia (ŽJN) reikalavimų taikymas

[T/N]

Informacija, ar platforma atitinka ŽJN TSS.

P

1.2.1.0.6.5

Platformos patikros EB deklaracija (INF/ŽJN)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EB deklaracijos numeris, laikantis formato reikalavimų, nustatytų „Praktinių susitarimų dėl sąveikos dokumentų perdavimo dokumente“ (ERA/INF/10–2009/INT).

P – TSS

1.2.1.0.6.6

Platformos EI atitikties įrodymo deklaracija (INF/ŽJN)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EI atitikties deklaracijos numeris, laikantis formato reikalavimų, nustatytų „Praktinių susitarimų dėl sąveikos dokumentų perdavimo dokumente“ (ERA/INF/10–2009/INT).

K – esamos

1.2.1.0.6.7

Naudojamas platformos ilgis

[NNNN]

Tos platformos dalies, priešais kurią traukinys įprastomis naudojimo sąlygomis stovi, kad būtų galima įlipti ir išlipti keleiviams, didžiausiasis ištisinis ilgis (metrais), paliekant atitinkamą atsargą pagal sustojimo leidžiamąsias nuokrypas (PG INF TSS).

P

1.2.1.0.6.8

Platformos aukštis

[NNNN]

viena parinktis iš nustatyto sąrašo: 550/760/

kitas (nurodyti)

Atstumas tarp platformos viršutiniojo paviršiaus ir gretimo geležinkelio kelio važiuojamojo paviršiaus. Tai yra vardinė vertė, nurodoma milimetrais.

P

1.2.1.0.6.9

Stacionari pagalbinė traukinių nuvažiavimo nuo platformos įranga

[Rašmenų eilutė]

Stacionari įranga, pvz., veidrodžiai, stebėjimo kameros, įrengta kaip signalizavimo įrangos dalis, kad platformos darbuotojai galėtų nurodyti traukinio įgulai, kada uždaryti duris, o kai tai sėkmingai atliekama – pradėti važiuoti nuo platformos.

K

1.2.1.0.6.10

Pagalbinių įlipimo priemonių buvimas ant platformos

[T/N]

Informacija, ar ant platformos yra kokia nors įlipimą palengvinanti įranga.

P

1.2.2

ATSARGINIS KELIAS

1.2.2.0.0

Bendroji informacija

1.2.2.0.0.1

Infrastruktūros valdytojo pavadinimas

[Rašmenų eilutė]

Infrastruktūros valdytojas – tai bet kuri įstaiga ar įmonė, visų pirma atsakinga už geležinkelio infrastruktūros sukūrimą ir priežiūrą (Direktyvos 2001/14/EB 2 straipsnio h punktą).

P

1.2.2.0.0.2

Atsarginio kelio identifikacija

[Rašmenų eilutė]

Unikali atsarginio kelio identifikacija arba unikalus atsarginio kelio numeris su funkciniu mazgu.

P

1.2.2.0.0.3

Atsarginio kelio klasifikacija

[Rašmenų eilutė]

viena parinktis iš nustatyto sąrašo:

GG TEN/PG TEN/Ne TEN

Atsarginis kelias naudojamas kaip GG TEN, PG TEN arba Ne TEN dalis.

P

1.2.2.0.1

Atsarginio kelio patikros deklaracija

1.2.2.0.1.1

Atsarginio kelio patikros EB deklaracija (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EB deklaracijos numeris, laikantis formato reikalavimų, nustatytų „Praktinių susitarimų dėl sąveikos dokumentų perdavimo dokumente“ (ERA/INF/10–2009/INT).

P – TSS

1.2.2.0.1.2

Atsarginio kelio EI atitikties įrodymo deklaracija (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EI atitikties deklaracijos numeris, laikantis formato reikalavimų, nustatytų „Praktinių susitarimų dėl sąveikos dokumentų perdavimo dokumente“ (ERA/INF/10–2009/INT).

K – esamos

1.2.2.0.2

Eksploatacinis parametras

1.2.2.0.2.1

Naudojamas atsarginio kelio ilgis

[NNNN]

Bendras atsarginio (parangos) kelio, kuriame gali saugiai stovėti traukiniai, ilgis metrais.

P

1.2.2.0.3

Linijos išdėstymas

1.2.2.0.3.1

Didžiausiasis parangos kelio nuolydis

[N.N]

TSS nustatytą 2,5 mm/m vertę viršijančio nuolydžio vertė milimetrais metrui.

K – esamos

1.2.2.0.3.2

Mažiausiasis horizontalios kreivės spindulys

[NNN]

Spindulio vertė (metrais), jeigu ji mažesnė už mažiausiąją ribą, PG INF TSS nurodytą TSS neatitinkančioms linijoms.

K – esamos

1.2.2.0.3.3

Mažiausiasis vertikalios kreivės spindulys

[NNN]

Spindulio vertė (metrais), jeigu ji mažesnė už mažiausiąją ribą, PG INF TSS nurodytą TSS neatitinkančioms linijoms.

K – esamos

1.2.2.0.4

Stacionari traukinių priežiūros įranga

1.2.2.0.4.1

Tualeto nuotekų šalinimo įrangos buvimas

[T + nuoroda/N]

Tualeto nuotekų šalinimo įrangos (stacionari traukinių priežiūros įranga) tipas, apibrėžtas INF TSS. Jeigu yra, pateikiama nuoroda į išorinį dokumentą.

P

1.2.2.0.4.2

Išorės valymo įrangos buvimas

[T + nuoroda/N]

Išorinės valymo įrangos (stacionari traukinių priežiūros įranga) tipas, apibrėžtas INF TSS. Jeigu yra, pateikiama nuoroda į išorinį dokumentą.

P

1.2.2.0.4.3

Vandens papildymo įrangos buvimas

[T + nuoroda/N]

Vandens papildymo įrangos (stacionari traukinių priežiūros įranga) tipas, apibrėžtas INF TSS. Jeigu yra, pateikiama nuoroda į išorinį dokumentą.

P

1.2.2.0.4.4

Degalų papildymo įrangos buvimas

[T + nuoroda/N]

Degalų papildymo įrangos (stacionari traukinių priežiūros įranga) tipas, apibrėžtas INF TSS. Jeigu yra, pateikiama nuoroda į išorinį dokumentą.

P

1.2.2.0.4.5

Smėlio papildymo įrangos buvimas

[T + nuoroda/N]

Smėlio papildymo įrangos (stacionari traukinių priežiūros įranga) tipas, apibrėžtas INF TSS. Jeigu yra, pateikiama nuoroda į išorinį dokumentą.

P

1.2.2.0.4.6

Elektros tiekimo buvimas

[T + nuoroda/N]

Elektros tiekimo (stacionari traukinių priežiūros įranga) tipas, apibrėžtas INF TSS. Jeigu yra, pateikiama nuoroda į išorinį dokumentą.

P

1.2.2.0.5

Tunelis

1.2.2.0.5.1

Infrastruktūros valdytojo pavadinimas

[Rašmenų eilutė]

Infrastruktūros valdytojas – tai bet kuri įstaiga ar įmonė, visų pirma atsakinga už geležinkelio infrastruktūros sukūrimą ir priežiūrą (Direktyvos 2001/14/EB 2 straipsnio h punktą).

P

1.2.2.0.5.2

Tunelio identifikacija

[Rašmenų eilutė]

Unikali tunelio identifikacija arba unikalus tunelio numeris valstybėje narėje.

K

1.2.2.0.5.3

Tunelio patikros EB deklaracija (SGT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EB deklaracijos numeris, laikantis formato reikalavimų, nustatytų „Praktinių susitarimų dėl sąveikos dokumentų perdavimo dokumente“ (ERA/INF/10–2009/INT).

P – TSS

1.2.2.0.5.4

Tunelio EI atitikties įrodymo deklaracija (SGT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikalus EI atitikties deklaracijos numeris, laikantis formato reikalavimų, nustatytų „Praktinių susitarimų dėl sąveikos dokumentų perdavimo dokumente“ (ERA/INF/10–2009/INT).

K – esamos

1.2.2.0.5.5

Tunelio ilgis

[NNNNN]

Tikrasis tunelio ilgis (metrais) nuo galo iki galo ties bėgio viršaus lygiu. Reikalaujama tik ilgesniems kaip 100 m tuneliams.

K

1.2.2.0.5.6

Avarijos likvidavimo priemonių planas

[T/N]

Kiekvienam tuneliui skirtas planas, parengtas pagal infrastruktūros valdytojo nurodymą, kai reikia, bendradarbiaujant su geležinkelio įmonėmis, gelbėjimo tarnybomis ir atitinkamomis institucijomis. Jis turi atitikti esamas gelbėjimosi, evakuacijos ir gelbėjimo priemones (SGT TSS, Sprendimas 2008/163/EB).

P – TSS

K – esamos

4.   NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

4.1.   Procesai

Kad galėtų pateikti prašomus duomenis, registras turi palaikyti 2 lentelėje nurodytus procesus.

2 lentelė.

Procesų sąrašas

Surinkti duomenis, kad užtikrintų maršruto tinkamumą planuojamam traukiniui

Surinkti konkretaus maršruto technines charakteristikas, kad būtų patikrintas stacionarios įrangos ir riedmenų techninis suderinamumas, atsižvelgiant į sąsają su Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registru

Surinkti duomenis, kad užtikrintų stacionarios įrangos techninį suderinamumą

Surinkti konkrečios maršruto dalies technines charakteristikas, kad būtų patikrintos sąsajos su sistema, į kurią įtraukta maršruto dalis, ties ribomis

Surinkti duomenis, skirtus riedmenų posistemiams projektuoti

Surinkti konkrečios tinklo dalies technines charakteristikas, kad būtų pasiekta atitiktis projektuojant ir tvirtinant transporto priemonių pradėjimą eksploatuoti „tipo“ lygiu

Surinkti duomenis, skirtus ES geležinkelio tinklo sąveikai stebėti

Surinkti konkrečios tinklo dalies technines charakteristikas, kad būtų reguliariai stebima pažanga siekiant sąveikaus ES tinklo pagal pagrindinius funkcionalumo rodiklius

4.2.   Persvarstymo ciklas

Valstybės narės reguliariai ir ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius atnaujina registro punktų informaciją. Vienas atnaujinimas turėtų sutapti su kasmetiniu tinklo nuostatų paskelbimu.


Top